VLIJMEN VISWEEK SARO.NM m. Framboosjes Mager Ontbijtspek 65 DE LAATSTE 29.- 1. COUPONS 4. 2. 85 ct. 2. 21. U moet hier gebruik van maken TONIJN HARING - Gevulde U KUNT NU NOG PROFITEREN SLA UW SLAG DEKENS TEGEN ZOMERPRIJZEN Uitverkoop!! Opruiming!! Uitverkoopü -ENORME KORTINGEN!- 59 ct. 12.50 VITRAGESTROOK en VALLEN m cocos 3 50 TL PILCHARUS 75 98 75 25 O 58 O 50 98 4 95 *5 98 WONINGTEXTIEL Tijd. GROTESTRAAT 176 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 31 JULI 1959 Haarsteeg Oogst DUBBEL blik blikjes gram geisha KWALITEITSGARANTIE AUTO-RIJLES „SNIJDERS Vette jonge hanen Bouman CAMERA ,,'t Camerahuis" Dat kan alleen met de opruiming 29.75-23.75- Iji Dubbel face deken 100% wo1 180 x 220 in plastic bewaarhoes slechts 59.75 KARPETTEN 200 x 300 LIGSTOELKUSSENS nu slechts - CRETONNE - grijpt déze kans ZEIL - JABO BOUCLé - TAPIJT - COCOS SPOTKOOPJE SPOTKOOPJE VITRAGE DOBBY-STOFFEN SIERKUSSEN Velours - damast Doorschijnend Al onze Handweef TAFELZEIL Grote collectie met 10% korting TAFELKLEDEN WANDDOEKEN L. a van 3.95 nu voor CHENILLE SPREIEN 0VERG0RDIJNST0FFEN nu voor van 5.95 nu voor TEL. K 4160 - 2512 te zijn, een zeer prettige beloning. Gekruid en geen kinderachtig amusement. Van vrijdag tot en met zondag. Toegang 18 jaar. „MACOUBA, DE MAGISCHE DANS". Voortreffelijk gemaakt is deze kleurenfilm over de expeditie van lïonzi en zijn tochtgenoten dwars door de Matto Grosso, de moerassen van Paraquay, de jungle van 't Amazone-gebied en over de ruige en besneeuwde top pen van het Andcs-gebegte. Het geheel is een fantastisch en im ponerend schouwspel van de ont zagwekkende grootheid der na tuur, waarin gebieden en schat kamers liggen die dö mens nog steeds niet vermag te ontsluiten. Men maakt kennis niet de meest primitieve stammen, die leven in hel hart van de eindeloos groene jungle en die nergens anders zou den kunnen leven, gevangen als zij zijn door het mysterie dat hen omgeeft. Een buitengemeen boeiende film, die we warm in de belang stelling kunnen aanbevelen. Maandag en woensdag. Toegang alle leeftijden. RAADSVERGADERING. Agenda van de openbare vergadering van de raad der gemeente Vlijmen op vrijdag 31 juli 1959 des n.m. 7 uur ten raadhuize der gemeente. Te behandelen onderwerpen 1. Ingekomen stukken. la. Voorstel van Burg. en Weth. tot het verlenen van medewerking ingevolge art. 72 e.v. der Lager Onderwijswet 1920 aan het Bestuur van de R.K. Jongensschool, Wilhelminastraat, voor de aanschaffing van meubilair, leer- en hulpmiddelen. 2. Voorstel van Burg. en Weth. tot het verlenen van medewerking ingevolge art. 72 e.v. der Lager-onderwijswet 1920 aan 't Bestuur van de R.K. Jongensschool te Nieuwkuijk voor de bouw van een nood- schoollokaal en de eerste inrichting hiervan. 3. Voorstel van Burg. en Weth. tot het verlenen van medewerking ingevolge art. 72 e.v. der Lager-onderwijswet 1920 aan de Stichting Kath. uitgebreid lager onderwijs voor Vlijmen en omstreken voor de stich ting van een 4-klassige Ulo-school in het plan Vliedberg. 4. Voorstel van Burg. en Weth. tot wij ziging van de rechtspositie-regeling van het gemeentepersoneel 5. Voorstel van Burg. en Weth. tot a. herziende vaststelling van de Veror dening op de keuringsdienst van slachtdie ren en van vlees in de gemeente Vlijmen; b. aanvulling van de Verordening op de heffing van keurloon in de gemeente Vlijmen. 6. Voorstel van Burg. en Weth. tot het geven van een straatnaam in het uitbrei dingsplan Haarsteeg en tot het wijzigen van de straatnaam „Kafrinesteeg" in Kavrein- sesteeg" en de straatnaam „De Gemeent" in „De Gemeint". 