KAATSHEUVEL t dus t/m woensdag 5 augustus een Trommelvuur van slotkoopjes 668 '«**■$88 Lingerie en Tricotage 3«c p,58c »!S5SïïSStesaat 3M' 488 SESffi—-■ ~®ir 985 P""JUr. Hier slechts enkele voorbeelden maar zo zijn er nog vèèl meer 140 ^17^ *èssï'"Wali> ON 12 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 31 JULI 1959 12 Euphonia maakte trip naar Duitsland. Het uitstapje dat het Kon. Mu- ziekgez. Euphonia met twee bus sen zaterdagmiddag ondernam met als doel Merkstein bij Aken, waar op uitnodiging en ter gele genheid van het 65-jarig bestaan van de Instrumentalverein aldaar zondag een concert werd gegeven, zal de leden lang heugen en nog menigmaal onderwerp van ge sprek vormen. Naar wij van Euphonia-zijde vernamen, zouden woorden te kort schieten om een beschrij ving te geven van de buitengewo ne wijze, waarop men daar in Merkstein is ontvangen en ont haald. Wegens een mankement aan een der bussen arriveerde het ge zelschap een uur te laat aan de Duitse grens, waar een deputatie van de jubilerende vereniging ter ontvangst gereed stond. Hierdoor werd de kranslegging bij het Ere- denkmal, dat onmiddellijk na de aankomst zou plaats vinden, uit gesteld tot de volgende dag. Nadat men zich op de diverse adressen, waar nachtlogies zou worden genoten, had opgefrist en de inwendige mens versterkt had, werden 's avonds in een grote feesttent met de gastheren de ju bileumfeesten ingezet. Dat daar bij het „Zum wonl" en ,3ruder- schaft" niet van de lucht waren, laat zich begrijpen. En 't ontbrak er de Euphonia-mensen aan niets. De nacht was voor velen reeds ver gevorderd, voor men er toe kon overgaan de legerstede op te zoeken. Nadat zondag de H. Mis was bijgewoond, vond bovengenoem de kranslegging plaats* waarbij een koraal werd gespeeld. In de namiddag volgde de optocht der deelnemende verenigingen, waar bij Euphonia, als zijnde het enige geüniformeerde korps en met drumband, natuurlijk wel furore maakte. Later in de middag ver zorgde men dan een concert, dat veel belangstelling trok en waar mee veel succes werd geoogst. Overladen met versnaperingen in allerlei vorm en met veel „auf wiedersehen's" werd in de loop van de avond de terugreis aan vaard. Naar we vernemen heeft de Instrumentalverein het voorne men Euphonia volgend jaar een tegenbezoek te brengen. zonnebril niet. P. v. Roofj in de Gasthuis straat heeft een keuze voor ieder. Een Verrekijker is ook onmisbaar ais ge genie ten wilt van fnooie vergezich ten. Vraag er eens naar bü Piet van Rooij Geslaagd. Voor het diploma Moderne Be drijfsadministratie slaagden de heren P. Vloemans en A. de Kort. Voor het diploma Ass. Boek houden slaagde mej. C. Vloemans en voor het diploma gas-techniek A en dipl. Industrie avondschool de heer N. Gooien. Alle geslaagden zijn werkzaam op het gemeentelijk gasbedrijf al hier. Successen van de R.K. Ulo Pius X Voor de gehouden examens voor de leerlingen van de R.K. Ulo-school Pius X te Kaatsheuvel waarvan 27 leerlingen deelnamen aan het R.K. Mulo-examen slaag den voor het Mulo-diploma A: J. v. Bragt, J. v. d. Brand, G. Donders, C. Flotman, A. v. Ha ren, H. Kooien, J. Kolsteren, A. v. d. Linden, C. Poters, A. v. Riel, H. Roeien, J. Stalpers, C. Steen bergen, G. Stello, M. Veldkamp, T. v. d. Ven, M. v. Wanrooij, A. v. Wanrooij en Cath. de Zeeuw, in totaal 19. Verder voor het A en B diplo ma J. Derksen en A. Mosselveld. Voor het B-diploma als aan vulling op hun A-diploma P. v. d. Bosch en G. v. d. Assen, alzo in totaal 23 van de 27 leerlingen, terwijl al deze candidaten tevens vrijstelling hebben behaald voor het Middenstandsdiploma. We mogen dit met recht een succes noemen waarop de Pius X school trots mag gaan. J. T. De trekking van de t.b.c.-vlucht-verloting. In de Sportwereld had de trek king plaats van de verloting, ver bonden aan de t.b.c.