BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en Langstraatse Courant U.S.A. TROEFKAART NIXON FISCALE INDUSTRIALISATIE-POLITIEK IwijL* <~=2^acjlceb VRIJDAG 14 AUGUSTUS 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Abonnement: £l cent per week* per kwartaal ƒ2.15 3.10 franco p.p. Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tariel Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDEN STRAAT 8 Heel wat Amerikanen zijn erg blij nVt de publiciteit die vice-president Richard Nixon opgedaan heeft bij zijn reis naar Rusland en Polen. Want bet kon wel eens zijn dat hierdoor de republikei nen een nieuwe troefkaart in banden krijgen voor de presi dentsverkiezingen, die al reeds een scherp afgetekende schaduw vooruit werpen De reis van Richard Nixon naar de landen achter het IJze len Gordijn heeft een ander ver loop gehad dan menigeen ver wachtte. Er zijn weliswaar lang durige besprekingen gevoerd, waarvan niemand dan ingewijden iets weten, maar er is ook heel wat publiek geworden. Dat komt omdat de kribbige, impulsieve Kroetsjef al midden in de mo- delkeuken op de Amerikaanse tentoonstelling in Moskou het met Nixon aan de stok kreeg. Nixon antwoordde niet met ont wijkende diplomatieke frasen, maar gaf zijn tegenstander „stok en bal"...en merkwaardig genoeg scheen dit de verstandhouding eerder te verbeteren dan te ver slechteren. Ten aanschouwe van de televisie, ten aanhore van een leger radio- en persmensen, liet Nixon duidelijk uitkomen, dat 't Westen wel vrede wil, maar ze ker niet tot elke prijs. Hij sprak zeer zeker naar het hart van zijn Amerikaanse luisteraars. En tenslotte zag hij nog kans, een Russische onvriendelijkheid (men verbood hem over de Stille Oceaan via Wladiwostok terug te vliegen), in zijn voordeel te doen verkeren, door er even gauw een bezoek aan Polen aan vast te knopen, dat uitliep op een (to taal onverwachte) daverende tri omf De concurrentie. Daarmee is Nixon een persoon van groot gewicht geworden en vooral voor de republikeinen. Die hebben een candidaat nodig voor het presidentschap 'n can didaat waarin de kiezers vertrou wen hebben. Al gold Nixon al min of meer als de „kroonprins", al heeft hij in zijn functie van vice-president reeds ontzaglijk veel politieke ervaring opgedaan, er is altijd kans daf een andere candidaat méér stemmen krijgt, want wat Nixon nog miste, was: populariteit. Hij is een echte vechtjas, al is hij met de jaren (en de ervaring) wat gekalmeerd. Hij mist bijvoorbeeld de beroem de glimlach van Eisenhower, waarvan iedereen zo verrukt was. Behalve tegenstanders in eigen kring heeft hij natuurlijk als de voornaamste bestrijders de demo craten. Maar ook daar was nog uitgemaakt, wie de uitverkorene voor het Witte Huis zou zijn. Er zijn diverse liefhebbers. Maar hoe nicer Nixon aan politiek postuur wint, hoe slechter de kansen voor de democratische candida- ten komen te staan. De democraten waren de laat ste tijd al voortdurendin de meerderheid. Het in ons land on denkbare geval doet zich voor, dat een republikeinse regering regeert bij de gratie van een de mocratische meerderheid in Se naat en Congres. Tot nu toe werd aangenomen, dat de zegetocht van de democraten, na acht jaren republikeins bewind, zich zou voortzetten en dat de nieuwe pre sident een democraat zou zijn. Na de Russisch-Poolse „stunt van Nixon is dat zo zeker niet meer. De president. Het Amerikaanse volk kiest niet alléén "n president. Het kiest tegelijk opnieuw de helft der afgevaardigden in Senaat en Con gres. Maar de presidenlscandi- daat is de lijsttrekker en van het allergrootste belang. Hij de laat ste verkiezingen is hel Eisenho wer geweest die de republikeinen opnieuw hel regeerpaleis binnen sleepte „aan de slippen van zijn jas". De populariteit van de pre