RONDE VAN DRUNEN VOOR G. VAN LITH Reisbureau „MUSA" EXPRESS Subsidie en garantie voor de va ka nti e-f eestweek VACCINATlE's GEEN entingszitting wordt gehouden. aankomende banketleerlingen BAKO HEETWATEROVEN z. g. a. n. f WINKELOPSTAND, GESLOTEN ETA- LAGE en TOONBANKEN z.g.a n. Doet pt zelf 3 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 3 AUGUSTUS 1959 3 Provinciaal Nieuws BRABANTS HEEM. Elfde Heemkundig werkkamp. Van 5 tot 8 aug. a.s. zal Bra bants Heem te Budel haar ellde heemkundig werkkamp houden, hetgeen wordt georganiseerd door de aldaar gevestigde heem kundige kring. Het belooft 'n bui tengewoon interessant werkkamp te worden. Voor geïnteresseerden laten wij hieronder in het kort enige bijzonderheden volgen. Woensdag 5 aug. worden de deelnemers om pl.m. 5 uur ver wacht. Om 8.3U uur zal ,In de Bonte Os" een bonte avond ge houden worden onder de titel: „Het Brabantse feest in theorie en praktijk" o.l.v. de heer Doren bosch uit Boxtel. Donderdag aug. fietstocht via Cranendonk langs de grens naar Postel met bezoek aan het echte Peellandschap. Na de middag zal Weert worden bezocht, 's Avonds zal de Z.E. Heer Tychon, rector te Budel, een vertoning geven van zijn kleuren dia's. Vrijdag 7 aug. fietstocht over Axclse Kluis naar Bergeijk en Neerpelt. 's Avonds zal de Boeren- kapel van „Les Echos de Dor- plein" een gezellige avond ver zorgen. Zaterdag 8 aug. bezoek aan de Kempense Zinkmaatschappij te Dorplein. Om 1 uur een gezamen lijke koffietafel, door 't gemeen tebestuur van Budel aangeboden aan de deelnemers, waarna allen naar huis keren. Door dit werkkamp zullen de betrekkingen tussen onze grens bewoners in de beide Kempen be studeerd worden en op vriend schappelijke wijze zullen gege vens en gedachten worden uitge wisseld. Peel en Kempenland ra- ken hier ook elkaar. Het zal er echt op z'n Brabants toegaan, want beide gebieden hebben ei gen gewoonten en humor. Het laatste is een der grootste eigen schappen. die op een werkkamp worden verwerkt. Het is immers vakantietijd. Hier wordt het nut tige met het aangename in prak- tiik gebracht. LANDJUWEEL DER BRABANTSE GILDEN. In het kader van de tentoon stelling Hart van Brabant is gis teren te Tilburg op het tentoon stellingsterrein het Landjuweel van de Brabantse Gilden gehou den onder auspiciën van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden. Onder enorme belangstelling gingen beide orga niserende gilden van Tilburg, St. Dionysius en St. Joris, begeleid door enige gilden uit de naaste omgeving, om 9.30 uur ter kerke. De deken van de stad Tilburg droeg de Gildemis op. Onder de H. Mis werden de oude gebruiken gehandhaafd. De gildebroeders brachten gezamenlijk hun offer en onder de consecratie werd het vendel gezwaaid. Na de H. Mis had de bijeen komst plaats van de koningen en hoofdlieden op het stadhuis, al waar burgemeester Beclit hen hartelijk verwelkomde. Hij zeide o.in. dat het huidige gilde zeker nog reden van bestaan heeft in deze jachtige tijd van industriali satie en mechanisatie. En om dit te bewijzen zou juist dit Landju weel in het Hart van Brabant to nen, dat dit ons zo dierbaar gilde- bezit nog waard, is te worden be leefd. Tilburg, maar ook geheel centraal Brabant heeft 'n schone traditie in het gildewezen, welke nimmer teloor mag gaan. Tegen 1 uur startte de optocht naar het Leijpark, welke door 'n groot deel van de stad trok. Deze optocht bestond uit pl.m. 80 gil