BINNEN- EN BUITENLAND Wie Waalwijkse en Langstraatsa Courant DAAR WORDT IETS GROOTS VERRICHT ui J zoMEK- Na hoeveel proeven kreeg u het rijbewijs in huis Uw goede voorbeeld wordt beloond (II) VRIJDAG 19 JUNI 1959 Uitgever Waalwij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week 82e JAARGANG No. 48 Abonnement: 22 cent per week- per kwartaal f2.85 3.10 franco p.p. Gironummer 50798 Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-ad verten ties: speciaal tarief Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 Het Deltaplan en zijn grote gevolgen Toen op 21 februari 1953 de Delta-commissie in het leven werd geroepen, kreeg zij tot taak „te bestuderen, welke waterstaatkundige voorzieningen dienden te worden getrof fen om herhaling van een storm|vloedramp te voorkomen". Terstond was echter duidelijk dat de gevolgen van deze stu die veel verder zouden reiken dan alleen een voorkoming van een herhaling. Zeer diep ingrijpend zullen de veranderingen zijn voor ge heel ons land, maar in het hijzonder voor de bevolking der eilanden. vangen met de dichtmaking van het Veerse Gat, dat Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland tot een eenheid maakt, schept voor dit gebied nieuwe mogelijkheden. Bijna 1800 km. dijken en dam- men beschermen Nederland tegen zijn oer-vijand, het water. Inkor ting van deze lijn is natuurlijk 'n groot voordeel. Vele honderden kilometers worden gewonnen als de afdamming een feit is en al leen nog maar Nieuwe Waterweg en de Westerschelde als vaarwe gen open blijven. Deze nieuwe dijken verbinden straks de eilanden, die eeuwen lang vrijwel geïsoleerd waren en nu nog aangewezen zijn op een soms gebrekkige bootverbinding met dè vaste wal. Vrachtrijders, zakenlieden, toeristen kunnen nu zonder veel moeite en in korte tijd vanuit de Randstad Holland naar het Deltagebied komen. Dat betekent dat het streek eigene grotendeels verloren zal gaan en in het beste geval als toe ristische attractie zal worden be houden. De sociale, economische, culturele en religieuze cansequen- ties daarvan kan men bevroeden, maar nog niet overzien. Het zijn heus niet alleen de vissers, die hun broodwinning bedreigt zien, die 'n sombere blik werpen naai de baggermolens en de zandzui gers Nieuw land. Het is niet zoals bij de Zuider zeewerken, dat landwinning het doel van deze onderneming is, maar wel zal het land achter de ze gigantische waterkering een „nieuw land'' Worden. Grote zoetwaterbekkens zullen de plaats innemen van zilte wa tervlakten en van grote invloed zijn op de waterhuishouding in Westelijk Nederland, waar 't ge vaar van verzilting al ernstig on der ogen wordt gezien. Die zoetwaterbekkens zullen tevens grote recreatiegebieden vormen en de Zeeuwse stranden Blus dat laaiend maagzuur-branden. Neem een paar Rennies. Ook voor U redding en uitkomst. zullen de toeristen bij tienduizen den trekken. Een drooinstadje als Veere kan hiervan een nieuwe opbloei beleven, indien deze ten minste binnen goede banen ge leid wordt. Zoals gezegd, niet alle Zeeu wen zien deze verandering met welgevallen. Maar een man als Commissaris De Casembroot, die in zijn eigen statenzaal staat als een kapitein uit de gouden eeuw op ziin Oost-Indiëvaarder, ziet geweldige mogelijkheden voor zijn Zeeland, dat tot nu toe altijd wat achteraf moest blijven. Het drie-eilandenplan, aange- Industrie en scheepsbouw. De afdamming van het Sloe schept de mogelijkheid tot aanleg van grootse haven- en industrie terreinen. Men denkt aan 'n ha ven waar ook de super-tankers, met