BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en Langstraatse Courant Gemeenteraad Raamsdonk Niet sportief Drunense Duinen 'n ware hel. 1 Fa. van Lanschot opent nieuw bankgebouw in Tilburg Uitslag zwemwedstrijden voor Lagere scholen Waalwijk MAANDAG IS JULI 1959. Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week 82e JAARGANG No. 56 Abonnement: •£Z cent Der wee*.: per kwartaal ƒ2.85 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 Nu de onofficiële voetbalpool bin nenkort een officieel erkende voet baltoto zal worden, hebben er zich reeds kapers aangemeld voor de buit. Instanties op sociaal-charitatief en cultureel gebied zijn namelijk een ac tie aan het ontketenen met de bedoe ling, dat ook zulke lichamen en in stellingen een belangrijk deel van de uit de voetbaltoto binnenkomende gelden zullen ontvangen. Met alle respect voor het hoogst noodzakelijke werk dat door deze in stellingen wordt verricht, menen wij toch dat dit nu plukken is van een andermans goodwill, waarop men geen rechten kan laten gelden. De opbrengst van de voetbaltoto komt uit de beurzen van de sportliefhebbers. Zij hopen voor zichzelf een prijs er door te winnen, maar weten ook, dat hun geld in ieder geval wordt ge bruikt voor sportdoeleinden, waaraan zij nu eenmaal hun hart hebben ver pand. Het staat nog te bezien of leden van comité's, die hun naam lenen als dekking voor een collecte op charita tief gebied, straks ook een totobiljet zouden gaan invullen, ook al zou „hun" instelling daaruit mede de vruchten plukken. De sportverenigingen zitten, voor al ook door de groeiende stroom van jeugdige leden, voor zware lasten, die niet alleen uit de contributies be streden kunnen worden. Er is in Ne derland op het gebied van sportbe oefening en --accomodatie een grote achterstand. De gelden uit de voetbal toto zijn derhalve broodnodig om hierin van lieverlede enige verbetering te brengen, die tenslotte ook de volksgezondheid ten goede zal ko men. turele instellingen hebben ook geld Zeker, al die charitatieve en cul- nodig, dat zij nooit genoeg ontvan gen. Voor een deel brengen zij dat bijeen door collectes en andere schen kingen, van andere fondsen, als Bernhardfonds, van de talrijke radio prijsvragen e.d., waaraan alle Neder landers toch ruimschoots bijdragen en zij ontvangen meest ook overheids subsidie, waar de plaatselijke sport clubs van verstoken blijven. Wij ach ten het daarom niet sportief, dat zij nu mee zouden willen delen in. de op brengst van een uitsluitend uit de sport voortspruitend initiatief, waar de sport zelf met minstens zo grote financiële moeilijkheden heeft te kampen. Gaat het plan door, dan zouden de er aan meewerkende charitatieve en culturele instellingen zeker de sym pathie en steun van talloze sportlief hebbers verspelen. H. v. W. BEZOEK VAN KONING BOUDEWIJN. De koning van België heeft over gebrek aan belangstelling en over t weer niet te klagen genad. De gala-toneeluitvoering in de schouwburg te Amsterdam bad een schitterend verloop in elk op zicht en na afloop logeerde ko ning Boudewijn niet in 't paleis te Amsterdam, maar op Socst- dijk. Vooral zijn bezoek aan Rot terdam en Noordwij k op donder dag waren hoogtepunten. Vrijdag werd een bezoek ge bracht aan Philips te Eindhoven en des middags werd het noen maal gebruikt in Den Haag in de Trèves-zaal, aangeboden door de ministerraad. In de avond was de koninklijke familie de gast van koning Boudewijn aan een gala