NEDERLAND EN BELGIE Wie BINNEN- EN BUITENLAND PERSONEEL Waalwijkse en Langstraatse Courant Op stap met de postbode te water België en zijn Koningshuis 19-95 't Geschenkenhuis Zuiver Uw bloed met Kruschen. ROOMBOTER WEER DUURDER. 'n Glasservies BRIEVEN BESTELLEN IN DE BIESBOS Schoenfabriek „MARIAM" VRIJDAG 26 JUNI 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week DE ECHO HET ZUIDEN 82e JAARGANG No. 50 Abonnement: 22 cent per week: per kwartaal 12.85 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO" II Leopold I van Saksen Coburg De huidige koning Boudewijn komeling van deze vorst. Het is zijn grootvader koning grondslag heeft gelegd voor Nederland... maar ook van Leopold I was een uitermate kundig staatsman, die relaties had met vele vorstelijke hoven. Lange tijd was hij de raadgever van Koningin Victoria van Enge land. In alle staatkundige potjes had hij een vinger. Voor zijn land heeft hij zeer veel gedaan, maar populair was hij niet. Zijn persoonlijkheid was daartoe een sta-in-de-weg. Het nagelnieuwe Brusselse hof stond al gauw bekénd om zijn doodse stijfheid en verstikkende vorme lijkheid. Zijn zoon, Leopold II, heeft voor België nog veel meer bete kend. Hij beschikte over buiten gewone gaven, was zeer bereisd, ontwikkeld en energiek. Toen z'n regering het belang niet inzag van de Kongo, wist hij zelf dit gebied te verwerven en schonk het later aan de staat, die het waarlijk vorstelijk geschenk nog „tegen heug en meug" aannam. Óp zijn sterfbed zette de vorst zijn laatste handtekening onder dit besluit... Noch het karakter van Leopold noch diens particuliere leven was bijzonder geschikt om hem bij zi;n volk bemind te maken. De dynastie Saksen Coburg stond waarlijk niet zo vast op de be nen... De soldaten-koning. Leopolds neef, Abert, werd na zijn overlijden tot koning ge kroond. Hij trouwde een bijzon dere vrouw, Elisabeth van Beie ren, wier vader een internatio naal beroemd oogarts was, die door zijn dochter menigmaal ge assisteerd werd. Albert was niet vlot doch veeleer teruggetrokken, zijn haar met Vi-Shine wast heeft beslist van roos geen last. Vl-Shino is een geheel nieuwe shampoo, die méér. veel meer doet dan U elgenlyic Van een haarwasmiddel zou verwachten. Prijs per tube voor vele wassingen f uoö. CRYSTAL-JELLY SHAMPOO Rowntree N.V. Amsterdam was de eerste koning der Belgen, is echter geen rechtstreekse na- Albert, geweest, die eigenlijk de de toenadering tussen België en die tussen vorst en volk. de regering, heeft hem slechts verdriet gebracht. Zijn huwelijk met Lilianc Baels vervreemdde zijn volk nog verder van hem. De „koningskwestie" is tè recent, dan dat het nodig is die nog op te halen... De jonge koning. En zo kwam de last van het koningschap te drukken op de schouders van een jonge man die al heel vroeg zijn moeder had moeten missen, wiens jeugd ver somberd was door de ellende der oorlogsjaren, die in ballingschap geen contact met zijn volk had gehad en die tenslotte moest mee maken, wat hij niet anders kon zien dan als een miskenning, een onverdiende smaad voor zijn va der. Koning Boudewijn, die thans 27 jaar oud is, wekt in voorko men en gedragingen sterke her inneringen aan zijn grootvader, de soldatenkoning Albert. Ietwat teruggetrokken, geen vrolijk, maar een (voor zijn leeftijd) wel haast te ernstig gezicht, dat ech ter opeens heel vriendelijk en in nemend kan zijn. De Belgen hebben nog niet veel kans gehad, van hun gene genheid voor de jonge vorst te doen blijken, maar de ontvangst, die hem na ziin terugkeer uit Amerika ten aeel viel, bewijst duidelijk, dat men eigenlijk niets liever wil dan een streep zetten onder alle narigheid uit het ver leden en zich weer scharen rond om een koning, die in