BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en Langsiraatse Courani „Hart van Brabant" ANJERACTIE 1959 Wat is het Provinciaal Anjerfonds Noord-Brabant brengt expositie en amusement van grote allure Uitgaanscentrum met internationale aspecten VRIJDAG 12 JUNI 1959. Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week 82e JAARGANG No. 47 Abonnement: 22 cent per week; per kwartaal ƒ2.85 3.10 franco p.p. Gironummer 50798 Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO' Gina Lollobrigida naar Tilburg „Paleis van de Vrouw" middelpunt der expositie De opbouw van „Hart van Brabant" is in volle gang. In het fraaie 'filburgse Leypark verrijzen een voor een de stalen ge raamten dep paviljoens, waarin straks, van 24 juli t/m 10 aug., een indrukwekkend beeld gegeven zal worden van leven en wer ken in de ruimste zin van het woord in de thans 150-jarige stad Tilburg en de wijde omgeving. „Hart van Brabant" gaat een manifestatie worden zoals het Zuiden van ons land nog niet heeft gezien, want niet alleen zal deze tentoonstelling van grote en imposante allure zijn, maar daarnaast zal de bezoekers gedurende 'óVo week een amusements programma geboden worden met een keur van Nederlandse en Puitenlandse orkesten en artisten en tal van andere feestelijke en grootse evenementen. Een klein team van deskundi gen is thans iedere dag in de weer met de feitelijke opbouw en inrichting van de tentoonstel ling. Deze staf wordt geleid door drs. S. J. G. Wijnands, directeur van de stichting „Hart van Bra bant", en organisator P. F. Blok ker, directeur van de Huishoud; beurs te Amsterdam, die daarbij krachtige steun ondervinden van de heer H. J. Verwiel, direc teur van de Streek-V.V.V. Bra bants Centrum en V.V.V. - Til burg. 20 PAVILJOENS De tentoonstelling zal een 20- tal paviljoens omvatten, gewijd aan onderwijs, historie, kunst, sport, toerisme en sociaal leven en wonen. Belangrijke indus trieën als textiel, leder en schoe- krijgen een eigen afdeling. De landbouw en de provincie Noord- Brabant zullen met eigen pavil joens vertegenwoordigd zijn. In een reusachtige hal, ter grootte van ongeveer het hoofd gebouw van het Amsterdamse KAI-gebouw, wordt onder de naam „Paleis van de Vrouw" 'n aantal indrukwekkende stands ondergebracht van handel en in dustrie uit binnen- en buiten land. Hier zal zowel de huis vrouw als haar echtgenoot alles vinden wat voor het moderne ge zin van belang is. In het grote textielpaviljoen zal de gehele ontwikkeling van de textielnijverheid in beeld ge bracht worden. Men zal er ge confronteerd worden met de frappante tegenstellingen van vroegere methoden en toestan den èn de tegenwoordige, mpder- ne machines en werkmillieus; met de overgang van het oude naar het nieuwe door middel van schetsen van beroemde uitvin ders; en ten slotte met de nieuwe techniek in al zijn onderdelen. Het paviljoen van de leder- en schoenindustrie zal een model schoenfabriek bevatten met een bezetting van 25 tot 30 man, waarin per dag 150 tot 200 paar schoenen zullen worden vervaar digd. De verzorging hiervan be rust bij de Bata Schoenfabrieken te Best (te betreuren is overi gens dat op deze Midden- Bra- nantse expositie de Midden-Bra bantse schoen- en lederindustrie niet aan bod is kunnen komen ze wilde dolgraag). In deze hal zal verder een oude schoenma; kerij en een oude leestenmakerij te zien zijn. Ten slotte zal een keur van artikelen uit de Lang- straatse schoenenproductie een beeld van deze tijd geven. UITGAANSCENTRUM In het middelpunt van het ten