sident, niet het programma van de republikeinen of dc voortref felijkheid der republikeinse poli tici gaf dc doorslag. Want welke belangen bij de verkiezingen ook een rol mogen spelen (en het gaat vrijwel uit sluitend om belangen/, a's presi dent wenst men in het bijzon der in deze tijd om man, die met vaste band het roer van de buitenlandse politiek stuurt. Nixon heeft kansen gekregen als geen zijner voorgangers. Al lereerst heeft Eisenhower het vi- ce-presidentschap werkelijk in houd gegeven. Voor hem was de „Vecp" een boegbeeld. Toen Tru man, na het plotseling overlijden van Roosevelt, president werd» wist hij nog helemaal niets af van de A-bom, die de oorlog zou beslissen... Maar Nixon is inder daad de tweede man na de presi dent, en nu al reeds gepekt en ge mazeld zowel in de binnenlandse als in de buitenlandse politiek. En de kansen die hem in Rus land en in Polen werden geboden zijn ook uniek Hij heeft ze ge bruikt. Hij heeft goed var: zich af gesproken. Hij heeft zich 'n waar dige opponent van Kroetsjef ge toond. En bij de republikeinen begint weer nieuwe hoop te ontwaken op een derde regeringstermijn. Reeds vroeger is in tal van pu blicaties uiteengezet, dat er op korte termijn van aanzienlijke verlaging van belasting geen sprake zal zijn. Daartegen verzet ten zich tal van factoren. Wij noemen het hoge niveau van de staatsuitgaven, waar bepaalde 'sten tegenover moeten staan. Éveneens kan worden ge dacht aan de anti-inflatie-invloed die van de belastingheffing kan uitgaan, tenminste wanneer het rijk z'n consumptieve verlangens weet te beperken. Vervolgens moet er rekening worden gehou den met de verlangens van socia listische zijde, die er op gericht zijn een hoog niveau van belas ting heffen te handhaven. De belastingheffing kan even zeer uit politieke als om econo mische redenen geschieden. Elke fiscale verlichting bevoordeelt nu eenmaal altijd in meerdere mate de beter gesitueerden dan de eco nomisch zwakkeren, om de een voudige reden dat de laatsten voor een deel nu reeds geen belas ting betalen. Over de juistheid van dit motief kan men van me; ning verschillen; beperken wij ons er toe te constateren dat het bestaat. Ook de regering ziet dit in en de regeringsverklaring van onlangs was od net punt van fis cale verlichting dan ook opmer kelijk sober. Verbroken bevolkingseven wicht. Anders wordt het wanneer door bepaalde concessies aan het belastingfront een zodanige akti- viteit kan worden opgewekt dat er per saldo nog meer miljoenen naar 't ministerie van financiën vloeien dan thans. Een dergelijk experiment zou kunnen worden beproefd in het kader van (je noodzakelijke industrialisatie, die stellig nog geen volledig succes is. Zelfs de toenemende welvaart van de iaatste jaren heeft niet kunnen verhinderen dat in be paalde delen van ons land de eco nomische vooruitzichten zijn ver slechterd. Hierbij moet gedaebt worden aan het noorden van ons land, aan gebieden in bet zuiden waar de bevolkingstoeneming 't landsgeiniddelde ver overschrijdt zoals in de Limburgse Peel en de gemeenten rondom Eindhoven en aan de streken aan de rand van de voormalige Zuiderzee. Het probleem dat hier ligt, be treft het scheppen van voldoende werkgelegenheid. Het moge zo zijn dat in een tijd van opgaande conjunctuur, zoals wij nu weer beleven, het werkloosheidspro bleem wordt versluierd omdat veel arbeidskrachten tijdelijk ej: ders werk kunnen vinden, wij mogen van tijdelijke werkgele genheid geen stabiliteit verwach ten voor de gebieden waar deze mensen thuis horen. Velen trek ken trouwens uit deze onvoldoen de toekomst biedende streken weg. Zo vernuisden er in de pe riode 1950-1956 uit het noorden des lands ruim 60.000 mensen meer clan er zich vestigden. Voor uitziende deskundigen hadden berekend dat er van 