den uit geheel Brabant, een uit België en twee uit Duitsland. Op het tentoonstellingsterrein aan gekomen nam het défilé een aan vang. De massale opkomst der tamboers, koningen, hoofdlieden, gildevanen en vendeliers maak ten op de aanwezigen een gewel dige indruk, alsmede de vendel- groet, welke door ongeveer 150 vendeliers tegelijk werd gebracht. De diverse wedstrijden, waar aan de deelname bijzonder groot was, verbenen vlot en zo konden na drie uur hard werken de 140 zilveren schilden aan de winnen de "ilden worden uitgereikt. Ver meld zij nog dat er diverse „ko ninklijke" prijzen waren. Namens H.K.H. Prinses Wilhelmina reik te Mej. Geldens een schild uit aan de beste vendelgroep van 0 per sonen. Door de Langstraatse gil den waren weer prijzen verdiend, hetgeen fetuigt van een gestage groei van het gildewezen in deze streek. Het Brabantse zaterdagvoetbal wordt uitgebreid,! Voor de competitie 1059-19G0 van de KNVG afdeling Noordbra bant wordt, wat hel zaterdagvoet bal betreft, een uitbreiding ver wacht. Nu er een nieuwe gouverneur der KMA komt, is men bij Velo- citas-KMA van mening dat ook weer actief aan het competitie verband deelgenomen mag wor den. Dit zou dan weer met twee elftallen kunnen plaats vinden. Ook in Oosterhout zijn er twee nieuwe zaterdagclubs bij en wel SVV '54 en Roda twee bcdrijfs- elftallen welke aan de competitie gaan deelnemen. In Vosmeer heeft men een speciale zaterdag afdeling opgericht en deze zullen ook aan de nieuwe competitie deelnemen, zodat de verwachting is dat er vijf nieuwe elftallen van start zullen gaan, terwijl ook de mogelijkheid bestaat dat NAC weer met een elftal gaat deelne men. Het is zeer hard nodig dat er uitbreiding komt, het zaterdag voetbal is in Brabant toch reeds stiefmoederlijk bedeeld. 27e NATIONALE TREKPAAR DENTENTOONSTELLING In het ere-comité van de Nati onale Trekpaarden tentoonstel ling, dat onder voorziterschap staat van Z. K. II. Prins Bcrnhard hebben o.in. ook zitting genomen de minister-president, ~Z. Exc. prof. dr. J. E. de Quay, als oud- commissaris der Koningin in de provincie Noordbrabant, en Z. Exc. Mr. V. G. M. Marijnen, mi nister van Landbouw en Visserij. Deze tentoonstelling wordt ge houden op dinsdag 15 en woens dag 1(> september te 's-Bosch. Voor de tweede maal werd gis teren de Ronde van Drunen ver reden om de Grote Prijs van Dru nen, die 't vorig jaar in de wacht werd gesleept door de Bossche naar Wal ravens. Ondanks de af wezigheid van enkele leden van de Olympiaploeg Huub Zilver berg, Ad. v. d. Sluis en P. de Jong kon toch worden gesproken van een sterke "bezetting van het rennersveld. Toch heeft deze Ronde niet het spannende verloop gekregen dat men er van verwacht had en de oorzaak hiervan lag in het feit, dat men het parcours (100 km.) in het open veld uitgezet had,, waardoor de sterke wind op mee dogenloze wijze huis hield onder de karavaan. Het aantal renners, dat vóór de eindstreep reeds van de fiets moest stappen, was dan ook bijzonder groot. Van uitloop pogingen was dan ook geen spra ke en de dappere die het dan al eens probeerde, moest zich spoe dig weer terug laten vallen in het peloton of werd weer gemakke lijk achterhaald. De sprint moest dan ook de beslissing brengen en het was de Gelderse kampioen en ex-militair kampioen G. van Lith uit Berlicum, die C. Hamelinck uit Scheveningen achter zich wist te houden. De winnaar van het vorig jaar, M. Walravens uit Den