Waalwijkse en Langstraatse Courant 10e na-oorlogse zomerfeest DRUNEN Sprang-Capelle Briljante demonstratie van spel muziek en dans Het Leder- en Schoenenpaviljoen van „HET HART.VAN [BRABANT" MAANDAG 17 AUGUSTUS 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Abonnement: 22 cent per wee*: per kwartaal ƒ2.85 8.10 franco p.p. Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 Er zijn verschillende factoren, die 't 10e na-oorlogse zomerfeest van Waalwjjks Belang tot een grandioos succes hebben ge maakt, waaraan enkele duizenden VVaalwijkers bijzonder veel ple zier en vreugde hebben beleefd. DJar was het prachtige nulde zo merweer, dat voor het welslagen van een dergelijk openluchtfeest onmisbaar is en dat zowel 's-middags als 's-avonds talrijke toe schouwers op de been heeft gebracht. Maar dit was toch niet de voornaamste factor. Het was op de eerste plaats de jeugd die aan dit lustrum-zomerfeest zoveel charmante en hartveroverende uister gaf en het voor jong en oud gemaakt heeft tot een bril jante demonstratie van spel, muziek en dans, waaruit overduide lijk is gebleken, dat Waalwijk de mogelijkheden en de krachten hP7it om te komen tot manifestaties van voortreffelijke allure. bezit om te komen tot GROOTSE PROPAGANDA De hootdschotel van dit zomer feest werd gevormd door gym- nastiekdemonstraties van de Waalwijkse Chr. Gymnastiekver eniging „Kracht en Vlugheid" en door een rolschaatsshow van de Eindhovense Kur.strolschaats- club „Victory". Deze heide ver enigingen hebben op de rol- schaatsbaan aan de Bernhard- straat gedurende meer dan drie uur een programma afgewerkt, dat zo rijk was aan gratie, char me en kundigheid, dat het talrij ke publiek de last van het lange staan vergat en van het begin lot het eind geboeid heeft toege keken. Omdat het ons uiteraard te ver zou voeren indien we de om vangrijke programma's van bei de verenigingen aan een gedetail leerde bespreking zouden onder werpen, moeten we ons beper ken tot een globale beoordeling van het optreden der beide ver enigingen, dat enerzijds een grootse propaganda was voor de gymnastiek en anderzijds voor de rolschaatssport. NIEUW GEZICHT Men zal het ons niet euvel dui den indien wij bij de beoordeling van het middagprogramma de Waalwijkse gymnastiekvereni ging „Kracht en Vlugheid" het eerst aan de beurt laten komen. Deze voorrang heeft in ieder ge val niets te maken met enige ho gere waardering. Voor het optre den van beide verenigingen heb ben wij dezelfde grote lof en be wondering. Het optreden van Kracht en Vlugheid heeft ons alleen maar meer gefrappeerd, omdat het heeft aangetoond welke prachti ge en enorme mogelijkheden het moderne gymnastickonderricht heelt, maar ook hoezeer men er bij Kracht en Vlugheid, dank zij een bekwame en enthousiaste leiding, al in geslaagd is dit „nieuwe gezicht" van de gymnas tiek tot een boeiende en bekoor lijke realiteit te maken. Het programma, dat mej. Ans van den Hoven zaterdagmiddag heeft afgewerkt, had de strak heid van de gymnastiek, maar ook de gratie van het spel. Het was gymnastisch spelen met de charmante en zwierigs toets van het ballet. Het was gymnastiek, spel en ballet, ineengevloeid tot een verrukkelijk en harmonisch geheel, waaraan de meisjes van 5 tot en met 17 jaar zich geheel en al overgaven. En zo men zich al