Verkeersbeleid eist vooruitziende blik PRISMA sta s sar <~WJacilwyL* Waalwijkse en Langstraaise \Courani UNIEKE PRIJZEN BONT Vuurspuwende berg vernietigde ganse stad PERSIANERPATTES BISAM-MANTEL lang f 796,- NERTS-(pieces) DE BELANGRIJKSTE PUNTEN UIT DE ZOJUIST VERSCHENEN REGERINGSNOTA MAANDAG 29 JUNI 1959 Uitgever Waalwijkse Stooradrukk«*i Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week 82e JAARGANG No. 52 Abonnement: 22 cent per week: per kwartaal ƒ2.85 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES ..ECHO' Het is verbluffend te zien hoe elke stad en elk dorp in ons land na de oorlog gegroeid is en nog steeds blijft groeien. Minstens even verbluffend is het echter, wanneer wij nagaan hoe weinig men daarbij over het algemeen rekening houdt met de toekomst. Want al die nieuwe woningen zijn noodzakelijk om in een di recte behoefte te voorzien, maar er is meer nodig dan het vervul len van de behoeften van van daag en morgen alleen. Al die huizen n.i. zullen over tien of 20 jaar bijna zonder uitzondering gezinnen herbergen, waar men over tenminste eén auto beschikt en de grote vraag is nu maar waar men met al die auto's denkt te blijven in de toekomst. Kort na de oorlog telde 't auto park in ons land no^ geen 40.000 eenheden; thans is dit aantal uit gegroeid tot meer dan 550.000 en niets wijst er op, dat er een punt van stilstand in deze groei is ge komen. Integendeel, zeer velen denken nog over de aanschaf van een auto, zodra hun financiële draagkracht dit toelaat en ook 't bedrijfsleven zal in de toekomst van nog veel grotere aantallen auto's gebruik maken dan thans reeds het geval is. Geweldige groei. Het publiek, dat de mogelijk heid ziet een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan, vraagt zich niet af of er plaats is voor nog een auto, doch koopt, zonder zien verder om deze con sequentie te bekommeren. En wij kunnen dat het publiek niet kwa lijk nemen. De geweldige groei van het au topark in ons land in 1972 ver wacht men naar een voorlopige, maar tevens voorzichtige raming, de één-milioenste auto, in 1984 de twee-miljoenste en in 1995 de drie-miljoenste maakt 't nood zakelijk reeds nu de nodige maat regelen te treffen. Maar hier man keert nog veel, zo niet alles aan. Want de bouw van nieuwe woon wijken is mooi, omdat nog tien duizenden op een woning wach ten, maar als men nu flats bouwt zonder of met veel te weinig ga rages, dan zullen de gevolgen daarvan over tien of twintig jaar nieuwe problemen scheppen, die dan niet meer op te lossen zijn. Moderne stedenbouw. Hetzelfde kan gezegd worden van de aanleg van woonstraten met een rijbaan van hoogstens 6 meter breed. Over een aantal ja ren immers zal hier niet alleen geen plaats meer zijn om de wa gens Duiten te laten staan, doch evenmin om het rijdende verkeer te kunnen afwikkelen. Iedereen juicht het toe, dat de moderne stedenbouwers hun ontwerpen rijkelijk verluchten met plant soenen en parken, maar slechts weinigen voorzien, dat ook par keerruimte zal moeten worden geschanen en er zijn slechts zeer weinig stads-ontwerpers die daar reeds thans in voldoende mate rekening mee houden. Natuurlijk spreken hier ook de hoge grond prijzen een rol, zodat men de grond zoveel mogelijk rendabel moet maken doch dit mag beslist niet leiden tot een bouwwijze, die hoogstens voor. enkele jaren in de behoefte kan voorzien. Ook is men nog vrijwel nergens afgeweken van het oude principe van de city-vorming. Kantoren, warenhuizen, schouwburgen, bi oscopen en dergelijke objecten, die op bepaalde uren van de dag veel mensen trekken mensen van wie er nu al een groot deel Eer auto komt worden nog in oofdzaak in of bij oude stads centra gebouwd, met als gevolg dat de zaak daar na luttele jaren hopeloos moest vastlopen. Tijdig ingrijpen. Juist in deze tijd, nu er alom; wordt gebouwd, niet alleen in de woningsector, maar ook door di recties van grote bedrijven en in stellingen, nu dient men, natuur lijk zonder de belangen