VLIJMEN WASPIK SPORTSPIEGEL Waalwijkse en Langstraatse Courant IwuLi <=^t)aql>oek 6 VRIJDAG 31 JULI 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIET .EN Dit blad verschijnt 2 x per week 82e JAARGANG No. 61 Abonnement: zz cent Der weex* per kwartaal ƒ2.85 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 Sprang Vlijmen Heusden Raamsdonk VERPLAATST. PROMOTIE EN DEGRADATIE BIJ BETAALD VOETBAL. Het Bondsbestuur van de KN VB heeft in zijn zaterdag j.l. ge houden vergadering een gewijzig de promotie- en degradatierege ling voor het betaalde voetbal vastgesteld. Deze regeling, die geldt voor het seizoen 1959-00, houdt o.m. in dat niet meer twee, doch drie teams automatisch uit de Ere-divisie degraderen. De kampioenen van de beide Eerste divisies promoveren, zoals ge bruikelijk was, automatisch naar de Ere-divisie. De nummers twee en drieen drie van de Eerste di visie A en B spelen een gehele competitie om de derde plaats in de Ere-divisie. De volledige regeling ziet er als volgt uit Ere-divisie. Nummer één van de Eredivisie verkrijgt ingevolge de bepalingen van het huishoudelijk reglement de titel kampioen van Nederland. De nummers een, twee en drie van de Ere-divisie spelen een ge hele extra-competitie om eén plaats voor deelneming aan de wedstrijden om de Eurocup. De nummers 16, 17 en 18 van de Eredivisie degraderen automa tisch naar de Eerste Divisie. Eerste Divisie. De nummers één van de Eer ste Divisie A en B promoveren automatisch naar de Eredivisie. De nummers twee en drie van de Eerste Divisie A en B spelen een gehele competitie om één plaats in de Eredivisie. De nummers laatst van de Eerste Divisie A en B degraderen automatisch naar de Tweede Divisie. Tweede Divisie. De nummers één en twee van de Tweede Divisie A en B promo veren automatisch naar de Eerste Divisie. De nummers drie van de Tweede Divisie A en B spelen een gehele competitie om één plaats in de Eerste Divisie. De drie laatst geplaatste elftallen van de Tweede Divisie A en B in to taal dus zes clubs komen in aanmerking voor teruggang naar het amateurvoetbal met dien ver stande dat zij met de nummers voorlaatst van het seizoen 1958- 59, te weten ONA en Velocitas op een nader door 't selectiebestuur betaald voetbal vast te stellen wijze eventueel in twee groepen een gehele of halve competitie zullen spelen om 't aantal plaat sen dat nodig is om bij de aan vang van het seizoen 1960-61 te komen tot één afdeling van 18 elftallen voor de Tweede Divisie, daarbij rekening houdende met de elftallen welke krachtens de thans geldende bepalingen over komen van het amateurvoetbal. Indien de verenigingen ONA en/of Velocitas, welke ingevolge de promotie- en degradatierege ling voor het seizoen 1959-59 in aanmerking komen voor terug- ,ang naar het amateurvoetbal, in -iet seizoen 1959-60 een plaats be zetten welke reebt geeft op pro motie of 't spelen van promotie wedstrijden naar de Eerste Divi sie zullen deze verenigingen niet behoeven deel te nemen aan de competitie voor het behoud van hun plaats in de Tweede Divisie. KNVB Afdeling Noord-Brabant. Eindstand seizoen 1959-1959. Junioren Hoofdklasse. PSV NAC Eindhoven RBC Wilhelm. BW RKC Dosko Willem II Noad Longa MOC Brabantia 24 21 2 24 18 4 22 15 3 24 11 8 23 10 6 23 11 2 24 10 3 23 10 1 24 24 23 24 22 1 44 2 40 4 33 5 30 7 26 10 24 11 23 12 21 11 18 15 14 15 13 18 9 19 5 