BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en Langstraatse Courant BASIS GEVRAAGD VLIJMEN'S „VLIEDBERG" wordt riant Kerkdorp PARTICULIERE WONINGBOUW KRACHTIG GESTIMULEERD KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 VOOR DE LOONPOLITIEK DE HELFT van Uw GELD TERUG! Iedereen heeft nu evenveel kans. Bruidstoiletten Nieuwe 4-klassige ulo-school biedt onderwijs vele mogelijkheden VRIJDAG 7 AUGUSTUS 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week DE ECHO W HET ZUID! 82e JAARGANG No. 63 Abonnement: tl cent per ween.: per kwartaal I 2.85 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO" EEN MINIMUM-LOONREGELING (Van onze economische medewerker) De discussies in de volksvertegenwoordiging rondom de huurver hoging en de melksubsidie hebben zoveel aandacht opgeëist, dat er aan andere vraagstukken op het terrein van lonen en arbeids voorwaarden minder tijd is besteed. Nu de kogel van de looncom- pensatie bij huur- en melkprijsverhoging door de kerk is, mogen wij verwachten dat er weer meer belangstelling zal komen voor an dere problemen aan het inkomensfront. Daarbij zal de kwestie van het minimumloon weldra aan de orde komen. De regering heeft er blijk van ge geven niet afkerig te staan tegenover een wettelijke regeling van het mi nimum loon. Ook in vakverenigings kringen zijn er vele voorstanders te vinden. Is het nodig of mogelijk een dergelijke regeling in het leven te roe pen en wat zijn de gevolgen voor het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt? Er wordt nogal eens gezegd dat de behoefte aan een minimumloon pas goed ontstaat wanneer een land een uiterste of beperkte vrije loonvorming kent. Bij vrijheid van loonvorming bestaan er immers geen minima en maxima en dan kan het gebeuren dat bepaalde, onvoldoend georganiseerde groepen van werknemers in de machtsstrijd om een behoorlijk loon aan het kortste eind trekken. 1 De angst daarvoor deed reeds 40 jaar geleden de socialisten naar een minimum loon verlangen. Wibaut verklaarde toen, dat de meest anti- kapitalistische loonpolitiek die van 't wettelijk minimumloon is. Hij zag echter het minimumloon niet als een bedrag dat steeds hoger moest wor den opgetrokken, zodat er tenslotte geen C.A.O.'s meer nodig zouden zijn. Theorie en praktijk. De gedachten van de voorstanders gingen meer uit naar een bodembe loning voor ieder, die als werknemer deel had aan het produktieproces. De vakverenigingen konden dan dit bo- demloon gebruiken als een funda ment, waarop de betere lonen voor geschoolden, geoefenden enz. bij wij ze van C.A.O. konden worden opge trokken. Bij een centraal geleide loonpoli tiek zou men het probleem van mini mum-lonen ontlopen, omdat daarbij voor elke bedrijfstak een loonschaal wordt ontworpen. In de praktijk is het echter zo, dat dan ook daar be paalde groepen of enkelingen geheel buiten de loonbescherming vallen en dus eigenlijk vogelvrij zijn verklaard. Willen wij een centraal geleide loon politiek waterdicht maken, dan is ook daar aan de voet voor elke werk nemer een minimum loon noodzake lijk. Het roepen om een wettelijke re geling van een minimum loon staat dus los van de vraag of er een vrije dan wel gebonden loonpolitiek wordt gevoerd. In een sociaal verantwoorde gebonden loonpolitiek zal de behoef te aan een minimum loon evenzeer worden gevoeld als in een maatschap pij van vrije loonvorming. Zo eenvoudig als het vraagstuk lijkt is het stellig niet en terwille van de doelmatigheid zal men de recht vaardigheid