FILMJOURNAAL Musis Sacrum Waalwijkse en Langstraaise Courant SHETLAND SHOW Drunen - Elshout MIDDENSTANDSTENTOONSTELLING en SHETLAND SHOW ZONDAG DE RONDE VAN DRUNEN ONMISBAAR voor de a.s. vacantie JAN DE COCK Shetland optocht Zaken' en artistenshow Bal champêtre Amerikaans waterorgel f 50.-, 56.-, 72.-, 76.- jongensregenjassen VRIJDAG 31 JULI 1959 Dit blad verschijnt 2 x Der week Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN 82e JAARGANG No. 61 Abonnement: 22 cent per week: per kwartaal ƒ2.35 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES ..ECHO" Een zomerfeest voor jong en oud In de reeks van winkelacties welke de Winkeliersvereniging in Drunen - Elshout gehouden heeft, - en dat zijn er negen - gaat deze tiende actie wel een zeer bijzondere plaats innemen. De Mid denstandstentoonstelling en Shetland Show, welke a.s. zaterdag t.m. dinsdag wordt gehouden, belooft een groots zomerfeest te worden. Deze Middenstandstentoonstelling en Shetland Show is omgeven door zovele acties en festiviteiten, dat deze eerste Braderie in Drunen een groots zomerfeest wordt voor jong en oud. Shetland optocht, zaken en artisten show, waterorgel, huismoe dermiddag, kindermiddag, Bal Champêtre en ponny-rijden, zie hier in grote trekken het programma dat nog aangevuld wordt door muzikale wandelingen en concerten der plaatselijke harmo nieën, terwijl in de avonduren het gemeentehuis feestelijk zal worden verlicht. Reeds enkele jaren is, vooral ook met het toenemende vreemdelingen verkeer, in Drunen de behoefte ge voeld om een zomerfeest te organi seren. De plaatselijke winkeliersver eniging heeft daarom dit jaar het initiatief genomen om een midden standstentoonstelling te organiseren en dit zodanig met allerlei festivitei ten uit te breiden, dat het een echt zomer- en vacantiefeest wordt en als de voortekenen niet bedriegen, be looft het dit werkelijk te worden. Drie dagen kunnen de kinderen in ponnywagens rijden en daarbij zelf koetsier spelen. Voor de grotere is er zondagavond op het raadhuisplein een groot bal champêtre met muziek van de Boerenkapel uit Drunen. Maandagmiddag is het huismoe dermiddag en dinsdagmiddag is er op het Raadhuisplein een groot kinder feest. Verder is er iedere avond, uit gezonderd zondag, zaken- en artisten show, met bekende artisten, zoals Peter Piekos en Tony Lering. De Middenstandstentoonstelling wordt gehouden op het Raadhuis plein, waar iedere deelnemende win kelier standruimte heeft afgehuurd. Met deze grote zomeractie, welke zeker de belangstelling zal trekken BEZOEKT DE van zeer velen uit Drunen en omge ving, gaat de Drunense middenstand vanaf zaterdag tot en met dinsdag tonen wat zij bieden kan. Programma Zaterdagmiddag Shetland Optocht met intocht Gravin van Shetland. 3.30 uur:Opening tentoonstellings terrein; tot 6 uur bezichtiging stands en ponny-rijden door de kinderen. 7 uur: Avond-openstelling Shet- landshow, Middenstandstentoonstel ling. Muzikale rondwandeling muziek verenigingen. 8 uur: Zaken- en Artisten-show, Raadhuisplein. Zondag 2.30 uur: Openstelling Shetland- show en Tentoonstelling. 7 uur: Avond-show, Bal Cham pêtre op speciale dansvloer, Raad huisplein. Maandag 2 uur: Huismoedermiddag op ten toonstellingsterrein. Vanaf 2 tot 6 uur weer ponny- rijden voor kinderen. 7 uur: Opening avondtentoonstel ling. Muzikale rondwandeling muziek verenigingen. 7.30 uur Concert tentoonstellings terrein. 