BINNEN- EN BUITENLAND Liefde in de storm BRIGADIER PIET EN DE SEMI-PROF MAAK BABY'S UITZET COMPLEET MET DE HANDIGE ZWITSAL BABYSET 2 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 31 JULI1959 2 gevecht, waarin de Britse wan- nopig vocht voor de zege, maar waarin zij moest buigen voor de onvoorstelbare kracht van Coc- kie, die meteen na het keerpunt reeds in gewonnen positie lag en tenslotte met 'n formidabele eind sprint een nieuw wereldrecord aan de finish bracht. En deze prestatie getuigt toch wel, gezien liet feit dat Ada en Tineke beiden hun afstand verloren, van 't uit- zonderlijKe niveau, waarop ltia van Velsen en Cockie Gastelaars zich momenteel bevinden. Maar daarmee was het feest nog niet ten einde, want een hall uur later snelde Corrie Schimmel ongrijpbaar uit voor Judith de Nijs en de beide Britse meisjes Rea en Samuel en bracht een nieuw Europees en Nederlands record op de erelijst: 4.57.7 voor de 400 meter vrije slag. OOK DE HEREN. Waren het nu weer alleen de Nederlandse dames, die ons land aan de top van de internationale zwemwereld brachten? Neen, en dat is wel de grootste Waalwijk- se winst, ook de Nederlandse he- hen plaatsten zich in deze inter land op internationaal niveau, zij het dan ook dat hun prestaties van bescheidener aard waren dan van de dames. Daar was allereerst de voor treffelijke prestatie van Leo Vcrburgt met een nieuwe Neder landse recordtijd op de 400 meter vrije slag met 4.39.4. Verder de veelbelovende tijd van Wim van Spingelen op de 4 x 200 meter vrije slag (2.14.4) en de uitste kende prestatie van onze heren op de 4 x 100 m. wisselslag esta fette (4.25.8). De toekomst ziet er wat onze heren betreft beslist wel veel rooskleuriger uit dan een jaar geleden. Zo is dan Waalwijk voor de Nederlandse nationale zwemploeg een triomf geworden, niet alleen door de eclatante revanche op de Britten, maar vooral door de aan zienlijke verbetering van het ei gen niveau. En dat dan allemaal de ver meende „zwaarte" van het had ten spi't Och ja, wat die „zwaarte be treft, ook wij hebben bij Neder landers en Britten zo eens n bab beltje gemaakt en daaruit kun nen we maar één conclusie trek ken: :het Waalwiikse bad is niet zwaarder dan welk ander bad ook. En een stralende Anita Lons- brough verzekerde ons: „Ik ging heerlijk! Maar er is natuurlijk al tijd wel een excuus als het niet goed gaat en wat ligt er dan meer voor de hand dan het z.g. zware bad. Wel zou ik het prettig ge vonden hebben als het water hel der was geweest, ik ben namelijk vreselijk bang voor kikkers." „Misschien heeft ze daarom wel zo hard gezwommen", zei toen een Engelse collega van de „Daily Mail". Waar vermeende Waalwijkse kikkers al niet goed voor zijn BEZOEK VAN KROESJEF AAN AMERIKA Misschien komt het nog zo ver dat Kroesjef dit jaar een bezoek aan Amerika zal brengen. Met deze mogelijkheid wordt reke ning gehouden zowel in Was hington als in de omgeving van vice-president Nixon die thans in Rusland is. Men heeft hem in ge sprekken met Kroesjef al horen praten over „Wanneer u naar Amerika komt" en niet eens het voorwaardelijke „Indien u komt" horen gebruiken, hetgeen er op kan duiden, dat de zaak al half in kannen en kruiken is. Een top conferentie zit er in ieder geval in, zo hebben verschillende Ame rikaanse kranten van hun speci ale verslaggevers, die Nixon ver gezellen, vernomen. WINKELS OP ZONDAG NIET OPEN. Het openstellen van winkels op zondag