en de economische juist heid daarvan wel eens geweld aan doen, maar dit is onvermijdelijk. De nadelen van het systeem zullen stel lig kleiner zijn dan de sociale voor delen. Minimum voor allen. Wanneer U ons, bij aankoop van Uw baby-uitzet, de juiste geboortedatum van de te verwachten baby opgeeft, ontvangt U van ons DE HELFT VAN HET BE STEDE BEDRAG TERUG. ST.ANTONHJSSTR. A WAALWOK Het betekent uiteindelijk een vorm van overheidsingrijpen, welke veel administratieve rompslomp met zich brengt. Al is het een gebrekkig mid del, wij kunnen er misschien mee be reiken dat het gebrek aan het aller noodzakelijkste althans uit werkne merskringen verdwijnt. Het is verbazingwekkend, dat men thans uit het socialistische kamp stemmen hoort, waarbij de overheids ingrijpen als een overbodige bureau cratie wordt aangemerkt. De geleide loonvorming wordt langs een achter deur weer ingevoerd, zo meent men. Waar de schoen wringt. Inderdaad is hier sprake van een stukje leiding geven door de over heid. Als dit overbodig zou zijn, dan hebben voorstonders van geleide loonvorming ons sinds het einde van de oorlog met overbodige ballast op gescheept, want zij willen immers het gehele loonbeleid in handen houden, waarbij men dan wel aandacht schenkt aan de georganiseerden en de groepen die de meerderheid der werknemersmassa vormen, omdat daar de stemmen voor politieke in vloed vandaan komen. Helaas moet nu worden vastge steld, dat het veertienjarig na-oor- logs bewind met een reeks progressie ve regeringen nog geen dwingende voorschriften heeft gegeven voor de hoek van het loonfront, waar uit so ciaal gezichtspunt de noodzaak tot regeling het grootste is en dat is aan de voet. Wanneer de regering de nadelen aan het ingrijpen ten behoeve van minimum lonen verbonden zoveel mogelijk zal vermijden is er geen en kel bezwaar tegen om een dergelijke regeling te gaan proberen. Mogelijk wordt er een basis gelegd op sociaal gebied, die van meer praktische waarde kan zijn dan menig bestaande wet. drs. M. (Nadruk verboden). Het stelsel van minimum-loon zal aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. De eerste is, dat het geldend is voor alle loontrekkers, ook voor de minder validen ongeacht of de inva liditeit lichamelijk of geestelijk van aard is. Minder validen zullen met 'n toeslag van het ministerie van sociale zaken toch het wettelijk minimum loon moeten ontvangen. Komen zij niet aan het gestelde minimum-inko men, dan zouden zij immers niet zon der gebrek te lijden door de wereld kunnen komen. Dit is in de maat schappij waarin wij leven beslist on aanvaardbaar. Niet zo eenvoudig. Een bezwaar tegen het wettelijk minimum-loon is te vinden in de daaraan verbonden overheidsbe moeienis. Er moet een wet komen en er moet toezicht zijn, dat die wet wordt nageleefd. De vraag komt boven drijven of er één algemeen geldend minimum loon moet komen dat zowel gehuwden als ongehuwden moeten ontvangen, dat evengoed wordt toegekend aan volwassenen als aan jeugdige perso nen, dat vrouwen krijgen en mannen, t Is duidelijk dat dit niet mogelijk is wanneer we denken aan de verschil lende capaciteiten van de verschil lende groepen deelnemers aan het produktieproces. Een minimumloon, dwingend voorgeschreven, is een be hoefte-loon en moet dus worden aangepast aan de behoeften van de verschillende categorieën. Deze be hoeften zullen zo nauwkeurig moge lijk moeten worden afgemeten, omdat overschatting daarvan bij bepaalde groepen tot gevolg zou kunnen heb ben