BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en Langstraaise Courant HART VAN BRABANT: AFSLUITING VAN 'N VERLEDEN Gemeenteraad Sprang-Capelle Capelse klok gaat weer lopen KAATSHEUVEL - - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 Mr. Marijnen Mr. Becht: Openstaan voor het nieuwe Bruidstoiletten Cocktail- en Avondkleding Uit de Provincie MAANDAG 27 JULI 1959 Dit blad verschijnt 2 x Der week Uitgever Waalwij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN DE ECHO WHET ZUIDEN 82e JAARGANG No. 60 Abonnement: 22 cent per weelc per kwartaal ƒ2.85 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205.- WAALWIJK TEL. 2621 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO" „Ik zie deze manifestatie als een nieuw begin, als een openbre ken, als een afsluiting van een verleden." Aldus mr. Marijnen, minister van landbouw en visserij, in zijn openingstoespraak bij de tentoonstelling „Hart van Brabant" vrij dagmorgen j.l. in het Tilburgse Leypark. Met deze woorden doelde de bewindsman op de mogelijkheden welke er voor Til burg en Midden-Brabant voorhanden zijn en zullen komen om zich niet alleen te ontwikkelen tot werkelijk het hart van Brabant, maar ook tot het hart van deBenelux. Voor een zeer groot gehoor van genodigden onderstreepte de minister verder het grote belang van een intensief samengaan tussen landbouw, industrie, de han del en de dienstenverlenende sector, dat op deze tentoonstelling in een zo bloeiende trilogie wordt gedemonstreerd. Namens de gehele regering bracht mr. Marijnen tenslotte zijn gelukwensen over aan Tilburg en Midden-Brabant. Deze openingsplechtigheid, die werd bijgewoond door enkele hon derden genodigden, werd geopend door de voorzitter van het stichtings bestuur van Hart van Brabant, de heer H. J. Ch. M. Janssen, die in zijn openingswoord allereerst alle aanwezigen hartelijk welkom heette. Onder deze aanwezigen bevonden zich de waarnemend commisaris der koningin in Noord-Brabant, de heer G. P. Philipart, de burgemeester der gemeente Tilburg, mr. C. J. G. Becht, de gezanten van België, de Unie van Zuid-Afrika en Brazilië, vele auto riteiten van rijk, provincie en ge meente en diverse burgemeesters van 14 omliggende gemeenten. De heer Janssen bracht hartelijk dank aan het gemeentebestuur van Tilburg voor de beschikbaarstelling van het prachtige Leypark voor deze tentoonstelling, die hij een feest voor oog en hart noemde. In het kort schetste spr. de inhoud van deze ex positie, die de grootste tentoonstel ling is welke ooit in het zuiden van ons land gehouden is en die een staal kaart is van leven, werken en wonen in Midden-Brabant. Tot slot richtte spr. woorden van dank en diepe er kentelijkheid tot zijn mede-bestuurs leden, tot de organisator, de heer P. F. Blokker, tot de architect, de heer A. Frederiks, tot de jonge en ener gieke directeur van de stichting, drs. S. J. G. Wijnands. NIET ANGSTVALLIG. Burgemeester Becht van Tilburg schetste hoe het verkrijgen van stads rechten in 1809 voor Tilburg, dat toen ca. 10.000 zielen telde, maar weinig spectaculaire gevolgen had gehad. In de ontwikkeling na 1809 is Tilburg sterk gegroeid, maar de weg naar de urbanisatie is toch nog maar pas betredeü, aldus burgemees ter Becht, die verder betoogde hoe deze tentoonstelling beoogt te zijn een manifestatie van leven en werken in Midden-Brabant, een manifestatie ook om in de toekomst van meer be tekenis te willen worden. Het tijdstip van deze tentoonstelling beoogt te vens een program, aldus mr. Becht, want in deze tijd, die op velerlei ge bied zo revolutionnair is, wil ook Tilburg zijn rol spelen. En in dit verband merkte spr. dan ook op „Wij zullen voor het nieuwe moeten openstaan en het niet angstvallig tegemoet treden." Tenslotte