W'&um Prettig werk Hoog loon IVO VAN HAREN's Schoenfabrieken N.V Nette Meisjes en Jongens 1 prima THUISSTIKSTERS AFBRAAKPRIJZEN Middenstandsopleiding bij VERWIEL's LEDERWARENHUIS WAALWIJK WERKSTER Zit-Slaapkamer Van 9 t/m. 16 Aug, GESLOTEN. PORTEMONNEE, Vette jonge hanen GEMEENTE LOON OP ZAND MAGAZIJNBEDIENDE MEUBELMAKERS LEERLING MEUBELMAKERS X leerling-verpleegsters en X t STASSAR „SNIJDERS" DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 3 AUGUSTUS 1959 Aankomend Meisje is onze zaak WEGENS VACANTIE Vishandel H. KOEKKOEK-SLAATS Huiskamer r ameublement PINCHERTJE VERLOREN Aangifte verhuizing Burgemeester en Wethouders van Loon op Zand maken bekend, dat wegens Maria Hemelvaart, de route van de huisvuilophaaldienst van zaterdag 15 aug. a.s. verschoven wordt naar vrijdag 14 augustus. Burgemeester en Wethouders vernoemd Mr. R. J. TH. VAN DER HEIJDEN, burgemeester M. H. J. VAN NIEUWSTAD, sekretaris Bekendmaking J Voor direct gevraagd o PIET KLERKX, Grotestr. 299. WAALWIJK. H Dr. van Beurdenschool - R.K. Middelbare Handelsavondschool - Waalwijk Cursussen voor beginners en gevorderden Aanmelding maandag 10 augustus van 7-9 uur Mr. v. Coothstr. 16, Waalwijk gevorderde kantoorbediende KONINGSPLEIN 27 - DELFT kunnen bij ons een opleiding krijgen voor verschil lende afdelingen. Tijdens de opleiding reeds hoge beloning Aanmelden bij onze kantoren te Waalwijk en 's-Hertogenbosch en bij ons atelier te Vught tegenover het station. Reiskosten worden vergoed. SCHOENFABRIEK vraagt voor geregeld en vast werk voor de vervaardiging van herenschoenen. Het werk wordt aan huis bezorgd en weer opgehaald. Alleen zij, die in staat zijn de schachten volledig af te leveren, worden verzocht te schrijven onder no. 1185 aan het bureau van dit blad GELD Nog slechts enkele dagen SENSATIONELE OPRUIMING van STERKE BRILLEN AUTO-RIJLES van Duvenvoordestraat 3 Waalwijk, Tel. 3190 aug. 1959 Ondertrouwd: RIET TEURLINGS en THIJS NIJENHOF Waalwijk Julianastraat 1 Nijmegen Graafseweg 85 Huwelijksinzegening en H. Mis op dinsdag 25 augustus a.s. om 10 uur in de parochiekerk van St. Jan te Waalwijk. Receptie: Julianastraat 1 van 1—2.30 uur. Toekomstig adres: Deken Reygerslaan 26, Almelo Mede namens wederzijdse ou ders betuigen wij onze harte lijke dank voor de vele blijken van belangstelling ter gelegen heid van ons Huwelijk ont vangen. A. TH. J. GEMEN F. C. G. M. GEMEN- v. DRUNEN Stationstraat 14, Boxtel. GEVRAAGD voor 1 dag p. w., liefst dinsdags DIJKSTRA SLAATS Antoniusstraat 22 Waa.wijk GEVRAAGD: voor hele of halve dagen gezin zonder kinderen Brieven onder no. 1192 bureau van dit blad. Tegen 1 September aangeboden op zeer goede stond in Waalwijk bij bejaarde dame zonder pension tegen billijke ver. goeding. Brieven onder no. 1191 bur. van dit blad. Grotestraat 221 Waalwijk TE KOOP i g.st.z. bestaande uit: dressoir, uit- trektafcl, 4 stoelen, 2 fauteuils. Te bevragen: Nrd. Parallel- weg 87, Waalwijk. TE KOOP: NIEUWE BIJENHONING a f 1.p. p. EEN DIVAN, als nieuw ook te ruilen tegen boeken kast. P. v. d." Velden Kloosterstr. 16, Loon op Zand GEVONDEN klein, zwart-bruin teefje inl. secr. Dierenbescherming Markt 1 1 - Waalwijk in de kerk van St. Jan Waalwijk door pas getrouwd echtpaar inhoudende f 100.