WAALWIJK KAATSHEUVEL „RÜPSBÜSSEN" AFWEZIG t Tandarts A.W. F. Wooning 2 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 3 AUGUSTUS 1959 2 LLi.ii - in de Langstraat VERVOEREN 137 PASSAGIERS DRUKKERIJ VAN BOXTEL Bureau Jan Tuerlings Loon op Zand van 3 tot 16 Augustus. J 2 WAALWIJK i rikaanse passagiersschip et b ..Inde pendence' niet bestemming Tan- ger. Mohammed V wordt dinsdag terug verwacht in de Marokkaan se hoofdstad Rabat. WESTEN VERWACHT: MORGEN NODIGT EISENHO WER KROESJE F UIT. Het Westen verwacht, dat pre sident Eisenhower morgen, nog vóór liet einde van de conferentie in Geneve, Kroesjef uit zal nodi gen tot een bezoek aan de Vere nigde Staten. Vice-president Nixon heelt gis teren vlak voor zijn vertrek uit Moskou verklaard, dat hij Kroes je! niet heeft uitgenodigd, omdat een dergelijk verzoek van de pre sident zelf moet uitgaan. Uit zijn woorden leidt men echter af, dat de uitnodiging verzekerd is en in Moskou gelooft men dat Kroesjef deze in principe reeds heeft aan vaard. Nixon zei, zelf een voor stander van 'n bezoek van Kroes jef te zijn omdat deze dan tot een heter begrip van het Amerikaan se standpunt zou kunnen komen. KONINGIN ELISABETH TERUG IN LONDEN. Koningin Elisabeth en prins Philip zhn zondag na een rond reis van zes weken, over een af stand van 25.000 kilometer, in Londen teruggekeerd. Na de vlucht over de Atlantische Oce aan in een Cornet IV-straalvlieg- tuig, kwam de koningin zicht baar vermoeid op het Londense vliegveld aan. Ook tijdens haar verblijf in Canada had zij al teke nen van oververmoeidheid ge toond. Als voorzorgsmaatregel zullen haar artsen, lord Evans en sir John Weid, haar in het begin van (feze week aan een uitgebreid onderzoek onderwerpen. GESLAAGD. Op 25 juli slaagden te Tilburg voor het aldaar gehouden examen Practijkdiploma Machineschrijven de volgende candidaten: Dini Hoefna gels, Willy Reitsma, beiden te Waal wijk en Lody Balkom te Kaatsheuvel. Geslaagden genoten hun opleiding bij dhr. L. v. d. Leur, Grotestr. 238, Waalwijk. Dr. v. BEURDENSCHOOL. R.K. Middelbare Handelsavond school, Waalwijk. Geslaagd voor het praktijkdi ploma boekhouden de heren Sa muels. L. v. d. Hoven en H. Pul lens. Voor het Middensctandsdi- ploina slaagden 80 procent der candidaten van de middenstands- cursus, terwijl het landelijk pro cent nog geen 50 bedraagt. Voor het diploma machinc- schrijv- slaagden alle candidaten. OUDHEIDKUNDIG MUSEUM VOOR DE SCHOEN EN LEDERINDUSTRIE. Het bestuur der stichting „Oud heidkundig Museum voor de schoen en lederindustrie" besloot in zijn ver gadering van 24 juli 1.1. tot aankoop van het pand van de heer Cor Witlox aan de Grotestraat no. Ill te Waal wijk, om daarin het museum te ves tigen, wanneer de gemeenteraad daar aan zijn medewerking zou verlenen. Nu dit is geschied en daaraan heb ben we geen ogenblik getwijfeld, is de aankoop een feit geworden en daarmee zal het museum, dat zoveel jaren, zulk een slecht onderdak had, gevestigd worden in een der grootste en mooiste herenhuizen onzer ge meente. Het biedt een ruime gelegenheid voor expositie-zalen, terwijl er prach tige ruimte is voor andere doeleinden in verband met het museum en het zal een voornaam cachet geven aan dit museum, dat nu een waardig on derdak krijgt in elk opzicht, zowel in- als