Ue tcho Van het Zuiden! een schroef de deur uit WAALWIJK DE LAATSTE KOOPJES Dit Slaat Alles Alleen rv r 1,7.1 I Bï' L'PS 9aat e'ke da9 1 Nieuwe oplegger met trekker van 23 ton in gebruik genomen. Nu 6.88 4.95 Nu 98 ct. 79 ct. Nu 98 ct. 1.39 Nu 6.95 Nu 7.98 Nu 1.79 43.98 2.68 6.95 HARRY v. d. GRIENDT 40 JAAR BIJ A. EN J. DE KORT Vacantie- aanbieding erings KAPELAAN MEEUWISSEN NAAR ST. CLEMENSPAROCHIE NEOMIST JAC. BAKKERS NAAR BOXTEL. i_tu^wi-Wi-i ,'i' Voetbalsport Atletiek Koninklijke onderscheiding voor jubilaris VRIJPAG 31 JULI 1959 82e JAARGANG No. 61 ZONDAGSDIENST ARTSEN. Van zaterdagmiddag 13 uur tot zondagavond 24 uur; uitsluitend voor spoedgevallen. Zaterdag 1 en zondag 2 augustus. Arts Dr. v. Heesneen. Apotheek Geers. N. H. KERK WAALWIJK. Zondag 2 augustus 1959. 10 uur: Ds. W. Melis van En gelen. N. H. KERK BESOIJEN. Zondag 2 augustus 1959. 10 uur v.m. en 2.30 uur n.nx.: Ds. J. Vink. N. H. KERK BAARDWIJK. Zondag 2 augustus 1959. 9 u. v.m.: Ds. C. Schuurman. EINDEXAMENS MEISJES ULO. Voor het eindexamen aan de Meisjes ulo school „Maria Konin gin" slaagden de volgende leer lingen Annemarie de Bree, Ria v. Bij- nen, Ans v. Eeuwiik, Fien Fijne man, Jeanne v. d. Griendt, Gqrda Kraneveld, Jeanne Korthout, Jeanne v. d. Meijdenberg, Ria v. Noon Josine de Ruijter, Marijke Trommelen, José Trommelen, Antonet Verdonk, Ria Verschu- ZES KLEINE CAKE JES van 66 cL nu voor 50 of ZES GLACÉ CAKE JES van 78 ct. nu voor 00 ct. Alles luchtdicht in plastic-zak jes verpakt. B ANKET ETER ANKET Oranjeplein Waalwijk ren, Eveline Verhoeven, allen uit Waalwijk; Johanna Floris, Sina de Gouw, Corrie Knippels, Toos van Loon, Ineke Verdiesen, Ad- die Verhoeven, Diny Wagenma kers uit Drunen; Dia v. d. Pluijm uit Elshout; Jeanne Fitters, Ria de Groot en Joke Zijlmans uit Waspik; Bep Couwenberg uit Heusden; Jeanne van Mierlo uit Nieuwkuijk. Afgewezen 5 van de 33. GESLAAGD. Voor het diploma typen slaagde te Tilburg mej. Tr. van Beers, al hier. Voor het Middenstandsdi- Blorna zijn geslaagdMevrouw J. ekkers, alsmede de heer A. J. de Roy alhier. Zij genoten hun opleiding bij de heer G. Maas, Julianastraat 21 alhier. Op 29 juli j.l. slaagden te s-Bosch op het aldaar gehouden examen voor steno Engels: mej. Truus Steenbergen en voor prak- tijkdiploma machineschrijven de heren: Kees Berkelmans, Gerar- dus P. v. Esch, Simon Haak, Ge- rardus J. J. v. Esch en mej. Thea v. d. Hoven. Zij genoten allen hun opleiding bij de Eerw. Zusters, le Zeine 7, Waalwijk, waar wederom gele genheid is voor aanmelding van nieuwe leerlingen. KAPELAAN VERSCHUUREN BOUWPASTOOR TE EINDHOVEN. Geheel onverwacht is dezer da gen de benoeming afgekomen van kapelaan J. F. M. Verschuuren tot bouwpastoor te Eindhoven in het stadsdeel Woensel. Geduren de de tijd dat de weleerw. heer Verschuuren met de voorberei dingen voor de stichting van zijn nieuwe parochie bezig is, zal hij als kapelaan verbonden zijn aan de St. Petrusparochie te Eindho ven (Woensel). De benoeming gaat op 7 aug. a.s. in en met in gang van die datum zal de heer Verschuuren uit Waalwijk ver trekken. Kapelaan Verschuuren is 21 jaar priester en kwam in 1956 Ni' van Nijmegen naar Waalwijk als opvolger van kapelaan Wassen- berg. lot derde kapelaan in de paro chie van