De vader van de vierdaagse BINNEN- EN BUITENLANE FILMJOURNAAL Waalwijkse en Langstraatse Courant De Sahara is schatrijk Luxor "BABYDERM ff® 21-24 juli 1959 43ste Vierdaagse Altijd een compromis VRIJDAG 17 JULI 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week 82e JAARGANG No. 57 Abonnement: z2 cent per wee*: per kwartaal ƒ2.85 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 Wat doet Frankrijk met enorme energievoorraden In de hitte van de Sahara, de uitgestrekte Afrikaanse woestijn, vecnten een paar duizend Franse technici voor de voltooiing van een gigantisch project, dat hun zelf eer en Frankrijk meer geld moet brengen. Zij werken, dik wijls onder bescherming van mi litairen, aan de ontginning van de fabelachtige rijkdommen, die onder de rotsige nodem van de Sahara verborgen liggen; schat ten die hun stempel zullen druk ken op de toekomst van Frank rijk. De gevonden olie- en aard gasbronnen kunnen, wanneer zij voordelig geëxploiteerd worden, de economie van het moederland op een veel hechtere basis zetten. Olie immers is 't vloeibare goud van de twintigste eeuw en heeft in alle streken waar voorraden werden aangetroffen, een plotse linge rijkdom gebracht. Reeds bij voorbaat rekenend op de toekomstige winsten, heb ben de Fransen inmiddels enor me kapitalen gestoken in de olie- werken in de Sahara. Kapitalen, die niet te vergelijken zijn met de sommen die in andere oliecentra moesten worden geïnvesteerd om die rendanel te maken. De woestijn is een bar en vij andig land, de levensomstandig heden zijn er bijna ondragelijk en de verbindingen moeilijk oi on mogelijk. Enorm veel geld is no dig voor het bouwen en onder houden van enigszins comforta bele kampementen, waarin de woestijn werkers van een welver diende rust en slaap kunnen ge nieten, waar de voorraden kun nen worden opgeslagen en waar de onvermijdelijke admi nistratie kan worden bijgehou den. Daar komt nog bij, dat de aanleg van behoorlijke en veilige verbindingswegen en pijpleidin gen nog veel grotere investerin gen vraagt. Nog altijd worden op de hoorplaatsen kostbare hoe veelheden aardgas verbrand, die zo omvangrijk zijn, dat ze vol doende zijn voor de energievoor ziening van een grote stad zoals Amsterdam. Zij moeten worden verbrand, eenvoudig omdat er geen middel is, waardoor zij naar de Middellandse Zee kunnen wor den vervoerd. Rebellen en geld. Op het ogenblik hebben de Fransen een kleine pijpleiding in gebruik tussen het oliewingebied Hassi Messaoud en de 200 gilo- meter noordelijker gelegen neder zetting Touggourt. Van Toug- gourt uit wordt de olie per trein naar de havenstad Philippeville vervoerd. De leiding heeft een ca paciteit van 1500 ton olie per dag, slechts een fractie van de hoe veelheid die naar boven gebracht kan worden. Velen vinden de olietransporten via Touggourt verspilling van energie en geld, vooral omdat een gedeelte van 't treintraject door gevaarlijk ge bied leiut, waar de Algerijnse re bellen herhaaldelijk toeslaan. Zij hebben gedeeltelijk gelijk, want dit vervoer is uiterst kostbaar, de critici vergeten echter, dat de be tekenis van de olie die tenslotte Frankrijk binnendruppelt, veel meer oj) het politieke aan op het economische vlak ligt. Zij toont aan, dat in de Sahara olie te win nen is en dat die olie naar Frank rijk gebracht kan worden, als er maar genoeg geld ter beschikking komt. De ingenieurs hebben een plan ontwikkeld dat rekening houdt met de aanleg van een grote pijp leiding van de oliewinningen naar de havenstad Bougie. Hier door zouden de vijftien miljoen ton aardolie, die in Hassi Messa oud per jaar gewonnen kunnen worden, naar Europa worden ge bracht. De vijftig miljoen dollar, die voor het project nodig zijn, willen de nationale Franse olie maatschappijen verkrijgen door een lening van do wereldbank. Besprekingen daartoe zijn inmid