BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en^Langstraatse Courant DAAR WORDT IETS GROOTS VERRICHT Verbond voor Veilig Verkeer Voetganger opgelet! MAANDAG 15 JUNI 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week 82e JAARGANG No. 48 Abonnement: 22 cent per week: per kwartaal ƒ2.85 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO* II. Deltaplan) nieuwe methoden en mammoetmachines. Voor een zo gigantisch werk als het Deltaplan zijn ge heel nieuwe werkmethoden nodig. Men moet beschikken over een geweldige vloot van zand zuigers, baggermolens, 'bakken en sleepboten, kranen en lichters. Maar dat is nog niet voldoende. Men zal Mam moet-machines moeten hebben om deze geweldige taak te verrichten. Bij de afsluiting van het Veerse Gat worden reeds geheel nieuwe werkmethoden in practijk gebracht. Op, een strandje nabij de reus achtige dijk, die reeds een deel van het Veerse Gat afsluit, liggen de klassieke zinkstukken en zijn de rijswerkers met hun taak be zig. 'l'och zal het zinkstuk bij de bodembedekking, dat uitschuren door te sterke stroom moet voor komen, slechts een ondergeschik te rol spelen. Bij de Zuiderzeewerken waren de hoofdrolspelers: het zinkstuk en het keileem. Hier worden ze vervangen door een trio asfalt, beton en... nylon. Asfalt. Asfalt is het product dat voor al voor de dijktaluds wordt ge bruikt. Men kan hiermee snel werken. Bij de dijk in het Veerse Gat werd in vier maanden tijds 200.000 m2 met asfalt „bekleed", een productie van 35.000 m3. Een geheel nieuwe methode is het storten van asfalt onder wa ter. Het asfalt wordt gestort door een buis, waarombeen een elec- trisch verwarmde mantel is aan gebracht. Door een drijvende as- faltfabriek gefabriceerd, komt 't via deze buis in een vijf meter brede sleuf, zoals het mondstuk van een stofzuiger, en daardoor wordt de bodem als het ware af- gekwast. Het asfalt dringt door in de steenslag-bodembekleding en maakt daarvan een homogene massa, die door de stroming niet wordt aangetast. Het ligt in de bedoeling, dat ook deze steenslag machinaal ge stort wordt; de apparatuur daar voor hoopt men nog deze zomer gereed te hebben. Het knelpunt ligt in de tempe ratuur van het asfalt, want wan neer dit te heet is, krijgt men een stoomontwikkeling, die het wer ken er mee onmogelijk maakt. De nieuwe vinding maakt het mogelijk, asfalt met een tempe ratuur van 100110 graden te storten. Nylon. Ook nylon wordt toegepast voor bodembescherming en wel door middel van een speciaal ge construeerde machine, die door middel van een drijvende bok op de zeebodem wordt neergelaten. Over grote rollen loopt een, met als worsten gestopte zand zakken verzwaarde, nylonmat, die tijdens het voortrekken van de rolwagen wordt afgerold èn zo 'n uitstekende bodembescher ming vormt. Men moet deze nieuwe metho den wel toepassen omdat men zulke geweldige bodemoppervlak ten in zo kort mogelijke tijd be werken moet. Voor het Veerse Gat is dit nog maar 170.000 m2, maar voor het Brouwershavense Gat is het 1 miljoen en voor de Oosterschelde 3 miljoen vierkan te meter Daarenboven sterft het gilde der rijswerkers langzaam maar zeker uit; te weinig jongeren melden zich voor dit wel zeer zware, niet alleen vakkennis, maar bovenal ervaring eisende werk. Behalve nieuwe methoden zul len ook nieuwe machines worden toegepast. Men zal straks Mam moet-zuigers in dienst moeten stellen, wil men binnen de be paalde termijn klaar komen. De aannemers moeten derhalve