— Tegen beloning terug te be zorgen Pastorie St. Jan Grote straat 285 Waalwijk. (DE ROOY) Door rijksinkoopbureau erkend Laageinde 89/91 Telefoon 3118 WAALWIJK STENCIL WERK LICHTDRUKKEN FOTOOOPIEÊN Gedurende de vakantie: volop WED. A. KUYSTEN, Pluimveebedrijf le Zeine 27 Waalwijk Wij hebben Vlekkenpasta K 2 R laat geen kringen na. Per tube 1 -95 Drogisterij Van Amelsvoort Aan de Markt - Kaatsheuvel Telefoon 2286 In verband met het gereed komen van een betrekkelijk groot aantal nieuwe woningen, die gedeeltelijk reeds betrokken zijn, wordt gewezen op het voorschrift dat ingevolge het Besluit Bevolkingsboekhouding van elke verhuizing, OOK VAN VERHUIZINGEN BINNEN DE GEMEENTE, binnen vijf dagen aangifte moet worden gedaan ter gemeente-secretarie, afdeling bevolking. Niet-nakoming van deze verplichting is strafbaar. Waalwijk, 31 juli 1959. De Burgemeester van Waalwijk, Teijssen. IIET HOOFD VAN IIET GEMEENTEBESTUUR VAN DRUNEN, maakt bekend, dat vanaf 5 augustus 1959, gedurende 21 dagen voor eenieder ter gemeente-secretarie ter inzage ligt het raadsbesluit van 17 juli 1959 met bijbehorende beschei den, tot onteigening ten name van de gemeente Drunen in het belang der volkshuisvesting, van de percelen en perceelsgedeelten begrepen in het uitbreidingsplan in onderdelen der gemeente Drunen „Kom Elshout". Drunen, 31 juli 1959. Het Hcofd van het Gemeentebestuur voornoemd, A. D. C. SNELS. •♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦J EN VOOR ONS KANTOOR TE WAALWIJK vragen wij een (VR.) goed kunnende typen. Brieven met opgaaf van leeftijd en genoten opleiding onder nr. 1190 aan het bureau van dit blad. In de algemene Psychiatrische Inrichting HET SINT JORIS GASTHUIS te DELFT kunnen worden geplaatst: Lager onderwijs (mits alle klassen door lopen) is voldoende. Salaris per maand boven Eerste-jaars f105,14/ het geno. vaa kost, Tweede-jaars f 120,81 inwoning en\ Derde-jaars f 140,96 geneeskundige behandeling Goede huisvesting, eigen kamer. Vakantie: 18 werkdagen per jaar. Gunstige vrije-dagenregeling. Aanschaffing eerste dienstkleding vrij. Reiskosten worden eens in de 14 dagen vergoed. Kosteloze 3-jarige opleiding voor Staatsdiploma B. Aanvang nieuwe cursus september a.s. Aanmeldingen en inlichtingen bij de Geneesheer-Directeur Voor PORTEMONNAIES HANDSCHOENEN BOODSCHAPTASSEN alle soorten ETUI's en NÉCESSAIRES PARAPLUIES, ook voor kinderen PORTEFEUILLES DAMESTASSEN INKOOPTASSEN LET VOORAL OPs -K REIS- EN WEEKENDTASSEN LUXE ZOMERTASJES IN MODEKLEUREN KOFFERS SCHOOL- EN ACTETASSEN NU OF NOOIT! Haast U naar 't „lest-best" in de Credieten, uitsluitend groot 1600.a 3%, zonder borg verkrijgbaar voor elk doel en voor iedereen. Gemakkelijke voorwaarden, wisselende wachttijd. Vraagt inlichtingen „Samen werking", Verstolkstraat 31, Leeuwarden. VRIJDAGMARKT Grote kaas en vleeswarenreclame en margarine. Sensatie Prijzen DE KAASKEIZER Wij hebben: rollen „PAGE" celstof luiers met „Page" babyslip. f 1.35 per rol f 1.35 per slip. Drogisterij Van Amelsvoort Aan de Markt - Kaatsheuvel Telefoon 2286 Stationsstraat 88, WAALWIJK Ziekenfonds leverancier dan naar Rij-instructie

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 4