St. Jan is benoemd de weleerw. heer Frans van Gastel (geb. in 1919 en tot priester ge wijd in 1945), die tot nu toe kape laan was in de parochie van St. Joseph te Helmond. Ook in de St. Antoniüsparochie gaat zich een verandering vol trekken. Hier is namelijk kape laan C. A. Meeuwissen benoemd tot moderator en godsdienstle raar aan de Nijverheidsschool voor Waalwijk en Omstreken en levens tot assistent in de St. Cle- mensparochie. Een kleine verhui zing dus. Kapelaan Meeuwissen kwam in 1956 van Eindhoven naar Waalwijk. Tot kapelaan in de St. Antoni üsparochie en godsdienstleraar aan het dr. Mollercollege is be noemd de weleerw. heer A. H. J. Kraanen. De weleerw. heer Jacq. Bak kers, die kort geleden in de Waal wij kse parochie van St. Jan zijn eerste plechtige H. Mis opdroeg, is benoemd tot kapelaan in de parochie Maria Koningin te Box tel. Kapelaan de Vries (afkomstig uit Baardwijk), die kapelaan was te Budel is tot kapelaan benoemd in de St. Antoniüsparochie te Val kens waard. KEES DE RUIJTER NAAR ULVENHOUT. De Waahvijkse biljartcrack Kees de Ruijter heeft het bekende café-restaurant Van Riel-Frans- sen (De Harmonie) aan de Dorp straat tegenover de kerk in Ul- venhout overgenomen. Per 1 au gustus a.s. zal hij deze zaak gaan exploiteren. De officiële opening zal nog even op zich laten wach ten in verband met een verbou wing. Deze verbouwing neemt overigens niet weg dat de zaal gewoon open blijft. De Harmonie, in de nabijheid van de Klokken- berg, is in Ulvenhout het middel punt van het verenigingsleven, er zijn 24 verenigingen thuis. Van de officiële opening zal nog nader aankondiging worden gedaan in dit blad. Kees de Ruijter vertelde ons, dat deze vestiging in Ulven hout geenszins betekent dat hij een punt zet achter de biljart- sport. Integendeel. Hij hoopt t.z.t. in zijn nieuwe zaak in Ulvenhout ook een grote matchtafel te kun nen plaatsen en intensief te trai nen. OUD PAPIER VOOR HARMONIE ST. JAN. Aangezien de maandelijkse in zameling van oud papier voor „St. Jan de vorige week (laatste zaterdag van de maand) door om standigheden geen doorgang kon vinden, zal deze morgen, zater dagmiddag, gehouden worden. Wilt u de taak van de ophaal dienst 'n beetje verlichten door uw oud papier klaar te leggen? AGENDA. Vrijdag en zaterdag. Musis Sacrum 8 uur: „This happy feeling", 14 jaar. Luxor 8 uur: „Het groene mas ker", 18 jaar. Dezelfde voorstellingen op zon dag om 6 en 8.30 uur. BURGERLIJKE STAND. Geboorten: Antonius A M zv M A v Doorn- Steenbakkers Casper zv P van der Pol-van Dongen te Sprang- Capelle Bernadette M dv J van Balkom-Grootswagers. Overlijden: Antonius A van Rijen 80 jaar wedr C M van den Broek. Huwelijksaangiften E M Bergmans 29 jaar en A M T Kerkhof 29 jaar beiden alhier LAJ van der Wiel 25 jaar en M J T van den Houdt 26 jaar bei den alhier M J C Nijenhof 30 jaar te Nijmegen en M N J T Teurlings 27 jaar alhier J LM Lardinois 29 .