Wie BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en Langsiraaise Courant Midden Brabant moet niet bouwen op textiel,- schoen- en lederindustrie alleen. Vandaag opent „Hart van Brabant'' haar poorten altijd mee op reis In Tilburg's Leypark concentreert zich leven en werken van Midden-Brabant in unieke expositie f, VRIJDAG 24 JULI 1959 Uitgever Waalwpkse Stoomdrukkerij An toon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x oer week 82e JAARGANG No. 59 Abonnement: zz cent per ween: per kwartaal S 2.85 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES ..ECHO' „Het tot voor kort een vrij ster ke mate van beslotenheid tonen- ne Tilburg, zal in betrekkelijk .snel tempo en zeker in hevige maie worden blootgesteld aan roemde invloeden. Het verwer ken dier invloeden op een zoda nige wijze, dat al het goede, dat is _egroeid in het verleden, wordt bt..ouden en daarnaast al 't goe de, nieuwe wordt opgenomen, vereist meer dan gewone aan dacht. Al te grote angstvalligheid met betrekking tot het vreemde en nieuwe zal moeten worden vermeden. AI te grote vrijmoedig heid in het verwerpen van al wat als goed en waardevol in het ver leden verworpen werd, zou een ernstige fout zijn". Dit betoogt mr. C. J. G. Becht, burgemeester van Tilburg, in een artikel in „Noord-Brabant", het officiële orgaan van het econo misch technologisch instituut voor Noord-Brabant, waarin hij uiteenzet wat Tilburg in het ver leden was en hoe het zich waar schijnlijk in de toekomst zal ont wikkelen. In het speciale „Hart van Bra- bant"-nummer van „Noord-Bra- bant" zegt de secretaris van de Kamer van Koophandel voor Til burg en omstreken, mr. dr. B. J. M. van Spaendonck, in een arti kel over de betekenis van de tex tiel-, de schoen- en lederindustrie, dat genoemde industrieën als ge volg van bepaalde structurele omstandigheden relatief aan be tekenis zullen inboeten. De heer Van Spaendonck zegt 't van zeer groot belang te achten dat hel E.T.I. er op heeft gewezen, dat men niet wijs zou handelen door op deze basis-industrieën van midden-Brabant ook voor de toe komstige werkgelegenheid te zeer te bouwen. Provinciale en gemeentelijke autoriteiten en het bedrijfsleven zullen er goed aan doen, aldus de secretaris van de Kamer v. Koop handel, dit in hun overwegingen te betrekken bij het uitstippelen van het beleid. Hij vestigt er de aandacht op, dat er bij genoemde industrieën geen snrake is van 'n achteruitgang in absolute zin. De bedrijfstakken zijn nog springle vend en van eminente betekenis voor de werkgelegenheid. Maar naar het zich laat aanzien, zal de expansie er van niet van dien aard zijn, dat zij het te verwach ten accres van de beroepsbevol king, dat in Brabant veel groter zal zijn dan elders, kunnen op vangen. Daarvoor zal vestiging en uitbreiding van andere indus trieën nodig zijn. De heer Van Spaendonck geeft in zijn bijdrage een aantal cijfers. Van de 320 schoenfabrieken, zo zegt hij, welke Nederland in 1955 telde, waren er 272 of 85 pet. in Brabant gevestigd. Van de totale personeelsbezetting van de Neder, derlandse schoenindustrie werk te 77 pet. in de Brabantse bedrij ven. Voor de lederindustrie lig gen de verhoudingen ongeveer gelijk. 118 van de 141 bedrijven zijn in Brabant gevestigd (84 Deze bedrijven geven werk aan 85 pet. van de totale personeelsbe zetting van de Nederlandse leder industrie. Van de totale perso neelssterkte van de Brabantse in dustrieën in 1955 werkte 8 pet. in textiel-, schoen- en lederindustrie. Tegenzin bij de jeugd. I)e heer Van Spaendonck con stateert verder in zijn artikel, dat er hij de jongere generatie een ze- kere tegenzin is te bespeuren te gen het werk in de oudere be- i tl rijntakken. Hij is van mening, dat die tegenzin misschien zijn I voornaamste oorzaak vindt in de 1 steeds grotere hang naar werk, dat een meer technisch karakter heeft. Hij is van mening dat op dit terrein de desbetreffende or ganisaties en onderwijsinstellin