BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en Langsiraaise Courani Nederland zorgt voor zijn toekomst Om de Europese vrijhandel 158 Gediplomeerden verlieten Nijverheidsschool MAANDAG 20 JULI 1959 Dit blad verschijnt 2 x per week Uitgever Waalwiikse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN 82e JAARGANG No. 58 Abonnement: 22 cent per week: per kwartaal ƒ2.33 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 Meer welvaart door Europoort en «Deltaplan KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO' De toekomst van 'n land hangt af van de maatregelen die in het heden worden genomen. Struc tuurplannen en landhervormin gen hebben tot taak over 'n aan tal jaren de economische toe stand van een gebied en daar door van het land te verbete ren. Wij in Nederland, kunnen er trots op zijn in het land te wonen waarin het meeste wordt gedaan om de toekomstige welvaart te waarborgen. Nergens in Europa, en misschien zelfs nergens in de wereld, wordt zo hard gewerkt aan zoveel, haast verbijsterende plannen, als in ons kleine landje aan de grote zee. Iedere buitenlander is met stomheid geslagen wanneer de ge hele omvang en de strekking van het Deltaplan hem duidelijk wor den en staat verbaasd over zoveel technisch kunnen en durf, wan neer hij dan ook nog wordt ge confronteerd met het project Eu ropoort. Nederland rekent vooruit en eigenlijk is het zo jammer dat wij óf zo weinig bekend zijn met wat er allemaal gebeurt, óf het bijna als vanzelfsprekend aannemen dat het gehele Zuidwesten van ons land wordt beveiligd tegen de krachtige aanvallen van de Noordzee en dat dichtbij datzelf de gebied wordt gewerkt aan een door economen, sociologen en in genieurs samengesteld' plan tot verbetering van onze nationale economie. Een plan dat 'n enor me betekenis heeft en z'n weerga in de wereld niet kent. In onze tijd van Europese eenwording is weinig plaats voor landelijk chauvinisme, maar met recht mo gen wij roemen op dat wat in Zeeland en Zuid-Holland door Nederjandse technici en arbei ders is en wordt gepresteerd. Evenals wij trots mogen zijn op de werken in de voormalige Zui derzee. Grotere havens. Het plan Europoort is in 't le ven geroepen om in de toekomst Nederland die plaats te laten be houden, die ons land op 't ogen blik in West-Europa inneemt. De ligging van ons land, in de Delta van Rijn, Maas en Schelde, is bij zonder gunstig voor wat het goe derenvervoer betreft en het is daarom niet verwonderlijk dat de grootste haven van ons land, Rot terdam, een transito-centrum is voor de belangrijkste industriële gebieden van West-Europa. Langzamerhand echter zal, doordat de wereldbevolking blijft toenemen, de uitrusting van een haven onvoldoende worden. Een gestage toeneming van de bevol king brengt met zich mee de noodzaak van nieuwe industrieën en beide zorgen voor een sterke stijging van het vervoer, interna tionaal en plaatselijk. Rotterdam zal een groot deel van die stijging voor zich moeten opeisen. Om i-ï? kunnen doen, is 'n ruimere outillage nodig. Meer en grotere schepen moeten in de havens kunnen worden opgenomen en sneller en beter bediend. Het Eu ropoort-project moet de moge lijkheden daartoe scheppen. Miljarden, geïnvesteerd. Binnenkort zullen zeekastelen m de vaart komen van een bijna onvoorstelbare grootte. Tankers staan op stapel, die een tonnage van 100.000 ton en meer hebben. Het is een automatische ontwik keling, want een grotere inhoud doet nu eenmaal de vervoerskos ten dalen. Maar iedere dag opont houd die deze schepen in een ha ven hebben, kost tienduizenden guldens. Tegenwoordig bedraagt ^n verhes bij een tanker van 45.000 ton al 4(5.000.