8 uur Zaken- en Artisten-show tentoonstellingsterrein. Dinsdag 2 uur: Kindermiddag tentoonstel lingsterrein. Vanaf 3 tot 6 uur ponnyrijden voor kinderen. 7 uur: Zaken en Artisten-show tentoonstellingsterrein. Showstal. Met de Shetland Show komt te vens een showstal mee, welke des avonds prachtig verlicht wordt. Hier door is het mogelijk de ponny's onge hinderd te bezichtigen. Water or gel. Met de Shetland Show komt ook het wereldberoemde Amerikaanse Waterorgel mee. Dit fantastische or gel alleen reeds is een bezoek aan dit zomerfeest waard. Verlichting Gemeentehuis. In verband met de Middenstands tentoonstelling en Shetland Show, zal gedurende dit zomerfeest in de avonduren het gemeentehuis worden verlicht. Oriëntatierit. Ter gelegenheid van de Shetland Show heeft de plaatselijke Midden standsvereniging voor maandagmid dag 3 augustus een rijwiel-oriëntatie- rit georganiseerd. Leeftijd van 13 t.m. 18 jaar. Het inschrijfgeld be draagt f 0.50. Er is tractatie en attractie onderweg en na afloop waar devolle prijzen. De start is bij de Ho ge Braken. Inschrijving dezelfde dag van 12 tot 2 uur. Extra film Hoge Braken. In verband met de Shetland Show en de vacantietijd geeft de Hoge Bra ken volgende week twee extra film voorstellingen, namelijk maandag en dinsdag, 3 en 4 augustus, 's avonds om 8 uur. Het programma vermeld de vrolijke film Liefdes Zender X. Zie verder filmjournaal. op 1, 2, 3 en 4 augustus te DRUNEN. A.s. zondag wordt in Drunen de tweede Ronde van Drunen verreden, om de grote prijs van Drunen. Deze ronde welke verreden wordt over een fraai en goed overzichtelijk parcours, beloofd een spannend wielerfestijn te worden. Er komt in Drunen een sterk ren- nersveld met o.a. de complete Olym- pia-ploeg, die winnaar werd in de Ronde van Nederland. Door diverse bedrijven en winke liers zijn mooie premies beschikbaar gesteld, zodat er een aantrekkelijke wedstrijd op het programma staat. Na de strijd tussen de nieuwelingen, over een afstand van 60 km, volgt de strijd tusen de amateurs. Bij de amateurs is de inzet de Gro te Prijs van Drunen, bestaande uit 'n fraaie staande schroef. Deze prijs is thans in het bezit van Nico Walra- vens uit Den Bosch. Deze zal natuur lijk alles in het werk stellen, deze prijs ook dit jaar weer te bemachti gen. Of hem dit zomaar zal gelukken kunnen we sterk betwijfelen. De con currentie is namelijk groot en sterk. Op de eerste plaats van de Drunense favorieten. Tini v. d. Lee, die dit sei zoen reeds zes overwinningen wist te behalen, zal er fel op gebrand zijn nu ook voor eigen publiek als eerste te eindigen. Theo van Heeswijk rijdt dit jaar zijn eerste seizoen bij de amateurs en behaalde daar reeds mooie successen door regelmatig in de prijzen te fiet sen. Daar hij begin augustus in mi litaire dienst moet, zal hij in deze laatste wedstrijd als burger, natuur lijk alles in het werk stellen goed voor de dag te komen. Piet v. d. Hoven, die dit seizoen wegens militaire dienst niet veel heeft kunnen trainen, is natuurlijk ook vast van plan nu in eigen plaats een prima wedstrijd te rijden. Verder komt de winnende ploeg van Olympia's Tour door Nederland, de Zwaluwen uit Vlijmen, aan de start, met als grote kanshebber na tuurlijk Hub. Zilverberg uit Goirle. Maar of zijn ploegmakkers het hem zo maar cadeau zullen geven, gelo ven we niet. Ab Sluijs uit Badhoe vedorp behaalde