gen een grote waakzaamheid aan de dag moeten leggen. De presta ties die genoemde bedrijfstakken in de na-oorlogse jaren op export hebben geleverd, zijn volgens de schrijver een indicatie dat zij bij een gedegen aanpak nog moge lijkheden bieden. De wolindustrie exporteerde_ in de laatste jaren ongeveer 25 pet. van haar pro ductie, waarbij men er in slaagde een steeds grotere spreiding van de uitvoer tot stand te brengen. De lederindustrie wist haar ex port van 1953 tot en met 1957 op te voeren van 31 miljoen tot ongeveer 41 miljoen. Dit laatste bedrag maakt niet minder dan 29 Ö:t. van de totale productie uit. et percentage dat de export van schoenen van de totale productie uitmaakt is aanzienlijk lager, na melijk 11 pet. Toch slaagde ook deze branche er in haar export van ongeveer 24 miljoen in 1955 op te voeren tot ongeveer 31.5 miljoen in 1958. Vanmorgen om 11 uur zal de mi mr. V. G. N. Marijnen, de opening waarvoor maandenlang door tal gie, toewijding en bekwaamheid algemeen maar indringend beeld in Midden-Brabant. Een grootse en zeer kwetsbare werken in het hart van Brabant pende facetten. Een onderneming wondering, maar ook waardering het is goed om bij tijd en wijle Midden-Brabantse land leeft aan tick vermogen. AMUSEMENTSPROGRAMMA DAT KLINKT ALS 'N KLOK. Ja, vandaag is het dan zo ver! Het leger van werklieden is weg- gemarcheerd uit het Tilburgse Leypark. De organisatoren heb ben hun plattegronden, schema's en becijferingen opgeborgen. Til burg is gereed om tussen van daag en 1(5 aug. honderduizenden bezoekers te ontvangen, die wil len kennis nemen van hetgeen er omgaat in het hart van Brabant en die daarnaast vertier en ple zier zoeken in het grootscheeps amusementsprogramma, waar- mee deze unieke expositie wordt omlijst. INDUSTRIEËN. Een zeer belangrijke plaats op deze expositie nemen uiteraard in de Midden-Brabantse industrieën, waarbij vanzelfsprekend de tex tielindustrie de ruggegraat van Tilburg een bijzonder accent krijgt. Daarnaast krijgt de bezoe ker ook een uitstekend beeld van de schoenindustrie, de metaalnij verheid en het agrarisch leven in het hart van Brabant. In de in to taal 20 paviljoens wordt verder aandacht gewijd aan de overige, kleinere industrieën, aan onder wijs, historie, kunst, sport, toe risme en sociaal leven en wonen. De provincie Noord-Brabant is met een geheel eigen paviljoen vertegenwoordigd. In de enorme textielhal zijn de historische ontwikkeling in de textielindustrie, de vooruitgang Vandaag begint het te kloppen, het Hart van Brabant, zoals het daar als een in de zomerzon fon kelend juweel is neergelegd op het groene fluweel van het Til burgse Leypark. De vlag met dat wonderlijke symbool van 't Bra bantse hart klimt vandaag naar de top van de mast en zal daar drie en een halve week als een felle en lokkende vlam uitwaaien tegen de hoge lucht en over het nijvere leven van stad en land in het middelpunt van de Brabantse zomer. nister van landbouw en visserij, verrichten van een evenement, loze mensen met enorm veel ener- is gewerkt: een expositie, die een zou geven van leven en werken onderneming, want het leven en heeft zeer vele en zeer uiteenlo- ook, die daarom niet alleen be en dankbaarheid verdient, want kennis te nemen van wat er in 't daadkracht, werklust en artis- in de textieltechniek en de huidi ge nieuwe mogelijkheden op dit gebied in beeld gebracht. In de afzonderlijke hal voor de leder- en schoenindustrie kan men een model schoenfabriek met een bezetting van 25 tot 30 man in bedrijf zien. Het verleden is hier vertegenwoordigd in een oude schoenmakerij en een oude leestenmakerij. Ten slotte geeft een keur van artikelen uit de Langstraatse schoenenproductie een beeld van deze tijd. In een derde hal ten slotte zijn afdelingen ingericht voor de me taalnijverheid, elektrotechniek, bouwnijverheid en voor hout en meubelen. Hieromheen zijn ook nrodukten, zoals die in Midden- Brabant worden- vervaardigd, ge- exposeerd. In