— voor ie dere dag stilliggen in een haven. Zij zullen dus bij voorkeur die Havens kiezen waar zij snel en goed geholpen zullen kunnen worden. Nederland zal zorgen dat die in het gebied van de Nieuwe Waterweg, bij Rotterdam, aan wezig zullen zijn. De ervaring, verkregen door o.a. de Zuiderzee werken, maakt het mogelijk gro te waterstaatkundige werken uit te voeren. Doch kennis is niet het enige dat nodig is voor de uit voering van een project, het geld is even onontbeerlijk. In eerste instantie zullen de nodige finan ciën door het rijk ter beschikking worden gesteld. Men schat dat maar liefst 185 miljoen nodig is tijdens de eerste fase van het Europoort-project. Door de over heid zal verder in het zusterplan de ontwikkeling van de Bot lek een bedrag van 120 mil joen worden geïnvesteerd. Het bedrijfsleven zal in dit Botlek- plan, voornamelijk gericht op de vestiging van nieuwe industrieën nog veel meer geld steken. Alleen dit ïaar al een bedrag van ruim 400.000.000.Fantastische bedragen, maar de rente zal hoog zijn. Werkgelegenheid wordt ge schapen voor duizenden en de nieuwe fabrieken, waaronder een hoogoven, zullen voor een stevi ge economische basis voor het gehele land zorgen. Bruidstoiletten Cocktail- en Avondkleding Wij hebben voorradig de mooiste japonnen die het buitenland biedt. MODEHUIS Markt 17 Telef. 7213 's- Hertogenbosch HAUTE COUTURE IN DAMESKLEDING Schakel. In de afgelopen winter is in het bouwcentrum te Rotterdam met medewerking van de jubile rende Economische Hogeschool een tentoonstelling georgani seerd onder de naam „Europoort Een Schakel". De naam ty peert het project voortreffelijk. Het is inderdaad niets anders dan een schakel in de lange keten van een uitgedokterde economi sche ontwikkeling. Er moet ge zorgd worden voor werkgelegen heid voor een gestaag toenemen de eigen bevolking, voor produc tiemogelijkheden van de stijgen de behoeften en voor uitbreiding van de bijkomende diensten, die niet alleen op het eigen land, maar op het gehele terrein van de Euromarkt gericht moeten worden. Nederland moet indu- striajiseren op grote schaal. Ge lukkig zijn de eisen van de tijd verstaan. Dat bewijzen de man nen die nu in de klei en de mod der van Zeeland en Zuid-Holland werken aan de verwezenlijking van Deltaplan en Europoort. De nieuwe havens, de fabrieken, de raffinaderijen en het hoogoven complex zullen over een aantal jaren in vol bedrijf zijn en dan een belangriike verbetering van het industriële klimaat in het westen van ons land teweegbren gen. Maar dat niet alleen ge heel Nederland zal de vruchten plukken van deze gedurfde on dernemingen! Natuurlijk moes ten er ook offers worden ge bracht toen de projecten werden uitgewerkt. Een hoeveelheid re creatie-terrein gaat verloren, die in ons kleine landje bijna niet te vervangen is. Maar die prijs moet betaald worden voor een veilige en zekere toekomst. Zeven landeg plus zes maakt nog geen EuroPa - Toen het afgelopen week-end pe Skandmavische priemiers in Kungsalv