De Echo van het Zuiden BINNEN- EN BUITENLANE Gemeenteraad WAALWIJK '^l/lJaatwyLï <~=2)a^l&el Gemeenteraad VHjmen Ir. F. DEN HOLLANDER VOORZITTER VERBOND VAN NED. WERKGEVERS. Bruidstoiletten Cocktail- en Avondkleding KREDIET en HOGERE SUBSIDIE voor NATIONAAL MUSEUM Vliedberg krijgt meer aspect. MAANDAG 3 AUGUSTUS 1959 82e JAARGANG Nd. 62 MINISTER VAN DEN BERGH De liberale, 61-jarige minister van Defensie, Sidney James van den Bergh, heeft, ruim twee maanden na zijn beëdiging ontslag gevraagd. Hij is als derde partij gemengd in een echtscheidingszaak tussen de 50-ja- rige heer Lek, erfgenaam van een parfum-fortuin, *en de 36-jarige me vrouw Lek uit San Diego California, Verenigde Staten. De kwestie is donderdagmorgen besproken op een speciale vergade ring van de ministerraad. De heer Van den Bergh had zelf al laten blij ken, dat hij bereid was heen te gaan wanneer zijn gezag te veel zou wor den aangetast. De ministerraad was kennelijk van mening dat het mo ment van aftreden nu was aangebro ken. Donderdagavond werd dit officieel communiqué gepubliceerd ,,De minister van Defensie de heer S. J. van den Bergh, heeft hedenmor gen Hare Majesteit de Koningin ver zocht hem eervol ontslag te willen verlenen als minister van Defensie, teneinde hem bij de behandeling van een particuliere aangelegenheid vol komen vrijheid van beweging te ge ven." Later werd medegedeeld dat ook de staatssecretarissen (onder-minis ters) van Defensie zullen aftreden (generaal Calmeyer en kapitein ter zee De Jong), om een nieuwe minis ter van Defensie de gelegenheid te laten andere medewerkers te kiezen als hij dat wil. De vorstin zal het ontslag van de onder-ministers vermoedelijk in be raad houden. Tot een nieuwe be windsman van Defensie is gevonden neemt premier De Quay de taken van de heer Van den Bergh op zich. De ontslag-aanvragen werden tele fonisch aan koningin Juliana, die in Ravello, Italië, is, doorgegeven. KLM-STRAAL VLIEGTUIGEN NAAR AUSTRALIË. De luchtvaartonderhandelingen tus sen Nederland en Australië, die sinds maandag in Den Haag worden gevoerd, hebben tot volledige over eenstemming geleid. De KLM mag met straalvliegtuigen op Australië gaan vliegen. Hierdoor zal zij meer passagiers van en naar dit wereld deel kunnen vervoeren. Tot nu toe mocht de Nederlandse luchtvaartmaatschappij slechts een bepaald aantal luchtreizigers in Sid ney meenemen of afzetten. Deze aan tallen waren zo laag, dat de exploi tatie van de Australië-route (de lang ste lijn van de KLM) ernstig werd ge remd. Deze hinderlijke voorwaarden zijn tijdens de besprekingen van de laatste dagen in voor Nederland gun stige zin gewijzigd. De KLM blijft intussen slechts één keer per week op Sidney vliegen; een uitbreiding van deze eenmalige week- dienst heeft het op de luchtvaartbe sprekingen dus niet gehaald. Daar staat tegenover dat de KLM nu in Australië mag landen met straalma- chines (DC-8) voor 140 tot 150 per sonen. De straalvluchten op Simey worden in de tweede helft van het volgend jaar geopend. De Nederlandse luchtvaartdelega tie is tevreden met de afloop van de ze onderhandelingen, die een voort zetting zijn van besprekingen vorig jaar in de Australische hoofdstad Canberra. Dat luchtvaartgesprek mis lukte: de Engelse luchtvaartmaat schappij BOAC, die met de Australi sche vliegonderneming Quantas een belangengemeenschap vormt, zorgde er voor, dat de Nederlandse lucht vaartdelegatie met negatieve resul taten naar huis terug keerde. VRIJER LOON GEBONDEN AAN ACHT „SPELREGELS" De regering heeft thans