eens de vraag moest stellen „Is dit eigenlijk nog wel gymnas tiek?" bijv. in „De Postkoets" telkens weer toch kon de at tente toeschouwer constateren, dat het de strakke basis van de gymnastiek was waarop het ge heel berustte. Wij hebben dan ook niet helemaal vrede met de vermelding in het programma waar gesproken werd over de „balletgroep" van K V. We hebben inderdaad menig pro gramma-onderdeel gezien dat het ballet zeer dicht benaderde, maar het geheel bleef toch gymnastiek, zij het dan ook gymnastiek met een aspect dat helaas nog te wei nig aan. de jeugd bekend is, om dat er nog te weinig accent op wordt gelegd door de gymnas- tiekleiders. Ans van den Hoven doet dit wel. Zij is met hart en ziel deze nieuwe richting in het gymnas- tiekonderricht toegedaan, waar mee zij bij de vijf onder haar lei ding staande verenigingen al voortreffeliike resultaten heaft geboekt die vooral de jeugd heel sterk aanspreken, hetgeen een winst van onschatbare waarde genoemd mag worden. Ans van den Hoven bezit de bekwaamheid om gymnastiek, spel en ballet zo dicht bij elkaar te brengen op 'n zo verantwoorde wijze, dat men er zich op slag aan gewonnen geeft. Het gehele programma van zaterdagmiddag was een warm en bekwaam pleidooi voor deze „nieuwie" gymnastiek en voor al len, voor wie gymnastiek tot nu toe niets anders was dan een sa menstel van dorre links-rechts oefeningen, moet dit optreden 'n openbaring z(jn geweest. Hoogtepunt in dit programma was het gymnastisch sprookje „Voorjaarsstemming" met zijn prachtig gecostumecrde elfjes en kabouters, waarbij men nauwe lijks nog dacht aan gymnastiek, maar veeleer aan een gestyleerd en ritmisch toneelspel in de voortuin van het ballet. Daar wa ren de grappige „Matrozendans" met zijn diverse scheepswerk- zaamheden, de charmante „Boe rendans" en ook de zo maar ge wone 'oefeningen, die alle die zelfde speelse en toch strakke toets hadden van de gymnastiek, met daarnaast, zonder overheer send te zijn, de zwierige ritmiek van de dans en de hoofse gratie van het ballet. Het was een gymnastiekpro- gramma, dat zeer velen een ge heel nieuw inzicht heeft gegeven in de onuitputtelijke mogelijkhe den van de moderne gymnastiek, die in Ans van den Hoven een zo bekwaam en enthousiast propa gandiste heeft gevonden, ten pro- ïijtc ook, naar men mag hopen en verwachten, van de Waalwijk se jeugd. Bewondering en waardering ook voor de prachtige en ver zorgde costumes, die aan dit op treden van K. V. een bijzondere luister gaven. Deze costumes het hoge woord moet er nu maar eens uit werden geheel ver vaardigd door mevrouw van den Hoven, die daarmee niet alleen de vereniging, maar ook dit zomer feest een wel zeer grote dienst heeft bewezen. ROLSCHAATSFESTIJN. Even bekoorlijk en charmant was zaterdagmiddag het optreden van de Eindhovense Kunstrol- schaatsvereniging „Victory", dié reeds in Pinnen- en buitenland fraaie successen wist te boeken. Het is een zeer goede gedachte geweest van het bestuur van WTialwijks Belang om deze jeug dige rolschaatsvirtuozen op dit zomerfeest uit te nodigen. Zij hebben een rolschaatsschow ge bracht, die tot in de puntjes ver zorgd was en daardoor 'n prach tige propaganda was voor de rol schaatssport. Het was in deze show niet alleen het schaatsen dat bewondering afdwong, maar ook de costumes waren een lust voor het oog. Op het ritme van goed gekozen muziek werd een dertigtal nummers uitgevoerd, die wij hier uiteraard niet alle kunnen bespreken. Er zat vaart in deze kleurrijke en knap ge brachte show, waarin zowel het sprookje als de moderne mambo en de humor een ruime plaats toegemeten kregen.