Tilburg heeft haast met ruimtelijke en industriële ontwikkeling Gemeenteraad Vlijmen Waalwijkse en Langsiraaise Courant f „gezondheid Wellce koers volgen wij Grootscheeps 72-miljoenplan binnen 8 jaar gereed Twee stadsuitbreidingen brengen 6500 nieuwe woningen I Krediet van I 293.735.- voor sportpark in Vliedberg MAANDAG 8 JUNI 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week 32e JAARGANG No. 46 Abonnement: 22 cent per week; per kwartaal 2.85 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 BureauxGROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO' Actieve politiek gericht op dalende begrotingscijfer get bij De gemeente Tilburg, het centrum van Midden-Brabant, wil de boot niet missen nu in andere delen van Noord-Bra bant, van ons land en daarbuiten, sterke ontwikkelin gen gaande zijn of zich in de nabije toekomst zullen voor doen. Dit is dan ook de reden waarom Tilburg zo'n grote haast maakt niet de realisering van grootscheepse plan nen, die zich enerzijds richten op de verfraaiing, verbe tering en verruiming van het stedelijk aspect en die ander zijds de voorwaarden zullenscheppen voor een noodzake lijke verdere industriële uitbouw. Burgemeester Bccht onder wiens bestuur de ontwikkeling van Tilburg een veel sterker dynamiek is gaan vertonen, heeft daarop in een uitvoerig exposé tijdens de jaarlijkse persdag van de gemeente nog eens nadrukkelijk gewezen. Het gemeentebestuur is van oordeel, dat Midden-Brabant met Tilburg als centrum, in verband met de ontwikkeling in andere delen van onze provincie (de snelle ontwikkeling in Oost-Bra bant en in de toekomst 't Kreek- raknlan in het westen), in ons land (de groei van de Randstad- Holland) en daarbuiten (in het steenkolencentrum van de Belgi sche Kempen en het atoomcen- trum Mol), positief een taak te vervullen heeft. Ook in Tilburg zelf voltrekken zich in snel tempo veranderingen vooral in het industriële bedrijfs leven. Onder invloed van de voortschrijdende mechanisatie en automatisering zijn de mogelijk heden van uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen de laatste jaren sterk geslonken. Over 1958 daalde de personeelsbezetting van de industriële ondernemin gen van 23.250 tot 22.900. Voor liet opvangen van de aanwas der beroepsbevolking (in Tilburg tot 1970 700 a 800 per jaar) is dan ook vestiging van nieuwe indus trieën noodzakelijk. De ligging van Tilburg in de periferie van Europoort en Del taplan en in het centrum van de Beneluxlanden is gunstig te noe men. Goede verbindingen dienen deze ligging evenwel tot haar recht te laten komen. In dit ver band is van belang de verbete ring van de weg naar Breda, die een 3-baansweg is, het gereed ko men van de weg naar Eindhoven (1961) en een goede verbinding met België. De weg Tilburg WaalwijkGorinchem dient snel tot stand te komen. Het tracé van de weg ten zuiden van Waalwijk moet spoedig worden vastgesteld. Het Wilhelminakanaal dient geschikt te worden gemaakt voor schepen tot 1350 ton, waardoor Tilburg een redelijk goede ka naalverbinding krijgt met de Eu ropoort. Verder is er de noodzaak van verbetering van een aantal lokale wegverbindingen: de aanleg van een rijksweg, zuidelijk van de Ringbaan Zuid, welke in het wes ten zal moeten aansluiten aan een nieuwe weg naar Breda en in het oosten aan de (omgelegde) Bosscheweg en de weg naar Eindhoven. In het kader van de verbetering van de weg naar Den Bosch zal nog dit jaar worden begonnen met baanverdubbeling van het gedeelte Helvoirt-En- Helvoirt is bijna gereed). In aan sluiting daarop zal een nieuwe verbinding worden gemaakt tus sen de Bosschweg en de nieuwe weg naar Eindhoven (het gedeel te TilburgOirschot is reeds ge reed De snelle ontwikkeling van Til burg in het verleden heeft tenge volge gehad, dat niet altijd de stedelijke voorzieningen gelijke tred met de ontwikkeling konden houden. Het treffen van deze voorzieningen ter verbetering van de infra-structuur is even zeer noodzakelijk. Hierbij moet snel worden gehandeld, wil voor komen worden dat Tilburg de aansluiting op