een land met zo vele en zo scherpe tegen stellingen toch het symbool van de eenneid, het symbool van de natie is. Boudewijn zou zijn onderdanen geen groter plezier kunnen doen dan door hun straks een bruid voor te stellen, die even makke lijk de harten steelt als eens zijn moeder Astrid het deed, even makkelijk als zijn a.s. schoonzus ter prinses Paola het heeft ge daan. Er is altijd een te hoge schut ting geweest tussen het hof en het volk. Die schutting is hoofd zakelijk opgetrokken door een kleine groep, hooghartig, trots en exclusief. Wanneer de koninklijke fami lie er in zou slagen, die schutting neer te halen, zoals koningin As trid het heeft gedaan, dan zullen de banden tussen vorstenhuis en volk weer steviger worden aan getrokken. En ons Nederlandse volk, dat dit alles van zo nabij meemaakt en meeleeft, ziet daarom met gro te spanning het bezoek van de Belgische vorst tegemoet. Het hoopt een koning Boudewijn te mogen begroeten, die aller har ten weet te winnen, omdat het zo goed beseft, dat de politieke sta biliteit in het land van de Bene lux-partner mede bepaald wordt door de verhouding tussen vorst en volk. wordt beoordeeld niet zoals vroeger door de leraren van de middelbare school, maar door de hoofden van de lagere scholen, die aan de hand van vaste richtlijnen ook weer door dezelfde examencommissie vastge steld het werk nakijken. Voor ieder vak wordt naargelang het aantal fouten een bepaalde pun- tenwaarde toegekend, die echter af wijkt van de normale puntenwaar dering van 1 tot 10. Om een voor beeld te noemen: gesteld dat in een bepaalde opgave drie fouten zijn ge maakt, dan staat in het schema dat de corrector ten dienste staat, pre cies het aantal punten dat gegeven moet worden. Laten we zeggen 50. Deze cijfers nu worden opgestuurd naar de commissie in Den Haag, die dan door vergelijking met de lande lijke resultaten de waardering van het werk vaststelt. Naast de cijfers, die een kandi daat voor het toelatingsexamen be haalt, geldt ook de beoordeling die de hoofdonderwijzer van de leerling maakt. Zo kan het dus gebeuren dat van twee leerlingen met dezelfde cijfers, een op de school wordt toe gelaten en de ander wordt afgewe zen. Vooral dit jaar zijn veel middel bare scholen tot dit systeem overge gaan. En de resultaten zijn, volgens deskundigen, uitstekend. „Er moet nu eenmaal een norm zijn", menen deze deskundigen, „volgens welke een leerling wordt toegelaten of af gewezen. Niet omdat er anders te veel leerlingen de middelbare studie ondernemen het tekort aan lera ren is een veel groter probleem dan het toenemend aantal leerlingen maar in het belang van de leerling zelf, voor wie het belangrijkste is te weten of hij een bepaalde studie kan volbrengen. Dat er ook bij deze gang van zaken vergissingen worden be gaan, is onoverkomelijk. Maar door het nieuwe systeem is de kans daar op tot een minimum beperkt". OPROEP TOT VREDE. Nieuwe encycliek op komst. nachtvorsten hebben de aardappelen zich door de aanhoudende droogte moeilijk kunnen herstellen. De ver zengende hitte heeft de afgelopen dagen ook de jonge bieten op de zandgronden aangetast, die er tot nog toe zeer behoorlijk voorstonden. Verwacht mag worden dat de rogge- oogst voor half juli, dus bijna twee weken vroeger dan normaal, gaat beginnen. Een deel van de graan oogst is noodrijp. (Volkskr.) PREMIEBOUW BEPERKT OM SPANNING TE VOORKOMEN. maar koningin Elisabeth zorgde op velerlei gebied voor 'n „door braak" naar het volk. Haar be wogenheid met het lot der arbei dende klasse bezorgde haar zelfs de bijnaam van de „rode" konin gin Het was Wereldoorlog I, die de koning en zijn volk tot elkander bracht, want het voorbeeld dat Albert zijn soldaten gaf, in wier midden hij