diner in de Belgische ambassade te Wassenaar. Zaterdagochtend vertrok de koninklijke familie met koning Boudewijn voor een bezoek aan Maastricht, waar zij zeer enthou siast werden ontvangen en waar koning Boudewijn afscheid nam van z'n gastvrouw en gastheer en naar Brussel vertrok. RECORD-TEMPERATUUR. Nederland heeft donderdag zijn record-temperatuur geno teerd, n.l. 36 HET HEVIGE ONWEER. Het korte, hevige onweer, dat ons uitgedroogde land gisteren avond nauwelijks enige verkoe ling kon brengen, heeft zijn ma cabere sporen achtergelaten. De bliksem veroorzaakte drie grote branden: in de loods „Azië" van het Blaauwhoedenveem" te Am sterdam, in de bedrijfsschuur van de renstal Mereveld bij Utrecht en in hotel-restaurant „De Wey- enberg" te Oisterwijk en talrijke kleine branden, o.a. in een maga zijn te Huissen en in boerderijen te Udenhout en Dussen. Het on weer ging gepaard met zware slagregens en windstoten, die bo men ontwortelden, ruiten ver nielden, schoorstenen en tv-mas- ten velden en grote schade toe brachten aan te velde staande ge wassen. De renstal Mereveld werd gis teren wel het zwaarst getroften. Eerst werd de eigenaar, de 34-ja- lige pikeur Nico Bloemzaat, des middags gedood bij een aanrij ding op de rijksweg onder Ede. 's Avonds om 8 uur veroorzaakte de bliksem een uitslaande brand in de lot het complex behorende bedriifsschuur. In de middaguren was bovendien de 72-jarigè ver gunninghouder van 't café op dit complex door een beroerte ge troffen. Hij werd ijlings naar bui ten gedragen en bij buren onder gebracht. SOEKARNO VORMDE KABI NET ZONDER COMMUNISTEN. President Soekarno heeft een nieuw kabinet van 10 leden. Het „kabinet kerdja" of werkkabinet staat onder zijn persoonlijke lei ding. Premier, tevens minister van financiën, is ir. Djocanda, die ook het vorige kabinet leidde. Er zitten geen communisten in. Acht van de tien leden zijn mi nisters uit het vorige kabinet. De MOEDER EN KIND IN DONGEN DODELIJK VERONGELUKT. Donderdagmiddag om kwart voor drie is in Dongen een ern stig auto-ongeluk geneurd, waar bij een moeder en kind uit Til burg werden gedood. De slachtof fers zijn de 32-jarige mevrouw E. Eras-v. d. Brandt en haar 5-jarig zoontje A. Eras. Ook de vier mede-inzittenden van de door mevrouw Eras be stuurde wagen werden ernstig tot licht gewond. Mevr. J. van Gils-den Duik liep een hersenschudding op en een sjeutelheenbreuk. Haar tweeja rig dochtertje kreeg een bloeduit storting aan het hoofd en het 3- jarig zoontje van mevrouw Eras, die dus met wee kinderen in de wagen had gezeten, werd licht ge wond. Ook het dienstmeisje van mevrouw Eras liep een hersen schudding op. Het is de 17-jarige mej. A. Mols. Na behandeling in het ziekenhuis kon zij naar haar woning worden vervoerd. Op het voorrangskruispunt Oude Baan-Kanaalstraat in Don- gen heeft mevr. Eras vermoede lijk geen voorrang verleend aan een haar tegemoet rijdende mili taire truck, die met vrij grote snelheid reed. De truck greep de personenwagen in de flank waar door deze werd weggeslingerd en in elkaar gedrukt. Infanterist na oefening in levensgevaar. Na een driedaagse oefening on der de brandend hete zon, die de Drunense duinen tot een hel maakte, zijn woensdagmiddag tij dens een mars van het oefenter rein achter Drunen naar de Isa- bella-kazerne te Den Bosch drie soldaten door de hitte onwel ge worden. De toestand van een van hen, de 19-jarige dienstplichtige soldaat H. uit Reewijk, die in