in hun begroting ook de vervaardi ging van en de afschrijving op deze reuzenapparatuur verdis- conteen. iMaar tegelijk werkt Ne derland zich met dit allermodern ste Mammoet-materieel naar de kop van het internationale wa- terbouw-leger. Tradities doorbroken. Steunt men dus enerzijds op de tradities, die de Nederlanders tot dijkenbouwers bij uitnemendheid hebben gemaakt, anderzijds wor den die tradities bij de uitvoering van het Deltaplan doorbroken. Deze werken bieden het beeld, dat ons reeds vertrouwd is: sleep bootjes, die logge caissons en diepgeladen bakken veriepen, walmende baggermolens en zand zuigers, drijvende kranen, bergen steenslag en rijshout. Maar dit werk stelt zulke ont zaglijke eisen, dat de traditie hier te kort schiet en nieuwe wegen gevonden moeten worden... en deels al gevonden zijn. Iedere opgave wordt weer een zwaardere, tot men eindelijk toe is aan de allerzwaarste taak: de afsluiting van de Oosterschelde. diotips zullen de „Gulden Regels" onder de aandacht van alle weg gebruikers worden gebracht. Landelijke zomeraktie 1959 „De Gulden Regels". De zomeraktie 1959 heeft ten doel de Nederlandse weggebrui kers nog eens extra te attenderen op enkele van de voornaamste verkeersregels. Deze „Gulden Re gels" zullen op alle mogelijke ma nieren onder de aandacht van het publiek worden gebracht. De op zet is zodanig, dat de weggebrui kers kennis moeten nemen van de algemene verkeersvoorschrif- ten, teneinde te kunnen meedin gen naar aantrekkelijke prijzen. Het accent van de actie ligt der halve op het kennen èn toepassen van de verkeersregels en van het daardoor geven van het goede voorbeeld in het verkeer. Drie weken. De actie valt uiteen in de na volgende perioden: Maandag 15 juni t.m. zaterdag 20 juni: week voor de voetgan gers. Maandag 22 juni t.m. zaterdag 27 iuni: week voor de wielrijders en bromfietsers. Maandag 29 juni t.m. zaterdag 4 juli: week voor het gemotori seerde verkeer. Een gedurende deze drie weken speciaal aan veilig verkeer gewijd donderdagavond - radioprogram ma „gelijk oversteken" zal nog gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 20 augustus, wor den voortgezet. De „Gulden Regels". Het is de bedoeling, dat de 3 x vijf „Gulden Regels" in de betref fende weken zoveel mogelijk on der de aandacht van het publiek komen. ook d.m.v. op grote schaal te verspreiden brochures en in ra- „Uw goede voorbeeld wordt beloond". Onder dit motto zullen in de desbetreffende weken door heel Nederland die weggebruikers ge test worden op hun kennis van de „Gulden Regels", die in het verkeer een opvallend goed voor beeld geven. Zij, die twee vragen, betrekking hebbende op de „Gul den Regels" direct foutloos we ten te beantwoorden, worden be loond met een boekenbon van 2.50 voor elke vraag. Wordt ook een derde „onvoorbereide" vraag juist beantwoord, dan ont vangt de weggebruiker hiervoor nog eens 'n boekenbon ter waar de van 5.Tevens heeft hij gelegenheid zijn verkeerskennis te luchten op een hem ter hand gesteld vragenformulier, 't Juist beantwoorden van 5 voorrangs- vragen i.oet hem meedingen naar de z.g. aanmoedigingsprijs van resp. 250.150.en 50. Politie werkt mede. De gemeenten, waar de steek proeven genomen zullen worden, zijn hij loting vastgesteld, maar blijven uiteraard geheim. De on dervragingen zullen plaats vin den in samenwerking met de ge meentepolitie en de rijkspolitie. Locale en regionale persverte genwoordigers zullen tijdig van de ondervraging