DRUNEN VLIJMEN WASPIK Waalwijkse ^len Langstraatse Courant Sprang-Capelle W. TIMMERMANS ZONEN Assurantiën op elk gebied. Eïshout MAANDAG 3 AUGUSTUS 1959 Uitgever 82e JAARGANG No. 62 PRINSES IRENE 20 jaar Heusden Raamsdonk BUITENLAND I W A A L W II K Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week DE ECHO VM HEI ZüIDEM Abonnement: zz cent Der weena per kwartaal 2.85 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES: „ECHO" Middens tandstentoonstelling Shetland-show geopend. Begunstigd door goed zomerweer is in Drunen zaterdagmiddag 't vier daags zomerfeest, welke de midden standstentoonstelling Shetland-show is, geopend. Voordat het tentoonstel lingsterrein en de algemene feeste lijkheden door burgemeester Snels, in aanwezigheid van verschillende genodigden, werd geopend, had de jeugd van Drunen en Elshout reeds de gehele middag echt feest gehad met een rondrit door Drunen in de ponny-wagens en de gouden tram, toen zij de gravin van Shetland be geleidde bij haar tocht door Drunen. Na de ontvangst op het tentoon stellingsterrein werd eerst 't woord gevoerd door de voorzitter van de winkeliersvereniging, de heer J. Verdiesen, die iedereen dank bracht die aan het organiseren van deze tentoonstelling hadden meegewerkt. Na dit algemeen welkomswoord werd burgemeester Snels verzocht de tentoonstelling te willen openen. Groei der gemeente weerspie gelt zich ook in de activiteit van de middenstand. In zijn openingswoord herinnerde burgemeester Snels de middenstand er aan hoe men 10 jaar geleden de enigszins in vergetelheid geraakte middenstandsvereniging nieuw le ven trachtte in te blazen. Men had toen gewaarschuwd en gezegd dat het toch wel niet zou lukken, maar de serie winkelactie en speciaal deze Shetland-show en middenstandsten toonstelling bewijzen het tegendeel. Wij mogen, aldus burgem. Snels, trots zijn op wat werd bereikt in deze jaren. Wat thans wordt gepres teerd door de middenstand, is iets dat vele grotere plaatsen eens zul len benijden. Deze middenstands tentoonstelling met de daaraan ver bonden festiviteiten, getuigen op de eerste plaats van een gezonde en goede onderlinge samenwerking en verstandhouding, en op de tweede plaats kunnen wij met deze midden stand manifestaties zien, dat de al gemene groei der gemeente, waarop wij zo trots gaan, zich ook doortrekt tot de middenstand. Burgemeester Snels noemde de opzet van deze show, met alle festi viteiten er om heen, juist in de roos geschoten en hij twijfelde er niet aan, of deze tentoonstelling van de Drunense en Elshoutse middenstand zou de belangstelling krijgen die zij verdiende. Over dat verdienen, merkte bur gemeester Snels op, dat met de keu rig verzorgde stands en het ruime assortiment dat de Drunense en Els houtse middenstand biedt, het be wijs geleverd wordt dat Drunen naast goede woon-, leef- en werkge meenschap ook een goede koopge meente is. Burgemeester Snels spoorde tot slot de bevolking aan kennis te ne men van wat de middenstand in ei gen plaats biedt. De hoop uitspre kende dat deze tentoonstelling en show zou slagen, verklaarde hij deze voor geopend. Na een kort woord door de gravin van Shetland, die