WAALWIJK Waalwijkse en Langstraatse Courant WELK VAK kiest U I l l l I I l l I l I R R R R imF STASSAR Dr. Langemeijer nam afscheid van zijn Baardwijkse oud-patienten. BOTAFOGO KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 I l l I l 1 I i I I I I I I I I l I I I I R I twee leerlingen zetter of drukker Antoon Tielen I I l l I I SIERLIJKE BRILLEN 'n OOG- en BRIL0PTICIËN Raamsdonk Versterkt WILLEM II Biljarten serie MAANDAG 1 JUNI 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week DEECHQ WHEÏ ZUIDEN 32e JAARGANG No. 44 Abonnement: 22 cent per week; per kwartaal ƒ2.85 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 BureauxGROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO" SACRAMENTSPROCESSIE GROOTSE GELOO FSGETUIGENIS. Door de vier Waalwijkse paro chies werd zondagmiddag op grootse wijze hulde gebracht aan Koning Christus in de H. Eucha ristie. Dit huldeblijk geschiedde, zoals de laatste jaren gebruike lijk is, in een massale processie, die ieder jaar door een ander ge deelte van de gemeente trekt en dit jaar door de St. Antoniuspa- rocfiie werd geleid. De processie werd opgesteld in de omgeving van het Vredesplein en trok dooi de Victoriestraat, de Putstraat, Adr. Poirterstraat, Guido Gezelle- straat, Hadewijchstraat, Pastoor Kuijpersstraat, H. Hartplein, St. Antoniusstraat en Stationssstr. naar het Raadhuisplein. Aan de ze gezamenlijke geloofsmanifes- fatie. die als hoofdintentie had het meer bewust worden van de weldaad van de H. Eucharistie, gingen in iedere parochie gods dienstige oefeningen vooraf. De kleurrijke processie werd geopend door bazuinblazers en roffelaars van de KAJ Drumband gevolgd door een vertegenwoor diging van alle Waalwijkse lage re scholen, het knapenkoor uit Besoijen, de gymnastiekvereni ging OWS, de vrouwelijke religi euzen. de prachtige Mariagroep, die op tekst van Vondel's „Mag nificat" Gods heerlijkheid, groot heid en majesteit in jubelende dankbaarheid bezong, de Lijdens- groep, die in de prachtige beel dende taal van de „Altaargehei mennissen" het lijden en sterven van Christus overwoog, de Tarci- siusgroep en onmiddellijk voor het Allerheiligste de Sacraments- groep, die zich afvroeg waarom wij niet dagelijks naderen tot de ze bron des levens, die ons een voorsmaak geeft van Gods eeu wige heerlijkheid. Het Allerhei ligste, om heurten gedragen door deken dr. B. v. d. Hurk en pas toor M. D. Lam van de St. Anto- niusparochie werd omgeven door mannelijke religieuzen, priesters, acolieten en onmiddellijk vooraf gegaan en gevolgd door de ven- delicrs van de gilden St. Crispijn en Crispinianus en St. Ambrosi- us. Het tweede gedeelte van de processie werd gevormd door de kerkbesturen, het gemeentebe stuur collectanten en tal van ver tegenwoordigingen van gods dienstige, caritatieve, jeugd- en sportverenigingen, van 'onder wijsinstellingen, van stands- en vakorganisaties en ten slotte ve le gelovigen. Op 't prachtig versierde Raad huisplein werd aan het slot van de indrukwekkende plechtigheid 'n sluitingslof gecelebreerd waar onder kapelaan M. de Kroon uit Baardwijk een treffende predika tie hield over de juiste betekenis van deze openbare hulde aan Christus in Zijn H. Sacrament en zijn aandachtig gehoor voorna melijk aanspoorde de eenheid te bewaren. Na de zegen met het Allerheiligste en het lied „Aan U o Koning der Eeuwen" werd deze