BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en Langstraatse Courant Groot Brabants aandeel in ontwikkeling industriële werkgelegenheid Sterke ontwikkeling in metaal-industrie J. TAUSCH 48 ct. t 't Geschenkenhuis Va/z met tfw recept naar WAALWIJK DE DROOGTE EN FRUIT EN GROENTEN. 'n Cadeautje.... Kop en schotel VRIJDAG 5 JUNI 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij y Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week QE ECHO WHET ZUIDEN 32e JAARGANG No. 45 Abonnement: 22 cent per week; per kwartaal ƒ2.85 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO" De resultaten van de recente ontwikkeling mogen het ver trouwen funderen, dat ons gewest, zodra de Nederlandse volkshuishouding nieuwe groeitendenties met werkgelegen- hcidsgcvolgen gaat vertonen, hierin een belangrijke rol zal vervullen. Het feit, dat zich gedurende de afgelopen jaren zulk een belangrijk deel van de nationale ontwikkeling in Noord-Brabant voltrok, demonstreert de geschiktheid van de Brabantse gebieden en gemeenten voor de lokalisering van industriële projecten. - Tot deze bevindingen o.m. komt het jaarverslag over 1958 van het Economisch Technologisch Instituut (E.T.I.) voor Noord-Brabant, dat in dit verslag uitvoerig aandacht wijdt aan de ontwikkeling van de industriële werkgelegenheid in ons gewest. Slaat men de ontwikkeling van de industriële werkgelegenheid in Nederland gedurende ae na-oor- logse jaren gade, aldus het jaar verslag, dan tekent zich bij het bezien van de geografische sprei ding duidelijk de bijzondere rol af, welke onze provincie hierbij reeds is gaan spelen. Blijkens gegevens van de Alge mene Industrie Statistiek be droeg de personeelssterkte van de industriële bedrijven met meer dan 10 man personeel in sept. 1950 voor Noord-Brabant 156.000 en voor de gezamenlijke andere Nederlandse provincies 775.000; in seph 1958 bedroegen deze zelf de cijfers resp. 185.500 en 845.400. Dit betekent, dat tegenover een expansie van de reeds aanzienlij ke industriële werkgelegenheid in Noord-Brabant met bijna 19 staat een uitbreiding in de geza menlijke overige Nederlandse provincies met ca. 9 ofwel dat de vergroting van de industriële werkgelegenheid, welke zich in 8 jaren in Noord-Brabant voltrok, ongeveer gelijk staat met 42% van de uitgroei, die zich in de ge zamenlijke Nederlandse andere provincies realiseerde. Hieruit blijkt wel heel duidelijk, dat het bijzondere aandeel van Noord- Brabant in de groei van de Ne derlandse beroepsbevolking zijn pendant heeft in een bijzonder groot aandeel in de economische expasie van Nederland. Uit deze ontwikkeling mag weer worden geconcludeerd, dat ons gewest er in zal slagen ook de toekomstige aanwas harer be roepsbevolking een bestaan te verschaffen, waarbij de gang van zaken in het jaar 1958 voor deze toekomst bepaaldelijk niet maat gevend dient te zijii. In dat jaar immers stagneerde de gehele na tionale industriële werkgelegen heid, zij brokkelde zelfs af, want in de sectoren metaal- en textiel industrie viel een aanmerkelijke teruggang in de werkgelegenheid te constateren. NIEUW EN BESTAAND. Eind september 1958 telde Noord-Brabant 601 industriële bedrijven met 50 man personeel en meer. In deze bedrijven waren op dat tijdstip in totaal 161.900 personen werkzaam. Van deze bedrijven bestonden er in 1944 reeds 467, 72 bedrijven werden gevestigd van 1945 t/m 1950 en 62 bedrijven van 1951 t/m 1958. In sept. 1950 bedroeg de perso neelssterkte van genoemde 467 bedrijven 119.706 personen en van de 72 tussen '45-'50 gevestig de bedrijven 6587, zodat in 8 jaar