BINNEN- EN BUITENLAND de zonnige RANG RANG ctemsfuipeiüifr vaactemsteWU}. Waalwijkse en Langstraatse Courant NEDERLAND EN BELGIE Gemeenteraad Waspik Van „Blauwkielen" tot „Benelux-partners" Uw goede voorbeeld wordt beloond (III) MAANDAG 22 JUNI 1959 Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week 82e JAARGANG No. 50 Abonnement: 22 cent per week: per kwartaal ƒ2.85 3.10 franco p.p. Gironummer 50798 Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO" Het bezoek, dat Koning Boudewijn van België begin juli a.s. aan ons land zal brengen, is een verheugend bewijs van voortgezette samenwerking tussen beide buurlanden. Verheugend temeer omdat de gevoelens van Nederlanders en Belgen tientallen jaren lang wederzijds verbitterd zijn geweest als gevolg van de „Belgische opstand", van welks achtergronden de meesten van ons echter weinig weten Vooral de oudere generatie weet van de Belgische opstand weinig méér dan de nogal roman tische, patriottische schoolverha len. We weten van de „blauw gekielde Brabanders", van een dappere kroonprins (de held van Waterloo), van Ghasséé en Van Spevk en van de Tiendaagse veldtocht, waaruit onze troepen „met roem en eer beladen" terug keerden. Het Koninkrijk der Nederlan den, zoals het na de val van Na poleon door de politiekers van 't Wener Congres in elkaar was ge timmerd, had slechts tot doel een barrière te vormen die Frankrijk zou verhinderen nog eens wéér een grootmacht te worden, die Europa bedreigde. In feite wilde men Nederland de rol laten spe len, die thans ten bate van de Sovjet-Unie door de Oostduitse republiek wordt vervuld Tegen zichzelf verdeeld. Dit rijk vormde noch staat kundig, noch economisch, noch op andere gebieden een eenheid. De belangen van Noord (land bouw en handel) en Zuid (indus trie) strookten niet met elkaar. Niet geheel zonder reden meende men in het Zuiden, dat het be grip „Nederland" in feite neer kwam op „Holland", niet het minst wat de taalkwestie betrof. Een sterke groep in het Frans sprekende Zuiden, de z.g. Frans kiljons, streefde naar aansluiting bij Frankrijk. Koning Willem I, in vele op zichten een alleszins bekwaam vorst, voerde een niet al te ge lukkig beleid, vooral doordat hij te veel afging op zijn raadgevers.. Toen de koning zich zowel in 't Noorden als in 't Zuiden met kerkelijke aangelegenheden ging bemoeien, toen dreef men vooral in 't Zuiden oude tegenstanders naar elkaar, tegen de regerings- politiek. Revolutie. Constante agitatie der Frans kiljons verscherpte nog de tegen stellingen. Zo werd het juli 1830 en barstte in Frankrijk de revo lutie uit, een gebeuren dat bijna geen land in Europa onberoerd liet. De Franskiljons achtten nu hun kans schoon en probeerden de eenheid tussen de nieuwbak ken Franse republiek en de Zui delijke Nederlanden te bewerk stelligen. Dit was echter zeer zeker niet het doel van de overgrote meer derheid der burgerij en der poli tieke leiders. Men wilde geen aansluiting bij Frankrijk, men wilde wel meer zelfstandigheid, maar nog altijd onder 't Oranje huis en verbonden met Noord Nederland. Het was het z.g. grauw, het lompenproletariaat uit de Brus selse voorsteden, geholpen door Luikse werklozen, dat te Brussel te boel op stelten kwam zetten, dat voor de ongeregeldheden ver antwoordelijk was. terwijl noch politie noch bezetting zich krach tig verzette. De kroonprins, de latere ko ning Willem II, in België zeer po pulair, een moedig maar impul sief vorst, heeft ook al zeer wei nig bijgedragen tot herstel van het gezag. Zo dreven de Belgen naar de oplossing van 'n zelfstandig rijk, los van