bijeen waren, ging het in hoofdzaak om de vraag, welk Ued de voorkeur zou krijgen: Er zaten zeven kikkertjes" of „Drie kleine kleutertjes". Zoals in de wereld van vandaag te doen ge bruikelijk is, besloot men tot een compromis: de bijeenkomst werd geopend met het kleuter- en ge sloten met het kikkerlied. Wat is er dan in Kungsalv aan de hand Zoals bekend, is er sinds jaar en dag 'n streven naar Europese (ook) economische sa menwerking. Nu is er, al weer enige tijd geleden, met veel pijn een kleineuropese samenwerking tot stand gekomen tussen 'n zes tal landen: de Benelux, Frank rijk, Italië en West-Duitsland. Engeland kon men er niet bij krijgen, al hadden sommigen dat nog zo graag gewild. Over en weer zou men ook de tolmuren zoveel mogelijk slechten en (ui teraard eerst zichzelf, maar daar na ook elkaar) bevoordelen. Engeland, bang geworden, dat het min of meer off-side zou ko- f11?.1? staaan, nam daarna het initiatief tot een „eigen" organi satie. Deelnemende landen zou- den naast Engeland zijn Dcne- markep, Noorwegen, Zweden, Zwitserland. Oostenrijk en Por tugal. Deense bezwaren. Bezwaren tegen de voorgestel de vrijhandelszone kwamen met name van de zijde der Denen. Zo als hekend is de export van zui vel en vlees voor Denemarken de belangrijkste bestaansbron. Ener zijds verlangden de Denen nu vanl de Engelsen concessies met be trekking tot o.a. hun baconafzet, anderzijds vreesden zij, dat zij bij toetreding tot de nieuwe organi satie de Westduitse markt West-Duitsland behoort immers tot de „club-van-zessen-klaar" min of meer zouden gaan verlie zen. Pas nadat de Engelsen had den toegegeven en de Duitsers geruststellende verklaringen had den afgelegd, was de Deense re gering bereid mee te doen. Daar bij hoopte zij dan maar, dat ook de Zweden haar zo veel mogelijk ter wille zouden zijn. Een andere zaak was overigens dat er reeds langer sprake'was van een overleg in klein verband tussen de Skandinavische landen onderling. Met het oog daarop had, nog vóór de premiers bijeen kwamen, het uitgebreide presidi um van de Noordse Raad, teza men met de bij de Skandinavi sche samenwerking betrokken ministers in Kungsalv vergaderd. En het presidium was van me ning, dat ook bij aangaan van de vrijhandelszone der zeven de ge dachte van de Noordse markt of tolunie zij het binnen het ka der van de nieuwe organisatie der zeven gehandhaafd zou (moeten) blijven. De premiers echter bleken een andere gedachte toegedaan. Zij wisten, dat noch Engeland noch Zwitserland ook maar iets voel den voor een dergelijke inter- Skandinavische tolunie, omdat dit een extra bevoordeling van de Noordse landen en eigenlijk een uitholling van de gedachte der samen werking-van-zeven zou be tekenen. Derhalve lieten de pre miers het lied van de „Zeven kik kertjes prevaleren boven dat der „Drie kleine kleutertjes", ook al besloten zij tot de instelling van een permanente Noordse raad van ministers, die verantwoorde lijk zal zijn voor de andere vor men van economische samenwer king dan in het kader der zeven gerealiseerd zal worden. Positie der neutralen. Bij de zeven landen, die in het nieuwe verband willen samen werken, zijn niet minder dan drie neutralen, t.w. Zweden, Zwitser land en Oostenrijk. Daar komt nog bij, dat Finland eigenlijk ook maar wat graag tot de organisa tie zou willen