aan het College van Rijksbemiddelaars een „algemene aanwijzing" gegeven voor het toepassen van een vrijere loon politiek, die ook meer verschillen zal toelaten in de hoogte van de lonen voor werknemers in de verschillende bedrijfstakken. Het college zal deze aanwijzing, die uit acht „spelregels" bestaat, kunnen gebruiken bij het be oordelen van voorstellen over de ver betering van lonen en andere arbeids voorwaarden, die haar door het geor ganiseerde bedrijfsleven zullen wor den voorgelegd. Hiermee is dus een begin gemaakt met de invoering van de gedifferentieerde loonpolitiek. De loonsverbeteringen, die er het gevolg van zijn mogen niet in de prijzen wor den doorberekend, ook niet op lange re termijn. NIEUWE REGELING EINDEXAMEN HBS. Op O. K. en W. beraadt men zich nog op een nieuwe regeling voor de eindexamens, die past bij de voorgenomen herziening van ons voortgezet onderwijs. In af wachting daarvan is binnenkort een ministeriële uitspraak te ver wachten, waarbij duidelijk zal worden vastgelegd dat ook de ge committeerden die deel uitmaken van een eindexamencommissie voor een HBS, het recht hebben tijdens het examen aan de kandi daten vragen te stellen. Minister Cals heeft van dit voornemen melding gemaakt in zijn antwoord op schriftelijke vragen van dr. Vermooten (Pv (IA). Dit socialistische Tweede Kamerlid meent een verschil in procedure te constateren bij de eindexamens van HBS-ers en ieer- lingen van middelbare scholen voor meisjes (MMS). Bij 'n MMS- eindexamen mag een deskundige wei vragen stellen, bij het eind examen HBS niet, zegt hij. Dat is een mistoestand, aldus minister Cals. Naar zijn mening hebben de gecommitteerden op 'n HBS eind examen ook het recht vragen te stellen. SALARISVERHOGING LERAREN L.N.O. Minister Cals heeft in antwoord op schriftelijke vragen vah het socialistische Tweede Kamerlid mevrouw Herom-Meilink mede gedeeld, dat omstreeks oktober een Koninklijk Besluit verwacht kan worden, waarbij de salaris sen van de leraren bij het lager nijverheidsonderwijs aangepast zullen worden aan de salarissen bij t voortgezet lager onderwijs. In een ledenvergadering van 't „Verbond van Nederlandse Werk gevers", die in Utrecht werd ge houden, is besloten tot de instel ling van een presidium, om het mogelijk te maken, de taak van de voorzitter over meerdere leden van het dagelijks bestuur te ver delen. Het algemeen bestuur heeft tot i algemeen voorzitter benoemd dr. ir. F. Q. den Hollander. Ir. den Hollander neemt de leiding over van ir. A. J. Engel, die na 't over lijden van de heer Twijnstra tot voorzitter werd benoemd. Reeds bij zijn benoeming had de heer Engel te kennen gegeven, in ver band met zijn drukke werkzaam heden, 't voorzitterschap slechts voor korte tijd te kunnen bekle den. De heer Engel is in dezelfde vergadering van het algemeen be- stuur benoemd tot lid van 't pre- I sidium. Wij hebben voorradig de mooiste japonnen die het buitenland biedt. MODEHUIS Markt 17 Telef. 7213 's-Hertogenbosch HAUTE COUTURE IN DAMESKLEDING ywwwwwwvw/ww expeditie in Workington. Het kwam van het enig overblijvende Engelse expeditielid, J. Edwards, die in het op 4000 meter hoogte opgeslagen basiskamp was achtergebleven. Het Pakistaanse leger is er tijdens een grote speurtocht niet in geslaagd de lichamen der vijf slachtoffers te vin den. BRUTALE BANKROOF IN WUUST WEZEL. Buit 37.000 gulden. Bij 'n brutale overval op de kre dietbank te Wuustwezel, 't Bel gische grensplaatsje hij Wern- hout aan de weg Breda-Antwer- pen, hebben twee gewapende