Frankrijk, maar ook van Noord-Nederland en kozen ze Le opold van Saksen-Coburg tot ko ning. En de grote mogendheden, die zo'n grote stem in het kapittel hadden bij de vorming van Noord-Zuid-Neder land, namen hun draai. De sluwe Talleyrand (Frankrijk), zorgde dat Willem I alleen kwam te staan en in Engeland was Lord Palmerston niet ongeneigd een beetje te flirten met de revolutie. Hij bood zelfs kroon prins Willem de Belgische kroon aan, maar ook dat ging niet door... TIEN DAGEN. Toen besloten koning en regering tot actie en marcheerden Nederland se troepen België binnen. Zij konden korte metten maken met de beide Belgische „legers", die tegen de Ne derlandse Armee volstrekt niet wa ren opgewassen. Maar Frankrijk kwam tussenbeiden, stuurde zijn troe pen over de grens; de mogendheden waren doodsbenauwd voor een con flict en Willem I, volkomen geïso leerd, moest zijn soldaten terugtrek ken. De daarop volgende jaren bleef het leger gemobiliseerd, wat een zware druk op 's lands financiën be tekende. De koning, die eigenlijk niet anders kon, werd toen stijfhoofdig heid verweten. Uiteindelijk kwam een overeenkomst tot stand waardoor het gewapend conflict beëindigd werd. Nederland leefde met de gebeur tenissen mee in een vrij lauw natio nalisme, dat weerklank vond in de gedichten, druipend van gezwollen metorica, waarbij vooral Van Speyk als nationale held werd gevierd. Maar al die geestdrift kon niet verhullen, dat de scheuring tussen Noord en Zuid een voldongen feit was. Vele jaren lang waren de betrek kingen tussen beide landen uiterst koel. Maar zoals de omstandigheden eens de partijen uit elkaar hadden gedreven, waren het ook de omstan digheden, die hen langzaam tot el kaar brachten, als twee kleine, nij vere en vredelievende landen, die be gonnen te beseffen, dat ze getwee- en tegenover de Groten méér konden klaar maken dan alleen. Het bezoek van Koning Boude wijn aan ons land zal dit ongetwij feld nog eens onderstrepen! (Nadruk verboden). LEGER WIL IN INDONESIË DE MACHT OVERNEMEN. De stafchef van het Indonesische leger heeft overste Djoehartoto, een functionaris van de militaire inlich tingendienst naar Tokio gezonden - aldus wordt te Djakarta vernomen - met een voorstel aan Soekarno, om bij presidentieel decreet de grondwet van 1945 weer af te kondigen en te gelijkertijd een militaire regering het beleid in handen te geven, met gene- raad Nasoetion als premier. Het le ger is, wanneer Soekarno op de voor gestelde wijze de macht uit handen geeft, bereid tot concessies aan de Moslems, van wie het meeste verzet tegen Soekarno's plannen voor „ge leide democratie" gekomen is. WIELER KAMPIOENSCHAPPEN. De eerste Nederlandse baantitels zijn verdeeld. De Amsterdammer Pe ter Post prolongeerde donderdag avond in het Olympisch Stadion op overtuigende wijze zijn titel bij de professional-achtervolgers. De 18-jarige Sassenheimer Piet van der Lans, vorig jaar kampioen bij de amateurs op de 50 km, behaal de nu de titel bij de amateur-achter volgers. DIENSTPLICHTWET AAN GRONDWET AANGEPAST De socialisten onttrekken zich aan verantwoordelijkheid Met 73 tegen 41 stemmen heeft de Tweede Kamer het wetsontwerp goedgekeurd, waardoor het, als de nood aan de man mocht komen, mo gelijk wordt dienstplichtigen van de landmacht naar Nieuw-Guinea te zenden. De afgevaardigden van de Partij van de Arbeid en van de rode splintergroepjes - communisten en pacifisten - stemden tegen. De socialistische oud - minister Suurhoff wou uitleggen waarom hij en de drie andere socialistische oud ministers, die nu in de Kamer zit ten - Samkalden, Vondeling