„Er was in dit optreden geen enkel nummer dat onder de maat was of geen juiste presentatie kreeg en het geheel was een onweerlegbaar bewijs voor de bewering dat er met en thousiasme en toewijding toch wel veel veel te bereiken valt met en voor de jeugd. Voor elk der nummers verdient „Victory" de grootste lof. Resi v. Megen schaatste een prachtig „Chineesje", een pittige „Lichte Cavallerie" en een bekoorlijke „Parapludans". Als jongste solo- schaatster trad op de 9-jarige Noortje Mosman in de vurige „Mambo". En ten slotte was er de zeer gevoelig en stijlvol ge schaatste „Droomidylle" door 'n andere soloschaatster, waarmee zij terecht een warm applaus oogstte. De humor kwam ruim aan bod in „Even lachen" en in de belevenissen van het boerin- neke met de wel zeer vituoze koe. „Zwanendans", „Showgirls", de „Margrietjes" en vooral de kleur rijke finale waren voorbeelden van uitstekend gezamenlijk op treden. De schaduwzijde voor zover we daarvan tenminste mogen spreken van het gehele mid dagprogramma was, dat het ei genlijk wat te lang was om, het staande te volgen. Het werd voor de uitvoerenden ten slotte wat moeilijk om de aandacht gevan gen te houden. Dat 't publiek toch tot het einde geboeid heeft staan kijken, pleit des te meer voor de inhoud en het niveau van dit prachtige middagprogramma. SFEERVOLLE TAPTOE. Dit lüe zomerfeest werd beslo ten met een taptoe op het Raad huisplein, welke werd gegeven door de beide harmonieën Sint Crispijn en Sint Jan en door de drie Waalwijkse drumbands, n.l. de K.A.J.-drumband, de drum band en het pijpercorps van Kracht en Vlugheid en de jcugc';- drumgand „Ons Genoegen". Ook hiervoor bestond van de zijde van 'I publiek een enorme belangstel ling. Deze tweede Waalwijkse tap toe mag alleszins geslaagd heten en men kon duidelijk merken dat het gehele programma meer in houd had gekregen dan 't vorig jaar. Deze gehele taptoe vormde meer een geheel en als men er in slaagt om in de toekomst vooral het gezamenlijk optreden nog wat meer uit te breiden, dan zal deze Waalwijkse taptoe, die nu nog maar een uur duurde, ongetwij feld uitgroeien tot een evenement van grote betekenis. Om kwart over acht precies opende de jeugddrumband „Ons Genoegen" de taptoe met 'n pitti ge opmars vanachter bet raad- ruis naar *t Raadhuisplein, waar een uitstekend optreden ten beste werd gegeven. Meteen daarna waren het het pijpercorps en de drumband van K. V. die zich op vlekkeloze wijze kwamen voorstellen, met daarna de har monie St. Jan op het ritme van een vlot geblazen mars. Met hun verlichte pluimen maakte de K.A.J.