BINNEN- EN BUITENLAND sta s sar Waalwijkse en Langsiraaise Courant PRISMA Vlammen boven latljns Amerika Wanneer wordt een weduwe wel geholpen? Dwaasheid of erger 9.000 blanke zielen. POSTZEGELNIEUWS KUNT NIET ALLES WETEN VRIJDAG 10 JULI 1959 Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week 82e JAARGANG No. 55 Abonnement: 22 cent per week: per kwartaal 2.15 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES: ..ECHO' Tijd der ongekroonde koningen nadert snel haar einde (Van onze correspondent) Onlangs heeft Fidel Castro ver klaard, dat revoluties geen export artikel zijn. Hij zei dit naar aanlei ding van de beschuldiging, dat hij en zijn beweging verantwoordelijk zou den zijn voor de talrijke onlusten, die zich op het ogenblik in de midden- en Zuid-Amerikaanse landen afspe len. Het gaat daarbij echter niet lan ger om de normale onlusten, die bij na alle latijns-Amerikaanse staten sporadisch plegen te bezoeken, maar om onlusten, die wel degelijk de kiem der omwenteling in zich dragen. Toen Castro op Cuba aan de macht kwam, voorspelden vele objectieve waarnemers, dat zijn beweging binnen afzienbare tijd naar andere landen aan de Golf van Mexico en de Cara- ibische Zee zou overslaan. Op het ogenblik vlamt reeds op verscheidene plaatsen het vuur. Tegelijkertijd be vindt Castro zich in het dèfensief, hij moet zijn grote sociale hervormings plannen uitstellen en heeft alle moei te, zich tegen de invloed der commu nisten te verweren. De vonk sloeg over. In de loop van slechts enkele we ken kwam het tot bloedige botsingen in Ecuador, Nicaragua en Paraguay en straatgevechten in de hoofdsteden van Argentinië en Brazilië. Karakte ristiek is echter, dat de onrust niet slechts in de autoritair geregeerde landen, maar ook in de staten met een democratische regering bestaat. En overal staan de studenten vooraan. Wellicht is het juist, dat velen van deze jonge lieden onder communisti sche nivloed verkeren en men kan er r ook niet aan twijfelen, dat de plaat selijke communistische partijen een zekere rol spelen. Aan de andere kant echter is het onbestrijdbaar, dat de tegenstanders der bestaande regiems zich uit alle lagen der bevolking re- cruteren en dat ook conservatieve elementen, kooplieden, industriëlen en intellectuelen, onder wie bijzonder veel artsen, juristen, leraren en amb tenaren, tot de oppositiegroepen be horen. Het zou daarom beslist ook ver keerd zijn, in de soms zeer bloedige botsingen een strijd tussen enkele fa milies, of tussen politieke rivalen en klieken te zien, zoals in het verleden, toen de strijd om de macht in latijns- Amerika zich inderdaad slechts tus sen enige rijke families afspeelde, het geval was. Op het ogenblik gaat het werkelijk om de verkrijging van democratische rechten, om de vrijheid van drukpers en vooral ook om een radicale ver betering van de levenssandaard der brede massa van de meestal straat arme bevolking, die onder verschrik kelijke omstandigheden leeft. Het gaat om behoorlijke sociale voorzie ningen, om de inrichting van zieken huizen, om de zorg voor zieken en ouden van dagen, om hogere lonen en een verzachting van de krasse sociale tegenstellingen. Privé-eigendom. Met het industrialiseringsproces, waaraan al deze landen onderworpen zijn, en met de snelle groei der be volking heeft zich een maatschappe lijke structuurverandering voltrokken. De tijden zijn voorbij, waarin kleine groepen van rijkaards en officieren een geheel land als hun persoonlijk eigendom beschouwden, waarmede naar goeddunken kon worden gehan deld. Ook heeft zich langzamerhand een middenstand gevormd, zodat er een derde macht is, die haar politieke Blus dat branden van overtollig maagzuur. Met 'n paar Rennies werk van 'n ogenblik. rechten opeist en dit des te na drukkelijker, waar deze groep op ontwikkelde lieden kan bogen. Daar om spelen op het ogenblik in geheel latijns-Amerika intellectuelen uit alle beroepen zo'n grote rol in de politiek. En de kleur Ook eist het rassenprobleem een oplossing, want waar tot nog toe slechts blanken leidende functies be kleedden, dringen zich nu ook de