DRUNEN VLIJMEN Waalwij kse en'Langstraatse Courani Waalwijkse verenigingen hebben leeuwenaandeel in zomerfeest van Waalwijks Belang Nog witter... stralend wit... KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 Nieuwkuijk VlSjmen Haarsteeg Neusden MAANDAG 10 AUGUSTUS 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week DE ECHO VM HET ZUID! 82e JAARGANG No. 64 Abonnement: 22 cent Der wew: per kwartaal 2.85 3.10 frauco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO" Geslaagd. Voor het te Utrecht gehouden exa men voor Radio-detailhandel, slaag de onze dorpsgenoot J. de Vaan. Bloedtransfusie. Op woensdag 14 oktober zal in Drunen wederom een bloedafname plaatsvinden ten behoeve van de Bloedtransfusiedienst van het Ne- derlandsch Roode Kruis. Nadere me dedelingen hierover zullen nog vol gen. St. Hubertus-gilde. Het St. Hubertus-gilde nam 2 au gustus deel aan de grote Gildedag te Tilburg. Dit was de eerste grote Gildedag waaraan Drunen deelnam, en zij werden dan ook extra verwel komd. Op 16 augustus neemt het St. Hubertus-gilde deel aan de Kring dag van de Kring Maasland in Den Dungen. Terug van kamp. Het Gilde, de Verkenners en de Welpen zijn weer terug van hun jaarlijks kamp. De Gilde van Val- kenswaard, de Verkenners van Wes- telbeers en de Welpen van Middel- beers. Allen hadden zij een goed kamp. Balletlessen. Men verzoekt ons onze lezers er op attent te maken dat de ballet lessen, welke in De Hoge Braken door mej. Tini Pijpers worden ge geven in september, normaal zullen doorgaan. De meisjes die tot nu toe deze lessen hebben gevolgd, krijgen nog bericht wanneer in september de lessen zullen aanvangen. Naar wij vernemen, bestaat er voor de balletlessen, o.l.v. mej. Pijpers, een goede belangstelling. De balletles sen worden door pl.m. 75 meisjes gevolgd. Agenda. Maandag 10 aug.: 7.30 uur: trai nen T.T.V.D., Grotestraat 8; Dinsdag 11 aug.: 7 uur: trainen D.V.C.-junioren; Woensdag 12 aug.: 7 uur: trainen Volleybalclub: 8 uur: „To night we sing", Hoge Braken; Donderdag 13 aug.: 7 uur. trainen D.V.C.-junioren: 8 uur: repetitie Cantabile. Dodelijk ongeval. Zaterdagmiddag reed de heer Pel- ders uit Tilburg met zijn bromfiets plotseling tegen de hem tegemoet komende boerenwagen van de land bouwer v. Eggelen. Zwaar gewond werd de heer P. op advies van dr. v. Benthem naar het ziekenhuis te 's-Bosch vervoerd, doch tijdens dit transport overleed hij. Het slacht offer werd nog van de laatste H.H. Sacramenten voorzien. Uitstapje. Het r.k, zangkoor besloot dit jaar een uitstapje te maken per touring car van Mulders-Sars uit Waalwijk. De leden mogen door 'n dame wor den vergezeld. Diploma-uitreiking. Op woensdag a.s. zullen aan de 10 geslaagden van de E.H.B.O.-ver- eniging, die onlangs het diploma be haalden van de cursus, gegeven door dr. v. Benthem alhier, het diploma worden uitgereikt. BURGERLIJKE STAND OVER JULI 1959. Geboorten: Christiaan, zv. C. Treuren- de Vaan; Henriëtte F. A., dv. H. van Beur den-van Hoorn; Adrianus H. C. M., zv. C. v. Beurden-de Vaan; Wilhelmus H. M. zv. A. Feijen-Meijer; Johannes P. P. zv. M. Janssens-Damen; Elisabeth J. P., dv. H. Zeeuwen-Bechtold; Antonetta L., dv. P. Brouwer-van Herpen; Anna M. G., dv. J. Kuijs-Vrijhoeven; Christia A., dv. H. de Vaan-van der Lee; Nicolaas F. C., zv. J. Boom-Boom; Maria R. E., dv. H. Huij- gen-Hennissen; Johannes H. M., zv. A. Jansen-van Hooijdonk; Johanna, dv. I. van Kempen-Brok; Wolter, zv. H. Swaagman- Liemburg; Brigitta G. J. M., dv. M. Wal raven-Wijnschenk; Arnoldus C. J. M., zv. J. v. d. Graaf-Lavaletta; Maria J., dv. J. de Vaan-Kivits; Eleuthera