BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en Langstraatse Courant Gemeenteraad WAALWIJK W. TIMMERMANS ZONEN president Lübke en president-premier Soekarno Assurantiën op elk gebied. SURVEILLANCE-AUTO VOOR POLITIE MAANDAG 6 JULI 1959. Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week 82e JAARGANG No. 54 Abonnement: zz cent per weexv per kwartaal ƒ2.85 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO" Soekarno neemt lot in eigen handen Na alle strubbelingen rondom de verkiezing van een nieuwe president Bovendien waren intussen enkele van de heren blijkbaar tot de overtui- de komende jaren te verwachten is en de perspectieven, die deze nota voor de middenstand biedt. De bijeenkomst werd geopend door mr. dr. M. van den Heuvel, directeur van de diocesane bond, waarna prof. dr. H. Bosman, hoogleraar aan de Kath. Ec. Hogeschool te Tilburg een inzicht gaf in de inhoud van de rege ringsnota. Op de perspectieven voor de mid denstand werd daarna nader ingegaan voor West-Duitsland is nu dan toch ^onjen, dat er goed aan ™o=er=o de opvolger voor prof. Th. Heuss uit de bus gekomen. De president wordt gekozen door de z.g. Bonds vergadering, een lichaam dat is sa mengesteld uit de 519 leden van de Bondsdag tezamen met een even groot aantal leden van de parlementen der landen waar de Bondsrepubliek uit bestaat. In totaal waren er dus 1038 kiesmannen en om verkozen te kun nen worden had de toekomstige pre sident de absolute meerderheid van 520 stemmen nodig. Zou dit doel na twee stemmingen niet zijn bereikt, dan was bij de derde stemming een eenvoudige meerderheid voldoende geweest. Nu bezetten in de Bondsvergade ring de Chr. Democraten (CDU - CSU) 517 zetels, de socialisten (SP D) 305, de liberalen (Vrije Democra ten 85, de Duitse Partij 24 en enkele kleinere partijen de rest van de ze tels. Kandidaten waren: voor de CDU - CSU dr. Heinrich Lübke, voor de SPD prof. dr. Carlo Schmid en voor de Vrije Democraten dr. Max Becker, resp. 64, 60 en 70 jaar oud. Na twee rondes. Aangenomen dat al zijn partijge noten op dr. Lübke zouden stemmen, had de chr. dem. kandidaat dus nog slechts drie stemmen van elders no dig om de noodzakelijke absolute meerderheid van 520 stemmen te ver krijgen. De vraag was echter in eerste instantie, of na al het geharrewar rondom Adenauer Erhard Etzel, alle 517 kiesmannen alsnog bereid zouden blijken op de kandidaat van de eigen partij te stemmen. En de vraag was in tweede instantie, welke vertegenwoordigers van andere par tijen hun stem zouden willen uitbren gen op de kandaat van de C.D.U. Met name ging het hier om de houding, die de Deutsche Partei zou aannemen, die tot de regeringscoa litie behoort. Welnu, bij eerste stemming ver wierf dr. Lübke inderdaad niet het vereiste aantal stemmen. 1032 kies mannen brachten hun stem uit en Lübke kreeg er 517, dus 3 te weinig. Wel mocht uit dit eerste stemresul- taat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden afgeleid, dat de partijdiscipline dusdanig groot was gebleven, dat men na alle ver warring toch in gesloten gelederen optrok, ten einde de eigen kandidaat met zo weinig mogelijk prestigever lies op de presidentiële stoel te doen belanden. Bij de tweede ronde konden twee laat binenkomende kiesmannen nog juist aan de stemming deelnemen. zouden doen, hun stem toch maar op Lübke uit te brengen. Het resultaat was in elk geval, dat de chr. dem. kandidaat nu met 526 stemmen, dus 6 stemmen meer dan beslist noodza kelijk was, uit de bus kwam en der halve verkozen kon worden ver klaard. Wie is de nieuwe president? Heinrich Lübke is een boerenzoon uit Westfalen, waar hij in 1894 te Enkhausen werd geboren. Lübke ken de derhalve de noden en behoeften der boeren en deze kennis is hem la ter zeer te stade gekomen. Hij studeerde in Berlijn, München en Bonn en was tot 1933 lid van de Pruisische Landdag. Tijdens het op treden van de nazi's raakte hij als leider der boeren al spoedig met de heren