7. Voorstel van Burg. en Weth. tot be schikbaarstelling van een krediet van a. f 19.314.25 voor de herstrating van wegen, aanleg trottoirt Parklaan, Kafuine- steeg en Deken van Baarstraat; b. f 270.800. - voor de aanleg van Burg. van Houtplein, Nassaulaan, Hoog straat en Margrietlaan in het plan Vlied berg. 8. Voorstel van Burg. en Weth. tot het garanderen aan de N.V. Waterleidingmaat schappij „Oost-Brabant" te 's-Bosch van 9 aansluitingen op de waterleiding in het kerkdorp Haarsteeg. 9. Voorstel van Burg. en Weth. tot het garanderen aan de N.V. Waterleidingmaat schappij „Oost-Brabant" te 's-Bosch van 21 aansluitingen op het waterleidingnet in het uitbreidingsplan „De Vliedberg". 10. Voorstel van Burg. en Weth. tot 't garanderen van de tijdige betaling van ren te en aflossing -der door P. A. M. de Kroon te Waalwijk onder verband van eerste hypotheek aan te gane geldlening ten behoeve van de financiering van een aan de westzijde van de Jonkheer de la Courtstraat te bouwen middenstandswoning met garage. 11. Voorstel van Burg. en Weth. tot wijziging van een viertal besluiten van de Raad van 17 april 1959 tot verkoop van grond aan de oostzijde van de Jonkheer de la Courtstraat in het uitbreidingsplan „De Vliedberg". 12. Voorstel van Burg. en Weth. tot ver koop van grond gelegen ten zuiden van het bedrijf van de N.V. Hobbel aan H. Siegers te Vlijmen. GESLAAGD FESTIVAL. In de tuin van café J. van Oyen had j.l. zondag het Bondsfestival plaats, dat werd georganiseerd door de Kon. Harmonie St. Cecilia alhier onder auspiciën van de Lang- straatse Bond van Harmonieën en Fanfare gezelschappen. De tuin van café van Oyen was geheel met belangstellenden en deel nemers gevuld, toen te circa 5 uur het fes tival door de bondsvoorzitter de heer Kroe ze werd geopend. Na allen welkom te heb ben geheten en een woord van dank te hebben gebracht aan de aangesloten corp sen voor hun deelname, zette spr. het doel van de bond uiteen, n.l. om door binding van krachten en in een gezonde rivaliteit tot betere prestaties te komen. Verder deelde spr. mede dat de harmo nie De Eendracht uit Nieuwkuijk wegens onvoorziene omstandigheden niet aan dit muziekfestijn kon deelnemen, zodat het aantal corpsen tot 7 was beperkt. Als jurylid was aanwezig de heer Mar Ogier uit Den Bosch, jurylid van de Kon. Ned. Federatie van Harm, en Fanfare-ge zelschappen; aan zijn beoordeling waren geen prijzen verbonden, maar het doel er van was, door middel van een puntenstel- sel de prestaties beter te laten uitkomen. Punten werden gegeven voor de volgen de rubrieken: Zuiverheid, Klankgehalte; Dynamiek; Techniek; Samenspel; Tempo opvatting. Aan het slot van de avond bleek dat de Fanfare St. Cecilia uit Ammerzo- den als hoogst geklasseerde uit de bus kwam met slechts één punt hoger dan St. Cecilia alhier. Na uitvoering van de feestmars door de gezamenlijke corpsen o.l.v. de heer Sjef Pijpers, namen te circa half 6 de concerten een aanvang. De Kon. Harm. St. Cecilia alhier opende het festival met de ouverture Facile van M. J. Cerfontaine, gevolgd door de ouverture Chicago van F. Ruelle en de Suite-Classique van Meindert Boekei.. Bei de laatste werken behaalden 54 en 57 pun ten totaal 111 punten. De harmonie Beatrix uit Drunen behaal de o.l.v. de heer A. v. d. Heijden, met Mörrendall van F. Mertens en de ouver ture Chicago van F. Ruelle 58 en 46 pt., to taal 94 pt. Laatstgenoemde ouverture werd werd verdienstelijk uitgevoerd, doch te ge reserveerd. De Volharding eveneens uit Drunen, o. 1. v. de heer J. Verhoeven, bracht de Klei-, ne Blasorchestsuite van Eugen Fülling en