doet afbreuk aan de hei liging van deze dag en moet dus vermeden worden. Dit heeft de Nederlandse katholieke midden standshond (NRKM) officieel meegedeeld aan de besturen van de diocesane bonden naar aan leiding van de gang van zaken in Zevenaar. In deze Gelderse plaats aan de Nederlands-Duitse grens heeft de meerderheid van de gp meenteraad 'n verordening goed gekeurd, waarbij de winkels op zondag geopend zouden mogen zijn, vooral ten behoeve van de doortrekkende Duitse toeristen. Deze verordening heeft de eind streep echter niet gehaald, omdat staatssecretaris Veldkamp (Eco nomische Zaken) er zich tegen heeft verzet. VERDEELDHEID OP ROOD FESTIVAL. Het door de communisten op touw gezette Jeugdfestival in Wenen - voor de eerste maal georganiseerd buiten een communistisch land, - dreigt in plaats van een propaganda- overwinning, een blammage voor de organisatoren te worden. Ondanks 't motto „Vrede en Vriendschap" is het reeds tot enkele vehctpartijen geko men, in verschillende delegaties zijn scheuringen ontstaan tussen commu nistische en niet communistische le den, enkele tientallen deelnemers heb ben hun koffers reeds gepakt en de „terroristische en dictatoriale metho den van de leiding" hebben tot ver buiten de kring van deelnemers ver ontwaardiging gewekt. VIJFJARIG BESTAND VOOR BERLIJN. Volgens gezaghebbende bronnen in Genève zou het Westen aan de Sov jet-Unie hebben voorgesteld, een re geling in Berlijn aan te gaan voor de duur van vijf jaar, in welke tijd de hereniging van Duitsland tot stand moet komen onder verantwoording van de Grote Vier. Het Westen vraagt Rusland de tijdelijke regeling in Berlijn te eerbiedigen tot aan de dag van de Duitse hereniging. Is de ze hereniging na vijf jaar niet bereikt, dan zullen de Grote Vier opnieuw bij eenkomen om over het gehele Duitse vraagstuk opnieuw te onderhandelen. INDONESIË BREIDT DOOD STRAF UIT. De Indonesische procureur-generaal heeft bij decreet van president Soe- karno de macht gekregen om zware straffen, tot zelfs de doodstraf, te eisen voor personen die het program ma van de regering tegenwerken of in gevaar brengen. Tegen degenen die 't regeringsprogramma tegenwerken, kan de procureur-generaal nu straf fen eisen variërend van een minimum van 1 jaar gevangenisstraf tot het maximum van de doodstraf. Het de creet kan onmiddellijk van kracht worden door wijzigingen in het be staande wetboek van strafrecht. Feuilleton door ELEANOR ELLIOT CARROLL Vertaling: Herman Antonsen 24). (Wordt vervolgd). 25). Zelf sneed ze een reepje van de riem af en weigerde verder ge holpen te worden. „Zoek jij maar liever wat dode takken bijeen", zei ze. „Die moe ten hier in de buurt in massa te vinden zijn, maar denk er om, goed droog hout hoor!" „In orde, generaal!" Robin sloeg de hakken tegen elkaar en salueerde stram. Haar ogen volg den hem met een verdrietige uit drukking. Was hij toch maar wat ze indertijd van hem gedacht had in die eerste heerlijke dagen op „De Droom". Konden ze toch maar naar die eerste week terug gaan het gebeurde in Panama ongedaan maken. Maar dat ging niet. Al zouden ze maanden of ja ren nog alleen op dit verlaten ei land ziften, dan nog zouden ze even vreemd als nu tegenover el kaar staan. Die diepe kloof bleef bestaan. Met een onderdrukte snik richtte Gwynne al haar aan dacht weer op 't nxaken van vuur. XIV. SCHATTEN DER ZEE. Een uur daarna zaten ze tegen over een fel brandend vuur en ze genoten