en Hofstra - tegen het wetsontwerp stemden, dat zij als leden van het ka- binet-Drees hadden goedgekeurd. De heer Suurhof aanvaardde me de-verantwoordelijkheid voor het in dienen van het ontwerp, maar zei, dat de eisen van zijn partijgenoten, die wijzigingen wilden, redelijk wa ren. Nu die eisen door het kabinet- De Quay niet worden ingewilligd, waren de vier voormalige bewinds lieden tegen. Want, zei de heer Suur hoff, het gaat om een belangrijke zaak, waarbij het leven van duizen den jongemannen op het spel kan komen staan. In zulke omstandighe den behoort een regering het uiterste te doen om de steun van een zo groot mogelijk deel van de bevolking, dus ook van belangrijke groepen als de PvdA, te verkrijgen. Een flanellen doekje voor 't bloe den! WEGVERVOER BRACHT f 55 MILJOEN OP. Het Nederlandse internationale wegvoervoer is in 1958 opnieuw in belangrijke mate toegenomen. De to tale vrachtopbrengst was het vorig jaar ruim 55 miljoen gulden, tegen 42 miljoen gulden in 1957. Vervoerd werd 2,4 miljoen ton goederen in 234 duizend ritten over 46 miljoen kilometer. De cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar tonen, dat de stijging zch blijft voortzetten. AFRIKANEN MAKEN AMOK IN DURBAN. In Cato Manor, de beruchte ne- gerwijk in Durban - reeds jarenlang een haard van onrust - hebben zich donderdag relletjes voorgedaan, waarbij de Zuidafrikaanse politie het vuur heeft geopend op een menigte demonstrerende negervrouwen. Voordien had de politie gepoogd om de betogers uiteen te drijven door gebruik te maken van gummiknup pels, maar toen vanuit de menigte schoten op de politiemannen werden gelost, beantwoordden dezen het vuur met geweer- en mitrailleurvuur. Er werden verscheidene Afrikanen ge dood en gewond. OVER ACHTTIEN MAANDEN DERTIG NAVO-DIVISIES. De opperbevelhebber van de NA- VO-strijdkrachten in Europa, Gene raal Norstad, die enige lezingen heeft gehouden in Beieren, heeft op een persconferentie in München ver klaard, dat de NAVO-strijdkrachten in Europa binnen ongeveer 18 maan den hun vastgestelde sterkte van 30 divisies zullen bereiken. Aan die sterkte ontbreken op het ogenblik slechts vier Westduitse di visies en twee die Frankrijk uit Duits land naar Algerije heeft gestuurd. De Westduitse strijdkrachten zullen binenkort worden uitgerust met tac tische kernwapens en de atoom koppen voor die wapens zullen in West-Duitsland worden opgeslagen. Alle grote NAVO-landen moeten be schikken over atoomwapens met de nodige voorraad kernwapens, meent Norstad. „Het is ons recht (het recht van de NAVO) zulke wapens te plaatsen, waar wij die nodig hebben. Zij dienen defensieve doeleinden en wij behoe ven ons tegenover niemand te veront schuldigen over het feit, dat wij ons verdedigen", zo zei de generaal. DE GENEEFSE CONFERENTIE MISLUKT. Kroesjef ruimt „Genève" op en eist top-conferentie. De taak om de Geneefse confe rentie tot een voorlopige misluk king te doemen, heeft Kroesjef niet overgelaten aan zijn minis ter Gromyko. Hij heeft zelf dit karwei opgeknapt door in Mos kou een redevoering te houden, waarin hij o.a. zei„De westerse voorstellen inzake Berlijn zijn to taal onaanvaardbaar. Een top conferentie van regeringsleiders is nu meer dan ooit noodzake lijk." In Genève zelf hebben de vier ministers Herter, Couve de Mur- ville, Gromyko en Selwyn Lloyd hun besprekingen afgebroken en 13 juli bepaald als voorlopige da tum waaron zij die zullen hervat ten. Zaterdag zou een slotcomr muniqué worden uitgegeven en daarna gingen de vier ministers naar huis. PRINSES BEATRIX ONTVING RIDDERSLAG VAN