uitwendig. Wij mogen hier wel een woord van dank en hulde brengen aan de voor zitter van de stichting, de heer J. van Heesbeen, die zich zoveel moeite en zorgen heeft getroost om tot een goede oplossing te komen, die dan weer nabij scheen, maar dan weer verdween, maar waaruit tenslotte dit succes is voortgekomen. Dit zal hem zeker grote voldoening schenken. Ook de burgemeester heeft als al tijd zijn volkomen medewerking ten deze verleend. Als met 1 oktober het pand wordt overgedragen, zal de eigenaar de heer Cor Witlox, zich metterwoon te Waalre gaan vestigen en met hem verlaat dan de laatste der familie Witlox, die meer dan 150 jaar een der meest geachte families was in Waalwijk, deze gemeente. Met de heer Witlox verdwijnt een populaire figuur uit onze gemeente, die steeds zeer grote verdiensten heeft gehad, op godsdienstig en charitatief gebied niet alleen, maar ook indertijd voor Waalwijks Belang, waarvan hij vice-voorzitter en voor zitter is geweest, maar vooral memo reren wij hier zijn enorm werk voor 't Wit-Gele en Rode Kruis. Vooral tijdens de oorlog, maar ook daarna heeft hij zich zeer verdienste lijk gemaakt, en wij stellen er prijs op dit hier nog eens naar voren te kunnen brengen. Wij wensen deze sympathieke Waalwijker ten afscheid een prettig leven in zijn nieuwe, mooie woon plaats. VACANTIE WEDSTRIJDEN VOOR I)E BAARDWIJKSE JEUGD. Heeft de Baardwijkse jeugd fantasie en kan zij die op 'n aar dige wijze to uitdrukking bren gen? Ja, deze vraag klinkt erg ge wichtig, maar toch verwacht de Jeugdcentrale op 10 aug. hierop een antwoord. Op die dag n.l. is er een teken- en poppententoon- stelling in het Gemeenschapshuis van de kunstproducten die door de Baardwijkse schoolgaande jeugd zijn geschapen onder de vacantie. Er zijn al heel veel liefhebbers die zich opgegeven hebben, want de mooiste inzendingen krijgen 'n prachtige prijs als beloning. En nog kan ieder schoolgaand kind zicli opgeven op de volgende adressendhr. G. Smits, Loeff- straat 13 en dhr. P. Aarts, Thor- beckelaan 35. Ben je van plan -een mooie te kening te maken? Lees dan eens aandachtig de volgende punten: 1. Je kunt tekenen wat je wilt. 2. Vergeet niet je naam op te geven en ook in welke klas je zit. 3. Lever je tekening in op 14 aug. tussen 4 en 5 uur 's middags in het Gemeenschapshuis. En nu nog enkele gegevens voor de deelneemsters aan de poppenwedstrijd. De jonge dames van de lagere school kunnen haar kunstenaars- en fantasiegaven op de volgende manieren tonen: 1. Je kunt zelf een pop ver vaardigen op alle mogelijke ma nieren, met ijzerdraad, raffia, touw, papier, boetseerklei, of 2. Je kunt een pop aardig en smaakvol aankleden met brei- en haakwerk, crèpepapier enz. Ook de poppen moeten op 14 aug. tussen 4 en 5 uur namiddag worden ingeleverd op 't Gemeen schapshuis, waar ze tezamen met de tekeningen op 10 aug. tussen 12 en 2 uur worden tentoonge steld. Geef ie alsnog op. Knip des noods dit berichtje uit de krant en ga dapper aan de slag. Wij zijn echt benieuwd wat er uit de bus komt. Ook de meer sportief aangeleg- den krijgen een kans op 16 aug. Een aardig in elkaar gezette oriëntatierit wordt dan verreden. Het parcours zal vijf tot zeven kin. lang zijn met vele en interes sante opdrachten. Reeds vele deelnemers en deelneemsters hebben