H. M., dv. W. Pul- les-Schmidt; Dorothea M. A., dv. F. Jan- sen-v. Heivoort; Henricus A. J., zv. J. Mandigers-van Meijgaarden; Dimphena H., dv. C. van Buul-Brok; Jacomijntje, dv. R. van Heivoort-Zwijgers; Hans A. M., zv. J. Oosterwaal-van Grevenbroek; Antonius J., zv. H. Osch-v. d. Graaf; Marinus A. A., zv H. Kivits-. van Overdijk; Andreas J. N. M., zv. J. van Mierlo-van Kuijk. Overlijden: Anna M. Verreijt, echg, A. v. d. Water, 52 jaar; Johan Prijs, echg. J. v. Overdijk, 65 jaar; Cornelius Polak, 25 jaar Huwelijken: Stephanus van Engelen, 25 j en Lonarda H. de Vaan, 23 j; Johannes A. Klomp, 30 j. en Wilhelmina E. Peijnen- borgh, 29 j.; Hendrikus Th. van de Pol, 27 j. en Johanna G. H. Boom, 30 j.; Ar noldus Th. van Asperen, 28 j. en Johanna H. G. v d. Hagen, 25 j.; Franciscus H Tahbers, 32 j. en Petronella F. de Vaan, 23 j. EERSTE PLECHTIGE H. MIS. Zondag 9 aug. werd door de Eerw. Heei Petrus Antoon Schoonen O.Praem. in de parochiekerk van de H. Johannes Geboorte zijn eerste H. Mis opgedragen. Om 9 uur vertrok de stoet vanaf de wo ning van de neomist via Wolput - Karre- straat - Voorstraat en Prinses Julianastr. De bewoners langs de route hadden voor 'n feestelijke versiering gezorgd met bloemen en vlaggen. De feestelijke en fraaie stoet was als volgt samengesteld: 1. Ruiters 2. „Proficiat Neomist" 3. Allegorische voorstel" ling van brood en wijn 4. Geloof, Hoop en Liefde 5. 't Duootje 6. Buurtkoor 7. Meis- jesgilde 8. Rythmische groep 9. Harmonie 10. Bloemenstrooistertjes 11. Neomist en zijn ouders 12. Familie en genodigden 13. Ruiters. Voor de Mis zong het parochieel zang koor Ps. 150 van A. de Klerk en onder de H. Mis de Missa Semplex van H. Strate- gier. Het koor stond o.l.v. de heer Kooi ker Na deze plechtige H. Mis waarbij ve len genoegen moesten nemen met 'n staan plaats trok de stoet weer naar de ouderlijke woning, waar door de buurt de huldiging plaats vond. De aanbieding van het feest geschenk geschiedde door het duootje De Verboordjes, dat de neomist op traditione le Wolputse manier gelukwenste. Ook de neomist dankte hiervoor hartelijk, alsmede voor het feestgeschenk. Van 14.15-15.30 uur was er receptie in de ouderlijke woning van de neomist. Hiervoor was een ongekende belangstel ling. Om 15.45 uur stelde de stoet zich weer op voor het plechtig Lof, waaronder de neomist een dankwoord sprak voor deze prachtige en onvergetelijke dag. Hij dankte voor de vele cadeaus en vooral voor het medeleven van heel Vlijmen en omstreken. Om 1 uur werd een serenade gebracht door Vlijmens Dameskoor, het Vlijmens Man nenkoor en het Vlijmens Gemengd koor en om 19.30 uur door de Harmonie Concor-. dia. Jammer dat de regen hier als spelbre ker optrad. DODELIJK ONGEVAL. Zaterdagmiddag reed de heer Pelders uit Vlijmen met zijn bromfiets te Nieuw- kuik tegen een wagen met paard bespan nen. Het slachtoffer overleed kort na het ongeval aan zijn verwondingen. Op de Vlijmense weg kreeg de heer van Vugt- een ongeval. Dr. Verhoeven verleen de de eerste hulp- en achtte overbrenging naar het ziekenhuis te Den Bosch noodza kelijk. VERGADERING VAN DE HARMONIE CONCORDIA. Voor de eerste maal met het nieuwe hoofdbestuur, bestaande uit de heren de Haas en Ebben (resp. voorz. en plv. voor zitter) werd een druk bezochte algemene ledenvergadering gehouden van de harmo nie Concordia. In zijn openingswoord dankte de voor zitter burgemeester Mr. Hoefnagels die als ere-voorzitter zijn organisatorische kracht aan de vereniging heeft willen ver binden. Vervolgens werd een uitgebreide agenda afgewerkt met als belangrijkste punten het programma voor de komende maanden: het aanschaffen van een aantal nieuwe instrumenten, het stichten van een uniformenfonds door het openen van een rekening bij de Boerenleenbank met het doel op korte ter nijn te komen tot het aan schaffen van uniformen en het programma voor het volgend seizoen met o.a. deelname aan enkele solisten-concoursen. Verder werd besloten veel aandacht te besteden aan de opleiding van jeugdige muzikanten en het deelnemen aan concoursen te stimuleren. ROZENJACHT. Het Kruisbooggezelschap Rozenjacht, ge vestigd in café Jo Gevers-Meliestraat, nam deel aan het Internationaal concours te Weert en met sufcc? in corps A, want het behaalde de 5e prijs. Uit Waalwijk's Dagboek: WIST U dat er zelfs een witte lippenstift bestaat WIST U dat U deze kunt ko pen bij: DUMOULIN'S Drogisterij J Grotestraat 327, Waalwijk Tel. 3071. CONCOURS LANGSTRAATSE KRUISBOOGBOND. Zondag 16 aug. zal het 2e concours dat reeds enkele malen is uitgesteld doorgang vinden op de banen van Willem Teil, ge vestigd in café H. Boom-v. d. Wiel. WIELRENNEN. Ronde van Oost-Duitsland. Na de 8e etappe van de ronde van Oost- Duitsland heeft Hub. Zilverberg van de Zwaluw uit Vlijmen de 2e plaats ingeno men in het algemeen klassement. De ach terstand op de leider Gustaf Adolf Schur bedraagt 10 min. Dit is te veel voor Zilver berg om deze ronde nog op zijn naam te brengen, maar de tweede plaats is al een mooi succes. GESLAAGD. Voor het Middenstandsdiploma slaagde B. van Kuijk, P. Diepstraten en Dré Ore- mans. Tijdens een tuinfeest ten huize se dienstmeisje b(j de familie verloving bekend gemaakt van meisje Anne Marie Rasmussen. Het huwelijk zal op 22 augustus van Mej. Rasmussen (het Noor- Rockefeller) werd nu officieel de Steven Rockefeller en het Noorse plaats vinden. Het verloofde paar JAARVERGADERING BOEREN - LEENBANK. Uit de woorden van dank en waarde ring, die de voorzitter van de Boerenken-» bank afd. Haarsteeg tijdens de zaterdag avond in café J. Siegers gehouden jaarver gadering tot het scheidende bestuurslid de heer Jac. Pulles richtte, heeft deze functio naris, die bijna 35 jaren deels als bestuurs lid en lange tijd als lid van de Raad van Toezicht de belangen van de Bank nauw gezet heeft gediend, wel kunnen opmaken zodat zijn werkzaamheden er belangrijk toe hebben bijgedragen dat de Bank zich in zo'n grote bloei mag verheugen. De voorzitter prees vooral de kunde van de heer Pulles op financieel gebied en bij het nemen van belangrijke beslissingen was zijn stem steeds van grote invloed. Wij zien U, aldus de voorzitter, node vertrek-' ken, maar het beheren van een bestuurs functie bij de Bank is nu eenmaal aan ja ren gebonden en daarom is de tijd aange broken om een jongere kracht aan het be stuur toe te voegen. Als blijk van waardering ontving de heer Pulles een fraaie oorkonde. Het scheiden de bestuurslid dankte de voorzitter voor de welgemeende afscheidswoorden tot hem ge richt, dankte allen voor de prettige samen werking en dankte tevens de voorzitter voor de fraaie oorkonde die hij een opvallende plaats in zijn woning zal geven. Maar voor- Het zomerfeest van Waalwijks Belang, dat zaterdag a.s. zal plaats hebben, krijgt dit jaar een bijzonder waardevol aspect, dat dit feest in het verleden niet heeft gekend. Het grootste deel van het feestprogramma zal namelijk worden verzorgd door Waalwijkse verenigingen, te weten de gymnastiekvereniging Kracht en Vlug heid, de harmonieën St. Jan en St. Crispijn, de K.A.J.