VADER. VOORDE ANJERACTIE Met een schalks lachje op een plechtig ogenblik, zo is prinses Beatrix vrijdag in een overwe gend rood en wit gekleurde Rid derzaal opgenomen in de Johan- niter Orde. Omringd door hon derden leden van adellijke ge slachten gaf Prins Bernhard in zijn kwaliteit van landscomman- deur zijn dochter drie tikjes met het zwaard op de linkerschouder. „Godvrezendheid, barmhartig heid en gerechtigheid mogen door u steeds en overal worden nagestreefd en bevorderd", sprak de Prins tijdens deze ridderslag. Vanachter de tafel kwam 't vol tallige kapittel van de orde naar kjt waarop de Prinses wat wankel het bankje met het rode kussen, geknield had gelegen. Zij liet zich nog steeds met die brede glim lach op het gezicht met ridder kruis en de lange zwarte Johan- niter-mantel omhangen. (Volkskrant) MEDEDELINGEN. Wij verzoeken nogmaals be leefd doch dringend, brieven be stemd voor de redactie van dit blad, niet van enig persoonlijk adres te voorzien, maar te rich ten aan „De redactie van De Echo van het Zuiden". In 't andere ge val geeft dit aanleiding tot ver tragingen. Red. Het koninklijk gezin. Foto M. C. Mcijboom RAAD VAN WASPIK VERGADERDE. De gemeenteraad van Waspik, die donderdag voor een openbare vergadering bijeenkwam, ver werkte binnen een kwartier een agenda van elf punten. Zij sloot hierbij o.m. een geldlening van 100.000.met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten om uitvoering te kunnen geven aan een aantal eerder genomen be sluiten. Hieronder vallen: herstel van de brandweergarage, bestrij ding van de houtboktor in een tweetal ambtswoningen, subsidi ering kerkvoogdij der Ncd. Herv. Gemeente in de kosten restaura tie kerk en orgel, reconstructie straatverlichting op Scharlo, aan koop bouwgrond in uitbreidings plan Waspik-Noord, aansluiting van een aantal percelen aan het waterleidingnet, gelegen in z.g. ïbiecl, plankosten aanleg sportterreinen, kosten van onrendabel gel ontwerpen uitbreidingsplannen, bijdrage in aankoop percelen langs de provinciale weg Was- pik-Raamsdonk, plankosten aan leg kinderspeeltuinen en kosten verbetering wegen en aankoop van grond met opstal langs de Havendijk. Het gezamenlijk kre diet dezer kapitaalsuitgaven be draagt 99.5*5.93. Op de onder havige raadsbesluiten is inmid dels principiële goedkeuring ver kregen van Ged. Staten, met uit zondering van de twee laatstge noemde objecten. Deze geldlening zal worden verstrekt tegen een koers van 100 met een looptijd van 30 jaar tegen een rente van 4V2 Ter voorziening in de behoefte aan kasgelden werd met dezelfde bank nog een rekening-corant overeenkomst aangegaan even eens van 100.000.voor het 3e kwartaal van dit jaar. Met betrekking tot de winkel sluiting besloot de vergadering om de winkels op de zaterdag on middellijk voorafgaande aan moederdag en eveneens op de za terdag onmiddellijk voorafgaan de aan vaderdag, voortaan open te houden tot 21 uur. Een desbe treffend verzoek was door de winkeliersvereniging bij het ge meentebestuur ingediend. Dan werden aan een aantal particulieren enkele percelen bouwgrond verkocht. Aan de heer P. van den Broek een per ceel van 364 m2 aan de Arn. Ver- scliurenstraat tegen de kostprijs van 1.per m2 en aan de he ren G. Oerlemans en A. Heijkant een perceel ter grootte van pl.m. 548 m2, gelegen ten westen van de Julianastraat. De kostprijs van laatstgenoemd perceel, waarop de aanvragers voornemens zijn een dubbel woonhuis te bouwen, werd vastgesteld op 7.