richtte spr. een compliment tot de initiatief nemers en organisatoren van deze tentoonstelling, waarvan hij hoopte dat zij een groot succes zou mogen worden. Aan Z.Exc. mr. Marijnen bracht burgemeester Becht dank voor diens bereidwilligheid deze tentoon stelling te willen openen. EIGEN POSITIE BEWUST. In zijn openingstoespraak wees mr. Marijnen er op, dat een van de op zetten van deze tentoonstelling is, dat Brabant zich meer bewust gaat wor den van haar eigen positie in het land en in Europa. Het besloten karakter van Brabant kan niet langer gehand haafd blijven, we zijn thans op een keerpunt gekomen. De textiel- en schoen- en lederindustrie hebben een sterke groei doorgemaakt, maar deze basis is thans te smal geworden. De bevolkingsgroei kan in deze indu strieën niet meer worden opgevan gen. In dit verband wees de bewinds man op de grote plannen van de ge meente Tilburg voor het scheppen van meer arbeidsplaatsen in de be staande industriën van textiel, schoe nen en leder en der electronica, maar ook in het aantrekken van nieuwe industrieën om daardoor meer ar beidsplaatsen te krijgen. De gemeen te Tilburg streeft naar een verbete ring van de infra-structuur en van de centrale positie van Tilburg en daarmee wordt een nieuw elan en een nieuwe stimulans verkregen. De op zet van deze tentoonstelling bewijst dat ondernemingsgeest en daadkracht in rijke mate in Midden-Brabant aan wezig zijn, aldus de bewindsman. Over de landbouw zei mr. Marij nen, dat deze voor Midden-Brabant van zeer grote betekenis is. Er is geen sprake meer van een achterstand in dit opzicht ten opzichte van de an dere gewesten, integendeel, Brabant toont zich ook hierin een jonge pro vincie. Natuurlijk blijven er nog wen sen, o.a. ten aanzien van ruilverkave ling en verbetering der bedrijfsge bouwen, maar over het geheel kan worden gezegd, dat de Brabantse boer zijn tijd begrijpt. Toch kan het niet de landbouw zijn, die nieuwe mogelijkheden kan bieden, aldus de minister, die in aansluiting daarop het grote belang onderstreepte van landbouw, industrie en de handel en diensten-verlenende sector voor el kander. Tilburg heeft altijd zijn tijd verstaan en zal ook nu nieuwe wegen vinden, aldus de minister, die ten slotte de gelukwensen van de gehele regering overbracht aan Tilubrg en Midden-Brabant. Na deze openingstoespraak open de mr. Marijnen Hart van Brabant door het hijsen van de Hart van Bra bant-vlag op het gazon voor het ont vangstpaviljoen. De bewindsman maakte daarna een rondgang door de diverse paviljoens, waarbij hij nogmaals uiting gaf aan zijn respect en bewondering voor de opzet en uitvoering van deze boeien de en veelomvattende tentoonstelling. Ook wij hebben een rondgang over de expositie gemaakt en kunnen niet anders zeggen, dat de nitiatiefnemers en organisatoren tevreden kunnen zijn over deze expositie, die een rijk en .gevarieerd beeld geeft van leven en werken in het hart van dit gewest. Het is een prachtige en uiterst boei ende manifestatie geworden van wat Midden-Brabant is en worden wil. Een expositie, die elke Brabander gezien moet hebben die belang stelt in de ontwikkling van zijn land en van zijn gewest. Op deze expositie is uiteraard de grootste plaats ingeruimd voor de textielindustrie, die de slagader van Tilburg genoemd mag worden. Daar naast wordt ook op verantwoorde wijze aandacht gewijd aan de'overige industrieën in Midden-Brabant, o.m. aan de zo belangrijke schoenindustrie, waarvan de inzending, hoe fraai en interessant ook, o.i. nog wel een wat zwaarder accent had mogen hebben. In het schoen- en lederpaviljoen treft men o.a. inzendingen aan van H. Brands N.V. te Loonopzand, van de Rex Schoenfabrieken N.V. te Drunen, de fa. M. H. de Kort-Win- gels te Waalwijk, de fa. Schuwer