mannen voor een bedrag van cir ca 500 duizend Belgische franks (ruim 37 duizend gulden) ge roofd. Alles bij elkaar duurde de roofoverval nauwelijks twee mi nuten. De rovers vluchtten, in de richting van Antwerpen in een Citroen. Voordat de rovers hun slag sloegen, bezochten zij de bank tweemaal om de situatie te ver kennen. Hun aanwezigheid was echter niet opvallend, omdat het in d ebank annex wisselkantoor bijzonder druk was. Toen de twee jonge mannen, waarvan er een 'n donkere bril droeg, voor de derde maal met hun auto voor de bank stopten en binnengingen, wacht ten zij een moment af dat er juist niemand verder aanwezig was. Toen kwamen zij in actie. Een van de mannen haalde een revol ver te voorschijn, waarmede hij de bankhouder Frans Vochten bedreigde en gelastte om plat op de grond te gaan liggen. De ande re man klom over het traliewerk van hef loket en griste de inhoud weg uit een gelkoffer die open stond, omdat juist de kas moest worden opgemaakt. Daarna snel den zij het gebouw uit en vlucht ten in de auto, die later bleek te zijn bestolen. De bankhouder waarschuwde onmiddellijk de politie, die goede hoop heeft de gangsters spoedig le kunnen vatten, aangezien er 'n duidelijke beschrijving van hen kon worden gegeven, dank zij het feit. dat de brutale rovers geen vermomming of masker droegen. Voorts zouden zij met een Ant werps accent hebben gesproken, j terwijl het nummer van de auto bij de politie bekend is. 1 in de bank annex wisselkantoor weg uit een gcldkoffer die open zijn gestolen. Nader vernemen wij nog dat de Antwerpse politie een van de da ders, zekere Antwerpenaar De B. lieert aangehouden, tezamen met de chauffeur de G. De hoofddader evenwel, de 27-jarige Antwerpe naar P. L. Br., gaat nog op vrije voeten. Hardnekkig gerucht in Geneve. KROESJEF NAAR AMERIKA OP 9 SEPTEMBER. Volgens hardnekkige geruchten in Geneve zóu de Amerikaanse rege ring van plan zijn Kroesjef uit te no digen voor een reis naar de Verenig de Staten. Dit bezoek zou de onmid- delijke dreiging rond Berlijn kunnen i wegnemen en de basis kunnen leggen voor een topconferentie van de Gro- te Vier. Amerikaanse autoriteiten in Ge neve geven op de geruchten „geen commentaar". Maar Britse en Franse zegslieden spreken informeel over deze geruchten hun bezorgdheid uit. Naar verluidt zou Kroesjef officieel naar Amerika kunnen komen voor de j opening van de Algemene Vergade- ring der Verenigde Naties op 9 sep tember. Hij zou bij die gelegenheid „informele" besprekingen kunnen voeren met president Eisenhower. I Begin september zouden Eisenhower, Macmillan, De Gaulle en Adenauer onderling overleg kunnen plegen in Parijs. ENGELSE EXPEDITIE IN HIMA- LAJA OMGEKOMEN. Vijf leden van een Britse expeditie naar onbekende gedeelten van het Himalaja-gebergte zijn om het leven gekomen. De bergbeklimmers - drie Britten en twee Duitsers - werden door helse sneeuwstormen en enorme lawines overvallen tijdens de laatste fase in de strijd tegen een naamloze piek van rond 8000 meter hoogte in het Batoera Moestagh-dis- trict. Het nieuws werd onthuld in een telegram aan de Britse agent van de De moeilijkheid zat donderdag avond j.l. in de staart van de agenda van de Waal wij kse ge meenteraad, want nadat een hele serie voorstellen een zeer vlotte goedkeuring van de vroedschap had gekregen, rezen er plotseling van alle kanten bezwaren tegen het voorstel tot ruiling van on roerend goed aan het Laageinde. Het betrof hier het pand Laag einde 28, eigendom van de heer •I. Slaats, en het pand Grotcstraat 