1950-1970 voor dit gebied „slechts" een ver- trekoverschot zou zijn van 26.000 personen. En reeds dat verschijn sel vond mem bedenkelijk! Gestimuleerde vestiging. In de tijd dat minister Zijlstra nog Economische Zaken beheer de, heeft hij in de zesde industri alisatienota aangekondigd dat on dernemers, die zich in de ontwik kelingsgebieden vestigen, 'n gun stig economisch klimaat zai wor den geboden. Daarbij werd ge dacht aan spoedige verbetering van wegen naar het noorden en zuiden. Voorts zouden ondernemers bij aankoop of erfpacht van indus trieterrein in bepaalde ontwikke lingskernen de helft van de koop prijs of pachtprijs van de grond van het rijk terug ontvangen. Daarnaast is gesproken en ge schreven over trainingstoelagen aan ongeschoolde werkkrachten, over subsidiëring van verhuis kosten der geschoolden, over de bouw van industriehallen op rijkskosten etc. Bij al deze maatregelen wordt er uiteindelijk een beroep gedaan op dc rijkskas. De aanvankelijk geïnde hoge belastingbedragen worden middels dc subsidiëring weer overgeheveld naar de indus trieën, die zicli in de ontwikke lingskernen willen vestigen. In feite is dit een restitutie van reeds betaald belastinggeld met als nadeel dat de hoge bestaande tarieven de vestiging reeds pre ventief afremmen. Directe voordelen. De tegenhanger zou kunnen worden gevonden in directe fis cale tegemoetkoming. Het ver werven van industrieterrein is 'n zaak, die de ondernemer zelf al leen aangaat. Verstrekt men be paalde stukken grond met subsi die, dan wekt men terstond al de indruk dat 't aangewezen gebied eigenlijk ongeschikt is. Verklaart men daarentegen dat in bepaalde delen van ons land industrieter rein vrij van registratierecht kan worden gekocht, dan geeft men een direct voordeel. Ook andere stimulansen kun nen worden gegeven. Hypotheken zou men vrij van rechten kunnen laten afsluiten. Er zou een lagere vennootschapsbelasting kunnen gelden gedurende een aantal ja ren voor de industrie, die zich in de ontwikkelingskernen vestigt. De verlichting kan worden gebo den gedurende een nader te bepa len aanlooptijd, zij kan ook voor alle ondernemers golden, die in een aangewezen streek wonen. Voordeel voor reeds gevestigden. Daarbij biedt men aan de daar reeds gevestigde industrieën een voordeel. Op zich is dit geen be zwaar; deze kunnen zich dan snel (Ier) uitbreiden. Vanzelfspre kend zou het middel ter stimule ring niet alleen mogen liggen op 't terrein van de vennootschaps belasting, omdat niét elke onder nemer de n.v.-vorm wenst te kie zen. Een bezwaar tegen het bestaan de belastingregiem in het alge meen is trouwens dat tal van af trekposten voor de n.v. gemakke lijk bereikbaar zijn, terwijl de zelfstandige ondernemers-eige naar wel ingenieuzer wegen moe ten bewandelen om aan hun (af) trek te komen. Anderzijds heeft de privé-eigenaar veel minder kans om nog een bedrijf van for maat te bouwen. Zijn kapitaal kracht is daarvoor in 't algemeen onvoldoende. Is het ook mogelijk concessies te doen op het terrein van de in komstenbelasting in de industri- alisatiegebieden, eenvoudiger lijkt een tegemoetkoming bij de om zetbelasting. In andere landen geeft men aan bepaalde indus trieën wel reducties op dc vracht prijzen per schip of per spoor. Aan deze vormen van tegemoet koming is een ingewikkelde ad ministratie verbonden en zij lei den er tevens meestal toe dat be paalde middelen van transport worden bevoorrecht met alle mi sère daaraan verbonden. Kruschea Salts - de kleine dagelijkse dosis, kan ook voor U wonderen doen. Duizenden werden verlost van kun rheumatische pijnen. Een industrialisatie-belasting De voorkeur van de meeste in dustrieën voor de westelijke pro vincies wijst er op dat vestiging aldaar voor hen een premie bete kent o.v. vestiging in