een viertal afzonderlijke pa viljoens wordt verder een over zicht gegeven van het produktie- proccs in de landbouw vanaf grondstof en kapitaal tot en met het eindprodukt, bestemd voor de consument. De N.C.B. wil hier de bezoekers een indruk geven van de gecompliceerdheid van 't boe renleven in het gemengd bedrijf op de zandgronden. Men treft hier veel aan op coöperatief ge bied, omdat de N.C.B. de mening is toegedaan dat aan- en verkoop in coöperatieve vorm de belan gen van de kleine boer het beste dient. Een boerderij met levend ve koeien, varkens (compleet met varkenskraamkamer) en kip., pen (met uitkomkast voor kui kens) vormt het hart van deze N.C.B.-inzending. PALEIS VAN I)E VROUW. De expositie bevat ook een af deling die toont wat het Brabant se gezin zich dank zij het werken kan veroorloven. In een reusach tige hal, ter grootte ongeveer van het hoofdgebouw van 't Amster damse R.A I.-gebouw, is onder de naam van „Paleis van de Vrouw" 'n aantal indrukwekkende stands ondergebracht van handel en in dustrie uit binnen- en buitenland. Zowel de huisvrouw als haar echtgenoot vindt hier alles wat voor het moderne gezin van be lang is. CULTUUR. Het kunstpaviljoen geeft een overzicht van de belangrijkste vormen van beeldende kunst, waarbij meer de nadruk wordt gelegd op de specifieke kunstui ting dan op de kunstenaar. Ook j worden hier enkele vormen van ambachtelijke kunst door kun- stenaars gedemonstreerd. In 't onderwijspaviljoen wordt in het bijzonder het algemene en 't persoonlijkheids-vormende on derwijs uitgebeeld. Het „leven" in Midden-Brabant wordt gepresenteerd in de afde ling toerisme en sport, waar via interessante documentaires deze i twee aspecten worden belicht. In de sociale afdeling wordt al- les verteld over de sociale ont wikkeling, de volksgezondheid, de volkshuisvesting en de toekom stige uitleg van stad en streek. zijn haar met Vi-Shine wast heeft beslist van roos geen last. UITGAANSCENTRUM. Om het nuttige met het aange name te verenigen, is een groot uitgaanscentrum geprojecteerd, dat bestaal uit een groot café-res taurant voor 1500 bezoekers met daarvoor een terras van dezelfde capaciteit. Dit terras ligt aan de oever van de grote vijver. Het be vat twee grote ronde openlucht- dansvloeren. In de vijver ligt kort op de oever een zeer groot podi um. Hierop zullen alle middagen en avonden onafgebroken show en dansorkesten en artisten van internationale faam optreden. Genoemd restaurant vormt een zijde van het grote plein. In een halve cirkel hierop aansluitend liggen een 1 O-tal kleinere ronde etablissementen en een aantal hiervan worden als gespeciali seerd restaurant of als internati onaal georiënteerd café geëxploi teerd; zo is er een Frans kaas- en wijnrestaurant, een Parijse bistro, een Beiers bicrkcldertje en een Brussels staminée. in het midden hiervan bieden bonte kramen allerlei waar zoals sou venirs, tijdschriften, fotokaarten en sinullerij aan. Het 3y2 week durende amuse mentsprogramma mag werkelijk iets bijzonders genoemd worden. De organisatoren hebben kosten noch moeiten gespaard 0111 het al lerbeste op amusementsgebied in het Tilburgse Leypark bijeen te brengen. Het gehele programma met als een der hoogtepunten de ver kiezing van Miss Benelux op 1 aug. bevat te veel evenemen ten 0111 hier allemaal op te noe men, zodat met enkele namen uit de keur van artisten en ensem bles moet worden volstaan: Het Metropole Orkest van Dolf v. d. Linden (24 juli), de Sky- mosters met Greetje Kauffeld én Karei v. d. Velden (25 en 36 juli), een originele Amerikaanse Di xieland Band (29 juli), het Bel gische orkest van Francis Bay met Jo Leemans (30 juli), en semble Tonny Schifferstein (30 juli). The Norman Memorial .Sil ver Youth Band uit Blackpool (31 juli), De Tiroler Alpenbub'n (3 aug.), De Windmolens van Johnny Holshuysen met Truusje Koopmans (5,(5 en 7 aug.), het dansorkest van Annie de Reuver (10 aug.), het Orkest Tom