Bosch, moest zich met de vierde plaats tevreden stellen. M. v. d. Lee uit Drunen bezette een fraaie 8ste plaats en Dré de Vries uit Waalwijk kwam als lie over de streep. Door een overstekend kind ont stond er nog een valjartij, waar bij de gebroeders H. en 1). Vroege het slachtoffer werden. H. Vroe ge liep hierbij ernstige schaaf wonden op, maar zowel hij als z'n broer zetten toch door. De uitslag bij de amateurs en onafhankelijken luidde als volgt: 1 G. v. Lith, Berlicum; 2 C Ha melinck, Scheveningen; 3. L. C.oe- horst, Tilburg; 4 M. Walravens, Den Bosch; 5 L. v. Lokven, Den Bosch; G J. Hermes, Berkcl; 7 M. den Oiiter, Nieuwerkerk; 8 M. v. d. Lee, Drunen; 9 F. van Weert, Vlijmen; 10 A. v. d. Linde, Til burg; 11 A. de Vries, Waalwijk; 12 W. v. As, Culemborg. Een koers voor nieuwelingen over 00 km. werd gewonnen door G. Koel uit Amsterdam, die in de sprint zegevierde over 2. Nie mandsverdriet, Rotterdam; 3 van Er]>, Berlicum; 4 Spronk, Ilcrwij- ncn; 5 Fransen, Halfweg; 0 v. d. Wiele, Oss. GEMEENTERAAD HEUSDEN Banketlabriek HEYS PAYMANS HOUT, BOARD, TR5PLEX Tegelboard in vijf verschillende kleuren. Hardboard 1.90 p. m2; Zachtboard 2.35 p. m2. Lijstwerk in verschillende profielen. Tapse poten. Hout-, board- en triplexliandel A. C- van der Voort ni \UJLj. V V AC ANTI E- REISPROGRAM MA Dagtochten naar: WOENSDAG 5 augustus Namen - Dinant - Brussel - Antwerpen 9.75 Zuid-Limburg 8.85 DONDERDAG 6 augustus Hilversum - Schiphol - Volendam - Amsterdam 6.75 VRIJDAG 7 augustus Monschau en het Eiffelgebergte 11.35 Brussel en Antwerpen met rondrit 7. Berg en Dal - Nijmegen - Arnhem - Apeldoorn - Amersfoort 6.75 Rotterdam - Den Haag en Scheveningen 5.25 Kinderreis naar Rhenen en Arnhem Volw. 4.50 Kind. 3.— ZATERDAG 8 augustus Düsseldorf en Wüppertal11.75 Ardennen. Luik - Spa - Coo - Gileppe 10.25 ZONDAG 9 augustus Namen - Dinant - Brussel - Antwerpen 9.75 Middelburg - Knokke - Brugge - Gent - Antwerpqn 9.50 Zuid-Limburg 8.85 Berg en Dal - Nijmegen - Arnhem - Apeldoorn - Amersfoort 6.75 MAANDAG 10 augustus Keulen, Königswinter, Ahrtal12.50 Brussel, Antwerpen met rondritf 7. Hilversum, Schiphol, Volendam, Amsterdam 6.75 Tocht door Brabant3.50 DINSDAG 11 augustus Monschau en het Eifelgebergte 11.35 Ardennen, Luik, Spa, Coo, Gileppe 10.25 Berg en Dal, Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn, Amersfoort 6.75 WOENSDAG 12 augustus Düsseldorf, Wüppertal 11.75 Namen, Dinant, Brussel, Antwerpen,9.75 Rotterdam, Den Haag, Scheveningen5.25 Tiel, Rhenen, Elten, Montferland, Arnhem 6.25 Kinderreis Rotterdam (Volwassenen) 4. (Kinderen) 2.75 DONDERDAG 13 augustus Luxemburg, Clerveaux, Bastogne10.50 Knokke, Gent, Brugge, Antwerpen 9.50 Zuid-Limburg 8.85 Deltawerken in Hellevoetsluis Rotterdam 5.25 VRIJDAG 14 augustus Grot van Han en Maasvallei 10.50 Brussel en Antwerpen met rondritS 7. Alleen Antwerpen 4.50 Kinderreis Rhenen, Arnhem (Volw.) 4.50 (Kinderen) 3. ZONDAG 16 augustus Monschau en Eifelgebergte 11.35 Alphen a.d. Rijn, Den Haag en Scheveningen S 6. Voor buitenlandse reizen verplicht paspoort of toeristenkaart. STATIONSSTRAAT 97, WAALWIJK - Tel. 04160 - 2051 Vertrek Kaatsheuvel: Markt. tegenover hun zoon wilden bedan- i ken. Het gesprek kwam op 'n plan netje van Taylor en Heathcote, die een jeugdband wilden oprichten om zo hun muzikale gaven in dienst te stellen van de jongeren, die er na de oorlog maar wat verwaarloosd bij liepen. Het echtpaar Cruickshand