toetreden. Het zou anders immers in een geïsoleerde positie komen te verkeren. Nu zit Finland permanent op de wip vanwege de grote Russi sche nabuur. De Finnen waren aanvankelijk zeer geporteerd voor de samenwerking in (klein) Noords verband. Daar maakten de Russen namelijk geen bezwaar tegen. Nu de andere Skandinavi sche landen zich echter primair zijn gaan richten op de samen- werking-van-zeven, wilde Fin land als het enigszins kon, dan I toch maar als achtste lid van de club worden aanvaard. Het zou j tegenover Rusland kunnen aan- voeren, dat het hier toch geen po- I litieke combinatie betreft. Dat is ook zo en hierin verschilt 't over leg der zeven (eventueel acht) van dat der kleine zes, dat wel de gelijk 'n poilïïek karakter draagt. De Finnen weten heel goed dat Rusland nooit zal gedogen, dat zij zich zullen verbinden met enige internationale organisatie, die te gen de Sovjet-Unie gericht zou zijn. Nu kwam in Kungsalv ech ter opeens de grote verrassing, rinland wilde zich zonder meer aansluiten bij het overleg der ze ven En daar mag zonder enige twijfel uit geconcludeerd worden dat Rusland geen bezwaar heeft. De reden daarvan valt ook wel te raden. De Russen zien hier op nieuw een mogelijkheid, dé ver deeldheid van het westen (twee ërlei „Europees" economisch overleg) te bevorderen. Voor het westen zelf rijst hier onmiddellijk de dringende vraag, of het juist om deze reden niet ui terst noodzakelijk is, ook ten de ze zijn verdeeldheid te laten va ren en zo spoedig mogelijk te ko men tot één werkelijk Europese (ook) economische samenwer king. Het antwoord op deze vraag kan niet twijfelachtig zijn. KABINET DOORSTOND VUURPROEF. Het grote sociaal-economische debat in de Tweede Kamer is vrijdag geëindigd. Het jonge ka binet de Quay heeft de vuurproef goed doorstaan. Socialistische moties (van de heer Roemers) kregen alleen steun van de socia listen zelf, van de pacifisten en de communisten. Zij werden met 87 tegen 47 stemmen verworpen. Premier de Quay en de liberale leider prof. Oud onderstreepten enkele malen, dat de Kamer het eerste na-oorlogse kabinet, waar in geen socialisten, maar wel li beralen zitten, had laten bestaan en het de gelegenheid had gelaten verder te werken. De regering had haar beleid op voortreffelij ke wijze verdedigd, meende prof. Oud. TIENTALLEN DODEN DOOR PANIEK IN STADION. Naar schatting 47 personen on der wie vele kinderen, zijn omge komen en ongeveer 125 gewond, toen bij een plotselinge hevige re genval paniek uitbrak onder de 70.000 toeschouwers in een stadi on te Poesan (Korea). POLITIEK RAADSEL OP CUBA. Fidel Castro heeft ontslag ge nomen als regeringsleider van Cuba. Hij heeft deze functie be kleed sinds februari van dit jaar, toen hij het regime van Batista ten val bracht. Raul Castro, zijn broer, heeft de bevolking ge maand zich rustig te houden. Hij beschikt als staf-chef van 't leger over de nodige middelen om eventuele onrust de kop in te drukken. KROESJEF BELOOFT GEEN OORLOG TE BEGINNEN „Ik geef u onze plechtige gelof te, dat tv ij nooit, nooit, nooit een oorlog zullen beginnen tegen welk land ook, waar dan ook, en wanneer dan ook". Deze belofte uit de mond van de Russische premier Kroesjef deed donderdag de Poolse mijnwerkers die 'n con gres van hun communistische vakbond hielden in Sosnowiec, in een gejuich