dels geopend. Gas. Een andere, van maar liefst zes miljard francs, wil men sluiten voor de aanleg van een pijplei ding van Hassi Rmel naar de kust. In Hassi Rmel komen grote hoeveelheden gas naar de opper vlakte, die nog altijd ter plaatse verbrand moeten worden. Dit aardgas heeft men bestemd voor de grote industriegebieden in West-Europa. Men denkt aan het Ruhrgebied, aan Engeland en na tuurlijk aan de grote Franse industriesteden. Het gas, dat in de Sahara gewonnen wordt, is van uitzonderlijk goede kwaliteit en zou, wanneer eenmaal pijplei dingen zijn gebouwd betrekkelijk goedkoop zijn. Zonder bewerking kan het ter beschikking worden gesteld voor huishoudelijk ge bruik. Of we echter ooit nog eens in onze keuken gebruik zullen ma ken van gas uit de Sahara, kun nen we rustig betwijfelen. Voor het vervoer van het gas naar Eu ropa wil men een pijpleiding aan leggen over de bodem van de Middellandse Zee en zelfs dat is nog verre toekomstmuziek. De jdannen in de Sahara zelf moeten eerst worden verwezenlijkt. Een praatje met majoor b. d. J. N. Breunesse. De morele inhoud van dit sportfestijn is belangrijker dan de sportprestatie, DEN HAAG „De internationale vierdaagse afstandsmar sen, zoals wij die organiseren, zijn geen prestatiemarsen, al zijn er ongetwijfeld mensen die dit denken. Het bewijs hier van wordt wel geleverd door het feit, dat er gemiddeld niet meer dan 4 procent uitvallers zijn, welk percentage bij werkelijke prestatiemarsen beslist hoger zou liggen. Ie der gezond mens, mits goed voorbereid, kan deze vier dagen uitlopen." Dat is de mening van majoor b.d. J. N. Breunese, de man die al sinds 1922 bij de leiding van de Vierdaagse betrokken is, ja, er in die 37 jaar mee is vergroeid en... vergrijsd en mag worden beschouwd als de deskundige bij uitstek. reid. Zij wisten weinig van trai ning, tempo, rusten, voeding, voetverzorging enzovoort. Bii de deelnemers van 1909 was echter de 50-jarige korporaal Middendorp, 'n markante figuur, met een yzeren wilskracht, die door uiterste krachtsinspanning de marsen wist te volbrengen. Hy was niet geheel onvoorbereid in de strijd gegaan. Al 14 dagen van tevoren had hy elke dag zijn voe ten met cognac gewassen en dit ook tijdens de marsen volgehou den. Elke voet dagelyks 'n glaas je. ,,'t Was wel een beetje zonde en wat duur, maar dat had ik er voor over!" was z'n commentaar. 's Avonds ging hij met zijn voe ten omhoog liggen en de blaren trok hij door met 'n wit draadje. Op mars dronk hij veel melk en rookte niet, alleen het pruimen kon hiï niet laten, maar beperkte dit tot de helft van gewoonlijk. Zo ploeterde deze ondernemende korporaal zich door de Vierdaag se heen. Tegenwoordig anders. Tegenwoordig is het wel wat anders. Vrijwel alle deelnemers en deelneemsters, want ook het vrouwelijk element is zeer sterk Wij zijn deze vader van de Vier daagse eens in zijn bescheiden kantoor gaan bezoeken om met hem een «raatje te maken over dit sportfestijn, dat vooral de laatste jaren zo n buitengewone belangstelling, ook internatio naal, mag ondervinden. De heer Breunese kan wel te vreden zijn over zijn levenswerk, want wanneer we horen, dat er dit jaar omstreeks 13.000 tippe laars uit niet minder dan onge veer 12 landen zullen deelnemen, terwijl er in 1909 aan de eerste vierdaagse slechts 35 personen deelnamen, dan mogen we wel zeggen dat de Vierdaagse uitge groeid is tot een buitengewoon geslaagd sportevenement. Een voetbad van cognac. Over die eerste Vierdaagse weet de heer Breunese een aardi ge anecdote te vertellen. Deze 35 wioniers van de wandelsport in 1909 waren onvoldoende voorbe- in de Vierdaagse vertegenwoor digd, komen goed voorbereid en beleend met de modernste opvat tingen en theorieën omtrent trai ning, voeding, hygiëne en voet verzorging in het strijdperk. Zij hebben weinig moeite om de toch ten te