hierbij kwistig herinneringsmedaljes uitdeelde aan organisatoren en standhouders, maakte het gezelschap een rondgang over het tentoonstel lingsterrein. De stands gaven alle een bijzon der keurig verzorgde indruk. Het gros van de Drunense en Elshoutse winkeliers was er vertegenwoordigd en toonde ieder op zijn eigen wijze wat zij te bieden hebben. De be langstelling zowel zaterdag als zon dag was zeer groot; ook voor de an dere festiviteiten was de belangstel ling vrij groot. De kinderen reden in de ponny-wagens, en velen geno ten van het fantastisch waterorgel en de feeërieke verlichting van ge meentehuis en plantsoenen gaven 't geheel een feestelijk karakter. Vanmiddag is het een speciale huismoedermiddag en in de avond uren weer zaken- en artisten-show. Dinsdag is er een kindermiddag met eveneens 's avonds zaken- en artis- tenshow. Maandag, en dinsdagmid dag is er voor de kinderen nog ge legenheid tot ponny-rijden. Geslaagd. Bij de gehouden examens voor 't middenstandsdiploma slaagden van de middenstandscursus uit Drunen: J. v. Drunen, M. v. Delft, H. Mo- lenbrugge en J. de Vaan, allen uit Drunen; E. Geelen uit Elshout; A. Schinkel, J. Klein en E. v. Huiten, allen uit Nieuwkuijk. Afgewezen van deze cursus werd geen enkele candidaat. Tevens slaagde voor het midden standsdiploma J. F. Aerts uit Dru nen; deze genoot zijn opleiding in Vlijmen. Gouden bruiloft. Het echtpaar v. Baardwijk-v. Bok hoven zal morgen (dinsdag) 4 aug. zijn gouden huwelijksfeest vieren, 's Morgens zal het gouden paar met de Shetland-wagens naar de kerk worden gereden. Verder vermeldt 't programma receptie, kinderspelen, gecostumeerde voetbalwedstrijd en optocht. Gevonden en verloren voorwerpen. Bij de Rijkspolitie te Drunen is kennis gegeven van het vinden van de navolgende voorwerpen: Vulpen, kleur zwart; badpak met badhanddoek; zak tarwebloem; huis deursleutel in etui: muntbiljet van ƒ2.50; damesvest; schoenmakersge reedschap; bruin etui met bank- en muntbiljetten; portemonnaie, inh. foto's; actetas, inh. broodtrommel en beenpijpen; bezem; bankbiljet van 10.damesvest; schroevendraai er. Er werd kennis gegeven van het verliezen van: Blauwe zwembroek; een paar san dalen; zwart lederen portemonnaie; officiersdienstpet; zwarte rozen krans; bruine damesoortemonnaie; herenpolshorloge, merk Nisim; geel lederen portemonnaie; beige dames handschoen; Harris tweedjas; porte feuille, inh. rijbewijs; bruin lederen boekentas; damespolshorloge met zwart bandje; bos gereedschap (sleutels); zwart manchester etui met gereedschap; bruine vulpen, merk Pellikan; rode plastic porte monnaie met circa 60.gouden damespolshorloge met doublé arm bandje; bruine herenschoen. Inlichtingen omtrent het boven staande te bekomen, dagelijks op 't postbureau der Rijkspolitie van 9 18 uur. Agenda. Maandag 3 augustus: 2.15 uur: huismoedermiddag; 2 uur: oriëntatierit; 3 tot 6 uur: ponny-rijden; 7 uur: avondshow; 7.30 uur: trainen TTVD, Grotestr. 