toonstellingspark wordt het gro te ontvangstcentrum gebouwd, dat tevens dienst zal doen als luxe restaurant. Dit gebouw is cirkelvormig met een diameter van 30 meter en biedt plaats aan 400 gasten. Het eigenlijke uitgaanscentrum omvat: een groot café-restaurant voor 1500 bezoekers, waaraan 'n terras met dezelfde capaciteit. Pan mei Uw rece/?trtaar J. TAUSCH WAALWIJK Het terras ligt aan de oever van een grote vijver en bevat twee grote ronde openlucht-dansvloe ren. I11 de vijver ligt een groot podium, waarop alle middagen en avonden onafgebroken show en dansorkesten en artisten van internationale faam zullen op treden. Verder liggen in deze omge ving 10 kleinere etablissementen waarvan een aantal internatio naal georiënteerd zal worden. Zo Komt er een Frans kaas- en wijn restaurant, een Parijse bi stro, een Beiers bierkeldcrtjc en een Brusselse staminee. Het ge hele centrum zal worden vol tooid met stands, die souvenirs, tijdschriften, fotokaarten en smullerij zullen aan te bieden hebben. GINA Het 3Vó week durende amuse mentsprogramma mag werkelijk het neusje van de zalm genoemd worden. De organisatoren heb ben kosten noch moeite gespaard 0111 't allerbeste op amusements- gebied in het Tilburgse Leypark bijeen te brengen. Een heel bijzondere attractie mag genoemd worden het bezoek van de beroemde filmster Gina Lollobrigida, met wie momenteel nog onderhandelingen gaande zijn. Als het werkelijk lukt 0111 deze Italiaanse filmschoonheid vanuit Hollywood naar hier te krijgen, zal 't die dag wel storm lopen in het Leypark. En die dag zal dan zijn 30 juli, de z.g. Bene- luxdag, waarop namelijk de ver kiezing van Miss Benelux zal plaats heboen. Miss Lollobri gida zal, als zij komt, deel uitma ken van de jury. Het gehele programma bevat te veel evenementen 0111 hier op te noemen, zodat wij met 'n kor te bloemlezing moeten volstaan: het Metropole Orkest van Dolf v. d. Linden (24 juli), de Sky- masters met Greetje Kauffeld en Karei v. d. Velden (25 en 20 juli, een originele Amerikaanse Di xieland Band (29 juli), het Bel gische orkest van Francis Bay met Jo Leemans (30 juli), en semble Tonny Schifferstein (30 juli), The Norman Memorial Sil ver Youth Band uit Blackpool (31 juli), De Tiroler Alpenbub'n (3 aug.). De Windmolens van Johnny Holshuysen met Truusje Koopmans (5, 0 en 7 aug.) het dansorkest van Annie de Keuver (10 aug.), het Orkest Tom Erich (14 aug.) Verder zijn er speciale dagen: zoals: een jeugdatletiekdag Ne- derland-België, een militaire dag, een Beneluxdag, een Sabena-dag, een landjuweel, waaraan 80 Ne derlandse en buitenlandse gilden zullen deelnemen, een internatio naal folkloristisch festival met deelnemers uit 12 landen, een ex clusief nachtluinfeest onder de titel „Bal Bonaparte", waarop 'n nazaat van Napoleon Bonaparte aanwezig zal zijn, een scheep vaartdag, een KLM-dag. LOGIES V.V.V.-Tilburg verzorgt de Lo gies Informatie Dienst der ten toonstelling op het V.V.V.-ver- keersbureau en tijdens de expo sitie bovendien op de V.V.V.