dat bepaalde werknemers op de arbeidsmarkt geen plaats meer zou den kunnen vinden. Uit het voorgaande volgt automa tisch, dat een minimum-loon nooit zijn karakter als zodanig mag verlie zen. Het mag nimmer te hoog zijn. Werkgevers mogen nooit uit het be staan van een minimumloon de con clusie trekken dat zij met een derge lijk loon kunnen volstaan. Zou dit mogelijk worden, dan krijgt het ma ken van een C.A.O. veel minder zin. De vakverenigingen mogen ^ïun be langrijke onderhandelings-materiaal I niet krachteloos zien worden door het I bestaan van een minimum-loonrege- ling. Aan het contact tussen regering, j vakverenigingen en werkgeversbon den, dat aan de vaststelling van een minimum loonhoogte moet vooraf gaan, kan de bewaking van ieders eigen positie daarbij rustig worden overgelaten. De keerzijde. Een groot gevaar van minimum- lonen is te vinden in de vraag hoe en wanneer dit minimum-loon omhoog of omlaag moet gaan. Wij kunnen er zeker van zijn dat bij alle onderhan delingen over lonen een eenmaal vastgesteld minimum-loon als uit gangspunt zal worden genomen. Ligt dus een minimum-loon te hoog dan zal het gehele loonniveau op een on verantwoord peil kunnen komen te liggen tot schade voor de produktie en export. Intussen is dit geen pro bleem aan het minimum-loon verbon den. Het gevaar wordt nog veel gro ter wanneer de regering met algeme ne loonronden werkt. Vanzelfsprekend is de instelling van een minimum-loon geen ideale oplossing voor het inkomensprobleem aan de voet van de werknemersladder. NOZEMS TERRORISEREN UTRECHTSE WOONWIJK. Een groot deel van de dichtbe volkte wijk aan de Abbestedcr- dijk en de Notenbomenlaan in Utrecht wordt sinds enkele maan den geterroriseerd door 'n bende nozems. De jongens gaan zich te buiten aan dronkenschap, ruzie zoeken, hinderen en afpersen van voorbijgangers, bedreigingen met slag- en steekwapens, fietsendief stallen, joy-riding, diefstallen van konijnen, kippen en geldsbc- dragen, insluipingen, vernielin gen en baldadigheden. De kern van de bende wordt gevormd door een groepje van 5 jongens tussen 20 en 30 jaar, die bij bun wandaden worden geas sisteerd door een jongere aan hang. Zij zijn voor het merendeel afkomstig uit a-sociale gezinnen in deze wijk. WONINGPRODUKTIE IETS GEDAALD. In juni van dit jaar werden er 7.307 nieuwe woningen gebouwd. In juni van het vorig jaar waren het er 7.011. In het eerste halfjaar van 1959 zijn er nu in het totaal 35.990 nieuwe woningen gereed gekomen tegen 43.259 in ae eer ste helft van 1958. Sinds de be vrijding zijn er tot en met juni in totaal 721.501 nieuwe woningen gebouwd. Op 1 juli j.I. waren er 92.372 woningen in aanbouw. Dat zijn er rond 7000 meer dan op 1 juli van het vorig jaar (85.245). RECHTERLIJKE COMMISSIE NAAR NIEUW-GUINEA. Op uitnodiging van de rege ring zal een commissie, bestaan de uit leden van de rechterlijke macht, naar Nederlands Nieuw- Guinea vertrekken om een onder zoek in te stellen naar de gerucht makende censuurkwestie. I)e on afhankelijke commissie zal rap port uitbrengen aan de regering. Minister Korthals Zaken Over zee ad interimheeft dit dinsdag middag meegedeeld in de vaste commissie voor zaken overzee uit de Tweede Kamer. Wie deel uit zullen maken van de afvaardiging is nog niet bekend, maar ver wacht wordt dat minister Kort hals zeer spoedig officiële mede delingen zal doen. Ook de rechts positie van de ambtenaren op Nederlands Nieuw-Guinea zal waarschijnlijk de aandacht van de commissie krijgen. De