397 (hoek Hoekeinde), eigendom van de gemeente en bewoond door de heer Slaats, die daar zijn hrandstoffenhandel heeft. Het college van b. en w. stelde voor om laatstgenoemd pand in eigen dom over te dragen in ruil tegen het pand Laageinde, waarbij de gemeente nog een bedrag van 5000.zou ontvangen. ESTHETICA. De heer Duijvelaar maakte als eerste bezwaar tegen het voorstel en wees daarbij op een pre-advies van 22 dec. 1953, waarin door b. en w. de aankoop van een aantal woningen met bijbehorende grond aan het Hoekeinde wordt bepleit, teneinde daardoor in de toekomst te kunnen komen tot verbetering en verfraaiing van het Hoekeinde. Het huidige voor stel achtte de heer Duijvelaar niet in overeenstemming met deze planning, want het aspect van 't Hoekeinde wordt door het pand Grotestraat 397 aangetast, zo meende spr., en wanneer men het eigendom van deze woning uit handen geeft, dan heeft men nooit meer de kans om tot verbe tering van het Hoekeinde over te gaan. De heer Duijvelaar ver klaarde zich beslist tegen 't voor stel. De voorzitter wees er in eerste instantie op, dat de planning ten aanzien van het Hoekeinde na dien geheel is gewijzigd als ge volg van een doorbraak vanuit de Grotestraat langs garage v. Mos sel naar de nieuwe uitbreiding te Baardwijk met een afbuiging naar hei Laageinde over hei al daar aan de heer Slaats toebeho rende perceel. Het verkeer in oos telijke richting zal ook langs die doorbraak worden geleid en al leen het verkeer vanaf het Laag einde in westelijke richting zal dan nog van het Hoekeinde ge bruik maken. Bovendien wees de voorzitter nog op de voor de ge meente aantrekkelijke financiële kant van de transactie. De heer Pullens voelde toch ook wel meer voor verhuren van het pand Grotestraat 397 dan voor verkoop en de heer v. Seters was eenzelfde mening toegedaan. De heer v. Mosselveld vroeg wat de bedoelingen waren van de heer Slaats ten aanzien van het pand. De heer Meijs was evenmin enthousiast over het voorstel en het waren vooral esthetische be zwaren welke hij naar voren bracht. Het pand Grotestraat 397 is in geen enkel opzicht een sie raad voor het Hoekeinde, zo be toogde hii, en hij gaf in overwe ging de zaak nog eens terdege te bekijken. Overigens vond de heer Meijs het een vreemde sanctie dat de heer Slaats alleen tot verkoop van het pand Laageinde 28 bereid is, indien aan hem het pand Gro testraat 397 verkocht wordt. In tweede instantie wees de voorzitter, die zich wat verbaasd toonde over de tegenwerpingen tegen het voorstel, er nog eens op dat men tengevolge van de aanzet naar het nieuwe uitbreidingsplan tussen Thorbeckelaan en de nieuwbouw ten westen van de Baardwijksestraat het Hoekeinde niet meer nodig heeft voor de verbetering van de verkeerssitua- ti. Wat de esthetische kant van de zaak betreft, merkte de voor zitter op, dat het in de bedoeling van de heer Slaats ligt om het pand Grotestraat 397 te verbou wen en dat b. en w. aan 't bouw plan, dat nog niet is ingediend, uit esthetisch oogpunt alle aan dacht zullen bestelden, want het college is evenzeer van mening dat het aspect van het Hoekeinde nog te wensen overlaat. Wethouder Smolders wees er nog op, dat uit de verschillende aankopen van woningen aldaar door de gemeente toch wel duide lijk blijkt dat het gemeentebe stuur voornemens is het aspect rond het Hoekeinde geheel te veranderen. Na deze esthetische geruststel ling verklaarde de heer Meijs zich voor het voorstel, maar de heer Kempernian meende dat de raad het op prijs zou stellen indien het voorstel