106-21 89-22 104-40 53-45 56-37 52-56 38-56 50-64 52-69 41-76 30-70 46-107 26-80 Aanvang competitie seizoen 1959—1960. Het bestuur heeft in de laatst gehouden vergadering besloten de competitie te doen aanvangen op zondag 13 september 1959.' Op zondag 6 en 27 september wordt gespeeld voor de wedstrij den om de 'I oon Schroder wissel beker. Toon Schroder wisselbeker. Evenals vorige jaren zullen ook dit jaar de wedstrijden wor den gespeeld om de Toon Schro der wisselbeker. Zoals reeds is meegedeeld, zal de eerste ronde gespeeld worden op zondag 6 september a.s. Gelet op de grote belangstelling wordt aangenomen dat alle vere nigingen aan deze wedsrtijden deelnemen. Verenigingen die aan deze wed strijden niet wensen deel te ne men, worden verzocht hiervan vóór 8 augustus a.s. het Bondsbu- reau in kennis te stellen. Wielrennen beneluxronde krijgt GESTALTE. De Beneluxronde, een nieuwe ling op de wielerkalender, begint gestalte te krijgen. De onlangs opgerichte „Stichting Sportmani- icstaties" heeft voor deze ronde, die van 11 tot en met 20 septem ber a.s. verreden wordt, het vol gende routeschema opgesteld: 11 september: Amsterdam-Bre da over 200 km. 12 september: BredaVlissin- gen over 120 km. 13 september: Oostburg-Dinant (België) over 200 km. 14 september: Dinant-Luxem- burg over 200 km. 15 september: Luxemburg-Sit- tard over 265 km. 16 september: Sittard-Oss over 166 km. 17 september: Oss-Doetinchem over 133 km. Als u het nog niet gedaan hebt, dan zult u wellicht in de komende dagen of weken een bezoek gaan brengen aan de tentoonstelling Hart van Brabant in het Tilburgse Ley- park, want tenslotte zult u toch wil len zien wat er alzo omgaat in het hart van ons gewest, waarvan ook wij deel uitmaken. Wilt u nog meer zien dan dat en wilt u zich zelfs de ogen uitkijken, ijl dan morgen reeds naar Tilburg en zet u op de eerste rij bij de verkiezing van Miss Benelux, als het daar tenminste al niet vol zit met dikke welriekende heren, die er er gens allemaal wel iets mee te maken hebben of willen hebben. En laat dan vervolgens de deceptie om dit wat domme en op zich dégoutante brok „expositie" u niet beletten op te mer ken hoe gemakkelijk een handige joffer in het bezit komt van een auto, waarvan dan op zijn beurt dan wel weer een handige jongen gebruik zal maken. Op de tentoonstelling zelf zult u veel interessante en boeiende zaken kunnen aanschouwen, zodat u in de toekomst met wat meer trots het be sef in u zult omdragen te behoren tot onze naar alle kanten uitbottende provincie. In het bijzonder zult u ge troffen worden door hetgeen u in het zeer grote textielpaviljoen wordt voorgezet. Het is de textielindustrie op haar best en Tilburg heeft er wer kelijk een zeer fraaie en instructieve demonstratie van gemaakt. Naast dit hoogtepunt van de tentoonstelling vindt u echter meteen de grote te leurstelling van dit Brabantse hart en wel in de vorm vari het schoen- en lederpaviljoen. Het is een zonder meer schrijnende tegenstelling, welke zich in de presentatie van de groot ste Midden-Brabantse industrieën op deze tentoonstelling manifesteert 'en het zal dan ook de conclusie van zeer velen zijn, dat het paviljoen „Schoen en Leder" niet representatief is voor de grootste industrie van Midden- Brabant. Het paviljoen bevat een 20- tal vitrines met schoenen van even veel Midden-Brabantse bedrijven, een 5-tal