Maskuo Rhapsodie-Russe van P. Leemans ten gehore, waarvoor in totaal 100 punten werden toegekend. De Fanfare St. Cecilia uit Ammerzoden deed haar naam alle eer aan en kwam naar later bleek als winnaar tevoorschijn. Onder leiding van de heer Joh. van Berkel be haalde deze Gelders Fanfare met de com positie Noord-Hollandse paneeltjes en Fos- ter-ouverture van Gerard Boedijn, die bei den onberispelijk werden uitgevoerd, 55 en 57, totaal 112 punten. Tachtig punten behaalde de fanfare Een dracht maakt Macht uit Elshout, met de nummers Romantique van Condonnier en In 't Hart van Waalwijk woont „UW DROGIST" Grotestraat 327 Tel. 3071 Winterfeesten van Alb. Meijens, en 70 pt. werden toegekend aan de fanfare Tot Ons Genoegen uit Engelen, met de nummers In de Voldijnen en Fantasie Fete van G. Gadenne. Als laatste verscheen op de kiosk de harmonie Concordia uit Vlijmen, die onder leiding van de heer J. van Helvoirt de ouverture Fantastique van Gevaert en La Tete Triomphale van Johannaes zeer ver dienstelijk uitvoerde, in totaal behaalde Concordia 88 pt. Aan het einde maakte de heer Ogier de uitslag bekend en deelde te vens mede dat naar zijn oordeel verschil lende nummers, o.a. Winterfeesten van Alb. Meijens, In de Voldijnen en Fete de Hiver Fantasie van G. Vadenne en La Téte Triomphale van Joh. v. Dam, wel wat te verouderde muziek is en vervangen dient te worden door meer moderne composities. De Kon. Harm. St. Cecilia die dito Bondsfestival organiseerde, kan met grote voldoening hierop terugzien. HeerliJk koekje lN OLIJFOLIE Prima GEISHA PER BLIK 'W STARKIST PER BUK M W tomatensaus 7.50 gram ,o speciale doos ZAK 200 GRAM Goed houdbaar 100 PER BLIK Wanneer u enig Albert Heijn artikel niet élke cent waard acht die u ervoor betaalde, dan geeft AH u het volle bedrag terug. Bij vonnis der Arrondisse- ments-Rechtbank te Breda d.d. 20 juli 1959 is uitgespro ken de onteigening ter uitvoe ring van een bouwplan tot le niging van de woningnood ten name van de Gemeente Made en Drimmelen van de perce len kadastraal bekend ge meente Made en Drimmelen Sectie H., nr. 2477, 2476, 1124, 4596, 4597, 4595, 4599, 4255, 1040, 3113, respect, tot een grootte van 0.00.60 H.A., 0.01. 95 H.A., 0.28.10 H.A., 0.03.80 H.A., 0.03.35 H.A., 0.05.90 H.A., 0.02.25 H.A., 0.17.40 H.A. 0.14.10 H.A., 0.20.30 H.A. Breda, 28 juli 1959 De Officier van Justitie, Mr. J. C. Louet Feisser. dan naar Rij-instructie 99 van Duvenvoordestraat 3 Waalwijk, Tel. 3190 Gedurende de vakantie: volop WED. A. KUYSTEN, Pluimveebedrijf le Zeine 27 Waalwijk ELKE VERZEKERING sluit U voordeliger bij 2e Zeine 30a Tel. 2759 Gratis adviezen Vrijblijvende offertes Schaf u een nieuwe aan vóór u met vacantie gaat! heeft het fototoestel dat u graag wilt hebben en leert u er mee fotografe ren V -K van 151.50 voor 110.7 5 van 121.— voor 9 8.50 4? O 50 van 110.voor O Urn GEHEEL VERENDE ZIT- en RUGKUSSENS werkelijk de beste kwaliteiten 47.50 - 37.50 - 33.50 Cm p. stel PRACHTIGE MODERNE TINTEN 120 cm. breed voor elk interieur per meter 2.85 - 2.50 en alle moderne kleuren was- en kleurecht nu slechts zuiver wol moderne tinten nu slechts mooi en sterk, zomerprijs per meter SPOTKOOPJE SPOTKOOPJE alleen nü mogelijk A 90 PLASTIC per meter nu slechts per mtr. 140 x 170 met linnen rug ze moeten weg (Z 98 nu vanaf Wol NU NU per meter OOK DIT IS WERKELIJK ONBEGRIJPELIJK onder volledige garantie was- en kleurecht 2-persoons T IS NIET TE GELOVEN maar komt U maar kijken Bosscheweg 429 Tel. 24543 pé Speciaalzaak van TILBURG. PIET KLERKX WAALWIJK

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 6