van de warmte. Hun kle ren waren nog vochtig en buiten viel de regen in stromen neer en lekte door de spleten van 't half vergane dak op hun hoofd. De broodvruchten vormden een sma kelijk maal, waarvan beiden ge noten. Robin ondernam nog een tocht naar de bron en kwam te rug met kristalhelder water in de gebroken aarden kan. Ze spraken over alles en alles, behalve over zichzelf en hun moeilijke toe stand. Ze maakten gissingen over het ontstaan van de hut waarin ze zaten. Robin meende, dat ze door jagers gebouwd moest zijn; de hut lag voor de vissers te ver van hef water. Was dit het geval, dan konden ze niet al te ver van de beschaafde wereld zitten, al hadden ze dan ook geen land in WIND WAKKERDE PEELBRAND AAN. Als gevolg van een straffe zuid wester bries is de grote Peelbrand bij Helenaveen dinsdagmorgen weer op gelaaid. Het vuur is nu doorgelopen naar het grondgebied van de turf- exploitatie-mij. Minke. Arbeiders van deze maatschappij hebben opnieuw diepe sleuven in het veen gegraven om het naderende vuur te stoppen. In het dorp Helenaveen zijn maandagavond en in de nacht vijftien hectaren bos afgebrand. Brandwachten lopen nacht-patrouille om overslaan van vuur naar het dorp en de negen mil joen turven die aan de Helenavaart in voorraad liggen, te voorkomen. Grote voorraden turf zijn de afge lopen 24 uur al uit de Peel gehaald. De meeste inwoners van Deurne die voor eigen gebruik zelf turf in de Peel hebben gestoken, hebben hun voorraden het afgelopen weekeinde al in veiligheid gebracht. Een groot deel van de Noord-Limburgse Peel was dinsdag nog steeds gehuld in de rook van de grote veenbrand, die thans over een gebied van bijna 700 hectaren woedt. VERNIELINGEN OP SOLDATENKERKHOF. De jeugd van Venray heeft ernsti ge vernielingen gepleegd op het En gelse soldatenkerkhof in deze ge meente. Volgens de Britse intendant, belast met het toezicht op de solda- tenkerkhoven in Europa, zijn zelfs bladen gescheurd uit het dodenregis- ter, terwijl op andere bladen zeer on gepaste krabbels zijn aangebracht. Met verontwaardiging heeft bur gemeester Janssen hiervan dinsdag in de raadsvergadering mededeling gedaan. De politie is opgedragen streng tegen deze schennis op te tre den. VIERVOUDIGE BOTSING. Een stilstaande auto, die zich in de file wilde voegen, heeft dinsdag rond het middaguur op de Utrechtse weg onder De Bilt een kettingreactie van ongelukken ontketend. Een man kwam om het leven, zeven andere slachtoffers werden min of meer ernstig gewond. Drie van hen waren dinsdagavond nog in levensgevaar. Een trailer, rijdende in de richting Zeist, moest uitwijken voor een per sonen-auto, die op de sliprand staan de een signaal gaf, dat hij zich in de Die jaren kunt U nooit van U afschudden... Rheumatische Pijnen wel! Regelmatig Kruschen nemen. file wilde voegen, 'n Austin bestuurd door de heer Werner, haalde op dit ogenblik juist de trailer in, week uit, haakte toch zijn voorganger aan de achterkant, en kwam op de „verkeer de" rijbaan terecht. Vanuit Zeist naderde een NBM-bus, die de auto weer terugstootte naar de „goede" rijbaan. Deze schoot evenwel weer terug naar links en botste toen tegen een Rover, die uit de richting Zeist kwam. Op slag gedood werd de heer L. A. Werner (65) uit Soest. Gewond wer den zijn echtgenote G. J. Werner- Kuehbauen (67), de heer N. W. de Groot (37), consul in Port-Said en met verlof in Nederland, zijn vrouw, G. J. W. de Groot-Werner (34) en hun twee kinderen, H. L. F. de Groot (10) en G. J. W. de Groot (6). In de Rover zaten de heer P. ten Bergen (59) tandarts te Soest en zijn assis tente, mej. A. Kaptein (48). DRIE DODEN OP ONBE WAAKTE OVERWEG. Op de onbewaakte overweg achter het industrie-terrein van Etten-Leur zijn dinsdagmorgen drie gemeente arbeiders met hun vrachtwagen op een trein ingereden. Zij werden alle drie op slag gedood. Op de overweg, die de Kattestraat met de Heistraat verbindt, werden de arbeiders dinsdagmorgen om kwart voor acht, toen zij al op het tweede spoor waren, verrast door de snel trein Nijmegen-Bergen op Zoom, die om 7.36 uur uit Breda vertrokken was. De machinist zag het ongeluk aankomen, maar kon ondanks krach tig remmen zijn trein, die rond 100 km snelheid had, niet tijdig laten stoppen. De trein slingerde de wagen ruim honderd meter over de spoor- baan. De 58-jarige J. Oomen (vader van zeven kinderen) werd uit de auto ge slingerd. De twee andere slachtoffers, de 39-jarige chauffeur F. van Meer (gehuwd, een kind) en de 37-jarige L. Lambregts (gehuwd, een kind)) werden dood in de cabine gevonden. Het is niet duidelijk, hoe het komt dat de chauffeur trein niet heeft gezien. Het zicht is ter plaatse zeer ruim. Dit is het eerste ernstige ongeluk op deze overweg. Uit de Provincie VOORTREFFELIJKE „CZARDASFüRSTIN" TE OISTERWIJK. In het natuurtheater te Oosterwijk ging zondag j.l. de première van Em merich Kalman's operette „Die Czar- dasfürstin" in de vertolking door de Operettever. N.V.A. van de Kath. Kunstkring „Oisterwijk Omhoog" met medewerking van solisten van de Nederlandse Opera. Het is een voor treffelijke opvoering geworden, die niet alleen financieel een volledig succes was - het theater was tot op de laatste plaats uitverkocht - maar die ook artistiek op een uitstekend peil stond. Het grootste aandeel in het kunstzinnig succes van deze vlot te en zeer goed verzorgde opvoering had Mizzi van der Lans, een van de drie solisten der Ned. Opera, die in de titelrol oog en oor bekoorde met haar fraai getimbreerde sopraan en charmante spelkwaliteiten. Naast haar zagen een zeer boeiende Henk Meijer in een knappe vertolking van de jonge vorst Edwin von Lippert Weylersheym. Niet helemaal in de pas met dit duo bleef Mary Shotti als de wufte gravin Stasi. Een bril jante bijdrage leverde ook de „eigen" solist Martin van Otterdijk, die van graaf Boni een onvergetelijke creatie maakte. Ook Lambert Donders liet als Feri uitstekende dingen zien en horen. Verder zagen we Harry Groe- niand als vorst Leopold, Ad Fijnen- burg als Eugen von RohnsdorfHar ry Smits als Mac Grave, Gerry Hees sels als madame de reception, Jan Marcelissen als notaris Kisz, Vic Paimans als Vilhar, Mies Kruitwagen als Juliska, Louise Biemans als Aran- ka en Toos Schilders als Lia. Zij allen leverde waardevolle bijdragen tot het succes van deze middag, al zaten alle rollen er niet even vast in en kon men hier en daar nog wel iets van plan kenkoorts bespeuren. In de komende opvoeringen zal deze kleine schoon- heidsfout echter wel achterwege blij ven. Helemaal geslaagd waren ook niet de balletten, die waren ingestudeerd onder leiding van Louise Biemans, maar als men wat beter gewend is aan de ongelijke „vloer", zal dit on derdeel er ook wel beter uitkomen. Het orkest onder leiding van de heer Kees van Gorp heeft ook deze middag een voortreffelijke prestatie geleverd en in wel zeer belangrijke