dit seizoen reeds acht overwinningen en is ook nu weer sterk favoriet. Maar ook Dré de Vries uit Waalwijk mogen we tot de kans hebbers rekenen. En dan zeker niet te vergeten de sterke Bertie v. d. Ven uit Vlijmen. Een renner die dit jaar reeds wedstrijden als Berlijn - War schau - Praag en de Ronde van Lu xemburg met succes reed. Tevens be haalde hij ook in prof-wedstrijden mooie resultaten.En dan menen we dat het parcours in Drunen hem wel ligt. Daar de sprint niet zijn sterkste wapen is zal hij moeten proberen al leen weg te komen als de eindsprint in zicht komt. Verder zien we dan nog sterke renners als: L. Coehorst uit Tilburg; J. Hermes uit Berkel; G. van Lith uit Gellicum, kampioen van Gelderland en ook al militair kampioen geweest; C. Paymans; G. Wesseling uit Half weg; R. Paul, van de sprintschool van Arie van Vliet uit den Haag; de bekende onafhankelijke Carel Hame- linck uit Scheveningen. Allemaal renners dus die ons een spannende strijd mogen doen ver wachten. De amateurs en onafhankelijken rijden 100 km en starten om 3 uur. Om 1 uur is er een wedstrijd voor nieuwelingen over 60 km. Hierin verschijnen verschillende jonge ren ners uit de omgeving, zoals H. van Weert, J. v. d. Wiel en R. v. d. Ven uit Vlijmen, W. van Heijst uit Haar steeg, J. Wilhelm uit Waalwijk, van Laarhoven uit Loonopzand. Zij zul len de strijd aan moeten binden tegen Fransen uit Halfweg, Kersbergen en Koel uit Amsterdam, de Vries uit Amersfoort en vele andere prominen te nieuwelingen. Ook weer reden ge noeg om een spannende en mooie wedstrijd te verwachten. A.s. zaterdag, 1 aug., om 8 uur, is er een bijeenkomst voor de mede werkers aan deze Ronde van Drunen. Drunen heren scooters- en bromfietsrijders Voor U brengen wij een grote sortering scooters- en bromfietsjassen van geheel dubbele stof, speciaal be scherming tegen de wind, ook met inknoopbare dubbele wollen voering, de echte „PARKA" coats met of zonder capuchon JASSEN van geheel dubbele stof vanaf f42.75 Verder grote sortering: Alle soorten herenregenjassen in de nieuwste modellen en kleuren f 34.-, 39.75, 42.-, 48.- en hoger. Sportieve vlotte leuke modellen, leeftijd 10 jaar f 28.50 Damesregenmantels vanaf f 18.75 PLASTIC BIG-BEN Dames- en Herenregenjassen vanaf f 6.90 Jongensregenjassen, lengte 80 f 9.25 Kindercapes, lengte 50 f 3.90 TILBURG b/d overweg Zondagsdienst. Vanaf zaterdagmiddag 3 uur lot inaandagmorgen 8 uur, uit sluitend voor spoedgevallen. Zaterdag 1 en zondag 2 augus tus dienst Dr. v. d. Wouw. Nationale Politiehonden wedstrjjd. De politiehondenvereniging „De Verdediger" alhier houdt op haar terrein aan de Steegerf op 16 augv a.s. haar jaarlijkse nationale po- ïtiehondenwedstrijd, waaraan de beste gecertificeerde honden zul len deelnemen. Aanvang der vooroefeningen Ü.30 uur. manwerk 14.30 uur. Geslaagd. Voor het diploma steno Duits slaagde onze dorpegenote mej. 1 liea. v. Oijen (Giersbergen). Agenda. Vrijdag 31 juli. 8.30 uur repetitie harm. De Volharding zaal Elshout. 7 uur in korven Vredesduif, v. d. Geit. Zaterdag 1 augustus. s Middags Shetland optocht en intocht Gravin van Shetland. 3.30 u. opening Shetland show. i uur muzikale wandeling. 8 uur zaken- en artikelenshow. 8.30 u. vergadering St. Hubcr- tusgilde, café Elshout. 8 uur film „De Tijger valt aan" Hoge Braken. 8 u. vergadering medewerkers Ronde v. Drunen, Hotel Royal. Zondag 2 augustus. 