stands van louter Tilburgse lederfabrieken, een kleine schoenfa briek in bedrijf, die nota bene is in gericht door een Oost-Brabants be drijf en machinerieën van twee Kaatsheuvelse, een Dongense en een Bosch' bedrijf. Wat men er ziet is bekwaam vak werk, maar 't geheel geeft slechts een zeer bescheiden en onvoldoende beeld van de Midden-Brabantse schoen en lederindustrie. Van de groei en de ontwikkeling van het fabricage-pro ces door middel van een interessante tegenstelling „vroeger en nu" (zoals in het textielpaviljoen) ziet men he lemaal niets en de beloofde oude handschoenmakerij heeft men ook maar verdonkeremaand. Wie de Waalwijkse Slem gezien heeft, kan alleen maar tot de con clusie komen, dat men op Hart van Brabant naar de schoen- en leder industrie maar zo'n beetje met de pet heeft gegooid. En dat is bij een tentoonstelling, die zo hoog mikt, toch wel heel jammer. Overigens is ons in Waalwijk de teleurstelling ook niet bespaard ge bleven. Het zo groots opgezette en uitstekend georganiseerde zwemfeest Nederland - Groot-Brittannië in het Hoefsven is namelijk een forse fi nanciële strop geworden. Nu heeft natuurlijk noch het gemeentebestuur noch de WZV ook maar een ogen blik de illusie gehad dat het bezoek de onkosten zou goedmaken, daar voor waren de uitgaven te hoog (de vliegreis en het verblijf van de gas ten, de tribunes en de werkzaamhe den aan het bad, enz.), maar wel zal men op een groter bezoek gerekend hebben, want ten slotte is zo'n offi ciële zweninterland een sportevene ment van de eerste orde. En de be langstelling is ook inderdaad aan de zeer matige kant geweest en gaan we zoeken naar de oorzaken daarvan, dan komen we, geloof ik, het eerst te recht bij de entreeprijzen, die de niet zwem-minded zijnde Brabanders fa belachtig hoog moeten zijn voorgeko men. Enfin, gedane zaken nemen geen keer en we kunnen alleen maar hopen dat deze interland niet de laatste in Waalwijk is geweest, want onze gemeente heeft met de organi satie van deze wedstrijd in ieder ge val een uitstekende beurt gemaakt. Een andere vraag is of we ons daarvoor nog vaker een uitgave van - laat ik even een schatting maken met m'n lekenoog - f 18.000.- d 20.000. - (hierbij niet inbegrepen de inkomstenderving tengevolge van de sluiting van het zwembad) zullen kunnen permitteren. Het is geen weg gegooid geld, dat weet ik wel, maar we zitten toch echt nog wel te sprin gen om zoveel andere dingen. Ja, en dan tenslotte wil ik de stum- perds, die met een sullige olifant uit de dierentuin trachten mijn Al- pentocht te evenaren, op het hart drukken houdt er mee op, jongens, want het wordt nooit en te nimmer iets. Het is het meest dilettantisti sche knoeiwerk dat ik ooit heb mee gemaakt. Als jullie nu eens even wa ren komen vragen hoe je zoiets moet aanpakken, maar nee, eigenwijs wil len zijn en het lekker zelf doen! Ik wil én ding verklappen: ik ben een heel andere pas overgetrokken dan jullie denken! Waar? Ja, dat is 't 'm nu juist, waar? In ieder geval niet daar! Waar, o waar trok Hanni bal de Alpen over? 18 september: Doetinchem Stadskanaal over 180 km. plus 'n tijdrit van Stadskanaal naar Em- men over 30 km. 19 september: Emmen-Gronin- gen over 133 km. 20 september: Groningen-Am- sterdam over 242 km. Hierbij bliift het echter niet, want na de vroege aankom sten in Vlissingen, Doetinchem, en Groningen worden