de overige provincies. Om tot een economi sche gelijkschakeling van alle provincies te geraken, kan men ook nog eens grijpen naar 't mid del tot heffing van een speciale industrialisatie-belasting voor in dustrieën of bepaalde industrieën die in het westen gevestigd zijn. Met de opbrengst daarvan zou dan de opbouw van de econo misch achtergebleven gebieden kunnen worden gefinancierd, in dien de bestaande belasting opbrengst daarvoor niet zou kun nen worden aangewend. Ook met zo'n industrialisatiebelasting schept men echter weer bepaalde onbillijkheden die trouwens nim mer geheel te vermijden zijn. Niet ontkend kan echter wor den dat het dijk door de toene mende overbevolking van de randstad Holland voor tal van problemen wordt gesteld. Deze problemen vragen om voorzie ning, waardoor hoge financiële offers worden gevergd. Dit zou er toe kunnen leiden dat een steeds groter deel van de nationale be lastingopbrengst zou worden be steed aan de westelijke provin cies, terwijl door een zodanige gedragslijn de achterstand van de rest van Nederland vergroot wordt. Daarnjee zou de bestaan de ontwikkeling nog worden ge accentueerd en dit moet worden vermeden. Drs. H. N.S. 0.2 MILJOEN WINST IN 1958. Uit het maandag verschenen jaarverslag over 1958 van de Ne derlandse Spoorwegen bleek, dat de winst over het verslagjaar j 0.2 miljoen bedroeg tegen 3.5 miljoen over 1957. De omvang van het reizigersvervoer bleef in geringe mate onder het niveau van vorige jaren. De directie spreekt in het verslag zijn waar dering uit voor de wijze waarop het personeel zijn werk heeft vér- richt. De personeelssterkte daal de van 32.872 op 31 december 1957 tot 32.699 op 31 dec. 1958. STRAALJAGER NEERGESTORT. Een straaliager van het type Hunter IV is neergestort te Min- nertsga, in het noordwesten van Friesland. De piloot heeft zich met zijn schietstoel in veiligheid kunnen stellen. Hij verliet zijn toestel boven St. Jacobi-parochie en kwam be houden neer te Minnertsga. Het toestel kwam in een weiland te recht. AUTO REEI) IN UTRECHTSE SINGEL TWEE DODEN. Omstreeks vier uur maandag middag is een personenauto van af de Rijnkade te Utrecht in de Singelgracht gereden. Hierbij kwamen twee personen om het leven. Een derde inzittende, die uit de wagen werd geslingerd, kon door opvarenden van 'n pas serende rondvaartboot uit 't wa ter worden gehaald. De slachtoffers die om 't leven kwamen, zijn dc 54-jarige mevr. J. E. Furnee-Honig en haar 76- jarige moeder mevr. M. Honig- Plcs. De 21-jarige chauffeuse C Furnée kon worden gered. Zij waren allen uit Den Haag afkom stig. ZESTIEN MENSEN GERED. De Scheveningse logger „Geer- truida Jacoba" heeft zondagnacht een explosie gehad, waardoor hel schip spoedig zonk. Er waren 16 mensen aan boord, onder wie 2 kinderen, het dochtertje van de kapitein Rog en het zoontje van de stuurman, die een vacantie- reisje meemaakten. Na de motor-ontploffing wer den direct noodsignalen uitge zonden, matrassen in brand ge stoken om de aandacht te trek ken en ging men in» de boot. Spoedig schoten schepen en vlieg tuigen te hulp, maar door de dik ke nuist kon men de kleine sloep moeilijk vinden. Een en ander ge schiedde 's nachts om 2 uur en om 9 uur werden de schipbreuke lingen opgemerkt door het Duitse s.s. Rabenfels, dat hen allen keu rig aan boord nam en naar Vlis- singen overbracht, waar ze door autoriteiten en families hartelijk werden begroet. Alles had dus 'n gunstig verloop voor hen gehad. KAMERS VAN KOOPHANDEL OVER VOORTGEZET ONDERWIJS. Academici komen te laat in het bedrijfsleven. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland te Dat met die olifant over de Alpen is dus niets geworden, zoals u mis schien wel gelezen of op de film ge zien zult hebben en zoals ik ook al had voorspeld. Zelfs met nylon berg- laarzen aan heeft het artisbeest de bergen niet kunnen nemen, die wij - mijn 6000 mannen en ik - des tijds spelenderwijs en met een kwink slag op de lippen zijn overgetrokken. Maar gelachen hebben we om die olifant, dat wel, en dat is toch ook iveer een goed ding in deze wereld, waarin veel te weinig gelachen en veel te veel gechagerijnd, gekankerd, gefit, gepest en ernstig gedaan wordt.. Wie lacht heeft altijd gelijk en wie het laatst lacht, dat weet u, die is helemaal goed af. Dat wil na tuurlijk niet zeggen, dat u eerst alle andere mensen moet laten uitlachen om dan pas zelf het allerlaatst in lachen uit te barsten, want dan wacht iedereen op iedereen en zitten we nog met een zuurpruimerij van heb ik jou daar. Begint u dus gerust spontaan te schateren zodra u deze regels onder ogen krijgt, dan wordt het vandaag een heerlijke dag. Maar omdat het middenrif niet al tijd gespannen kan zijn, buigen we ons bij tijd en wijle over de ernst des levens om te zien ivat daaraan te doen is. Jawat zou daar aan te doen zijn, aan die rijwielstalling bij ons ge meentelijk zwembad, waarmee heel veel mensen toch echt niet helemaal gelukkig zijn en die eigenlijk het eni ge is wat aan ons voortreffelijk bad niet helemaal deugt.Die stalling kost per keer 5 cent. Een fleuzedreul, zult u zeggen, en daarmee ben ik het dan van harte een, maarrrr het ty perende van fleuzedreulen is, dat honderd fleuzedreultjes van 5 cent het niet te versmaden bedrag van 5.- vertegenwoordigen en dan krabt de eenvoudige burger zich toch wel eljen achter de oren. Ik wil hier maar mee zeggen, dat de grotere gezinnen - en die zijn er toch heel wat in Waalwijk - een ivel wat te zware last op de schouders ge legd krijgen met die 5 cent stalling Een voorbeeld: een gezin, waarvan 5 kinderen per rijwiel naar het Hoefs- ven gaan, betaalt per keer dus 25 ct aan stalling. Stel vervolgens het sei zoen op 100 zwemdagen - dit sei zoen zijn er aanmerkelijk meer - en men komt voor dit gezin al aan f 25. stallinggeldbijna de dubbele prijs van een abonnement. En nu vergeten we dan nog maar even, dat er in de vakantietijd heel veel kinderen zijn die tweemaal per dag het zwembad bezoeken, welk verschil we overigens zouden kunnen verrekenen met de omstandigheid dat die 5 kinderen niet elk afzonderlijk per rijwiel gaan, maar een broertje of zusje achterop nemen. We vergeten ook maar even vader en moeder, die ook niet altijd op het droge blijven zitten en waar door we voor dat gezin wel op een bedrag van f 30.- stallinggeld zouden komen. Ik vraag me af of we daarmee voor een bij uitstek sociaal-hygiënische in stelling als een zwembad wel op de juiste weg zijn en of we die stalling kwestie juist ten behoeve van de gro te gezinnen niet op een andere ma nier zouden kunnen oplossen. En daarbij wil ik het dan niet hebben over de mogelijkheid tot gratis rij wielstalling (hoewel we die bij meer dere zwembaden in ons land aantref- fen)< want de kosten aan ons zwem bad zijn toch al hoog genoeg. Nee, ik denk hierbij aan de mogelijkheid om het stallinggeld voor het gehele seizoen bij de prijs voor het zwem abonnement in te sluiten. Laten we even de cijfers erbij nemen. De ge meentebegroting voor dit jaar raamt de inkomsten van de rijwielstalling bij het zwembad op ca. f 5500. - Voor de 20 weken gedurende welke het bad geopend is moeten we hier van ongeveer f 2000. - aftrekken voor het loon van de rijwielbewaar der, zodat resteert een bedrag van f 3500. - Gaan we deze netto-in komsten omslaan op de 6500 abon nementen welke er dit jaar verstrekt zijn - over de pak weg 20.000 be zoekers die losse entree-bewijzen ko pen, praten we dan nog maar niet - dan zou dit een verhoging van nog geen 50 cent per abonnement beteke nen, hetgeen voor de 5 veronderstel de kinderen