van het „derde rijk in con flict. Dit bezorgde hem een verblijf van vele maanden in verschillende concentratiekampen. Na de oorlog was Lübke een der mede-oprichters van de nieuwe Chris telijke Democratische Unie en sinds 1949 fungeerde hij als minister van landbouw. Onmiddellijk na zijn ver kiezing verklaarde de nieuw gekozen president, dat het de voornaamste taak van alle Duitsers is, te streven naar hereniging in vrijheid en recht, om op deze wijze de wereldvrede te dienen. Op 5 september e.k. zal hij prof. Heuss in zijn de afgelopen maanden zo veel omstreden functie opvolgen. „Naar Amerikaans voorbeeld". Luitenant - generaal Nasoetion, chef-staf van het Indonesische leger, heeft tijdens een persconferentie mee gedeeld, dat president Soekarna bij decreet de grondwet van 1945 op nieuw in werking zal doen stellen. De president zal zich daarna aan het hoofd plaatsen van een presidentiëel kabinet „naar Amerikaans voor beeld". Ondanks zijn bij herhaling gege ven verklaring, dat hij geen dictatuur wenst en ondanks de duidelijk uitge sproken wil van 't Indonesische par lement, niet tot de toestand van 1945 terug te keren, streeft Soekarno toch duidelijk naar een meer monopolis tische positie van het president schap,, als het niet via de volksver tegenwoordiging gaat, dan maar „bij decreet". De toevoeging „naar Ame rikaans voorbeeld" dient uiteraard alleen maar, om de schijn van demo cratie nog zo veel mogelijk op te houden... (Nadruk verboden) dezelfde hogeschool. Deze meende, dat de aangekondigde subsidieveria- dingen voor de kleinhandel op de duur geen dramatische gevolgen zul len hebben. Wel zag hij een kosten verhogende werking in de aangekon digde loonsverhogingen. Deze uit werking zal bij de middenstand het sterkst zijn, omdat zij minder dan het grootbedrijf haar produktiviteit kan opvoeren. Ook de verhoging van de huren zal voor de middenstand nade lig zijn, zowel voor hen die panden huren als voor lien, die ze bezitten en er dus een hogere belasting voor moe ten betalen. Hij zag als gevolg van deze maat regelen dalende winsten en minder mogelijkheden tot reservering en in vestering. Toch wilde hij op de posi tieve zijden van de nota wijzen, name lijk de sterk toegenomen koopkracht van het Nederlandse volk, waardoor de middenstand reeds tevoren een compensatie heeft gehad en tal van maatregelen worden aangekondigd voor een vrijere orde, die voor de middenstand van groot belang is. vraede te waarborgen. Hij richt zich tot allen, die via de publiciteit - in boek en tijdschrift, in krant en radio, in film en televisie de mensen be ïnvloeden, zorgvuldigheid, voorzich tigheid en wijsheid te betrachten en eerlijk en goed te zijn. Dezelfde vermaning geeft de Paus ook aan de regeerders. Hij wijst erop, dat de mensen als broeders en niet als vijanden zijn geschapen en dat de naties, naast een eigen doel, ook gezamenlijk het welzijn van de gehele mensheid moeten nastreven. Wanneer die eenheid echter niet steunt op waarheid, rechtvaardigheid en liefde, zal men nooit tot een echte broederlijke eenheid geraken. Daarom, zo zegt de Paus uitdruk kelijk, kunnen degenen die anderen onderdrukken beslist geen bijdrage tot de ware eenheid en vrede leveren. Ook in het sociale vlak moet men van dezelfde beginselen uitgaan. Paus Joannes herinnert nog eens aan de sociale leer van de grote Leo XIII en constateert met vreugde, dat er een belangrijke vermindering is ontstaan in de spanning tussen de maatschappelijke klassen. Toch, zegt Hij, moet er nog een lange weg wor den afgelegd. Tenslotte is er een belangrijk deel van de encycliek gewijd aan de een heid der Kerken. De H. Vader wijst hierbij op het reeds eerder aangekon digde oecumenische concilie, waarvan gekondigd „hard te zullen werken om te bereiken wat de meeste Indonesi ërs van mij verwachten". Een mijitaire commissie onder leiding van de commandant van W. Java, kolonel Kosasih, heeft de „drastische" maatregelen ontworpen, met