criteriums over een uur gereden, die meetel len voor 't algemeen klassement. Het „Zeeuwse'' criterium zal ech ter niet in Vlissingen, maar in Oostburg gereden worden, waar toe men eerst met de boot de Westerschelde zal oversteken. Het ligt in de bedoeling vijftien a zestien ploegen van elk zeven renners te laten starten. De stich ting heeft reeds contacten opge nomen met Italië, Frankrijk, Duitsland en België om het ren- nersveld een sterk internationaal karakter te geven. CONFERENTIE VAN GENÈVE WORDT GESTAAKT. De conferentie in Genève zal komende week woensdag worden afgebroken, waarschijnlijk zon der enige overeenstemming. Dit werd bekend, nadat de Ameri kaanse minister Herter vier uur lang met sovjet-collega Gromyko had geconfereerd. De ministers trachtten de totale mislukking van hun twee maanden lang be raad te camoufleren met de be lofte, dat zij in de no£ resterende dagen „iedere poging" zullen doen om alsnog tot een akkoord te komen. Maar zelfs de Russen en de Britten, die zich tot nu toe het meest optimistisch hebben getoond, geven nu openlijk toe, dat er eigenlijk geen overeen stemming meer mogelijk is. Een Russische zegsman verklaarde woensdagavond„Het gesprek tussen Herter en Gromyko heeft aangetoond, dat de standpunten van beide zijden nog steeds fun damenteel van elkaar verschil len". SCHEEPSBOUWER VEROLME REDT EXPEDITIE. Scheepsbouwer Verolme heeft zich opgeworpen als redder van de wetenschappelijke expeditie op Nieuw-Guinea. Over enkele dagen zal hij bekend maken hoe het tekort van twee ton op de ex- de echo mm'zona OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO' DIAMANTEN BRUILOFT. Op maandag 16 november zal het echt paar A. Ekels-Kuijs, Heijstraat, zijn dia manten bruiloft vieren. De buurt kwam j.l. woensdagavond reeds in vergadering bijeen in café H. Boom-v. d. Wiel. Er werd een bestuur gekozen en er werd besloten over 14 dagen een collecte te houden in de buurt. Het damescomité zal zorg dragen voor de bruidjes en het maken van rozen. Na kermis zal de tweede vergadering plaats vinden. OPENING BLOEMENWINKEL. Zaterdagmiddag 3 uur zal in Vlijmen op het Plein een bloemenwinkel worden ge opend van de heer C. de Ronde-Slegers. Dit is de eerste bloemenwinkel die in Vlijmen geopend wordt en wij wensen de heer de Ronde-Slegers veel succes. Zie advertentie in dit blad. MAANDVERGADERING DE ZWALUW. - -UVJBSi Zaterdagavond maandvergadering van de Postduivenvereniging de Zwaluw in café A. Klerks. Belangrijke mededelingen over de BCC-vluchten, welke zondag reeds van uit Chrislain worden gehouden. MAANDVERGAD. ROZENJACHT. Zondagavond maandvergadering van het Kruisbooggezelschap Rozenjacht, gevestigd in café Jo Gevers. Belangrijke agenda; me dedelingen over het concours van de Lang straatse Kruisboogbond. KORFBALCLUB NEVER DOWN. Zondag zal de Vlijmens korfbalclub Ne ver Down met drie 12-tallen deelnemen aan het tournooi in Dbther. Wij zijn benieuwd naar de uitslagen. Dames, succes. POSTDUIVENVER. DE ZWALUW. Zondag wedvlucht van de P.V. de Zwa luw vanuit Chrislain België. Dit is de eer ste vlucht met jonge duiven van de BCC. Als hoofdprijs wordt een draagbare radio vervlogen; inleg 25 ct. per duif. Inkorven zaterdagmiddag van 3 uur tot half 5. Poul- brieven inleveren vrijdagavond tot 8 Uur. WEDVLUCHT DAX. Zaterdagmiddag om 1 uur werden de duiven van Dax gelost; de eerste duif