financierde voor deze jeugdband in strumenten; deze werden voorzien van een laagje zilver, zodat het een Silver Youthband werd. Norman Memorial betekent „herinnering aan Norman", de zoon van het goedgeef se echtpaar. Thans staat de band onder leiding van de heer J- Crich. Men heeft op het gebied van de moderne amuse mentsmuziek grote triomfen gevierd o.a. bij wereldmuziekconcoursen te Kerkrade, Dortmund en Gouda. Op de instrumenten van The Nor man Memorial Silver Youth-Band is het gemeentewapen van Blackpool, de stad waar dë band is ontstaan, aangebracht. Zaterdag brachten de gasten met hun hospeses van Concordia een be zoek aan het recreatieoord De Efte- ling, waar zij werden voorgelicht over de vele prachtige attracties. Na een gezamenlijke maaltijd in de restauratie, werd 's middags 'n con cert door de Band verzorgd, dat werd aangevuld met doedelzakmu- ziek en Schotse dansen, w.o. een zwaarddans. Ook Loon op Zand zelf kreeg dë Youth-Band te horen en wel zaterdagavond om 8 uur op de kiosk. Moderne Enge.lse muziek werd gebracht en de belangstelling was bijzonder groot. Zeer attractief waren de nummers met de drum band met het corps. Deze waren dan ook toen de succesnummers van „Kerkrade". Jammer was het dat de jeugd het geheel verstoorde, want er was geen enkel toezicht en lei ding tijdens dit concert. Voor diri gent en koor was het hinderlijk. Na het spelen van de beide volks liederen gingen de gasten weer naar hun „homes", om zondagochtend te vertrekken naar Roosendaal en ver volgens hun lang tournooi in Neder land voort te zetten. Het was een goed idee van Con cordia deze jeugdband te inviteren. Het bestuur heeft muziekminnend Loon werkelijk weer iets goeds ge boden. Wind teisterde karavaan Dc Raad der gemeente Heusden kwam woensdagavond 29 juli jl. in openbare ver gadering bijeen. Met kennisgeving waren afwezig wethou der Rijke en de heren Janssen en Brink. Na opening door de voorzitter de Edel- achtb. Heer A. v. Delft werden de notulen van de vorige vergadering ter goedkeuring ter tafel gebracht. De heer de Vroome merkte hierbij op dat hierin weer die pas sage was opgenomen betreffende het archi tecten-honorarium, waarvan hij in de vorige vergadering reeds had verzocht deze pas sage te schrappen. Na uitvoerige discussie hierover werd besloten deze passage door te halen. Bij de ingekomen stukken waren diverse goedkeuringen van Ged. Staten van reeds eerder genomen raadsbesluiten, verslag schoolartsendienst e.d. De heer de Schipper vroeg i.v.m. deze goedkeuringen, waartoe ook de verlichting van de Jan van Oudheusdenstraat behoor de, of deze verlichting nog vóór de winter aangelegd zou kunnen worden. Voorzitter zei dat hierover reeds contact was opge nomen met de PNEM. Voorzitter deelde tevens mede dat aan de betreffende eige naars een schrijven gericht was met het verzoek om te komen tot aankoop van het perceel hoek Zustersteeg - Putterstraat om door afbreking van een pandje en ver plaatsen van de daar aanwezige afschei dingsmuur tot een beter uitzicht voor het verkeer te komen. Verder deelde voorzitter mede dat B en W onderhandelingen hebben aangeknoopt met een inwoner van het kerkdorp Herpt om te komen tot aankoop van een perceel ten behoeve van de woningbouw. Op een desbetreffende vraag hierover deelde voor zitter mede dat na de openbare vergadering verder gesproken zou worden over de eige naar, de ligging van het perceel en de prijs hiervoor. Bij