m VROOM DREESMANN woens BRIGADIER PIET EN DE SEMI-PR0F Liefde in de storm prijzen )x 99 Bijna 300 kinderen meldden zich voor jeugd- vakantieprogramma in St. Clemensparochie HAAGS BOSBEHEER 6 DE-ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 3 AUGUSTUS 1959 6 ALLEEN GELDIG WOENSDAG 5 AUG H DEN BOSCH TILBURG - HELMOND woners der gemeente Vlijmen voor keur zal worden gegeven. Ook besloot de raad tot het ver lenen van medewerking voor de aanschaffing van meubilair, leer- en hulpmiddelen ten behoeve van de r.k. jongensschool aan de Wilhelmi- nastraat, alsmede voor de bouw van een noodschoollokaal en de eerste inrichting daarvan t.b.v. de r.k. jon gensschool te Nieuwkuijk. Goedkeuring verkreeg ook 't voor stel tot herziende vaststelling van de verordening op de keuring van vee en vlees en tot aanvulling van de verordening op de heffing van keur lonen. Verandering straatnamen. Aan de orde was verder het voor stel tot wijziging van de straatnaam „Kafuinesteeg" in „Kavreinesteeg en de straatnaam „De Gemeent in „De Gemeint". De heer Wijkmans had grote bezwaren tegen de bena ming „steeg". Een dergelijke bena ming past niet meer in deze tijd, zo meende hij en stelde voor „steeg" te vervangen door „straat". De heei Broeren viel de heer Wijkmans bij en betoogde dat Vlijmen toch al zo veel „stegen" heeft. Met de vorige spr. was hij van mening dat de be naming „steeg" de straat ontsiert. In dit verband merkte de heer Broe ren verder op, dat men in Vlijmen wel wat sterk vasthoudt aan bepaal de namen. Zo bestaan er bijv. een Akker, Akkerpad, Kleine Akker e.d. Dit werkt bijzonder verwarrend, zo zei de heer Broeren, en in het bij zonder voor de Posterijen. De voorzitter wees er op. dat b w de benaming „steeg" hadden wil len handhaven pm historische rede nen, maar had overigens geen be zwaar tegen de benaming „Kavrei- nestraat", zodat 'aldus werd beslo ten. Voor de herstrating en de aanleg van trottoirs aan de Parklaan, de Kavreinestraat en de Deken v. Baar- straat, voteerde de raad een bedrag van 19.314. In 't kader van dit voorstel vroeg de voorzitter de goedkeuring van de raad voor de benaming „Man van Eschstraat" voor de nieuwe straat in Haarsteeg. De heer v. Oyen meri te naar aanleiding hiervan op, dat hij weliswaar geen enkel bezwaar had tegen deze benaming, maar dat hij in Haarsteeg toch wel graag nog enkele andere grote figuren in straatnamen geëerd en herdacht wilde zien, zoals bijv. burgemeester v Bokhoven, pastoor v."d. Noord, en ook de huidige abt van het klooster, pater v. Engelen. De voorzitter zeg de toe, dat een volgende maal hier aan aandacht zal worden geschon ken. Verder besloot de raad tot 't ga randeren aan de n.v. Waterleiding maatschappij „Oost-Brabant" van 9 aansluitingen op de waterleiding in 't kerkdorp Haarsteeg, alsmede van 21 aansluitingen in De Vliedberg. Garant stelde de raad zich ook voor de tijdige betaling van rente en aflossing van een door P. A. M. de Kroon te Waalwijk aan te gane geldlening t.b.v. de financiering van een aan de westzijde van de Jonk heer de la Courtstraat te bouwen middenstandswoning met garage. Ten slotte werd besloten tot ver koop van grond ten zuiden van het bedrijf van de n.v. Hobbel aan H. Siegers. In de rondvraag bracht de heer v. d. Heijden namens de bewoners van 't Zand het eemeentebestuur dank voor de aansluiting