het ziekenhuis St. Joan de Deo in Den Bosch is opgenomen, is ern stig. De militairen, een compagnie van de kaderschool der infante rie in Den Bosch, hadden maan dag hun bivak opgeslagen in de Drunense duinen, waar zij ge traind werden in „de oorlog te velde". Nadat zij schuttersputten hadden gegraven en prikkel draadversperringen hadden aan gelegd, werd woensdagmiddag de mars naar huis aangevangen. De afstand van het oefenterrein tot de Isabella-kazerne is ongeveer 15 kilometer. Het marcheren viel de jongens dubbel zwaar door de bepakking die zij meedroegen. Tijdens de mars werd een kwar tier gerust en kregen de soldaten de gelegenheid om water te drin- ken- (Brab. Dagbl.) DRIE DODEN IN PUTTE (N.B.) In een buitenhuis buiten de kom der gemeente Putte aan de Belgische grens heeft zich 'n vre selijk drama afgespeeld. Daar woonden de heer en me vrouw Testers-Leenders met hun twee zoontjes van 4 en 7 jaar. Toen deze des morgens wakker werden, vonden ze de lijken van hun ouders en waarschuwden huilend de tuinman, die op on derzoek uittoog en werkelijk de heer en mevrouw T.-L. in nacht gewaad op de grond vonden, be nevens nog 't lijk van de mare chaussee v. d. Ham, die allen een revolver in de hand hadden. De eerste lezing was deze, dat het echtpaar 's nachts was over vallen, dat de marechaussee, die on patrouille was, de schoten ge hoord zou hebben, naar binnen was gegaan en ook was neerge schoten. Na het eerste onderzoek der politie is men tot een andere voorlopige conclusie gekomen, n.l. deze, dat de wachtmeester der marechaussee getracht heeft een rooroverval te plegen. Hij heeft waarschijnlijk aangebeld en na dat de heer des huizes in 'n haas tig aangeschoten kamerjas over zijn pyama heen, de deur had ge opend, zou de wachtmeester geld hebben geëist. Ziende dat de heer Testers gewapend was, zou de wachtmeester toen hebben ge schoten. Voor het huis werd de huls gevonden van een kogel die bij zijn wapen hoorde. Op het gerucht in de gang, waarin de wachtmeester toen is binnengedrongen, kwam mevr. Testers in nachtgewaad naar be neden. Het wapen dat zij bij zich had, heeft ze niet kunnen gebrui ken. Het werd door de politie bij haar lijk aangetroffen met volle dig gevuld magazijn. Zij werd door meer kogels getroffen. De wachtmeester kreeg een schot in het hart, waarschijnlijk uit het wapen van de heer Testers, die nog kans zou hebben gezien een schot op hem te lossen. De heer Testers was een ver mogend man, met grote tuinde rijen in Putte, Zeeland. België en Frankrijk. Hij was 35, z'n vrouw 37 jaar. STICHTING „VAKOPLEIDING IN HET BISDOM 's-HERTOGENBOSCH." Ieder jaar verlaten honderden jongens de Lagere Technische Scholen. De meesten van hen gaan werken in het beroep waar voor ze hebben geleerd. Die overgang van school naar bedrijf is dikwijls moeilijk, om dat de jeugdige zo ineens van een beschermde omgeving geplaatst wordt in een onbeschermd, vol wassen milieu. twee nieuwe ministers zijn luite- nantgeneraal A. H. Nasoetion, die minister van nationale veiligheid en defensie is, doch chef-stat van de landmacht blijft en Ipik Ga- damana, voormalig gouverneur van West-Java, die minister van binnenlandse zaken en regionale autonomie wordt. Alle niet partij loze ministers hebben zich los moeten maken van hun partij. Vrijdag zou het kabinet worden beëdigd. FRANSMAN BEKENT DERTIEN MOORDEN. De Franse politie onderzoekt on 't ogenblik de verklaring van de 23-jarige George Rapi, dat hij 