ïaar en J A II M van der Pol 21 jaar beiden alhier. Huwelijken: J L Wijkmans 26 jaar alhier en H M van Laarhoven 25 jaar te Tilburg J P M Beerens 30 jaar en M A van Veldhoven 22 jaar beiden alhier. BLOUSES en lange mouw 14.75 - 16.75 OOGJESLUIERS 6 voor NYLON-SOKJES Blauw, geel, groen Alle maten BADSTOF KEUKENDOEK Fris blok-dessin Ragfijne kristal NYLON 3.50 Kinder PETTY-COAT met gekl. kantje slechts DAMES-PYAMA Uni, keper, flanel bleu, geel, rose HEREN-OVERALLS SANFOR 48 t/m. 56 WERKSOKKEN Pracht kwaliteit zwart, bruin, grijs 1 pers. BINNENVEER MATRASSEN 80/190 10 j. garantie Zware MOLTON DEKEN slechts POPLINE OVERHEMD SANFOR Alleen wit Dinsdag j.l. is bij de schroevengie- terij van Lips N.V. te Drunen, die behoort tot de zes grootste fabrieken van scheepsschroeven ter wereld, een nieuwe oplegger met trekker van 23 ton (onbeladen) in gbruik genomen. Op zich is dit feit voor een bedrijf van dergelijke omvang slechts van ondergeschikte betekenis, maar om dat het hier een transportmiddel van een nieuwe en opvallende constructie betreft, waarmee de transport van scheepsschroeven veel sneller en een voudiger zal kunnen gaan, mag aan deze aanwinst toch wel bijzondere aandacht worden geschonken. de schroef ook in horizontale stand brengen, zodat de schroef zonder enige moeite viaducten e.d. kan pas seren. De oplegger is voorzien van 16 wielen, die elk met een maximum ge wicht van 5 ton kunnen worden be last. De trekker heeft 10 wielen en het laadvermogen van deze nieuwe combinatie bedraagt 60 ton. De leng te is 16 meter en de breedte 2.80 m. Buiten de normale verlichting zijn nog extra aangebracht knipperlicht op de trekkercabine, idem aan de achterkant van de oplegger en twee knipperlichten aan een uitschuifbare nen de voorgeschreven afstand van 16 meter te laten stoppen. GROOT WINSTPUNT. UW VACANTIE BEGINT BIJ Hei oude vertrouwde adret Grotestraat 155 SPORTIEVE WEEKENDSHIRTS OVERHEMDEN poplin en No Iron in effen en dessins PYAMA'S, SOKKEN, ONDERGOED en.in al deze artikelen nu nog SPECIALE AANBIEDINGEN. Ingekomen H W Odijk en echtg van Lei derdorp PA van Berkel en echtg van Gorinchem W R A Rombouts en gezin van Helmond AH M Henkelman van Afrika -- M G E Hesselberth van Den Bosch G J J Verhoofstad van Rosmalen E A M Smelt van Groot-Brittannië R H S Berg- mann van Zaandam JA Man- demakers en echtg van Sprang- Capelle M H C Pulles van Dru nen H Montagne van Zeist G H de Kwaasteniet van s-Hage M Dominicus van Loonopzand J M van Hest en echtg van Heusden JTv Hek van Heus den C A J C van Hest van Am sterdam JAP Kop van Oss. Vertrokken: H G J Jansen naar Wehl A H Sijswerda en gezin naar Arn hem E A Muther naar Zwitser land E M de Leeuw naar Cu- lemborg AAM de Ronde naar Heerlen. Hierboven 't meest spectaculaire deel van de nieuwe 16 meter lan ge trekker met oplegger van Lips N.V.: de wentelinrichting met schroef. Duidelyk ziet men ookue twee sterke veiligheidsbanden. 26 WIELEN Deze nieuwe transportcombinatie bestaat uit een oplegger, welke is ge construeerd door de fa. A. Noote- boom, fabriek van Wegtransportmid delen N.V. te Utrecht, en 'n Diamond T trekker met een motor van 160 p.k. Het nieuwe en zelfs unieke aan de ze oplegger is, dat door middel van een hydraulische wentelinrichting de schroef in 'n zodanige hoek gedraaid kan worden dat dit binnen de toege stane opleggerbreedte van 2.80 m. valt. Dezelfde wentelinstallatie kan RWB—MILITAIR ELFTAL Op een goed veld, nog behoorlijk groen, floot scheidsrechter v. d. Heuvel woensdagavond om 7 uur de aanvoerders bijeen. Na de toss werd in een fris tempo