-drumband een bijzonder spectaculaire entree. Het was ten slotte de marmonie St. Crispijn, die het afzonderlijk optreden der corpsen op vlotte wijze besloot. Toen de schijnwerpers ter weers zijden van het Raadhuisplein op nieuw aanflitsten, gaven de drie drumbands op voorbeeldige en strakke wijze een gezamenlijk op treden ten beste, waarbij eik der corpsen om beurt een mars ten gehore bracht. Bijzonder aantrekkelijk was 't besluit van deze taptoe, waarbij de vijf corpsen gezamenlijk op traden. Xa de strakke roffels der drumbands blies een hoornblazer van St. Crispbn vanaf de loggia van het raadhuis in de stralen bundels der schijnwerpers de Last Post. Achtereenvolgens speelden St. Jan en St. Crispijn op zeer goede wijze een koraal, waarna St. Crispijn 't Wilhelmus ten gehore bracht. Na nog twee marsen door de harmonieën mar cheerden de korpsen onder de muziek der drumbands af. De re gie en enscenering van deze tap toe was door de heer W. Chr. A. Gerrits voortreffelijk verzorgd. En dat was dan het sfeervolle besluit van een prachtig geslaagd zomerfeest, waarin de jeugd een zo groot aandeel heeft gehad en waarmee Waalwi.jks Belang een uitstekende beurt heeft gemaakt. Ongeluk met dodelijke afloop. Maandagavond 10 aug. week de bromfietser M. Pennings uit Den Bosch op de Bosscheweg uit voor een papier, dat op 't rijwiel pad lag. Hij kwam daarbij in aan raking met de keien (lie de af scheiding vormen tussen de rij weg en het rijwielpad. De keien waren nat en glad, waardoor de bromfietser begon te slippen. De heer Pennings liep hierbij 'n ern stige schedelbasisfractuur op, waaraan hij later in het zieken huis te 's-Bosch is overleden. De heer Pennings was 25 jaar. Zijn vrouw, die op de duo zat, liep slechts enkele lichte ontvellingen op. In de schoorsteen gevallen. Donderdag j.l had op het ter rein van de fa. Lips N.V. een on geval plaats. De schoorsteenbou- wcr Struijmers uit Utrecht was bezig de fabrieksschoorsteen aan de binnenkant met een halve steen op te trekken. Toen de man op een hoogte van ongeveer 14 meter werkte, is hij vermoedelijk op de steiger uitgegleden of mis gestapt, waardoor hij naar bene den viel. De man werd op de be gane grond in de schoorsteen aangetroffen met een gebroken bovenbeen. Dr. v. d. Wouw, die de eerste hulp verleende, achtte overbrenging naar het ziekenhuis noodzakelijk. Agenda. Maandag 17 augustus. 7.30 uur trainen TTVD, Grote straat 8. 8 uur clubavond „Steeds Ho ger", café v. d. Geit. Dinsdag 18 augustus. 7 uur trainen DVC junioren. 8 uur clubavond OOG, café v. d. Geit. Woensdag 19 augustus. 7 uur trainen DVC senioren. 7 uur trainen volleybalclub. 8 uur „Caroussel", i4 jaar, Ho ge Braken. 8 uur clubavond DVP in café Klerks. 8 uur clubavond OOO in café Elshout. 8 uur clubavond Nooit Gedacht café v. d. Geit. 8 uur clubavond Prins Bern- hard, Hotel Royal. Donderdag 20 augustus. 7 uur trainen DVC junioren. 7.30 uur trainen TTVD, Grote straat 8. 8 uur repetitie Cantabile, zaal café Elshout. Processie Den Bosche-Kevelaar. Voor de processie Den Bosch- Kcvelaar, welke gehouden wordt op 30 en 31 augustus, kunnen tot 19 augustus nog kaarten verkre gen worden bij de broedermees- ter G. Klerks, Bosscheweg 30 al hier. Vlijmen m "'To Haarsteeg Ons is ter kennisneming tocge- i zonden het afschrift van een schrijven, gedateerd 12 augustus, dat door de directie van Timtur N.V. is gezonden aan de afdeling Pers en Propaganda van „Hart van Brabant" naar aanleiding van de publicatie in ons blad van 3 augustus j.l. over het Leder- en Schoenenpaviljoen op de ten toonstelling „Hart van Brabant". In dit schrijven wordt een uit voerig overzicht gegeven van de gang van zaken met betrekking lol de totstandkoming van hel