volbrengen, mede dank zij de perfecte, moderne verzorging langs de route, zowel van medi sche ploegen als van voedsel- en drankverzorging. Over het algemeen komt men niet zozeer met het oogmerk om een prestatie te leveren, als wel meer om dn gezellige, sfeervolle, sportieve feest mee te maken. Want wat dit laatste niet 't grote bindmiddel, dan zou de gehele Vierdaagse als los zand aan el- haar hangen. Vooi* heï here Baby-huidje Terwyl hii zyn filtersigaret uit drukt en gelyk een nieuwe op steekt, zegt onze gastheer hier van: „Wanneer dit wandelfeest slechts een kwestie was van het ene been voor het andere zetten, dan was het plezier er gauw af. Neen er is meer en het is juist dit meer, dat de Vierdaagse maakt tot wat hy is. Het is de geest on derweg en niet alleen op de weg, maar ook langs de weg. Niet al leen de wandelaars, maar ook de toeschouwers worden door die geest gegrepen. Allen groeten al len, allen helpen allen, allen den ken aan allen en allen zorgen voor allen. Het is die onschatbaar ryke geest van saamhorigheid, van vriendschap, die het cement is, waarmee de Vierdaagse is ge bouwd. Ik zie dit ook als het be langrijkste van het gehele evene ment." Verbroedering. „We zien het, nu de Vierdaag se sinds 1928 internationaal is. De mensen van verschillende na tionaliteiten praten met elkaar, dikwijls zonder dat zij eikaars taal kennen, maar hoe dan ook, ze hebben contact. Later groeit dit dikwijls uit tot een briefwis seling. De kinderen van de deel nemers komen bij elkaar logeren en zo zou men door kunnen gaan. We mogen de Vierdaagse ge rust beschouwen als een belang rijke bedrage tot het wederzijds begrip en de verbroedering der volkeren. De morele inhoud van de Vierdaagse is belangrijker dan de prestatie. En ik geloof ook dat dit het is, wat de wandelaars naar dit sportgebeuren trekt. Wie een maal in de ban is geraakt, komt er niet meer uit los." 1946 de mooiste Vierdaagse. „Een bewijs daarvan werd wel geleverd door de eerste Vierdaag se na de laatste oorlog, de Vier daagse van 1946", vertelt de ma joor met stralende ogen. „Gedurende vyf jaren had de Nederlandse bevolking geleden, met de voedselvoorziening was 't zeer slecht geweest. Textiel en schoeisel waren uiterst schaars en dus verwachtten de organisa toren van deze Vierdaagse een ge ring enthousiasme. In 1939, bij de laatste Vierdaagse voor de oor log, had men 3802 deelnemers mogen inschryven en men ver wachtte er nu hoogstens de helft, want de Vierdaagse zou na de wereldschokkende gebeurtenis sen van die vyf jaar weer lang zaam opgebouwd moeten worden en op peil kunnen komen. Wie schetst echter onze verbazing, toen er in 1946 in weerwil van de ongunstige omstandigheden niet minder dan 4011 deelnemers zich lieten inschryven, dus liefst nog ruim 200 meer dan in 1939!" Majoor Breunese beschouwt deze Vierdaagse nog altijd als z'n mooiste en meest geslaagde sport- feest. Het internationale aspect. „In 1928, toen ook de Olympi sche Spelen in Nederland werden gehouden, werd besloten de Vier daagse internationaal te maken. De eerste buitenlandse deelne mers waren een detachement No ren, een detachement Duitsers van de toenmalige Reichswehr en een Franse burger. Na 1928 is er wel het een en ander veranderd. Het enthousiasme van de buiten landers voor het Nederlandse wandelfeest is groot. Militairen en hurgers uit vele landen komen naar ons land om daar gezamen lijk de marsen te volbrengen en zij gaan ook geheel op in die heerlijke sfeer van internationale vriendschap en saamhorigheid, die de Vierdaagse kenmerkt. Steeds meer buitenlanders kwa men er bij en dit jaar wordt mis schien een recordjaar, niet alleen wat het totaal aantal deelnemers maar ook wat de buitenlandse deelneming betreft. Vermoedelijk doen afgevaardigden van niet minder dan 13 landen mee en als we zien welke afstanden de lief