zou worden aangehou den tot na het bekend worden van het bouwplan van de heer Slaats, waarop de voorzitter re pliceerde, dat dit een onjuiste fi guur zou zijn, want alleen 't col lege van b. en w. heeft de compe tentie te oordelen over bouwplan nen en niet de raad. Met klem vroeg de voorzitter om in deze aangelegenheid alle vertrouwen te hebben in het beleid van b. en w. Wethouder v. Heeswijk bracht nog eens onder de aandacht, dat men bij de beoordeling van dit voorstel toch vooral oog moet hebben voor hetgeen de gemeente aan winst en dan niet alleen de financiële boekt bij deze trans actie. De heren Eibers, Mombers en v. Seters verklaarden zich vervol gens voorstanders van het voor stel, alsmede de heer Dercksen, die overigens wel oog had voor de bezwaren van de heer Duijve laar, maar het voorstel van b. en w. toch wilde laten prevaleren omdat de verkeerskwestie aan 't Hoekeinde door de gewijzigde planning niet meer belangrijk is. De heer Duijvelaar hield echter vast aan zijn standpunt en achtte de financiële winst van de ge meente van weinig betekenis. „Ik zou wel 10.009.over heb ben voor de verbetering van het Hoekeinde", aldus de heer Duij velaar, die het voorstel in stem ming gebracht wilde zien. Bij deze stemming was de'heer Duijvelaar de enige tegenstem mer. KREDIET VOOR MUSEUM. Tot de agendapunten behoorde verder de voorstellen tot het ver strekken van een hypothecair krediet aan de stichting Natio naal Schoenenmuseum ten be hoeve van de aankoop van het pand Grotestraat 148 (in ons vo rig nummer hebben wij hieraan uitvoerig aandacht besteed), tot aankoop van onroerend goed in de Grotestraat en tot verhoging der jaarlijkse subsidie aan ge noemde stichting. Zonder op- of aanmerkingen ging de raad met dezevoorstellen akkoord. Een krediet werd tevens ver leend voor de aanschaffing van een 90-tal verkeerslichten en een 4-tal knipperlichten. In dit ver band vroeg de heer Brouwer aan dacht voor de kruising bij de overweg aan 't einde van de Put straat en de heer Dercksen vroeg of het plaatsen van borden bij de kruising Burg. Moonenlaan-Kcrk- straat wel een voldoende beveili ging was. De voorzitter antwoordde dat aan de door de heer Brouwer be doelde kruising aandacht zal be steed worden en dat in de toer komst zal worden bezien of de overige beveiligingen inderdaad afdoende zijn. Voor het ogenblik hebben b. en w. zich gehouden aan het advies dat door een spe ciale commissie uit gemeente- en politiefunctionarissen is uitge bracht. Goedkeuring verkregen verder voorstellen tot wijziging van de politieverordening, tot wijziging Ik heb het ze vanmorgen horen zeggen, de heren zwikkers, kanten likkers, aflappers, stanzers, bijtui- gers, enzovoorts „Kom, Mien, zou je er niet eens uitstappen, kind, het is bij zevenen!" Het was de zoete wraak, waarop ze een jaar hebben moeten wachten en die op deze maan dagmorgen van de vakantieweek smaakte als bier bij dertig graden in de schaduw. En de Mienen, de Corries, de A- lies en de Beppen zijn d'r uit ge stapt, want zij hebben geen vakantie - zij hebben nooit vakantie - en daarom meen ik, dat zij op deze maandag wel een troostende en hel pende hand kunnen gebruiken. Waarom hebben huisvrouwen eigenlijk nooit vakantie? Deze vraag is, meen ik, nog nooit in de Kamer gesteld, waaruit men mag conclude ren, dat onze volksvertegenwoordi gers - met een goede provisie ove rigens - zodra zij de broodnodige stemmen van het volwassen vrouw volk binnen hebben, gewoon dag met het handje zeggen en zich geen snars meer aan de