8; 8 uur: clubavond „Steeds Hoger", v. d. Geit; 8 uur: Liefdeszender X, Hoge Bra ken. Dinsdag 4 augustus: 2 uur: kinderfeest; 2 tot 6 uur: ponny-rijden; 7 uur: grandiose slotzakenshow; 7 uur: trainen DVC; 8 uur: Liefdeszender X, Hoge Bra ken. Woensdag 5 augustus: 7 uur: trainen DVC-senioren; 7 uur: trainen Volleybal-club; 8 uur: Huis der Naamlozen, Hoge Braken; 8 uur: clubavond DVP, café Elshout; 8 uur: clubavond O.O.O., café Els hout; 8 uur: clubavond „Nooit Gedacht", café v. d. Geit; 8 uur: clubavond „Prins Bernhard", hotel Royal. Donderdag 6 augustus: 7 uur: trainen DVC-junioren; 7.30 uur: trainen TTVD, Grotestr. 8; 8 uur: repetitie Cantabile. In verband met de vacantie, ver valt deze maand de postzegel-club avond. Balletles in Drunen. Mevrouw Vasseur te Drunen is van plan om te beginnen met 't ge ven van balletles en verzoekt geïn teresseerden in Drunen, Waalwijk, Vlijmen en 's-Hertogenbosch zicii met haar in verbinding te stellen. Op basis van de aanvragen tot deel name zal een lesrooster worden sa mengesteld. Het onderwijs zal worden gegeven volgens de richtlijnen van de Royal Academy te Londen, waarvan Mevr. Vasseur lid is. Zij is in het bezit van de „Advanced Certificates" zowel voor dansen als lesgeven van deze Academie. Leerlingen van 4 tot 16 jaar kun nen worden geplaatst en zullen naar leeftijd en eventuele kennis van ballet, in klassen van ongeveer 20 leerlingen worden ingedeeld. Men kan deelnemen voor ontspanning, maar ook voor de opleiding tot be roepsdanseres. Alle leerlingen zul len mogen deelnemen aan de exa mens van de Royal Academy of Dancing te Londen, welke ieder jaar in Nederland worden gehouden. Mevr. Vasseur, die in Engealnd werd geboren, heeft daar ballet ge studeerd op twee beroemde scholen, n.l. Elmhurst kostschool en de Royal Ballet School (verbonden aan het balletgezelschap van het wereldbe kende Covent Garden Royal Opera House). Zij heeft als studente met deze groep gedanst en heeft later als beroepsdanseres tournees ge- maakt met een kleinere groep, die over heel Groot-Brittannië reisde. In 1953 ging zij naar Singapore, waar zij gedurende AYz jaar haar ei gen balletschool had, t Mevr. Vasseur is thans met haar echtgenoot in Holland en nu zij ge wend is aan haar nieuwe vaderland en de taal, wil zij graag verder gaan met ballet, door het openen van een school in begin september. BENOEMD. i De Elshoutse neomisten n.l. de weleerw. Heren W. Muskens en P. Robben zijn resp. 1 als kapelaan benoemd te Kerkdriel en Wa- mei. 1 GESLAAGD. De heer W. Kempenaars slaagde te Den Haag voor de akte Duits l.o. 1 Voor het middenstandsdiploma slaagden de dames: Betsie Geelen, Riek van Hui ten en Dien van Sluisveld en de heren Jan van Sluisveld en Kees Wolfs. BEDEVAART NAAR KEVELAER. De jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer zal dit jaar plaats hebben op 15 en 16 augustus. "Eventuele pelgrims kunnen zich opgeven bij de broedermeester C. Klijn, Kapelstraat 11. HUISORKEST FAMILIE SLEGERS VOOR DE RADIO. Uit het muzikale gezin Siegers-Verheij- den te Vlijmen (12 kinderen) heeft zich een huisorkest gevormd. Het bestaat uit 8 kin deren (5 jongens en 3 meisjes) wier leef tijd varieert van 7 tot 17 jaar. Deze jeug dige muzikanten zijn reeds meermalen met succes naar buiten opgetreden. Op 'n concours in Eindhoven werd een eer ste prijs behaald en zelfs werd al tweemaal voor de