- stand in het paviljoen Toerisme. De dienst heeft de beschikking over 1500 bedden, als volgt ver deeld: a) In de Tilburgse hotels 350 bedden: b) bij Tilburgse par ticulieren 350 bedden; c) in ho tels in de omgeving 800 bedden. De onder a genoemde groep wordt geheel gereserveerd voor de huisvesting van het normale vreemdelingenverkeer in Tilburg zowel zakelijk als toeristisch; de onder b. genoemde groep wordt geheel gereserveerd voor de ten- toonstellingsmedewerkers. Bo vendien worden de deelnemers aan het internationaal folkloris tisch festival in de periode 7-10 aug. als gast bij Tilburgse par ticulieren ondergebracht. De on der c genoemde groep zal slechts ten dele beschikbaar zijn, daar - de normale toeristische bezetting deze bedden vult. In aansluiting op bovenstaan de kunnen wij nog mededelen dat de verkiezing van „Miss Bene lux" in het kader van de Sabena- dag, te houden op 1 augustus, de finitief doorgaat. Uit Nederland, België en Lu xemburg komen dames die in voorselectie als candidaten voor „Miss Benelux'' werden aange wezen, naar Tilburg. Aldaar zal een jury, waarin figuren uit de filmwereld, „Miss Benelux" kie zen. Zij ontvangt als hoofdprijs een Fiat 500, aangeboden door de N.V. J. Leonard Lang's Automo bielfabrieken te Amsterdam. „Miss Benelux" zal worden af gevaardigd naar de Miss Europe Contest. Zowel de Sabena- als de KLM- dag worden georganiseerd in sa menwerking met Passage- en Reisbureau Wassing. ln 1940 is uit een initiatief van vrijheidslievende Nederlanders buiten bezet Nederland 'n Fonds gesticht ter vergroting van ons aandeel in de geallieerde oorlog voering: het Prins Bernhard Fonds, Fonds van de Witte An jer. Door de vrije Nederlanders over de gehele wereld werd een bedrag van rond f 21.000.000.- bijeen gebracht, waarvoor veel materiaal aangeschaft kon wor den, boven datgene, wat de rijks begroting toeliet te kopen. Na de bevrijding van ons land en 't einde van de oorlog scheen de rol van het Prins Bernhard Fonds uitgespeeld. Het werd echter al spoedig duidelijk dat de strijd op het terrein van de geest en de cultuur na het einde van de oorlog pas recht een aanvang ne men zou. Het Prins Bernhard Fonds werd daarom van een fonds voor de materiële oorlogvoering om gezet tot wat het thans is: een financieel strijdfonds voor onze geestelijke en culturele weer baarheid. Volgens het nieuwe statuut heeft het Fonds tot doel de zelf werkzaamheid van het Neder landse Volk op het gebied van wetenschap, kunst en cultuur in het algemeen te bevorderen, als mede de Nederlandse cultuur in de Overzeese Rijksdelen en in het buitenland uit te dragen. Het fonds tracht dit doel te bereiken door het verlenen van financiële te Tilburg en de heren mr. W. Ariëns te Vught, Fr. van Bakel te Tilburg, Ir. K. Bouman te 's-Hertogenbosch, Jos Cleerdin te 's-Hertogenbosch, Antoon Coolen te Waalre, E. J. B. van Eijndhoven te Tilburg, J. J. Kamphuijs te Breda, J. van de Mortel te Vught, drs. P. Mut- sacrs te Tilburg, D. W. van der Put te Zevenbergen, dr. J. C. M. Sweens te Helmond en drs. A. Verdijk te Tilburg. Secretaris: J. A. W. van de Huls beek, ambtenaar ter provinciale griffie. Tijdvak en kerndata der Anjer actie 1959. In het collecterooster 1959 van het Centraal Archief en Inlich tingenbureau inzake Maatschap pelijk Hulpbetoon voor Neder land is de periode van 22 juni tot en met 5 juli 1959 gereserveerd voor de Anjeractie 1959. Het weekeind van 27 en 28 juni leent zich bijzonder voor de grote inzamelingsactie. Welke mogelijkheden voor sub sidiëring biedt het Anjerfonds Noord-Brabant? In de praktijk blijkt veel ver keerd begrip te bestaan over de financiële mogelijkheden en de werkwijze van het Anjerfonds. De inkomsten van het fonds be staan nagenoeg uitsluitend uit een deel der opbrengsten van de Anjeracties, die rond de verjaar dag van Z.K.H. Prins Bernhard in alle gemeenten gevoerd wor den. Een strenge selectie aan de hand van uitgebreide inlichtin gen is onvermijdelijk. Aanvankelijk is minder scherp steun aan personen of organisa ties voor alle