zich hiervoor aangemeld, doch iedere jongen of meisje met interesse kan zich aanmelden bij de heren G. Smits, Loeffstraat 13 of L. Emmen, Thorbeckelaan 30. De deelnemers en deelneem sters uit de 2e en 3e klas vormen een aparte groep, evenzo de deel nemers uit de 4c, 5e en 6c klas. Voor iedere "roep zijn aparte be palingen gemaakt en voor iedere groep zijn ^rijzen beschikbaar. Start van de rit 16 aug. 4 uur 's middags aan 't Gemeenschaps huis. DE POSTDUIF. Zondag hield de P.V. De Post duif een wedvlucht vanuit St. Ghislain, afstand 107 km. De eer ste 50 prijzen zijn gewonnen dooi de volgende liefhebbers: J. Didden 1 11; Brokken 2; J. v. Rladel 3 5 17 34 35; W. Duques- noij 4; Th. de Ronde 6 12 30; A. v. Baardwijk 7 14; B. v. Ricl 8 41 H Schaf er 9 22; Fr. v. Bokhoven 10; v. Eeten 13; J. Wellens 15; Groeneveld 16; v. d. Geijn 18 25 39 50- Schilders 19 23; M. Ver hulst 20 27; A. Bakkers 21v. On- zenoord 24; J. de Leijer 26; P. L. Pullens 28; Vermeer 29; H. Lom- barts 31: A- Leijten 32; C. v. Bij- nen 33 36 49; J. Verwicl 37 38; Strengers 43; Hccffer 44; v. Gel der 45; Wasselewski 46; Jos Pas 47; M. Leijten 48. GEVONDEN EN VERLOREN. Gevonden Hond (collie); regenjas; wit babyschoentje; ko8; een dames- schoentje; portemonnee; zwem broek; ballpoint; portemonnee. Verloren Portemonnee inhoudende 10(5 gulden; sleutelring; regenjas; rugzak met visgerei; hond; vul pen; zwcin kaart. AGENDA. Maandag en woensdag. Musis Sacrum 8 uur: „Meisjes op het slechte pad", 18 jaar. Luxor 8 uur: „Macoumba" al le leeftijden. VERSLAG OVER 'T GIDSENKAMP IN HEEZE. Zondag 26 juli. Vertrek uit Waalwijk en aankomst in Heeze. 's Morgens om 6.30 uur naar de H. Mis en daarna mochten we tot 8 uur gaan eten. Om 8 uur stonden we allemaal klaar om te vertrekken, 60 kilometer hadden we voor de boeg. Zuchtend en puffend kwamen we in Heeze aan, waar we door Oehoe en Oebi, die op de scooter waren gegaan ont vangen werden. Maar voor we gingen eten mochten we de blokhut bekijken en uitvech ten waar we de volgende morgen de keuken per ronde zouden bouwen. Een smakelijke boterham, 'n uur of twee om het terrein te verkennen (en bramen te eten), een lang verhaal en toen dat alles voorbij was, was het 9 uur en vonden het allemaal goed dat we naar bed gingen, omdat we zo moe wa ren. Maandag 27 juli. 's Morgens werden we met een „goede morgen gidsen" gewekt en kregen we een kwartier om aan te kleden en om 8.15 uur gingen we naar de kerk. Dat die kerk van binnen veel op de onze leek viel ons direct op. Na de Mis zei Guido, dat die kerk ook door dezelfde architect was gebouwd. Vlug naar huis om te eten en om een keuken te bouwen. Sjorren, sjorren en nog eens sjor-, ren. Maar onze moeite werd beloond, door dat we een lekker maal hadden gekookt. De rest van de dag verliep zo snel, dat ik niet meer weet hoe laat we naar bed gin gen,- ik geloof half elf het kan ook half twaalf zijn geweest. Ook zijn we nog op hike geweest en heb ben we een groot verhaal gehoord over Ju- docus Spillebeen, de beroemde dirigent, (waar ik nog nooit over gehoord had) en die de volgende dag op bezoek kwam, een dag vol opruiming en een erg geschrokken Guido. Een treurig afscheid en naar huis, op de fiets terug. R. L. Henny van Well. AUTOMOBIELCLUB „KAATSHEUVEL". Woensdagavond organiseerde