de ingekomen stukken was verder nog een schrijven ingekomen van het raads lid de heer Chr. A. J. van Herpt, waarin deze vragen stelt i.v.m. de woningbouw in de diverse woonkernen van Heusden; dit schrijven luidt aldus: „Kunnen burgemeester en wethouders der gemeente Heusden in de eerstvolgende raadsvergadering antwoord geven op de na volgende vragen: 1. Hoeveel woningen zijn door of vanwege de gemeente gebouwd na 5 mei 1945 en wel verdeeld over de volgende kernen: a. binnen het gebied wat voor 1935 was de gemeente Heusden; b. in het gebied van de voormalige ge meente Oudheusden en Elshout; c. in 't gebied van de voormalige gemeen-, te Herpt en Bem c.a. d. in het gebied van de voormalige ge meente Hedikhuizen. 2. Indien het aantal woningen in deze ver schillende onderdelen uiteen loopt kunnen B en W daar dan ook de redenen van aan geven. 3. Wat heeft de gemeente in deze verschil lende onderdelen betaald per vierkante me ter om deze woningen tot stand te doen ko men. 4. Waar is na mei 1945 de bevolkingstoe name gebleven, die was voortgekomen uit de onder 1 c en d genoemde delen. Mocht het antwoord op deze vragen voor de eerstvolgende raadsvergadering bezwaar lijk zijn, willen B en W dc beantwoording dezer dan vóór de daaropvolgende vergade ring aan ieder lid van het college doen toe komen met een afschrift dezer vragen. De beantwoording van deze vragen was door B en W zo gesteld: „Beantwoording vragen heer Chr. A. J. van Herpt: 1 a In Heusden „stad" zijn na 5 mei 1945 van gemeentewege, gebouwd, uitgezonderd een 13-tal noodwoningen, totaal 88 wonin gen w.o. 78 woningwetwoningen en 10 z.g. premie-woningen. De bouwactiviteit in Heusden is als volgt te verdelen: 19 woningen ter vervanging van door oorlogsgeweld verwoeste wonin gen; 29 woningen als industrie-toewijzing; 40 stuks ter oplossing van het woningpro bleem. b In Oudheusden zijn na genoemde da-, turn door de gemeente 86 woningwetwo ningen gebouwd, uitsluitend ter uitvoering van het uitbreidingsplan dat aldaar is ge projecteerd. c In Herpt is, uitgezonderd één noodwo ning, van gemeente-wege geen woning ge bouwd. Wel is geprobeerd één blokje van 2 woningwetwoningen te realiseren, doch de bouwkosten lagen dermate hoog dat niet tot de bouw kon worden overgegaan. d In Hedikhuizen zijn, uitgezonderd 2 noodwoningen, door dc gemeente geen wo ningen gebouwd. Wel zijn hier 4 bouwper celen ter beschikking gesteld aan particu lieren waarvan er reeds 3 zijn bebouwd ge worden. 2 Vanzelfsprekend is er in de „stad" Heus den, met zijn 2 bedrijven met elk meer dan 400 arbeiders en zijn 6 kleinere bedrijven met een aantal arbeiders variërend tussen 10 en 100, een zeer grote behoefte aan wo ningen. In de tot de gemeente behorende kerk dorpen is deze behoefte belangrijk minder. Door diverse oorzaken o.m. de mechanisa tie van de landbouw, gaan er steeds meer boerenzoons naar fabrieken, PTT of in an dere beroepen. Ook de behoefte aan land arbeiderswoningen is gering te noemen. Tenslotte is blokbebouwing in de zuiver agrarische gemeentedelen, ingevolge het geldende uitbreidingsplan niet toegestaan. Een andere bebouwing is, zoals onder 1 c reeds gememoreerd, financieel niet uitvoer baar. 3 De verwervingsprijs voor gronden was te: Heusden „stad" tussen f 0.85 en f 3. - per m2. Oudheusden gemiddeld f 0.95 p. m2. Herpt; na diverse pogingen kon daar geen grond worden aangekocht. Hedikhuizen: werd geen grond aangekocht. 