tijd een vermeerdering viel te constateren van 35.600 arbeids plaatsen. Veruit het grootste gedeelte van de uitbreiding welke 't indus triële werkgelegenheidsbestand van Noord-Brabant in de jaren 1950-1958 onderging, voltrok zich in de metaalindustrie. Dit geldt zowel voor de bestaande indus trie als voor de industriële be drijven, welke'zich na de tweede wereldoorlog in de Brabantse ge meenten vestigden. Een rol van GROTESTRAAT 231 Uw oog- en brllopticiën. betekenis speelde naast de me taalindustrie slechts de voeding en Genotmiddelenindustrie. Van de hiervoor genoemde vermeer dering met 35600 arbeidsplaatsen over de jaren 1950-1958 ging 54,9 naar de metaalindustrie, 18,7 naar de voedings- en ge notmiddelenindustrie, 4,2 naar de schoen- en lederindustrie, 9,9 naar de textiel- en confec- tie-industrie, 2,9 naar de che mische industrie en 9,4 naar overige industrieën. De gunstige ontwikkeling van de industriële werkgelegenheid, welke in Noord-Brabant van 1950 tot het stagnatiejaar 1957/1958 kon worden aangetoond, berust zowel op het resultaat van na oorlogse nieuwvestiging als op de expansiedrang van het bestaande bedrijfsleven. In grote lijnen re capitulerend, kan worden vast gesteld, dat van de 601 bedrijven, welke in september 1958 50 werk nemers en meer in dienst hadden er 391 bijdroegen tot de vergro ting van de werkgelegenheid. Hieronder ressorteerden 8 groot industrieën en 115 naoorlogse nieuwvestigingen. In totaal om vatte de werkgelegenheidsexpan- sie, die zich in deze industrieën voltrok, ruim 45.100, arbeids plaatsen, waarvan: 15.100 in de 8 grootindustrieën. 15.300 in de 268 resterende be staande bedrijven. 14.700 in de 115 nieuwe bedrij ven. DE LANDBOUW. In het jaarverslag van het ETI wordt ook aandacht gewijd aan enige aspecten van de ontwikke ling van de Brabantse landbouw. In een provincie, waar het ge mengde landbouwbedrijf zo'n grote plaats inneemt, moet aller eerst worden gewezen op de toe neming van de oppervlakte gras land van 149.000 ha. in 1957 tot 153.000 ha. in 1958 en op de uit breiding van de rundveestapel, zowel bij het melkvee als bij het mestvee. Het aantal melkkoeien steeg van 180.000 in 1957 tot 184.500 in 1958 met als gevolg dat ook de melkproduktie toenam. In 1958 werd door veehouders aan zuivelfabrieken en standaardisa- tiebedrijven 667.000 ton melk ge leverd tegen 637.500 ton in 1957. In 1954 bedroeg het aantal melk koeien 169.000 en werd er 563.200 ton melk geleverd. Deze ontwikkeling, die reeds enkele jaren aan de gang is, is des te opmerkelijker, daar de af zet van zuivelprodukten de laat ste jaren steeds moeilijker is ge worden. Het heeft derhalve zin even stil te staan bij de vermoe delijke oorzaken van de geschet ste ontwikkeling. Een belangrijke factor is de omstandigheid, dat steeds meer boeren te maken krijgen met een tekort aan arbeidskrachten. Knecnts en arbeiders vindt men al enige tijd niet of nauwe lijks meer op de gemengde bedrij ven op de zandgronden. Door de voorlichting met betrekking tot de beroepskeuze van de boeren zoons, neemt het aantal zoons dat na de lagere school thuis gaat meewerken, af. In een toenemend aantal gevallen kiest ook de oud ste zoon een niet-agrarisch be roep. Een en ander heeft tot ge volg, dat 't aantal z.g. „eenmans bedrijven" toeneemt. De rundveestapel levert niet al leen melk, maar ook vlees. In dit verband kan worden gewezen op de toeneming van het aantal stuks mest- en weidevee, n.l. van 26.000 in 1957 tot 39.000 in 1958. Deze uitbreiding hangt samen met de niet onbevredigende ont wikkeling van de vleesprijzen. Naast