WAALWIJK RAKONA iwyL* acjloeL Waalwijkse en Langstraatse Courant Hoe leeft men achter het bamboegordijn? Bruidstoiletten NEEM PHILIPS BIJ RAKONA Uit de Provincie Bedevaart naar Beauraing werd bijzonder succes VRIJDAG 21 AUGUSTUS 1959 Uitgever Waal wijkje Stoomdrukkerij Antoon Tielen DE ECHO VM HEI ZUIDEN 32e JAARGANG No. 67 Abonnement: 22 cent per w««*: per kwartaal 2.85 3.10 fraiico p.p. Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO" SHANGHAI. Als lid van een handelsmissie waren wij in staat eens een blik te werpen achter het bamboegordijn, dat als waar dig pendant van het Europese ijzeren gordijn Azië in twee delen splitst. Veel is er over wat zichMn China afspeelt, in het westen niet bekend en wanneer men zich cioor de straten van die enorme stad Shanghai beweegt, krijgt men oppervlakkig bezien zeker niet de indruk dat er in het „He melse Rijk" zulke wereldschok kende dingen gebeuren. Shanghai is een stad als vele in de wereld, groot en druk, waar t krioelt van de mensen, een be drijvige mierenhoop, met ruim o miljoen inwoners, een van de gro te steden van de wereld. Van een kleine vissersplaats groeide Shanghai in een goede honderd jaar uit tot een wereldstad, gun stig gelegen aan de Jangtsekiang, en'de voornaamste haven van China. Het is logisch dat deze stad, die in 1949 door de legers van Mao Tse-Toeng werd veroverd, in de nieuwe communistische Chinese republiek een zeer belangrijke plaats inneemt. Het is een han dels- en industriecentrum van de eerste orde en juist nu het oude agrarische China overschakelt naar industrialisatie, speelt hier in Shanghai 'n belangrijke rol. Wij kregen de gelegenheid luer te snreken met Chinezen uit alle rangen en standen en we hebben er veel van opgestoken. Cultureel niveau. Het was in het westen wel be kend, dat communistisch China niet bepaald beschouwd kan wor den als een satelliet van de Sov jet-Unie en velen meenden de oorzaak hiervan te moeten zoe ken in de enorme oppervlakte van het land en het zeer grote aantal zielen, maar dat blijkt niet voorradig in iedere prijsklasse MODEHUIS Markt 17 Tel. 7213 's-HERTOGENBOSCH HAUTE COUTURE IN DAMESKLEDING juist te zijn. I)e werkelijke oor zaak ligt in het feit dat de bolsje wistische gedachte niet past in de Chinese levensbeschouwing, ook al lijkt dat dwaas. Er is na melijk een groot principieel ver schil in mentaliteit en cultureel niveau tussen Chinezen en Rus sen. China is tenslotte een land met een reeds duizenden jaren oude cultuur, die zich ook in kri tieke perioden wist te handhaven. En deze culturele kracht is niet beperkt tot een intellectuele bo venlaag, doch door de eeuwen heen geestelijk eigendom gewor den van het gehele volk. In Rusland lag de zaak geheel anders. Daar had men een kleine bovenlaag die ontwikkeld was en de rest van het volk leefde en dacht uiterst primitief. Op deze maatschappij vorm werd het bol sjewisme gebouwd. Door 't gees telijk niveau van het Chinese volk is het nog geen enkele vero veraar gelukt zijn stempel op de Chinezen te drukken; het was eerder zo, dat de veroveraar ge heel in de Chinese sfeer opging. Daardoor zal het de Sovjet-Unie nooit lukken haar bolsjewistisch stempel op China te drukken. Ze ker, Mao en zijn aanhangers zijn communisten, maar Chinese com munisten en dat is toch wel iets anders dan men in Moskou graag ziet. Zij verwerken het commu nisme iii een geheel eigen Chinees patroon en voor veel