alle vier de oorlogsja ren bleef vertoeven, deed hem al ler harten en aller achting win nen. Zijn terugkeer in het bevrij de Brussel werd een manifestatie van verbondenheid tussen 't volk en zijn vorst, die de erenaam „de Soldatenkoning" kreeg. Hoewel Albert de Vlaamse extremisten nooit kon vergeven dat zij tijdens de bezetting met de Duitsers had den geheuld, heeft hij toch veel gedaan om de zo vaak achterge stelde Vlamingen recht te ver schaffen. Zijn grote liefhebberij, alpinis me, was oorzaak van zijn dood. Toen hij van een beklimming van de Marche des Dames niet terug keerde, rouwde heel België op recht om de eerste koning, die zich hun waarlijk een vader des vaderlands had getoond. Het koningsdrama. Weinig kon men vermoeden, dat de regeringsperiode van zijn zoon, Leopold III, zo droevig ein digen zou. Reeds zijn huwelijk met prinses Astrid toonde im mers dat het Belgische volk niets liever deed dan ziin genegenheid tonen aan het vorstenhuis. En Astrid, koningin geworden, werd door eenvoud en lieftalligheid een nationaal idool. Toen zij bij een auto-ongeluk omkwam, was het als had een nationale ramp België getroffen. Zelfs na haar dood bleef de verering voortdu ren en haar dochter, die. sterk op haar moeder lijkt en met prins Jean van Luxemburg getrouwd is, ondervindt die genegenheid nog immer Leopold III kreeg nog meer zware slagen te verduren. Zijn besluit om, evenals eens ziin va der; bij zijn soldaten te blijven, waarmee hij zich stelde tegenover A. MANNAERTS TE TILBURG LEGT FUNCTIE ALS VOORZIT TER DER FEDERATIE VAN SCHOENFABRIKANTEN NEER. In de op 17 juni j.l. gehouden jaarvergatiering van de federatie van Nederlandse schoenfabrikan ten is de heer A. H. C. Mannaerts te Tilburg, uit het bestuur getre den na 20 jaar als bestuurslid, waarvan 14 jaar als voorzitter, in functie te zijn geweest. Op een na afloop der vergade ring gehouden afscheidsreceptie kwamen velen getuigen van hun waardering voor het veelomvat tend en belangrijke werk, dat de heer Mannaerts in de loop der iaren voor de schoenindustrie heeft verricht. Behalve schoenfa brikanten kwamen ook afgevaar digden van alle vakverenigingen zowel van hoofd- als van hand arbeiders, waarmee de schoenin dustrie te maken heeft, hun op wachting maken. In een toe spraak legden deze de nadruk op de vele belangrijke sociale rege lingen en instellingen, die onder het presidium van de heer Man naerts in de schoenindustrie tot stand zijn gekqmen. Tot zijn op volger als voorzitter is benoemd de lieer B. F. Scheeren te Nijme gen. ECON.-FINANCIËLE TOE STAND NIET ZONDER BELOFTE. Inflatoire gevaren zijn nog niet van de baan. De minister van financiën, prof. dr. J. Zülstra, heeft te Utrecht in een rede voor het partijconvent van de anti-revolutionaire partij o.m. gezegd, dat de economisch- financiële situatie van het ogen blik niet zonder beloften, maar aan de andere kant ook niet zon der gevaren is. Minister Zijlstra constateerde met dankbaarheid dat Nederland Om Uw rheumatiek te verdrijven. Want naarmate Kruschen's aansporende werking onzuiverheden uit Uw bloed ver drijft, verdwijnen Uw pijnen vanzelf. Kruschen's vijf minerale zouten brengen Uw bloedzuiverende organen weer op gang. Uw bloed gaat sneller stromen en de pijn- verwekkende onzuiverheden verdwijnen langs natuurlijke weg. tie perikelen van de bestedingsbe perking te boven is. Hij verklaar de echter met nadruk, that men goed moet inzien, dat de financi ële economische toestand in Ne derland ons nog wel eens voor verrassingen zou kunnen plaat- sen. T.a.v. de vraag, of inflatoire fevaren ons bedreigen, zei prpf- ijlstra, niet zonder zorg te zijn. Hij betoogde, dat het systeem van de vrijere loonvorming alleen kan slagen, als het