op het wa terleidingnet. De openbare vergadering werd ge sloten met de mededeling van de voorzitter, dat er in de eerste week van september in het gemeentehuis een bijzonder interessante tentoon stelling van grafische kunst zal wor den gehoyden, welke gratis toegan kelijk zal zijn. Tweehonderd vier en negentig aanmeldingen, dat is de voorlopi ge en zeker niet schrale oogst van de activiteiten, welke de Jeugdcentrale in de St. Clemens parochie in het kader van het va kantie jeugd werk heeft ontwik keld. Èen resultaat ook, dal het bewijs is van een opbloeiend en veelbelovend jeugdwerk in deze parochie, dat enkele jaren gele den opnieuw en krachtig werd ter hand genomen door een daartoe in het leven geroepen Jeugdcen trale. Het vakantie-jeugdwerk, waar mee dit jaar voor het eerst wordt gestart, is geconcentreerd in een drietal wedstrijddagen, die zullen gehouden worden op 16, 22 en 23 augustus a.s. Voor het hiervoor opgestelde hijzonder aardige pro gramma kwamen de volgende aanmeldingen binnen: tekenwed strijd: 14 meisjes en 24 jongens; wielerwedstrijd: 3 meisjes (een unieke en hijzonder verrassende aanmelding) en 23 jongens; bal lonwedstrijd: 55 meisjes en 48 jongens; poppenwedstrijd25 meisjes; voetbalwedstrijd: 30 jon gens; vliegerwedstrijd: 16 jon gens (waar blijven hier de meis jes?) en voor de sterrit: 8 meis jes en 48 jongens. Alles bijeen 'n deelname dus die het welslagen van deze dagen al bij voorbaat garandeert. Afgezien nog van het feit, dat de kinderen hiermee en kele prettige en spannende dagen zullen krijgen, heeft dit program ma ook nog de aantrekkelijke kant dat deelname aan de diverse wedstrijden geheel kosteloos is. Ouders en kinderen willen wij er nog even attent op maken dat aanmelding voor deelname aan deze wedstrijden nog open staat tot nader aan te kondigen datum en kan geschieden bij de heer J. Hoffmans, Loeffstraat 18. STIMULANS. Dit jeugd vakantieprogramma zal wellicht en naar men ook hopen, een nieuwe stimulans zijn voor een grotere belangstelling voor het jeugdwerk in de St. Cle mensparochie, een jeudgwerk dat zich vooral richt op de jeugd tus sen 12 en 17 jaar en dat in de enkele jaren van zijn bestaan reeds een aantal fraaie resultaten heeft mogen hoeken. Er bestaat reeds een tafeltennisclub, die vooral de grote belangstelling heeft van de wat oudere jongens. Bij de wat kleinere jeugd is de belangstelling hiervoor nog niet wat ze zou kunnen zijn, hetgeen des te opmerkelijker is omdat ta feltennis toch een spel is dat het hart van elke sportieve jongen moet stelen. Dan is er ongeveer een half jaar geleden een jeugd koor opgericht, dal nu ca. 20 le den telt en onder leiding staat van de heren Verhoeven en Horn- man. Hopelijk krijgen we binnen kort eens iets van dit koor te ho ren. In het kader van 't jeugdwerk is ook tot stand gekomen de on derhand bekend geworden In stuif, waar de jongens en meisjes in het seizoen elke week een heel prettige of leerzame avond heb ben in een gezonde sfeer en waar niet de kapelaan de scepter zwaait, zoals door sommigen nog wel wordt verondersteld. Uit deze Instuif is inmiddels al weer een toneelgroep geboren, die in het afgelopen seizoen onder leiding van pater Thielemans op voor treffelijke wijze debuteerde. En clan zijn er natuurlijk ook nog vele wensen, die al lang geen wensen meer zouden zijn