-vlucht van de Kaatsheuvelse Postduivenver eniging voor oude duiven vanuit Neufvilles. De uitslag van deze trekking is in de advertentieru briek van dit nummer te vinden. Prijswinnaars kunnen de prijzen tegen overlegging van 't winnen de lot afhalen in café „De Sport wereld". J- T. Duivensport. Zondag j.l. vond de jaarlijkse wedvlucht 'plaats, waarvan de ba ten ten goede komen aan de tb.- bestrijding. In concours waren 1057 duiven, welke om 9 uur wer den gelost te Neufvilles. Eerste duif 11.0.40 uur, laatste duif 11.28.30 uur. Uitslag: M. v. d. Velden 1 31; Wim van Heijst 2 23 53; Jan Klis 3; Wim Jansen 4 18 55; A. Couwenberg 5; G. de Bondt 6 22; H. van Hel- voirt 7; M. van Boxtel 8 38 43 52; Jan van Dongen 9 11 51 60 67; Wim Hamers 10 13 36; C. v. Box tel 12 49; W. C. Hamers 14 63; Th. van Wanrooij 15 59; Jan van Riel 16 45 69; M. Ververs 17 20 42; M. Brokx 18; M. Sulsters 21; H. van Nieuwstad 24; Jan Laros 25; W. Kemmeren 26; J. v. Wan rooij 27; R. van Boxtel 28; A. La- ros 29; M. Klijn 30; P. Zijlmans 32; Chr. van Hees wijk 33; J. Du- qu'esnoij 34 44; G. Kemmeren 35; A. de Bie 37; D. Mateijsen 39; C. van Rooij 40; A. Pijnenburg 41; F. Damen 46; Jan Dekkers 47 50; J. van Heeswijk 48; W. Lugters 54; L. v. d. Ven 56; J. Muizelaar 57 65; W. v. d. Ven 58; Th. Netten 61; .fbs van Beers 62; L. Hamers 64; F. v. d. Linden 66; C. M. Snoe ren 68; Jan Damen 70. Wedvlucht vanuit Dax, af stand 995 km. Aantal duiven in concours 70. Gelost zaterdag 13 uur, wind N.O. Eerste duif zon dag 14.33.12 uur, laatste duif maandag 9.27.59 uur. Uitslag: Bureau Jan Tuerlings Jo Hamers 1; G. v. d. Linden 2 6 12 18; L. Hamers 3 13 17; F. Damen 4; M. Ververs 5 19; F. v. d. Assem 7; Jac. Vloemans 8 14; H. van Helvoirt 9; D. J. Mateij sen 10 21Jan van Dongen 11; A. de Bie 15; J. van Heeswijk 16; L. de Bondt 20; H. Snoeren 22; G. Grootswagers 23. Agenda. Apollo-theater. Zaterdag 1 aug. 8 uur en zon dag 2 aug. 6 en 8.30 uur:, ,De fa milie Trapp in Amerika". Alle leeftijden. Woensdag 5 aug. 8 uur: „Ein de der desperado's", 14 jaar. Efteling. Zaterdag 1 aug. n.m. 3 uur: Middagconcert door The Norman Memorial Silver Youth Band uit Blackpool, Engeland. Zondag 2 augustus 14.00 uru: Thé Dansant. HANDBALVER. DESK. Doktersdienst. Op zondag 2 aug. zal de prak tijk van de doktoren P. Wijten- burg en R. Raaijinaakers worden waargenomen door Dr. A. de Vries, v. Rijckevorselstraat 6 te Loonopzand, tel. 04166-250. Zaterdag 1 en zondag 2 aug. wordt de praktijk van Dr. H. Winkelman waargenomen door Dr. K. v. Tuijn, Rozenstraat 48, tel. 04167-2006. Loon op Zand Berndijk lil De vakken moeten leeg. De rekken moeten schoon. Koop de laatste dagen voor de laag ste prijzen de restanten dames- heren- en kinderkleding, dameshoeden en schoenen. Koopjes, koopjes, ongelooflijke koopjes, want V D wil in alle modeafdelingen schoon schip hebben en daar kunt U nu extra van profiteren. "'«at fraa/e J'eefkw B 'Jpa Ss*nd, Biv, Leuke JAMPOTTEN in 1e keus plateel, in de kleuren groen en geel PASTEIPOTJES in vuurvast aardewerk, zonder fouten, in div. kleuren ROTAN BLOEMHANGERS keuze uit verschillende modellen 'ohq*n* Partij KINDERBROEK.J k,eurtjes. a|t. Fi^BTRiCOT OAMHSUP» a»een in turquoise, „JP^voor DEN BOSCH - EINDHOVEN - TILBURG - HELMOND rmeuse, OTS Nylon van^w Restant partijtje. V-hals en s'houoeru.,-. Aj Charmeur J9Q voor L voor voor oviama's, nachthemden en pyj? de pri|* voor MET VAKANTIE OP REIS? Vergeet dan een KAATSHEUVEL Voor advertenties en abonne menten blijlt ons adres te KAATSHEUVEL Dr. v. Beurdenstr. 8, Tel. 2002 KAATSHEUVEL Ook voor alle andere bladen worden advertentie» tegen de geldende tarieven opgenomen. De dames-junioren van Desk zullen ge zamenlijk een tweedaagse fietstocht gaan maken van ongeveer 90 km; voor de eerste dag staat op 't program 'n bezoek aan het theater van Cia van Boordt in Oisterwijk; bij goed weer nog 'n duik in 't natuurbad aldaar. 