een diepgang van meer dan veertien meter, terecht kunm Dat is allemaal niet zo eenvou dig, want de Schelde kan nu schepen van maximaal 45.000 ton dooriaten. De 100.000-tonners die men straks mag verwachten kun nen er niet passeren. iMaar ook de Belgen hebben, voor hun ha ven Antwerpen, hier een stem in het kapittel. Te verwachten is dat de groot industrieën, die ook al rondom Rotterdam met plaatsgebrek te kampen hebben, naar Zeeland zullen gaan afzakken, wanneer de toegangswegen te water en te land zo veel verbeterd zijn. Ook Terneuzen en Sas van Gent hopen van de nieuwe ontwikke ling te profiteren, en niet te ver geten de Vlissingse scheepsbouw. En al moge dan de landaan winning niet het doel zijn van dit project, het drie-eilandenplan be tekent ook een aanwinst van on geveer 1000 hectaren land. Dat is dus, mede in aanmerking geno men dat men een veel kortere zeewering te onderhouden krijgt, een aanmerkelijk voordeel. De verliezers. Er zijn natuurlijk ook mensen die bij dit alles de rol van verlie zer moeten spelen. De mosselteelt is er niet het ergst aan toe, die heeft zich al grotendeels naar de Wadden verplaatst als gevolg van het optreden van een parasiet. Maar voor de oesterteelt ziet het er somber uit... En dan zal het eigen karakter van de vele gemeenschappen en gemeenschapjes op de eilanden ongetwijfeld ernstig worden aan getast. Reeds thans worden vele van die kleine Zeeuwse gemeen ten, met soms maar een paar honderd inwoners samengevoegd. De jeugd zal gaan trekken naar de industrie in plaats van naar het land, met alle gevolgen daar van. Moderne woondorpen verrij zen om de werkers te huisvesten. Toeristen veranderen het karak ter van de stille zondag, die hier nog inderdaad consequent als de rustdag werd gehouden. Een grote taak ligt hier, niet mensen had geholpen en nu be zig was aan een grammofoon plaat met instructies voor hen, die hem niet persoonlijk konden bezoeken. EN U DAN We weten niet wat d^ minis ter heeft geantwoord op de vra gen van het Labourlid. Maar wij zouden op onze beurt U 'n vraag willen stellen. Hoe vaak hebt 1' een rijproef afgelegd, voordat het Bureau Afgifte Rijvaardigheids bewijzen U bekwaam genoeg vond om alleen met auto, motor of scooter door het verkeer te crossen? Slaagde U voor de eer ste, de tweede of de'derde maal? Wist U, dat 152.000 Nederlanders vorig jaar na één proef hun rij bewijs kregen? Dat daar geen hypnotiserende meneer Blithe aan te pas is gekomen? In ons land slaagt gemiddeld veertig procent van de kandida ten reeds na het éérste examen. Waarmee we maar willen zeggen dat auto- motor- en scooterrij den gemakkelijker is dan velen denken en dat men heus geen „examenvrees" behoeft te neb ben Vooral nu de bromfietsers door de nieuwe snelheidsbeper kingen zo aan banden gelegd zijn (30 km. in bebouwde kom, 40 km. daar buiten) is een groei ende belangstelling in de richting van het lichte motorrijwiel, zoals b.v. de Moto Guzzi „Zigolo", merkbaar omdat deze haast niets méér kosten dan 'n zware brom fiets en omdat men daarmede buiten de bebouwde kom zonder snelheidslimiet op de grote weg mag rijden mitsde bestuur der een rijbewijs heeft. Een geroutineerde bromfiets rijder behoort echter vrijwel al tijd tot de „lucky 40" tot de veertig procent die reeds bij het éérste rijexamen met glans slaagt. BELANGRIJKE SAMEN KOMSTEN. Het verlopen week-end werden verschillende belangrijke bijeen komsten gehouden „waarvan wij in ons vorig nummer geen mel ding meer konden maken. In Overasselt hebben de katho lieke verkenners