zodanige arbeid, die de geestelijke weerbaarheid van het Nederlandse volk kan versterken. Het is een zuiver fi nanciële instelling die zelf geen deel neemt aan practische arbeid maar zich beperkt tot het moge lijk maken van cultureel werk door derden. Het heeft erkend, dat de Nederlandse cultuur is op gebouwd uit gewestelijke eigen waarden, die ieder voor zich be ter van uit de provincie zelf be oordeeld en behartigd kunnen worden dan door het centraal bestuur. Deze erkenning heeft geleid tot het in het leven roepen van de provinciale Anjerfondsen, die als provinciale instanties van het Prins Bernhard Fonds een deel der financiën ter verdeling krijgen toegewezen. Hun werk terrein is uiteraard beperkter dan dat van het Prins Bernhard Fonds. Het omvat slechts drie van de vijf categorieën, en wel: kunst, volksontwikkeling en jeugd. De andere twee catego rieën, t.w. wetenschap en over zeese rijksdelen en buitenland, dragen uiteraard een landelijk karakter en worden dus behan deld door het Prins Bernhard Fonds zelf. Samenstelling van het Bestuur van het Provinciaal Anjerfonds Noord-Brabant: Mejuffrouw dra. A. van Lierop bant, Waterstraat 16, 's-Herto genbosch. Het is het eenvoudigst in eerste instantie 0111 toezending van vier formulieren te verzoe ken. Alvorens deze formulieren in te vullen, leze men nauwkeu rig de richtlijnen en normen, en ga men na, of de aanvrage niet (tevens)) bij een ander fonds thuis hoort. Onvolledig ingevulde formulie ren worden niet behandeld. Opzet van de Anjeractie en over zicht uitgekeerde bedragen. Om de jaarlijkse Anjeractie zo succesvol mogelijk te doen zijn, is in nagenoeg elke gemeente in de provincie een plaatselijk An jercomité gevestigd, dat onder leiding van of in samenwerking met de burgemeester of de daar voor aangewezen wethouder de aclie ter plaatse organiseert. Deze plaatselijke comité's heb ben in de afgelopen jaren hun be staansrecht bewezen. Met mede werking van de plaatselijke vere nigingen worden door deze comi té's diverse acties op touw gezet om tot een zo groot mogelijk re sultaat te komen. De resultaten van de afgelopen jaren hebben bewezen, dat de belangstelling voor het Anjerfonds en het werk dat het doet, groot is. Dit is ook nódig, omdat telkenjare opnieuw van vele zijden een beroep op de steun van net Anjerfonds wordt gedaan. In de achter ons liggende jaren konden de volgende bedragen uit gekeerd worden: 1948 5.650.— 1949 11.932— 1950 20.945.— 1951 26.307.— 1952 70.000.— dank zij 't resultaat van een grote loterijactie. 1953 1954 1955 1956 1957 1958 12.000.— 26.000.— 16.961 19.140.— 28.000.— 24.000.— Deze bedragen dienen nog te worden aangevuld met een be drag van 33-000.aan verkoop waarde van ter beschikking ge stelde prentbriefkaarten uit de serie Beelden uit Brabant. Uit dit alles blijkt wel, hoe het Anjerfonds leeft in ons gewest. Het is zaak het Anjerfonds te blijven steunen en van jaar op jaar het bewijs te geven, dat het in de sympathie van de Brabant se bevolking een hechte grond slag heeft. Het Anjerfonds hoopt, dat het beroep, dat het ook dit jaar weer doet op de Brabantse bevolking, in ruime mate gehoor zal vinden. onderscheiden tussen culturele en sociale objecten. Vandaar, dat enkele sociale objecten subsidie uit het Anjerfonds hebben ont vangen. Thans staat echter vast, dat'sociale objecten bij het Ko ningin Julianafonds thuishoren en niet voor sulis'idie van het An jerfonds in aanmerking komen. Bovendien komen niet voor sub sidiëring in aanmerking: unifor men voor