bedrijfsleven zijn nieuwe verantwoordelijkheid metterdaad kan dragen en zich, met name wanneer het gaat „spannen", niet laat beïnvloeden door de situatie van het ogen blik. In Nederland bestaan zeer veel gerechtvaardigde eisen, al dus prof. Zijlstra, maar weinige daarvan kunnen ten volle betaald worden. Hij meende dat men met de be lastingen hier en daar de grenzen nadert of misschien zelfs al over schreden heeft. Prof. Zijlstra zei tenslotte, dat in de komende neriode wel eens een hard „nee" zal moeten klin ken. Hij sprak de hoop uit, dat, wanneer er terwille van 't voor komen van een eventuele inflatie harue maatregelen genomen moe ten worden, de band van het ver trouwen zal blijven bestaan. De roomboter is opnieuw duurder geworden: 20 cent per kilo. Dit be tekent, dat ook voor de consument de prüs per halfponds pakje stijgt en wel met vijf cent. Binnen 'n maand is de boter nu 60 cent per kilo duur der geworden. Een half pond room boter kost thans rond 1.10 per pak je. Z.H. Paus Joannes XXIII heeft aangekondigd, dat hij binnen korte tijd in een encycliek een nieuwe op roep tot de wereld zal richten om een waarachtige, internationale vre de tot stand te brengen. „Nu de con ferentie van Genève vooralsnog geen basis heeft verschaft voor een vre delievend samenwerken der volke ren", aldus de H. Vader, „is het des te noodzakelijker dat Christus' wet ten beter gekend en beleefd wor den". Joannes XXIII zei dit in een toe spraak tot 20.000 pelgrims tijdens de generale audiëntie van zondag. Maandag werd de tekst van deze toespraak vrijgegeven. „De wereldgeschiedenis", aldus de Paus, „lijkt jammer genoeg precies op de geschiedenis van Kain en Abel. We hoeven maar een krant open te slaan om te zien, hoezeer men de tien geboden minacht". Over het oecumenische concilie verklaarde de H. Vader verder, dat het zal spreken tot alle broeders, die in Christus geloven, vooral tot hen in het oosten. Het concilie gaat ech ter op de eerste plaats de Kerk zelf aan, om daarmee duidelijk te stellen De stroom van aanvragen om rijkspremie voor de bouw van wo- ningen is thans, op de helft van het jaar, al zo groot geworden, dat het totaal aantal, voorzien in 't bouw programma van dit jaar (38.000 pre mie-woningen), ruim is overschre den. Begin juni waren er door het departement van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid beschikkingen verzonden voor de bouw van 18.000 premie-woningen. Maar op hetzelfde moment lagen er nog aanvragen voor 27.000 woningen, samen dus 45.000. In verschillende delen van het land (vooral in het westen) be ginnen zich weer spanningen op de bouwmarkt af te tekenen. Minister Van Aartsen heeft daarom tot de volgende maatregelen besloten: Wanneer na 22 juni nog aanvra gen binnenkomen om een bouwpre- mie, kan het departement geen ze kerheid geven dat ze nog zullen kunnen worden afgewerkt volgens de bestaande regeling. Het staat nog niet vast in welke mate en op grond van welke subsidiemaatregelen de woningbouw in 1960 zal kunnen ge schieden. 24 DODEN BIJ BRAND IN NOORS HOTEL. Een catastrofale brand die binnen twee uur 'n groot houten Noors hotel bij Bergen volkomen in de as legde, heeft aan 24 mensen, onder wie één Nederlander, het leven ge- Uw drinkservies moet U echt met zorg en overleg kiezen. Het moet mooi van vorm zijn. Het moet echter ook prettig drinken zijn uit de verschil lende glazen. Wij hebben nu weer een pracht collectie „KRIST ALUNIE"- DRINKSERVIEZEN Voor iemand met een goede smaak. Vrijdag-aanbieding 30-delig DRINKSERVIES Grotestraat 220 - WAALWIJK kost. Zeven doden zijn geborgen, maar nog niet geïdentificeerd. Ze ventien hotelgasten die vermist wer den en waarvan men aanvankelijk dacht dat zij in paniek de bossen