in hun gemeente c.q. gebied op de hoogte worden gesteld, teneinde daaraan eventu eel aandacht te kunnen besteden. Aan alle plaatselijke afdelingen van het Verbond voor Veilig Ver keer is verzocht, de actie met ei gen activiteiten en verspreiding van de sDeciale drukwerken te ondersteunen. Diverse afdelingen zullen in hun gebied nog extra ondervra gingen arrangeren, die geheel pa rallel lopen met de „Gulden Re gels" actie en op dezelfde wijze zullen worden gehonoreerd. Radioprogramma „gelijk oversteken". Een speciaal radioprogramma op acht achtereenvolgende don derdagavonden zal geheel in het teken staan van Veilig Verkeer en van de ondervraging op ken nis van de verkeersregels. Brochures. In liet kader van de „Gulden Regel" actie zijn door 't Verbond een drietal nieuwe folders samen gesteld, die onder de titel „Bent u dit" de weggebruiker tot het inacht nemen van de „Gulden Re- Deze brochures zullen door ge meentebesturen en plaatselijke gels' in het verkeer aansporen, afdelingen van het Verbond bij duizenden worden verspreid. Van elk der categorieën liggen 300.000 folders voor distributie gereed. „Gulden RegeP'-test. Als afsluiting van de zomer- campagne zal op donderdag 20 augustus te Arnnem in de con certzaal van Musis Sacrum een grote Veilig Verkeersquiz wor den gehouden, waarbij de lande lijke candidaten van de Donder dagavondenondervragingen tegen elkaar zullen uitkomen om met hun verkeerskennis een drietal fraaie prijzen binnen, of bui tenlandse vacantiereizen van res pectievelijk 10, 10 en 5 dagen t te „bevechten". Alle deelnemers ontvangen daarbij de „Gulden Regels"-wim- pel van het Verbond. Jeugd verkeerskrant. De Jeugdverkeerskrant zal ter gelegenheid van de zoineractie in een extra grote oplage verschij nen; de normale oplage van 1/5 duizend is verhoogd met 25.000 exemplaren, die zullen worden verspreid op de Nederlandse scholen. UW GOEDE VOORBEELD WORDT BELOOND. I. Zomeractie van het Verbond voor Veilig Verkeer. Geeft U altijd het goede voor beeld in het verkeer? Zoals de voetganger, die zo netjes rechts houdt op de oversteekplaats? Het verkeer is een samenspel van alle weggebruikers, waarbij u de spelregels niet alteen moet kennen, maar ook toepassen. INDONESISCHE THEE NAAR ANTWERPEN. De Indonesische minister van buitenlandse zaken Soebandrio vertoeft in Brussel om daar on derhandelingen te voeren over dc export van Indonesische thee van gestolen Nederlandse bedrij ven naar Antwerpen, alsook van andere export-artikelen. Hij is ook door koning Boudewijn ont vangen. De Belgische regering voelt zich wel een beetje onbehagelijk met dit aanbod tegenover zijn Beneluxpartner Nederland, maar in Antwerpse kringen is men er zeer happig op, nu, zoals zij zeg gen, Nederland toch eenmaal uit gesloten is. Dus wel, maar 't gaat hier niet om een Indonesisch product, maar een gestolen Nederlands product RAMP MET MARINE- VLIEGBOOT. Ook 4 gewonden overleden. De vier leden van de marine, die hij het ongeluk met de Ne derlandse vliegboot, bij Goa, ern stig werden gewond, zijn in het ziekenhuis van Goa overleden. Daarmee is het aantal perso nen dat hij deze ramp het leven verloren heeft, op acht gekomen. BERKELSE ARTS OPNIEUW VOOR RECHTER. De vroegere Berkelse arts dr. O. zal zich waarschijnlijk in oktober voor de rechtbank te Leeuwarden hebben te verant woorden voor de vergiftiging van zijn medegevangene, de 34- jarige bouwkundig opzichter A. L., in februari van het vorig jaar. L. werd