radio opgetreden. Zij zullen dins dag 4 augustus weer via de radio te be luisteren zijn. In het programma van De Blokhut, dat van 5 tot 5.40 uur n.m. door de KRO wordt uitgezonden zal ook het huisorkest van de kinderen Siegers zijn medewerking verlenen. OPENING BLOEMENWINKEL. Zaterdagmiddag om 3 uur opende de heer Coen de Ronde-Slegers een bloemen winkel oo het .Plein. Hiervoor was grote belangstelling. Deze winkel is weer een prachtige aanwinst voor het centrum. WIELRENNEN. Zondag werd door verschillende leden van de wielerclub De Zwaluw deelgenomen aan de 2e Ronde yan Drunen. Bij de ama teurs was het Walraven die 4e werd, v. d. Lee werd 8gte, v. Weert, Vlijmen 9e, de Vries en Jan v. d. Griendt reden ook nog in de prijzen. Bij de nieuwelingen werd R. v. d. Ven 14e en J. v. Weert 16e. RONDE VAN VLIJMEN. Dezer dagen is overeenstemming bereikt om de tweede ronde van Vlijmen dit jaar te houden op zondag 13 september. De op brengst is voor de Ouden van Dagen. KORFBAL. Mooie successen voor Never Down. Op het tournooi te Dinther behaalde Ne ver Down 1 wederom de eerste prijs. Zij bleven ongeslagen. Never Down 2 deed het niet zo goed en kwam niet in de prijzen. Never Down 3 deed voor de groten niet onder en behaalde eveneens de eerste prijs. Dames, ga zo voort. WEDVLUCHT DE ZWALUW. I Zondag hield de Postduivenvereniging de Zwaluw een wedvlucht vanuit Neufvilles, België. Afstand 154 km., los 9 uur, eerste duif 11.24.09, laatste prijswinnende duif 11.48.25. Uitslag als volgt: P. Vermeulen 1 2 4 15 16 17 25 76 128; R. v. Esdonk 3; C. v. Heivoort 5 10 14 27 36 52 69 107 119; C. Diepstraten 6 97 98 99 109 125; Th. v. Bokhoven 7 30 47 48 77; J. Oosterwaal 8 32 57 85 103; H. Oos terwaal 9 44 54 56 96; Fr. v. Uden 11 29 60 116; K. Kittt 12; J. v. Stokkum 13 31 49 93; J. Voets 18 72 78 106 129; A. de Vaan 19 20 40 83; J. v. d. Dunen 21 127; W. v. Vugt 22 59 90 94; M. Nicols 23 24; H. Mommersteeg 26 38 62 88; J. v. d. Broek 28 105; J. de Vaan 32 80; A. v. Heivoort 33 74; L. v. d. Wiel 34; Th. v. Esdonk 35 50 51 82; H. C. de Laat 37 61 114; H. Pelders 39 81; L. de Laat 41; J. v. Engelen 42; W. v. Ravensteijn 43 68 112 126; G. Treuren 45 84 89 113; M. v. Dal 46 67 104 108; v. Esch-Parijs 53 64 111; L. Meesters 55 65 110; Th. v. Overdijk 58; A. Kuijs 63 73 87 100; J. Kiviets 66 101 124; M. de Laat 70; W. Strengers 71 95; A. v. Heivoort 79; B. v. Esdonk 75 115 120 123; H. de Vaan 86 102; J. v. d. Heu vel 91 92 121 122; M. Libregts 117 118. Een recente opname van H.K.H. Prinses Irene, die woensdag a.s. 20 jaar wordt. Foto: M. C. Meijboom MIDDENSTANDSDIPLOMA. Voor het examen Algemene Handels kennis (Middenstandsdiploma) slaagden te 's-Bosch onze stadgenoten mej. J. van As en de heer B. B. Boere. Hun opleiding genoten zij op de midden standscursus welke door de heer A. v. d. Vliet in hotel „Concordia" alhier werd ge geven. GESLAAGD. Op het te 's-Bosch gehouden examen I slaagde onze stadgenote mej. A. Timmer mans voor het diploma typen. GROENE KRUISVLUCHT. De Postduivfhverenigingen „Nooit Ge dacht" en „de Luchtvaart" hielden zaterdag een wedvlucht voor het Groene Kruis vanaf Sittard, afstand 97 km. Ingemand 500 