als men maar wat ruimte had. Want er is in de St. Clemensparochie een schreeuwend tekort aan zaal- rui inte en het is vooral daardoor dat het zo noodzakelijke en ook zo dankbare jeugdwerk niet tot ontplooiing kan komen. Daarom zal de oprichting van hobbyclubs en balletgroepjes voorlopig nog tot de vrome wensen blijven be horen, maar wel vraagt men zich in verband met het enorme ruim tegebrek waarmee het jeugdwerk in Waalwijk te kampen heeft, af, waarom er hier twee sportparken moeten komen, waarvan er toch één als totaal overbodig kan wor den beschouwd of waarvan de aanleg nog minstens wel ettelijke jaren had kunnen wachten. In jjlaats daarvan hadden we im mers veel meer gehad aan een grote overdekte hal, waar niet al leen voor sport, maar ook voor manifestaties op ander gebied ruime mogelijkheden zouden zijn geweest. En dan bestaat er bij 't bestuur van de Jeugdcentrale in de Sint Clemensparochie nog een wens, waarvan de vervulling in handen van de jonge en energieke paro chianen ligt: de vraag namelijk naar leidsters en leiders, want zonder hen is elk jeugdwerk tot onvruchtoaarheid gedoemd. En dit laatste zou toch in deze aan zienlijk uitgebreide parochie bij zonder jammer en zelfs funest zijn. Hopelijk stellen de parochianen van St. Clemens de initiatiefne mers van dit prachtige en onmis bare werk niet teleur en tonen zij zich bereid om een klein deel van hun vrije tijd beschikbaar te stel len ten behoeve van hun eigen jeugd. Alleen op de Veluwe hebben in de drie maanden droogte al meer dan 200 hos- en heidebranden ge woed. Ook elders in het land is hevig gestreden om het behoud van ons schaars natuurschoon, met name in dagenlange gevech ten tegen de doorvretende veen branden in Brabant en Drente. En vóór het jaar om is, zullen er nog vele vuurhaarden gesigna leerd worden. Nu zou iedereen menen, dat de overheid op de bres stond voor het behoud van elke centimeter recreatiegebied en dat een woord als staatsbosbeheer o.m. beteken de „aandacht voor het behoud van bossen door de staat". In de brandende praktijk van deze droge zomer is echter geble ken, dat de staat haar boswach ters slechts uitzendt tegen naar boslucht snakkende stedelingen, die zich toevallig buiten de paden begeven en dat de overheid angst vallig waakt tegen grondbezitiers die (terwille van het uitzicht) 'n enkele boom in eigen tuin om hakken. Als de rode haan kraait, laat Den Haag de verdediging liever aan vrijwilligers over. De post „blus- en bcwakings- kosten" van de vrijwillige Veluw- se bosbrandweer is in de eerste helft van dit jaar reeds met 23.000 overschreden. Daarente gen is de subsidie van het rijk verminderd van 35 tot 15 mil le „omdat de bosbrandbestrijding 'n gemeentelijke aangelegenheid is". Is het zo verschrikkelijk, dat de kosten van de toch al onbe taalde helpers vergoed worden? Het gaat om nog geen 0.4 cent uit de belastingopbrengst per in wonerWe moeten er niet aan denken, welke zware belas ting de minister van financiën zou uitdenken voor aanleg van nieuw natuurschoon en nieuw militair oefenterrein, als de gehe le Veluwe eens kaal brandde. P. EXPLOSIE IN VUURWERK FABRIEK ZES DODEN. Bij een ontploffing in een vuur werkfabriek te Oberrièd aan het Brienzermeer in Zwitserland zijn zes mensen om het leven geko men en vijf zwaar gewond. Sommige slachtoffers waren zo ernstig verbrand, dat zij niet geï dentificeerd konden worden. 