de rundveehouderij zijn op veel Brabantse gemengde land bouwbedrijven ook de varkens- en pluimveehouderij belangrijke hedrijfsonderdelden, vooral op de kleinere bedrijven. Het aantal mestvarkens bleek in mei 1958 groter te zijn dan in mei van het voorafgaande jaar, n.l. ruim 230.000 tegen bijna 210.000. In het begin van het jaar waren de vooruitzichten voor de varkenshouderij slecht, met als gevolg, dat een aantal fokzeugen werd opgeruimd. Later in 'tjaar werden de vooruitzichten weer beter en stegen de prijzen van de biggen, hetgeen een toeneming van het aantal dekkingen tenge volge had. De uitbreiding van de pluim veestapel kwam voor een groot deel voor rekening van 't slacht- pluimveé. Bij het legpluimvee kan een verjonging van de stapel worden geconstateerd. De uitbreiding van de opper vlakte grasland ging uiteraard ten koste van het bouwland. De inkrimping van hel areaal akker bouwgewassen leidde tot een ver mindering van de oppervlakte granen met name haver en rogge van 115.000 in 1957 tot 110.000 in 1958. Dit is in zoverre opmerkelijk, daar in de vooraf gaande jaren de oppervlakte gra nen steeds was toegenomen. Bijzondere aandacht gaat ieder jaar uit naar de ontwikke ling van de tuinbouw in Noord- Brabant. De oppervlakte tuinland nam toe van 15.500 ha. in 1957 tot ruim 16.000 ha. In feite is de uit breiding van de tuinbouw groter dan uit deze cijfers blijkt. Immers ook van 1957 tot 1958 werden een aantal oude onrendabele boom gaarden opgeruimd of althans niet meer als zodanig opgegeven. Enigszin* teleurstellend was ech ter, dat de uitbreiding vrijwel geheel op rekening kwam van de traditionele Brabantse teelten zo als aardbeien, frambozen en bes sen. De financiële resultaten van de tuinbouw waren minder bevre digend dan in de voorafgaande iaren, hetgeen ook tot uiting kwam in de daling van de omzet van de Brabantse veilingen van 44.000.000— tot 42.350.000 in 1958. Deze minder goede resulta ten zijn voornamelijk een gevolg van de, door de overvloedige oogst, lage prijzen van de groen ten en van het hard fruit. Bij het klein fruit waren de prijzen on danks de grote oogst goed. Ten slotte merkt het E.T.I.- verslag op, dat de cijfers met be trekking tot het grondgebruiken de veestapel niet wijzen op een teruglopen van het produktieni- veau in de Brabantse landbouw. Dit ondanks het feit, dat mag worden aangenomen, dat 't aan tal in de landbouw werkzame personen afneemt. Deze ontwik keling wijst op een stijging van de arbeidsprocluktiviteil in de Brabantse landbouw. Voor de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit in de Bra bantse landbouw is het echter een ongunstige factor, dat ook in j deze provincie nog veel gebieden j voorkomen met een verouderde agrarische structuur. Een on- doelmatige verkavelingstoestand, in kleine bedrijven en verouder de bedrijfsgebouwen beperken immers de mogelijkheden tot me chaniseren en rationaliseren. Uit de aanvragen voor een ruilver kaveling blijkt, dat ook de agra rische bevolking over het, alge meen veel belangstelling heeft voor de verbetering van de agra rische Strukluur. Het tempo, waarin de* aange vraagde ruilverkavelingen kun nen worden uitgevoerd, is voor de ontwikkeling van de Brabant se landbouw dan ook van grote betekenis. Dit temeer, daar de voortschrijdende industrialisatie grote veranderingen teweeg brengt in de verhoudingen op het Brabantse platteland. DE KONINGSGWESTIE IN BELGIË. Met dit woord kunnen we de onaangename situatie aangeven, die wederom in België door ver schillende oorzaken is ontstaan en waarover wij in ons vorig nummer