11.30 uur repetitie harm. Bea trix, zaal v. Delft. 11.30 uur repetitie harm. De Volharding, zaal Elshout. 11.30 uur R.K. Bibliotheek Hoge Braken. 1 uur Ronde van Drunen nieuwelingen. 2 uur jeugdfilm Hoge Braken. 2.30 uur openstelling Shetland show. 3 uur Ronde van Drunen amateurs. 5 uur film „De Tijger valt aan" Hoge Braken. 7 uur hal champêtre Raadhuisplein. 8 uur film „Het huis der naam lozen", 18 jaar, Hoge Braken. Filmjournaal „THIS HAPPY FEELING". Als Don Juan op jaren is de Hans Albers-achtige Curt Jurgens nu niet 1 de man die ons een paar uur echt ontspannend kan bezig houden. Het is naar onze smaak allemaal een beetje te nadrukkelijk, te veel gewild charmante vaderlijke pose om echt te zijn, en eigenlijk ook wel een beetje te flauw. Het verhaal is echt niet om nog lang over na te denken. Een meisje, dat door iedereen handtaste- I lijk lastig gevallen wordt (waar ze 1 zelf natuurlijk helemaal geen schuld aan heeft), valt midden in een nood weer binnen bij een acteur, die zijn beste jaren gehad heeft (inderdaad!). Zij, Debbie Reynolds, is aanvanke- i lijk vreselijk bang van de recht uit het boekje „Hoe wordt ik levenswijs" gestapte Curt Jurgens, maar als hij haar zijn pyama leent, krijgt ze een brok in haar keel. Uit die brok groeit wat men liefde noemt op de film, hetgeen helemaal niet naar de zin is van a) Nita Holloway, een actrice, die beslist weer op de planken (en in het huwelijk) wil sleuren, en b) van Bill, een onduidelijke jongen met een auto, die vindt dat oude mannen oude vrouwen moeten trouwen. En zo gebeurt het tenslotte dan ook. Van vrijdag tot en met zondag. Toegang 14 jaar. „MEISJES OP HET SLECHTE PAD". Hoeveel meisjes er op het slechte pad zijn, is niet een-twee-drie te zeggen, maar volgens de film over dit thema zijn het enkele legioenen. Ze maken zowel de straat als de bioscoop onveilig en hebben tenslotte allemaal vreselijk spijt, dat ze bij moeder weggelopen zijn (en gie ge- leuft da!) In dit verhaal zien we er enkele, rondborstig, rokend en kau wend, in bars en langs de straat han gen. Ze houden zich in leven met de portefeuilles van dronken mannen Maar omdat ze tenslotte begrijpen, dat het veel lucratiever is om één post kantoor te beroven dan tien mannen- in-de-olie, gaan ze dat doen. Maar dan komt er plotseling een van de zeer schaarse, brave en goede meis jes en dit kind, dat blijkbaar iiog veel te weinig films heeft gezien, maakt de zaak stuk. De politie komt er bij, nou, en dan weet u het wel. Toegang 18 jaar. Maandag ên woensdag. Eddie Constantine alias Lcm- iny Caution is weer terug en dat betekent een spannend, boeiend en spectaculair brok fiïm, waar in vuisten, revolvers, mooie vrou wen en de eeuwige grijnslach van Eddie het voor 't zeggen hebben. Het warmbloedige spul speelt zich af in het roezemoezige en groezelige Casablanca, waar men op een lijk meer of minder niet kijkt. Een jongeman krijgt 'n tik met een fles op het hoofd, die hem in de ambulancewagen doet belanden, waar hij een verward brabbeltaaltje begint uit te slaan, waaruit de altijd slimme politie echter weet op te maken, dat er een aanval wordt beraamd op een enorm goudtransport. Daarna komt Lemmy in actie, waarbij hij al direct stuit op een zeer verlei delijke cabaretzangeres (Domi nique Willems), die ook het een en ander met het zaakje te ma ken schijnt te hebben, maar wat weet voorlopig nog niemand. Enfin, het duurt