Chinezen is er op die manier maar heel wei nig veranderd sinds de commu nisten heer en meester in 't land werden. Eigen stempel. Duizenden jaren lang werd de Chinees voorgehouden, nuchter en realistisch te zijn, rekening te houden met de feiten, zonder het doel uit het oog te verliezen. De Chinees is van oudsher gewend aan een niet te bekritiseren lei ding van Dovenaf, die men voet stoots volgt. Het doel bij alle Chi nezen is nog steeds herstel en het weer tot grootheid brengen van het oude Hemelse Rijk. Wat wij zien als de communistische ti rannie, wordt door de Chinees aanvaard als iets heel normaals. Hij was nooit anders gewend, al leen de vorm is anders en die vorm past precies in de ontwik kelingsgang van China's historie. Er moest een nieuwe staatsvorm komen en die kwam. Als westerlingen staan wij ver stomd wanneer wij deze volg zaamheid en gelaten heid zien en we begrijpen het niet. Voor de massa der Chinezen is het echter heel gewoon. De leiders der Chi nese 'republiek gebruiken uit het bolsjewisme dat wat voor China geschikt is, de rest gooien ze overhoord, ongeacht het feit of Moskou daar tevreden over is of niet. Op die manier groeit er in het Verre Oosten een apart soort communisme, dat in veel opzich ten soepeler is, doordat het zich volgens tvpisch Chinees recept aanpast aan de omstandigheden en geen dogma's kent, zoals het Russische communisme. RÜk van de toekomst. Een en ander is de reden van de grote kloof die er in werkelijk heid tussen "Moskou en Peking gaapt, een kloof die nooit te over bruggen zal zijn, want onver stoorbaar gaan de Chinezen hun gang en Moskou vreest voor dit rijk van bijna zevenhonderd mil joen mensen eenmaal te worden overvleugeld. En de kans daarop is groot, wanneer de industriali satie over een aantal jaren China tot wereldniveau zal hebben op geheven. Het is alles een kwestie van tijd en tijd hebben de Chinezen in overvloed; de jaren spelen geen rol van betekenis. Met vallen en opstaan, en met experimenteren wordt de weg gezocht, die onge twijfeld gevonden zal worden, on danks de tegenwerking van het westen en... van de Sovjet-Unie, die de ontwikkeling met zorg ga deslaat. Dan zal niet Moskou, maar Pe- kine de plaats zijn, waar de toe komst van de wereld wordt be paald. Dan zal niet langer de Sovjet-Unie, maar het Chinese Rijk met zijn honderden miljoe nen 't grote gevaar vormen voor de vrije westerse wereld ZONDAGSDIENST ARTSEN. Van zaterdagmiddag 13 uur tot zondagavond 24 uur; uitsluitend voor spoedgevallen. Zaterdag 22 en zondag 23 aug. Arts Dr. v. Rooij. Apotheek Nijman. N. H. KERK WAALWIJK. Zondag 23 augustus 1959. 19 uur: Ds. L. Schellevis. N. H. KERK BESOIJEN. Zondag 23 augustus 1959. 10 uur v.m. en 0.30 uur n.m.: Cand. Jac. de Bie te Sprang. Extra collecte voor de Kerk voogdij. N. H. KERK BAARDWIJK. Zondag 23 augustus 1959. 9 uur v.m.: Ds. C. B. Schuurman. GROTE BELANGSTELLING BIJ BEGRAFENIS VAN DE HEER BROK. Onder zeer grote deelneming heeft dinsdag de uitvaart en ter aardebestelling plaats gehad van de heer C. A. Brok, de oudste me de-firmant van de Fa. A. Brok en Zn. carosseriebouwers e.d. alhier, die op 45-jarige leeftijd vrijdig is overleden. Tijdens de plechtige Requiem-mis, welke om 11 uur door kapelaan Leinpens in de pa rochiekerk van St. Jan werd op gedragen, was de kerk geheel ge vuld met vrienden en bekenden. Ook tijdens de laatste gang van het stoffelijk overschot hadden zich veel