sociale positie van de huisvrouw gelegen laten liggen. Net jes is natuurlijk anders, maar ach, dat geldt met een 'enkele uitzonde ring voor de gehele politiek van a tot z. Ook de nieuwe regering heeft in deze richting nog geen enkel posi tief geluid laten horen, zodat.het ka binet de Quay wel de weg zal gaan van alle voorgaande kabinetten. Een andere vraag is of de huis vrouwen zelf niet voor een groot deel de schuld zijn aan dit a-sociale ge doe, want waar blijft de organisatie van huisvrouwen en a.s. huismoeders die het zivaard kletsend op tafel slaat met een briefje erbij: Wij willen een c.a.o.! Wij willen ook voor het zwaarste werk een gezonde loonpolitiek! Wij wilten een vakantie van drie weken! Wij willen een vakantietoeslag van 5 Wij willen elk jaar met Kerst mis een slagroomtaart van een paar tientjes! Dit zijn redelijke eisen, waartegenover de overheid dus wel afwijzend zal staan, maar waaraan een snel op te richten Vakbond van Huisvrouwen toch moet vasthouden, er van uitgaande dat het werk der huisvrouwen van groter betekenis is voor het welzijn van de natie en de wereld, dan de oorlogsindustrie, waar dergelijke eisen heel gewoon zijn. Denk daar eens aan, huisvrouwen, vandaag bij de was en morgen bij het stoffen! Sluit u aaneen en gooi er eens een meeting in De Gecroonde Leersse tegenaan! Maar kom, ik wil geen onrust zaaien hier in Waalwijk, want com munist ben je veel gauwer dan je denkt. Laat ik me bij het leven hou den, zoals dat binnenkort weer gaat reilen en zeilen voor de vrouw. En dat betekent dan dat uw korte rok voor de komende winter waardeloos is geworden, want de modejongens hebben uitgemaakt dat het een lange rok gaat worden, hetgeen ik u ove rigens maanden geleden al heb voor speld, ivant die knapen moeten ook leven. Het is anders wel een heel in fantiel en doorzichtig spelletje dat ze elk jaar weer spelen, maar elke vrouw trapt er in en daar gaat het ten slotte om. Deze geldklopperij heet Mode (en is overigens ook mode, in alle mogelijke branches). Nou, daar gaan we dan, dames! Lange rokken dus tot ongeveer 4 cm onder de knie. Het verkwikkende hier is echter, dat er één man is, die niet met de hele troep meeloopt en de rok boven de knie laat eindigen. Hij heeft zich daarmee wel tot „outcast" van het modesyndicaat gemaakt, maar hij durft tenminste Yves St. Laurent, de jonge leider van het huis Dior, die met zijn „lampekap"-rok ken op de markt komt, hetgeen mis schien de lam pen fabrikanten op het idee van de „roklamp" zal brengen. De rest draaft allemaal mooi in het circus mee: lange rokken in een to taal modebeeld, dat zich speciaal zal richten op de vrouw boven de 30. Komen die ten minste ook nog eens een keer aan de beurt. Het jonge- meisjesachtige is er helemaal af. Het meest verheugende is de te rugkeer van de taille. Die is er na tuurlijk altijd wel geweest, maar in het afgelopen seizoen verkeerde men nogal in het ongewissen waar ze zich bevond. We krijgen nu weer de eer lijke taille met zelfs, als ik het goed gezien heb daar in Parijs, een beetje de neiging tot afzakken. Krijg je na tuurlijk weer vrouwen die de hele dag staan te sjorren. De fors gebouwde vrouwen met brede mannelijke schouders treffen het ook, want dat ielige en breekbare mag het volgend seizoen ook niet meer. De ververij zal zich voornamelijk in de zachte tinten bewegen - wist u dat er zelfs een witte lippenstift bestaat? - met een accent op het roze-achtige en de parelmoer glans. 