schitterende geloofsuiting beslo ten. BENOEMING. Naar wij vernemen is de heer P. H. van Zeist, welke sinds circa 12 jaar werkzaam is geweest in de functie van chef van de afd. Kapitaalverzekering bij de N.V. Xoord-Braband alhier, benoemd tot inspecteur bij „De Olveh van 1879" te Den Haag, met ingang van 1 juni 1959. STREEK-ZIEKENHUIS. In ons raadsverslag kan men lezen dat ernstige voorbereidin gen worden gemaakt voor de bouw van een streek-ziekenhuis in onze gemeente. Ook is voor het opmaken van de plannen een architect aangezocht, n.l. de heer J. Strik uit Boxtel. ZUSTERS J.M.J. VERLATEN MEISJES ULO. Met ingang van 1 sept. a.s. zul len de zusters J.M.J. uit het on derwijs aan de meisjes-uloschool „Maria Koningin" aan de Taxan- driaweg worden teruggetrokken. Dit besluit is dezer dagen door 't hoofdbestuur van de congregatie genomen moeten worden, omdat de zusters elders nodig zijn. De meisjes-ulo heeft twintig jaar lang onder leiding van de zusters J.M.J. gestaan. Momen teel zijn nog vier zusters op de school werkzaam en hun vertrek betekent voor het onderwijs in onze gemeente een zeer groot ver lies. De vertrekkende zusters zul len echter met grote voldoening op hun werk kunnen terugzien, want het is hun mogen gelukken om het onderwijs aan de ineisjes- ulo in de afgelopen jaren een zeer goede klank te geven. De school telt thans 200 leerlingen. Naar wij voorts vernemen'zijn reeds oproepingen geplaatst voor de vervulling dezer functies voor onderwijzers (essen) in de onder wijsbladen, opdat stagnatie aan deze belangrijke school zoveel mogelijk wordt voorkomen. LEVENSSCHOOL. De Levensschool in Waalwijk ontving het week-end gasten uit Cuyk aan de Maas en uit Bergen in Noord Limburg. Deze jongens werden zaterdag middag twee aan twee gedropt in de Drunense Duinen met de op dracht contact op te nemen met een deelnemer van de Waalwijk se Levensschool. Zij waren zeer te spreken over de gastvrijheid, die zij in verschillende gezinnen ondervonden. Vanuit de Levensschool ver trok de grootste helft naar het zwembad om nog een uurtje te zwemmen, de overigen kwamen druppelsgewijs binnen, nogal ver laat doordat zij de korste weg in de duinen niet altijd hadden kun nen vinden. Na het zwemmen stond er een korte wandeling door Waalwijk op het programma, terwijl om 9 uur ieder weer op de Levens school was om de zaak daar te „versieren". Met trek-aan-de-bcl, song-festival en andere activitei ten hebben zij met elkaar er een plezierige avond van gemaakt. In het hoofdkwartier, door de verkenners welwillend beschik baar gesteld, vonden de 50 gasten een geriefelijke slaapplaats, al is er van slapen niet veel gekomen. Zondagmorgen kwamen allen weer bij elkaar in de intieme ka- nel van het ziekenhuis 0111 de H. Mis te vieren. Na een gezamenlijk ontbijt trokken zij naar het WSC-terrein, waar eikaars krachten op voet- balgebied werden gemeten. Het elftal van de Waalwijkse Levens school behaalde de overwinning. „Hoe kan 't ook anders", zei een vader van een voetballer, „dit is nu de eerste voetbalcombinatie waarin alle clubs van Waalwijk vertegenwoordigd zijn". Al met al een week-end waar in veel genoten is en veel kan takten zijn gelegd. PRACHTWERK VAN HET NED. ROODE KRUIS. De gloednieuwe boot van het Ned. Roode Kruis, de prachtboot Henri Dunant, is zijn diverse tochten met chronische zieken begonnen. Het Ncd. Roode Kruis