de snelle ontwik keling van de provincie Noord- Brabant mist. 72 MILJOEN-PLAN. Deze overwegingen zijn aanlei ding geworden tot het z.g. 72-mil- joen-plan, dat in 8 jaar tijd zou moeten worden uitgevoerd. Dit grootscheepse plan omvat: a) de uitvoering van het grote plan der spoorwegwerkende omlegging van de spoorlijn naar België (inmiddels voltooid), de aanleg van een nieuwe goederen losplaats met bouw van nieuwe goederenloods en douaneloods, de verhoging van de spoorbaan met tunnels aan de Heuvel, Gast huisstraat en Ceciliastraat en de bouw van een nieuw station. Voor de realisering van deze werken zijn reeds ca. 75 wonin gen gesloopt en zullen nog 80 an dere nuoeten verdwijnen. Verder zullen er voor de toegankelijk heid van de tunnels een aantal doorbraken tot stand gebracht moeten worden. b) doorbraken in de stad voor de aanleg van de z.g. binnenring, die een veilige en vlotte afwer king van het verkeer in de bin nenstad zal moeten verzekeren. c) De aanleg van een Oost- U est boulevard, zowel ter ver- kri'ging van een aanvaardbare stedebouwkundige situatie en in het belang van het verkeer. d) Wijksanering van de Ko ningswei, in het kader waarvan tevens een groot plein zal wor den aangelegd, waar dan voor taan de markten, kermis, e. d. kunnen worden gehouden. e) Industriebevordering door de aanleg van het industricter- reinencomplex Rauwbraken, ge legen aan het Wilhelminakanaal en dat bestemd is voor industrie ën die water- en spoorwegaan sluiting moeten hebben. f) De realisering van zwemba den, sporthal en sportterreinen. g) De bouw van diverse dienst gebouwen, o.m. van een nieuw stadhuis. „De Reit". Wanneer deze uitbrei dingen ziin volgebouwd, zal Til burg er ca. 6500 woningen en een cultureel centrum (in De Reit) bij hebben. In het uitbreidingsplan „Het Zand", dat een oppervlakte be slaat van 190 ha., zijn op het ogenblik 738 woningen gereed, terwijl er 825 in aanboi»w zijn. Nog dit jaar zullen 284 Woning wetwoningen en ca. 440 premie- woningen in aanbouv, worden genomen. In totaal zullen er 4350 woningen verrijzen, waardoor er 19.000 mensen zullen kunnen wo nen. Veertig procent van de wo ningen zal bestaan uit etage-wo ningen van 3 tot 8 woonlagen. In het wijkcentrum zullen 40 M// Het plan voorziet ook in de houw van ca. 20 scholen voor al gemeen vormend en 2 scholen voor lager technisch onderwys. In het kader van de uitvoering van dit gehele ontwikkelingsplan is het belangrijk op te merken, dat er momenteel beraadslagin gen lopen in de Streekraad voor Midden-Brabant over de vraag of en op welke wijze men kan ko men tot de opstelling van een structuurplan voor Centraal Midden-Brabant ev. voor geheel Midden-Brabant. Indien dit plan tot stand kan komen, kunnen de in de verschillende streekge- meenten te nemen beleidsbeslis singen telkens worden getoetst aan één plan, dat de ontwikke ling van de streek op vry lange termijn aangeeft. STADSUITBREIDINGEN. De uitbreidingsplannen der gemeente Tilburg bepalen zich momenteel tot „Het Zand" en winkels, een café-restaurant, een bioscoop, verenigingszaken en een Garage verrijzen. Het eerste scholencomplex is inmiddels in aanbouw, terwijl verwacht mag worden dat in 1960 zal worden begonnen met de bouw van een ziekenhuis. Een tehuis voor be jaarden (5 etages en plaats bie dend aan 185 personen) is aanbe- stedingsgereed. Het uitbreidingsplan De Reit is vrijwel geheel gereed en is ge legen ten zuiden van Het Zand, tussen de Ringbaan-West en de Bredaseweg, het Dierenpark en de spoorlijn Tilburg—Breda. Het plan omvat ca. 2200 woningen, plaats biéciend aan 9500 mensen. Naast het gebouwencomplex van de Ivath. Economische Hoge school, dat in volle uitvoering is, zullen hier worden gebouwd o.a. een meisjeslyceum, een U.T.S. en H.T.S., een museum, een nieuw conservatorium en een studen tenflat. ADENAUER BLIJFT BONDSKANSELIER. Bondskanselier Adenauer heeft besloten zich niet verkiesbaar te stellen voor het presidentschap. Hij wil kanselier blijven. Deze mededeling, in de nacht van donderdag op vrijdag door de voorzitter van