de automobielclub „Kaatsheuvel" voor haar leden en introducé's een oriën tatierit. Hoewel deze rit niet telde voor de onderlinge clubcompetitie, had toch een flink aantal deelne mers zich gemeld, waaruit wel blijkt hoe groot de belangstelling voor de ze interessante sport is. Gemakke lijk hebben zij het deze keer beslist niet gehad. Op de eerste plaats had den de heren P. Vloemans en A. Jansen een route uitgezet, welke weer diverse verraderlijke opgaven bevatte en waar diverse deelnemers prompt over struikelden. We denken hierbij aan de opgaven bij de Don- gense Vaart en aan de Winterdijk, om er maar enkelen te noemen. Dit alles maakte de rit echter des te in teressanter. Maar tweedens ontlast te zich tijdens de rit in en rond Waalwijk een hevige plensbui, waardoor het uitzicht soms totaal werd ontnomen. Een en ander had tot gevolg, dat sommige deelnemers dermate met hun schema overhoop kwamen te liggen, dat zij de rit voortijdig staakten. Uiteindelijk be. eindigden slechts vijf van de 32 rij ders de tocht op de voorgeschreven wijze, zij het met een behoorlijk aantal strafpunten, bij café-restau rant „De Drie Kabouters" van S. Vermeulen. De stemming had ech ter onder dit alles niets geleden, wat wel bleek uit de opgewekte ge sprekken tijdens het wachten op de definitieve uitslag, welke in Eupho- nia werd opgemaakt. Deze was: 1. L. Ververs, Kaats heuvel, 61 strafpunten; 2. H. Ver- bunt, Tilburg, 116 straf p.; 3. J. van Riel, Kaatsheuvel, 179 strafp.; 4. A. v. Oversteeg, Sprang-Capelle, 187 strafp.; 5. P. J. Klijn, de Moer, 192 strafpunten. VACANTIE-WEEK. Na maanden op de achtergrond te zijn gedrongen, zijn de weergoden blijkbaar van oordeel, dat Pluvius nu eindelijk ook eens 'n beurt moet hebben. Én zo heeft deze dan zijn sluizen geopend om zijn gespaarde voorraad in de kortst mogelijke tijd te spuien, ten einde de opgelopen achterstand zoveel mogelijk in te halen. In het algemeen zal niemand daar bezwaar tegen hebben, want 't was hard, ja zelfs heel hard nodig. Toch is er een categorie mensen die deze weersverandering met som bere gezichten zullen bekijken, t.w. de vacantiegangers. En wij denken dan hier speciaal aan de werknemers in de schoenindustrie, wier vacantie deze week is aangebroken en die reeds lang naar dit tijdstip hebben uitgezien, daarbij de nodige plannep makend om deze week van ontspan ning en rust zo prettig mogelijk te kunnen doorbrengen. Sommigen zul len rustig in de huiselijke kring blij ven, deze rustperiode afwisselend passeren met een dagje uit en het opknappen van huiselijke karwei tjes. Maar het overgrote deel zal er, voorzien van alle mogelijke ingre diënten, op uit trekken om, hetzij hier in eigen land, dan wel aan gene zijde onzer landsgrenzen, deze da gen door te brengen. Vooral deze laatste categorie is weer goed ver tegenwoordigd, hetgeen o.a. moge blijken uit het groot aantal reispa- pieren dat dit seizoen weer is uit gereikt. Tot op heden werden n.l. reeds pl.m. 800 toeristenkaarten en circa 450 paspoortep afgegeven. Wanneer we hierbij tellen degenen die reeds in het bezit zijn van een nog geldig paspoort, dan kan men zich voorstellen dat Kaatsheuvel deze dagen weer goed in het buiten land vertegenwoordigd zal zijn. Voor hen allen hopen wij, dat Pluvius zo nu en dan z'n kranen