13 mensen heeft vermoord. Rapi is enige tijd geleden ge arresteerd op beschuldiging van de moord op Dominique Thirel, 'n animeermeisje in een Parijse nachtclub, wier lijk een maand geleden in het bos van Fontaine; oleau werd gevonden. Nadat zij was neergeschoten, was haar li chaam met benzine overgoten en in brand gestoken. In de gevangenis bekende Rapi dat hij ook de benzinepompbe diende Roger Adams had ver moord. Daarna bekende hij nog elf moorden, waarvan sommige meer dan vijf jaren geleden wa ren begaan. De politie staat echter zeer sceptisch tegenover deze bekente nissen. Zij heeft geen namen van de vermoedelijke slachtoffers be kend gemaakt. AMERIKAAN VERDUISTERDE 14 MILJOEN. Politie in de gehele wereld speurt naar de 32-jarige Ameri kaan Lowell M. Birrell, advocaat en bankier, die wordt verdacht van diefstal van aandelen ter waarde van 14 miljoen dollar ruim 50 miljoen gulden. Biddell woonde tot november '57 in New Yorks Park Lane Hotel. Eerst gisteren heeft een jury hem offi cieel in staat van beschuldiging gesteld. Lowell M. Birrell, vroeger di recteur van een grote oliemaat schappij, voerde 't beheer over de aandelen van twee grote maat schappijen. Een deel van deze aandelen verkocht hij tegen ver laagde prijzen voor een totaal van drie miljoen dollar. De overige aandelen beleende hij. TOERISME EN KUNST. Het zomernummer van „The Holland Review" het 4 x per jaar in vier talen verschijnende toeristisch-cultureel propaganda- tijdschrift, uitgegeven onder aus piciën van de Ned. Ver. van Toe ristische en Culturele Instellin gen bevat boeiende en prach tig geïllusteerde bijdragen over Texel, het Holland Festival, de vlieghaven Schiphol, het Delta plan, over de beeldhouwer John Raedccker (met een bijzonder mooie foto van diens oorlogs monument te Waalwijk), over 's-Hcrtogenbosch, de tentoonstel ling Hart van Brabant, en verder een uitgebreide rubriek „Coming Events". Ook dit tweede nummer van „The Holland Review" kreeg een keurige typografische verzorging en smaakvolle lay-out. Behalve hulp bij deze moeilijke overganr?, hebben vele jongens de eerste jaren dat ze in het bedrijf zijn ook nog steun nodig, zowel wat betreft persoonlijkheidsvor ming als vakopleiding. Het is die overgang van school naar bedrijf en die sociaal pedagogische bege leiding gedurende ae eerste jaren, die door de Stichting „Vakoplei ding in het Bisdom 's-Hcrtogen- bosch" speciaal behartigd wor den. Zij zorgt er ook voor dat de jongens voorgelicht worden om trent de vakopleiding en dat de jongens een opleiding kunnen olgen. Zij onderhoudt hiervoor contacten met de landelijke op leidingsorganen, de avondnijver heidsscholen, de Gewestelijke Ar beidsbureaus etc. Uit het jaarverslag 1958 van genoemde Stichting blijkt, dat 4470 leerlingen (1957: 1019) een vakopleiding volgens het leer lingstelsel volgden en de nodige begeleiding kregen. Nu binnenkort wederom hon derden jongelui de Lagere Tech nische scholen verlaten, staan de consulenten van de Stichting klaar om deze jongelui op te van gen in de vakopleiding volgens 't leerlingstelsel, die de beste waar borg biedt voor de verdere uit bouw van het vakmanschap van onze jongens. j 33.000.