Kamerleden, die dinsdag middag door de minister, verge zeld van gouverneur Plateel, wer den voorgelicht, waren over het algemeen voorlopig tevreden ge steld door het aangekondigd on derzoek. Over de bijkomende ontslagkwestie-Van Beek bleef de minister te duister naar de zin van menig afgevaardigde. De re gering deelde slechts mee, dat zij zal oordelen over het eventuele ontslag van advocaat-generaal Van Beek aan de hand van 't rap port van het Hof van Justitie op Nieuw-Guinea en dat van de gou verneur, die mr. Van Beek op on gevraagd verlof zond. VOLLEDIG AKKOORD FINAN CIERING VAN EXPEDITIE. Naar het te Leiden zetelend be stuur van de stichting Expeditie Nederlands Nieuw-Guinea mede deelt, is na het garantieaan bod van scheepsbouwer Verolinc -- volledig overeenstemming be reikt over de financiering van de ontdekkingsreis. De voorwaarden van de heer Verolme heeft het stichtingsbestuur geheel en met dankbaarheid aanvaard. WEDERZIJDSE BEZOEKEN KROESJEF-EISENHOWER. Nikita Kroesjef zal in septem ber een officieel bezoek brengen aan de Verenigde Staten. In ok tober of november gaat president Eisenhower naar de Sovjet-unie. Als voorbereiding op de „onoffi ciële bespreking", die de twee re geringshoofden zullen hebben, komt de Amerikaanse president nog deze maand naar Europa om overleg tc plegen met dc Britse premier Macmillan, generaal De Gaulle en bondskanselier Ade nauer. Algemeen wordt aangeno men, dat deze sensationele activi teiten op het hoogste niveau tot een topconferentie in het begin van 1909 zullen leiden. Te Moskou en Washington werd maandagmiddag gelijktijdig bekend gemaakt, dat Kroesjef en Eisenhower de wederzijdse uitno digingen „met plezier" hadden aanvaard. Terwijl de rode radio 't nieuws wereldkundig maakte, sprak president Eisenhower nog tot een speciaal bijeengeroepen persconferentie. Hij vertelde, dat hij met een in begin juli geopen de briefwisseling met de Russi sche leider zelf het initiatief had genomen. Voordat hij de defini tieve uitnodiging naar 't Kremlin zond, liet hij de meningen der ge allieerden peilen. Dc westerse hoofdsteden gingen zonder uit zondering akkoord met het idee. Maar er zijn duidelijke graden van enthousiasme waar te ne men. LEIDER OVERVAL WUEST- WEZEL OOK GEZOCHTE MOORDENAAR De Belgische politic hoopt in de zondag te Rotterdam wegens een bankoverval in Wuestwezel gearresteerde Belg P. B. ook de (lader te hebben gevonden van de drie weken oude en nog niet opgeloste moord op pastoor-de ken Notenbaert van Ledeberg bij Gent. De 55-jarige deken werd op 10 juli om half twaalf 's ochtends in de spreekkamer van zijn pas torie neergeschoten. voorradig in iedere prijsklasse MODEHUIS Markt 17 Tel. 7213 's-HERTOGENBOSCH HAUTE COUTURE IN DAMESKLEDING ontvangen, die rechtstreeks en zijdelings betrokken zijn bij de toekomstige reclame-televisie. Zijn stijl van werken rechtvaar digt volgens welingelichte krin gen de veronderstelling, dat hij binnen enkele maanden een afge ronde nota bij de ministerraad kan indienen. Er behoeft intussen niet op ge rekend te worden, dat binnen twee of drie jaar een tweede net van televisie-zenders voor ge bruik beschikbaar zal zijn. BELG PLEEGDE MINSTENS DRIE MOORDEN. Bclgië's geheimzinnige „dubbe le moord van de autosnelweg" is na bijna anderhalf jaar opgelost, doordat de dader zondagnacht op volkomen dezelfde manier een nieuwe dubbele moordaanslag pleegde. De gelijkenis tussen bei de misdaden dwong de 21-jarige veekoopman Sylvain Dhoest j.I. dinsdagmiddag tot