hun 16e Natio nale Koempoelan gehouden. Het was voor de tweede maal, dat de leiders en leidsters bijeen kwamen on het eigen buitencen trum van de katholieke jeugdbe weging Gilwell St. Walrick in Overasselt. De drieduizend deel nemers hebben er in een verruk kelijke omgeving bij prachtig zo merweer urenlang met elkander van gedachten gewisseld, gezon gen, geluisterd naar de inleiders en geneden tijdens de hoogmis in de openlucht, die het hoogtepunt van deze Koempoelan is gewor den. Mgr. W. Bekkers, hisschop- coadjutor van 's-Hcrtogenbosch, droeg dit misoffer op, terwijl drieduizend in een enorme kring rond het altaar stonden. Verschillende sprekers voer den het woord o.a. mr. F. Jans- sens, de heer Thurmans en pater Joos van het N.I.R. „Wij moeten de jongens voorbereiden op een reëele, maar niet op een fantasie wereld". Mgr. Bekkers wees op een fiere houding en geen lauwe mentali teit. Een zeer belangrijke vergade ring werd gehouden door de Bos sche diocesane KAB te Nijmegen. Op dit congres verklaarde de nieuwe voorzitter, de heer P. van Zon, met nadruk: „De plaatsen, die in de ontwikkelingsgebieden zijn aangewezen als kerngemeen ten zullen de geboden kansen en faciliteiten voor de aantrekking van nieuwe industriën moéten benutten." Voorzitter van Zon, die de problemen rond de indus trialisatie besprak betoogde, dat er gemeentebesturen zijn, die weifelen gebruik te maken van de faciliteiten voor uitbreiding delhuis, voorzitter van de KAB in een rede ter opening van de verbondsraadsvergadering in Utrecht. NEDERLANDS VEE NAAR HET BUITENLAND. Op de vergadering van 't Ned. Rundvee-Stamboek is medege deeld dat de export van Ned. Stamboekvee steeds toeneemt naar Europa en andere wereld delen. De permanente tentoon stelling op de Expo heeft daar toe veel bijgedragen. Speciale KOOPJES met satijnrand 6.75 2.75 - 1.95 - 1.69 2.50 - 2.10 - 1.50 alleen voor de ingenieurs, de aan- j van de industrie ter plaatse om- nemers, de industriëlen, de plan nenmakers, maar ook voor allen die belast zijn met de zorg voor de geestelijke volksgezondheid in de breedste zin des woords. Regeren is vooruitzien. Het Deltaplan geeft daarvan 'n prachtige illustratie. Maar men zal ook vooruit moeten zien en handelen ten aanzien van die ge volgen die niet via blauwdruk en rekenmachine te benaderen zijn. Auto- en motorrijden is gemak kelijker dan velen denken. De 25-jarige Engelse mevrouw Marv Priddoe uit Paignon in De vonshire was ten einde raad. Ze wist al lang, dat ze nerveus was, maar dat ze daardoor haar rijbe wijs niet kon halen, had ze nooit durven vrezen. Steeds wanneer ze een oproep ontving om te komen rijden, joeg haar bloed in versnelde vaart door haar Britse aderen en op de dag van het rij-examen was ze steeds zo over haar thee, dat ze de motor hij nagenoeg iedere bocht liet afslaan. Juist op het moment dat ze be sloot haar pogingen te staken, liep ze de hypnotiseur Henry Blithe tegen het lijf. Ze klaagde hem haar nood. De 1 even voor een nieuwe oproep herhaald. Mevrouw Priddoe trad zelfver zekerd haar examinator tege moet, stapte in, schakelde vlot, liet de motor geen enkele maal afslaan, parkeerde de auto keu rig achteruit in een file, kortom ze deed feilloos, wat van 'n recht geaard en goed bedreven automo biliste verwacht wordt. Ze kreeg even later haar rijbewijs over de post in huis. Dit gehypnotiseerde muisje kreeg echter een staartje. Een lid van de labourfractie heeft in het Lagerhuis gezegd, de minister van Verkeer Watkinson, vragen te willen stellen over mensen, die