afdeling Waalwijk heeft het voorrecht ditmaal zeven, zegge zeven pa tiënten mede te geven, die geheel kosteloos de trip van 6-11 juni en van 15-20 juni mogen medema- Dit jaar hebben wij weer ge legenheid tot plaatsing van in ons bedrijf, om te worden opgeleid tot De jongelui kunnen na de vakantie in dienst treden, en beginnen dan 1 januari a.s. de school te volgen. Ouders van jongelui, die dit mooie en goed geregelde vak ambiëren, gelieven eens te komen praten of schriftelijk te solliciteren. WAALWIJKSE STOOMDRUKKERIJ Grotestraat 205 - Waalwijk. ken. Een tocht die allerwege bui tengewoon geapprecieerd wordt en onze zieken een herleving ge ven. Er ziin er bij, die 10 jaar'en langer, zelfs dertig jaar bedlege rig zijn! Wat een heerlijke oplc- i ving! Steunt het Ned. Roode Kruis in j zijn grote menslievende taken (zegge zestig) door uw milde bij drage bij de collecte die jaarlijks gehouden wordt. Ons Ned. Roode Kruis afdeling Waalwijk blijft steeds paraat. UITSTAPJE VAN OUDEN VAN DAGEN. Het uitstapje van de Ouden van Dagen zal dit jaar, zoals in principe is besloten, gehouden worden op 7 juli a.s. De reis zal gaan, na 'n mooie route door een deel van Brabant naar Ois- terwijk, waar het bekende feest verder doorgang zal vinden. De collecte heeft plaats zaterdag 20 juni. ATTENTIE. Wij verzoeken nogmaals be richten e.d. te adresseren aan de Redactie van „De Echo" en niet van persoonlijk adres te voor- zien, daar dit aanleiding kan ge ven tot vertraging. De Redactie. WAALWIJK, Stationsstraat 88 Ziekenlondsle verander. PASTOOR WASSEN BERG JUBILEERDE. Pastoor Wassenberg te Veld- driel herdacht gisteren onder grote belangstelling van zijn pa rochianen, die hem een prachtig geschenk aanboden, zijn zilveren priesterfeest. Onder de velen die ter receptie verschenen, waren ook talrijke Waal wij kers, die hun geachte oud-kapelaan gaar ne mede kwamen huldigen. Ook onze hartelijke felicitaties. Ned. Chr. Bond van Werknemers in de Hout- en Bouwnijverheid. Vrijdag 29 mei herdacht de afd. Waalwijk NGB. liet 30-jarig be staan welk feit gevierd werd door de leden en familie in de Prot. Chr. H.B.S. Na het zingen van Ps. 150:1, Gebed, Schriftlezing Math.:0. 25 -34, hield voorzitter A. W. de Jong zijn openingsrede, waarin hij de afgelopen 30 jaren memo reerde, die hun hoogte- en dieptetijden hadden in crisis- en oorlogsjaren. In 1945 werd met nieuwe moed begonnen, zo dat er alle reden tot dankbaar heid is. Er waren nog 3 oprich ters lid van de afdeling t.w. J. v. d. Ark, J. Roelofs en M. Molen graaf. Welkomj werden geheten de bondsvoorzitter vriend J. v. Eibergen, de zusterafdeling uit Spang-Capelle, de plaatselijke afd. Besturenbond, R.K. afd. St. Joseph en het N.V.V. Na de openingsrede hield de bondsvoorzitter een gloedvolle rede met een terugblik op de 30 jaren. Spr. stond stil bij de cri sisjaren en het begin der vacan- tieregeling en andere sociale voorzieningen. Dit alles zou er zeker niet gekomen zijn als de 3 organisaties niet samen hadden gewerkt. Met een woord van op wekking tot alle leden en zeker niet te vergeten een woord van dank en aanbidding aan God de Vader, Die alle gaven en zege ningen schenkt, besloot spr. zijn rede. Hierna werden door verschil lende afdelingen gelukwensen overgebracht aan de jubilerende afdeling. Vervolgens trad het duo v. d. Bosch uit Tilburg op. Dat dit GESLAAGD. Voor het