de C.D.U., Ras- ner, gedaan, vormde de climax van een dag vol geruchten als zou Adenauer zijn kandidatuur voor het presidentschap willen intrekken. Rasner deelde mee, dat Adenauer als reden voor zijn verandering van gedachte, de huidige internationale toestand heeft genoemd. De kanselier is van gevoelen, dat hij op dit tijd stip geen afstand kan doen van de rechtstreekse leiding der re gering. De eigenlijke reden schijnt te zijn dat hij Erhardt niet wil als z'n opvolger, wat lag in de lijn der verwachtingen. DE ECHO m HET ZUIDEN (van onze economische medewerker) Sinds december 1958 heeft het schip van staat eigenlijk doelloos heen en weer ge zworven voor het regeringsland. Geen der bewindslieden is er sindsdien toe gekomen om het hem toegewezen terrein met greep en schop gewapend binnen te gaan om de ontginning van het braakliggend gebied aan te vangen. Nu de regeringsverklaring is afgekondigd, weten we dat de tijd van voorbereiding is besteed om een soort werk programma samen te stellen, teneinde de efficiency van het regeringsbeleid te ver hogen. Het werd ook hoog tijd. In het economisch werkplan dat voor ons ligt hebben de ministers weliswaar elk hun eigen arbeidsveld, maar er is ook sprake van een boven alles verheven taakeenheid, die erop gericht is de rijksbegroting een flinke aderlating te doen ondergaan. Het thans optredend college van ministers schijnt unaniem van mening te zijn, dat men met een verder voortgaande gedetail leerde bemoeiing van de overheid op alle levensterreinen door de zorg voor alle boompjes, die samen de tuin der welvaart moeten verfraaien, tenslotte in een ondoor dringbaar oerwoud van problemen terecht komt, waaraan kop noch staart zit. Een eigen weg. Eenvoud is het kenmerk van het ware. Economische bemoeiing is onvermijdelijk in onze dagen. Het maakt echter een groot verschil of ieder aan de hand van de minis ter via voorgeschreven paden en langs prik keldraad van de wieg naar het graf wordt geleid, dan wel of men met een toeristische landkaart in de hand zelf zijn weg mag kiezen. Het laatste kost minder ambtenaren, is efficiënter, kweekt het verantwoordelijk heidsgevoel aan en geeft het individu meer bevrediging. Welke grote lijnen trekt dit ministerie voor onze welvaart? Het wil een nieuwe algemene loonronde vermijden en een systeem van gedifferentieerde loonvorming tot stand brengen, waarbij aan die vorm van algemene inkomensstijging eigenlijk voorgoed een einde wordt gemaakt. Per be drijfstak, zelfs per onderneming zal worden bekeken of de combinatie van produktie- middelen en menselijke arbeidskracht zoda nig is, dat tot verhoging van loon en sala rissen kan worden overgegaan. Daarnaast komen richtlijnen voor een minimum loon, bij de wet geregeld. Het is duidelijk, dat een stijging van de produktieve opbrengst van ondernemingen niet alleen kan worden verkregen door ver hoogde inspanning van de zijde der werk nemers, maar dat daarnaast ook de organi satie, de mechanisatie en de automatic van groot belang zijn. De laatste drie genoem de vormen van produktieverhoging kunnen alleen worden verkregen door z.g. diepte investeringen. Op deze wijze worden dus loonhoogte en kapitaalvorming aan elkaar gebonden. Bezitsvorming. De wederzijdse afhankelijkheid kan de bedrijfsgemeenschap versterken. Bereiken we dit doel, dan vinden we daarin op zich zelf een bron van inkomensversterking. Voorts zullen bedrijfsspaarregelingen en winstverdelingen in het leven worden ge roepen voor alle bedrijfsgenoten om een bijdrage te leveren voor de bezitsvorming. In dit stadium kan nog geen oordeel over deze welvaartsweg worden gegeven. De kritiek van de zijde der voorstanders van een algemene loonronde snijdt thans nog geen hout, maar is uitermate gezond omdat zij wijst op de gevaren en nadelen aan de gedifferentieerde loonvorming verbonden. Een nader inzicht zal de ophanden zijnde nota over huur-, loon- en consumptieproble men moeten versterken. Ongeveer anderhalf decennium hebben wij nu ervaringen opgedaan met de alge mene loonronden en wij