reeds schreven. Men sprak al over een verkoe ling tegenover 't koningshuis en men was zeer benieuwd hoe de ontvangst zou zijn van koning Boudewijn na zijn terugkeer uit Amerika. Nu, het is maandagmiddag een enthousiaste ontvangst ge worden, zoals men in Brussel nooit heeft gezien. Na landing ^n begroeting van zijn familie reed de koning in open calèche door 't hart van Brussel naar het paleis te Laeken. Overal werd hij met enorme geestdrift toegejuicht, zijn auto werd met bloemen over laden en 't politie-cordon werd meermalen doorbroken. Dinsdag zou de koning een persconferen tie houden over z'n reis naar Amerika, iets nieuws in België, maar ook zouden de socialisten in de Kamer een interpellatie houden over het huwelijk van prins Albert te Rome. Daarover zal men elders kun nen lezen, maar dat 't van die zijde hard zal toegaan is zeker, dat kan men zelfs merken in de commentaren der Vara-reporters voor de radio hier te lande. Heeft een groot deel van het Belgische volk met deze demon stratieve ontvangst gesproken, ook kardinaal Van Roey, aarts bisschop van Mechelen, heeft zijn eminent gewicht in de schaal ge worpen. De kardinaal zegt, dat de Paus een blijk van uitzonderlijke wel willendheid aan het vorstenhuis en het land heeft gegeven. Hij wijst er op, dat het huwelijk geen contract is zoals andere mense lijke contracten. Het is van god delijke oorsprong en heeft een heilig karakter. Geen enkel men selijk gezag mag het heilig en sacramenteel karakter van het huwelijk ontkennen of aantas ten. Elk huwelijk tussen gedoop- ten wordt beheerst door het god delijk en het kerkelijk recht. Het nurgerlijk recht is enkel bevoegd voor het burgerlijk statuut en 'de burgerlijke gevolgen van het hu welijk. De Belgische wet erkent ook de huwelijken tussen Belgi sche burgers en vreemdelingen aangegaan in een vreemde staat. Het huwelijk dat in Vaticaanstad gesloten wordt is dus in België rechtsgeldig, aldus de kardinaal. MASSAMOORD OP CHRISTENEN. Vijf Aziatische kerkleiders heb ben tegenover leden voor een A- merikaanse congres-commissie verklaard, dat de regeringen van Communistisch China en Noord- Ivorea zich van martelingen en van massamoord op christenen in hun landen bedienen in een poging om het christendom al daar uit te roeien. Een der kerkleiders, de Schi- nese predikant Tsin Tsai-Lioe, verklaarde dat in de Chinese Volksrepubliek vele christenen aan de z.g. „waterkwelling" wor den onderworpen. Dit houdt in dat men hun buiken, via trech ters in de mond, met water vol laat lopen, waarna de folteraars er op gaan staan dansen. Kioeng Rai Kim, een Zuidko- reaanse christelijke leider, deed mededelingen over foltering van christenen in Noord-Korea. In een dezer gevallen werd een evan- Aanstsartde Moedert... Weet U wet, dat wij bij de geboorte van een tweeling GEHEEL GRATIS de tweede Baby-uitzet voor U verzorgen, zodat U dus geen extra kosten hebt! Vraagt een Baby-kaart en inl. Baby afdeling geliste, Kim Keum Soen, tussen twee paarden vastgebonden, die daarop in verschillende richtin gen uiteen werden gejaagd. De Chinese predikant Cheng deelde mee, dat de Chinese rege ring sinds 1949 ongeveer 140.000 christenen ter dood heeft laten brengen. ELKE MINUUT 85 MENSEN MEER. Volgens het demografische jaarboek van de Verenigde Na ties telde de-wereldbevolking in 1958 2800 miljoen zielen; meer dan de helft hiervan woonde in slechts vier landen, n.l. China, India, de Sovjet-Unie en de V. S. China heeft ruim 640 miljoen in woners, India 400 miljoen, de Sovjet-Unie 200 miljoen en de V. S. 1/0 miljoen. Landen met meer dan 50 