kruideniersdiploma slaagde te Tilburg mevrouw van Dongen-Pruijssers alhier. -w.,j Kit t r. t,-. duo de stemming er in wist te brengen behoeft 'geen betoog. Het was aan alle gezichten te zien en de lachsalvo's te horen, zeker bij de Brabantse schets welke door Harry v. d. Bosch meesterlijk werd gespeeld. Toen de klok naar 12 uur liep bracht vriend. A. W. de Jong 'n woord van dank aan alle mede werkers, afdelingen en leden voor het slagen van deze gezel lige feestavond, waarna de voorz. van de Besturenbond het dank gebed uitsprak voor al de geno ten zegeningen. De N.C.V.B. afd .Waalwijk en Omstreken. De bijeenkomst van de N.C.V.B. werd op 28 mei j.l. in het Willem van Oranje College gehouden. Deze avond werden de volgende films vertoond, beschikbaar ge steld door de Canadese Ambas sade: Graan rijpt in Canada: Nieuw-Canadezen; De hoofdstad Ottawa; Overwinning in Neder land. De eerste drie films gaven een realistisch beeld van het leven in Canada, het land door emigran ten uit alle delen der wereld groot en vruchtbaar gemaakt. Duidelijk werd getoond, dat Ca nada niet alleen een land van melk en honing is, maar dat er ook allerlei moeiten en zorgen te overwinnen zijn. Laboratoria staan de landbouw ter zijde. Veel emigranten zijn echter genood zaakt in het begin willekeurig werk aan te nemen om zich pa's later in hun eigen vak te kunnen ontplooien. De laatste film gaf een beeld van de bevrijding van een deel van Nederland door de Canade se troepen. De heer Pruyssers verleende zijn gewaardeerde medewerking bij het vertonen van de films. Daarna werd het reisplan be sproken voor de excursie naar van Nolle in Rotterdam op dins dag 23 juni. Wie zich alsnog hiervoor wil opgeven, kan dit tot uiterlijk 10 juni doen bij mevr. Herwijnen, Burg. v. Gro tenhuisstraat J3, Waalwijk. De rondleiding is van 2 tot 4 uur, we vertrekken om 12 uur uit Waalwijk. GEVONDEN EN VERLOREN. Gevonden Donkergrijs jongensjasje; bos sleuteltjes; schildcrsmes; hond; dameshandschoenenzwembroek met badhanddoek. Verloren Drrewielertje; gouden speld m. briljant; portemonnee; zwem broek met badhanddoek; kinder jasje; steir, kalf; herenshawl. AGENDA. Maandag en woensdag. Musis Sacrum 8 uur: „Liefde langs de weg", 18 jaar. Luxor 8 uur: „Contrabande uit Cairo", 18 jaar. Woensdag. Cantine Timtur 8 uur: repeti tie gehele Waalwijkse Orkest. Woensdag 8 uur repetitie da meskoor Oefening en Vermaak in De Twee Kolommen. Zondag 12 uur repetitie man nenkoor Oefening en Vermaak in De Twee Kolommen. (Brazilië) Voorverkoop begonnen. SIG -MAG. v. d. BROEK Grotestraat 218, Waalwijk Persoonlijk Kampioenschap 3 banden kl. B. Ed. van Herpt van Nooit Volleerd kampioen. In de afgelopen week zijn in het club lokaal van de B.V. Nooit Volleerd (L. van Cromvoirt), de finale wedstrijden gespeeld om het persoonlijk kampioenschap drie ban den klasse B van het district Waalwijk van de KNBB. Na een spannende, doch uiterst sportieve en faire wedstrijd, kon vrijdag avond j.l. de heer Ed. van Herpt van de vereniging Nooit Volleerd, zich kampioen noemen. Er dient hier echter direct aan te worden toegevoegd, dat de capaciteiten der deelnemers weinig, zeer weinig uit elkaar liepen en dat er door allen prestaties zijn geleverd, waaraan de A-klassers hun han den meer dan vol zullen hebben. Wat b.v. te zeggen van de prestatie van L. Pullens van B.V. Ons Genoegen, die het bestond