hebben allen de voordelen, maar ook de nadelen van dit systeem aan den lijve gevoeld. De inflatie is wel de gevaarlijkste bedreiger van de welvaart in dit verband. Bij gedifferentieer de loonvorming meent men prijsstijging en geldontwaarding te kunnen voorkomen en wij moeten de ondernemers, die het falen of slagen van dit systeem in de hand heb ben, een kans geven hun plannen uit te voeren. Falen zij, dan zal voor lange jaren een gecentraliseerde loonvorming het ge volg zijn en dan betekent het tevens het einde van het thans optredende liberaal- confessionele kabinet. Dit kabinet moet zorgen voor het slagen van het ontworpen systeem, willen de con fessionele en de liberale politici zich niet voor jaren uit de baan der regeringsposi ties laten slingeren door de scherpe socialis tische oppositie, die klaar wakker toeziet en thans te vroeg haar kritische pijlen lanceert. Op dit front zijn afwachten en een nuchter oordeel de boodschap. Als de ondernemers onze tijd begrijpen, zullen zij dit nu kunnen bewijzen. Mogen zij zich rekenschap geven van de eventuele gevolgen van een mislukt experiment. Meer particulier initiatief. Reeds de gewijzigde loonpolitiek zal een deel van de voorbereidende werkzaamheden en kosten van de staatssfeer naar het par ticulier initiatief verleggen. Direkte kosten besparing op het staatsbudget zal worden nagestreefd op het terrein van de woning bouw en de consumentensubsidies. Ook de producentensteun in de landbouw zal wor den verminderd. Dit alles zal onze begroting lucht geven en wanneer we thans de con clusie trekken dat een deel van de particu liere welvaartsstijging, die verwacht wordt, zal worden opgeslokt door stijgende huren en andere stijgende prijzen van eerste le vensbehoeften, dan is dit juist en ook uit economisch èn sociaal gezichtspunt nood zakelijk. Wij moeten breken met de ongezonde gedachte dat elke lastenstijging maar op de overheid kan worden afgeschoven, terwijl een welvaartsstijging door de enkeling kan worden geïncasseerd. Wie meer behoeften wil bevredigen en op een hoger nieveau wenst te leven, die moet dat als gezins hoofd of enkeling zelf dragen wanneer de stijgende welvaart hem daartoe in staat stelt. Als tegenhanger geldt: de welvaartsruim te moet aan degenen ten goede komen, die haar veroorzaken en niet met hulp van de dreigende duivels der exportvermindering en werklooesheid naar de investeringskas- sen der zelffinancierende ondernemingen worden geleid. Gemeenten weer zelfstandig. Er zijn twee andere vampiers, die het staatgeld-reservoir voortdurend leegzuigen. Het zijn de defensie en de lagere publiek rechtelijke lichamen. Weliswaar hebben de gemeenten een groot deel van hun zelfstan digheid verloren onder vigeur van de cen tralisatie-gedachte, maar aan de andere kant hebben zij ook in vele gevallen daar mee hun verantwoordelijkheid maar op „Den Haag" afgewenteld. Opgeblazen ex pansieprogramma's en geldsmijterij waren dikwijls het gevolg. Wij mogen verwachten dat aan de lagere lichamen weer meer vrijheid zal worden gegeven, waarbij o.m. het plaatselijk be lastinggebied zal worden uitgebreid. De keerzijde van deze medalje zal vanzelf sprekend betekenen een geringere kans om alle tekorten maar als een gevolg te zien van de gedragslijn der regering. Ook hier moet de begroting op langer zich een wel dadige invloed van ondergaan., De oorzaak van onze zorgen. Wanneer de regering er tenslotte in slaagt door verbetering van efficiëncy een verkor ting van de militaire dienst tot stand te brengen, de industrialisatie der noodgebie- den vooral te versnellen, waardoor de wel vaart ook daar toeneemt, dan moet onze nationale begroting er over enkele jaren heel wat gezonder uitzien dan thans. Na de oorlog hebben wij over dit staatsstuk eigen lijk niets dan zorgelijke gezichten kunnen zetten. De tegenstellingen in de- elkaar opvolgen de kabinetten kunnen voor een groot deel op rekening worden geschreven van niet- sluitende en opgeschroefde rijksbegrotin gen. Wil onze democratie soepeler werken, dan moet de voortdurend