mate bijgedragen tot het succes. De bloemen, die na afloop werden aangeboden aan de vrouwelijke solis ten, waren dan ook wel op hun plaats. Het was een uiterst prettige en geslaagde middag daar in het zon nige Oisterwijkse natuurtheater en wij kunnen dan ook niet anders doen dan de komende opvoeringen op 2, 9, 15, 16, 23 en 30 augustus warm in de belangstelling aanbevelen. om stil van te worden en dagenlang over te HAMOL MARGRET ASTOR GOYA (alleenverkoop) PEGGY SAGE nu ook bij Dumoulin's drogisterij Grotestraat 327 Tel. 3071 WAALWIJK 55). Het is ons dus wel duidelijk ge worden, dat het leven van staats secretarissen en referendarissen niet over rozen gaat. Komt de mi nister om de een of andere reden een week lang niet opduiken, dan wordt van zijn medewerkers ver wacht, dat zij stoer een week op hun post blijven. Dat gaat je niet in je kouwe kleren zitten. Ge lukkig kwam op dat moment de auto van de minister er langzaam en statig aanrijden. De minister zat er zelf in en hij zong. Hij zong een lied, dat hij zich nog herin nerde uit zijn studentenjaren. „Annemarieke, waar ga jij naar toe?" zong de minister. Én het was hem alsof hij het lieve stem metje van Annemarieke hoorde, die hem antwoordde met: „Ik ga naar Leije toe, naar de studenten toe..." Toen welde er een traan op in des ministers oog. „Anne marieke..., studententijd, schone tijd..." mompelde hij. „Voetbal lers naar Italië... klets Hij was dus wel een tikkeltje zwaar op de hand geworden, die flinke minister, maar ja, dat wordt ie dereen, die wat te veel spaghetti heeft gegeten. We nemen hem dat evenwel niet kwalijk, want toen hij het ministerie binnen trad, dwong hii werkelijk het grootste respect af door zijn fiere hou ding. „Alle voetballers moeten naar Italië..." zei de minister met dikke tong. „Begrijpen jullie dat, Fotsmans en Treckmans Alle voetballers moeten naar Italië. Hoe meer hoe beter. En Annema rieke moet naar Leijen!" „De kwestie heeft Zijne Excellentie sterk aangegrepen", zei drs. J. J. Delijn Trecker... de omtrek kunnen ontdekken. Het weer klaarde op. Hun hor loges waren blijven stilstaan, maar volgens de stand der zon moest het naar hun mening zo wat vier uur in de namiddag zijn. Robin stelde voor langs 't strand te gaan wandelen en het meisje ging gretig op dit voorstel in. Nietsdoen in zijn nabijheid viel haar veel te zwaar. Ze voelde dat ze voortdurend bezigheid moest hebben. De hitte was nu gewel dig. Het leek meer op midden juli vond Robin, dan op begin okto ber. De zon drong door het dichte gebladerte heen en brandde als gesmolten lood op hun hoofden. Geen zuchtje bracht enige koelte. Zelfs de zee was stil en spiegel glad en scheen de warmte terug te kaatsen. En er was niets te zien dan de strook zand langs het wa ter, de wijde zee om hen heen en een stuk oerbos ten zuiden van hun verblijf, dat onbekende geva ren verborg. Robin keek peinzend naar die wildernis. Hij moest er achter zien te komen wat er ach ter dat bos lag. Maar vandaag niet, dacht hij, toen hij zag, hoe vermoeid Gwynne zich naast hem voortsleepte. Hij kon haar niet alleen laten en zij kon in die toe stand niet mee op onderzoek uit gaan. „We gaan terug", zei hij be slist. „Dan kun je rusten. Nee, stribbel niet tegen. Ik zie veel te goed dat je doodop bent." Weer in de hut teruggekeerd, ging Robin dadelijk naar buiten en haalde armenvol Spaans mos van de bomen, waarvan hij een zacht bed binnen in de hut