hebbers afleggen om „er bij" te zijn, zoals uit de V. S„ Canada en Israël dan zien we duidelijk welk een aantrekkingskracht de Vier daagse uitoefent." Het hele jaar door. Behaaglijk zuigt de gezellige prater de rook in van 'n nieuwe sigaret en hii vervolgt: „De Vier daagse wordt niet even in een paar weken voor juli georgani seerd; wie dat denkt slaat de plank geheel mis. Het gehele jaar door zijn wij er druk voor bezig. Wanneer het sportfeest is ge weest. valt er nog zeer veel af te wikkelen en daarmee zijn we omstreeks november ongeveer klaar. Maar dan wordt het weer hoog tijd om met de voorberei dingen van de volgende Vier daagse te beginnen. Jïnrnpz Tere huid? Babyderrn.zeep Oh, zeker, veel kan zo weer gebruikt worden. Verschillende van die zaken vergen enorm veel tijd en besprekingen. Daarom moeten wij er al zo vroeg mee beginnen. Plus minus 25 perso nen werken er aan en dit aantal wordt na de eerste juli uitge breid tot 40, want dan wordt het razend druk. U kunt zich wel indenken wat er komt kijken om gedurende 4 dagen niet minder dan 13.000 mensen in een stad als Nijmegen onder te brengen en deze 13.000 mensen te leiden, zodat het geen losgeslagen bende wordt. Alles moet tot in de kleinste bijzonder heden geregeld zijn en over dit alles zou alleen al een boekwerk te schrijven zijn. Daarom heb ik het gehele jaar door werk aan de Vierdaagse, Het wandelfeest van die jaar, dat op 21 juli a.s. een aanvang neemt, belooft groots te worden en betekent weer 'n stap vooruit. In vele landen van de wereld zullen achterblijvers en familieleden meeleven met het vierdaags gebeuren in het kleine landje aan de zee, daar ben ik ze- rter van!" (Nadruk verboden). PER 1 OKTOBER WEDUWEN- EN WEZENPENSIOEN. Het staat nu vrijwel vast, dat de datum van invoering van een weduwen- en wezenwet 1 okt. a.s. zal zijn. Weliswaar zal de wet pas enige tijd later van kracht wor den, maar de uitkeringen zullen dan geschieden met terugwerken de kracht tot 1 oktober. EMIGRATIE NAAR AUSTRALIË De Australische minister voor immigratie, A. R. Downer, die in Australië is teruggekeerd van 'n reis door Europa, heeft in Mel bourne gezegd dat Australië in de komende twaalf maanden elfdui zend Duitse en vijftienduizend Nederlandse immigranten hoopt aan te trekken. Minister Downer zei voorts dat er meer activiteit in de vorm van bijstand nodig is om de vijftien duizend Nederlanders naar Aus tralië te laten komen. RADIO EN TELEVISIE. Het aantal aangegeven radio ontvangtoestellen bedroeg 1 juli 2.556.469 tegen 2.548.734 1 juni. In hetzelfde tijdvak steeg 't aan tal televisietoestellen van 477.966 tot 489.560. Er waren 1 juni 498.522 aange slotenen oj) het draadomroepnet tegen 499.711 op 1 mei. MGR. BEKKERS NAAR CANADA. Mgr. Bekkers zal op 11 augus tus naar Canada vertrekken in gezelschap van de directeur-se cretaris van de NCB ir. J. Wel len. Mgr. Bekkers brengt dit be zoek aan Canada in zijn nieuwe functie van emigratie-bisschop, met welke taak het Nederlandse Episcopaat hem onlangs heeft belast. Mgr. Bekkers zal in Canada contact hebben met de Canadese Bisschoppen. Gedurende zijn ver blijf in Canada, dat van 14 tot 28 augustus zal duren, zal de Bos sche Bisschop-coadjutor pogen zoveel mogelijk Nederlandse emi granten te ontmoeten, bij voor keur in daartoe geplande speciale bijeenkomsten. De terugreis uit Canada maakt de emigratiebisschop met 't char tervliegtuig dat een aantal ou ders van Nederlandse emigranten die thans voor bezoek aan hun kunderen in Canada vertoeven, 1 naar Nederland zal terugbrengen. KONING DANKT KONINGIN. Ter gelegenheid van het staats bezoek van koning Boudewijn aan Nederland zijn tussen de Bel gische vorst en koningin Juliana telegrammen gewisseld. Het tele gram van koning Boudewijn luidt „Alvorens naar België weer te keren, na dit onvergetelijk ver blijf in