dui ven. De duiven werden gelost om 12.30. De eerste duif werd geconstateerd om 2.9.47. De laatste duif om 2.43. De prijzen werden als volgt behaald: Gebr. v. Oss 1 2 6 31 35 53 79 84 103; C. v. Tilborgh 3 7 14 32 38 47 68 97; G. I Janson 4 17 82; G. Vos 5 12 13 24 25 54 64 72 74 88 122; A. de Bie 8 P. de Meter 9 80; G. Rosenbrand 10 29 40 45 109; M. Mesch 11 30 69; A. Versteeg 15; A. Snaphaan 16 83 113; B. Pols 18 65 94; M. Treffers 19 20 43 60 61 81 124; J. Pols 21 121; H. v. Campen 22; H. Dal- meijer 23; A. J. Ophorst 26 92; C. Verha gen 27 46 93 106; P. v. Rooij 28 55 104; C. Broeks 33 36 48 85 89; A. Florijn 34 57 77 78; J. de Jong 37 49 56 63 70; M. Netten 39 44 98 101 110 111 114; W. Nieuwenhuizen 41 42 50 73 99; M. v. Peer 51 100 112; A. Klootwijk 52 71 116 117; A. Heibloem 58 102; A. Vos 59 66; C. de Cloe 62; A. Spuibroek 67 86 87 96 105 107; P. Bakkeren 75; A. M. de Jong 76; P. Hommel 90; Johan Sterrenburg 91 125; Jos Rosenbrand 95 119 123; H. de Jong 108; P. v. Raamsdonk 115; J. Nieuwen huizen 118; A. Brouwers 120. Aanstaande donderdagavond inmanden voor Troisdorf tussen 7-9 uur. Prijsuit reiking 17 augustus in café v. Tilborg. INENTING POKKEN. Op dinsdag 4 augustus a.s. (dus niet op 'op woensdag 5 aug.) is er om half vier in de lokaliteit van het Wit-Gele Kruis gele genheid tot kosteloze inenting en herinen ting tegen pokken. Belanghebbenden wor den erop gewezen dat ingevolge artikel 1 der Inentingswet 1939 een kind voor het bereiken van de leeftijd van 1 jaar tegen pokken moet worden ingeënt. Indien in enting niet heeft plaats gehad moet een on dertekende verklaring worden overgelegd, waaruit blijkt waarom deze inenting ach terwege is gebleven. Voorts worden belang hebbenden verzocht het trouwboekje als mede het inentingsboelcje of eventuele in- entingskaart mede te brengen. MACHINE-SCHRIJVEN. Voor het examen handvaardigheidsdiplo ma machineschrijven slaagden de dames W. Anemaat, J. van Dongen, A. Smits, C. van Strien en A. v. d. Vleuten en de heren J. de Hond en A. Roovers, allen uit Waspik. HOOFDBRANDWACHT. Aan het regionele opleidingscentrum van het brandweerwezen te Tilburg verkreeg de heer A. van Gerwen uit Waspik de be voegdheid van hoofdbrandwacht. BOEKHOUDEN. De heer J. Anemaat uit Waspik behaal de het diploma Praktijkexamen Boekhou den. HOOFDAKTE. Voor het examen ter verkrijging van de bevoegdheid van Hoofdonderwijzer slaagde de heer A. Kemmeren uit Waspik voor het A.-gedeelte. NIEUWE LEDEN VOOR POLYMNIA. In een algemene ledenvergadering van de gemengde zangvereniging Polymnia wer den een twaalftal nieuwe leden aangeno men. Vooraf genoten zij als adspirant-le- den ruim een jaar een opleiding van de di rigent, de heer C. van Iersel. Verder wer den op deze vergadering nog enkele interne kwesties besproken. RED STARS WON VOLLEYBAL- TOERNOOI. Het groot volleybaltoernooi dat door de Waspikse Volleybalclub Atak werd georga niseerd en dat in de openlucht op het ter rein achter de Bernhardstraat werd gespeeld is gewonnen door de kampioen van de eer ste klas, Red Stars 1 uit Tilburg. Het ver sloeg in de finale S.D.O. uit Elshout,, welke laatst genoemde vereniging dus de tweede