Leder- en Schoenenpaviljoen op deze tentoonstelling. Allereerst wordt opgemerkt, dat Timtur N.V. wel zeer gegron de redenen had zich terug te trek ken, van welk besluit op 3 april a.c. officieel aan het Stichtings bestuur van Hart van Brabant kennis werd gegeven, waarna eerst on 17 april d.a.v. een publi catie hieromtrent in ons blad op genomen werd, zodat men be zwaarlijk kan stellen dat dit be richt onverwacht kwam. Van de zijde van Timtur N.V. wordt er verder op gewezen, dat de heer J. J. Klijberg op 19 de cember 1958 in een vergadering van een commissie van Mid den-Brabantse schoenfabrikanten met het Stichtingsbestuur van Hart van Brabant naar voren ge bracht heelt, dat de schoenfabri kanten in het algemeen niet zo erg voor deelname zouden voe len. omdat zij meer belangstelling hebben voor vakbeurzen in bin nen- en buitenland en daarvoor toch jaarlijks kosten moeten ma ken. TWEE VOORSTELLEN. Door de heer Klijberg zijn toen de volgende voorstellen gedaan a) gratis ruimte beschikbaar te stellen voor een schoenfa briek in werking, waarvoor de machines gratis ter beschik king zouden komen b) zich te wenden tot de gemeen tebesturen van die plaatsen in Midden-Brabant waar schoen industrie gevestigd is, met de bedoeling van alle gemeente besturen gedaan te krijgen het op hun kosten inrichten van collectieve stands voor hun gemeenten, waarvoor de fabrikanten zeer zeker bereid zouden zijn de nodige collec ties ter beschikking te stellen en waar eventueel scholen aan zouden kunnen deelnemen. In een op 19 januari a.s. gehou den bespreking betreffende de productie van de „schoenfabriek in werking" heeft de heer Klij berg zich bereid verklaard deze productie onder bepaalde voor waarden op zich te nemen. Hier na werden door de heer Klijberg terstond de nodige voorzieningen getroffen, waarna op 24 januari d.a.v. een brief uitging naar de directie van Hart van Brabant, waarin door Timtur N.V. werd gesteld, dat men er zeker van moest zijn dat er prima arbeids krachten ter beschikking zouden zijn, terwijl er tevens op werd ge wezen, dat de leveranciers van de machines moesten zorgen voor bekwame monteurs. Verder werd in dit schrijven gesproken over de door de gemeentebesturen in te richten collectieve stands en werd medegedeeld, dat de heer Klijberg reeds ter oriëntatie ter zake een voorlopige bespreking had gehad met de burgemeester van Waalwijk die principieel met het voorstel van de heer Klijberg akkoord ging, zodat voor het be stuur van Hart van Brabant de weg geëffend was. In deze brief deelde de heer Klijberg verder mede, dat hij zijn principiële bereidverklaring bin nen een week hoopte te kunnen omzetten in een definitieve, het geen ook inderdaad telefonisch is geschied. GEEN UITSLUITSEL. Tussen einde januari en 27 maart is er van de zijde van de Timtur meermalen telefonisch aangedrongen op een definitief antwoord van de kant van het be stuur van Hart van Brabant, het geen te meer nodig was, omdat men moest weten welke leersoor ten gereserveerd moesten worden daar toen reeds de prijzen van l leer beduidend omhoog liepen. Eindelijk, gedateerd 27 maart, kwam er een schrijven van het bestuur, waarin echter alleen maar werd medegedeeld dat de commissie bezig was om een aan tal arbeiders te krijgen, maar verder niets definitiefs. Opgrond