harmonieën, gilden e. d., draaglampen, gebouwen en inventarissen van gebouwen, muziekkiosken, toneel- en mu ziekuitvoeringen, jubileumvie ringen, kosten van studie aan op leidingsinstituten als conserva torium, scholen voor beeldende kunsten e.d., kosten van privé- onderwijs (vocaal of instrumen taal), indien dit basisopleiding betreft. Aanvragen dienen te worden gericht tot de daarvoor aangewe zen fondsen. Speciaal zal worden gelet op de zelfwerkzaamheid en de le vende tradities, die voor het Bra- 'n Bloedzuiverende kuur met Kruschen Salts, kan ook U verlossen van die rheumatische pijn. bantse gemeenschapsleven be langrijk zijn en op^de persoonlij ke veredeling, die door het verle nen van subsidies kan worden bevorderd. Hoe dient een subsidie-aan vrage te worden ingekleed? Een aanvrage dient schriftelijk in viervoud op daarvoor bestem de formulieren te worden gezon den aan: Het Bestuur van 't Pro vinciaal Anjerfands Noord-Bra- NEDERLANDERS IN GENÈVE BIJ BRAND OMGEKOMEN. Twee Nederlanders zijn zondag morgen 0111 het leven gekomen bij 'n brand te Genève. De brand brak op onverklaarbare wijze uit in de sousterrains van twee wo ningen aan de Rue de Montchoi- sy, een stille straat in een van de buitenwijken. De beide Neder landers, de 51-jarige Elisabeth Campman en de 67-jarige Johan nes Verwaayen, die een bovenka mer bewoonden in een van deze woningen, werden gewekt door dr zware rook, die zich via een luchtkoker een weg baande naar de bovenverdiepingen. In paniek renden zij naar be neden en daar vergisten zij zich in de uitgang. In plaats van op straat kwamen zij in het souster- rain terecht, waar /.ij even later door de brandweer in bewustelo ze toestand werden gevonden. Zij werden onmiddellijk naar het zie kenhuis gebracht, waar zij later zijn overleden zonder tot bewust zijn te zijn gekomen. De slacht offers woonden reeds vijf maan den in Genève. Hun plaats van herkomst in Nederland is niet bekend. De politie heeft redenen aan te nemen, dat de brand met opzet is gesticht. A.O.W.-MEEVALLER VAN 92 MILJOEN IN 1957. De totale premie-opbrenst van de AOW over 1957 is op grond van gegevens van de belasting dienst vastgesteld op 1045 mil joen, dat is 92 miljoen meer dan destijds was geschat. Dit verschil is ontstaan doordat de inkomens over 1957 belangrijk groter zijn geweest dan voorzien kon wor den. Bij de aanvankelijke schattin gen was, bij een constant premie percentage gedurende een perio de van vijf jaar gerekend op een overschot over 1957 ad 45 mil joen. Dit overschot was teza men met een dergelijk overschot over 1958 noodzakelijk ter compensatie van over de jaren I960 en 1961 geraamde tekorten. In feite heeft het saldo over 1957 bedrag met 144 miljoen over troffen. het als noodzakelijk geraamde Aan de hand van de in 1957 op gedane ervaring is een nieuwe basisschatting opgesteld aan gaande 't te verwachten verloop in de periode 1957-1961. Becijferd wordt dat door een toeneming van het aantal bejaarden en een verdere verhoging van de pensi oenbedragen 't totaalbedrag aan uitkeringen in 1961 zal zijn ge stegen tot 1096 miljoen. De ad ministratiekosten zijn geschat op 21 miljoen per jaar. Voor 1961 wordt gerekend op een premie opbrengst van 1181 miljoen. Bij het afgeronde premieper centage van 6.75 zal er volgens de nieuwe berekening na afloop van de vijfjarige periode 1957-1961, naast het schommelfonds en de overbruggingsreserve een over schot zijn van 245 miljoen. Om de algemene weduwen- en wezenuitkering tot 1962 te kun nen financieren, zal behalve