zal dichtdraaien, opdat deze lang ver beide vacantie week niet letterlijk en figuurlijk in het water valt en daar naast wensen wij allen een recht plezierige vacantie, HONDENKEURING. Op de te Moergestel gehouden po litiehondenkeuring, behaalde dhr. J. v. d. Kaa met z'n Mechelaar „Nero" zijn zoveelste certificaat. Nog één of twee en Jan is Nederlands record houder. Ook de heer Cor Klis wist met z'n Hollandse herder op deze keuring 't certificaat te bemachtigen. DE HEER A. SCHOENMAKERS NAM AFSCHEID VAN PÉHAVÉ. Na een 46-jarige onafgebroken werkzaamheid bij P. H. Vloemans Schoenfabriek N.V., achtte de heer A. P. Schoenmakers de tijd geko men dit dienstverband te beëindi gen. De directie der N.V. meende dit afscheid niet zonder meer te kunnen laten passeren, weshalve de heer Schoenmakers met zijn echt genote donderdag ton huize van de oudste directeur, de heer C. P. Vloe mans, in tegenwoordigheid van de andere directie-leden, chefs, werk meesters en kantoorpersoneel, werd ontvangen, De heer Vloemans dankte de heer Schoenmakers op de eerste plaats voor alles wat hij gedurende deze 46 jaar voor de zaak had gedaan. Hij getuigde, dat het mede aan de heer Schoenmakers te danken was dat de naam Péhavé in de loop der jaren in wijdere kring een goede klank had gekregen en dat het mede aan zijn grote vakkennis en werklust was te danken dat de zaak 'n grote vlucht en uitbreiding had kunnen nemen. Begonnen als overleersnijder, werk te hij zich al spoedig op, werd chef van de stikkerij en hier bleek al gauw zijn bekwaamheid in modele ren, zodat hij uiteindelijk modeleur werd en tevens toezicht hield op de diverse afdelingen. Spr. hoopte dat de zoon van de heer Schoenmakers, die nu diens plaats gaat innemen, deze taak met dezelfde bekwaam heid en voortvarendheid zal vervul len, waarin hij overigens alle ver trouwen had. Namens allen, wenste hij de heer Schoenmakers met z'n vrouw nog vele jaren van rust in goede gezondheid toe en bood hem als blijk van waardering voor z'n trouw aan de firma een reis van 14 dagen met z'n vrouw naar Rome, welke mededeling met instemmend applaus van de aanwezigen werd be groet. De heer Schoenmakers dankte de heer Vloemans voor de hartelijke af scheidswoorden en 't mooie cadeau. Hij dankte ook de medewerkenden voor de prettige samenwerking, waarbij hij memoreerde dat niet al tijd alles van een leien dakje was gegaan, maar dat uit alles steeds iets goeds was tot stand gekomen en dat het belang van de zaak altijd voorop had gestaan. Namens de afdeling verkoop, werkmeesters en kantoor, spraken de heren Kemmeren, v. d. Broek en mej. Merkx nog hartelijke afscheids woorden, welke zij vergezeld deden gaan van enige mooie cadeaux, waardoor de heer Schoenmakers aangenaam werd verrast en met een slotwoord dankte. Zoals bij Péhavé gebruikelijk, zat men hierna nog geruime tijd gezel lig bijeen. GESLAAGD. Op het te Utrecht gehouden exa men voor Frans L.