van het ogenblik over het hoofd te zien, zich te realiseren dat de kostbare bouwwerken ook in de toekomst in een behoefte moeten blijven voorzien. Toekomstvoorspellin gen zijn altijd zeer gevaarlijk, maar er is werkelijk geen voor uitziende blik voor nodig om te weten dat men in vele gemeenten van ons land een verkeerde zui nigheid betracht, een zuinigheid die de wijsheid bedriegt en straks slechts tot een chaos kan leiden. Over de noodzakelijke voorzie ningen met betrekking tot aan leg Van verbindingswegen met 3 of 4 rijbanen in beide richtingen, zullen wij het ditmaal niet heb ben. Ons land slaat t.o.v. de mees te andere landen van Europa waarlijk geen slecht figuur wat het wegennet betreft. Willen wij deze reputatie handhaven, dan zal ook hier snel moeten worden ingegrepen. Het verkeer in de steden baart echter de grootste zorg. Het wordt tijd, dat men dit nu snel inziet, anders kon het wel eens te laat zijn. verwijderd en waarom zich dan nog verder van huis te begeven Op anderen echter werkte het voorbeeld van de planters aanste kelijk. Zij raakten in een soort paniekstemming en verlieten ook overhaast de stad, al spoedig ge volgd door vele anderen. Waar om zou men zich ook niet naar 't verderop gelegen Fort-de-France begeven? Daar was men toch al tijd nog een beetje veiliger dan in St. Pierre. Dood brengende orde. De Franse gouverneur van Mar tinique, de heer Monttet, vreesde echter chaos en een volkomen paniek. Daarom nam hij onmid dellijk maatregelen. Op de mid- Van de 40.000 inwoners van St. Pierre slechts één gespaard. In de Westindische wateren ligt het Franse eilandje Marti nique. De voornaamste plaats op het eiland heet St Pierre, len noorden van deze stad ligt een vulkaan de Mont Pelée (d.i. naakte berg). Op 8 mei van het jaar 1902 was een verschrik kelijke uitbarsting er de oorzaak van, dat het stadje in zijn ge heel door hete as en gloeiende lava werd bedolven en aan elk leven een einde maakte. Elk? Neen, één, maar dan ook zegge en schrijve een van de 40.000 inwoners werd gered. Wat er in t begin van deze eeuw op Martinique gebeurde, vertellen wij hieronder. Martinique telde talrijke sui kerplantages en de Franse plan ters leidden er een goed bestaan. De nabijheid van. de vulkaan Mont Pelée verontrustte de men sen allerminst. Zeker, in vroeger dagen moesten er wel erupties ge weest zijn, maar dat was voor de huidige bewoners alleen maar gunstig. Immers, lava brengt vruchtbaarheid en de hellingen van de berg waren derhalve rijk begroeid; zij boden plaats aan winstgevende plantages. Bovendien, boven in de krater lag het mooie meer van Palms en dit was een geliefkoosd plekje voor de bewoners van St. Pierre en Fort-de-France, die er eens even tussenuit wilden. De voortekenen. In de lente van 1902 bleek de bewoners van de streek echter, dat de Mont Pelée toch niet zo onschuldig was als hij er uit zag. Op een goede dag bespeurde men namelijk rookwolken, die ODste- gen uit het ingewand van de berg en die zijn top hulden in een wit waas. En toen de mensen van de plantages op de morgen van de 2e mei zoals gewoonlijk naar hun werk gingen, vonden zij hun ar beidsterrein bedekt met 'n laagje grijze as. De volgende dagen werd de wit te rook van de berg vervangen door zwarte en op 5 mei stootte "n heel goed horloge alleenverkoop WAALWIJK dag van de 7e mei trok een afde ling soldaten de stad binnen om de orde te herstellen en te hand haven. En de gouverneur zelf be gaf zich met zijn echtgenote on der het volk, om de mensen moed en kalmte in te spreken. Er was immers in 't geheel geen reden, zich bezorgd te maken Toen brak de morgen van de 8ste mei aan. Tegen 8 uur steeg er een enorme rookzuil uit de 1350 m. hoge Mont Pelée ten he mel. En dit verschijnsel werd on middellijk gevolgd door een on deraards gerommel als van een zwaar onweer, ja, als van een krachtige kanonnade. De gloeien de lava perste zich omhoog en sloeg de nele top van de vulkaan eenvoudig weg. De hemel werd