bekentenissen nadat een zijner slachtoffers van zondag de aanslag had overleefd en Dhoest als z'n vroegere knecht had herkend. Men verdenkt de veekoopman ook nog van een an dere drievoudige moord. OOK TURKIJE WIL BIJ EUROMARKT. Turkije heeft verzocht als ge associeerd lid te worden toegela ten tot de Europese Economische Gemeenschap. I)it verzoek komt nog geen week na een soortgelij ke aanvrage van Griekenland. De Europese commissie heeft beide verzoeken in studie genomen en zal aan de in september te hou den vergadering van de minister raad van de Euromarkt een rap port er over indienen. Het lijkt wel of niemand iets wil weten van Vlijmens nieuwe kerkdorp „De Vliedberg" ten zuiden van de eenzame spoor baan, die men nog steeds van belang acht voor de defensie van ons land. Want vlak voor de entree tot deze riante uit breiding wendt het snelle verkeer zich plotseling af en ijlt verder in de richting Den Bosch of Waalwijk. Gelukkig is deze onverschilligheid slechts ogenschijnlijk, een verkeerstechnisch grapje, waarmee niets onvriendelijks ten aanzien van het groeiende Vlijmen gezegd wil zijn, want wie eens de moeite zou nemen om bij de overigens slecht bestra te Vlijmense overweg rechts af te slaan c.q. rechtdoor te rij den, zou zijn belangstelling beloond zien met een prettige kennismaking met een snelle er Langstraatse gemeente. B. heeft deze moord ook op z'n geweten volgens de Antwerpse verzekeringsagent K. de B. die als medeplichtige aan de Wuestwe- zelse overval donderdag reeds in Antwerpen was gearresteerd. Tij dens een dagenlang verhoor had de verzekeringsagent al een reeks gezamenlijke misdaden van zich zelf en B. opgebiecht. Volkomen onverwacht duidde li ij tenslotte in de nacht van zondag op maan dag B. ook aan als de moordenaar van de Ledebergse deken. B. had bij zijn medeplichtige de moord bekend, toen hij zonder buit, al leen en neerslachtig, uit Lede berg terugkwam. NOTA RECLAME-TELEVISIE OP KOMST. In de afgelopen weken heeft staatssecretaris mr. Scholten van Onderwijs, Kunsten- en Weten schappen een aantal personen en frisse uitgroei van de eerste De opzet van het uitbreidings plan „De Vliedberg" is die van de vorming van een nieuw kerkdorp naast ae bestaande kerkdorpen Vlijmen, Nieuwkuiik en Haar steeg en het beleid van b. en w. is er dan ook op gericht die fac toren te scheppen en die voorzie ningen te treffen, welke noodza kelijk zijn om de gemeenschaps vorming aldaar mogelijk te ma ken. Een gelukkige omstandig heid is hierbij dat sedert de vast stelling van het uitbreidingsplan de eerste aanzet fors is geweest. Zo hebben vooral extra bouwvo lume (o.m. vervanging van nood woningen) naast het normale bouwvolume en de belangstelling van particulieren (plan Coppel- inans) de realisering van dit plan in de goede richting gestuwd. Met de bouw van woningen alleen is men er echter niet, want voor het scheppen van een woonklimaat is het noodzakelijk ook nog andere voorzieningen te treffen, zoals de bouw van winkels, scholen, een kerk en een gelegenheid voor ge meenschappelijke, ontspanning en culturele vorming. De realise ring van deze voorzieningen is echter eerst dan mogelijk wan neer het aantal inwoners van de Vliedberg hiervoor voldoende aanleiding en bestaansgrond ge ven. Het is dan ook bijzonder verheugend dat zowel in het ge meentebestuur als in de raad het streven leeft om de bouwactivi teit voornamelijk op de Vliedberg te concentreren, zulks enerzijds omdat aldaar de bouwplannen 't meest gunstig voor