Ó. slaagde de eerwaarde broeder Castulus van de Broeders van Liefde te Kaatsheuvel. RECTIFICATIE. Ten gevolge van een foutieve op gave, is er een onjuistheid geslopen in de namen van de geslaagden aan de St. Michael-uloschool te Waal wijk. De door ons gepubliceerde naam J. v. d. Velden uit Kaatsheuvel moet zijn: Hans v. d. Velden uit Waal wijk. Verder moet bijgevoegd wor den: Jos Reerens uit Kaatsheuvel. Zo, die jongens zijn dan ook weer geslaagd. KAPELAAN VERHEIJEN GAAT KAATSHEUVEL VERLATEN. Na een 6-jarige werkzaamheid als kapelaan van de parochie St. Jan te Kaatsheuvel, gaat kapelaan Verheij- en a..s vrijdag deze plaats verlaten om in gelijke functie werkzaam te zijn in de parochie St. Leonardus te 's-Bosch, waar hij tevens benoemd is tot godsdienstleraar aan het St. Janslyceum. In 1953 vestigde kapelaan Ver- heijen zich in Kaatsheuvel. In de loop der jaren heeft hij zich doen kennen als een goed en eenvoudig priester. Door de gemoedelijke en vertrouwelijke wijze waarop hij met de parochianen wist om te gaan, wist hij ieder voor zich te winnen. Dit kenmerkte zich ook in de Huis houdschool en de Mater Amabilis- school, waaraan hij als godsdienst leraar was verbonden en waar hij zowel bij zijn mede-docenten als leerlingen in hoog aanzien stond door z'n prettige omgang en onder richt. Groot sportliefhebber als hij is, was kapelaan Verheijen natuurlijk adviseur van diverse sportverenigin gen, zoals voetbal, hockey en hand bal. En het weer kon zo slecht niet zijn of hij zat langs het lijntje om de wedstrijd te volgen. En hij liet zich allesbehalve onbetuigd wanneer het nodig was om de jongens en meisjes op een sportieve manier aan te moedigen. Het is dan ook begrij pelijk dat hij bij deze verenigingen zeer populair was en dat deze hem vooral de eerste tijd zeer zullen missen. Maar ook K.J.M.V. en K.M.M.V. stonden onder z'n geestelijke hoede en hadden z'n bijzondere interesse. Verder heeft hij veel gedaan en ge ijverd om de leesbibliotheek op een beter en hoger peil te brengen. Wij weten natuurlijk niet of ka pelaan Verheijen deze overplaatsing met genoegen zal hebben vernomen. De parochianen van Kaatsheuvel echter zeer zeker niet, en men zal hem dan ook node zien vertrekken. Het zal zijn opvolger, kapelaan Mi- De B.B.A. gaat met ingang van 17 augustus aanstaande „rups bussen inleggen in het Lang- straatnet, op lijn 36, tussen Til burg Waalwijk en Den Bosch v.v. Het zijn zogenaamde „gelede bussen" van 17,5 meter lengte. Niet minder dan 137 personen te gelijk kunnen in deze monsterbus worden vervoerd: 62 zitplaatsen en 75 staanplaatsen. Straks ko men nog drie van dergelijke bus sen op lijn 36. In de loop van de volgende week begint men met 'n proefdienst lussen Den Bosch en de Efteling. De bus rijdt dan bin nen de dienstregeling. De reden waarom de B.B.A. is overgegaan tot aanschaffing van „gelede bussen" is, dat op bepaal de lijnen de bezetting overdag druk is, terwijl tijdens de spits uren meerdere volgbussen moe ten worden ingelegd. Het voor deel van het gebruik van deze bussen is, dat overdag aan de passagiers een groot aantal zit plaatsen beschikbaar kan worden gestelden dus betere service kan worden geboden. Onder een gelede bus (ook wel balgbus of rupsbus) wordt ver staan een normale autobus met opgelegde aanhangwagenbus, die door middel van een soort draai schijf met elkaar verbonden zijn. zodat de autobus er van buiten als één geheel uitziet. Het aan- nang wagen gedeelte wordt gedra gen door twee dicht achter elkaar liggende assen. l)c wielen van de achterste as sturen mede. De bus js gemaakt door de firma Ver heul te Waddinxveen. De totale lengte bedraagt 