niet lang of Lemmy heeft handen vol werk, waarbij hij zijn aandacht zo goed mogelijk tracht te verdelen tus sen het ruwe handwerk en de veel zachtere bezigheden met de jongedame. Lemmy krijgt het te gen de gangsters bijzonder zwaar te verduren, maar komt tenslotte toch als de victorie kraaiende haan uii de warboel te voorschiin en kriigt van de juffrouw, die nog echt de slechtste niet blijkt DE ECHO m HEI ZUIDEN De complete Olympia-.ploeg, die zondag in Drunen aan start komt; v.l.n.a.r: v. Dal, leider; P. Liebregts, verzorger; Nico Walraven, winnaar in 1958; Dré de Vries; Tini v. d. Lee; Ab v. d. Sluijs; Bart v. d. Ven; Piet de Jong; Huub Zilverberg. KOESTRAAT 151 „DE TIJGER VALT AAN". Dit avontuurlijke verhaal, dat zich af speelt in het communistische Albanië, be gint in Griekenland, waar de knappe Tracy Mallambcrt (Martine Carol) de hulp in roept van de Amerikaanse avonturier Car son (Van Johnson) om haar Albanië binnen te smokkelen, teneinde haar broer Henri te redden die daarheen verbannen is. Met behulp van de Albanese verzetsman Stend- ho weten zij het land binnen te komen, waar het echter al gauw duidelijk wordt dat Stendho ook lid is van de geheime staats politie. Tracy, Carson en Henri lopen ten slotte in een val die Stendho heeft uitge zet, maar worden dan door een stel parti- sancn toch weer bevrijd. Een spannend verhaal, vol actie. Toegang 14 jaar. Zaterdag om 8 uur en zondag om 5 uur. DRUNEN FILMJOURNAAL. ,HET HUIS DER NAAMLOZEN". Bijzonder spannend verfilmd is dit ver haal van de ontsnapping van een moorde naar uit de gevangenis. De mogelijkheid tot deze ontsnapping heeft Arnie Judlow te danken aan zijn broer Bill, die samen met zijn vrouw Ruth de zaak voorbereiden. Een der gevangenbewaarders, die verliefd is ge- j I Y A f worden op Ruth, komt achter de plannen, U A w I maar zegt niets. Als de ontsnapping gelukt is, perst hij Bill 5000 dollar af. Intussen is het met Arnie helemaal niet prettig leven, j want hij krijgt aanvallen van razernij en wil j zelfs Bill vermoorden, omdat hij meent, dat hij hem Ruth ontstolen heeft. Tenslotte j weten Bill en Ruth niet anders te doen dan Arnie weer aan de politie over te leveren. Zondag en woensdag om 8 uur. Toegang 18 jaar. „HET GROENE MASKER' „LIEFDESZENDER X." Als extra film voor de vacantie de re prise van „Liefdeszender X", een prettige en vrolijke musical, ditmaal van Duitse ma kelij met Adrian Hoven, Renate Holm en Gunther Philip in de hoofdrollen. Het ver haal behandelt de lotgevallen van een drie-, tal jonge mensen, een zanger, een compo nist en een omroeper, die vergeefs trachten een angegement bij de radio te krijgen. Tenslotte beginnen ze maar met een eigen clandestiene zender, die ze „Liefdeszender" noemen. Ze krijgen daarmee veel luisteraars op hun hand, maar de politie tegen zich... Enfin, gaat u zelf zien hoe goed het ten slotte allemaal nog afloopt. Maandag en dinsdag om 8 uur. Toegang alle leeftijden. „LAUREL EN HARDY BIJ DE LUCHTBESCHERMING". En daar zijn voor de jeugd dan weer de Dikke en de Dunne, die zich ditmaal in de kringen van de luchtbescherming bewegen, waar hun dolle avonturen ons in ernstige twijfel brengen omtrent het nut van deze instelling. Maar tenslotte weten ze toch een stel Duitse spionnen te ontmaskeren en zijn de helden van de dag. Zondagmiddag 2 uur. Alle leeftijden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 5