gereed maakte. „Ga daar nu een paar uurtjes op liggen", zei hij bevelend. „Als je dat niet doet wordt je vast nog ziek. Je bent zo bleek als een doek." „Zelf zie je er ook niet zo best uit", stribbelde ze met een flauw lachje tegen, en keek naar zijn vuil geworden kleren. En toen zag ze, dat de wond opnieuw was gaan bloeden, en ze werd ogen blikkelijk weer verpleegster. „Ik ga pas slapen als ik eerst je hoofd gewassen en verbonden heb", zei ze met grote beslistheid. „Gelukkig, dat er nog genoeg ver- bandstof in de stroken van mijn rok zit. En met die woorden scheurde ze er weer een strook af. De aanraking van haar zachte vingers bezorgden Robin een ril ling over zijn rug. Hij bedwong echter zijn verlangen om haar in zijn armen te nemen en te kus sen. Hij greep slechts stilletjes haar rok beet en bracht de zoom er van aan zijn lippen. Eindelijk zat het verband om zijn hoofd. Robin wilde de hut verlaten, doch zij riep hem terug. „Wacht eens even. Ik wilde je nog wat vragen... wat ik graag zou weten. Je hebt gezegd, dat je ine van 't jacht hebt zien afval len. Dat je naar me toe gezwom men bent. Dat was verbazend moedig en ik ben je er heel en heel dankbaar voor. Maar heeft niemand anders het gezien?" Ze dacht natuurlijk aan Faust, vloog hem door het hoofd. Zijn gezicht verstrakte. Toch zou hij haar nooit zeggen, dat de man, die ze lief had, haar aan haar lot had overgelaten en alleen om zichzelf gedacht had. Hij kon die gedachte nog steeds niet goed verduwen. „Ik veronderstel, dat ze het al lemaal gezien hebben", zei hij bruusk. „Je moet er mij niet voor bedanken. Want je hebt van jouw kant ook weer mijn leven gered, nietwaar? Ga nu maar lig gen en probeer te slapen. Ik zal wel dicht in de buurt blijven." Ze ging als een gehoorzaam kind op het mos liggen en Robin ging naar buiten en zette zich neer op een gevallen boomstam, waar hij roerloos urenlang bleef zitten, zonder het meisje 'n ogen blik uit het oog te verliezen. Meer verlangde hij niet. Hier in de wil dernis was ze aan zijn zorgen toevertrouwdNiemand kon haar nu van hem weg nemen. Het kon weken duren voordat een ander mens in hun kleine paradijsje kwam. Dat gaf hem een grimmi ge voldoening. De zon ging onder als een vurige bal, die in zee weg zonk. De duisternis viel snel en een stevige bries wo^i door de palm takken met een sussend ge fluister. Robin kreeg het kil in zijn vochtige, weinige kleren. Hij wandelde een poosje op en neer en zwaaide met zijn armen. Daar op ging hij weer naar de hut om te kijken. Gwynne lag vast te sla pen met haar ene arm onder haar bruine krullen. Hij sloop zachtjes langs haar heen en rakelde het vuurtje wat op. Beschermend keek hij op haar neer, ging weer naar buiten en legde zich dwars voor de deuropening neer. Aan de donkere hemel twinkel den duizenden sterren met onge kende helderheid, het vogelge- kwetter zweeg en er slopen geen dieren meer tussen de struiken rond. (Wordt vervolgd). van „DE ECHO VAN HET ZUIDEN" De kleine dagelijkse dosis Kruschen doet wonderen. Door de aansporende werking van de vijf minerale zouten op de bloed zuiverende organen gaan deze weer krach tiger werken en zo worden alle onzuiver heden in Uw bloed - oorzaak van Uw lijden en pijn - vanzelf afgevoerd langs natuurlijke weg. Neem eens een proef met Kruschen. Al gauw zult U de weldadige werking ondervinden. AMSTERDAM COPYRIGHT STUDIO

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 2