verduisterd en een zware asregen daalde neer op de wijde omge ving. Toen spleet de berg, als door 'n machtige houthakkershand ge kloofd, open en stormde de lava stroom, die naar schatting een temperatuur van ongeveer 220 raden had, met een snelheid van 50 m. per seconde (d.i. 540 km. per uur) in de richting van het 8 km. verder gelegen St. Pierre. Binnen de minuut was de stad bereikt, werd zij bedolven door de gloeiende massa en werden haar inwoners verstikt door de hete lucht. Door de dood overvallen. Pas tegen het eind van de dag konden de eerste reddingsploe gen de toen tenminste enigszins afgekoelde bodem betreden. Zij moesten zich door een 2 m. dikke aslaae heenwerken en zochten overal naar overlevenden. Maar géén werden er gevonden. Wel bleek, dat de mensen vol komen door de ramp waren ver rast. Een kantoorbediende zat nog met de pen in zijn hand ach ter een lessenaar. Een man was zich klaarblijkelijk aan 't wassen geweest en stond nog gebogen over de waterbak, waar het water geheel uit was verdampt. Vier dagen na de ramp liepen twee negers door de dodenstad, toen zij plotseling zwakke kreten hoorden. Nadat zij eindelijk met veel moeite het puin hadden weg- gegraven, vonden zij een 25-jari- ge neger. Hij had opgesloten ge zeten in de kelder van de gevan genis en bleek later de enige over levende te zijn uit een stad die op het moment van het vreselijke gebeuren niet minder dan 40.000 mensen bergde binnen z'n gebiéd. Speciale juli - aanbieding Eerste keuze uit onze complete, NIEUWE collectie TEGEN ZOMERPRIJZEN Mantels van klasse, chique en gedistingeerd. Ook in vlotte, modieuze korte en 7/8 modellen IN DE BESTE COUPE BONTHANDEL Markt 25 Telefoon 8217 's-HERTOGENBOSCH de berg een lavastroom uit, die zich een weg baande naar het dal. Daar lag de suikerfabriek van Guerin en deze werd geheel door de lava bedolven; geen mens ont kwam. Nu schrokken de planters toch op en zij begonnen hun op de hel lingen van de Mont Pelée gelegen plantages te verlaten. De berg nad immers een aan duidelijk heid niets te wensen overlatende waarschuwing laten horen. Veilig in St. Pierre. Het nabijgelegen St. Pierre tel de normaal 25000 inwoners, maar dit getal groeide door de steeds toenemende vluchtelingenstroom spoedig aan tot 40000. Hier zou men veilig zijn. Ja, zou men dat inderdaad? De nacht van 6 op 7 mei lever de een onheilspellend vuurwerk, dat voortkwam uit de rommelen de ingewanden van de vulkaan. Velen offerden aan het zien hier van hun nachtrust op, maar niet alleen vanwege de schoonheid van het schouwspel. Sommigen raakten van bange voorgevoelens vervuld. Niet zodra was de dag aange broken, of verschillende planters verlieten de stad en begaven zich naar veiliger oorden. Maar och, zo'n vaart zou het toch niet lopen meenden de meesten. Men was hier tenslotte een behoorlijk eind In de regeringsnota over het door haar in de naaste toekomst te volgen sociaal-economische beleid worden de volgende voorstellen gedaan: 1. Een huurverhoging van 20 pro cent per 1 januari 1960 (zonder blokkering), met uitzondering van de huren voor bepaalde groe pen woningen van voor 1918. 2. Afschaffing van de consumenten subsidie op melk per 1 januari 1960, waardoor de prijs van melk en karnemelk met vier cent per liter zal stijgen. 3. Verlenging met een jaar van de verhoging van de vennootschaps belasting, vermogensbelasting, 't bijzondere invoerrecht op benzine en van enkele tarieven van de om zetbelasting. 4. Het ongedaan maken van de in 1955 ingevoerde verlaging van de grondbelasting. 5. Verlaging van de jaarlijkse bij dragen voor woningwetbouwwonin- gen van gemiddeld f 350. - tot f'250. - 6. Verlaging van de premie voor particuliere woningbouw van ge middeld f 5000.- tot voorlopig f 8500.-. 7. De opbrengst van de personele belasting zal met acht miljoen gulden stijgen als gevolg van de verhoging der huurwaarde. EN VERDER: I. Een bijslag van 2.5 procent op het basisloon - zonder maximum met een minimum van f4.