arri veerde zondagmiddag om 15.30 uur van dhr. Diepstraten, welke duif tevens de 2e gemeldde was van de BCC en omstreken. De 2e duif was van K. Kivit, de 3e van L. Meesters, die met deze duif vier zware fondvluchten maakte en 4 maal in de prij zen vloog; 4e prijs R. v. Esdonk, 5e prijs L. Meesters; ook deze duif maakte 4 prij zen op de fond; 6e prijs J. Oosterwaal; einde 11 uur maandagmorgen. De uitslag van de jonge duiven had ver traging met de vlucht vanuit Dax, dus vol gend nummer de uitslag. CONCOURS. LANGSTRAATSE KRUISBOOGBOND. Zondag zal op de banen van het Kruis booggezelschap Willem Teil, gevestigd in café H. Boom-v. d. Wiel, het tweede bondsconcours tworden gehouden van de Langstraatse Kruosboogbond. Prachtige prijzen zijn hieraan verbonden. GESLAAGD. Onze stadgenoten de heren H. Klaren en W. Roza behaalden dezer dagen de hoofdakte onderwijzer. Onze stadgenote mej. B. Couwenberg slaagde voor het Mulo-diploma A. ZEILBOOT OMGESLAGEN. Maandagmiddag j.l. is op de Maas al hier, nabij de grote brug, een zeilbootje omgeslagen. De zes inzittenden, allen af komstig uit Oosterhout, konden zwemmende de oever bereiken. Van het zeilbootje, dat direct zonk, steekt alleen de mast nog bo ven water uit. 100.000e ZWEMBADBEZOEKSTER. Onze stadgenote, de 12-jarige Rieta Spek, viel de eer te beurt in Krimpen a.d. IJsel gehuldigd te worden, omdat zij de 100.000- 6te bezoekster was van het fraaie zwembad „De Lansingh" aldaar. ENGELS MUZIEKCORPS GEEFT CONCERT TE HEUSDEN. Een van de grootste en beste Engelse muziekkorpsen, de City of Gloucester Band, zal op woensdag 5 augustus a.s. een concert verzorgen, dat op de Vismarkt alhier zal worden gegeven. Dit uit 80 leden bestaande korps maakt een tournee-trip over het continent. Het Heusdense vakantie-feestweek-comité slaag de er in deze band te contracteren voor het verzorgen van een concert, dit b verband met de voorbereidingen op de komende vakantie-feestweek, die van 15 t.m. 22 aug. a.s. zal worden gehouden. Het programma voor dit concert is als volgt samengesteld: 1 De ouverture Die Felsenmuhle van Reiseger; 2 Een swing nummer Pony Express van Eric Winstone; 3 Buglers holiday van Leroy Anderson door zes solisten; 4 Walspotpourri A Strauss Coc- tail van Siebert; 5 Een selectie uit Creation van Haydn en 6 Schotse psalm Crimond in een arrangement van Drahe Rimmer. Hier na volgt een pauze. Het tweede gedeelte van het concert vermeld o.a. Trumpet Vo- luntaren van Purcell, Habanera van Cha- bries; de suite Shederarade van Rimsky Korsakof; Silent Worship van Handel; Bram Band Boogie van Siebert en de ou verture Wilhelm Tell van Rossbi. Tot slot zulen de volksliederen gespeeld worden. EXPOSITIE VAN NINABER VAN EIJBEN IN WASPIK. Tot en met zondag a.s. is in het ge meentehuis van Waspik een tentoonstelling te bezichtigen van schilderijen, etsen en houtsneden van de bekende schilder-glaze nier Ninaber van Eijben. Deze expositie kwam tot stand door toedoen van de plaat selijke vereniging Ars in Vita, b samen werking met de tentoonstellingsdienst beel dende kunst van het provinciaal genoot schap van kunsten en wetenschappen in N. Brabant. Hiermee nam Ars in Vita weer eens een prijzenswaardig initiatief in het kader van de spreiding van eigentijdse kunstvoortbrengselen, dat zeker de be langstelling van jong en oud verdient. De exposant werd geboren b Scheve-, ningen