halfbloeden en de zuivere inheem sen naar voren. Een geheel nieuwe bevolkingslaag is zo op het toneel verschenen. Deze „nieuwe" ontwikkeling is overigens ouder dan wordt aangeno men; pas in de tweede wereldoorlog echter maakte zij zich merkbaar. En zelfs op dit ogenblik is zij nog geens zins algemeen onderkend, zeer tot schade van de blanken, die in deze landen eeuwen lang de eigenlijke he ren en meesters zijn geweest en van wie velen ook nu nog neerkijken op de mensen, die eindelijk hun plaats onder de zon opeisen. Maar of men het wil zien of niet, in midden- en zuid-Amerika nadert „de tijd der ongekroonde koningen" onherroepelijk haar einde. (Nadruk verboden). De „tijdelijke" weduwenuitkering Iedereen wordt geacht de wet te kennen en zelden was de belangstelling voor een nieuwe wet zo groot als in ïyo/ voor de algemene ouderdomswet. Hetzelfde kan thans ge zegd worden van de algemene weduwen- en wezenvoorzie- ning (bij afkorting AWW genaamd). Met elke post berei ken ons vragen over dit onderwerp. Ditmaal willen wij uw aandacht vragen voor de vraag: „Wanneer bestaat er recht op tijdelijke we- luwenuitkering?" Hierop heett betrekking arti kel 13 van de wet. In dit artikel zijn twee gevallen opgenoemd n.l. a) recht bestaat wanneer de we duwe jonger is dan 50 jaar op de laatste dag der maand, waarin de echtgenoot is overleden en b) wanneer zij jonger is dan 50 jaar op de dag voorafgaande aan die met ingang waarvan een haar toegekend weduwenpensioen is ingetrokken. Indien 'n vrouw weduwe wordt op een tijdstip, waarop zij nog beneden 50 jaar is, wordt haar dus niet het weduwenpensioen toegekend. Deze bepaling is geba seerd op de mening dat deze we duwen dan nog wel in staat zijn zich te kunnen aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden en na enige tijd zelf wel weer in haar levensonderhoud zullen kunnen voorzien. deze wel, dan bestaat er recht op weduwenpensioen van 1968. per jaar. Een tijdelijke weduwen- uitkering bedraagt steeds 1326.- per jaar. Deze uitkering wordt ook uitgekeerd na beëindiging van het weduwenpensioen. Geen aanspraken. Er zijn natuurlijk ook gevallen waarin een weduwe geen aan spraak kan maken op uitkering. Indien de echtgenoot nimmer verzekerd is geweest voor het be reiken van de leeftijd van 65 jaar, d.w.z. als hij nooit ingezetene is geweest of als het huwelijk geslo ten is nadat de echtgenoot de leeftijd van 65 jaar had bereikt, dan bestaat geen recht op uitke ring. Nu bedenke men wel, dat deze bepalingen natuurlijk niet kun nen worden toegepast wanneer de echtgenoot reeds overleden zal zijn op 't tijdstip van inwerking treding van de wet (deze datum is nog niet vastgesteld, immers voor die datum kon nog niemand verzekerd zijn geweest. Op de daartoe in het leven geroepen overgangsbepalingen komen wij nader terug. Huwelyken in dit jaar. De bepaling over huwelijken, die zijn gesloten nadat de man reeds 65 jaar is geworden, zal geen toepassing vinden op huwe lijken gesloten in het jaar 1959. Het komt dus hierop neer, dat de weduwe in zo'n geval geen en kel recht op uitkering aan de wet kan ontlenen, tenzij... de aan spraak aan een vorig huwelijk kan worden ontleend. Het hier bedoelde voorschrift blijft buiten toepassing, indien de weduwe wèl recht op weduwenpensioen zou hebben, indien zij niet was hertrouwd. Daarmede heeft de wetgever willen voorkomen, dat door hertrouw rechten, welke zij anders zou hebben gehad, verlo ren zouden gaan. Einde tijdelijke uitkering. Indien een weduwe, aan wie pensioen is toegekend hertrouwt, eindigt haar recht op uitkering. In plaats daarvan ontvangt zij dan een uitkering ineens, welke gelijk is aan ten hoogste één jaar pensioen of uitkering. Vindt hertrouw plaats in of na de maand, waarin de weduwe 64 jaar is geworden, dan wordt de uitkering ineens op een lager be drag vastgesteld, n.l. op het be drag dat de weduwe nog aan pen sioen zou moeten ontvangen, in dien zij het pensioen tot haar 65ste jaar zou behouden. Wel tydelijk. Het is in verband hiermede dat zij in het bezit kunnen worden gesteld van een tijdelijke uitke ring. De duur daarvan