Nederland, wens ik Uwe Mjasteit en Z.K.H. de Prins der Nederlanden mijn oprechte dank te betuigen voor het warm en hartelijk onthaal, dat mij hier te beurt viel. Het is mij opgevallen welk een buitengewone ontwik keling uw land kent, maar wat mij meest van al heeft getroffen, is de sympathie en vriendschap die de Nederlandse bevolking door mij tot al mijn landgenoten heeft gericht. Ik ben gelukkig vast te stellen, dat de vriend- schansbanden tussen onze landen steeds Tiechter worden en ik wens de koninklijke familie en de Ne derlandse natie alle heil en voor spoed." Het telegram van koningin Ju liana luidt „Voor Uwer Majesteits bijzon der vriendelijke telegram danken mijn man en ik u hartelijk. Wij Nederlanders waren gelukkig u deze sympathie en vriendschap te kunnen betuigen en dankbaar voor de wijze waarop u dit mo gelijk maakte. Wij waren blij ons vertrouwen te uiten in de Bene lux en in onze toenemende een drachtige samenwerking in reëel begrin voor elkander. Ik herhaal miin beste wensen voor 't welzijn van Uwe Majesteit, uw familie en het gehele Belgische volk." DE HERNIEUWDE CONFEREN TIE TE GENÈVE HEEFT EEN SLECHT BEGIN. Met een verrassende manoeu vre heeft Gromyko de hervatting van de onderhandelingen in Ge- nève met minstens twee dagen geblokkeerd. Op de eerste dag van het voorgezet beraad na 'n pauze van drie weken weiger de de Sovjetminister deel te ne men aan geheime besprekingen, tenzij ook de Oostduitsers daar toe worden uitgenodigd. Tot nu toe namen de Duitsers, hier ver tegenwoordigd als „adviseurs", alleen aan de semi-openbare vol tallige zittingen deel. De weste lijke ministers hadden gehoopt vandaag reeds te kunnen begin nen met geheime en besloten bij eenkomsten teneinde een open conflict rond Berlijn te bezweren. Ten einde raad hebben zij zich nu neergelegd met weer een vol tallige zitting op woensdag om te trachten bij die gelegenheid Gro myko van zijn weigering af te brengen. Westerse diplomaten beschouwen de Russische weige ring als een nieuwe poging om de feitelijke erkenning van Oost Duitsland als zelfstandige staat naderbij te brengen. In de Tweede Kamer is het de bat begonnen over de sociaal- economische plannen van de re gering. Vrijwel alle belangen groepen hebben over enkele of alle punten van de regeringsnota al hun kritiek geuit. In sommige gevallen was che kritiek zeer tel en 't lijkt wel of niemand geheel tevreden is over de plannen van de ministerraad. Als we al die uitlatingen van vakcentralen, van werkgevers verenigingen, van landboukkrin- gen en van huiseigenaren en wat dies meer zij, nu eens overzien, dan schijnt het dat geen vergelijk mogelijk is. Ieder streeft alleen naar eigen voordeel en bekleedt zich met oogkleppen om het be lang van anderen maar niet te zien; ieder neemt de allure aan alsof zijn inzichten het beste voor het land zouden zijn. Straks zal dat alles nog eens herhaald worden in de Tweede Kamer als de werkelijke wetsont werpen worden ingediend. Ja, misschien komen er dan nog meer uiteenlopende meningen naar voren. Men zou bij dit alles bijna de indruk krijgen, dat het nieuwe kabinet dus wel van heel slechte inzichten getuigt en dus zal weggestemd worden. Zo ver zien we het nog niet ko men. Bij al deze uiteenlopende be langen heeft de regering uiter aard tot een compromis moeten besluiten, zoals zij zelf ook een uit een compromis voortgespro ten lichaam is. In opzet voldoet dat daarom geen enkele groep volkomen en dat wil men" dan nog wel eens laten horen. Maar al die groepen weten ook, dat zij nimmer geheel hun zin zullen krijgen, zelfs niet al kwam er nu een geheel andere, b.v. 