-drumband, de jeugddrumband „Ons Genoedgen" en de drumband van Kracht en Vlugheid. Men mag dus zeggen dat het een bij uitstek Waal wijks feest gaat worden, dat meer dan gewone belangstelling ver dient en deze, gezien de samenstelling van het programma, ook wel zal krijgen. Daarbij mogen we overigens niet onze gasten van die dag vergeten, de Eindhovense Kunstrolschaatsclub „Victory", die zowel in binnen- als buitenland reeds grote triomfen heeft ge vierd met haar voortreffelijke shows. EXPRESSIEVE GYMNASTIEK Wat het optreden van dë gymnas tiekvereniging Kracht en Vlugheid betreft, lijkt het ons voor het goed volgen van het programma nuttig om wat nader in te gaan op hetgeen mej. Ans van den Hoven op de rol- schaatsbaan aan de Bernhardstraat met haar meisjes en dames zal gaan brengen. Behalve een aantal „gewone" gym nastische oefeningen zal men zater dagmiddag ook kennis kunnen ma ken met een nieuwe richting in de gymnastiek, die men het beste „ex pressieve gymnastiek" zou kunnen noemen. In deze gymnastiek zijn wel de grondbewegingen van de gymnastiek bewaard gebleven, maar er is daarnaast een uitbeel dend element aan toegevoegd, zodat men soms de indruk krijgt van bal let. Deze gymnastiek heeft echter al lerminst de pretentie van ballet te willen zijn en voor de attente toe schouwer zijn er dan ook vele ver schilpunten met het ballet. Zo zal men direct kunnen opmerken dat de bewegingen van deze expressie ve gymnastiek veel scherper zijn en inderdaad gymnastiek blijven. Men zou het zo kunnen stellen, dat in deze gymnastiek de elementen van sport en spel ineengevloeid zijn, hetgeen tot gevolg heeft dat de kleintjes zich veel vlugger en met meer overgave gewonnen geven aan de soms wel eens wat dorre gym nastiekoefeningen, die ze op deze wijze spelenderwijs onder de knie krijgen. Hoewel deze nieuwe rich ting in de gymnastiek niet nieuw is, mag toch worden opgemerkt dat zij over het algemeen nog te weinig wordt toegepast bij het gymnastiek- aleer dit afscheid plaats had was er reeds een groot deel van een zeer lijvige agenda afgewerkt, die als naar gewoonte begon met de opening, waarna de voorzitter in het kort reeds een overzicht gaf over het afgelopen boekjaar, dat loopt van 1 jan. tot 31 dec. d.a.v. Tot secretaris van de ver gadering werd benoemd de kassier de heer F. van Oijen en tot stemopnemers de heren P. v. d. Brandt en L. v. Veluw. De notulen van de vorige jaarvergadering die hierna werden voorgelezen konden onveranderd worden vastgesteld. Alhoewel de leden een week voorafgaan de aan de vergadering een afschrift van de balans was toegezonden werd door de kas sier hierop nog een duidelijke toelichting gegeven. Uit dit overzicht bleek dat ook in 1958 de omzet weer belangrijk was toege-. nomen en het verheugde de kassier dat steeds meer burgers van de diensten van de instelling gebruik gaan maken. Vooral voor het beleggen van spaargelden is bij de laatste categorie de boerenleenbank erg in trek want er werden in 1958 weer 125 nieuwe spaarbankboekjes uitgegeven. Steeg in 1957 het spaartegoed met f 123.000.- in 1958 bedroeg de stijging f 131.770.44, zodat het saldo van de spaargelden in 1958 steeg van f 683.235 - tot f 815.006.44. Ter vergelijking deelde de kassier nog mede dat in het eerste half jaar van 1959 het tegoed weer belangrijk is toegenomen. Maar naast het beleggen van spaargelden wordt steeds meer van de diensten van de Bank gebruik gemaakt, zo steeg het sal do van de voorschotten van f 319.557,36 in 1957 tot f 357.701,08 in 1958, een ver meerdering dus van f 38.143,72, ter ver gelijking kwam ter tafel dat het saldo van de voorschotten inmiddels de f 400.000. - is gepasseerd. Het debetsaldi der lopende rekeningen steeg met f 3.184,20 tot een to taalbedrag van f 34.903,75 en het credit- saldi der lopende rekeningen steeg met f 35.640,33 tot een bedrag van f 140.612,59 terwijl het saldo bij de Centrale Bank te Eindhoven steeg van f 402.580,87 tot f 492.430,97 een vermeerdering dus van f 89.850,10. De omzetten gaven het volgende beeld te zien gedebiteerd; kas f 1. 