— VOOR WONINGVERBETERING. De raad der gemeente Raams donk, die vrijdagavond onder voorzitterschap van burgemees ter Prinssen in openbare verga dering bijeenkwam, heeft zich ook geschikt naar de wetten van deze tropische dagen, want een 8 punten tellende agenda ging zon der op- of aanmerkingen in een snel tempo onder de hamer door. Na de opening deed de voor zitter mededeling van bericht van verhindering van wethouder Nol len, die onlangs wegens een ern stige ziekte in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Nadat de toestand van de heer Nollen zich aanvankelijk zeer ernstig had laten aanzien, was er thans enige verbetering ingetreden. Burgemeester Prinssen sprak de hoon uit, dat de heer Nollen weer spoedig en geheel hersteld in de raad zou mogen terugkeren. Met zijn voorstel om de neer Nollen namens de raad een mand vers fruit te doen toekomen, stemden de raadsleden van harte in. Voor de aanschaffing van 45 leerlingen-sets t.b.v. de r.k. jon gensschool voor gewoon lager on derwijs voteerde de raad een be drag van ƒ2.600.—. Vastgesteld werden vervolgens de jaarlijks terugkerende exploi tatievergoedingen t.b.v. de bij zondere scholen voor g.l.o. en u.l.o. over 1958, alsmede de ver goeding voor het vakonderwijs nuttige handwerken over 1958. Ten behoeve van de vervan ging van onhygiënische privaten door closets met waterspoeling in 50 woningwetwoningen aan de Koningstraat, in 25 woningwet woningen aan de Julianalaan en in 8 woningwetwoningen aan de Raadhuisstraat verleende de raad een voorschot van 33.100.op de totale kosten van 38.191. Door middel van een huurverho ging zal een deel der kosten op de uurders worden verhaald. Ten slotte besloot de raad tot de toetreding tot een gemeen schappelijke regeling inzake de stichting van een streek- woon wagenkamp te Tilburg. De stich- tingskosten van dit kamp zullen ca. 360.000.(inclusief kamp- school) bedragen, hetgeen voor de gemeente Raamsdonk neer komt op een eenmalige investe ring van 1.45 per inwoner. De jaarlijkse exploitatiekosten van iet kamp ziin geraamd op ca. 45.000.hetgeen voor de ge meente een jaarlijkse bijdrage be tekent van 0.18 per inwoner. Morgen opent het bankiershuis F. v. Lanschot haar nieuwe ves tiging aan de Stationstraat 17 te Tilburg. Dit pand, destijds ge kocht van de familie Janssens, heeft intussen een zeer grondige verbouwing en wijziging onder gaan. De firma F. van Lanschot, die dateert vanaf 1737, behoort tot de oudste bankinstellingen in ons land. Oorspronkelijk was de op richter, Cornel is van Lanschot, groothandelaar in overzeese en te exporteren produkten, die hij af zette, respectievelijk kocht in Brabant en de gebieden daarom heen. Zo groeide bij Van Lan schot het bankbedrijf en werd in latere jaren de goederenhandel geheel afgestoten om zich volle dig te kunnen geven aan de ban kierszaken. Van Lanschot is thans de grootste zelfstandige bank in het zuiden van ons land, een gebied waar zij van oudsher een belang rijke positie heeft ingenomen. Nog onlangs is uit een studie van Dr. H. F. van den Eerenbeemt duidelijk gebleken van hoeveel betekenis Van Lanschot was bij de opkomst van de Tilburgse wol- lenstoffenindustrie. Voor Brabant is dit niet zon der betekenis. Immers, evenals 't belangrijk is voor de zelfstandig heid van ons gewest over eigen industrie en handelsondernemin gen te beschikken, is het ook van minstens even groot belang een eigen bankapparaat te hebben, dat de sfeer van het gewest heeft en de behoeften van nabij kent. Het is echter niet uitsluitend een gewestelijke bank; ook in de rest van ons land is Van Lanschot werkzaam. Een andere bijzonder heid is, dat het een particuliere instelling is. Historisch vermeldenswaardig is daarbij het