hiervan moest Timtur op 3 april d.a.v. het bestuur van Hart van Brabant de mededeling doen, dat zij bij gebrek aan voldoende ze kerheid van het bestuur haar be reidverklaring niet langer kon handhaven. Het schrijven van Timtur N.V. van 12 augustus j.l. wijst er ver der op, dat met geen enkel ge meentebestuur ooit een bespre king heeft plaats gehad zoals door de heer Klijberg op 19 de cember 1958 was voorgesteld. Er kwamen dus geen collectieve stands van betekenis, doch er werd getracht vitrines te verhu ren en ondanks het feit dat de hele opzet voor Timtur geen en kele waarde meer had, heelt zij toch bij wijze van steun een der gelijke vitrine gehuurd. Hel schrijven besluit met te constateren, dat niet Timtur, maar het bestuur van Hart van Brabant toch wel iets te kort ge schoten is. Sprang-Capelle Sprang Capelle ECHO WHEÏ ZUIDEN 82e JAARGANG No. 65 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO' R.K. TONEELVER. UTILE DULC1. De R.K. Toneelvereniging Utile Dulci te Vlijmen ontving dezer dagen namens het bestuur onzer Provincie het vererende ver zoek te willen deelnemen aan een door de provincie te houden toneelconcours. Deze vererende uitnodiging is van nog grotere betekenis, daar aan dit concours slechts 2 toneelclubs uit de Provincie en 2 toneelgroepen uit België mogen deelne men. Gaarne zullen bestuur en leden van Utile Dulci aan deze uitnodiging gevolg geven. Na overleg met de regisseur de heer Jo van Erp uit Den Bosch, is besloten uit te komen met het prachtige, toneelspel: „Mijn Zoons, door Arthur Miller. Tevens heeft het bestuur beslag kunnen leggen op het pas verschenen toneelstuk: De sloep zonder visser, hetwelk op de twee de toneelavond, die ongeveer eind januari gedacht is, zal worden opgevoerd. BEDEVAART. De bedevaart naar Kevelaar zal dit jaar worden gehouden op 30-31 aug. Zij die hieraan wensen deel te nemen kunnen zich opgeven bij dhr. Joh. v. d. Udenhout, Ka nestraat en Jo Kivits Vlijmense Dijk. WEDVLUCHT DE ZWALUW. Zondag hield de Postduivenvereniging de Zwaluw een wedvlucht vanuit Bruly België, afstand 199 km; los 7 uur, eerste duif 9-43- 55, laatste prijswinnende duif 10-19-46. Uit slag als volgt: K Kivit 1, 7; J Voets 2, 50, 60; M de Laat 3, 16; J v d Heuvel 4; W v Raven- steijn 5, 55; J v Engelen 6, 57; H Ooster waal 8, 63, 72, 73; C v Heivoort 9, 14, 22, 32, 53, 61; P Vermeulen 10, 12, 26, 27, 29, 48, 54; L de Laat 11; Th v Esdonk 13, 71; C Diepstraten 15, 19, 20, 21; J v d Dun- gen 17, 41, 72; J v d Broek 18; A Kuijs 23, 31, 51, 64; J de Vaan 24, 71, 80; Th v Bokhoven 25, 65; M v Dal 28; B v Es- donk 30, 45, 67; W v Vugt 33, 46, 73; J v d Wiel 34; J Kiviets 35, 42; W Strengers 36, 52, 75; H Mommersteeg 37, 38; A v Helvoirt 39; v Esch-Parijs 40, 47, 74, 78, 79; P v Gestel 43; M Nicols 44, 58; M Libregts 49; J Oosterwaal 56; A v Heivoort (Fut) 59; R v Esdonk 62, 66, 79; H de Vaan 68; Laros 69, 70; H Pelders 76. HEROPENING. Donderdag 13 aug. j.l. des nam. 3 uur heropende onze dorpsgenoot Cor van Hel voirt zijn geheel gemoderniseerde en naar de eisen des tijds ingerichte schoenwinkel annex reparatiebedrijf. Het bestaande pand werd geheel verbouwd en een groot ge-, deelte van de vroegere werkplaats is in zeer korte tijd herschapen in een winkelruimte die wat betreft het in- en exterieur een aanwinst