het overschot van 245 miljoen, te vens nog 170 miljoen aan de noodzakelijke reserves van het algemeen ouderdomsfonds moe ten worden onttrokken. Deze re servering zal dan echter moeten plaats vinden in d% periode na januari '62. Het gevolg van een en ander zal zijn, dat naast de AWW-premie (voorlopig te ra men op 1 een AOW percen tage van 6.60 zal moeten worden geheven. Het AOW percentage zal niet kunnen worden vermin derd. DROEVIG WEEKEIND. Het vorige weekeinde heeft 11 doden geëist in 't verkeer en het water vroeg 5 slachtoffers. GEEN GEWELD TEGEN NIEUW-GUINEA. De Indonesische minister van buitenlandse zaken, Soebandrio, verzekerde de Britse regering dat Djakarta geen geweld zal gebrui ken 0111 de eisen met betrekking lot Nieuw-Guinea kracht bij te zetten. Dr. Soebandrio is thans voor een kort bezoek in Londen. Het Britse ministerie van bui tenlandse zaken gaf een officiële verklaring uit, waarin stond dat de toezegging werd aanvaard als de vastgelegde politiek van Dja karta. Vertegenwoordigers van de Engelse regering hebben Dr. Soebandrio niettemin meegedeeld „dat de Britse regering zeker niet aan de zijde vair de Indonesische regering zou staan als deze haar toevlucht zou nemen tot geweld". De verklaringen over en weer waren duidelijk bedoeld om on rust vooral in Nederland over de levering van Britse wa pens aan Indonesië de kop in te drukken. Het Britse ministerie van buitenlandse zaken herhaal de nog eens nadrukkelijk: „Elke levering van wapens of uitrus ting aan Indonesië door Groot Brittannië werd gedaan op basis dat zij niet gebruikt zouden wor den voor agressieve doeleinden." Tot dusver heeft Londen on danks herhaalde protesten van Nederland toestemming gegeven voor verkoop aan Indonesië van 18 Gannet-anti-onderzee vliegtui gen, 180 lichte gevechtsvoertui gen en 1500 parachutes. J3ö777i?*Tere huid? ERHARD VOLK HAD MIJ REEDS „BENOEMD" TOT KANSELIER. De Westduitse vice-kanselier en minister van economische za ken, Ludwig Erhard, heeft voor de Amerikaanse televisie ver klaard dat Adenauers besluit om bondskanselier te blijven moet worden betreurd in het belang van West-Duitsland en de demo cratie. „Ik respecteer Adenauer's beslissing echter en zal er beslist geen debat over beginnen in de Bondsdag", zei Erhard. De vice-kanselier, die op „toer- nee" door Amerika is, ontkende ten stelligste, dat hij invloed zou hebben uitgeoefend op het aan vankelijke besluit van Adenauer om zich kandidaat voor het pre sidentschap te stellen. „Zolang Adenauer in functie bleef, heb ik nooit naar het kanselierschap gedongen. Toen Adenauer echter besloot af te treden, wezen de Westduitsers mij als zijn opvol ger aan. Ik heb mezelf niet voor gedragen, maar de publieke opi nie en mijn partij deden dat." DE ECHO HET ZUIDEN NIFT TcOKEN GROTESTRAAT 231 Uw oog- en brilopticiën. Aanstaande Moeden... Weet U wel, dat wij bij de geboorte van een tweeling GEHEEL GRATIS de tweede Baby-uitzet voor U verzorgen, zodat U dus geen extra kosten hebt! Vraagt een Baby-kaart en inl. Baby afdeling Lijders aan onzuiver bloed, worden stee vast ook slachtoffer van Rheumatische pij nen. Daarom is een bloedzuiverende kuur met Kruschen zo weldadig. Kruschen spoort de bloedzuiverende organen aan tot krach tige werking - onzuiverheden in het bloed worden weggevaagd en kunnen zich niet meer vastzetten. Spieren en gewrichten be wegen zich weer normaal, zonder een zweem van pijnl 'n Heerlijke uitkomst die Kruschen Salts. Babyderm-zee*

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1