en Zn. te Waalwijk, de Anita Schoenfa briek te Waalwijk, de fa. H. v. Mier- lo te Kaatsheuvel, de fa. Jos. v. Riel- Verster te Kaatsheuvel, de fa. M. D. v. d. Hammen te Waalwijk, van P. H. Vloemans Schoenfabrieken N.V. te Kaatsheuvel, A. en J. de Kort N.V. te Waalwijk en van de Timtur N.V. Schoenfabriek tc Waalwijk. De machines werden o.m. geleverd door de Fa. D. J. Mateysen te Kaats heuvel en Schoenmakers Machine- handel te Kaatsheuvel. De opening van het fraaie Noord- Brabant paviljoen had vrijdagavond plaats en werd verricht door de waar nemend commissaris der koningin in Noord-Brabant, de heer G. P. Phili part, in aanwezigheid van Z.Exc. prof. dr. J. E. de Quay MAJOOR MAUGHAN WINT BLERIOT-RACE. Majoor Charles Maughan van de Britse luchtmacht heeft in de Bleriot-race de eerste prijs ter waarde van 5.000 pond (ruim 50.000 gulden) gehaald. Zijn snel ste tijd 40 minuten 44 secon den maakte hij woensdag tus sen de Are de Triomphe te Parijs en de Marble Arch te Londen. Het geld is voor de RAF. I)e tweede prijs in deze wed strijd die elf dagen heeft geduurd, gaat naar Eric Rylands, de eige naar van een Britse particuliere luchtvaartmaatschappij, die zon dag j,l, in 41 minuten 41 seconden van Londen naar Parijs kwam. Hij krijgt 2500 pond sterling. Kolonel Norman Ryder krijgt de derde prijs van 150Ó pond. Deze officier van de Britse luchtmacht legde zondag j.l. de afstand van Parijs naar Londen af in 42 minuten 6 seconden. KROETSJEF HEKELT AME RIKA BIJ NIXONS AANKOMST. Sovjet-premier Nikita Kroet- sjef heeft de Amerikaanse vice- president Richard Nixon een „warm" welkom bereid. Terwijl Nixon op het Moskousc vliegveld zijn bewondering uitte voor de Russen en hun prestaties, en in welgekozen woorden wees op de ernst van de huidige internatio nale toestand, deed Kroetsjef op een massale meeting in het Mos- kouse sportpaleis een felle aan val op Amerika en trok hij het nut van Nixons bezoek in twijfel. De ontvangst die Nixon op het Moskouse vliegveld ten deel viel, liep ook al niet over van uitbun dige hartelijkheid. Terwijl Kroet sjef veertig kilometer verder in 't wilde weg stond te schamperen, drukten de Sovjet-vice-premier Kozlof en een handvol andere Russische autoriteiten hun Ame rikaanse gast de hand. Vriende lijk lachend wuifden Nixon en z'n vrouw naar de 200 journalisten en de honderd Russen die zich achter stevige hekken verdron gen. In 'n twaalf-minutenspeech nodigde Nixon de Russen uit vrij elijk met hem te praten en hem alles te vragen wat zij maar wil den. „Door vrije en eerlijke ge sprekken zullen we elkaar beter leren begrijpen", zei Nixon. TWISTGESPREK TUSSEN NIXON EN KROESJEF. De Amerikaanse vice-president Nixon en Kroesjef henben de Amerikaanse tentoonstelling in Moskou geopend met een opge wonden woordenwisseling, die op bepaalde ogenblikken hoogtepun ten van vinnigheid en scherpte bereikte. Het „gevecht" werd in gezet in aanwezigheid van een aantal Russen en Amerikanen, officiële en niet-officiële, en voor een batterij televisie-camera's. Het meest opgewonden moment speelde zich af, toen Nixon en Kroesjef over de kachel in de keuken van een Amerikaanse modelwoning vinnige salvo's vra gen en antwoorden op elkaar af vuurden. Maar beide partijen waren weer een en al diplomatieke glimlach, toen zij tijdelijk van elkaar afscheid namen. De onderwerpen die de twee mannen in de looi) van hun opgewonden debat willekeurig aangrepen, va rieerden van raketten tot kleu- tentelevisie, van de conferentie van Genève tot slavenarbeid, van Berlijn tot wasmachines, van dreigementen, ultimatums en punten van overeenkomst tot ver wijten, vredesverklaringen en een informele uitnodiging van Kroes jef aan Eisenhower om eens een bezoek ted brengen aan Rusland. GROOT AANTAL WAGENS