realisering vatbaar zijn, doch anderzijds ook om het aldaar in uitvoering ge nomen plan tot ontwikkeling te brengen en de basis te leggen voor het scheppen van een woon- I klimaat en gemeenschapsvor ming. De realisering van de no dige voorzieningen zal aan het plan Vliedberg steeds meer aan trekkingskracht geven, niet al leen voor de huidige bewoners, maar ook voor hen die nog nieu we woongelegenheid behoeven, zodat de vraag naar terreinen voor particuliere houw ongetwij feld zal toenemen. In het kader van 't plan Vlied berg zijn reeds over de 250 wo ningen gereed gekomen. Daar naast is door 't gemeentebestuur in samenwerking met de Stich ting Eigen "Woningbezit te Eind- soben een plan tot stand geko men, dat de Vlijmense inwoners aantrekkelijke mogelijkheden zal bieden om in het bezit van een ei gen woning te komen. In het ka der van dit plan zullen op de Vliedberg woningen worden ge bouwd, waarvan de kosten ca. 10.per week zullen bedragen. Van betekenis in dit verband is ook het besluit dat de gemeente raad in zijn laatste vergadering nam en waarbij werd besloten tot de verkoop van grond aan Sobus N.V. te Den Bosch voor de bouw van 50 woningen in de vrije sec tor in het plan Vliedberg. In dezelfde vergadering stelde de raad een bedrag van 270.000 beschikbaar voor de aanleg van het Burgemeester van Houtplein, de Nassaulaan, de Hoogstraat en de Margrieliaan in 't plan Vlied berg. Een derde belangrijk besluit in deze vergadering was 't verlenen van medewerking voor de stich ting van een 4-klassige ulo-school in dit uitbreidingsplan. Met de realisering van" deze school men hoopt op 1900 krijgt het onderwijs in Vlijmen nieuwe aan trekkelijke mogelijkheden. Voor deze scnool is ongetwijfeld vol doende bestaansgrond aanwezig, gezien het feit dat vele leerlingen uit Vlijmen thans scholen in Den Bosch en Waalwijk bezoeken. Verder staat voor de Vliedberg de bouw van een nieuwe kleuter school op het program, maar de realisering hiervan ligt nog iets verder in het verschiet. Ook hoopt men in de Vliedberg zo spoedig mogelijk te kunnen beginnen met (Ie bouw van een nieuwe parochie (nood) kerk, waardoor deze nieuwe wijk nog meer een geheel eigen karakter zal krijgen en in sterkere mate een gemeenschap zal worden. Het wachten is hier alleen op de be noeming door de bisschop inzake de geestelijke bediening van dit gemeentedeel. Do intense aandacht welke ge meentebestuur en raad terecht aan de dag leggen voor een snelle uitbreiding en ontwikkeling van het plan Vliedberg, neemt overi gens niet weg, dat er ook voor de andere gemeentedelen belangrij ke zaken op 't programma staan en zo spoedig mogelijk tot uit voering gebracht zullen worden. Wij denken hier aan de nieuwe r.k. jongensschool te Haarsteeg en een v.g.l.o.-school te Vlijmen, aan de verwerving van gronden te Haarsteeg voor de aanleg van een weg, waardoor mede enig bouwterrein t.b.v. de particuliere woningbouw beschikbaar zal ko men, aan het plan Nieuwkuijk voor de verwerving van gronden voor scholenbouw, aan het plan Vlijmen ten aanzien van een com- filex van gronden rond de Eke- aarlaan mede i.v.m. de aldaar zich wijzigende situatie door de aanleg van de nieuwe provinciale weg en aan het fraaie sportpark plan, dat ca. 8 ha. speelvelden omvat. Al deze plannen tonen wel heel duidelijk aan, dat er in Vlijmen met grote bekwaamheid en voort varendheid wordt gewerkt aan 'n riante uitleg en krachtige ont wikkeling van de gemeente.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1