belangstellenden buiten het kerkgebouw opgesteld. De lijkstoet werd voorafgegaan door het corps van de vrijwillige brandweer, waarvan de overlede ne een toegewijd lid was. Zeer vele bloemen en kransen dekten de lijkkist en vormden een be wijs van de grote achting voor 't werk en de persoon van de over ledene. Op het kerkhof werd de absoute verricht door kapelaan Lempens. Met het overlijden van de heer Brok heeft Waalwijk een zeer verdienstelijk inwoner verloren. ST. AMïïROSIUSGILDE. Hel St. Ambrosiusgilde wist op de gildedag van de Kring Maas land zeer goede resultaten te be reiken. o.a. een eerste prijs voor het ordelijkste geheel in de op tocht en verder voor vendelen in klas A: Henk Pulles 3e prijs; in klas B: Theo de Jong le prijs; in klas C Ad de Jong le prijs. Voor trommen behaalde Leo v. Huiten de le prijs met het hoog ste aantal punten. Op het 1.1. gehouden landju weel te Tilburg behaalde deze jonge tamboer eveneens de eerste prijs met het hoogste aantal pun ten en werd aan het gilde als or- 1 (lelijkste geheel de 3e prijs toege- kend. Theo de Jong behaalde in j afd. B voor vendelen de 3e prijs, i Het St. Ambrosiusgilde mag i over deze zeer goede resultaten zeer zeker wel tevreden zijn. AGENDA. Vrijdag en zaterdag. Musis Sacrum 8 uur: „Van het westelijk front geen nieuws" 14 j. Luxor 8 u.: „Fort Dobbs" 14 j. Dezelfde voorstellingen op zon dag om 6 en 8.30 uur. Vrqdag. Stichting Jcugdbelangen: Vis wedstrijd in het Oude Maasje. Zaterdag. Stichting Jcugdbelangen: Zeep kistenrace en rolschaatsen voor meisjes. STEL HOGE EISEN als u een televisie koopt en zorg er dus voor, dat u de hoogste waarde voor uw geld krijgt. dan hebt u dubbele zekerheid. RAKONA biedt u: de complete Philips-serie; perfekte plaatsing door vakmensen; doorlopende dag- en avondservice, ook NA de garantietijd. NEEM EEN VERSTANDIG BESLUIT.. KOOP PHILIPS TELEVISIE BIJ WAALWIJK Grotestraat 281, Tel. 3062 Jeugdcentrale St. Clemens: om 2 uur vliegerwedstrijd achter de jongensschool; te ca. 3 uur wie lerwedstrijd achter de jongens school. Zondag. Stichting Jcugdbelangen: om 3 uur on het Vredesplein ballon wedstrijd voor de kleintjes. Jeugdcentrale St. Clemens: om 3.30 uur op het Julianaterrein hallondwedstrijd voor de klein tjes; daarna voetbalwedstrijden. Maandag. Stichting JeugdbelangenBui tendag meisjes, vertrek 9 u. van af Vredesplein. V.V.V.-DIRECTEUR HARRY 1 VERWIEL BEWEES „HART VAN BRABANT" UITZON DERLIJKE DIENSTEN. Nu de tentoonstelling „Hart van Brabant" weer tot het verle- den behoort en dank is gebracht aan iedereen die daarop aan- spraak mocht maken, is het o. i. toch wel op z'n plaats dat de ver diensten van één man nog eens in het bijzonder worden onder streept, waarmee wij uiteraard niets willen afdoen aan de grote verdiensten van de overige orga- nisatoren. I En met die man bedoelen wij dan de heer Harry Verwiel, de di recteur van de V.V.V. Tilburg en van de Streek-V.V.V. Brabants Centrum. In de vele maanden van voorbereiding voor deze tentoon stelling hebben wij, en zeer velen met ons, de heer Verwiel leren kennen als een onvermoeibaar werker, die de zaak van Tilburg en Midden-Brabant met hart en ziel was toegedaan en die in zijn functie van hoofd van de afde ling Pers en Propaganda van Hart van Brabant deze tentoon stelling onschatbare diensten be wezen heeft. Met grote ijver, toe wijding en werklust heeit hij zich de juiste man op de juiste plaats getoond en heeft hij niets onge daan gelaten wat tot het welsla gen van de tentoonstelling zou kunnen bijdragen. Vooï zover hij die nog niet had, heeft hij overal in het land en daar buiten waar devolle contacten gelegd om daar door Hart van Brabant êen zo groot mogelijke bekendheid te ge ven en door middel van tiendui zenden folders en vele V.V.V.