- per m2. Vervolgens werd op verzoek aan de besturen der Kleuterscho len volgens art. 75 der kleuter onderwijswet een exploitatiever goeding beschikbaar gesteld van 780.per lokaal en 10.50 per leerling. Aan de bijzondere kleu terschool in de Kerkstraat werd volgens art. 42 van dezelfde wet nog een voorschot op de jaarlijk se vergoeding in de stiehtings- kosten toegekend tot een bedrag van 300.per lokaal. Ten behoeve van het gemeenteper- soneel werd nog een Spaarvcrorde- ning vastgesteld en een herziening van de Algemene Salarisverordening goedgekeurd. Voor de rondvraag deed burge meester van Erp nog een tweetal me dedelingen. De eerste betrof het vei- zoek van dhr. J. v. Dongen in de vo rige vergadering gedaan, toen de raad de enige speciaalzaak in rook artikelen in Waspik ontheffing ver leende van de dinsdagmiddagsluiiing. Op verzoek van de heer J. v. Dongen was hieromtrent contact opgenomen met de georganiseerde winkeliers. De burgemeester kon thans mededelen dat van de zijde van deze vereniging geen enkel bezwaar bestond tegen ge noemde ontheffing. De tweede mededeling had betrek king op enkele betalingen voor dienst verlening van plaatselijke midden standers ten laste van de B.B. De voorzitter kon thans aantonen dat be doelde betalingen alsnog zijn verre kend. Bij de rondvraag vroeg de heer A. van den Broek een verklaring waar om het buizennet voor de gasvoorzie- ning in de Vrouwkensvaartsestraat niet verder werd doorgetrokken. De voorzitter antwoordde dat de betref fende maatschappij hierbij uitging van het standpunt dat in een bepaalde wijk minimaal 30 gezinnen hiervoor interesse moeten tonen om de aan leg daar ter plaatse rendabel te ma ken. In de toekomst blijft echter de aansluiting bij meerdere belangstel ling te allen tijde alsnog mogelijk. Ten behoeve van de bewoners adaar verzekerde de burgemeester de moge lijkheden voor aansluiting nogmaals te onderzoeken. I Wij verzoeken adverteerders, die hun advertenties tussen de tekst wensen te zien geplaatst, deze tijdig (uiterlijk woensdag ochtend en zaterdagochtend) in te zenden, om van een goede plaatsing verzekerd te zijn. Adm. Zomeraktie van het Verbond voor Veilig Verkeer. Automobilisten hebben prachtige kansen om het goede voorbeeld te geven in het verkeer. Kent u ze? Laat u bijvoorbeeld óók altijd zo netjes ruimte vrij voor „lang zaam verkeer" bij het stoppen vóór (en niet óp) stopstreep en oversteek plaats? Dit is een spelregel in het verkeer waartegen nog maar al te vaak wordt gezondigd. AUTOMOBILIST EN MOTOR RIJDER OPGELET Vijf gulden regels die geld ivaard zijn (uitknippen en bewaren!) 1. Geef bij een kruispunt voorrang aan een wielrijder die op de voor- rangsweg rijdt. 2. Parkeer bij een kruispunt min stens 10 meter uit de hoek. 3. Houd bij het wachten voor een verkeersagent of stoplicht de over steekplaats vrij. 4. Inhalen vóór of óp kruispunt is verboden, als men daarbij op de linkerweghelft komt. 5. Bij afslaan naar links of rechts gaat rechtdoor op dezelfde weg vóór. Zorg, dat u bovenstaande ge dragsregels in het hoofd heeft. Van daag, morgen, altijd. Het Verbond voor Veilig Verkeer geeft u de kans met uw verkeerskennis fraaie prij zen - waaronder zelfs een 10-daag- se vakantiereis in binnen- of buiten land - te winnen. Hiertoe wordt u „geschaduwd" in het verkeer. Pas deze en andere re gels toe en geef het juiste antwoord indien u deze week ergens in Neder land op uw verkeerskennis wordt ge test. En luister donderdagavond naar 't speciale Veilig-Verkeer-N.C.R.V.- radioprogramma „Gelijk oversteken" dat geheel aan uw en andermans voorbeeld in het verkeer zal zijn ge wijd. DE ECHO m HEI ZUIDEN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1