4 Ten antwoord op vraag 4 zouden wij een overzicht willen geven van de loop der be-, volking: A. in de gebieden van de voormalige ge meente Herpt en Bem c.a. B. in de gebieden van de voormalige ge meente Hedikhuizen. Ten aanzien van Herpt, Bern en de Hoeve waren er in: jaar geboorte overl. vestig, vertrek 45/46 23 13 56 81 -15 47/48 22 14 34 33 +9 49/50 22 17 51 51 +5 51/52 27 13 34 64 -16 53/54 23 4 23 59 -17 55/56 28 8 29 68 -19 57/58 24 7 36 29 +24 Uit het bovenstaande blijkt dat er in deze 14 jaren een teruggang van de bevolking is met 29 inwoners. Het vertrek van enkele grote gezinnen naar elders doet zich op een zo kleine ge meenschap direct gelden. Vertrek vond in hoofdzaak plaats i.v.m. het feit dat in de werkgemeente van de kostwinner, door ver ruiming van de woningvoorraad, gelegen heid was tot vestiging of door eigenbouw elders. Ten aanzien van Hedikhuizen en Luttel - herpt waren er in: jaar geboorte overl. vestig, vertrek 45/46 13 4 19 37 - 9 47/48 11 11 20 21 - 1 49/50 17 2 17 24 8 51/52 14 8 13 13 6 53/54 17 7 9 10 9 55/56 14 7 11 8 +10 57/58 10 9 19 21 - 1 Hier is dus een toename van het aantal inwoners met 26 te constateren. Voorzitter zéide te hopen dat deze beant woording dc heer van Herpt te hebben be vredigd. De heer van Herpt dankte de voorzitter voor de uitvoerige beantwoording van zijn vragen maar verzocht tevens om deze be antwoording aan elk lid der Raad te willen verstrekken en deze aangelegenheid in de volgende vergadering verder te bespreken. Punt 4. Verzoek van Heusdens Belang om subsidie ten behoeve van de vakantie- feestweck. B en W stelden aanvankelijk voor de ge vraagde subsidie ad. f 250. te verstrek ken, maar de gevraagde garanticsom van f 250.- te verlagen tot f 100.-, maar na een vurig pleidooi van de heren Schipper en van de Pol waarin deze het doel en het streven van de vakantie-feestweek-commis- sie naar voren brachten o.a. door het geven van concerten ook het culturele doel te ver hogen en zoals de heer van Herpt opmerkt te de verschillende onderdelen van de ge meente tot elkaar te brengen kwamen B en W op hun voorstel terug en stelden voor de gevraagde f 250. - subsidie plus de ge vraagde garantiesom van f 250. - te ver lenen, welk voorstel door de Raad werd aangenomen. In verband met deze aangelegenheid de vakantie-feestweek betreffend bracht de heer van de Pol de officiële ontvangst ten stadhuize op de openingsdag ter sprake. Hierbij zijn diverse burgemeesters uit om liggende plaatsen uitgenodigd, alsmede nog andere prominente figuren. Het was spr. echter ter ore gekomen, dat de burgemees ter bij deze officiële ontvangst niet aanwe zig zou zijn vanwege Zijn uitstedigheid i.v. m. zijn vakantie. Spr. vond dit zeer betreu renswaardig en vroeg of het niet zo gevon den kon worden dat voorzitter toch nog op deze openingsdag aanwezig zou kunnen zijn. Voorzitter vond de vraag van de heer v. d. Pol niet reëel, het hele jaar sta ik klaar zei voorzitter, voor iedereen van 's mor gens vroeg tot 's avonds laat. Voorzitter zei dat het ook op andere plaatsen meerdere malen voorkomt dat een officiële aangele genheid door de loco-burgemeester gepre- sidieerd wordt. Voorzitter wenst zijn vakan tie welke reeds maanden geleden was vast gesteld thans niet te gaan verkorten. De heer Buys vond de woorden van de heer v. d. Pol hier niet op zijn plaats. Spr. was van mening dat deze meer buiten dc openbare vergadering behoren