miljoen inwoners zijn: Japan, Indonesië, Pakistan, Bra zilië, Groot-Brittannië en de Duitse Bondsrepubliek. De wereldbevolking neemt zeer snel toe, n.l. met 5000 men sen per uur op 85 per minuut. De toeneming is in Azië groter dan elders. Óp het ogenblik woont ongeveer de helft van de wereld bevolking in Azië, in het jaar 2000 zal net ongeveer 60 procent zijn. Europa levert nu ongeveer 14 procent van de wereldbevol king, doch in 2000 zal dit nog maar 10 procent zijn. WEDUWEN JONGER DAN 65 JAAR. Van maandag af aanvragen voor pensioen indienen. Van maandag af zijn formulie ren verkrijgbaar voor het aan vragen van weduwenpensioen krachtens de overgangsbepalin gen van de algemene weduwen- en wezenwet (A.W.W.). Deze formulieren kunnen worden ge haald bij de raden van arbeid en bij alle postkantoren en post agentschappen. Volgens de gege vens van het centraal bureau voor de statistiek zijn er in Ne derland ongeveer 125.000 wedu wen jonger dan 65 jaar. Hiervan komen er naar schatting ruim 100.000 voor een weduwenpen sioen of een tijdelijke weduwen- uitkering in aanmerking. Wedu wen van 65 jaar en ouder vallen niet onder de algemene weduwen en wezenwet (AWW); zij genie ten ouderdomspensioen krach tens de algemene ouderdomswet (A.O.W.). Het beschikbaar stellen van formulieren voor het aanvragen van wezenpensioen zal te zijner tijd worden bekend gemaakt. FOKKER SLUIT BEDRIJF IN BRAZILIË. Fokker heeft zijn Braziliaans neyenbedrijf zaterdag moeten sluiten. De directie verklaarde dat exploitatie niet langer moge lijk is omdat het Braziliaanse ministerie van luchtvaart zijn verplichtingen tot betaling van ruim honderd miljoen cruzeiros niet is nagekomen. Hierdoor zijn 750 personeelsleden werkloos geworden. ACTEURS EN ACTRICES ONDERSCHEIDEN. Tijdens de te Haarlem gehou den jaarvergadering der Vereni ging van Schouwburg- en Con certgebouwdirecties in Neder land, zijn de Bouwmeesterme dailles uitgereikt. De gouden me daille voor de actrice die in het afgelopen seizoen de beste pres tatie heeft kunnen en mogen le veren, werd uitgereikt aan Ida Wasserman en de gouden me daille voor de acteur met de bes te prestatie aan Paul Steenber gen. De zilveren medaille voor de beste hoofdrol bij de actrices was voor "Anny de Lange en bij de acteurs voor Joan Remmelts. De bronzen medaille voor de bes te bijrol werd toegekend aan Ina van Faassen en aan Hans Tie- meyer. Het droge weer in de maand mei heeft een nadelige invloed op een goede oogst van aardbei en, kersen, bloemkool, appelen en peren, zo zegt men in deskun dige kringen. ROTTERDAM BOUWT NIEUWE STAD OP GEBIED VAN CAPELLE A. D. IJSSEL. Premieregeling daverend succes. Ruimte voor 175.000 inwoners. Capelle aan den IJssel en Rot terdam hebben het plan geza menlijk een „stad" te bouwen, een centrum met daarom gegroe peerd een vijftal woningwij ken, die plaats zal gaan bieden aan 175.000 bewoners. Deze stad ver rijst ten oosten van het Kraling- se Bos te Rotterdam, overschrijdt de grens van Capelle en raakt de oostgrens van deze gemeente. In totaal worden er 49.500 wo ningen gebouwd en voor nog eens 6.0OO wordt reeds gedacht aan de gemeente Krimpen aan de IJssel. De grens tussen beide ge meenten deelt deze „stad" in 2 ongeveer gelijke stukken. Capelle, dat zijn landelijk ka rakter wel zal verliezen, zal van 11.000 zielen uitgroeien tot een gemeente van 80.000. Hoewel Rotterdam reeds het volgende jaar van zijn contingent 500 woningwetwoningen op grond van Capelle gaat bouwen, zal het zeker 25 jaar duren voor dat het gehele project verwezen lijkt zal zijn. Men is tot dit plan