17.50 meter, de breedte 2.5 meter. Het gewicht van de lege bus is bijna 14.000 kg., volbelast: 23.610 kg. Een gecombineerde brede in- en uitstapdeur, die rechts achter aan is geplaatst, geeft toegang lot een balcon. De passagiers moeten, om de bus in te gaan, af rekenen bij de condukteur, die naast de instapdeur zijn zitplaats en afrekental'eltje heeft, 't Voor deel van het balcon is, dat onge veer 16 passagiers kunnen instap pen, waarna de bus onmiddellijk kan gaan rijden. Het afrekenen geschiedt tijdens de rit. De uit stapdeur bevindt zich in 't mid den van de voorbus. De remmen worden volledig luchtdruk bediend. Ze zijn zo af gesteld, dat het achterste ge deelte iets eerder remt. Het slip pen wordt hiermede opgevangen. Teneinde de volgwagen zoveel mogelijk in de baan van de voor wagen te houden, sturen de wie len van de achterste tandem-as mede. chelberger uit Uden, niet licht val len om zijn afwezigheid te doen ver geten. Kapelaan Verheijen, vanaf deze plaats wensen wij u in alle opzich ten het beste toe en een zegenrijke arbeid in uw nieuwe standplaats. ENGELS KORPS CONCERTEERDE IN EFTELING. Zaterdagmiddag concerteerde in 't kader van het midzomerprogramma ter afwisseling een Engels korps op het terras van het restaurant in de Efteling, t.w. The Norman Memorial Silver Youth Band uit Blackpool, onder leiding van dirigent J. Crich. Deze band (fanfare-bezetting) be staat uit 20 jongelui, waaronder enkele meisjes, aangevuld met een 7 leden tellende meisjes-drumband. Het programma dat deze jongelui brachten, bestond uit enkele marsen en verder werken van het lichtere genre, welke een vrij goede vertol king kregen. Naar we vernamen, plegen deze mensen in hun woonplaats zondags meermalen zgn. promenade-concer ten te verzorgen aan het strand. De programma's, welke daarbij worden uitgevoerd, bevatten meestal popu laire werkjes, waarnaar het wande- KAATSHEUVEL - TEL. K 4167-212F lende of zittende Dubliek met 't ene oor luistert, om het andere te ge bruiken voor het gesprek van z'n gezelschap. Hetzelfde verschijnsel zagen we ook hier gedemonstreerd door de enkele leden van het gezel schap, die niet tot de executanten behoorden. Praten onder het musi ceren, in plaats van, zoals hier ge bruikelijk, in stilte luisteren. Het programma werd enkele ma len afgewisseld door een drietal in Schotse kledij gestoken jongedames, die op de muziek van een, eveneens in Schots costuum pestoken, doedel zakspeler enkele inheemse dansen uitvoerden. Een en ander werd be gunstigd door fraai zomers weer. CITY OF GLOUCESTER BAND. Zondag 9 augustus a.s. treedt in het kader van het Midzomerpro gramma van de Efteling 'n fanfare korps uit Engeland op met grote naam. Het is het 60 leden sterke ge zelschap „The City of Gloucester Band" uit de bekende industriestad Gloucester, onder leiding van diri gent George Beckingham. De leden van dit beroemde korps zijn die dag de gast van de directie van het Efteling-restaurant waar 't lunchconcert gegeven wordt om 12 uur. Na het concert wordt de muzi kanten gelegenheid gegeven het na tuurpark te bezichtigen, waarna het korps, afgehaald door de drie Kaats- heuvelse muziekkorpsen met de verschillende drumbands en de Ti- rolers van St. Bernard, om 18 uur naar de Markt opmarcheert. Door spontane medewerking