gestart en was de eerste aanval voor RWB, die door linksbuiten van Beek met een goed schot werd besloten. Er werd tamelijk goed gespeeld, met van RWB-zijde enkele goed op gezette aanvallen, door een wat be ter ploegverband dan de militairen, die (zonder de Spartaan Piet de Vries, die wegens dienst verhin derd was) overigens ook enkele be kwame voetballers in hun elftal hadden, o.a. stopper Terhorst van Ensch. Boys, Bennaars van Dosko, Spaans van Zeeburgia. Na 15 min. ontstond voor RWB het eerste doelpunt uit een door v. Osch goed voor doel geplaatste vrije trap, die de verraste stopper miste en door Jo Treffers ineens in doel werd geplaatst 10. Een mooie omhaal van Bruurmijn belandde tegen de paal en werd door de rustig keepende doelman In den Bosch (NEC) weggewerkt. Enkele tegenacties van de militai ren leverden geen succes op, omdat ook in hun voorhoede het vizier niet op scherp stond, zodat met deze 1-0 stand werd gedraaid. Direct na de thee bofte de keeper der gasten al meteen toen hij na 'n fel schot de bal losliet, deze voor de doellijn langs rolde en tenslotte werd weggewerkt, maar na 10 min. werd een door Wijtvliet goed voor doel geplaatse bal door Treffers op van Beek teruggespeeld en door de ze ingeschoten. De bal werd door de stopper van richting veranderd en kwam tegen de lat, waar de at tente Bruurmijn ineens in doel schoot 20. Ofschoon de militairen wel hun best deden om de score te doen wij zigen, hadden ze toch wel wat hulp nodig voor 'n tegenpunt. Deze hulp kwam bij een hoge bal voor het RWB-doel, waar keeper Avontuur (goede invaller voor de afwezige v. d. Houdt) zwaar gehinderd de bal moest loslaten, waarna deze in doel werd gewerkt 21. Jammer was het dat de regen toen het spel en vooral het veld be ïnvloedde, al werd er door beide elftallen hard gewerkt. Tenslotte kwam RWB nog aan een derde doelpunt toen de keeper der mili tairen uitlopend tegen een speler opschoot en de bal in het net vloog. 3—1, waarmee dan het einde kwam. In elk geval een aardige, vooral nuttige oefenpartij, al mag de voor hoede toch wel iets doortastender en resoluter optreden. De achter hoede speelde, met aanvoerder van Daalen aan het hoofd een goede wedstrijd. De drumband van de gymnastiek- ver. „Kracht en Vlugheid" verleen de aan deze wedstrijd nog muzikale medewerking en bracht tijdens de rust enkele goede demonstraties. Voor Lips betekent deze nieuwe transportcombinatie natuurlijk veel meer dan alleen maar een technisch snufje. Zij is op de allereerste plaats een zeer belangrijk punt in de con currentiepositie van het bedrijf, want dank zij deze combinatie zal het niet alleen mogelijk zijn om veilig en doelmatig schroeven van grotere ver mogens te transporteren, maar ook en vooral zonder het tot nu toe noodzakelijke politiegeleide in bin nen- en buitenland. Dit laatste is, gezien het feit dat er elke dag een schroef - soms wel eens meer het Lipsbedrijf verlaat, van zeer gro te betekenis. Het schroeftransport, dat Lips ge heel in eigen hand heeft, beweegt zich vooral tussen de havens Ham burg, Amsterdam en Antwerpen. Maar soms gaat het ook verder, want enkele jaren geleden reed de specia list-chauffeur op dit gebied, Ted Fro- dyma, met een 27 tons-schroef naar Genua. Het