voor de Mr. Prinsenstraat kan worden genoemd. Het geheel biedt een fleurige aanblik; in de gevel zijn twee over- zichtige etalages geplaatst, waarin een keur van schoenen zowel voor dames, heren en kinderen staan uitgestald, ook schoenen voor het beoefenen van sport, zoals voetbal en tennis, zijn daarin te yinden. In de riante ruimte zijn binnen in een efficiënt aange brachte winkelbetimmering de dozen met schoenen geplaatst, waaruit het kopend pu bliek zijn keuze kan doen. De opening geschiedde door wethouder Hornman in het bijzijn van een aantal fa milieleden van de eigenaar, waarna hij na mens het gemeentebestuur eigenaar en fa milieleden hartelijk feliciteerde met deze keurig verbouwde en ingerichte winkel. Een groot aantal bloemstukken die in de loop van de middag werden bezorgd, ga ven het geheel een feestelijk aanzien. Van zelfsprekend maakten vele dorpsgenoten van de gelegenheid om de eigenaar te felici- teren en de winkel te bezichtigen gebruik. De uitvoerders van het werk, de aanne mer J. van Bijnen uit Nieuwkuijk en het schildersbedrijf van dhr. M. Vugts alhier, hebben ongetwijfeld iets tot stand gebracht dat hun naam alle eer aan doet. BILJARTEN. Op een avond in de afgelopen week «S'L NOOIT GEDACHT. De Postduivenvereniging Nooit Gedacht hield zaterdag een wedvlucht van Koblenz, afstand 240 km; de prijzen werden als volgt behaald Gebr v Os 1, 28; J Pols 2, 18; C Ver hagen 3, 51; P Meter 4, 23, 38; A J Op- horst 5, 32; J Sterrenburg 6, 14, 20, 36; F Tactor 7, 31; G Vos 8, 19, 42, 43, 50; C v Tilborg 9, 21, 34; P Hommel 10, 49; A Brouwers 11, 47; A Vos 12, 29, 40; W grootste gedeelte van de wedstrijd de meest op de voorgrond tredende spelers. Vanaf het begin viel al te merken dat Haarsteeg met de gasten niet veel moeite zou hebben, want reeds in de beginfase van de wedstrijd kreeg hetde Nieuwkuijk- achterhoede zwaar te verduren. De eerste de beste scoringskans kwam toch nog van de zijde van de gasten, want uit een aanval schoot de midvoor hard tegen de paal. Dit Nieuwenhuizen 13, 44, 48; H de Jong 14, 33; A Spuijbroek 15, 16. 24, 25, 39, 46, 53; A Heiblom 17, 49; M Treffers 22, 26; A Snaphaan 27; H v Zeist 30; M Netten 35, 41; J de Jong 37; Gert Rozenbrand 45, 52. De derby-prijzen werden als volgt be haald: 1 Gebr van Os; 2 C Verhagen; 3, 8 Joh Sterrenburg; 4 F Tactor; 5 A Brou wers; Woutje Nieuwenhuizen; 7 Heintje de Jong. A.s. donderdag inkorven voor Niedelahn- stein, afstand 250 km en a.s. vrijdag in korven voor oude en jonge duiven. speelde de biljartclub D.E.S., in café W. 1 was ook het enigste wapenfeit van beteke- v. d. Loo een vrenidschappelijke wedstrijd tegen D.V.S. uit Den Bosch. De gedetail leerde uitslag was: D.E.S. - D.V.S. C v d Loo - J Verhagen 300 - 31 J v Bokhoven - H Emans 145 - 280 A Treuren-B v d Heijden 117-130 A de Groot - J Klunder 95 - 70 DES wist een 4-4 gelijk spel uit het vuur te slepen. Hoogste serie C v d Loo 270 car. Na de wedstrijd werden de spe lers van DVS die in de afgelopen compe titie het kampioenschap hebben weten te behalen, door de voorzitter van DES ge huldigd. Onder een toepasseluijk woord werden aan de voorzitter van DVS bloemen aangeboden. HAARSTEEG - NIEUWKUIJK 6-0. Als de fraaie 6-0 zege, die Hosrsteegs le elftal gisteren thuis in de vriendschap pelijke wedstrijd tegen