56). De minister van Buitenlandse Aangelegenheden verzekerde zijn twee trouwe medewerkers nog enkele malen, dat alle voetballers naar Italië moesten, doch dat An- nemarieke wat hem betrof naar 1 Leijen mocht gaan. „Eh neemt u me mijn vrijpostigheid niet kwalijk..." trachtte mr. Rots jes toen in het midden te bren gen. „Heeft u misschien een gun stig antwoord ontvangen op uw -protest bij de Italiaanse ambas sadeur?" Minachtend keek de minister de kleine referendaris aan. „Natuurlijk, jij akelig, klein misbaksel!" zei hij toen. „Ik ont vang altijd gunstige antwoorden on mijn protesten. Vraag dat maar aan mijn vrouw! Haha! Een grapje! En als jij voethallen kon, dan zou ik jou óók aan de Italianen verkopen. Drommels, ja, dat zou ik! Dan bracht je ten minste nog wat op voor t land!" Toen nam de ontdane staats secretaris het woord. „Eh..., als u mij toestaat..., Excellentie", be gon hij. „Weet u misschien iets van Karei Kleuntjes af?" „Ik weet geen enkele bliksem van Karei Kleuntjes af", gromde de minister. „Officieel weten wij geen van allen iets van Karei Kleuntjes af. Ik weet alleen, dat ik jou een zeldzaam vervelende kwast vind. En breng me nou maar gauw naar bed". Zo ge zegd, zo gedaan. De referendaris en de staatssecretaris grepen de minister voorzichtig beet en leg den hem te bed in de speciaal voor zulke gelegenheden inge richte kamer. Vervolgens gin gen zij terug naar hun werkka mer, waar de staatssecretaris de telefoon opnam. „Ge ziet het, m'n waarde Fotsjes..."; zuchtte hij, „staatszaken knakken iemands gezondheid. Doch laat ik nu die lomperd van de politie opbellen. Die Kaasmans... of Kaaskop of hoe die vlegel ook heten mag''. En zo gebeurde het. Drs. Del ij n Trecker draaide het nummer van hoofdcommissaris Kaasnagel. Feu i I leton van „DE ECHO VAN HET ZUIDEN" I door ELEANOR ELLIOT CARROLL Vertaling: Herman Antonsen 26). Hij hoorde geen ander geluid j dan het verre ruisen der bran- ding, de ademhaling van 't meisje j en het kloppen van zijn eigen hart. De eerste stralen van de dage- raad wekten Robin uit zijn diepe slaap. 'Hij bleef een poosje roer loos liggen, nog half versuft van de slaap. Maar langzaamaan keer de zijn bewustzijn terug en hij bewoog zijn verstijfde ledematen, richtte zich overeind en keek be zorgd in de hut. Gwynne lag op haar zijde en sliep nog vast, zoals ze blijkbaar de gehele nacht ge daan had. Het vuur bestond nog slechts uit enkele gloeiende ko len, maar hij durfde het niet op stoken, uit vrees haar te wekken. Aarzelend bleef hij staan kijken langs de helling omlaag naar de bespoelde. Hij moest maar een poosje gaan zwemmen. Dat zou hem goed doen... Omzichtig verwijderde hij zich, zorgend dat geen krakend takje het meisje zou kunnen wekken en eerst toen hij een eind van de hut verwijderd was, waagde hij 't sneller door te lopen. Het water glinsterde uitnodigend. Doch het strand lag vol wrakstukken, in de nacht aangespoeld. Hier en daar lagen stukken hout en een gebro ken mast. Een stuk of zes lege kisten, vermoedelijk van 'n zeil schip afkomstig en een kleine stevige kist met zware ijzeren scharnieren en slot. Die wekte zijn belangstelling het meest. Dat moest een scheepskist zijn van de een of andere matroos. De een of andere arme drommel had zijn hele boeltje in de orkaan