Erich (14 aug.). Verder zijn er speciale dagen: zoals: een jeugdatletiekdag Ne- derland-België, een militaire dag, e,en Beneluxdag, een Sabena-dag, een landjuweel, waaraan 80 Ne derlandse en buitenlandse gilden zullen deelnemen, een internatio naal folkloristisch festival met deelnemers uit 12 landen, een ex clusie! nachttuinfeest onder de titel „Bal Bonaparte", waarop 'n nazaat van Napoleon Bonaparte aanwezig zal zijn, een scheep- vaartdag, een KLM-uag. VOORTREFFELIJK WERK. Zo is er dank zij het werk en de grote toewijding van tallozen uit alle sectoren van het Midden- Brabantse leven een expositie tot stand gekomen die een hoogst in teressant en uitermate boeiend beeld geeft van leven en werken in de 150-jarige stad Tilburg en haar wijde omgeving. Het stich tingsbestuur onder leiding van de heer H. J. Ch. M. Janssen, voor zitter der V.V.V.-Tilburg en van de Streek V.V.V. Brabants Cen trum, maar vooral de staf van deskundigen, die de zorg hebft gehad voor de feitelijke opbouw en inrichting van de tentoonstel ling en die onder leiding stond van drs. S. J. G. Wijnands, direc teur der stichting, en van de or ganisator P F. Blokker, hebben met deze expositie niet alleen Til- nurg en omgeving 'n grote dienst bewezen, maar geheel Brabant, dat in de na oorlogse jaren is uit gegroeid tot de sterkst industria liserende provincie van ons land. In het realiseren van deze ten toonstelling heeft tevens een bij zonder groot aandeel gehad de heer H. J. Verwiel, directeur van de V.V.V.-Tilburg en van de Streek-V.V.V. Brabants Centrum, want niet alleen heeft hij met zijn staf gezorgd voor een intensieve propaganda, maar ook voor een logiesaccomodatie met 1500 bed den, onderdelen zonder welke een evenement van nationale allure niet kan slagen. Met de organisatoren hopen wij, dat Hart van Brabant de ver wachte half miljoen bezoekers zal trekken maar liever nog zien wij een veelvoud van dit aantal, want deze expositie is alleszins 'n zeer brede en massale belangstel ling waard. ROTTERDAMMER NEERGESTOKEN. Een 21- jarige Rotterdamse mon teur, H. van den B., werd zondag ochtend om 9.30 uur ernstig ge wond door drie messteken in de borst bewusteloos in de bossen van Maarheeze langs de autoweg te EindhovenWeert aangetrof fen. Zijn ouders verbleven in het kampeer kamp bij Weert, waar de jongen zich hij hen wilde voegen. Daarom was hij omstreeks mid dernacht per fiets uit Botterdam vertrokken. Hij moest 's nachts dus een afstand van ongeveer 140 km. afleggen. Na 50 kilometer had hij in Breda omstreeks 2 uur een man van ongeveer 35 jaar oud met 'n kale schedel ontmoet, die op een bromfiets reed en die hem vertelde dat hij in 't West- land woonde en de weekeinden in Eindhoven placht door te bren gen, omdat hij daar ongeveer 25 jaar zou hebben gewoond. Aan gezien de Rotterdammer dezelfde kant uit moest, bood hij hem aan hem met zijn bromfiets voort te trekken. I11 Eindhoven aangeko men, besloot de onbekende zelfs de Rotterdamse monteur nog ver der weg te brengen. Op nog slechts 10 km. afstand van Weert, na deze lange tocht inderdaad vermoeid, besloot het tweetal in het bos langs de weg wat te gaan rusten. Hier bracht de onbekende bromfietser de jon ge monteur de drie messtekken in de borst toe. Zwaar gewond strompelde de Rotterdammer, wiens fiets iets verderop in het bos is teruggevonden, naar de weg toe, doch zakte bewusteloos ineen nog voor hij deze bereikt had. Hoogstwaarschijnlijk zou de monteur aan zijn verwondingen zijn bezweken, wanneer twee mo torrijders hem niet kort daarop toevallig hadden zien liggen. Het toevai wilde dat bijna gelijktijdig enkele kommiezen van de douane recherche langs kwamen rijden. Dank zij hun optreden werd de gewonde zeer snel naar Eindho ven gebracht, waar men hem met een bloedtransfusie in leven wist te houden. De rijkspolitie in Wateringen en Budel en de districtsrecherche van de rijkspolitie in Eindhoven hebben gezamenlijk de moord aanslag, die