op 5 februari 1958 dood in zijn cel aangetroffen. Terstond rees tegen dr. O. ver denking. Bij het bed van de ge storven L. werd een medicijn flesje met nog een kleine hoe: veelheid cyaankali gevonden. Bij het flesje lag een briefje in L.'s handschrift met de mededeling: „Ik heb een medicijn ingenomen, gekregen van O. Deze heeft hem dinsdagmiddag van zijn reclas- seerdcr gehad Dit briefje zo bleek later was door L. ge schreven. VIJF BABIES GEDOOD. Zes jaar voor echtpaar. De Rotterdamse rechtbank heeft uitspraak gedaan in de zaak, die veertien dagen geleden diende tegen een 36-jarige lood gieter en diens 35-jarige vrouw, beiden uit Rotterdam. Zij zouden vijf van hun pasgeboren kinde ren, resp. in 1951, 1952, 1954, 1056 en 1958 na de geboorte van het leven hebben beroofd. De rechtbank veroordeelde de man en do vrouw ieder tot een gevangenisstraf van zes jaar met aftrek, de man wegens moord meermalen gepleegd en dc vrouw we°ens medeplichtingheid daar aan. Tegen ieder van hen was tien jaar geëist. VIJFTIEN JAAR VOOR OVERVAL KRUISLAAN TE AMSTERDAM. Tot vijftien jaar gevangenis straf met aftrek van de voorlo- bank te Amsterdam de 26-jarige pige hechtenis heeft de recht- automonteur H. B. en dc 23-ja- rige monteur G. J., beiden uit de hoofdstad, veroordeeld, wegens de hun ten lastgelegde overval op 17 december j.l. aan de Kruis- laan te Amsterdam. De toen 20-jarige G. Pfrommer uit Harderwijk werd daarbij met revolverschoten levensgevaarlijk gewond. De rechtbank achtte beide ver dachten schuldig aan poging tot doodslag vergezeld van diefstal (de auto van Pfrommer) en leg de de maximum-straf daarvoor op. De primair ten laste gelegde poging tot moord werd niet be wezen geacht. Zulks in tegenstel ling met de officier van justitie, die voor dit misdrijf en voor de diefstal van de auto de maximum straf van twintig jaar met aftrek plus daarna ter beschikkingstel ling van de regering had geëist. SCHENKING PRINSES WIL- HELMINA: LANDERIJEN VAN HET LOO AAN NEDERLANDSE STAAT. Prinses Wilhelmina heeft de wens te kennen gegeven ruim 6739 hectare grond met onder meer vele boerderijen, woningen, stallen en schuren van het land goed „Het Loo" en omgeving on der zekere voorwaarden te schen ken aan de Nederlandse Staat. De Prinses wenst, dat de betref fende onroerende goederen als een geheel in stand zullen wor den gehouden en „dat vruchtge bruik voorbehouden blijft aan degene, die drager van de Kroon is". Tegenover deze inkomsten zal de drager van de Kroon ech ter daarop drukkende lasten en kosten van beheer dragen. De Prinses en de regering zijn van mening, dat aan alle voor waarden het beste kan worden voldaan door het geschonkene onder te brengen bij het Kroon domein. Gezien de voorwaarden die aan de schenking zijn verbon den, en de toevoeging bij het Kroondomein, moet de overeen komst kracht van wet krijgen. Vandaar dat er thans een wets ontwerp voor bij de Tweede Ka mer is ingediend. Prinses Wilhelmina behoudt zich het levenslange recht van vruchtgebruik en het volledig jachtgenot voor van het geschon kene. Ook het recht van jacht zal overgaan op de drager van de Kroon. De gezamenlijke opper- vlakte van de over te dragen lan derijen (6730 ha.) is ongeveer ge lijk aan de helft van het eiland Tnolen. I De schenking van prinses Wil- helmina betekent, dat een groot en in vele opzichten kostbaar be zit intact blijft. Al zou nog niet in de naaste toekomst 't gevaar van versnippering bestaan, prin- i ses Wilhelmina