-pu- blicaties heeft hij, bijgestaan door een aantal toegewijde mede werkers, deze tentoonstelling en Tilburg in het middelpunt van de toeristische belangstelling weten te plaatsen en daarmee een niet hoog genoeg te waarderen bijdra ge tot het welslagen van deze ex positie geleverd. Verder heeft hij er middels een uitstekende orga nisatie voor zorg gedragen dat de stroom van vreemdelingen en be zoekers naar Tilburg zonder stag natie in hotels, in pensions en bij particulieren kon worden opge vangen, zodat ook de toeristische kant van deze tentoonstelling een groot succes genoemd mag wor den, dat in de toekomst ongetwij feld een nog gunstige nawerking te zien zal geven. Toen wij Harry Verwiel zon dagavond na de sluiting van de tentoonstelling nog even spraken zag hij er wel voldaan, maar toch ook allesbehalve als een floris sant man uit. „Niets bijzonders", zei hij te vreden, „alleen maar wat over spannen". Dat „wat" had hij, geloven we zoowel weg mogen laten. Hopelijk gaat er nu een ander V.V.V. voor hem en zijn gezin even goed zorgen als hij in de af gelopen maanden gedaan heeft voor Tilburg en Midden-Brabant. HL GROOT LANDELIJK CONCOURS-HIPPIQUE TE ZEVENBERGEN. Op woensdag 26 aug. a.s. zal te Zevenbergen het groot landelijk concours-liippique worden ge houden, dat wordt voorafgegaan door uitgebreide dressuurwed- strijden. Aan dit concours-hippique ko men vele landelijke rijverenigin- gen en individuele amazones en ruiters deelnemen, niet alleen uit de eigen provincie, maar ook van ver daarbuiten, een het aantal paarden bedraagt steeds ongeveer 200. Dit jaar wordt dit aantal zelfs met meer dan 50 overschre den, daar de organisatoren „De Vereniging tot bevordering van de Warmbloedfokkcrij in West- Brabant" van gemeentewege de beschikking heeft gekregen over ruime terreinen van het gemeen telijk sportpark. De dressuurwedstrijden, de tuig- paarfl- en springnummers, alsme de de attractienummers bevatten alles wat het oog en het gemoet van de paardensportliefhebber kan bekoren, en jaarlijks wordt deze hoogtijdag op paardensport- gebied door enige duizenden be langstellenden uit het gehele ge west bijgewoond. Deze (lag is een traditie en een begrip geworden waarmede voor al in landbouwkringen reeds ver tevoren rekening wordt gehou den. Het grote landelijke con cours-hippique heeft steeds een feestelijke omlijsting. Op de laat ste woensdag van de augustus maand begint n.l. tevens (ie jaar lijkse kermis, de Zevenbêrgse kermis, tot in verre omtrek be kend om zijn grote drukte en ge zelligheid. De paardensportdag en de ker mis zijn echter niet de enige mag neten die de duizenden bezoekers naar dit goed gelegen en aantrek kelijke stadje van West-Brabant trekken. Op de woensdag vindt er te vens de bekende paarden- en vee markt plaats; donderdags heeft men er de streekweekmarkt en de landbouwbeurs, en zaterdags zijn er wielerwedstrijden voor nieu welingen, amateurs en onafhan- keliiken, de z.g. Ronde van Ze venbergen, die eveneens duizen den bezoekers trekt. Dit jaar is de zaterdag tevens de laatste ker misdag. Zo hebben