onder hypnose rij-examen doen. Hij zei dit te willen doen naar aanleiding van het geval „me- heer Blithe zag er wel wat in en ontbood de jeugdige mevrouw voor een behandeling. Hij sprak haar kalmerend toe en heeft mis schien wel z'n grote handen be zwerend boven haar hoofd ge zwaaid. De behandeling werd De Engelse bladen hebben in middels meneer Blithe gevraagd, wat hij met mevrouw Priddoe ge daan heeft en deze verklaarde dat hij z'n cliënt slechts zelfvertrou wen heeft gegeven. Hij voegde er aan toe, dat hij al verscheidene dat bij beducht zijn voor een te kort aan arbeidskrachten in de reeds bestaande industriën. Dat daarbij de beïnvloeding j van de arbeider een voorname rol heeft, bleek duidelijk uit de woorden van voorzitter van Zon. De arbeider moet openstaan voor nieuwe industriën. Hij moet zijn collega's industrie-minded ma ken. Het is voorts noodzaak, dat er een groot aantal vakmensen I zijn, terwijl ook de kinderen van de arbeiders aan het middelbaar en het hoger technisch onderwijs dienen deel te nemen. „Dan be hoeven wij straks niet alleen op hel kompas van mensen van bui ten te varen' Voor de beïnvloeding van de arbeiders en voor hun verdere ontwikkeling, riep voorzitter v. Zon de medewerking van de 1500 aanwezige Credo-Pugno-mannen in. „Als wij er niet in slagen voor onze plannen enthousiasme te wekken, dan zullen wij ons pro gramma niet kunnen verwezen lijken", aldus de heer van Zon. EERSTE HUURBIJSLAG MOET EERST IN LONEN WORDEN VERWERKT. De Katholieke Arbeidersbewe ging is van oordeel, dat een nieuwe huürbijslag op de huidige huurbijslag in een groot aantal gevallen een onjuiste interne loonstructuur teri gevolge zou hebben. Daarom pleit zij voor 'n verwerkfng van de eerste huur bijslag in de lonen, voordat een nieuwe huurverhoging wordt doorgevoerd, bij welke verwer king in de lonen rekening dient te worden gehouden met de ty pische bedrijfstakomstandighe- den. Dit verklaarde de heer J. Mid- Bij brand in Nuland. ZESJARIG MEISJE OMGEKOMEN. Zaterdagmidag is brand uitge broken in een huis in Nuland, waarbij een zesjarig meisje le vend is verbrand. Tijdens het uitbreken van de brand was de gehele familie, de gemeente-ar beider Bosch met zijn vrouw en vijf jonge kinderen thuis. De zesjarige N. B., op een na de oud ste der kinderen, lag ziek op bed. Bij zijn vergeefse pogingen dit kind te redden is de vader door de vloer gezakt en liep lichte ver wondingen op. De andere kinde ren Konden zichzelf in veiligheid brengen. De brandweer van Nu land beeft de brand geblust. Het kleine oude huisje was met riet gedekt. De oorzaak van de brand is nog onbekend. HET WATER EIST VEEL OFFERS. Zondagmiddag omstreeks half vijf is de 18-jarige Arie Knoppert uit Voorhout, hij het baden in zee te Noordwijk verdronken. I)e jongen, die de zwemkunst niet meester was, is in een mui te rechtgekomen. Zijn vriend Hen- nv Dekker heeft nog pogingen gedaan de drenkeling te redden, echter tevergeefs. Als tragische van dit geval zij gemeld dat een zestal vrienden en vriendinnen in de nabijheid waren van dit ongeval, o.a. een zuster, terwijl hun vader en moeder met vakantie in Limburg vertoefden. De 3/-jarige heer E. van den Besselaar uit Boxtel is zaterdag middag na het redden van zijn negenjarig zoontje verdronken. Hij was met de jongen gaan vis sen in de Beerze. De jongen tui melde op een gegeven ogenblik in het ter plaatse vrij diepe ri viertje. Ziin vader sprong hem meteen na, greep hem en slaag de er in zijn kind boven water te houden. Te hulp geschoten vis sers staken