131.901,02; stichting spaarbank f 307.539,41; CCB-re- kening-courant f 1.141.969,92; lopende re keningen f 1.379.902,35; voorschotten en diverse rekeningen f 116.366,43; rente, pro visie en onkosten f 34.841,51. Aan de creditzijde bedroegen deze be dragen resp. f 1.121.088,12; f 439.310,85; f 1.052.119,82; f 1.412.358,48; f 62.414.07 en f 27.229,30. In totaal bedroeg de omzet f 8.229.041,28. Van de bruto-winst die ca. f 10.000 bedroeg werd aan onkosten be taald f 7.608,76; aan de belastingreserve werd f 600. - toegevoegd, aan de feestre- serve f 500. - en afschrijving roerend goed w.o. meubilair e.d. f 250. -de winst van het boekjaar bedroeg f 1.835.50. Volgens de statuten moet 44 daarvan worden gere serveerd en mag de rest worden verdeeld, op verzoolt van het bestuur ontving „Ons Blad" f 50. - en de stichting die de uitga ve van een boekwerk over de op handen onderwijs aan de jongeren. Het is dan ook wel de bijzondere verdien ste van Ans v. d. Hoven, dat zij deze nieuwe richting met groot suc ces heeft geïntroduceerd en verder heeft ontwikkeld bij de zes vereni gingen die onder haar leiding staan. Bij diverse uitvoeringen ook in Waalwijk is gebleken dat zij het talent bezit om op deze nieuwe leest zelf oefeningen te ontwerpen, waar over door deskundigen in de gym- nastiekwereld met grote lof werd geoordeeld. Zo heeft zij in 1958 met een gymnastiekvereniging te Zwijn- drecht een uitvoering gegeven van een door haar ontworpen Winter- fantasie, die een prachtig succes werd, want wij hebben daar enthou siaste perskritieken over gelezen. Deze Winterfantasie zal het volgend jaar door Kracht en Vlugheid in Waalwijk worden uitgevoerd. Zorg dus dat u erbij bent! In het programma dat Kracht en Vlugheid a.s. zaterdag voor het naar we hopen zonlicht zal bren gen, is ook een sprookje opgenomen, getiteld „Voorjaarstemming", een serie vrije oefeningen in sprookjes- trant. Dit sprookje heeft drie delen, n.l. ontwaken in het bos, komst der kabouters en elfendans. Het zal worden uitgevoerd door ca. 80 meisjes van 612 jaar. Verdere uit beeldingsoefeningen zijn „De Post koets", „Matrozendans", waarin het werk aan boord van een schip wordt uitgebeeld. „Tiroler dans" en „Boe rendans". Het aantrekkelijke van deze oefeningen wordt nog in be langrijke mate verhoogd door de costumes, die de uitvoerenden hier bij dragen. En hierbij mogen we toch nog wel vermelden dat alle costumes worden vervaardigd in 't gezin v. d. Hoven. Behalve deze uit beeldingsoefeningen bevat het pro gramma van Kracht en Vlugheid ook nog ritmische oefeningen, knots oefeningen en trainingsoefeningen, zodat we bij voorbaat mogen spre ken van een gevarieerd optreden. TAPTOE Een pracht sluitstuk van dit zo merfeest zal ongetwijfeld zijn de taptoe, welke zal worden verzorgd door de in de aanhef van dit artikel genoemde muziekgezelschappen. De kennismaking met deze taptoe heeft reeds het vorige jaar plaats gehad, maar de weersomstandigheden wa ren toen op 1 november noch voor de uitvoerenden, noch voor de toeschouwers bijzonder prettig, maar wel konden we toen reeds vaststellen dat deze taptoe de moge lijkheden in zich had, uit te groeien tot een jaarlijks evenement van ei gen bodem van bijzondere allure. We geloven dan ook wel dat de tap toe van a.s. zaterdag met grote ver wachtingen wordt tegemoet