een partij met een gemiddelde van 0.952 te beëindigen, en van die van W. Swinkels van Nooit Volleerd en W. Herman van Ons Genoegen, die beiden een serie van 7 car. maakten. Waarlijk er is door alle finalisten goed gepseeld en de heer van Herpt heeft het kampioenschap heus niet cadeau gekre gen. De voorzitter van Nooit Volleerd dhr. Frans Slaats, was de eerste die de kam pioen huldigde. Spreker is verheugd dat een der oudste leden zijner vereniging als kampioen uit de bus was gekomen. Hij feliciteerde hem hartelijk met dit grote, verdiende succes en bood hem namens Nooit Volleerd, fraaie bloemen aan. Nadat de wedstrijdleider de heer Cor Elshout, de eindstand had bekend gemaakt, was het woord aan de voorzitter van het district Waalwijk, de heer Tom Burmanje, die met Massale en treffende demon stratie van dankbare genegen heid. In het Gemeenschapshuis had gis termiddag de aanbieding plaats van 't afscheidsgeschenk van de Baard wijkse oud-patiënten aan dr. Lange meijer, waarbij deze oud-patiënten tevens in de gelegenheid werden gesteld persoonlijk afscheid van hem te nemen. Deze bijeenkomst, die op uitdruk kelijk verzoek van deze bescheiden dokter niet het karakter van een huldigingsbijeenkomst mocht dra gen, is niettemin geworden tot een massale en spontane betuiging van dankbaarheid, waarbij zo treffend tot uiting kwam hoe groot de ge negenheid' is die dr. Langemeijer in Baardwijk heeft verworven. Toen dr. Langemeijer en zijn echt genote te 12 uur de grote zaal van 't Gemeenschapshuis betraden, was daar geen plaatsje meer onbezet en die belangstelling groeide nog steeds aan, zodat zeer vele bezoekers zich met een staanplaats je tevreden moesten stellen. De heer C. Pullens maakte zich, als voorzitter van het comité, tot tolk van de Baardwijkse oud-patiën ten, die met gemengde gevoelens van dr. Langemeijer afscheid na men. Zij konden aanvoelen dat deze zich, gezien zijn leeftijd en lange staat van dienst, uit dit deel van zijn praktijk terugtrok, maar zagen an derzijds node deze bekwame en waardige doktersfiguur heengaan. Onder de moeilijkste omstandighe den ging van zijn optreden zulk een vertrouwen en rust uit, dat dit voor de patiënten vaak reeds een begin van beterschap inhield. Hij schil derde dr. Langemeijer niet alleen als een bekwaam arts. maar ook als 'n goed zielkundige, die ook uit de in nerlijke gemoeidstoestand van zijn patiënten zijn conclusies kon trek ken. Zijn Baardwijkse oud-patiënten zullen steeds in dankbaarheid blij ven denken aan deze dokter, die zo veel smart heeft gelenigd en zoveel troost in hun gezinnen heeft ge bracht. Het was hen een behoefte aan die dankbaarheid ook uiting te geven d'oor het aanbieden van een afscheidsgeschenk. Namens alle Baardwijkse oud-pa tiënten overhandigde spr. daarop onder couvert een bedrag van 750 aan dr. Langemeijer, die deze naar eigen goeddunken kan aanwenden, liefst op een wijze die ook bij hem later de herinnering aan zijn Baard wijkse praktijk levendig zou hou den. Aan mevr. Laugemeijer bood spr. tenslotte een fraai bloemstuk aan als blijk van dank voor haar toewijding en haar belangstelling voor de Baardwijkse patiënten van haar echtgenoot. Met een langdurig applaus onder streepten de talrijke aanwezigen de ze woorden van hulde en dank, die hen ongetwijfeld uit het hart ge grepen waren. Pastoor v. d. Brekel sprak hierna eveneens