we dan ons zomerfeest weer gehad en daarmee ook bijna de zomer. Het was, zoals u reeds in de diverse verslagen hebt kunnen lezen en zelf wellicht ook geconstateerd hebt, een feest waaraan allen die het gezien hebben, heel veel vreugde en plezier hebben beleefd. De samen stelling van het programma was voor treffelijk, de organisatie voorbeeldig en de afwerking zeer vlot, zodat zo wel Waalwijks Belang als de deelne mende verenigingen met trots en vol doening mogen terugzien op dit twee de naoorlogse lustrumfeest. Wat mij in dit feest echter nog het meest heeft bekoord, was het feit dat de jeugd - en voor het merendeel Waalwijkse jeugd - het grootste aandeel in het volledige succes heeft gehad. Ik kan me geen beter tegen bewijs denken voor de zo dikwijls en zo gemakkelijk geuite bewering „Met de jeugd van vandaag is niets te be ginnen dan dit zomerfeest 1959. Zowel het middag- als het avondpro gramma van de 15e augustus hebben er geen enkele tivijfel over laten be staan dat er met de jeugd van vandaag alles te beginnen valt, indien de jeugd de kansen en de mogelijkheden maar krijgt om zich op een prachtige posi tieve wijze te laten gelden. En onder deze kansen en mogelijkheden moe ten we niet op de eerste plaats geld middelen of algemener nog materiële middelen verstaan. Zij zijn zonder twijfel onmisbaar, maar geen hoofd zaak. Het allerbelangrijkste zijn de mensen die uitgerust zijn met de be reidheid en de bekivaamheid om voor de jeugd iets te willen en te kunnen en zelfs te mogen dóen. Wij hebben deze mensen in Waal wijk, meer zelfs dan men zo opper vlakkig zou denken. Het afgelopen zomerfeest en het gehele Waalwijkse jeugdwerk zijn daarvan het illuster bewijs. En ivat er dank zij de energie en toegewijde bekwaamheid van deze mensen met en voor de jeugd te be reiken valt, dat hebben we j.l. zater dag kunnen zien en kunnen we ook constateren in bijv. het jeugdwerk in de parochies St. Jan en St. Clemens. De jeugd is werkelijk wel enthousiast genoeg wanneer zij iets geboden krijgt dat inhoud, waarde en allure heeft; zij is niet te oud voor haar leeftijd door bioscoop, televisie en flodderige stripverhalen en zij wil zich nog altijd laten meeslepen door wat van haar eigen wereld is, mits datgene wat haar in die wereld ge boden wordt ook boeiend is, omdat die andere negatieve of passieve en z.g. onschuldige kant ook zo geraf fineerd perfect is. Het is dus zaak dat wij de mensen, die met en voor de jeugd willen wer ken, niet in de kou laten staan, maar er voor zorgen dat zij de beschikking krijgen over de middelen waarmee zij iets kunnen ondernemen waarvoor de jeugd warm loopt. Wat zouden we hier in Waalwijk al niet kunnen doen met een sporthal. De hele sportbewe- ging en het jeugdwerk zou er enorme lift naar boven mee krijgen, nog af gezien van manifestaties op ander ge bied welke er in een dergelijke hal gehouden zouden kunnen worden. Volleybal, zaalhandbal, tafeltennis, gymnastiek, muziekconcoursen, ten toonstellingen, dat zou allemaal in êen dergelijke had kunnen plaats vinden, terwijl toch ook een zomerfeest als dat van afgelopen zaterdag bij slecht weer doorgang moet kunnen vinden. Ik iveet, er is geen geld voor de bouw van een dergelijke hal en ook onze gemeente zit opgescheept met de socialistische weldaad, die de ge meenten alle zelfstandigheid ontno men heeft. De Staat beslist, maar ik J vraag me af of de Staat zijn taak ten opzichte