verlo ren... misschien ook zijn leven. Na het zwemmen had hij alle tijd om die kist te onderzoeken, dacht Robin, terwijl hij zijn kle ren uit wierp. Hij waadde een eindje door het ondiepe water, dook dan in de golven der bran ding en genoot van het heerlijke, frisse water. Maar met zijn ge dachten was hij voortdurend bij Gwynne en bij die scheepskist. Misschien zaten er voor hen bei den bruikbare kleren in. Mis schien scheergerei. Zijn stoppel baard hinderde hem. Hij wilde er in gezelschap van het meisje on danks alles netjes uitzien. Na een poosje gezwommen te hebben, liet hij zich in de zon drogen en trok daarna vlug zijn kleren aan. Hij verloor de scheepskist geen moment uit het oog. Hij til de haar aan het ene eind op. Niet al te zwaar. Hij spande zijn spie ren en hees haar op zijn schou ders. En toen klom hij tegen de helling omhoog. Toen Gwynne een uur later wakker werd, vond ze hem over een helder brandend vuur gebo gen. Op de steen naast de haard lag een stapeltje broodvruchten en een tros bananen. Een blik water stond er bij. Verbaasd richtte ze zich op haar elleboog op. Robin lachte vergenoegd. „Wordt eens wakker slaapkopje", plaagde hij haar. „Het wordt heus tijd voor 'n huis vrouw om voor het ontbijt te zorgen. En je bad wacht op je. In de gegeven omftandigheden wist ik er niets beters op. Ik heb het mijne al genomen in de goede ou de oceaan." „Ben je wezen zwemmen?" vroeg ze. „Hoe laat is het dan ei genlijk?" „De Klok staat stil", zei hij luchthartig. „Maar naar de zon te oordelen, zou ik zeggen dat zowat zeven uur was. Zodra je met de toilet klaar bent, kun je beter naar buiten komen. Ik heb iels gevonden, dat wellicht de op losing van heel wat problemen brengen zal. Maar ik heb nog geen tijd gehad, om het verder te onderzoeken..." „En wat is dat?" vroeg ze be nieuwd. Maar Robin was al met een ondeugend lachje er van door j gegaan. In minder dan vijf minuten i stond ze naast hem. Hij stond ge bogen over de scheepskist, die hij eindelijk open gekregen had. i Gwynne snelde naar hem toe j en viel op haar knieën naast hem neer. „Waar komt die vandaan?" vroeg ze nieuwsgierig. Robin vertelde het haar en ze keken elkaar een ogenblikje zwij gend aan. Die kist was de stille getuige van de tragedie. Geen van beiden zei echter wat ze dachten. Robin vond een heel stel kle ren. Een volledige zeemansuitrus ting met witte linnen pakken, sokken, hand- en zakdoeken, on derkleren. Alles drijfnat van het water, maar gemakkelijk in de zon te drogen. Onder in de kist zat 'n leren doosje. Robin maak te het vlug open en haalde er een uitstekend scheermes uit te voor schijn. „Dat wordt mijn privé eigen dom", riep hij lachend. „Mijn deel van de buit. En hier is nog een stuk zeep, een spiegeltje en 'n kam. Keurig in orde, dat moet ik zeggen. We zullen de spiegel, de zeep en de kam samen moeten gebruiken en de kleren verdelen. Er zijn zes volledige stellen... en zeg, kijk hier eens!" Hij hield een kijker in een leren étui in de hoogte, ,dat zal te pas kunnen komen „Nergens goed voor", zei het meisje mokkend. „Er is toch niets anders dan water en lucht te zien." „Met het blote oog mag dat zo lijken" antwoordde Robin, de kij ker uit het foudraal halend. Hij stelde hem nauwkeurig in en zocht de horizon af. „Aanstonds klim ik in 'n boom en zal onderzoeken, hoeveel ver