de jongen een hen gelstok toe, waaraan hij op de wal werd getrokken. Plotseling verdween de vader toen onder water. Hij is daaruit later leven loos opgehaald.: Een achtjarige jongen uit Emjnen viel zaterdagmiddag spelenderwijs van een brug en kwam in het Oranjekanaal te recht. De jongen, die niet kon zwemmen, verdronk. De tienjarige Ada Bres uit Dordrecht is zondagmiddag bij het strandje aan de Noord in Pa- pendrecht verdronken. Het meis je liet zien op een autoband op net water drijven. Op een gege ven moment gleed zij echter van de band af en verdween in de diepte. REORGANISATIE DER KERK OP CONCILIE. De aanpassing van de Kerk aan de eisen van de tegenwoor dige tijd is de eerste taak van het te houden oecumenische con cilie, zo verklaarde Paus Joan nes tijdens een audiëntie tot de studenten van het Griekse col lege in Rome. De hernieuwing van de ver houdingen binnen de Kerk moet de voorwaarde zijn van alle po gingen om tot eenheid te komen. Dan eerst kan men een duidelijk beeld aan de afgescheiden Ker ken geven. Het oecumenische concilie moet niet beschouwd worden als een vergadering, waarop het vraagstuk van de eenheid van de christenen besproken moet worden doch veeleer als een ma nifestatie, die de Kerk in staat moet stellen zich voor te berei den op de bestudering van dit vraagstuk, aldus de H. Vader. DE STAKING IN FRANKRIJK GING NIET DOOR. De staking, die door de Franse vakbonden der spoorwegmannen legen dinsdag was afgekondigd is niet doorgegaan. Het parool is ingetrokken, nadat de minister nadere besprekingen had toege zegd. De vakbonden zullen ver dere actie tot die besprekingen, doorzetten. MINISTER VAN HEMELRIJCK MET TOMATEN BEKOGELD NA EEN KUS VOOR 'N NEGER. De Belgische minister voor de Kongo, van Hemelrijck, heeft in Boekavoe een Kongolese negerin die hem een boeket bloemen aan bood, spontaan een zoen gege ven. Zich daarna tot de blanke toeschouwers richtend zei de mi nister: „Laat dit een voorbeeld voor u zijn." Het tafereel werd luide toegejuicht door duizen den Kongolezen. De Europeanen, die er bij tegenwoordig waren, reageerden in het geheel niet. Vroeger op de dag hadden deze blanken de minister echter met tomaten nekogeld. Minister van Hemelrijck heeft zich de haat van vele Belgen op de hals ge haald, die menen, dat hij de Kon go te snel naar onafhankelijk heid voert. Toen de minister zaterdagoch- Zomeraktie van het Verbond voor Veilig Verkeer Het goede voorbeeld in het verkeer betekent óók, dat u net als deze wielrijder altijd tijdig en goed uw arm uitsteekt en over uw linkerschouder kijkt alvorens met uw (brom)fiets links af te slaan. Dat behoort tot de regels van het spel dat „ver keer" heetDie regels mjoet iedere Nederlander die (brom) fietst en dat doen we bijna al lemaal op zijn tijd kennen èn toepassen. FIETSER EN BROMFIETSER OPGELET VIJF GULDEN REGELS, DIE GELD WAARD ZIJN. Onderstaande gedragsregels zijn voor iedere fietser en bromfiet ser van groot belang. (uitknippen en bewaren). 1. Fiets zoveel mogelijk aan de rechterkant. 2. Rijd met niet meer dan twee naast elkaar; ga zonodig achter elkaar. 3. Geef tijdig een teken van richtingverandering en kijk voor het linksaf- slaan eerst even achter om» 4. Geef op gewone kruis punten oók voorrang aan het snelverkeer van links. 