feit, dat vanaf de oprichting in 1737 onafgebroken de leiding van vader op zoon Van Lanschot is overgegaan. Een con tinuïteit dus van acht generaties. Dit persoonlijke karakter geeft dan ook onmiskenbaar een be paalde geest in haar activiteiten. Ook het bankgebouw in Til burg getuigt daarvan. Het is een combinatie van traditionele en moderne opvattingen, opgezet vanuit de gedachte dat bankza ken strikt persoonlijke zaken zijn.. Aan de andere kant moet ook een bank blijk geven de ei gen tijd te verstaan. Zo is een be paalde middenweg gekozen tus- sen de sfeer van een open bank en die van een gesloten patri ciërshuis. De gevel is dan ook ge houden in de stijl van het oor spronkelijke pand, doch daaraan is een vriendelijker aanzien gege ven, mede door een eenvoudiger en strakkere uitvoering. De kas hal is modern van architectuur, met een open balie, waar eenvou dige bankzaken vlot kunnen wor den behandeld. Enkele waarde volle gobelins roepen daarbij weer iets van de traditie van de bank terug. Ook de kantoorruim te is in eigentijdse sfeer ingericht met karakteristieke betimmering terwijl ook een zeer moderne ver lichting is aangebracht. Midden in het gebouw brengt een stijlvolle trap, die verbinding geeft met de bovenverdiepingen en met de kluis enz. beneden, een zekere scheiding tot stand. Naar achteren in het gebouw, na de trap, volgen een aantal zitjes, waar de cliënten transacties, die iets meer tijd of overleg vragen, zoals b.v. belegging, kunnen af doen. Hier komt dus het vertrou welijke element sterk naar voren. Een aantal ontvanggelegenhedcn geven tenslotte de mogelijkheid rustig en strikt persoonlijk zijn zaken te hespreken. Beneden zijn o.a. de kluishal, de kluizen, de garderobe en het archief. Achter iet gebouw is de grote tuin inge richt als parkeerruimte voor de auto's van de bezoekers. Aan de straatzijde is een dag- en nacht kluis voor cliënten aangebracht. Het pand, dat hij de verbou wing, die onder leiding stond van de architect de heer H. Mens te Vufht, zowel ondergronds als bc- ganegronds is vergroot, heeft daardoor een inhoud gekregen van bijna 3000 m3. De '\icpte ge lijkvloers is 23 mete»- net tuin en parkeergelegenheii ^ngeveêï 50 m.). De verbot'wi/rtg werd uit gevoerd door het Tilburgse aan nemersbedrijf Gebr. Struyckeu, de Tilburgse firma G. Boink-Meij- cr en de N.V. van Boxtel verzorg den respectievelijk de verwar ming en de verlichting. Als advi seur voor de binnenarchitectuur trad op de heer Mr. F. Dony te 's Gravenhage. Morgen om 11 uur zal de bur gemeester van Tilburg, Mr. C. J. G. Bocht, de officiële opening welke op een bijzondere wijze zal geschieden verrichten, terwijl de ZeerEerw. Heer Pastoor L. J. A. C. Bijnen het gebouw zal inze genen. Voor deze besloten bijeen- omst zün een aantal plaatselijke autoriteiten en Tilburgse cliën ten van de bank uitgenodigd. 's Middags tussen 3 en 5 uur bestaat gelegenheid het pand te bezichtigen. Voor bankzaken is de bank vanaf woensdag 15 juli 9 uur v.m. geopend. DE ECHO VAN HET ZUIDEN OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES ..ECHO' LECTUURVOORZIENING IN NOORD BRABANT KRIJGT MEER AANDACHT Commissie o.l.v. burgemeester van Erp werkte plan uit. Gedeputeerde Staten van Noord-Bra bant zullen zich binnenkort beraden over een kredietverlening van f 25.000. - t.b.v. de realisering van een plan voor de lectuur- j voorziening van de dorpen en grotere plat telandsgemeenten, dat door een speciale