was ook Ted, die met de nieuwe combinatie dinsdag j.l. voor de eerste maal uitreed met schroef voor Rotterdam. BRITSE TELEVISIE. een arm op de krukbalk. De gehele wa gen is hydraulisch opvijzelbaar op 4 steunpoten. Door middel van een speciale spaninrichting zijn ter rech terzijde van de oplegger, waar zich de schroefbladen bevinden, twee vei- ligheidsbanden gespannen, om te voorkomen dat iemand met de schroefbladen in aanraking komt. De combinatie is uitgerust met een dub bel systeem luchtdrukremmen en is overberemd, hetgeen wil zeggen dat, als een der systemen mocht weigeren of onklaar raakt, het andere meer dan voldoende is om de wagen bin- WAALWIJKSE ATLETIEK- KAMPIOENSCHAPPEN. R. Heemskerk bij de heren en R. v. Duyl bij de dames Waalwijks kampioen. Op woensdag 22 en donderdag 23 juli jl. werden op het WSC-terrein voor de vijfde maal de Waalwijkse Atletiekkampioenschap- pen gehouden. Alhoewel de deelname niet zo groot was als vorig jaar, deden er - be halve de W.A.C.-leden - verscheidene an deren mee en brachten zo een element van spanning in de verschillende nummers. De wedstrijden verliepen in een prettige en dik wijls spannende sfeer. Vooral de 800 en 3000 m gaven mooie wedstrijden te zien. Bij de 800 m ging de strijd vooral tussen P. Brekelmans en S. Dingemans. Eerstgenoem de lag de grootste helft in tweede positie, maar ging er op de laatste 200 m zo hard tussenuit, dat S. Dingemans het nakijken had. P. Brekelmans kwam tot de mooie tijd van 2.08.6 min (nieuw record). J. v. Noort werd goede derde op dit nummer en werd eerste op de 3000 m in 10.9 min. Deze nog al matige tijd is vooral te wijten aan de ta melijk sterke wind, die over het veld stond. Bovendien heeft J. van Noort gedurende de hele race aan kop gelopen. Gedurende 8 van de 10 ronden werd hij belaagd door ju nior Vermey, die hem echter 2 ronden voor het einde moest laten gaan en als tweede finishte. Bij 't vèrspringen kon men noch bij de dames, noch bij de heren tot een goede pres-, tatie komen, hetgeen grotendeels ligt aan de zeer slechte aanloop. Met dit euvel hadden Met deze nieuwe combinatie zal waarschijnlijk einde augustus of be gin september ook het transport ge schieden van de voor enige tijd bij Lips gegoten grootste schroef ter we reld (50 ton bruto en 30 netto). De ze schroef is bestemd voor een super tanker van 72.600 ton van de Tide water Ass. Oil Companyy te San San Francisco, die momenteel te Duinkerken in aanbouw is. Het vervoer en de montage van deze schroef zal worden vastgelegd door de Britse televisie. Momenteel is 70 van de Lips schroevenproductie bestemd voor de export, die zich vooral op de Scan dinavische landen concentreert. Wat de binnenlandse afzet betreft is 90% van de gefabriceerde schroeven van Lips afkomstig, o.a. de beide schroe ven van de Willem Ruys, twee van 20 ton. trouwens ook de hoogspringers te kampen. Desondanks kwam R. Heemskerk hierbij toch aan 1.65 m, wat een prachtprestatie is. Hier volgen de voornaamste uitslagen Dames: 100 m: 1 A. Veltman-Vermeer; 2 T. van Kuik; 3 Fr. Bakkers. Hoog: 1 R. van Duijl 1.30 ra; 2 A. Cales-Didden; 3 A. Veltman-Vermeer. Ver 1 A. Cales-Didden 4.24 m; 2 T. van Kuik; 3 Fr. Bakkers. Ko gel: 1 R. van Duijl 9.08 m; 2 A. Calcs-Did- den. Speer: 1 R. van Duijl; 2 A. Veltman- Vermeer. Heren 100 m: 1 S. Dingemans 11.7 sec.; 2 R. Heemskerk 11.9; 3 H. Versteijnen. 