in het jaar 1896. Hij ontving zijn academische opleiding in Den Haag, waar hij volledige bevoegdheden tekeningen be haalde. Mede in verband met vele op drachten in Brabant vestigde hij zich na de oorlog voorgoed in Boxtel. Naast het vrije schileren (landschap, stilleven, figuur en portret) voerde hij tal van opdrachten uit in de meest verscheiden technieken in glas en lood, natuurschilderingen, mozaieken, gris- saile-tableaux, email-schilderingen, kera miek, hout- en koperdrijfwerk in kerken, kapellen, kloosters, scholen, bedrijven en openbare gebouwen in diverse plaatsen van ons land. Zijn werk is alleszins bevattelijk en roept ook voor de minder ingewijden weinig problemen op, wat natuurijlk niet in houdt, dat bij het aanschouwen van zijn werk a la minute elk detail voor de aan schouwer zal leven. De grote kunst (en moeilijkheid) van het „verstaan" en het „zich inleven" van en in de kunst in het algemeen bestaat immers ook voor de fijn proevers en zal (gelukkig) altijd blijven be staan. Hieraan ontlenen deze scheppingen immers een blijvende waarde. Toch zal elke bezoeker (en laten we nu weer terugkeren tot de tentoonstelling op zich) hier meerde re werken ontmoeten die hij op zijn ma nier, en heel persoonlijk, zal doorvoelen en waarvan hij zal genieten. Dank zij het be dachtzaam vakmanschap waarmee Ninaber elk van zijn werken creëerde is deze expo sitie boeiend van het begin tot het einde voor wie zich b de toonzaal de tijd gunt. De vele buitenlandse reizen welke Nina ber maakte en de geduldige observatie van de objecten die de kunstenaar inspireerde dragen hier in niet geringe mate toe bij.. In aanwezigheid van de heer Ninaber v. Eijben en zijn echtgenote en verder van de leden van de vereniging Ars in Vita en vele genodigden opende burgemeester Van Erp als voorzitter van het organiserend comité, dinsdagavond de tentoonstelling, waarna de heer Domien van Gent een inleidend woord sprak. De tentoonstelling is op de werkdagen te bezichtigen van 9 tot half 1 en van half twee tot half zes; verder zondag van 11 tot 1 en van 2 tot 5 vuur. Daarna gaat de expositie naar Kaatsheu-. vel waar zij in de Efteling zal worden ten toongesteld. KERKDIENSTEN. De kerkdiensten van de Ned. Herv. kerk zijn voor zondag 2 aug. als volgt: 9.30 uur en 14.30 uur Ds. Scheipper te Nederveen, vroeger alhier. GESLAAGD. Een dezer dagen behaalde mej. G. J. Scheffel, Julianastraat 12, haar praktijk diploma Boekhouden van de Stichting Ne derlandse Associatie voor Pdaktijkexamens. COMBINATIEVLUCHT Waspik, R'donk, R'veer, G'berg en Hank. Uitslag Vilvoorde, afstand 92 km, los 9 uur, 1554 duiven, wind W., onderstaand de eerste 50 duiven: KI Schmietz W 1; Dr Smits W 2, 14; P Schellekens W 3; N Nagt- zaam Rv 4; C J de Rooij W 5, 12, 13, 29; C Krooswijk G 6, 19; Joh Smits W 7; M Bax W 8, 44, 49; M J de Rooij W 9; J Ri ool Rv 10; B Verduijn W 11; S Selders W 15; L Rekkers G 16; J Kieboom II Rv 17; Jos v Seters Rv 18; C Fitters Rv 20; C Arendse Rv 21; D Langermans W 22; C Broeders Rv 23; J v Onzenoort R 24; A v d Pluijm Wz H 25, 33; A v Kuijk Rv 26, 45; H Rolffs Rv 27, 31; Schapers R 28; J Tim- mers W 30; P de Graauw W 32; G Vis sers Rv 34; A Viermans G 35, 40; J Bleek G 36; W Donks W 37; P Emmers W 38; C v Eijl Rv 39; F Roovers W 41; T v Vu ren G 42; J v d Kieboom G 43; W Sper- ber G 46; C de Bont R 47; J Snijders G 48; A