provincnale commissie onder voorzitter schap van burgemeester van Erp van Was pik is uitgewerkt. In haar rapport constateert de commis sie, dat de lectuurvoorziening in Noord- Brabant een aparte achterstand vertoont. In enkele grote steden heeft men welis waar openbare leerzalen en bibliotheken, maar ten plattelande is men hiervan vrij wel verstoken en moet men zich behelpen met de kleine, weinig moderne en meestal parochiële bibliotheken. De commissie acht dit stelsel niet langer aanvaardbaar en is terecht van mening, dat de roep van het platteland om een eigen georganiseerde lec-> tuurvoorziening, het oprichten vereist van een aanzienlijk aantal leeszalen en biblio theken onder deskundige leiding en in die centra, welke zich op grond van ontwik keling daartoe het meest geëigend hebben getoond. In september wordt aan de plattelands bibliotheek te Breda begonnen met de op leiding van assistenten, waarvoor zich tot nu toe 20 leerlingen hebben aangemeld. De cursus, waarin de leerlingen zowel the oretisch als practisch zullen worden ge- school, zal twee jaar duren. Door deze cursus zal het mogelijk worden de sprei ding van de leeszalen en bibliotheken ten plattelande krachtig ter hand te nemen. Voorlopig rekent men op de oprichting van drie tot vijf dezer instellingen per jaar. Sanering van de bestaande plaatselijke bibliotheken zal volgens het rapport een on vermijdelijk gevolg zijn. Voorrang bij de vestiging zal worden gegeven aan de zg. ontwikkelingsgebieden. In 1959 zullen Boxmeer, Uden, Cuijk en Mill worden ingeschakeld en in 1960 ko men Grave, Schaijck, Rucphen e.a. aan de beurt. Maandag 6 juli. Teresiaschool, Diploma A Cilia de Bree; José van Eeten; Lenie Elias; Annie Hens; Gemma Marcelis; Nelly van Sterkenburg; Mieke v. d. Velden; José Vloemans; H. Louise Wiesman; Hanny de Veer; Trees Moonen; Han v. d. Berg; Joke Swinkels; Christina van Iersel; Dymphny v. d. Leej Jolanda v. Engelen; Franca Maay- wee; Mariëtte Leytens; Riek v. d. Lee; Gusta v. Engelen; Leowies Verwiel; Petra Vervloet; Gerry v. d. Ven; Tineke v. d. Broek; Anja v. Baal. Diploma B Thea v. d. Griendt; Stieneke de Nijs; Jan- ny Vesters; Cis IJzermans; José Brok; José Hornman; Gerry Schapendonk; Rikie van Engelen; Mariëtte v. d. Heyden. St. Bernadetteschool Diploma A Karin v. d. Houdt; Annemieke Swarts; Annewies v. Kempen; Anneloes Kruyssen; Ellie Beunes; Toos Snels; Marianna Koot- kar; Riet van Rooy; Annemieke Hoeve- naars; Willie van Zon; Annemies van Kem pen; Elly v. d. Houdt; Erna Schipper; Mar lies Leijten. Diploma B Annie Sars. Christelijke School, Diploma A Arie Bol; Geertruida Ophorst... Willem Wilhelm; Teuntje Vos; Adriana v. Beek; Christiaan Treffers; Ans v. d. Giessen. Diploma B Hendrika Blom; Jan v. Herwijnen; Hen- riëtte Koek; Guus Reitsma; Theodorus Vink; Antonie v. Drongelen. St. Jozefschool, Diploma A Tonny v. d. Dussen; L. v. d. Houdt; C. Schapendonk; H. Duquesnoy; P. Leytens; L. v. Zon; M. Joosen; R. Kootkar; J. de Jongh. Diploma B K. Vugts. Openb. L.S., Diploma A Jacob de Wijs; Johannes Roelofs: An dreas Schuwer; Martinus Vugts. Diploma B Marja Daleman; Ernestine v. Gent; Hen- ny Versteeg. St. Antoniusschool, Diploma A Gerrie Sluyter; Joke v. Gccnen; Tini v. Helvoirt; Cisca v. Loon; Beppie de Werd; Gerrie Roksnoer; Cia v. d. Wiel; Ellie v. d. Luitgaarden; Mia de Bruine; Rini Pullens. Diploma B Beppie Klerks; José Nayens; Tonny Schellekens.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1