een hartelijk dankwoord en wist dit op de hem eigen wijze te doorweven met fijne humor. Baardwijk mocht zich op ander ter rein nogal eens achtergesteld heb ben gevoeld, maar wat de genees heer betrof, verkeerde men hier in dezelfde gunstige omstandigheden als in Waalwijk. Iedereen respec teerde deze plechtstatige doktersfi guur. Men mocht aanvankelijk een beetje schrik van hem hebben als hij met zijn grote handen de patiënt begon te betasten, maar direct had de dokter ieders vertrouwen gewon nen door de rust en kalmte die van hem uitging en door zijn grote ge negenheid voor zijn patiënten. Vooral was spr. als pastoor dank baar voor het nauwe contact dat door dr. Langemeijer tussen priester en dokter werd onderhouden. In dat opzicht vervulde dr. Langemeijer 'n grote roeping en hij deed dit met grote beginselvastheid. Hij bracht niet alleen verlichting en troost in de lichamelijke nood van zijn patiën ten, maar zorgde ook voor geeste lijke bijstand. Baardwijk ziet deze waardige verschijning node uit zijn midden verdwijnen, maar is toch dankbaar dat hij een jonge, veelbe lovende geneesheer als dr. v. Hees been tot zijn opvolger heeft geko zen, die zeker zal trachten zijn voet sporen te drukken. Ook mevrouw Langemeijer bracht hij dank voor haar aandeel in het werk van haar man. Dr. Langemeijer zeide zeer ver rast en getroffen te zijn door dé massale belangstelling van zijn oud patiënten, waaronder zeer velen die hij nog mede op de wereld had ge holpen. Hij noemde dit afscheid ne men een zware stap. Het contact met de Baardwijkse patiënten was altijd bijzonder prettig geweest. Zij schonken hem steeds hun volle ver trouwen. Maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Een jarenlange praktijkervaring kan voor een dok ter weliswaar van grote betekenis zijn voor vermeerdering van zijn kennis, maar er zijn de laatste tien tallen jaren in de medische weten schap vele nieuwe inzichten geko men. Jongere krachten zijn daarin opgeleid' en deze moeten de gelegen heid krijgen deze nieuwe opvattin gen in praktijk te brengen. Spreker hoopte nu meer tijd te krijgen om zich aan zijn hobby, de studie van de oude kuituurgeschie denis, te kunnen wijden. Daartoe maakte hij reeds verschillende bui tenlandse reizen, en nu stond er een reis naar Spanje op het program. Het royale geschenk van zijn Baardwijkse oud-patiënten, waar voor hij zijn grote dankbaarheid uit sprak, zou mede besteed worden aan deze reis, waarop hij vele foto grafische opnamen hoopte te maken, die hem later niet alleen aan de reis, maar ook aan zijn vroegere Baard wijkse patiënten zou herinneren. Spr. dankte ook voor de bloemen hulde aan zijn echtgenote gebracht. Inderdaad heeft deze altijd meege leefd met het wel en wee van zijn praktijk en dat van de patiënten. Na allen te hebben dank gezegd voor de vriendschap die zij hem be toond hadden en voor hun massale belangstelling bij dit afscheid, richt te spr. een bijzonder dankwoord tot pastoor v. d. Brekel. Diens waar derende woorden over de wijze waarop spr. ook de geestelijke be langen van zijn patiënten had behar tigd, hadden hem goed gedaan. Alle aanwezigen werden daarna door hem in de gelegenheid gesteld een glas ten afscheid met hem te drinken. Dokter en mevrouw Langemeijer moesten aan het slot van deze bij eenkomst honderden handen druk ken, toen de talrijke bezoekers in een