MET ERNSTIGE GEBREKEN. Aan een wettelijk verplichte autokeuring zal niet te ontkomen zijn. Van de 7000 auto's, die in de eerste helft van dit jaar bij de „technostations" van de ANWB vrijwillig ter keuring werden aangeboden, bleken er ruim 3000 (43 gebreken aan de voetrem te vertonen en bij 255 van deze wagens verkeerde de voetrem zelfs in gevaarlijke toestand. Bijna een kwart van de hand remmen was niet in orde; twee procent was zelfs totaal versle ten. Van 2000 der 7000 gekeurde wagens bleek de stuurinrichting niet in orde en 150 daarvan ver keerden in geheel ontoelaatbare staat. Meer dan de helft van de ge keurde wagens reed rond met een of meer versleten banden of met banden die canvasbreuken ver toonden. In 700 gevallen waren veren en schokbrekers niet in or de of versleten. BRAND VERWOESTTE 200 HA. NATUURSCHOON. Een van de mooiste stukjes na tuur is donderdag een prooi ge worden van een laaiende vuurzee. Tweehonderd hectaren van de Veluwezoom ten noordoosten van Arnhem werden veran derd in 'n zwartgeblakerde vlak te, waarin de kadavers van tallo ze herten de lugubere overblijfse len vormen van wat eens T trotse wildbezit was van de Ver. tot Be houd van Natuurmonumenten in de zogenaamde „Onzalige Bos sen Zestien brandweerkorpsen, meer dan tweeduizend militairen en honderden burgers zijn uren be zig geweest om de vlammen tot staan te brengen. Door de steeds wisselende windrichting ontston den echter telkens op andere plaatsen nieuwe haarden, terwijl de vuurzee, die als een orkaan door het droge naaldhout joeg, voortdurend een andere weg in sloeg. Over de oorzaak van de brand tast men in het duister. Het was niet de enige brand die donderdag de Vel uwe teisterde. Nabij de Ugchelseberg waren des morgens reeds twaalf hectaren bos en hei door een felle brand verwoest. Een militaire brand weerwagen werd een prooi der vlammen; de auto raakte in een kuil en de manschappen konden niets anders doen dan hem in de steek laten en zich voor het snel naderende vuur uit de voeten maken. Reeds in alle vroegte was brand uitgebroken in Ouddorp, nabij Garderen. Gelijktijdig moest een brand in de Veld'ekster te Apel doorn worden geblust en even la ter werd alarm gegeven voor vuur in een bos bij Beekbergen en in het Engelanderholt, tussen Ugchelen en Beekbergen. In het Belgische natuurreser vaat „De Kalmthoutseheide", in het Nederlands-Belgische grens gebied, woedde een brand, die 'n front van drie tot vier kilometer had en een diepte, variërend van honderd meter tot anderhalve ki lometer. Omdat het vuur zich door de straffe wind voortge jaagd, snel in de richting van Ne derlands gebied verplaatste, wer den driehonderd militairen uit de legerplaats Ossendrecht ingezet. Zij maakten evenals hun Belgi sche „strijdmakkers" gebruik van bulldozers, waarmee brede brandgangen werden gegraven. Op deze wijze kon het vuur om 7 uur 's avonds tot staan worden gebracht. Toen was een opper vlakte van 125 hectare heide met bossages op Belgisch gebied ver woest. VUGHT KREEG HALF-MIL- JOENSTE TV-BEZITTER. Met een extra televisie-uitzen- ding'uit Vught heeft de Neder landse Televisie Stichting vrij dagavond (le 500.000ste televisie- ontvanger in Nederland begroet. De 3o minuten die „verrekij kend" Nederland in de huisko- mer van de 68-jarige gepensio neerde Bart Oomen, een opzich ter van de Godshuizen van Den Bosch aan de Taaistraat 185, doorbracht, groeiden voor Vught uit tot een avondlijk dorpsfestijn op het gezellige marktplein. De beste mop van deze half miljoen ste was echter dat de familie Oo men dit buitenkansje strikt geno men te danken heeft aan vier da gen „zwart" kijken. Op 14 juli kreeg de familie Oo men de 53 centimeter ontvanger in huis, maar pas 18 juli ging de aangifte via Tante Pos in