de 4e klasser Nieuw kuijk behaalde, als maatstaf kan worden ge nomen voor haar kracht, dan kan ze de op handen zijnde competitie met vertrouwen tegemoet zien. Maar al is dit nu in min dere mate het geval, vast staat evenwel dat Haarsteeg over een kern van spelers be schikt, waaruit de elftalcommissie ruim schoots een keuze zal kunnen doen. Vooral de invallers v. d. Heijden en v. Oijen pre senteerden hun visitekaartje en waren het nis, want nadien is de hele Nieuwkuijk- voorhoede in het geheel niet gevaarijlk meer j geweest. De blauwwittcn lanceerden hier- j na de ene aanval na de andere en in de 10e minuut kopte Timmermans uit een corner hard en zuiver in, 1-0. Even later werd een doelpunt dat door v. d. Heijden werd gescoord, wegens buitenspel geannu leerd. Het was echter maar uitstel, want vrij kort daarna bracht v. d. Wiel met een beheerst schot de stand op 2-0. Wel trachtten de gasten zo nu en dan het spel te verplaatsen, maar de Haarsteeg-achter hoede bleef meester van het terrein en er was geen doorkomen aan. Nadat nog eenmaal een doelpunt wegens buitenspel was geannuleerd, bracht midvoor v. d. Heijden voor rust de stand door mid del van een kopbal nog op 3 - 0. De tweede helft was nog maar amper enkele minuten aan de gang, toen Haarsteeg weer succes had, ditmaal was het weer Timmermans die met een strak schot de stand op 4 - 0 bracht. De toeschouwers hadden van de gasten in deze tweede helft, nu zij nog wel het windvoordeel hadden, wel wat meer ver wacht, maar ze stelden zeer teleur. Uit een onafgebroken serie aanvallen scoorde Ki vits en bracht daarmee de stand op 5-0. Haarsteegs altijd actieve linksbuiten Jung- geburth schoot het halve dozijn vol en daar bleef het dan bij. MOLENAAR VOLKERS MAAKT MET ZIJN CLIËNTEN EEN UITSTAPJE. Met de drietal grote autobussen maakte Molenaar Volkers donderdag een uitstapje. Meer dan 100 personen maakten de reis mee, die allereerst ging naar de grote proef- boerderij de St. Antonius-Hoeve te Echt in Limburg. Deze boerderij is eigendom van de Bonda-fabrieken te Rotterdam. Haar vertegenwoordiger de heer Jansen gaf hier een uitvoerige uiteenzetting over de var kenshouderij, speciaal in verband met de selectie voor het stamboekvarken: Duide lijk bleek hier wat met een juiste voedering te bereiken is. Na deze excursie werd het gezelschap een zeer smakelijk diner aange boden in Hotel de Vos. De tafel werd alle eer aangedaan en de landbouwers lieten het zich bijzonder goed smaken. Het tweede doel was Valkenburg, waar men een gezellige dag maakte; verschillen de toeristische centrums werden bezocht, waarbij het borreltje goed smaakte. Op de terugweg werd nog even in Roer mond gepleisterd, waar de heer de Bie de molenaar hartelijk dankte voor het mooie uitstapje; hadden ze eerst veel geleerd, het tweede gedeelte was zeer genotvol ge weest; het gezelschap was hiervoor hun le verancier zeer dankbaar. In de beste stem ming bereikte men rond het middernach telijk uur weer de eigen hoererijen. DE LUCHTVAART. De P.V. De Luchtvaart hield j.l. zondag een wedvlucht vanuit Pont St. Maxcence, over een afstand van 313 km. De uitslag was als volgt C de Cloe 1, 3; P Nieu wenhuizen 2, 10; St. v. Peer 4„ 8, 18, 21, 25, 39; H Dalmaijer 5; C Groeneveld 6;

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1