- per week voor de eerste, f 3.75 voor de tweede en derde en f 3.50 voor de vierde en vijfde gemeenteklas. II. Verhoging van de kinderbijsla gen met vier cent per dag voor 't eerste, tweede en derde kind en met vijf cent voor elk volgend kind. Hiervan gaat twee cents reeds in per 1 oktober 1959. III. Aanpassing van het AOW-pen- sioen, de weduwen- en wezen voorzieningen, de ongevallen- en andere uitkeringen, waaronder die op grond van de met buitenge woon pensioen 1940 - '45. IV. Verhoging met 100 procent van de invaliditeitsuitkeringen en van de toeslag voor gehuwden met f5.- per week. Voorts acht de regering een ver mindering van de belastingdruk voor ongehuwden in 1960 noodzakelijk en mogelijk. Het kwik zat tegen de derig gra den aan. Glimlachend vanachter zijn batte rij ijsgekoeld bier keek donderdag middag de beheerder van de W.S.C.- consumptietent naar de twee en twin tig mannen, die zonder vrees de gele vlakte betraden die eens een sappig groen voetbalveld was geweest, maar nu verzengd leek door vlammenwer pers van oprukkende stoottroepers. Zo op het eerste gezicht kon men dan ook menen te doen te hebben met een zelfmoordbrigade, in werke lijkheid waren het de voetbalelftallen van de Waalwijkse en Monsterse po litie, die met het spelen van een wed strijd de welhaast legendarische moed van de politieman wilden on derstrepen. Behalve in het teken van de hitte stond deze wedstrijd ook in het kader van een vriendschappelijk bezoek van de politie van Monster aan haar Waalwijkse collegae. Men kon aan de Monsterse man nen zien, dat zij van zins waren om het Waalwijkse varken vlug en gr on dig te wassen en het was daarom ook wel zeer juist gezien van inspec teur Hoog Antink om in een inlei dende toespraak de Monster-politie te wijzen op de vernietigende kracht van de Waalwijkse elf. „Zo u hier gekomen bent om een snelle en ge makkelijke overwinning te behalen, dan moet ik u toch wel ernstig waar schuwen, want de Waalwijkse ploeg heeft in de laatste drie jaar nog geen enkele wedstrijd verloren", aldus on ze inspecteur, die daarmee zijn ploeg een eminente morele injectie gaf. Ten overvloede wees hij daarbij nog op de voortreffelijke en forse lic haamsbouw en de prachtige huids kleur der Waalwijkse agenten. Even ging er een huivering door de Mon sterse ploeg en er werden schuwe en respectvolle blikken geworpen op de Tarzan-figuur van doelman Peters, op het kuitwerk van topscorer Mar- celis en op de geruisloos scharnieren de gewrichten van stopper van Son. De Monsterse vrouwen keken be zorgd naar hun mannen die physiek geen portuur waren voor de Waal wijkse Hermandiden. „En omdat, zo vervolgde de Waalwijkse politie- inspecteur zijn toespraak, „een ne derlaag voor u welhaast vaststaat, meen ik er goed aan te doen u maar vast vóór de wedstrijd te huldigen." Met deze woorden overhandigde hij aan de aanvoerders der beide ploe gen elf vetleren draagmedailjes, wel ke waren aangeboden door Waal- wijks Belang. Politie-inspecteur v. d. Wurf uit Monster dankte voor deze aardige geste, maar bleef toch bij zijn verklaring dat het varken snel en grondig zou gewassen wor den. Enkele ogenblikken later snerp te het beginsignaal van arbiter P. Pot door de loodzware middaghitte. De man achter het ijsgekoelde bier glimlachte. Meewarig. Het werd al spoedig duidelijk, dat de Waalwijkse ploeg, waarvan de ge middelde leeftijd aanmerkelijk hoger lag dan die van Monster, niet meer zo soepel draaide als enkele jaren ge leden op de wereldkampioenschap pen in Bagdad, toen kanthal f Ver- heyen alleen het gehele middenveld bezet hield en rechtsbinnen Vlaminkx de fameuze Engelse Scotland Yard voor onoplosbare problemen stelde. Was het de hitte of de bal die de Waalwijkse baljongleurs parten speelde? Ik weet het niet, maar het was onbegrijpelijk hoe Verheijen - nog steeds de beweeglijkste man uit de Waalwijkse ploeg - keer op keer mistastte op de snelle rushes van de Monster-linksbuiten en hoe kanon Marcelis