uitbarsten. Kroesjef zei, ook niet te geloven dat de ka pitalistische landen 'n oorlog zul len beginnen, omdat de machts verhoudingen zo gunstig zijn voor de communisten. De Russische premier had zijn bezoek aan het voormalige con centratiekamp Auschwitz afge last om zijn rede te kunnen hou- i den voor de mijnwerkers. Hij be gon met zachte stem, nauwelijks verstaanbaar, te vertellen over de tyd dat hij nog mijnwerker was. Maar opeens verhief hij z'n stem „Nu kameraden, komen we aan 1 "Acrnati°naIe aangelegenheden." Hij voorspelde een onvermijdelij ke overwinning van het commu nisme in de wereld, met worste lingen, maar zonder oorlog. „V zullen nooit een oorlog beginnen, maar ik zal een opstand van een volk tegen de kapitalistische ro vers toeuichenj"; aldus Kroesjef. En de man die nog pas 'n paar jaar geleden de opstand der dap pere Hongaren bloedig onder drukte, verklaarde nu: „Wat is er verhevener dan een volk dat in opstand komt tegen rovers". Als een volk in opstand komt, doet het dat voor zijn belangen. Zo'n volk strijdt met de vrijheid van de arbeiders en voor dé vrijheid, gebruik te mogen maken van de vruchten van zijn werk." En daarna begon weer de be kende scheldpartij op de kapita listen. De dag zal komen dat men naar kapitalisten kijkt als 'n mu seumstuk. Vooral Adenauer had het weer gedaan KABINET I)E QUAY KOMT DE KAMER TEGEMOET. MAAR HANDHAAFT OVERIGENS ZIJN STANDPUNT. De huurverhoging wordt uit- tfesteld van 1 januari tot 1 april 1000 en blijft beperkt tot twintig percent. Een deel van de verho ging van de melkprijs wordt eveneens uitgesteld tot 1 april (Op 1 januari verdwijnt een deel van de subsidie op melk, waar door een liter twee cent duurder wordf. Op 1 april wordt de rest van de verbruikssubsidie afge schaft en stijgt de prijs van een liter melk nog eens met twee ct.) De verschuivingen hebben tot ge volg, dat er in de bedrijfstakken, waar het goed gaat, iets meer loonsverhoging kan worden ge geven dan volgens de oorspron kelijke rcgeringsplannen, want ook de algemene loonsverhoging van ruim drie percent, die nodig is om de gevolgen van de verho ging van melkprijs en huur op te vangen, kan tot 1 april worden opgeschoven. Deze tegemoetko mingen aan de wensen van de 'Iweede Kamer werden door pre mier de Quay bekend gemaakt. Hu deelde verder mee, dat in alle bedrijfstakken voor de huurver hoging onderhandelingen over verdere loonsverhogingen kun nen worden gevoerd. In de prachtige kantine van de nieuwe Nijverheidsschool voor Waalwijk en Omstreken had vrij dagmiddag de jaarlijkse diploma uitreiking plaats in tegenwoor digheid van het schoolbestuur, directeur en leraren. De voorzitter van het school bestuur, de heer Jan Tielen, noemde het in zijn inleidende toe spraak een toevallige samenloop van omstandigheden, dat hij bin nen een tijdsbestek van enkele dagen aan twee Waalwijkse on derwijsinstituten voor de laatste maal als voorzitter van 't school bestuur de diploma-uitreiking verrichtte, namelijk aan het Dr. Mollercollege en thans aan de Nijverheidsschool voor Waalwijk en omstreken. De heer Tielen meende namelijk, dat na het ge reed komen van het nieuwe schoolgebouw voor hem het tijd stip gekomen is om zijn functie als voorzitter van het schoolbe stuur neer te leggen, niet vanuit een gebrek aan belangstelling de 18-jarige werkzaamheid van