heeft met haar beslissing kennelijk de bedoeling gehad om deze mogelijkheid ook voor de verre toekomst uit te sluiten. INDONESIË BESTELT ZES SCHEPEN IN NEDERLAND. De Indonesische regering heeft aan een scheepvaartmaatschappij in Zuid-Celebes toestemming ver leend om in Nederland zes sche pen van 120 ton elk te kopen. De vaartuigen zullen hoogstwaar schijnlijk worden gebouwd bij de scheepswerf van de gebroeders Van Diepen in Waterhuizen bij Groningen. EERSTE „VLIEGENDE SCHOTEL" „VLOOG" BOVEN DE ZEE. Een geval van vier ton. De Britse „vliegende schotel" heeft donderdag bij Cowes op 't eiland Wight voor 200 journalis ten en totografen zijn eerste openbare vlucht gemaakt, die een kwartier geduurd heeft. Het vier ton wegend toestel bewoog zich circa dertig centimeter van de grond, op een zogenaamd lucht kussen, door de eigen motor ge creëerd. Het toestel had tevoren al gedurende vijf uur proef ge vlogen. Het negen meter lange gevaar te bewoog zich op deze eerste vlucht boven een cirkelvormig vlak van beton. Des middags vloog dc schotel boven de Solent, een zeearm tus sen het eiland Wight en Enge land. Deze vlucht duurde twintig minuten. De snelheid van de vlie gende schotel was niet groter dan die van een wandelaar. MINISTER VAN AARTSEN REIKT ZILVEREN TROFFEL UIT. Metselwedstrfjden in Ahoy-hallen te Rotterdam Een nieuw record-aantal van 121 jonge metselaars de eer sten van de 53 deelnemende tech nische scholen, alsmede 15 jonge lui van het leerlingstelsel zal op 30 juni en 1 juli a.s. in de Ahoy-hallen te Rotterdam voor de eigen school en de persoonlijke onderscheiding „op de steiger" staan om de zilveren wissel-trof fel te bemachtigen. Deze zal wor den uitgereikt door de minister van Volkshuisvesting en Bouw nijverheid, Mr. J. van Aartsen. Tegelijk met de wedstrijd in 't metselen worden die in het straatmaken en stucadoren ge houden. Een sneciale aandacht krijgt dit jaar de toepassing van straat klinkers door een tentoonstel- STASSAR STERKE BRILLEN ling, die op de beide wedstrijd dagen in de grote hal van het Ahoy-gebouw wordt gehouden en die eveneens voor net publiek toegankelijk is. Tijdens de beide dagen worden in de tentoonstellingsafdeling ook films vertoond. Het bezoek van Koning Boudewijn Het programma van 't bezoek dat de koning der Belgen van 8 tot 11 juli aan de Koningin en de Prins der Nederlanden zal bren gen, is in grote lijnen vastgesteld. De koning zal op woensdag 8 juli 's morgens om 10 uur per vliegtuig op Schiphol aankomen. Na een begroeting rijdt hij per auto naar het Stadionplein, waar de ontvangst namens de gemeen te Amsterdam plaats vindt en waar overgestapt wordt in de rij tuigen voor de tocht naar het Koninklijk Paleis op de Dam Kort daarna zal cie koning een krans leggen bij het Nationaal monument op de Dam. Des middags zal het gemeente bestuur van Amsterdam de vor sten in het stadhuis ontvangen, daarna volgt een bezpek aan het Rijksmuseum. De vorsten zullen zich per boot naar het museum begeven. In de middag vindt ten paleize de ontvangst van 't corps diplomatique plaats. Een galadi ner in het paleis besluit de dag. Donderdagmorgen 9 juli zal de koning ten paleize een overzicht worden gegeven van de Deltawer ken. Per auto vertrekken de vor sten daarna naar Rotterdam waar zij zich hij het clubhuis De Maas Vijf „Gulden Regels", die geld waard zijn. (Uitknippen en bewaren). i L 1. Loop op 3e voetpaden en niet onnodig op de rij weg. 2. Steek bij een stilstaand voertuig zó over, dut het voertuig zich rechts van u bevindt. 