800 m: 1 P. Brekelmans 2.08.6; 2 S. Dingemans 2.14; 3 J. v. Noort; 3000 m: 1 J. van Noort 10.9; 2 Verwey 10.19; 3 J. Lommers; Hoog: 1 R. Heemskerk 1.65 m; 2 J. Lommers; Ver: 1 S. Dingemans 5.49 m; 2 H. Versteijnen 5 m; Kogel: 1 R. Heemskerk 11.09 m; 2 F. Pullens 8.24 m. Speer: 1 C. v. d. Stap; 2 D. v. d. Hout. Meisjes 80 m: 1 J. Noyens 12.-; 2 A. Couwcnbergh 12.5 sec.; 3 D. Pullens; 4 N. Hurkmans; Hoog: 1 J. Noyens 1.25 m; 2 D. Pullens 1.05 m. Ver: 1 J. Noyens 3.64 m; 2 D. Pullens 3.29 m; 3 A. de Werd. Kogel: 1 A. de Werd 8.58 m; 2 J. Noyens; 3 C. de Werd. Jongens: 80 m: 1 Verwey 11.1 sec.; 2 A. Keetels 12.8 sec.; 3 H. Hurkmans. Hoog: 1 A. Keetcis 1.45 m; 2 M. v. Veldhoven. Ver: 1 Verwey 4.50 m; 2 A. Keetels 3.92 m; 3 P. Dingemans 3.50 m. Kogel: 1 Ver wey 8.48 m; 2 P. Dingemans 8.08 m. Na optelling van de behaalde punten, bleken Waalwijks kampioenen 1959 te zijn: Heren: R. Heemskerk 1735 pt.; Dames:: R. van Duyl 1768 pt.; Jongens: Verwey 1196 pt.; Meisjes:: J. Nayens 1519 pt. „Dat wij in een zo korte tijd onze vijfde jubilaris mogen hul digen, is niet alleen prettig voor de betrokkenen, maar ook voor de directie, want het bewijst dat er een uitstekende en prettige sfeer in ons bedrijf heerst." Deze woorden sprak maandag j.l. de heer J. A. F. de Kort na mens de directie van de schoen fabriek A. en J. de Kort bij de huldiging van de heer Harry van de Griendt, magazijnchef en in koper bij de firma, die op die dag zijn 40-jarig dienstjubileuin bij dit bedrijf herdacht. Het waren bijzonder hartelijke woorden welke de heer de Kort tot de jubilaris richtte, woorden van respect en grote waardering voor een bekwaam en toegewijd medewerker. Spr. wees er op, dat de jubilaris als de rechterhand van de directie altijd het vorste vertrouwen heeft genoten, ook bij de leveranciers. Hij prees de heer v. d. Griendt om zijn grote vakbekwaamheid, zijn rechtvaar digheidsgevoel, eerlijkheid en eenvoud. Namens de directie overhan digde de heer de Kort aan de ju bilaris een gouden polshorloge en een geschenk onder couvert. Me vrouw v. d. Griendt ontving een doos bonbons. Ten slotte felici teerde spr. in het bijzonder de zoon van de jubilaris, Adri, die eveneens in dit bedrijf werkzaam is, en sprak de hoop uit dat deze dezelfde weg op zou gaan als zijn vader, ook al is hij dan op een andere plaats in 't bedrijf gesteld. Burgem. Tqijssen verklaarde, dat hij zelden een hartelijker hul diging had meegemaakt en was verheugd dat hij de feestvreugde nog kon verhogen met de mede deling, dat het H. M. de Koningin had behaagd de heer v. d. Griendt te ondersclieiden met de zilveren eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Namens de snijderij werd de jubilaris nog toegesproken door de heer H. van Beek, die 'n fraai tafelkleedje aanbood en tenslotte nog door de heer C. v. d. Leur Hzn. namens de collega's chefs, die in het bijzonder de verdien sten van de jubilaris onderstreep te als bestuurslid van de RK. Wcrkmeestersbond. Hij bood de jubilaris rookartikelen en mevr. v. d. Griendt een fraaie plant aan.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 13