de heer Tielen als bestuurslid van de school wijst wel op het tegen deel maar omdat hij het bij een zo sterk groeiende school be ter achtte zijn taak aan een jon gere kracht over te dragen. (De heer Tielen is voorzitter van het schoolbestuur geweest vanaf de oprichting der school in 1041, nadat hij reeds een groot aandeel had gehad in de voorbe reidende werkzaamheden voor de totstandkoming der school). De heer Tielen wenste alle leer lingen, aan wie hij het diploma ging uitreiken, geluk met het be haalde resultaat. Het schoolbe stuur hecht grote waarde aan dit diploma, aldus de voorzitter, en het is dan ook bijzonder te be treuren dat niet alle ouders en jongelui er zo over denken. Het gebeurt namelijk nog veel te dik- vv"ls, dat leerlingen de school voortijdig verlaten, omdat zij er gens een baantje kunnen krijgen. Vooral in de afd. schoenmaken is dit het geval. De voorzitter wees er nog eens ten overvloede op, dat de leerlingen die met diploma de school verlaten, evenveel en zelfs betere kansen op een goede betrekking hebben. Overigens zal aan dit euvel van het voortijdig verlaten van de school spoedig 'n einde komen tengevolge van 'een overeenkomst welke tussen de schoenfabrikanten en de school is gesloten, zo deelde de heer Tie len mede. Vervolgens reikte de voorzitter aan de volgende 158 leerlingen 't diploma uit. Afd. Smeden-bankwerkers. Johannes Akkermans, Loonop- zan; Johannes v. Balkom, Uden hout; Cornelis de Bie, Sprang- Capelle; Peter Blom, Waalwijk; Marinus Braspenning, Waalwijk; •Johannes Broeders, Udenhout; Johannes Buijks, Waspik; Dirk v. Cainpen, Kaatsheuvel; Paulus v. Dongen Sprang-Capelle; Gooit- sc Dijkstra, Heusden; Adrianus v. Gils, Udenhout; Theodorus Grimbergen, Elshout; Adrianus Groeneyeld te Sprang-Capelle; Henk Harrcbomee, Kaatsheuvel; Johannes Hecsbeen Loonopzand; Daniel van Hemert, Herpt: Jo hannes van den Heuvel, Drunen; Adrianus Honcoop, Kaatsheuvel* Johannes de Jong, Kaatsheuvel; Godefridus Klerks Drunen; Ever- hard de Koster, Waspik; Adria nus Kuipers, Waalwijk; Marinus v. d. Lee, Nieuwkuijk- Johannes y. Loon, Nieuwkuijk; Willem v. Loon, Kaatsheuvel; Adrianus Al unpen, Elshout; Cornelis Oer- lemans, Drunen; Josephus Oerle- mans, St. Joachimsmoer; Johan nes Pruijssers, Waspik; Cornelis I ullens, aalwijk; Marinus Pul- lens aalwijk; Petrus Pullens, Waalwijk; Marinus Pulles, Els hout; Johannes Pijnenburg Uden hout; Hubertus Remie Waalwijk; I ieter de Rooij, Sprang-Capeile; leunis Roubos, Sprang-Capelle; Adrianus van der Schans Sprang- Capelle; Johannes Span, Kaats heuvel; Cornelis Timmermans, Sprang-Capelle; Arie Treffers, W aalwijk; Andréas de Vaan Vlij men; Petrus Verschure, Waal wijk; Petrus Verstijnen, Waal- ÏÏFi .\Voi,terus van der Wiel, VVaawiik; Adrianus Wilmont, Waalwijk. Niet gediplomeerd: 13. Afd. Timmeren. Adriaan van Beek, Sprang-Ca pelle; I* ranciscus Bertens Nieuw kuijk; Geertruidus Bouman Wijk en Aalburg; Marinus Broekhoven Kaatsheuvel; Cornelis Colijn te Dussen Johannes Corstanje te Waalwijk; Johannes Dankers Loonopzand; Egbertus van Dru nen, Drunen; Johannes van Dru nen, Udenhout; Josephus van Ee, KaatsheuvelMarinus Groene- veld, Sprang-Capelle; Henricus de Hart, Vlijmen; Hubertus v. Hees- wijk, Drunen; Johannes Klerks, Drunen; Wilhelmus Klerks, Dru nen; Cornelis Klootwijk, Sprang- Capelle; Hubertus van der