gekomen, omdat sociaal-economische on derzoekingen hebben uitgewezen, dat de rechter-inaasoever de ko mende decennia plaats zal moe ten bicden aan 80.000 woningen, waarvan 5,6.000 ten oosten van hel bestaande stadsgebied van Rotterdam. Deze stad kan echter niet in de behoefte aan bouwter reinen ervoor voorzien, zodat overleg met Capelle begon. In 1961 wil men met de bouw van 1.800 woningen beginnen. VIJF NIEUWE INDUSTRIEËN KOMEN NAAR ETTEN. Werkgelegenheid voor 1200 mensen. Nog geen maand na de aanwij zing van de gemeente Etten-Leur tot ontwikkelingskern staat vast, dat de werkgelegenheid in Etten op vrij Korte termijn uitgebreid Pitriet FRUITSCHAAL T op voet Pitriet PINDASTEL Q 25 8-delig Plateel BONBONDOOS 4.95 modern Plateel BONBONSCHAALTJE 2,95 leuk model Maggi FLESHOUDER 2.95 4^85 verzilverd PEPER- en ZOUTSTELLEN 3^75 modern aardewerk COCKTAILPRIKKERS 2.25 Italiaans EZEL met BLOEMPOTJES Jb95 in kleuren BLOEMPOTSTANDAARDS draadwerk 2.95 ONDERZETTERS 2.95 12 in etui WANDKLEEDJES 4.35 vilt met bamboe BONBONSCHAALTJE 3.90 verzilverd PLANTENBAK 75 O. craquele SCHILDERIJTJES 2 75 ballet KOP en SCHOTELS |_b65 J porselein VRIJDAGAANBIEDING Grotestraat 220, WAALWIJK 1 ^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai wordt met niet minder dan 1200 arbeidsplaatsen. Naar burge meester Godwaldt in de raads vergadering meedeelde, staan de industrieën als het ware te sprin gen om zich in Etten te komen vestigen. Het gemeentebestuur kon zich dan ook de luxe veroor- leven selectief te werk te gaan. Het resultaat is, dat vijf nieuwe industrieën zich zullen vestigen, terwijl daarnaast door enige reeds aanwezige bedrijven tot be langrijke uitbreidingen is beslo ten. De belangrijkste vestiging is die van de conserven tabriek Zwanenburg en Co. uit Zwijn- drecht, welke fabriek met een werkgelegenheid voor vijfhon derd mensen ook een aanval doet op de werkloosheid van seizoen en losse arbeiders. Het bedrijf koopt 8 ha. en bouwt een fabriek met vloeroppervlakte van 16000 vierkante meter. In Etten zal de volledige centralisatie van hoofd bedrijf en filialen van dit grote bedrijf plaats vinden. Verder zal de metaal fabriek libero" uit Dordrecht met een fabriek van 20 000 vierkante me ter (op 4.25 ha.) werkgelegenheid gaan bieden aan twee honderd man. De meubelfabriek „Wensing" uit Rotterdam bouwt in Etten een fabriek van 3500 vierkante meter vloeroppervlakte en zal werk geven aan 60 man. Een vestiging van een nieuw bedrijf van een nog niet nader genoemde grote Nederlandse on derneming zal werk geven aan 75 man in een fabriek van 6000 vierkante meter vloeroppervlak op 2,5 ha. De leegstaande fabriek van de N.V. Antverpia is overgedragen aan de „Felix-fabrieken N.V." uit Den Haag, de firma welke o.m. bekend is om het z.g. „Fe- lix-kattenbrood''. Voorts heeft „Tornado" beslo ten tot een belangrijke uitbrei ding, namelijk van 8000 vierkan te meter met werkgelegenheid voor 160 man meer. Volgens de oude premierege ling staan nog uitbreidingen op het programma van de N.VBlen- zo met ongeveer 1500 vierkante meter en nieuwe werkgelegen heid voor 40 man en van de Spaarnestaddrukkerij met hon derd man o.m. door de vergro ting van haar inktfabriek en de ingebruikneming van een nieuwe rotatiepers. Al deze nieuwe vestigingen en uitbreidingen vergen een bedrag van 7 a 8 miljoen gulden waar van het Rijk ongeveer 3V2 mil joen betaalt. Met de plannen zal in totaal 18 ha. industrieterrein gemoeid zijn, waarmee het gehe le Ettense industrieterrein is uit verkocht. (Brab. Nieuwsblad)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1