dreigende begro tingswolk in de eerste plaats worden ver dreven en de gedachte van onze nieuwe regering om deze nimbus boven onze naar welvaart dorstende hoofden te verdrijven, verdient alle lof. Steunen wij allen het kabinet om dit doel te bereiken, waarbij wij evengoed onze kri tische instelling ruim baan kunnen geven. Men hoeft niet te hopen om toch te onder nemen, maar een onderneming gekoppeld aan hoop heeft een voorsprong op een ho peloos pogen. drs. M. (Nadruk verboden). t NATUURZUIVER W OPWEKKEND VERKWIKKEND Ook de gemeente Vlijmen zal in de toekomst de beschikking krijgen over een sportaccomodatie, die aan de sportbeoefening ruimere en veel zijdige kansen zal schenken, want voor de aanleg van een sportpark in het uitbreidingsplan de Vliedberg voteerde de gemeenteraad donderdag avond een bedrag van f 293.735. -Burgemeester Hoefnagel sprak de hoop uit, dat het project spoedig gerealiseerd zal kunnen worden, maar wees er anderzijds op dat de uitvoering alleen in d.a.c.w.-verband zal kunnen geschieden. In de stichtingskosten hoopt de gemeente op een subsidie van ruim f 171.000.-. Een ander groot krediet, n.l. f 234.603. -stelde de raad beschikbaar voor de bouw van een 6-klassige jongensschool te Haarsteeg. betekenis van de eendenkooi en gaf als zijn mening te kennen dat hij rond de verpach tingen geen moeilijkheden verwachtte. Ten slotte werd het voorstel aangenomen onder j toevoeging van de door de heer v. d. Heij den gestelde voorwaarde. ZUINIG OP LANDBOUWCONSULENT. Evenmin kon de raad zich verenigen met het voorstel tot verkoop van het pand Haar- steegsestraat 6 (het oude schoolhuis) aan M. H. Vugts. De voorzitter zette uiteen, dat voor deze woning, die thans wordt bewoond door de landbouwconsulent, de heer Jansen, twee gegadigden waren, n.l. de heer Cox, die hierin een rijwielzaak wilde vestigen, en de heer Vugts, die hierin een meubelzaak wilde openen. Het gemeentebestuur heeft de voorkeur gegeven aan de heer Vugts, om dat het meer voelt voor de vestiging van een meubelzaak in Haarsteeg. De heer Wijkmans kon niet inzien waar om een rijwielzaak geen aantrekkelijk beeld zou kunnen geven. Bovendien achtte hij het onbillijk, dat deze twee gegadigden geen gelijke kansen hebben gekregen. Verder was spr. van mening, dat er eerst een pas sende woning voor de heer Jansen gezocht zou moeten worden, alvorens tot verkoop over te gaan. De heer van Bokhoven verklaarde zich tegen het voorstel, omdat hij het zeer on juist achtte, dat de huidige bewoner, de heer Jansen, de woning zonder meer zou moeten verlaten. Het mag dan waar zijn, dat de gemeente met het verhuren van de- ze woning verlies lijdt, maar dit rechtvaar digt de onderhavige maatregel niet, aldus spreker. De heer Berkclmans meende, dat de heer Jansen in de gelegenheid gesteld moest worden de woning te kopen. De heer v. d. Meerendonk wees er vooral op, dat het toch wel bijzonder jammer zou zijn indien de gemeente door deze weinig gelukkige maatregel haar landbouwconsu- lent zou verliezen. Dit is vroeger ook reeds 1 geschied met de heer Vinkenvleugel, zo I waarschuwde spr., die eerst dan tot verkoop wilde overgaan, indien de heer Jansen een bij zijn functie passende woning kan wor- j den aangeboden. In dezelfde geest uitten I zich de heren de Vaan, van Heivoort en I Broeren. j Tenslotte verklaarde de voorzitter zich akkoord met de suggestie van de heer v. d. I Meerendonk het voorstel aan te houden tot dat de heer Jansen binnen nu en twee jaar de beschikking over een passende woning zal hebben gekregen. De overige agendapunten gingen snel on der de hamer door. Het college van B. en W. verkreeg mach tiging tot het sluiten van kasgeldleningen en rekening-courant-overeenkomsten tot en met 30 sept. a.s. tot een bedrag van f 2.000.000. Aan de Heemkunde Vereniging „Onsen- oort" werd een eenmalige subsidie van f 3500. toegekend t.b.v. de uitgave van een boekwerk over „De Oostelijke Lang straat". Namens de vereniging zegde dhr. v. d. Meerendonk de raad dank voor dit besluit. Voor de aanschaffing van meubilair voor de r.k. meisjesschool voor g.l.o. voteerde de raad f 525. - en voor hetzelfde doel voor de meisjesschool voor v.g.l.o. f 1545. - Voor f 3067.