te blijven Hierna sloot de voorzitter deze discussie. Punt 5. Het voorstel van B en W tot wij ziging van de verordening, regelende de voorwaarden voor levering van gas en de te verrichten werkzaamheden door het gem. gasdistributiebedrijf werd zonder meer door de Raad aanvaard. Punt 6. Ook met de voorlopige vaststel-, ling van het bedrag van uitgaven voor her openbaar lager onderwijs en vaststelling vergoeding voor het Bijz. Onderwijs over 1958 ging de Raad zonder meer accoord. Punt 7. Met de wijziging van de begro ting van het Burgerlijk Armbestuur Herpt over 1958 ging de Raad accoord. Punt 8. Voorstel van B en W tot verhu ring van een perceel gemeentegrond lig gende in het uitbreidingsplan Oudheusden. Het betrof hier het perceel waarop onlangs de noodwinkel van de heer Bax is gebouwd. B en W stelden voor een bedrag van f 72.- per jaar. De heer Vroome vond het een merk waardige gang van zaken dat er eerst nu pas een voorstel komt om dit perceel te verhuren nu de winkel er reeds is gebouwd. Voorzitter zei reeds langer dit punt in be handeling te hebben, doch met de bouw van deze winkel is het zo voorspoedig ge gaan, dat deze er al stond voordat er een raadsvergadering werd vastgesteld. Verder vroeg de heer Vroome hoe men kwam aan het bedrag van f 72. - per jaar, met een rentepercentage van 5 pet kom ik veel hoger zei spreker. Voorzitter zei dat dit bedrag was vastge steld met een rentepercentage van 414 pet. Hierna werd het voorstel van B en W door de Raad aanvaard. Hierna volgde nog een paar bijgevoegde agendapunten o.a. een verzoek van het schoolbestuur van de R.K. Jongensschool om gelden beschikbaar te stellen voor aan schaffing van meubilair en een verbetering aan het schoolgebouw, kosten f 13029. - De inspecteur van het lager onderwijs had deze kosten echter besnoeid tot f 12.787.- voor welk bedrag de Raad zijn fiat gaf. Verder ging de Raad accoord met het verzoek van de ULO-schoolcommissie voor een vergoeding voor een vakleerkracht Frans en Handelskennis. Van het hoofd van de Openbare Lagere school was een verzoek ingekomen om voorzieningen te treffen aan het schoolge bouw en tot aanschaf van meubilair tot een bedrag van f 7.165.-. Ook hiermede ging de Raad accoord. B en W vroegen de Raad machtiging tot het verkopen van de noodwoning aan de Wielstraat, welke door de padvinderij wil worden aangekocht. Op een desbetreffende vraag uit de Raad deelde voorzitter mede dat deze woning voor f 700. - mag worden verkocht. De Raad verleende de gevraagde machtiging. Hierna sloot de voorzitter de vergadering. De Commissie van Overleg inzake BESTRIJDING BESMETTELIJKE ZIEKTEN te Kaatsheuvel maakt bekend, dat bij de H.H. Doktoren Raaijmaakers en Wijtenburg op donderdag 6 aug. a.s. Dokter van Tuijn geeft daarentegen WEL gelegenheid tot enten. De eerste donderdag van september zal alles weer nor maal doorgang vinden. Dick Flemmingstr. - SPRANG-CAPELLEJ heeft plaats voor of jongens, die daarvoor willen opgeleid worden. Aanmelden: Hoofdstraat 76 Kaatsheuvel of Bernhardstr. 3 Sprang.Capelle. Wegens omstandigheden te koop: Beide aan abnormaal lage prijs. 4> Te bezichtigenGasthuisstraat 49, Kaatsheuvel. Te bevragen: J. FREDERIKS, Hoofdstraat 60a, Tel. 2034, KAATSHEUVEL. Z ♦♦♦♦♦♦♦♦♦O HOUDT U BIJ HOUT GROTESTRAAT 389 WAALWIJK SLJ - ii.' i Ook voor meerdaagse reizen hebben wij een ruime keuze, (van 3 tot 20 dagen.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 3