zou neerkomen op f 2.50 waarmee dat gezin dan f 22.50 zou uitsparen. Dat is een hele berg fleuzedreulen, waar we echt niet meer overheen kunnen kijken en waarvoor we dus wel degelijk aan dacht moeten hebben. De lasten van het grote gezin zijn vandaag toch al groot genoeg, zodat er alles voor te zeggen is om deze, als het maar even kan te verlichten. Ons gemeentebestuur, dat altijd 'n open oog voor dergelijke zaken heeft gehad, zal, mij dunkt, ook zijn ge dachten wel eens willen laten gaan over deze toch niet onbelangrijke aangelegenheid. Geldzaken zijn altijd deksels be langrijkvoor de gemeente, maar ook voor de brave burger, die nooit eens bij de Bank voor Nederlandse Ge meenten terecht kan voor een slordi ge half miljoen. Leeuwarden heeft, mede namens 33 andere Kamers van Koophan del, een brief gezonden aan de Tweede Kamer, waarin enkele wensen worden genoemd tot wij ziging of aanvulling van het ont werp' van wet tot regeling van het voortgezet onderwijs. Zij vra gen in het bijzonder meer aan dacht voor commerciële vakken en intensievere bemoeiingen van handel en industrie met het on derwijs. De Kamers achten bet wense lijk, dat de Kamers van Koophan del en Fabrieken, andere organen van handel en industrie, de gele genheid krijgen advies uit te brengen bij alle algemene maat regelen van bestuur in onderwijs zaken, waarbij de belangen van 't bedrijfsleven betrokken zijn. Zij wensen voorts, dat het contact tussen onderwijs en bedrijfsleven dat hel laatste decennium zeer versterkt is verder gestimu leerd wordt en waar mogelijk wettelijk wordt vastgelegd. De Kamers vragen zich af of het wenselijk is de cursusduur van het atheneum tot zes jaar te verlengen. Reeds nu is de klacht van het bedrijfsleven, dat de aca demici, die een loopbaan in het bedrijfsleven kiezen, daarin op een te laat tijdstip binnenkomen. Dc Kamers achten 't niet wen selijk dat op de athenea onder wijs in het Latijn wordt inge voerd. Eenvoudige kennis van het Latijn achten zij nutteloos. De betekenis van bepaalde Latijnse woorden of uitdrukkingen, die intellectuelen als gewenste aan vulling op de moedertaal moeten kennen, kunnen volgens ben op eenvoudige wijze bij het vak Ne; derlands worden ingevoegd. Zij zouden voorts gaarne zien, dat aan het atheneum A ingevoerd wordt het vak handelsweten schappen, waarin bedrijfsecono mie, bedrijfsadministratie, orga nisatie van handel, statistiek, handelsrecht e.d. wordt onderwe zen. De Kamers achten 't niet wen selijk en zijn ten aanzien van de huidige handelsdagscholen van mening dat deze, om de leerlin gen 'n goede algemene vorming te kunnen geven, moeten worden ingezet in scholen voor hoger al gemeen vormend onderwijs met o-jarige cursus. DUIZEND DODEN OP FORMOSA. Hoewel het nog te vroeg is om een definitieve balans op te ma ken, schatten de nationalistische autoriteiten, dat er bij de over stromingen, die midden- en zuid- Formosa hebben geteisterd, meer dan 1000 mensen om' 't leven zijn gekomen. Er zijn meer dan 550 gewonden en het aantal mensen, dat dakloos is geworden of op andere wijze door de ramp is ge troffen, wordt geschat op circa 130.000. Het spoor- en wegverkeer en de telefonische verbindingen met DE ECHO MET ZUIDEN 82c JAARGANG No. 65 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES: „ECHO" Hoe spreiding van industrieën in ons land te bevorderen Waarom zoudt U dan nog langer lijden. Nécm Kruschen - hoe eerder hoe beter. De gunstige werking op Uw bloedzuiveren de organen blijkt al gauw. Pijnen verdwij nen, naarmate Kruschen Uw bloed vrij maakt van de onzuiverheden, die nu Uw pijnen verwekken. Als U vandaag met i Kruschen begint - iedere dag de kleine dosis - ondervindt U die weldadige ver lossing al gauw. HL

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1