- zal een perceeltje grond van de Kinderen van den Dungen worden aangekocht en een perceeltje grond van de wed. v. Falie-Smits voor f 262.50. Tot aankoop en ruiling van grond aan de Torenstraat zal worden overgegaan met P. Daclmans. Grond zal worden verkocht aan H. Verreijt aan de zuidzijde van de Deken van Baarstraat, aan Chr. v. d. Linden en H. Koks aan de oostzijde van de Kafuine- steeg en aan H. Bertrams en Zn. te Den Bosch aan de westzijde van de Jhr. de la Courtstraat voor de bouw van 14 midden standswoningen met garages. PRIMA BRANDWEER. In verband met het voorstel tot beschik baarstelling van het krediet voor de aanleg van een sportpark merkte de heer v. d. Meerendonk op, dat hij het op prijs gesteld zou hebben indien de sportcommissie in de gelegenheid gesteld was van tevoren de be groting te kunnen bestuderen. Hij achtte 't niet helemaal juist, dat de sportcommissie slechts vaag van de plannen op de hoogte was gesteld. De heer Broeren wees er op, dat het ontwerp niet helemaal was zoals destijds in de commissie was besproken. Overeenge komen was toen dat er een voetbalveld van internationale afmetingen (70 x 105 m) zou komen, maar op de tekening was deze af meting teruggebracht tot 64 x 100 m. Spr. drong er op aan het hoofdterrein alsnog de internationale afmeting te geven, om later niet voor de omstandigheid te komen staan dat bepaalde wedstrijden op dit terrein geen j doorgang kunnen vinden. De voorzitter zegde toe eventuele wijzi gingen alsnog met de sportcommissie te zul- len bespreken. De heer v. Heivoort wees op de nood zaak van het gebruik van een regeninstalla tie op deze hoge grond in droge periodes. VISWATER. Het voorstel tot verkoop van rondom de eendenkooi te Haarsteeg gelegen percelen aan de Staat der Nederlanden, kon niet de algehele instemming van de raad wegdra gen. Hoewel de voorzitter er op wees dat de gemeente er de zeer goede prijs van f 45.000. - voor zal ontvangen en dat de pachtrechten in de toekomst gehandhaafd zullen blijven, kwamen er nogal wat be zwaren tegen dit voorstel. De heer van Hei voort was niet zo gerust op het ongestoord voortduren van de pachten en meende, dat de pachters vroeg of laat weer bij de ge meente zouden aankloppen om andere grond. De heer v. d. Heijden verklaarde zich tegen verkoop, omdat de Haarsteegse visclub daarmee de laatste kans op viswa ter zal verliezen. Spr. wees er in dit ver- bnad op, dat aan de Haarsteegse visclub al zo lang het visrecht in een gedeelte van het Oude Maasje is toegezegd, maar hiervan is nooit iets terecht gekomen. De overheid heeft het visrecht gegund aan een sportvis ser uit Den Bosch en Haarsteeg mag toe kijken. Spr. wilde zijn stem wel aan het voorstel geven mits de clausule wordt gemaakt, dat de Haarsteegse visclub het recht krijgt om in een gedeelte van het water (niet uiteraard in de eendenkooi zelf) te vissen. De overige leden vielen de heer v. d. Heijden bij. De heren v. Son en v. Oyen vielden niet veel voor verkoop van de goede gronden aan de Staat. De voorzitter wees op de grote Onder het punt „mededelingen" maakte de voorzitter de brandweer een compliment voor het doeltreffende optreden gedurende de laatste tijd vooral en vroeg in dit ver band de instemming van de raad met het voorstel van B. en W. om aan de brand weer een bedrag van f 100 f 150 toe te kennen voor het jaarlijkse uitstapje. Namens de raad betuigde de heer v. d. Meerendonk instemtning met dit voorstel, waarbij ook hij met nadruk wees op het snelle en doeltreffende optreden van de brandweer. Verder was binnengekomen een verzoek van het bestuur van de R.K. meisjesschool te Nieuwkuijk om medewerking voor de uitbreiding van meubilair en leermiddelen i.v.m. de onlangs afgekomen benoeming van een 6e leerkracht aan de school, tot een bedrag van f 4675. -De raad ging met het voorstel van B. en W. akkoord.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1