waren ingevlucht, zijn opgegeven. VOORZITTER NW GAAT HEEN. De heer C. W. v. Wingerden zal begin oktober aftreden als voorzit ter van het NW. Hij heeft in de vergadering van het verbondsbe- stuur meegedeeld, dat hij zich na ingewonnen medisch advies, om ge zondheidsredenen niet herkiesbaar kan stellen voor de functie van voorzitter. Hij is wel in staat een kandidatuur voor een andere func tie in het dagelijks bestuur van de socialistische vakcentrale te aan vaarden. Varen door de rimboe, met lieslaarzen door^het slijk en uren lopen BIESBOS. „We zijn laat. Hopelijk halen we het nog voor het vallende tij", zegt de postnode Driesprong met 'n ern stig gezicht. Al bijna 15 jaar vertegenwoordigt deze stoe re beambte de P.T.T. in een van de meest woeste gebieden die on^ land nog rijk is, te weten de Biesbos. Een jand van riet en ruig geboomte, doorsneden door een labyrinth van wateren en ondiepe kreekjes. In de motorpostboot pruttelen wij de Amer af in de richting van de Nieuwe Merwede. Het is eb. Over een dikke twee uur zal de laagste waterstand bereikt zijn, hetgeen inhoudt dat verschillende ondiepe delen in de Biesbos niet meer te bevaren zullen zijn. Dat betekent voor de postbode veel ex tra werk, want hoe het ook uitpakt, de post moet bezorgd worden bij de omstreeks veertig gezinnen, die in dit post- rayon wonen. Kan de boot er niet meer komen, dan zal er gelopen moeten worden. Roestenbergstraat 59 Kaatsheuvel vraagt voor alle afdelingen Aanmelden dagelijks aan de fabriek NIEUW SYSTEEM VAN EXAMEN DOEN. In ons land wordt de jeugd al vroeg vertrouwd gemaakt met het begrip examen doen. Als kinderen van twaalf jaar de lagere school verlaten en daarna op U.L.O. of Middelbare school verder willen stu deren, moeten zij een test afleggen. Een dergelijke test 't toelatings examen is altijd een probleem op zich geweest. Kan men bij een kind van een dergelijk jeugdige leeftijd beoordelen of het in staat is een middelbare opleiding te volgen? De praktijk heeft bewezen dat dit slechts ten dele mogelijk is. Om nu te komen tot een zo goed mogelijke beoordeling, is er bij het toelatingsexamen sedert enkele ja ren een nieuw systeem in werking getreden, dat op steeds meer scho len wordt toegepast. Bij dit systeem is vooral de nadruk gelegd op een inniger contact bij de beoordeling van de examenresulta ten tussen de leraren van het ULO of M.O. en de hoofden der lagere scholen, die de kinderen voor het examen hebben „klaargestoomd". Werd vroeger op de meeste scho len het examen samengesteld door de leraren van de school zelf, tegen woordig is het zo dat de examen vragen worden opgesteld door een centrale commissie in Den Haag, die de opgaven in verzegelde envelop pen aan de verschillende scholen doet toekomen. Het examen wordt in het gehele land op dezelfde dag afgelegd en dat zij zich aan alle omstandigheden van de tijd weet aan te passen". De Romeinse synode wordt nog dit jaar gehouden, aldus de Paus. De voorbereidende werkzaamhe den schieten goed op. LEVENSLANG VOOR VIER BLANKEN. De vier blanke jongelui die in Tal lahassee, Florida, een negermeisje hebben aangerand, zijn veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. De rechter kon de zwaarste straf, de electrische stoel niet opleggen, om dat de geheel uit blanken bestaande jury hen wel schuldig had bevon den, maar haar uitspraak vergezeld deed gaan van een verzoek om cle mentie. Rechter May Walker heeft nu de zwaarste straf gegeven die hem overbleef. MILJOENEN SCHADE DOOR VERDROGEND GEWAS. De aanhoudende droogte dreigt vooral voor de boeren op de zand gronden in het zuiden van het land een ramp te worden. Volgens land bouwdeskundigen moet de droogte- schade aan de graangewassen en in de weidebouw