's Avonds zal er op Moorwijk in Boxtel een handbalwedstrijd gespeeld worden te gen een meisjesteam uit Wuppertal Duits land, die daar ook te gast zijn. Op Moor- wijk zal men ook overnachten. 's Maandags wordt Oirschot met een be zoek vereerd en vandaar uit gaat 't naar 't Hart van Brabant, waarna men om on geveer 9 uur weer in Kaatsheuvel terug, zal zijn. BUITENLANDS BEZOEK. Het Engelse muziekgezelschap The Nor man Memorial Silver Youth Band uit Blackpool, dat enkele jaren geleden reeds deelnam aan het internationale muziek concours te Kerkrade, brengt momenteel wederom een bezoek aan ons land. Op vrijdag 31 juli zullen deze muzikan ten met bun tambourcorps een bezoek bren* gen aan de tentoonstelling Hart van Bra bant te Tilburg. Na afloop daarvan zijn zij te Loonopzand te gast bij Concordia. Om hen te verwelkomen zal Concordia te hunner ere een concert geven op de muzieknis op vrijdag te ca. kwart voor 9. Zaterdag 1 augustus brengt deze uit manlijke en vrouwlijke leden bestaande band een bezoek aan de Elfteling te Kaats heuvel, waar zij na de attracties bezichtigd te hebben, een middagconcert zullen ver zorgen tussen 15.00 en 17.00 uur. Ook de Loonse gemeenschap zal dit specifiek Engelse gezelschap kunnen be luisteren en wel op zaterdag 1 augustus 's avonds te 8 uur, wanneer het een con cert geeft op de muzieknis aan het Oran jeplein. Indien de weedsomstandigheden minder gunstig mochten zijn, zullen de avondconcerten gegeven worden in de zaal Concordia te Loonopzand. Wij hopen dat de Engelse gasten, die bij particulieren zijn ondergebracht, mooie herinneringen aan ons dorp zullen behou den en op die manier de naam van onze gemeente in Engeland meer bekendheid zullen schenken. CENTRALE VOLKSBANK. In verband met de jaarlijkse vacantie wordt de zitting van zondag 2 aug. a.s. ge houden op maandag d.a.v., 3 augustus, van 1 - 2 uur. GESLAAGD. r- v1 *'-( P «G <1 Te Den Haag slaagde dinsdag j.l. onze plaatsgenoot dhr. Kees Toorians, voor het vakbekwaamheidsdiploma Woninginrichting - Meubelstoffeerder. WIJDING. Zondag 26 juli werd te Oudenbosch het subdiakenaat voor de Priesterwijding ont vangen door de Weleerw. heer Mich Coo- mans M.S.F. BENOEMING. Met ingang van 7 aug. a.s. is als Kape laan alhier benoemd de Weleerw. heer Smulders uit Eindhoven. Onze huidige ka pelaan, de Weleerw. heer Adriaanse, wordt met die datum benoemd tot eerste kapelaan in de St. Antoniusparochie te Vught. AGENDA. Doktersdienst Zondag 2 augustus dokter de Vries, van Rijckevorselstraat 6 alhier, tel. 04166-250. Zaal parochiehuis Dinsdag en donderdag, 4 en 7 augustus, Ontspanning Ouden van Dagen. Zaal Echo der Duinen Zondag 2 aug. Bal o.l.v. de Wavo's; aan vang 7 uur. GESLAAGD. Voor het Mulo A en B en Middenstands diploma slaagde dhr. Jan Dirksen alhier. Dhr. Bertus Dirksen behaalde te Elind- hoven een diploma voor sterkstroom- 1 monteur. Beiden proficiat. I REIS VER. HET VROLIJKE VOLK. 1 Oe Reisver. H.V.V., gevestigd in café Th. van Boxtel, gaat a.s. maandag hun jaar lijkse reis ondernemen. Het venrek is bij café Th. van 3oxtel om 8.15 uur, dan gaat het richting Breda, waar men de bierbrou- werij De Drie Hoefijzers zal gaan bezich tigen; vervolgens naar Antwerpen, waar men een rondvaart zai maken over de Schelde en men de gelegenheid krijgt Bel gisch grootste have.1 te bewonderen.. Van Antwerpen gaat het naai Brussel met zijn vele bezienswaardigheden, o.a. Pak is van Justitie, St. Gedule etc. Verder gaat men dan naar Mechelen en Lier en in Tuinhout zal men zeker 'n Belg'scne pint naar bin nen werken. Als laatsre zal de Tilburgse kermis met 'n bezoec vereerd worden. De reis wordt gemaakt met 'n touring car van Musa Exp'css uit Waalwijk. Wij wensen het Vrolijke Voik een prettige reis. OPRUIMINGSKOOPJES tot de laatste dag -e> HALVE PRIJZEN en RESTANTEN sgSïr 10

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 12