Cornel G 50; serie 2: Th "Vervuren G, v Hoof W, S SeldersW; serie 3: v Hoof W, Th Gijsman W, P de Graauw W; serie 4: S Selders, Gijsman en P de Graauw W. Combbatievlucht Waspik, R'donk, R'veer, G'berg en Hank. Uitslag Bruly, afstand 193 km, los 8 uur, 119 duiven, wind W-N-.W. M v Dongen G 1; P Keijzers Rv 2, 22 H IJpelaar G 3; J v Onzenoort R 4; S Sel ders W 5, 6; F Hanegraaf H 7, 17, 20, 24 A Wintermans H 8; J A Leemans H 9, 14 H Snijders G 10; L Oudzegel G 11; J Hon dijk G 12; C Blok G 13; R Stevens H 15 L de Gast H 16; H Verschuren Rv 18, 27 C Oudzegel G 19; P Leeggangers H 23 C Arendse Rv 25, 28; C Broeders Rv 26, 29; Adr Kieboom Rv 30. Serie 2: J v On zenoort R; serie 3: F Hanegraaf H. CHR. SCHOOL. Met ingang van 15 oktober a.s. is tot onderwijzeres aan de Chr. School alhier be noemd mej. D. van Gent te Alkmaar. DOKTERSDIENST. Zaterdag 1 en zondag 2 augustus wordt de praktijk van dokter H. Winkelman al hier, waargenomen door dokter K. v. Tuijn, Rozenstr. 48, tel. 04167-2006, Kaatsheuvel. GESLAAGD. Te Breda slaagde voor het diploma O.. B. A. O. de heer G. v. Oort alhier. MOEDERCURSUS. In het wijkgebouw van 't Wit-Gele Kruis zal weer een Moedercursus gegeven worden. De lessen zullen in september beginnen. WIJKVERPLEEGSTER. i De Eerw. Zuster Alfonso zal in het wijk- j gebouw voortaan spreekuur houden elke dag van 4 -4Vè uur. BENOEMING. Tot lector philosophic te Helmond bij de paters Kapucijnen is benoemd onze dorps genoot de Z.e. Pater drs. Adelbertus (Piet Snijders). RUITERFEEST. Zaterdag a.s. wordt in ons dorp weer het jaarlijkse ruiterfeest gehouden op het ter rein achter het bedrijf van de heer P. de Bont Dzn. Het programma omvat o.m.: Individuele dressuur, demonstratie pon- ny's, worsthappen, springen, enkele sport- demonstraties etc. etc. De avond wordt be sloten met de prijsuitreiking. Aanvang 6 u. BENOEMD. Tot onderwijzer aan de R.K. Jongens school te Berndijk is per bgang van 1 sept. benoemd de heer A. Hooymayers alhier. V AC ANTI E VOOR DE WINKELIERS i i van R'veer en R'dorp. Raamsdonksvecr 27-7 t.m. 26-7 J. Merkx. 27-7 t.m. 2-8: C. v. Hulst, M. v. Drunen, A. van Dongen, H. v. Steijn. 3-8 t.m. 9-8: A. v. Hulst, Joh. de Jong, H. Zijlmans, M. Broeders, Coöperatie Kerkstraat. 10-8 t.m. 16-8 J. van Wezenbeek, L. v. Seters, Aveha. 17-8 t.m. 23-8: P. Kieboom, J. de Bont, J. Staps, Gez. Merkx, A. Rombouts. 24-8 t.m. 30-8 W. van Kuijk, Coöpera tie Sandoel, M. Timmermans, H. v. Stricn. Raamsdonk 27-7 t.m. 2-8: G. Barel. 3-8 t.m. 918: P. v. Onzenoort. 10-8 t.m. 16 8: v. Dongen-Pruijssers, C. v. d. Berg, J. v. Diseldorf, H. J. Kuijsters. 17 t.m. 23-8: C. Kanters. 25-JARIG BESTAAN. Op zaterdag 8 aug. zal de N.V. Aanne mingsbedrijf en Handelsmij. Schapers en de Bont het feit herdenken, dat dit bedrijf 25 jaar geleden werd opgericht. Ter viering van dit jubileum wordt er op die dag een receptie gehouden in hotel Noord-Brabant te 's-Bosch. Een solemnele H. Mis met as-> sistentie, uit dankbaarheid, zal worden op gedragen in de parochiekerk van de H. Bavo alhier. TIENDE VIERDAAGSE. De postcommandant der Rijkspolitie, de heer Polderman alhier, heeft dit jaar met succes voor de tiende keer de Vierdaagse uitgelopen. De heer Nagtzaam, wachtmeester le klas der Rijkspolitie, heeft ons dorp verlaten. Hij werd per 1 aug. benoemd te Nieuw-Vos- HL

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 9