zondagmorgen op de 4-jarige Rotterdamse monteur H. van den Berg onder Maariieeze werd gepleegd, tot klaarheid ge nacht. Een 37-jarige tuinders knecht, C. M. B. uit Wateringen, heeft dinsdag op 't hoofdbureau van de rijkspolitie in Uudel te genover de officier van justitie uit Den Bosch, mr. Moon's, een bekentenis afgelegd. De tuindersknecht, die al eer der wegens zedendelieten met de politie in aanraking is geweest, meldde zich maandagavond laat hij de rijkspolitie in Wateringen, dat hij getuige van de moordaan slag onder Maarheeze geweest was. Bij een verhoor in Budel, waarheen hij werd overgebracht, zakte de man, die blijkbaar niet volkomen toerekeningsvatbaar is spoedig door de mand. Hij heeft ook toegegeven, dat hij in april van dit jaar zij Wassenaar 'n jon geman met geweld bedreigd heelt. SLACHTOFFERS VAN WEG EN WATER. Het laatste week-end eiste het wegverkeer 10 doden, onder wie twee naar echtelieden. De ver drinkingsdood vonden (5 perso nen. VAAK MOEILIJKHEDEN BIJ GRENSPASSAGE VOOR CARAVANNERS. Informeer tijdig, waarschuwt de A.N.W.B. Bijna dagelijks ontvangt de ANWB berichten van vacantie- gangers, die met auto en caravan in het buitenland op reis zijn en moeilijkheden met de douane krijgen, omdat zij niet in het fac- zit zijn van een carnet of triptiek. De ANWB wijst er nogmaals oj), dat een carnet of triptiek een noodzakelijk document is voor 't reizen met een caravan in o.a. Frankrijk, Zwitserland, Oosten rijk, Italië en Joegoslavië. Ook voor een personenauto is o.a. in Spanje, Portugal en Engeland '11 carnet of triptiek vereist. In de landen, die deze documenten niet verplicht hebben gesteld, moet de caravan op de groene verzeke- rjngskaart van de personenauto zijn bijgeschreven. De ANWB waarschuwt de ge motoriseerde buitenlandgangers, zich tijdig op de hoogte té stellen, welke documenten zij bij grens passage van de verschillende lan den nodig hebben. Het opont houd bij het ontbreken daarvan kan zeer langdurig zijn. STRAALJAGER NEERGESTORT. Een straaljager van de vlieg basis Leeuwarden, een Hunter VII, is dinsdagmiddag omstreeks 12 uur neergestort bij de Nieuw- veenseweg, ongeveer een kilome ter van de kom van het dorp Nieuwkoop. De twee inzittenden hebben zich met de schietstoel kunnen redden. Een hunner is ge wond aan de arm. Een brokstuk van het vliegtuig viel vijfhonderd meter van de plaats waar het toe stel is neergestort, op een boerde rij. Deze is afgebrand. Omstreeks kwart voor een waren de brand weren van Nieuwkoop en Noor den not' met het blussingswerk bezig. Een in de buurt staand woonhuis, dat ontruimd werd, kon behouden worden. LEGERTRUCK VAN DIJK GESTORT. Een soldaat gedood, 7 gewond. Een legertruck met negen mi litairen is dinsdagmorgen van de dijk bij Welsum, gemeente Olst, gereden en tweemaal over de kop geslagen. Een soldaat werd ge dood, een werd zwaar en zes wer den licht gewond. De auto, die met een matige snelheid reed, slipte in 'n bocht. De chauffeur, die er zonder letsel afkwam, werd bij het rijden op de bochtige dijk vermoedelijk door zijn bepakking gehinderd. De soldaten behoren tot het 71ste jeniehataljon dat in Wezep is ge- egerd en dat op oefening is. De ernstige gevolgen zijn mede ver oorzaakt door schuivende kisten met munitie, die in de aanhang wagen waren geborgen en waar onder de soldaten werden bedol ven. Vier ambulances uit Deven ter brachten de gewonden naar 't St. Geertruidenziekenhuis te De venter. STEEDS MEER ONGELUKKEN OP DE WEG. Een truck met oplegger, die plotseling voor een tegenligger moest remmen, is maandag nabij Bronbeek aan de Velperweg té Arnhem tegen een met een paard DE ECHO WH HET ZUIDEN NATUURZUIVER OPWEKKEND VERKWIKKEND <B Vl-Shine is een geheel nieuwe shampoo, die méér. veel meer doet dan U eigenlijk van een haarwasmiddel zou verwachten. PrUs per tube voor vele wassingen f 1.60. CRYSTAL-JELLY SHAMPOO Rowntrea N.V. Amsterdam

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1