gezien. De leiding van de taptoe is in han den van de heer W. Chr. A. Gerrits, die zijn sporen op dit gebied reeds heeft verdiend. Verder zullen een aantal nieuwe schijnwerpers zorgen voor een sprookjesachtige verlich ting van dit ongetwijfeld spectacu laire schouwspel. Deze taptoe heeft plaats op het Raadhuisplein. ROLSCHAATSSHOW De Eindhovense Kunstrolschaats club „Victory" zal een programma brengen, waarin kunst, acrobatiek en ballet hand in hand gaan, en ge zien de uitstekende reputatie van dit jeugdige gezelschap, mogen we ook hier een optreden verwachten dat het aankijken meer dan waard zal zijn. Het programma omvat on geveer een 30 nummers, waaruit we een kleine greep doen: Roodkapje, Hoela Hoep, Tiroler dans, Kranten jongens. Apachendans, Rozendans, Rumba, Show-Girls, Zwanendans, Lichte Cavalerie, etc. Als het weer ons zaterdag gunstig gezind wil zijn, dan geloven we dat dit Waalwijkse zomerfeest 'n groot succes gaat worden. zijnde ruilverkaveling in handen heeft een bedrag van f 135.-. Na deze zeer duidelijke toelichting keur de de vergadering de balans zonder meer goed. In de plaats van het bestuurslid de heer Jac. Pulles, die wegens hoge ouder-, dom niet meer herkiesbaar was werd geko zen de heer J. v. Delft en het aftredende lid van de Raad van Toezicht de heer F. v. Bijnen werd met grote meerderheid her kozen. Nadat de kassier nog enkele mede delingen had gedaan over de viering van het 50-jarig bestaan dat in het voorjaar van 1960 zal plaats hebben en de rond vraag aan de orde was geweest sloot de voorzitter met een woord van dank voor het prettige verloop de vergadering. BIJZONDER GOED GESLAAGD CONCERT. Het concert welk woensdag 5 aug. jl. werd gegeven door „De City of Gloucester Band" mag bijzonder goed geslaagd heten. Dit concert welk door ca. 1000 personen werd bijgewoond was een voorloper op de vakantie-feestweek welke van 15 tot en met 22 aug. a.s. alhier zal worden gehouden. Tijdens de pauze werden de Engelse gasten hartelijk welkom geheten door de de heer Ir. J. Th. van Vugt, plv. voorzitter van de vereniging „Heusdens Belang". Voor de woorden van welkom werd dank gebracht door de leider van deze band de heer G. Backingham. Voordat het concert begon had de City of Gloucester Band, voorafgegaan door de Heusdense Jeugdfanfare een rondgang door de stad gemaakt, waarbij voor de woning van burgemeester van Delft werd halt ge houden. Nadat de leider van de Band aan de burgemeester van Heusden een brief was overhandigd van de burgemees ter van Gloucester bracht het Engelse ge zelschap Heusdens burgemeester een se renade. FESTIVAL. Door de gemengde zangvereniging „Le venslust" zal op zaterdag 12 en zondag 13 september a.s. een festival worden gehou den, waarvoor 15 verenigingen zullen wor den uitgenodigd. HOSPITAALSCHIP „DE HENRI DUNANT". Het Hospitaalschip „De Henri Dunant" met een groot aantal zieken aan boord meerde dezer dagen aan de steiger van de Prins Hendrikkade alhier. Door de Heusdense jeugdfanfare en de drumband werden de zieken vergast op en kele muzikale nummers. Het verplegend personeel bezocht het Heusdens stadhuis, waar zij werden rondgeleid door de Edel achtbare Heer Burgemeester A. v. Delft. OFFICIËLE OPENING. De slagerij van de heer G. van Rijt aan de Breestraat alhier, welke indertijd werd overgenomen van de heer van de Laar, werd woensdagavond 5 aug. jl. officieel geopend. Bij de vele gelukwensen welke de heer van Rijt reeds in ontvangst mocht nemen voegen wij ook de onze en hopen dat hem een goede toekomst in Heusden beschoren mag zijn.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1