van de leden van Apollo, Euphonia en St. Jan, wordt de Gloucester bandleden voor de nacht van zondag op ?naandag lo gies aangeboden, waarbij eveneens 't Missiehuis van de Paters van de H- Familie als royale gastheer optreedt. In de zaal van de heer P. van Dun volgt bij aankomst op de Markt de „inkwartiering" der gasten, die dan even kennis gaan maken met de gastheren aan huis. Om 8 uur volgt dan een vrolijke avond op de Markt. Het ligt in de bedoeling een bal- champêtre te organiseren, waarvoor Voor advertenties en abonne menten blijft ons adres te KAATSHEUVEL Dr. v. Beurdenstr. 8, Tel. 2002 KAATSHEUVEL Ook voor alle andere bladen worden advertenties tegen de geldende tarieven opgenomen. een beroep gedaan wordt op de me dewerking van het Kaatsheuvelse Revue-orkest. De medewerking van het bestuur der gemeente is ingeroe pen voor het leggen van een plan kier voor de kiosk en het aanbren gen van enige verlichting en versie ring. We willen hopen dat vooral de danslustige dames op deze avond, die een mooi slot kan worden van de vakantieweek, niet op het appèl zullen ontbreken. Bij ongunstig weer vindt het feest plaats in de zaal van de heer Piet v. Dun, terwijl 't even eens in de bedoeling ligt ook bij goed weer om 10 uur het gezellig samenzijn in deze zaal tot het slui tingsuur voort te zetten. J. T. VEREREND BEZOEK VAN DE BRITSE JEUGDBAND. Na een bezoek aan Tilburg en een concert in het vijverpaviljoen op de tentoonstelling „Het Hart van Bra bant", arriveerde de prachtige jeugd- band „The Norman Memorial Silver Youth-Band" vrijdagavond 8.30 uur aan de concertzaal Concordia. Hier was zij de gast van de Kon. Erk. Harmonie Concordia. Na een hartelijk welkom door de voorzitter, de heer E. v- Hoorn, was de vriend schap al gauw beklonken. Op het programma stond een con cert op het Oranjeplein door Con cordia, aangeboden aan de Engelse gasten uit Blackpool. Wegens het slechte weer kon dit buiten niet doorgaan; daarom werd dit in" de zaal gehouden. Voor de aanvang van het concert hield de voorzitter van Concordia nog eens een rede, waar in hij de relaties belichtte tot deze Engelse vrienden. Ook schetste hij in het kort de geschiedenis van Con cordia. De plaatsvervangende voor zitter van de Engelse Band, beant woordde deze woorden namens zijn hele gezelschap. Door Concordia met haar drumband werden nu een vijf tal prachtige nummers uitgevoerd, o.l.v. de heer Fr. v. Abeelen. Na eni ge tijd gezellig samen te zijn ge weest, werden de kwartieren be kend gemaakt, om vervolgens de gasten aan hun pleegouders toe te vertrouwen, In het kort volgt hier een beschrij ving van de Band: Deze band is een gelukkig voort vloeisel uit de laatste wereldoorlog. „Norman" is de voornaam van een Britse soldaat, zoon van de boek handelaar H. H. Cruickshand uit Up per Belvedere in het graafschap Kent. Norman was gelegerd te Blackpool, waar hij aan het einde van de oorlog overleed. Hij was in de oorlogsjaren goed bevriend geraakt met de heren Heathcote en Taylor; beide musici en de laatste was zelfs leider van de R.A.F.-Cadets drumband. Na de dood van Norman kregen beide he ren bezoek van 't echtpaar Cruicks hand, die hem voor de vriendschap KAATSHEUVEL Voor spoedgevallen Tandarts v. d. WIEL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 2