1 Wat de ogen betreft houden we het voor het komende seizoen op de chinese. Wie ze niet van zich zelf i heeft, kan ze zo laten maken met penseel en andere werktuigen. Dat bolle uitwaaierende kapsel kunt u wel weer terugbrengen naar j de kapper, want de eenvoud gaat hoogtij vieren in het simpele, gladde en nauw rond het hoofd sluitende kapsel dat het voorhoofd vrij laat. Rekent u op deze frisse, vrolijke maandag maar eens uit wat u dat al lemaal gaat kosten, dames, of liever: heren, die daar nu lui liggen te nik sen. Vooruit mars, naar de fabriek en verdien die paar centen voor uw vrouw, die nooit vakantie heeft en daarom toch zeker deze kleinigheid wel mag hebben! der gemeentelijke bouwkredietre- geling en tot overname in eigen dom, beheer en onderhoud van gedeelten der Eerste en Tweede Zeine. Ter bèspreking werd door b. en w. ook voorgelegd een nota in zake het woningbeleid van b. en w. Dhr. Brouwer gaf uiting aan zijn waardering voor deze nota en de heer Dercksen vroeg wat het streven is van b. en w. ten aan zien van het woningbeleid in de toekomst. „Bestaat er niet een ze kere huivering, dat het gemeente lijk woningbezit te groot wordt?'' aldus de heer Dercksen. Het gemeentelijk woningbezit bedraagt momenteel, aldus de voorzitter in zijn antwoord, 1201 woningen, 101 duplexwoningen, en een aantal winkels en» het wo ningbeleid van b. en w. is in het kort aldus samen te vatten: b. en w. willen gaarne het eigen wo ningbezit bevorderen van de huurders van woningen, die aan de gemeente in eigendom beho ren. Vervolgens besloot de raad tot het verlenen van medewerking voor de aanschaffing van leer middelen ten behoeve van de r.k. kleuterschool Waalwijk-centrum. Besloten werd ten slotte tot aankoop van grond aan de Elzen- weg en aan het Richtpad, tot ver koop van grond aan de Burgem. Smeelelaan, tot verkoop van een woning aan de St. Antoniusstraat en tot uitgifte in erfpacht van in dustrieterrein ten zuiden van de Elzenweg. NIEUWE 4-KLASSIGE UX.O. STRATENAANLEG 270.800.—) 56 WONINGEN IN VRIJE SECTOR. In de vergadering van de raad der gemeente Vlijmen van vrijdag j.l., zijn weer enkele besluiten genomen waarvan de realisering in belangrij ke mate zal bijdragen tot een rian ter en betekenender aspect van het uitbreidingsplan De Vliedberg. Allereerst besloot de raad tot het verlenen van medewerking aan de Stichting kath. uitgebreid lager on derwijs voor Vlijmen en omstreken voor de stichting van een 4-klassige ulo-school in dit uitbreidingsplan. De heer v. d. Meerendonk gaf uiting aan zijn voldoening over het voor stel. Voor de verschillende gemeen- tedelen achtte hij de situering zeer juist gekozen en hij meende, dat er voor de school een zeer goede be staansmogelijkheid aanwezig was, gezien het feit dat vele leerlingen thans ulo-scholen in Den Bosch en Waalwijk bezoeken. De voorzitter, burgemeester Hoefnagel, deelde nog mede dat de bouw van deze school bij de overheid prioriteit geniet en dat men in sept. 1960 hoopt te kun nen starten. Verder voteerde de raad een be drag van 270.000.voor de aanleg van het Burgemeester v. Houtplein, de Nassaulaan, de Hoogstraat en de Margrietlaan in het plan Vliedberg. En ten slotte viel het besluit tot verkoop van grond in de Vliedberg aan Sobus N.V. te 's-Hertogenbosch voor de bouw van 56 woningen in de vrije sector in de Hoogstraat. De woningen zullen worden gebouwd door de fa. Hendriks uit Gemert en de huur zal ca. f 13.— per week gaan bedragen. Deze woningen zul len deels worden verkocht en deels worden verhuurd, waarbij aan in-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 5