der ik dan kijken kan. Er moeten hier in de buurt toch nog andere eilanden liggen... bewoonde ei landen, bedoel ik." Het meisje aan zijn zijde zucht te diep en verdrietig. „Daar hebben we wat aan!" We Kunnen ze toch niet bereiken. We zitten hier op dit afgelegen eiland vast." Ze staarde troosteloos in de verte. Robin voelde diep medelij den. Wat voor hem een heerlijk avontuur kon worden, was voor haar niets dan bittere ellende. Langzaam zei hij„Als ik binnen een afstand van vijf mijlen land kan ontdekken, dan probeer ik er heen te zwemmen. Ik kan het vrij lang volhouden." „Je doet niets van die aard!" Ze keerde zich snel naar hem om, als was ze bang dat hij 't op slag zou wagen. „Ik laat je niet gaan." Zonder er aan te denken had ze haar hand op zijn arm gelegd en hield hem vast. XV. ROBIN SPREEKT ZICH UIT. Robin voelde een lichte rilling door geheel zijn lichaam bij die aanraking. Zou ze eindelijk toe geeflijker worden. Zou de slag boom tussen hen opgeheven wor den? (Wordt vervolgd) GEEN SCHRIFTELIJKE OF TELEFONISCHE BESTELLINGEN. Pencil, lang of kort op staalstok, in de aller nieuwste kleuren. Een paraplu waarmee U niet alleen droog, maar ook charmant blijft. Voorzien van mooie haak en stevige ^T90 baleinen Engelse import! Fantastisch goedkoop zijn deze oersterke werkschoenen, van 1 e klas materiaal, met zui ver croupon lederen zool, watertong en lederen veter. A ^48 Maten 39-47 I JL Restant partij nylon damesonderjurken, met fraaie stijve plissé kantstrook en buste- vorm van kant. In wit, zwart, zalm en bleu. Deze onderjurk heeft een zeer mooie pas vorm. "7 88 Maten 40-48 Keukendoek, in aan trekkelijke meerkleu- rige dessins. Merk „Zeepaardje". Ge maakt van zware dub bele badstof, afmeting 56x56. Werkelijk een prachtige keukendoek voor slechts «g 75 Viltlapjes, zeer geschikt voor corsages, rok- garnering en handenarbeid. Keuze EfV uit tientallen kleuren. 3 stuks voor 3\J Nog gauw even voor U op vakantie gaat uw petticoat vernieuwd of verfraaid. Wij hebben mooi petticoatgaas van 115 cm. breed en tule van 180 cm. breed, voor een zeer speciale vakantieprijs en wel per meter A 98 slechts Een prachtige la'nge parelsnoer, waarmee U zo leuk uw jurk of blouse kunt garneren. Mooie gevormde parels in 10 verschillende tin ten, o.a. rose, bleu, groen enz. Stevige slui ting. Bijzonder goed koop, Q/V slechts OU Prima beukenhouten krukje, m. uitschroef- bare poten, zo gemak kelijk om er bij te heb ben. Ook handig als kinderstoeltje en als bloemtafeltje te ge bruiken. Gelakt 2.25 Blanke A 75 uitvoering Uw kinderen hebben veel plezier met deze zelfvliegende aircop- ter, met draaiende vleugels, welke als een vlieger aan een touw wordt O If c opgelaten Fraaie porseleinen kop en schotel, crème met goudlijn. 1e keus. Een kop,waaruit U zo echt gezellig OE!c drinkt ÜJ Grammofoonplaten de allerlaatste Ameri kaanse tophits, o.a. One Night, Jailhouse Rock en vele andere. 45 Toeren. Gloednieuw NU IJzersterke ongebleekte Amerikaanse ka toen, zonder opmaak, voor lakens en A 95 slopen. 180 cm. br. 2.45 150 cm. br. I Wener knakworst, 6 grote worsten in blik. Echt een vakantieblik voor bij de QQc boterham en de picknick O/ Grote rollen drups, in 3 smaken. Assorti, ananas, mint. In cellofaan. ^1CC 4 stuks TO CO. ri 9H1 MUI tO AYArj

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 6