'n geheel linkse regering, die wel dit of aan dat meer voorkeur zou wil len geven. Al het geschreeuw tegen de re- regingsplannen wekt soms de in druk, dat iedere groep voor zich het alleen voor 't zeggen wil heb ben en dus behept is met dictato riale neigingen en dat zij niet meer door de wettige regering en Kamer, maar door andere groe pen worden geregeerd. Maar het Nederlandse volk is daar niet op gesteld en zoekt bij alles de gul den middenweg. De regeringsno ta is daarvan n uitstekend voor beeld. H. v. W. Rheumatisch Stram van lijf en leden? 'n Bloedzuiverende kuur met Kruschen, is ook voor U de remedie. „DE VROUD DIE TWEEMAAL LEEFDE". In zijn laatste thriller „De vrouw die tweemaal leefde" heeft de onbestreden „master of sus pense", Alfred Hitchcock, op een zo weergaloze wijze een nieuwe onbereikbare hoogte bereikt, dat de filmcritici hebben moeten zoe ken naar prijzende en waarde rende adjectieven om deze film te geven wat haar toekomt. En wij kunnen dan ook niet anders doen dan deze uitbundige perskritie ken ten volle onderstrepen. Hitchcock heeft in deze nieu we thriller zijn meesterschap in dit filmgenre opnieuw op onge kende en huiveringwekkende wij ze bewezen. Wat Hitchcock met klank, beeld en kleur in deze film weet te bereiken, grenst aan het onvoorstelbare en nooit heeft hij werkelijkheid en fantasie tot een zo gaat, overrompelend en subliem geheel weten te verwe ven als in deze film. Alles in deze film is van 'n huiveringwekken de volmaaktheid het geluid, het camerawerk, de kleur en het spel, waarbij toch wel vooral de pres tatie van Kim Novak in een dub belrol aandacht en grote waarde ring verdient. Ook het spel van de mannelijke hoofdrolspeler, Ja mes Stewart, is van opmerkelijke allure. Over de inhoud en de intrige van deze verbluffende story laten wij u liever in het ongewisse, want wij willen u niets ontnemen van de intense spanning waar mee deze film de toeschouwer overweldigt. We willen alleen dit zeggenwie van Hitchcock houdt mag deze film zeker niet missen. Van vrijdag tot en met zondag. Toegang 18 jaar. „BENGAALSE LANCIERS". Een bijzonder boeiend, avon tuurlijk en spectaculair verhaal, deze „Bengaalse Lanciers" met Gary Cooper en Franchot Tone in de hoofdrollen. Plaats van handeling is het noordwesten van het voormalige Brits-Indië. De hoofdpersonenkapitein McGre gor (Gary Cooper), luitenant Forsythe (Franchot Tone) en luitenant Stone (Richard Crom well), alle drie deel uitmakende van het 41e regiment der Ben gaalse Lanciers. Wanneer door middel van een spion bekend wordt, dat Mohammed Ivhan, een oorlogszuchtig inlands stam hoofd, een opstand voorbereidt en verschillende stammen onder zich heeft weten te verenigen on der de belofte, dat hij hun 2 mil joen patronen zal leveren, wordt een bezoek gebracht aan de be vriende Emir Gopal, die zojuist 2 mil joen patronen heeft besteld. De lanciers worden feestelijk en vorstelijk ontvangen en de jonge mannen flirten om 't hardst met de beeldschone Russin Tania Volkanskaya, die in werkelijk heid een spionne van de Khan is. Als later Stone door de Khan ont voerd wordt, gaan McGregor en Forsythe op pad om hem te be vrijden, maar in de bergvesting van de Khan worden zij herkend en gevangen genomen. Door mid del van folteringen tracht de Khan aan de weet te komen langs welke weg de patronen van de Emir zullen worden vervoerd. McGregor en Forsythe zwijgen, maar Stone kan de martelingen niet langer verdragen en geeft de gevraagde inlichtingen. De Khan weet zich inderdaad van de pa tronen meester te maken en als deze de drie gevangenen dan ver telt dat 300 lanciers een aanval op de vesting willen ondernemen, DE ECHO HET ZUIDEN OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO' -1. l 1 U zult verbaasd zijn als U ondervindt wat Kruschen ook voor U kan doen. Begin liever vandaag dan morgen de bloedzuive rende Kruschen Kuur en al gauw - naar mate Uw bloed vrij komt van wat nu Uw pijnen veroorzaakt, voelt ge U een ander mens wordenjeugdiger, vief en weer blij.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1