het doel een versnelde economi sche ontwikkeling en ordening te be reiken. Onder deze maatregelen valt ook de bestrijding van de bureau cratie, doeltreffende aanpak van pro blemen en stimulering van de pro- duktie. De maatregelen zijn de „eer ste stappen" tot de terugkeer naar de revolutionaire grondwet van 1945, welke president Soekarno in staat zal stellen te regeren bij decreet. Nieuwe leerkracht voor openbare school De plotselinge belangstelling van de zijde der politie voor de vergade ring van de Waalwijkse gemeente raad mocht dan donderdag j.l. een prettige opvallendheid zijn, toevallig was zij zeker niet. Op de agenda prijkte namelijk een voorstel tot be schikbaarstelling van een krediet van f 11:800.- voor de aanschaffing van een auto t.b.v. het gemeentelijk politiekorps ter vervanging van de momenteel nog in gebruik zijnde jeep. Men heeft daarvoor het ook laten vallen op een volkswagen, wel ke speciaal voor de politie is vervaar digd en die is uitgerust met een ap paratuur voor diverse controle-metin gen en met een mobilofoon, waarmee ui; i i voortdurend contact met het bureau Hij zegt te verwachten, dat het een kan worden onderhouden. „bewonderenswaardig schouwspel van eenheid, waarheid en liefde" zal worden. W A A L W IJ K BINNENLAND PROF. BEEL VICE-VOORZITTER RAAD VAN STATE. Prof. dr. L. J. M. Beel, minister van Staat en lid van de Raad van State, is bij koninklijk besluit be noemd tot vice-president van de Raad van State. De benoeming gaat in op 1 augustus van dit jaar. Prof. Beel volgt dr. A. A. L. Rut gers op, aan wie met ingang van de zelfde datum in verband met zijn leeftijd eervol ontslag is verleend, „met dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten aan den lande be wezen". LOF OVER EN KRITIEK DER WERKGEVERS OP REGERINGS NOTA. De regeringsnota over het in de naaste toekomst te verwachten soci aal-economisch beleid getuigt van werkelijkheidszin. Er zijn aankno pingspunten in te vinden voor een verantwoord sociaal-economisch be leid. Dit is het voorlopig oordeel van de (neutrale)Nederlandse werkgevers, weergegeven in „De Nederlandse In dustrie", het orgaan van hun ver bond. Het verbond spreekt nog geen definitief oordeel uit. Er zijn nog en kele punten, die, aldus het verbond, om verduidelijking vragen. KAB EENSGEZIND TEGEN REGERINGSNOTA. Het verbondsbestuur van de Ka tholieke Arbeidersbeweging (uitge breid met alle bondsvoorzitters of hun plaatsvervangers) heeft donderdag in Utrecht op een bijzondere vergade ring eenstemmig de verklaring onder schreven, welke het dagelijks bestuur reeds maandag j.l. heeft uitgegegeven over de regeringsnota. DALENDE WINST EN MINDER KANS TOT INVESTERINGEN VOOR DE MIDDENSTAND. De R.K. Middenstandsbond in het bisdom Den Bosch heeft donderdag middag in het Oranjehotel te 's-Her- togenbosch een voorlichtingsbijeen komst gehouden m.b.t. de sociale en economische ontwikkeling, zoals die blijkens de jongste regeringsnota in BUITENLAND HET PRINSELIJK HUWELIJK TE BRUSSEL. Na onze korte mededeling in ons vorig nummer over 't huwelijk van prins Albert van België en prinses Paola, behoeven we daar niet veel meer aan toe te voegen, waar dit nu al weer dagen voorbij is. Zowel de voltrekking van het BLANKE EN NEGER DOODSTRAF. Een blanke en een neger zijn in de zelfde rechtszaal tot de elektrische stoel veroordeeld wegens aanran ding. De terechtstelling zal 14 aug. plaats vinden. De marinier Fred. G. Davis, 24, werd veroordeeld wegens het aanranden van een 47-jarige ne gerin. Als hij op de elektrische stoel burgerlijk huwelijk in het paleis sterft, zal dit het eerste geval in de door de burgemeester van Brus sel, als het kerkelijk in de St. Gudele, was omgeven met alle luis ter en schittering die men zich den ken kan en maakte, vooral 't laatste, diepe indruk. De rit van en naar het paleis was een ware triomftocht voor 't jonge paar, dat de harten van alle Belgen heeft veroverd en thans ver toeft op 't prachtige eiland