prijs in de wacht sleepte. Het toernooi was in twee poules ingedeeld, welke na ener verende strijd door de finalisten werden ge wonnen. Vooral in poule A was de span ning groot, vooral voor de supporters uit Waspik die zich talrijk rondom het speel veld schaarden. De plaatselijke favoriet Atak nestelde zich hierin tesamen met de kampi oen van de eerste klas Red Stars 1 met evenveel punten aan de kop van de rang schikking. Het set-gemiddelde besliste ech ter in het voordeel van de Tilburgers. Door een overwinning op nr. 2 van poule B ein digde Atak tenslotte op de derde plaats. Het toernooi werd om half een door burgemeester van Erp geopend. VAKANTIEREGELING SLAGERS. De vakantieregeling welke voor de plaatselijke slagers in het leven is geroepen is als volgt ingedeeld: 3 t/m 8 aug. slagerij C. Snels (Benedenkerkstr. 59) 9 t/m 15 aug. slagedij Ruijtenberg (Havendijk 6); 16 t/m 22 aug. slagedij J. Verhaeg (Kerkstr.29) en 30 aug. t/m 5 sept. slagerij N. v. d. Plas (Schotse Hooglandersstraat). „JEUGDVAKANTIEVREUGD" Ook dit jaar zijn er vanuit het sckreta- riaat van de Stichting Katholiek Jeugdcen trum Waspik weer een aantal acties onder nomen om de jeugd de helpende hand toe te steken bij het goed besteden en door brengen van hun 5 weken lange vakantie. In dit kader worden er in de augustus maand een twaalftal fiets- en speeltochten gehouden welke onder deiding zullen staan van een aantal dames en heren die zich hiervoor spontaan beschikbaar stelden. De tochten zijn grotendeels ook door deze leidsters en leiders zelf in elkaar gezet en variëren van afstand naar gelang de leef tijden en sexe van de diverse groepen waarin de deelnemers zijn ondergebracht. In 't Hart van Waalwijk woont „UW DROGIST" Grotestraat 327 Tel. 3071 redelijke belangstelling. Ongeveer 200 be zoekers namen kennis van deze weliswaar beperkte maar in verscheidenheid toch rij ke selectie van Ninabers na-oorlogse com posities waarvan het karakter en het ex cellente vakmanschap van de exposant al eerder op deze plaats beschreven werd. Oudste inwoner. Op 28 juli werd onze oudste in woner, de heer J. v. Iersel, 89 jaar. De heer v. Iersel is in het St. Adria- nusgesticht alhier en geniet nog een goede gezondheid. Geslaagd. Voor het middenstandsexamen slaagden te Breda: mej. A. Ver- schure en de heer J. v. Strien. Aan de L.T.S. te Geertruidenberg slaagden voor metaalbewerker: A. Marcelissen, G. Roosenbrand, P. Vink, C. Hommel, P. Schipperen, C. v. Seters, H. v. Seters en P. van Strien. Voor electrotechniek: J. v. d. Koog uit Raamsdonk, D. v. Seters, J. Vis sers en J. de Vries uit Raamsdonks- veer. Voor timmeren: J. v. Iersel, M. Ros, H, v. Seeters, A. v. Strien, A. Verhagen, P. Waas en M. IJpelaar. Kinder-fancy-fair voor pater De Meijer. In de grote Kerkstraat te Raams- donksveer werd in café Hooymayers een kinder-fancy-fair georganiseerd ten bate van de boot-actie voor pa ter De Meijer. Er waren vele attrac ties en mooie prijzen te verdienen. Jeugdkampen. Ook dit jaar zullen de Andries de Bont-groep en de Sint Brigida-groep weer op zomerkamp gaan. De wel pen zullen hun tenten opslaan van 3 tot 8 aug; de junioren-gidsen van 17 tot 