zee. Bart Oomen was zijn aangifte glad vergeten en daar had hij vrijdagavond heus geen spijt van, al dorst hij het voor de televisie camera kennelijk niet te beken nen. Belangrijker dan de toevals treffer in feestend Vught is dit nieuwe bewijs voor de bliksem- groei van televisie in Nederland, die door de Televisieraad in 1948 voor half 1959, tien jaar later dus op noi? geen honderdduizend be- groot werd. Het vijfvoudige is nu ewaarheid. Dat mr. Roosjen, de voorzitter van de NTS, aan zijn gelukwensen in Vught 'n smeek bede aan de regering om meer armslag de ether instuurde, was iedere televisie-enthosiast uit het hart gegrepen. Volkskrant. WEER BOSBRAND OP VELUWE. In de onmiddellijke nabijheid van de plaats waar donderdag 'n felle brand twaalf hectare na tuurschoon in Ugchcden op de Veluwe verwoestte, woedde vrij dag opnieuw het vuur. Ditmaal ging 20 hectare bos en hei verlo ren. De Apeldoornse brandweer rukte na de melding zonder ver wijl met groot materieel uit. Hij kreeg steun van tientallen bur gers en militairen. Na twee uur was het vuur gestuit, onder meer dank zij het stichten, van een te- genbrand. Ook in Rheden, Texel, Hilva- renbeek en Ootmarsuin hebben bosbranden gewoed. Wij hebben voorradig de mooiste japonnen die het buitenland biedt. MODEHUIS Markt 17 Telef. 7213 's-Hertogenbosch HAUTE COUTURE IN DAMESKLEDING EXAMEN GEZINSVERZORG STERS TE TILBURG. In aanwezigheid van de Hoog- Eerwaarde Heer F. van Oort, De ken van Tilburg, de Directrice van de R.K. Huishoudschool „St. Dionysius", het bestuur van de Stichting rMaria ter Engelen" en de verschillende docenten van 't opleidingsinternaat voor Gezins verzorgsters vond in Huize „Ma ria ter Engelen" tijdens 'n korte plechtigheid de uitreiking plaats van de getuigschriften aan de deelneemsters van de 28e cursus. De voorzitster, Mevrouw W. Janssen-Twaalfhoven, heette alle aanwezigen welkom en richtte zich in een Jvorte toespraak tot de meisjes, waarin zij o.a. zeide: Tot de personen, die zulk prachtig werk verrichten in de Tilburgse gezinnen en elders in Brabant, moeten zeker ook gerekend wor den de katholieke gezinsverzorg sters. De opleiding voor gezins verzorgster, aldus de spreekster, die .jullie gereed gemaakt heeft om je beste krachten te geven aan de gezinnen, welke in nood verkeren, is ook van grote waar de voor het persoonlijk leven, voor de toekomst van jullie in 't bijzonder. Vervolgens sprak de voorzit ster enige welgemeende dank woorden tot al degenen, die hun beste krachten gegeven hebben aan de vorming van de meisjes. De HoogEerw. Heer F. v. Oort spoorde de meisjes aan om naast de vorming, welke op het inter naat ontvangen was, boven alles het apostolaat van de glimlach te beoefenen. Een glimlach tc bren gen in gezinnen in nood, waar de gezinsverzorgster getuigen mag van de H. Kerk, van de blijheid van het Christendom. Het is goed zich af te vragen: „wie ben ik, dat ik dat doen mag". Hij raadde aan om niet alleen te gaan hel- nen, maar bovenal om de blij heid van liet christelijk geloof binnen te laten treden in de ge zinnen. Namens de Stichting Diocesa- I ne Gezinszorg te Den Bosch heet te de adjunct-inspectrice mej. F. van Roessel de candidaten wel kom in het corps van de Diocesa ne Gezinszorg, dat door deze aan vulling uit pi.in. 650 personen be staat. Niet het aantal is het be langrijkste, aldus mej. v. Roessel, maar dek waliteit en deze wordt door de gezinsverzorgsters zelf bepaald. Vooral daar, waar de gezinsverzorgsters pionierswerk moeten verrichten, hangt het van de kwaliteit af van deze gezins verzorgsters hoe het werk gaat verlopen. Als laatste wenste de gedele geerde van de Centrale Raad voor Gezinsverzoring, mej. L. H. Mid delbeek de geslaagden van harte geluk met het behaalde succes. Zij