Majorca. EERSTE ENCYCLIEK VAN Z.H. PAUS JOANNES. Paus Joannes de 23e heeft don derdag de eerste encycliek van zijn zijn pontificaat, getiteld „Ad Petri Cathedram" laten verschijnen. In dit elfduizend woorden lange do cument zegt de paus dat de bron van alle kwaad dat de volkeren overkomt de onbekendheid met, de verachting van en het zich weloverwogen afwen den van de waarheid is. Wanneer de mensen eenmaal de waarheid, die haar bron in het evan gelie vindt, hebben bereikt en in haar volheid omhelsd, moet de gedachte van eenheid hen doordringen, aldus de paus. De verschillende naties zijn niet anders dan groepen van mensen, dat is van broeders. Zij moeten, door deze broederschap verbonden, elk hun eigen doel nastreven en ook de gemeenschappelijke welvaart van het gehele mensenras. De H. Vader doet een dringend beroep op iedereen individueel en op de mensheid gezamenlijk de waarheid te zoeken en te dienen om aldus de Amerikaanse geschiedenis zijn dat 'n blanke sterven moet voor zulk een misdrijf. Ongeveer 2 uur na het von nis tegen Davis veroordeelde rechter J. Henry Johnson de 19-jarige neger Israel Sharpe ter dood wegens po ging tot aanranding van een blanke vrouw in haar huis. GESLAAGD Jongens- en Meisjes HORLOGES Aantrekkelijke prijzen II HORLOGERIE J. OVERSBERG DRASTISCHE MAATREGELEN IN INDONESIË. De Indonesische landmacht heeft in een communique strenge en drasti sche maatregelen aangekondigd, ten einde op korte termijn verbetering te brengen in de deplorabele financiële en economische toestand van 't land. Tot deze maatregelen, die binnen kort zullen worden afgekondigd, werd besloten op de driedaagse con ferentie van militaire territoriale commandanten, die onder leiding van chef-staf Nasoetion in de hoofdstad werd gehouden. Intussen heeft pre- Het college van B. en W. moti veerden dit voorstel met er op te wij zen, dat door de sterk toenemende verkeersintensiteit in onze gemeente de politie niet langer in staat moet .worden geach om haar taak, speciaal voor wat betreft het onderdeel sur veillance, naar behoren te vervullen. De reden hiervan schuilt in het ont breken van het nodige motormate- rieel, ten gevolge waarvan de surveil lance-diensten noodzakelijk per rij- wiel moeten worden verricht. De mo menteel nog in gebruik zijnde jeep is door ouderdom totaal versleten en moet op korte termijn door een nieu we wagen worden vervangen. De heer Meijs vroeg of het de be doeling is de jeep geheel buiten ge bruik te stellen of dat men deze naast een nieuw aan te schaffen auto als reserve-voertuig wil handhaven. De heer v. Seters liet zich in dezelfde zin uit en kwam in dit verband nog weer eens terug op een reeds vroeger door hem aangeroerd thema: de aanstel ling van wijkagenten. De heer v. Se ters betwijfelde namelijk of door de aanschaffing van een auto het vraag stuk der surveillance wel voldoende opgelost zou zijn. De heer Brouwer betuigde zijn instemming met het voorstel. In zijn antwoord wees de voorzit ter, burgemeester Teijssen, er op, dat het niet in de bedoeling ligt de jeep in gebruik te houden. Deze wagen werd destijds tweedehands gekocht en is momenteel totaal versleten. Over de afgelopen drie jaar heeft deze wa gen ruim f 3000. - aan onder houdskosten gevergd, aldus de voor zitter. Door de aanschaffing van een nieuwe auto zal het voertuigpark van de politie bestaan uit: een combina tiewagen, een Volkswagen en een mo tor met zijspan. De nieuwe auto zal gebruikt worden voor surveillance diensten, zowel overdag als 's nachts (momenteel wordt er 's nachts gesur veilleerd door één agent per rijwiel). Ten aanzien van de aanstelling van wijkpolitie merkte de voorzitter op, dat dit een aangelegenheid is die al leen de politie aangaat, waaromtrent de raad geen bevoegdheid kan laten gelden. In tweede instantie zei de heer Meijs er veel voor te voelen de jeep rustig te laten staan en als reserve wagen in dienst te houden, omdat verkoop toch wel niets zal