5. Denk in de bebouwde kom aan de maximum snelheid van 30 km. per uur voor bromfietsers. tend op het vliegveld van Boe kavoe arriveerde, was de span ning onder de blanke kolonisten geladen. Op de weg van 't vlieg veld naar de stad reden vele par ticuliere auto's, die het verkeer belemmerden. Toen de auto van minister van Hemelrijck gedwon gen werd te stoppen, doordat en kele wagens dwars over de weg geparkeerd stonden, schreeuw den een honderdtal Europeanen, de minister toe, dat hij naar Bel gië moest terugkeren en dat hij de Kongo „verkocht" had. De auto van minister van Hemel rijck werd met tomaten beko geld. Door de negers werd hij warm toegejuicht. Deze week let het Verbond voor Veilig Verkeer op alle (brom)fietsers in Nederland. Bestudeer deze regels vandaag nog opdat u niet met een „mond vol tanden" staat, indien u deze week „betrapt" wordt bij het ge ven van het goede voorbeeld en wanneer uw kennis van deze en andere verkeerregels wordt ge test. Er wachten fraaie prijzen voor de vakantie, zelfs een 10-daagse vakantiereis in binnen- of bui tenland. Vergeet niet donderdag avond af te stemmen op het Vei- liff Verkeer NCR V-radiopro gramma „Gelijk oversteken" dat aan deze aktie is gewijd en let volgende week op „Bent u dit?" in uw krant. HONGER OP BALI: 171 DODEN In de plaats Kloengkoeng, op Zuidoost Bali, zijn 171 mensen gestorven tengevolge van een hongersnood, die bij 200 andere inwoners ondervoeding tenge volge heeft gehad. Dit is meege deeld door Goesti Made Moedera, hoofd van 't plaatselijk bestuur. Hij heeft aan de centrale rege ring een dringend beroep gedaan voor hulp aan de slachtoffers. Uit de Provincie DEKEN TEULINGS GEHEIM KAMERHEER. Deken dr. Jos. Teulings van Veghel is door Z. H. de Paus be noemd tot geheim kamerheer. Dit werd hem op de zeer druk bezochte receptie, die zondag ter gelegenheid van zijn 40-jarig priesterfeest werd gehouden, medegedeeld door de bis schop van Den Bosch, mgr. W. Mut- saerts. „U houdt veel van, Rome", sprak de bisschop tot de deken. „Nu blijkt dat Rome ook veel van U houdt", aldus mgr. Mutsaerts. LANGSTRAATSE BOND VAN HANDBOOGSCHUTTERIJEN. Op de banen van de handboog schutterij Victoria te Elshout, is zon dag het tweede concours in dit sei zoen van de Langstraatse bond van handboogschutterijen „Gezellig Sa menzijn" gehouden. De stand is na dit concours als volgt Eerste zestallen Klasse A: Victoria, Elshout 539 p. totaal 1596 p.; Claudius Civilis, Haarsteeg 596 p., totaal 1567 p.; E.M.M., Waalwijk 562 p., totaal 1538 p. Klasse B: De Wetszonen, Drunen 568 p. totaal 1459 p.; Constantia, Drunen 507 p., totaal 1408 p. Klase C: Ons Genoegen, Herpt 454 p., totaal 1257 p.; Van knop tot bloem, Haarsteeg 490 p., totaal 1249 punten. Tweede zestallen Klasse A: Victoria, Elshout 405 p. totaal 1117 p.; E.M.M., Waalwijk DE ECHO VM HEI ZUIDEN OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES: „ECHO' 'I i Vf, U zult de dag loven, waarop U met Ren nies Uw brandend maagzuur tot verleden tijd maakte. Klinkt ongelofelijk, maar is een bewezen zaak. In tienduizend gevalllen, over de hele wereld. Haal een pakje Ren nies - en ondervind van vandaag af de heerlijke uitwerking van dit wondere tablet je. Zó bij U te steken - hygiënisch ver pakt! DAMES-DIRECTOIRS fantasie weefsel ijzersterk 79 ct. PETTICOAT ruim uitstaand in bleu, geel, wit NYLONS - NAADLOOS in elke maat en modekleur Stretch - nylon DAMES-HANDSCHOENEN in de moderne kleuren linie lUfceu net iiji. Priflflnp zijn haar met Vi-Shino wast heeft beslist van roos geen last Vl-Shine is een geheel nieuwe shampoo, die méér. veel meer doet dan elgeniUK van een haarwasmiddel zou verwachten. Prijs per tube voor vele wassingen 11.60. CRYSTAL-JELLY SHAMPOO Rowntree N.V. Amsterdam

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1