is afhan kelijk van de leeftijd van de vrouw op het tijdstip dat haar man overleed. Als basis geldt een vrouw, die op dat tijdstip nog jonger was dan 27 jaar; daarom wordt de uitkering voor ieder jaar dat be trokkene boven die leeftijd is, met een maand verlengd. Overlijdt de man, terwijl zijn vrouw 30 jaar is, dan ontvangt zij als tijdelijke uitkering 6 4 maanden, is 10 maanden. Is de vrouw op dat tijdstip 40 jaar, dan ontvangt zij als tijdelij ke uitkering 6 14 maanden, is 20 maanden. Maximaal kan de uitkering 24 maanden duren. Wij wijzen er nog op, dat het bij een tijdelijke uitkering gaat om weduwen die géén kinderen beneden 18 jaar hebben. Heeft zij ten krijgen om zijn aanval te conso- ideren en zijn posities te versterken, zeg maar: om Nieuw-Guinea in zijn macht te krijgen. De verdedigings middelen van Nieuw-Guinea zijn im mers verre van toereikend? Men zou denken, dat hier een leek aan het woord is. De heer Wierda evenwel is militair expert J. H. A. Uit recente en minder recente be richten en rapporten is duidelijk ge bleken, dat het er met de verdediging van Nederlands Nieuw-Guinea be paald niet best bij staat. Nu is door de Tweede Kamer een door de re gering ingediend voorstel tot wijzi ging van de dienstplichtwet aan vaard, waardoor het mogelijk wordt dienstplichtige militairen eventueel naar Nieuw-Guinea te sturen zon dier dat hun toestemming daarvoor noodzakelijk is. Voor tot stemming werd overge gaan, diende echter de heer Wierda een amendement in, volgens hetwelk dienstplichtigen alleen zouden kun nen worden uitgezonden naar Nieuw- Guinea ingevolge een Koninklijk Be sluit, dat zou moeten worden gepu bliceerd in het Staatsblad, met ver melding van de diensten, die zullen worden opgedragen en de eenheden, die voor het verrichten van die dien sten zullen worden aangewezen. Met andere woorden: ingeval bijv. Soekarno zou overgaan tot een ge wapende aanval op Nieuw-Guinea, zou deze afgevaardigde de heer Soe karno van dienst willen zijn door een geduchte vertraging in het nemen van militaire tegenmaatregelen en door dan bovendien de vijand een belang rijke aanwijzing te geven aangaande de inhoud van de te nemen maatre gelen. Het is zonder meer duidelijk, dat aanvaarding van dit (gedeelte van het amendement uit militair oogpunt bezien een dwaasheid zou zijn ge weest. Maar de heer Wierda was met het bovenstaande nog niet tevreden. Hij wilde blijkens zijn amendement bo vendien in de dienstplichtwet vermel den, dat aan het Koninklijk Besluit geen uitvoering zou worden gegeven „aleer drie weken zijn verstreken na dagtekening van het Staatsblad waar in het is geplaatst". Met andere woor den: ingeval van een aanval ip Nw.- Guinea zou de heer Soekarno drie weken (en langer) gelegenheid moe- In vele opzichten is Nieuw-Guinea een merkwaardig land. Er wonen am per 9000 Europeanen, hetgeen over eenkomt met een inwonertal als dat van Texel, op een eiland, dat 4363 maal zo groot is, ja, zelfs het grootste eiland van de wereld is, als we Au stralië tot vast land bestempelen. Om die verspreide 9000 blanke zielen maar goed blank te houden, verscheen er tot voor kort op Nieuw- Guinea geen krant. De bevolking mocht kennis nemen van het nieuws via een zorgvuldig geredigeerd mede delingenblaadje van het gouverne ment, dat al te opwindende lectuur achterwege liet.. Geen enkele oppo sant kreeg kans een bulletin of vlug schrift te verspreiden met commen taar, want de enige drukkerij op Nw- Guinea was die van het gouverne ment en die drukte geen „opruiende lectuur". Zó waakzaam is het bestuur van dit Nederlandse gebiedsdeel, dat zelfs de inhoud van de brieven van en voor de 9000 onderhorigen nauwkeurig nagelezen wordt, alvorens de post wordt doorgezonden. Er mocht eens een ontoelaatbaar nieuwtje in vermeld staan. De advocaat mr. O. de Rijke heeft deze ijzeren censuur nu trach ten te doorbreken. Geen krant Goed, hij stichtte een dagblad op dit eiland. Geen drukkerij, die dit wil drukken? Accoord, hij kocht een complete druk kerij in Nederland en startte zijn be richtgeving. Geen vervoer voor een vrije meningsuiting? Hij