sprak haar bewondering uit over de wijze, waarop de meisjes de kennis, welke zij in de cursus duur van 5V2 maand vergaard hadden, naar voren wisten te brengen, en zij hoopte, dat de ge- i zinnen veel profijt zouden heb ben van al hetgeen op de oplei ding geleerd was. Namens de geslaagden sprak inej. J. van Groenendaal 'n kort dankwoord. Het getuigschrift werd uitge reikt aan de dames. M. v. Beers, Den Bosch; M. v. Bladel, Haar steeg; H. v. Bokhoven, Vught; H. Brands, Den Bosch; W. v. d. Broek, Knegsel; G. Buijks, Was pik; F. Galiart, Den Bosch; L. de Gouw, Tilburg; J. van Groenen daal, Tilburg; K. Kusters, Oister- wijk; M. v. d. Lee, Den Bosch; G. Looijmans, Tilburg; C. v. d. Pas, Haarei^; C. v. Rijswijk, Haa- ren; B. Schovers, Scnijndel; F. School, Tilburg; J. v. d. Steen, Vught; J. v. d. Ven, Loonopzand; J. Verschuren, Waspik. Een krediet van f 800. - voor re paratie en revisie van de torenklok te Capelle, dat was wel het belang rijkste besluit dat de raad van Sprang-Capelle voor laatste maal on der voorzitterschap van burgemees ter Smit vrijdagavond nam. De ove rige agendapunten, voornamelijk be staande uit de vaststelling van exploi tatievergoedingen ingevolge de on derwijswet, gingen vlot onder de ha mer door. In verband met de beschikbaarstel ling van het bovengenoemd krediet informeerde de heer Dekkers naar de gang van zaken met de heer van Al phen. Spr. wees er op, dat de heer v. Alphen enkele jaren de controle op de Capelse torenklok heeft uitge oefend en blijkbaar tot ieders te vredenheid, want er kwamen geen klachten binnen. Ongeveer 1V2 jaar geleden echter werd de heer v. Al phen opzij gezet, omdat, aldus spr., er getwijfeld zou zijn aan zijn be trouwbaarheid in verband met een in gediende te hoge rekening. De klok staat nu anderhalf jaar stil. Omdat een en ander zich had af gespeeld tijdens de afwezigheid van burgemeester Smit, gaf deze het woord aan gemeentesecretaris van Prooijen om deze aangelegenheid uit de doeken te doen. Deze wees er op, dat er destijds met de heer v. Alphen een afspraak was gemaakt, dat deze de klok zou nazien, wanneer deze kapot zou zijn. Dit is altijd goed ge gaan totdat de heer v. Alphen op een gegeven ogenblik weigerde om de sleutel van de toren af te geven aan de gemeente-architect, de heer Toen, die, toen hij zelf in de Hoofdstraat te Capelle ging wonen, het toezicht op de klok ging uitoefenen. Een door de heer van Alphen ingediende reke ning vond het gemeentebestuur toen wel aan de hoge kant. Overigens meende de heer van Prooijen dat het materiaal van de klok niet al te best was. De heer Dekkers vroeg hoe hoog de rekening van de heer v. Alphen was geweest. De heer v. Prooijen moest hierop een juist antwoord schuldig blijven, maar meende dat deze lag tussen de f 80 en f 110. De heer Dekkers vond dit geen hoog bedrag en meende dat de heer van Alphen bijzonder slecht was be handeld, doordat men zijn betrouw baarheid in twijfel had getrokken, waarop de heer van Prooijen ant woordde, dat noch hij noch het ge meentebestuur dit ooit hadden ge daan, omdat men zich geen oordeel kon vormen omtrent de aard van de werkzaamheden van de heer van Al phen. Spr. wees er op, dat hij nog had getracht om de heer Toen en de heer v. Alphen te geven, howeel hij brengen, waarop de heer Dekkers re pliceerde, dat de heer Toen daarna geweigerd heeft de sleutel aan de heer van Alphen te geven, hoewl hij daartoe opdracht had gkrgen. Sinds dhr. Toen het toezicht op de klok heeft, heeft deze helemaal niet meer gelopen, aldus de heer Dekkers, die er op aandrong de heer v. Alphen weer een kans te geven. De voorzitter maakte aan alle ge harrewar een eind door voor te stellen een rapport te doen opmaken, waar-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1