op de zandgronden voor Brabant, Limburg en overig Nederland op minstens 150 miljoen gulden worden geschat. De op brengst van de rogge in de zand streek is zeker twintig percent min der. Minstens tien percent van de haver- en gerstoogst is zelfs het bin- I nenhalen niet meer waard. Na de Hoog water is voor de postbe zorging in deze streken ideaal, dan kan de postboot elk huis tot op minimale afstand benaderen en hebben de bestellers betrekke lijk weinig werk, al moeten zij hier en daar toch nog wel enor me afstanden lopen in de polder. Met kennersoog monstert Drie sprong de waterstand langs de oevers. „Misschien halen we het nog!" In de boot zit de tweede besteller Schuller en aan een lijn achter de motorboot dobbert zijn roeiboot. Waar Amer en Nieuwe Merwede samenkomen, springt Schuller in de roeiboot, gooit los en trekt aan de riemen. Met deze boot met zo weinig diepgang kan hij in de nauwste en ondiepste kreken doordringen om daar zijn omstreeks twintig klanten hun post te bezorgen. We zien hem tussen het riet verdwijnen en zul len deze postambtennaar niet eer dan laat in de middag terugzien. Over de ondiepten. Onze boot gaat inmiddels ver der en draait het binnenland in. „Wilt u even voorin komen staan?" verzoekt de brievengaar der. We voldoen aan zijn verzoek en kijken naar zijn bezorgd ge zicht. „Als we hier staan, komt de achterkant van de boot hoger te liggen en kunnen we beter over de ondiepten komen", ver duidelijkt hij. Nauwelijks zijn deze woorden gesproken of we voelen 'n schok; schurend glijdt de bodem van de boot over de ondiepte, de motor draait op volle toeren en wolken modder en zand kolken achter de spiegel. We halen het en het ge zicht van de postbesteller klaart op. „Zo", zegt hij opgelucht, „dat was maar nèt!" Wc horen van hem hoe we door het oog van een naald zijn gekropen, want wanneer de boot het niet had gehaald en vast was blijven zitten, dan had er niets anders opgezeten dan rustig te wachten tot bij vloed het vaar tuig weer losgekomen was, het geen een tijdverlies van vier tot vijf uur betekend zou hebben. In dat geval zouden we met de post besteller pas laat in de avond op onze basis zijn teruggekeerd. Maar het lukt. Toch is alle ge vaar nog niet geweken, want dit spel moet nog enkele malen bij andere ondiepten herhaald wor den. Loods in mist en ys. Met stomme verbazing kijken wij naar de manier, waarop Drie sprong de postboot door- de wa teren stuurt. Hier in een water land zonder betonning, waar na elke meter een ondiepte kan schuilen, is hij uitstekend be kend. Overal kent hij de diepten en weet nrecies waar bij de hui dige waterstand zijn schip zon der risico's kan varen. Goed, we moeten er wel eens een flinke omweg voor maken en wij zou den, niet bekend met de situatie ter plaatse, rustig recht door ge gaan en vastgelopen zijn, maar de postbode is een uitstekende loods. Toch is het diikwyls anders dan nu. Wanneer er dagen lang een dichte mist over het water hangt, moet de boot ook varen en moet de post ook bezorgd wor den. Dan is het ontzettend moei lijk om je te oriënteren en toch nioet je er door; dan is het echt geen spelevaart zoals nu. En wanneer na vele dagen van vorst de Biesbos in de ban van het ijs is geraakt, de boot er niet meer door kan, dan gaat de post bode met ziin tas op stap door die witte, verraderlijke wereld. Stil en verlaten glibbert en glydt h(j over het ys en worstelt zich door het bevroren riet. Des morgens in het donker begint hij zijn route en 's avonds komt hij met donker thuis, terwijl 't meer dan eens voorkomt, dat hij op zo'n tocht nog een nat pak heeft gehaald. Want waar je een uur geleden over het ijs liep, daar kan

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1