24 aug.; de senioren-gidsen van 1 tot 8 aug. en de verkenners van 7 tot 14 aug. Alle groepen zul len in Nunen kamperen. De voor trekkers maken dit jaar een trek tocht. WARSCHAU GROET NIXON MET BLOEMENREGEN. Honderdduizenden juichende Polen hebben de Amerikaanse vice-president Nixon zondagmid dag onder bloemen bedolven tij dens zijn autotocht van 't vlieg veld van Warschau naar t cen trum van de stad, waar hij in het Mislewicki-paieis zal logeren tij- Het vertrek van elke tocht is bepaald des morgens te negen uur vanaf de jongens school. Rond zeven uur 's avonds zullen de kinderen dan weer in Waspik arriveren. Boterhammen en drinken dienen de kinde ren zelf mee te nemen. Het bestuur van de stichting verzoekt de ouders echter drin gend de kinderen op deze tochten GEEN geld mee te geven. De inschrijvingsgelden (25 cent per tocht) zullen door de leidsters en leiders bij de betrokken ouders aan huis worden afgehaald, om hun zo de grootst mogelijke gelegenheid te bieden nadere ge gevens omtrent deze aktiviteiten aan de be trokken leiders en leidsters te vragen. De diverse data der tochten zijn als volgt: Jongens: 8-9 jaar: 17 en 24 augustus; 10-11 jaar: 20 en 27 augustus; 12, 13 en 14 jaar: 21 en 28 augustus. Meisjes: 8-9 jaar: 18 en 25 augustus; 10 en 11 jaar: 5 en 9 augustus; 12, 13 en 14 jaar: 6 en 26 augustus. Verder staat er voor 's-maandagsmiddags met kermis een grote vliegerwedstrijd op het programma, eveneens voor diverse leeftijdsgroepen ingedeeld. Dergelijke acties lijken ons voor de jeugd zeer attractief. NINABER EXPOSITIE. De expositie van schilderijen, etsen, hout sneden en tekenwerk van Ninaber van Eij- ben welke door de vereniging Ars in Vita in samenwerking met de tentoonstellings dienst van het provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Bra bant vanaf dinsdag 28 juli t/m zondag jL in het gemeentehuis werd ten toon gesteld ondervond van de zijde der bevolking een dens zijn driedaags bezoek. In 10 minuten zag Nixon zondag in Warschau meer mensen dan op zijn hele Russische reis. Hier en daar stond de menigte tien rijen dik. Zes keer moest de autostoet stoppen om de bloemen weg te halen uit de open Ziss, waarin Nixon staande het „Viva Ameri ka" van de uitgelaten Polen in ontvangst nam. Lachend begon Nixon de boe ketten die hem werden toegewor pen, als een honkballer op te van gen. Maar het bleek snel onbe gonnen werk. Er kwam geen eind aan. Toch was het uur van aan komst van Nixon in Warschau niet in de Poolse kranten bekend gemaakt. Maar de „Voice of Ame rika" had het nieuws drie dagen lang in het Pools uitgezonden. „Zoiets heb ik nog nooit meege maakt", zei Nixon, toen hij vanaf het bordes van zijn tijdelijke resi dentie de menigte op het plein toewuifde. KONING MOHAMMED ONVER WACHT TERUG NAAR RABAT. In verhand met politieke span ningen in zijn land heeft volko men onverwacht de koning van Marokko, Mohammed V, die dins dag aanstaande in Parijs een ope ratic zou ondergaan, zondagmor gen de Franse hoofdstad met zijn gevolg verlaten en zich per trein 'naar Cannes begeven. Daar heeft hij zich ingescheept op het Ame-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1