3. Loop buiten de bebouw de kom aan de linker kant van de rijweg, als er geen voet- of fietspa den zijn. 4. Steek over als het ver keerslicht naar de straat die u wilt oversteken, rood is en het verkeer voor dit licht wacht. 5. Maak bij het oversteken zoveel mogelijk gebruik van oversteekplaatsen. Bovenstaande gedragsregels zijn voor iedere voetganger van groot belang. OOK VOOR U Het Verbond voor Veilig Ver keer let deze week speciaal op de voetgangers in Nederland. U wordt „geschaduwd" in het ver keer en loopt de kans op een ex tra voordeeltje voor uw vakantie indien u altijd en overal, in het bizonder deze week, blijk geeft de verkeersregels te kennen en in de praktijk te brengen. Wat moet U doen? De vijf „Gulden Regels" be studeren enonthouden. Doe het vanavond nog! Morgen al kunt u worden aangesproken door een reporter van .Veilig Verkeer. Weet u de drie' u ge stelde verkeersvragen, waarvan er twee op de vijf genoemde „Gulden Regels" slaan, te beant woorden, dan wordt elke vraag kontant gehonoreerd met een boekenbon ter waarde van 2.50 voor de „Gulden Rcgel"-vragen en één van 5.voor de „vrije" vraag. Zij die op een donderdagavond worden „betrapt" door een re porter van het Veilig Verkeer- N.CR.V. radioprogramma „gelijk oversteken" en behalve éen van de vüf „Gulden Regen"-vragen óók nog twee willekeurige ver keersvragen juist weten te be antwoorden, gaan met vijftien gulden naar huis. Die kans loopt u overal in Nederland van 18 juni t.m. 6 augustus Hoofdprijzen: drie gratis vakantiereizen! Het Verbond verloot boven dien mooie prijzen onder diege nen die de drie hun gestelde vra gen op de juiste wijze hebben beantwoord en een hun uitge reikt vragenformulier met vijf yoorrangsvragen direkt op de juiste wijze hebben ingevuld. Zij, die op de donderdagavon den de drie vragen goed hebben beantwoord, veroveren zich een plaats in de grote landelijke Vei lig Verkeers-radio-kompetitie, welke op 20 september a.s. te Arnhem zal worden gehouden en maken een kans op het winnen van één van de drie 10- of 5-daag- se gratis vakantiereizen. Knip dit artikel uit en kijk volgende week maandag naar „Bent u dit?" in uw krant. Luister naar „Gelijk overste ken" a.s. donderdagavond! aan boord van de Erasmus zullen hegeven voor een tocht door de Rotterdamse havens. Na de lunch zullen de vorsten zich per sloep naar de Karei Doorman begeven en in drie helikopters een tocht hoven de Deltawerken maken. De middag wordt besloten met 'n kort bezoek aan Noordwiik. Op uitnodiging van het ge meentebestuur van de hoofdstad zullen de vorsten des avonds in de Stadsschouwburg een voor stelling bijwonen van Shakespea- res Troilus en Cressida. Voor de morgen van vrijdag 10 juli staat het programma nog niet vast. Des middags zal de mi nisterraad in de Treveszaal aan het Binnenhof te 's-Gravenhage een noenmaal aanbieden. Later op de middag zal de ko ning zich naar het kasteel Oud- Wassenaar te Wassenaar bege ven, waar een receptie voor de Belgische kolonie plaats vindt. In de Belgische amnassade zal de koning s avonds een diner aan de Koningin en de Prins aanbie den. Zaterdag 11 juli wordt per au to naar de vliegbasis Ypenburg gereden, waar afscheid van de autoriteiten zal worden genomen. De vorsten vliegen naar 't vlieg- DE ECHO OTHEÏ ZUIDEN •t. I il 35»!* Stationsstraat 88, WAALWIJK Ziekenfonds leverancier

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1