Lin den, Kaatsheuvel; Marinus Lub- berdink, Wijk en Aalburg; Cor nells v. Mierlo, Haarsteeg; Wal- therus de Munnik, Drunen; Cor nelis v. d. Nicuwenhuizen, Uden- h°y,t; Gerrit Nieuwkoop, Wijk en Aalburg; Bertus van den Oever, Heusden; Adrianus Passier te Waalwijk; Wilhelmus Portier, Drunen; Adrianus Pullens Waal wijk ;Gerrit de Rooij, Sprang-Ca pelle; Adrianus Rosenbrand te Sprang-Capelle; Johannes Rijken Sprang-Capelle; Bastiaan Sluij- niers, HeusdenBernard Sibon, Kaatsheuvel; Andréas Smits te denhout; Henricus Smits, Dru nen- Marinus van Son, Wijk en Aalburg; Johannes van Spijk, Nieuwkuijk* Petrus van Strien, Udenhout; Cornelis v. Tuijl, Dru nen; Adrianus Verduin, Sprang- Capelle; Michiel Vugts, Elshout; Johannes v. Vuren, Wijk en Aal burg; Johannes van der Wens, lijmen; Wouterus Werts, Dru nen; Theodorus van de Wiel te W aalwijk. Niet gediplomeerd: 1. Afd. Schoenmaken. Johannes Bakkers, Waalwijk; Arnoud Brok, Waalwijk; Johan nes Colijn, Waalwijk; Johannes Coomans, Loonopzand; Adrianus Dnessen, Kaatsheuvel; Theodo- J"hs Elshout, Drunen; "Johannes Eijkhout, Dussen; Wilhelmus Gr eve, Waalwijk; Hubertus Ha- lewijn, VlijmenAdriaan Hoeve naar Sprang-Capelle; Balthazar Korthout Waalwijk; Marinus v. d. Lee, Nieuwkuijk; Cornelius Leemans, Kaatsheuvel; Theodo rus Ligtvoet, KaatsheuvelGode- lridus v. d. Linden, Kaatsheuvel; Johannes v. Loon, Loonopzand; 1 heodorus Maas, Waalwijk; Ber- nardus de Peffer, Waalwijk; Ja cobus Verduin, Kaatsheuvel; vel. Niet gediplomeerd: 1. Afd. Schilderen. Mari v. Beek, Sprang-Capelle; Antonius Blankers, Raamsdonks- yeer; Anton ie Branderhorst te Genderen; Hendrikus Brander- horst, Genderen; Petrus Keetels, Haarsteeg; Cornelis Kokje, Dru nen; Johannes Kuijsten, Sprang- Capelle; Cornelis Nieuwkoop te GenderenHendrikus v. d. Plas, Drunen; Adrianus van Sambeek,' Drunen; Jacobus Stroot, Kaats heuvel; Hendrikus van der Ven, Nieuwkuijk; Ardinus Walk Haar steeg. Niet gediplomeerd: Geen. Afd. Electrotechniek. tonius v. d. Hoven, Waalwijk; Carolus v. Hulten, Drunen; Wil helmus Klerks, Drunen; August Kortum, Waalwijk- Marinus van de Leur, Waalwijk; Antonius Nnijten, Tilburg; Petrus v. Oers, \Vaalwijk; Martinus van Oijen, Haarsteeg; Paulus Post, 's-Herto- genbosch; Hendrikus Robben, Udenhout; Johannes Treffers te Waalwijk; Adriaan Witteveen te Iilburg; Hendrikus Zwaaneveld, Drunen; Wilhelmus Zwaans te Waspik. Niet gediplomeerd: 1. Afd. Metselen. Johannes van der Aa, WaaL wijk; Johannes Anemaat, Waal- wiik; Arnoldus de Graauw, Was pik; Marinus Groeneveld Sprang- Capelle; Hendrik Haverhals te Kaatsheuvel; Cornelis Kamer man, Heusden; Johannes v. d. Koppel, Drongelen; Engelbertus Krol, Nieuwkuijk; Antonius Mut- saers, Loonopzand; Adrianus I aans, Kaatsheuvel; Wilhelmus l ui les, Waalwijk; Antonius van den Sande, I)runen: Albertus Schaats tra. Kaatsheuvel; Corne- lus Schoondermark, Sprang-Ca pelle; Nicolaas Smits, Waspik; Johannes Sprangers, Sprang-Ca pelle; Hendrik v. Vugt, Sprang- Capelle. Niet gediplomeerd: 3. Prijzenlijst gediplomeerde leer lingen einde juli 1959. Afd. Smeden-bankwerken. Ie pr. Adrianus Ivuijpers Waal wijk; le pr. Adrianus Mimpen, Elshout; 2e pr. Petrus Verstijnen \y aalwijk; 2e pr. Johannes Span, Kaatsheuvel; 3e pr. Peter Blom, Waalwijk. DE ECHO HET ZUIDEN i tt J 9 mi-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1