overrijpe ballen zie dend naar de spoorbaan knalde. En zo kon het dan gebeuren, dat de vij andelijke linksbuiten na enkele mi nuten alleen voor doelman Peters kwam te staan, die weliswaar blik semsnel reageerde, maar de gierende kogel toch niet kon stoppen. Weer kwamen de Monsters terug, met lis tige en snelle combinaties, die het uiterste aan voetbaltechniek vroegen van de rustige a.s. jubilaris Hellings, van de onverstoorbare v. Huygevoort, die met lange passen het vijandelijk weefwerk doorbrak, van de felle Dekkers, die glijdend en vallend op luchting bracht en van aanvoerder van Son, die enkele jaren geleden nog lachte om elke aanvalslinie. Toch konden deze dapperen niet voorkomen, dat Monster de stand snel opvoerde tot 0-3. Maar toen ging er plotseling een rilling door de Waalwijkse ploeg, 'n rilling van inspiratie. En toen was het er ineens, het bekende verrukke lijke ritme van de Waalwijkse poli tieploeg, dat voor enkele jaren terug de zo gevreesde Italiaanse carabi nieri in huilen deed uitbarsten. Ben jamin Giersbergen snelde als een hinde door de verbijsterde Monsterse verdedigingslinie en lanceerde Mar celis. Het werd stil op de tribunes, waardoorheen plotseling een angsti ge vrouwenstem riep „Niet doen, alstublieft!" Maar het been van Mar celis was reeds vertrokken en iedere doelman weet wat dat betekent. De Monster-doelman weet nu nog niet waar de granaat insloeg. De Waal wijkse ploeg ging door, lekker en ge ruisloos combinerend, nu eens via Giersbergen en Vlaminkx, dan weer over links via de stoere Beverlander en de listige Rekkers. In de midden linie stuwden van Son en van Huyge voort aanval op aanval op het Mon sterse doel af, terwijl de waakzame Verheijen een oogje in het zeil hield. Voorlopig wist Monster het nog wel te klaren, maar toen Beverlander 'n meetkundig zuivere pass losliet naar Vlaminkx, was het gebeurd. Laag en hard sloeg de bal in het touwwerk (2-3. Daarna doofde het vuur in de Waalwijkse ploeg even snel als het ontbrand was. Wordt onze Waalwijk se politie te week en wilde zij de Monsterse collegae geen verdriet doen of is het dan toch werkelijk zo, dat we enkele jongere spelers zullen moeten aankopen? Hoe het ook zij, na de rust heeft men de kans op de overwinning laten lopen. Beverlan der miste jammerlijk toen hij de bal voor het inblazen had en Marcelis joeg de bal tweemaal hard over en eenmaal daverend tegen de lat. In deze tweede helft bleek ook dat onze Waalwijkse politiemannen zich veel- zijdiger op de sport moeten gaan toe leggen, willen zij het internationale niveau handhaven waarop zij in het verleden lauweren hebben geoogst. De Monster-politie had weinig moei te om haar grotere voetbalkwalitei ten in nog twee doelpunten uit te drukken, zodat onze jongens met 2-5 werden „gewassen". De leiding was bij de heer Pot in goede handen, al legde deze sfeer volle arbiter wel eens wat al te veel gretigheid aan de dag nu eindelijk ook eens de politie op een overtre ding te kunnen betrappen. En dat was dan het hoogtepunt van het bezoek van de politiemannen uit Monster, een bezoek dat 'n pret tig verloop heeft gehad en dat 's- avonds werd besloten met een gezel lig samenzijn, waarbij de afspraak werd gemaakt dat de Waalwijkse po litiemannen op de tweede donderdag in september een tegenbezoek aan Monster zullen brengen. Voor de die dag wellicht weer te spelen voetbal wedstrijd zullen we het maar weer houden op een Monster-zege. Tot slot nog even een kleine aan vulling op mijn vorige dagboekblad. Het is mij gebleken, dat tijdens mijn afwezigheid bekend is geworden dat er bij de gemeente plannen in voor bereiding zijn met betrekking tot de aanleg van een bungalowpark en campinggelegenheid rond het recrea tie-oord. Dan gaan we dus een betere kant uit dan ik aanvankelijk dacht. Houen zo! DE ECHO VM HET ZUIDEN lange mantel van prima kwaliteit f 396.- lange mantels In saphler- en champangekleuren 1396.-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1