opleveren. De heer Mombers meende, dat inrui len van de jeep zin zou hebben, in dien daarmee een redelijk bedrag op de aanschaffing van de nieuwe wa gen zou kunnen worden bespaard; zo niet, dan kon men de jeep beter laten staan en in noodgevallen gebruiken als reserve-wagen. De heer Kemper man vroeg zich af of de jeep toch nog niet te duur in onderhoud zou worden als men deze als reserve-wa gen achter de hand zou houden. De heer van Seters kwam nog eens terug op de aanstelling van wijkagenten en bij de politie in overweging geven. De heer v. Mosselveld wees op de achterstand van de Waalwijkse politie t.a.v. het voertuigpark en voelde wel veel voor de aanschaffing van twee nieuwe auto's. De heer Duijvelaar schaarde zich achter het voorstel van de heer Meijs, indien tenminste de be hoefte aan een reserve-voertuig ge bleken is. In antwoord hierop zei de voor zitter, dat tot verkoop van de jeep zal worden overgegaan indien dit de moeite waard zal blijken. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de jeep aangehouden worden en in noodge vallen als reserve-wagen dienst doen Ten aanzien van een nog verdere uitbreiding van het voertuigpark merkte de voorzitter op, dat een des betreffend voorstel zeker zal worden gedaan, indien uitbreiding nodig is. dig is. Ten slotte tochtte de raad zijn goed keuring aan het voorstel. Besloten werd verder tot verhoging van het subsidie aan de Gemeentelij ke Instelling voor Maatschappelijke Zorg over 1958 met een bedrag van f 1.040.13, waarmee het to.aal van het subsidie werd gebracht op f 125.530.13. Op haar eigen verzoek werd eervol ontslag verleend aan mej. V. Vreden- duin als onderwijzeres aan de open bare lagere school aan de Stationsstr. Ter voorziening in deze vacature weid door B. en W. aan de raad voorge legd een voordracht met de namen van drie sollicitanten, te weten: mej. Hilda Anna Westerlo, R. Bakker en mej. v. d. Laan. De voorzitter onder streepte de voorkeur van het college van B. en W. voor eerstgenoemde sollicitant, die daarna met algemene stemmen werd benoemd. Mej. Wes terlo, die van prot.-christelijke lich ting is, zal haar functie m.i.v. I sept. a.s. aanvaarden. sident Soekarno bij het weer aanvaar den van zijn presidentiële taak aan- wilde de door hem gedane suggestie NIEUWE DON BOSCO-SCHOOL. De raad ging akkoord met het voorstel tot het verlenen van mede werking voor de stichting van een nieuw gebouw voor de r.k. streek school voor buitengewoon lager on derwijs „Don Bosco". In het uitbrei dingsplan Waalwijk-Noord is voor deze nieuwe school een bouwplaats gereserveerd. Medewerking werd ook verleend voor de aankoop van het nodige meu bilair t.b.v. de eerste inrichting van de nieuwe christelijke b.l.o.-school, welke momenteel aan de noordzijde van de Molenstraat in. aanbouw is, al^aede voor de uitbreiding van de bestaande rijwielbergplaats van de r.k. meisjes-ulo „Maria Koningin" aan de Taxandriaweg. Deze uitbrei ding zal worden uitgevoerd door de leerlingen van de Nijverheidsschool en f 5312. - kosten. Goedkeuring verkregen eveneens grondtransacties, n.l. grondaankopen ten zuiden van de Elzenweg en in de Buitenpolder van Waalwijk en ruiling van grond in de St. Antoniusparo- chie. Naar aanleiding van het voorstel tot verkoop van een woning aan de van Assendelftstraat vroeg de heer Duijvelaar of het gemeentebestuur zijn vroeger ingenomen standpunt ten aanzien van de verkoop van woning wetwoningen gewijzigd heeft of dat het hier een incidentele afwijking van dit standpunt betreft. De voorzitter wees er op dat het hier de verkoop van een premewoning betreft. Ten aanzien van de verkoop van woning wetwoningen ligt de zaak geheel an ders, waarbij het overigens niet zo is, dat het gemeentebestuur een bepaald standpunt heeft ingenomen, maar de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid zelf voorschriften DE ECHG m HETZUIDEI i *ji I Winkelgalerij Tel. 2292

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1