kocht een vliegtuig, haalde in Hilversum het brevet en brengt nu zelf zijn krant rond naar de buitenplaatsen. In die krant publiceert hij sinds enkele dagen sensationele onthul lingen over het bestuur, de censuur en de soort dictatuur op Nieuw-Gui nea. Plotseling is een storm opgesto ken, die hoge bomen dreigt te ont wortelen. i Van de pl.m. 9000 zielen hopen er tenminste 8990 van harte, dat het die storm zal lukken. SAARLAND NU WEER GEHEEL DUITS. Negenhonderd en vijftien dagen na de politieke „Anschlusz" op 1 ja nuari 1957, is het ruim 2.500 vier kante kilometer grote Saarland (met ruim 1 miljoen inwoners) sinds maan dag 12 uur ook financieel en econo misch weer een onderdeel van de Westduitse bondsrepubliek. Voor de tweede maal in nog geen veertig jaren keerde het Saargebied naar Duitsland terug. Geschiedde de „Anschlusz" in 1935, toen Hitier 't Saarland binnentrok, in een sfeer van Frans-Duitse vijandschap, dit maal in een verhouding tussen beide nabuurlanden die in de hele; lange ge schiedenis waarschijnlijk nog nooit zo vrenidschappelijk is geweest. TWEE HONDEN EN EEN KO NIJN MAAKTEN RAKETREIS. In de Sowjet-Unie is op 2 juli een ééntrapsraket gelanceerd met twee honden en een konijn er in. De dieren zijn veilig naar de aarde te ruggekeerd. Dit heeft radio-Moskou maandag bekend gemaakt. De raket had een nuttige last van 2000 kg, doch welke hoogte er mee bereikt is, werd niet vermeld. In een officiële verklaring van Tass wordt gezegd, dat de raket een pro jectiel voor middelgrote afstanden was. De honden „De Moedige" en „Sneeuwvlok", hadden tevoren al raketreizen gemaakt. 'n heel goed horloge alleenverkoop WAALWIJK OPROER IN GEVANGENIS VAN TURNHOUT. In de gevangenis van Turnhout heeft een kortstondige opstand poli tiemannen en bewakers grote moei lijkheden bezorgd. Het oproer heeft aan een van de gevangenen het leven gekost. De 24-jarige gedetineerde L. B., die tijdens het avondeten geklaagd had over de slechte kwaliteit van het geen hem werd voortgezet, maakte zich later op de binnenplaats los uit de rij van zijn medegevangenen en klauterde, gevolgd door nog twee an dere jongelieden, bliksemsnel op het I dak. Terwijl de overige gevangenen 1 terug naar hun cellen werden ge bracht en daar aan het tieren gingen, verschansten de drie zich zo goed en zo kwaad als het ging en begonnen de bewakers met stenen te bekogelen. Ook toen de politie arriveerde, ble ken ze niet bereid zich over te geven. Tenslotte, na anderhalf uur de ste nen en de mogelijkheid van brand stichting door andere gevangenen ge trotseerd te hebben, losten de agenten enkele schoten, die als waarschu wingsschoten waren bedoeld. Een van de kogels trof nochtans de 24-jarige aanstichter van het oproer. Hij moet onmiddellijk dood zijn geweest. Kort hierna gaven de andere twee op het dak zich over. GROTE SCHADE DOOR ONT PLOFFING VUILNISWAGEN. Met een daverende klap, tot ver in de omtrek hoorbaar, is maandag morgen om half 9 op de Koemarkt te Purmerend een roltrommel-auto van de gemeentereiniging van Pur merend geëxplodeerd. Tientallen mensen kregen min of meer ernstige snijwonden door rondvliegende glas scherven. Een baby die in een voor kamer achter het raam in zijn wiegje lag, kreeg glassplinters in 't gezicht. Een schipper uit Amsterdam, de 42- jarige R. Wijkstra, die per fiets pas seerde, werd ernsig gewond. Honder den ruiten sneuvelden, gevels werden onzet, auto's en fietsen beschadigd door rondvliegende brokken metaal en de roltrommel van de auto werd geheel uit elkaar gescheurd. De scha de wordt geschat op honderdduizend gulden. VECHTPARTIJ MET DODELIJKE AFLOOP. De cafétariahouder Frans Leynse in de Lange Kerkstraat te Goes is zondagavond het slachtoffer gewor den van een ruzie tussen hemzelf en de 22-jarige betonwerker A. P. Er ontstond een formele vechtpar tij in het café, waarbij stoelen als wapens werden gebruikt en bierfles jes en asbakken als projectielen rond vlogen. Nadat de robuuste bezoeker met veel moeite was buitengewerkt, zette de vechtpartij zich op straat voort. P. pakte een hem nageworpen stoel op om zich te verzetten