van de jeugd wel goed verstaat, wanneer voor de bouw van dergelijke objecten als een sporthal geen goedkeuring wordt verleend, maar wel voor de uitvoering van wer ken, die voor een belangrijk deel als luxe, te kostbare luxe, moeten worden aangemerkt, om nog maar niet te spreken van de geldverspilling bij de DML en onder het hoofdstuk Dienstreizen overheidspersoneel" We hebben echt geen behoefte aan nog meer nozems die een jongen doodtrappen. Prachtig initiatief van A.A.Z. Om precies half acht arriveer de maandagavond op 't Willems plein te Tilburg een grote groep chronische zieken uit Tilburg en omgeving, die een dankbaar ge bruik hadden gemaakt van de uitnodiging van het Algemeen Ziekenfonds voor Tilburg e. o., om een pelgrimstocht naar Beau raing te maken. Het was voor de eerste maal dat 't A.A.Z. het ini tiatief tot een bedevaart naar Beauraing nam en dit is meteen tot een bijzonder succes uitge groeid. Weinig bedevaarten heb ben de zieken zoveel voldoening geschonken, dank zij de perfecte organisatie en de grote toewij ding waarmede zij werden om- gerig was, per auto op het Wil lemsplein bijeengebracht, van waar de bedevaart per autobus werd aanvaard. De reis had een bijzonder goed verloop, vooral dank zij de goede zorgen van de leden van de trans portcolonne van het Tilburgse Rode Kruis. Dr. H. Festen had de medische leiding en Pater Swit- bertus Gagetaan van het comité Pro Maria", in samenwerking waarmede deze bedetocht was ge organiseerd, droeg de algehele leiding. In Beauraing. De dagen die in Beauraing wer den doorgebracht, hebben diepe indruk gemaakt op de zieken. Bijzonder enthousiast was men over de verzorging in het Accueil, dat gelegen is in de tuin der ver schijningen. Maar ook de zusters aan wier hoede men was toever trouwd, waren vol lof over de perfecte organisatie. Volgens hun verklaringen hadden zij nog nim mer zulk een bedevaart meege maakt. Alle avonden baden de zieken met de zienster van de Moeder Gods het rozenhoedje. Een van de hoogtepunten van de bedetocht vormde de feestdag van O. L. Vrouw op 15 augustus. Op deze (lag was de Hoogmis opge dragen door de Belgische pater v. Hcrk met assistentie van twee priesters die deel uitmaakten van de bedevaart. Des middags woonden de zie ken een pontificaal Lof bij, opge dragen door mgr. Musty, bis schop-coadjutor van Namen. Tijdens deze plechtigheid werd ook de ziekenzegen gegeven. Zeer verrast waren de deelnemers door het feit dat mgr. Musty zijn pre dikatie in de Nederlandse taal hield. Deze predikatie trof velen zo diep dat zij hun ontroering nauwelijks meester konden blij ven. Over 't feit dat mgr. Musty zich nadien nog ruim een uur op ongedwongen, joviale en hartelij ke wijze met hen onderhield, daarover raakten de zieken niet uitgepraat. Dit persoonlijk con tact heeft ook tijdens het ver blijf te Beauraing en de reis een aparte stempel gedrukt op deze bedevaart. Pater Switbertus, zowel als de heer Kuijsters, directeur van het A.A.Z., die we bij de aankomst ook spraken, waren, evenals de zieken, vol lof over het perfecte verloop van deze bedetocht. Aan hun verzoek om vooral dank te brengen aan de leden van de transportcolonne van het Rode Kruis willen wij gaarne voldoen, want ook de zieken waren over hen vol waardering. Het is een schone tocht ge weest, die de zieken ongetwijfeld zal sterken in het dragen van hun kruis.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1