lange, ordelijke file, persoonlijk hun dank kwamen betuigen en hun beste wensen uitten. Voor ieder van hen had dr. Langemeijer, die allen met naam en voornaam bleek te kennen, een persoonlijk woord. Dit was geen vormelijk afscheids- gebaar, maar een massale, hartelijke en spontane uiting van dankbaar heid en warme genegenheid. Aan dit afscheid zullen dokter en mevr. Langemeijer zeker hun hele verdere leven een mooie herinnering bewaren. enkele bestuursleden acte de precence gaf. De voorzitter begon met de zeggen dat het z.i. een goede gedachte is geweest van de districtswedstrijdleiding, om het persoon lijk kampioenschap drie banden in twee klassen te splitsen, nl. klasse A en B. hier door krijgt iedere deelnemer in één der klassen een reële kans om zich met andere spelers van gelijke sterkte te meten. Het bestuur had daarom spontaan ook voor kl. B een wisselbeker beschikbaar gesteld en het verheugde de voorzitter uitermate, dat er om dit kostbare kleinood door alle deel nemers met inzet van al hun krachten, doch uiterst fair en sportief, is gestreden. Dat het kampioenschap tenslotte is terecht gekomen bij een der oudste leden van het district (de heer van Herpt is nl. 74 jaar), is het bewijs dat dit spel ook de oudere garde uitstekend ligt. De voorzitter feliciteerde de kampioen met dit fraaie succes en bood hem namens het district een prachtige wissel beker aan, daarbij de hoop uitsprekend, dat dit kampioenschap voor de 74-jarige een stimulans moge zijn, om het edele biljart spel nog lang met dezelfde ambitie als thans te blijven beoefenen. Grote waardering had de heer Burmanje voor de overige deelnemers, die hun kans zo uitstekend en zo sportief hebben verde digd. Hij dankte de organiserende vereni ging Nooit Volleerd, voor de perfecte or ganisatie en de vriendelijke ontvangst der finalisten en hij dankte ook de heer van Cromvoirt voor het beschikbaar stellen van zijn prima materiaal, waarvoor alle spelers de grootste lof hadden en waardoor mede dit kampioenschap geworden is tot een der hoofdpunten van het seizoen. Namens de deelnemers bood de heer Herman de kampioen een prachtige doos sigaren aan, terwijl de heer van Cromvoirt een en ander completeerde door de aan bieding van een fles geestrijk vocht. Met een kort woord dankte de heer van Herpt voor deze spontane huldiging en voor de hartelijke tot hem gesproken woor den, alsmede voor de fraaie bloemen en cadeautjes. Dat hij dit kampioenschap op zijn leeftijd heeft mogen behalen, stemde hem tot blijdschap en hij was trots op de fraaie beker, die hij door oefening en trai ning zal trachten te behouden. Hierna ver zocht hij alle aanwezigen een glas te drin ken op zijn succes, dat hem zeer gelukkig heeft gemaakt. Hier voglt de einduitslag Naam Vereniging gsp. gcw. verl. gel. cara brt. gem. gem. P E. v. Herpt, Nooit Volleerd 54 1- 90 208 0.432 0.769 4 8 L. Pullens, Ons Genoegen 5 3 2 - 87 195 0.446 0.952 5 6 W. Swinkels, Nooit Volleerd 5 2 2 1 96 237 0.405 0.555 7 5 C. Elshout, Nooit Volleerd 5 2 3 - 85 183 0.464 0.666 4 4 W. Herman, Ons Genoegen 5 2 3 - 86 247 0.348 0.369 7 4 G. v. Velthoven, B.S.V. 5 13 1 79 170 0.464 0.625 4 3 Hoogste partijgemiddelde: L. Pullens met 0.952. Hoogste algemeen gemiddelde G. van Veldhoven en C. Elshout 0.464. Hoogste serie W. Swinkels en W. Herman: 7 camambols.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1