tegen zijn tegenstander, die hem te lijf wilde. Op een gegeven moment kreeg de 50-jarige eigenaar van de zaak een klap met de stoel op het hoofd; hij zakte op straat ineen en overleed na enkele minuten. SUBSIDIE AMATEURTONEEL. Omdat herhaaldelijk blijkt dat er amateurtoneelverenigingen zijn, die onvoldoende op de hoogte zijn van de wijze, waarop provinciaal subsidie dient te worden aangevraagd voor uitvoeringen, geven wij hieronder de richtlijnen welke op dit stuk gelden 1. Gedeputeerde Staten van N. Brabant stellen voor amateurtoneel gezelschappen de gelegenheid open, om voor uitvoeringen van toneelstuk ken subsidie aan te vragen. 2. Verzoeken om subsidie dienen minstens drie weken vóór de datum van de uitvoering te worden inge diend bij het College van Gedepu teerde Staten van Noord-Brabant, Waterstraat 16, 's-Hertogenbosch. 3. Verzoeken, welke niet tijdig zijn ingediend, worden niet in behan deling genomen. 4. Gedeputeerde Staten beslis sen op een verzoek na kennisneming van het advies van de Provinciale Toneel Advies Commissie. 5. Voor de uitvoering van een be paald toneelstuk kan bij meer uitvoe ringen daarvan slechts énmaal subsi die worden toegekend. 6. Het subsidie wordt verleend naar prestatie. 7. De subsidie-verzoeken moeten inhouden a. naam van het aanvragend ge zelschap; b. naam en adres van de secre taris van het gezelschap; c. titel van het toneelstuk en naam van de auteur(s); d. naam van de regisseur; e. datum en aanvangsuur van de betreffende uitvoering(en) f. naam en adres van de zaal of plaats, waar de uitvoering(en) wordt(en) gegeven. 8. Ten behoeve van de leden van de Provinciale Toneel Advies Com missie dienen voor de betreffende uitvoering vier plaatsen te worden gereserveerd. Het Vorstendom Liechtenstein geeft op 23 juli a.s. een serie post zegels uit in de waarden 10, 20, 30, 50 en 60 rappen. De afbeelding op de 10 r. zegels twee vlaggen, wapperende op het slot te Vadem, kleur grauw-grijs; op de 20 r. zegel staat de rijnstuwdam in karmijnrood. Het slot Gutenberg is gedrukt op de 30 r. zegel in steen rood. Op de 50 r. zegel komt het slot Vaduz voor in donkerblauw. Een blik van de Bettlerjoch op Naefkopf- Falknisketen in groen is op de hoog ste waarden afgebeeld. Het is een prachtserie met land schapsopnamen, welke is ontworpen pen door Prof. Jos. Seger in Wenen en gedrukt bij Courvoisier. Er wordt op die dag weer een eerstedags-couvert uitgegeven. Bestellingen kunnen geschieden via de Amsterdamsche Bank te Am sterdam. Het losraken van snoeren in stekkers en kortsluiting tengevolge daar van voorkomt u door het geïso leerde deel van het (plastic) snoer met (plastic)lijm in de stekker vast te lijmen. Sproei de tuin niet zolang de zon aan de hemel staat. Niet alleen werken de waterdruppels dan als brandglazen, maar bovendien is 't plotselinge temperatuurverschil zeer nadelig voor gezondheid en groei van de planten. Nylon handschoenen moet men ook geregeld uitwassen. Wat vuil ge worden handschoenen maakt men schoon met goede huishoudzeep. Uitspoelen met water en niet dro gen in de zon, maar in de wind. Citroenen kan men gedurende lange tijd bewaren door ze in schoon zand te leggen. Vóór het gebruik legt men ze een dag tevoren in wa ter. Aangesneden citroenen be waart men door het snijvlak in 'n beetje azijn te leggen. Een geel knipperlicht duidt op een gevaarlijke kruising; bijzondere voorzichtigheid is derhalve gebo den. Neem gedurende de zomermaanden de pijp van uw haard. Maak haard en pijp goed schoon en vul de pijp op met oude kranten. Men voor komt roest. V erf vlekken op een ruit verwijdert men met hete azijn. De fles met azijn zet men daartoe in een pan met warm water. Een boterham met aardbeien is sma kelijk, maar een beetje citroensap er op gedruppeld is nog lekkerder. (Nadruk verboden). DE ECHO VM HEI ZUIDEN 't Is nog een prettige remedie ook. Direct baat en gemakkelijk in te nemen - zonder water of wat ook. U kunt Rennies kopen bij iedere apotheker of drogist, 't Loopt daar iedere dag storm om Rennies - en niet zonder reden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1