NEDERLAND BLIJFT BOEMAN BINNEN- EN BUITENLAND Gemeenteraad Loon op Zand ÜJ.a IwijL* L Waalwijkse en Langsiraaise Courant acjb&e Bruidstoiletten Cocktail- en Avondkleding Lager kampeertarief voor jeugdgroepen HAUTE COUTURE IN DAMESKLEDING MAANDAG 24 AUGUSTUS 1959 Uitgever Waalwij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week DE ECHO WHEÏ ZUIDEN 82e JAARGANG No. 68 Abonnement: Z2 cent Der ween: per kwartaal i 2.85 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tariel Gironummer 50798 BureauxGROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES: ..ECHO' Soekarno is in Djakarta op nieuw van leer getrokken tegen Nederland en al wat Nederlands is. Nog altijd dient het niet onder Indonesisch bewind vallen van Nieuw-Guinea als afleidingsma noeuvre, tegenover het steeds be- rooider volk, van de eigen tekort komingen. Wat de .Joden voor Hitier waren, zijn de Nederlan ders voor Soekarno. De strijd om Nieuw-Guinea zal worden voort gezet met economische middelen, d.w.z. nog meer „nationalisatie" (lees: roof) van de nog in Indo nesië bestaande kleine Neder landse ondernemingen en zelfs van het Nederlandse aandeel in gemengde ondernemingen. Alles wat Nederlands is, zelfs maar aan Nederland doet denken, moet uit Indonesië verwijderd worden. Natuurlijk weet Soekarno heel goed, dat (lit de kwestie Nieuw Guinea geen enkele stap nader brengt, maar dit west-Irian zelf is voor Soekarno ook niet zo be langrijk, hij heeft al genoeg te stellen met zijn huidig territori um. Veel belangrijker is, dat hij deze kwestie kan blijven gebrui ken als afleiding voor zijn volk van de binnenlandse situatie. Wanneer wij Nieuw-Guinea nu zouden overdragen aan Indonesië zou Soekarno dat helemaal niet zo prettig vindener zou hem 'n wapen door uit handen worden geslagen. IIij zou toch de Neder landers de schuld moeten blijven geven van alles wat slecht gaat in Indonesië, en dat is heel wat, om dat hij niet gemakkelijk een an dere „kop van Jut" zou kunnen vinden. Die overdracht zou dus de betrekkingen tussen Neder land en Indonesië zeker niet ver beteren. Voor Soekarno zal Ne derland de kwade pier blijven, waaraan hij alle binnenlandse moeilijkbeden zal blijven wijten. o Soekarno is behept met deze haat, stammend uit de tijd dat hij door de Nederlanders op Boven- Digocl gevangen werd gezet. Op zichzelf is dat misschien begrij pelijk, maar bet is zijn fout, dat hij er als leider van zijn volk nooit bovenuit is gegroeid. Hij heeft niet geschroomd aan deze haat de welvaart van zijn land en volk op te offeren. De economische belangen van Indo nesië waren en zijn zeker niet ge baat met de ontvreemding der Nederlandse bezittingen en het gedwongen vertrek der Neder landse werkers. Vanaf die tijd is het met Indonesië's economie nog sterker bergafwaarts gegaan. Natuurlijk bereikte Soekarno er mee, dat ook aan de Neder landse economische belangen schade werd toegebracht, maar voor een groot deel hebben wij dat reeds weten op te vangen en zijn onze ondernemingen bezig te trachten het werkterrein te ver leggen en elders weer nieuwe ac tiviteiten te ontwikkelen. Voor Nederland zullen op de duur de gevolgen nog al meevallen. Soekarno echter blijft, als een kwade schooljongen, die zich wil wreken, al wat Nederlands is, be lagen. Dat dit óók Indonesië groot nadeel en grote moeilijkhe den bezorgt, dat deert hem niet. Dat heeft hij er graag voor over, om aan zijn wraakgevoelens te kunnen voldoen. o Het is voorts gebleken, dat op al die thans door Indonesiërs ge leide (vroegere Nederlandse) on dernemingen en bedrijven en op vele overheidsbureaus in sterke mate corruptie voorkomt. Dat is in een zo slecht geleid land, waai de levensstandaard steeds meel is gedaald, geen wonder. Wie er toe in de gelegenheid is, probeert nog aan de ergste armoede te ont komen, door zich met allerlei middelen iets meer van de steeds verder ontwaarde roepia's te ver zekeren. Er is nog weer eens een rege ringsbureau opgericht, dat deze corruptie moet gaan bestrijden. Nog meer ambtenaren dus, in wel ke functie al grote aantallen Java nen zich van de ondergang trach ten te redden. Maar zonder een verbetering van de economische situatie zal het Soekarno en zijn regering niet gelukken om, de corruptie de kop in te» drukken, want zij komt tot in de hoogste gelederen voor. Soekarno mag dan door zijn spreektalent het indolente Indo nesische volk tot nationalisme hebben opgewekt en de souverei- niteit hebben bevochten, 'n hoog staand leider, die land en volk tot economische inspanning en wel vaart weet te brengen, is hij niet. Pas als er een leider is gekomen, die over zulke capaciteiten be schikt, zal het volk van Indonesië ook in zijn brede lagen dit gaan beseffen VERGETEN PRATERS. Hoe weinig er wordt geluisterd naar onbekende en onbeminde radio sprekers, moge blijken uit de verba zingwekkende vergeetachtigheid van Den Haag om de verkiezingspropa ganda via de radio te laten stopzet ten. Terwijl Bussum prompt 11 maart ophield, kondigen de omroepers te Hilversum nog trouw op vastgestelde tijdstippen en bij toerbeurt een praat jesmaker van een politieke partij aan ,,in het kader van de door de regering beschikbaar gestelde zendtijd". Wèl tijdelijk blijkt het toenmalige verzoek te zijn geweest aan de radio- Wij hebben voorradig de mooiste japonnen die het buitenland biedt. MODEHUIS Markt 17 Telef. 7213 's-Hertogenbosch omioepen, om gedurende deze be schikbaarstelling van zendtijd zelf geen politiek te bedrijven. Opmerke lijk is althans, dat één politieke par tij dubbel profiteert dank zij de door de regering en dank zij de door een omroep ter beschikking gestelde zendtijd. Uiterst onredelijk is het daarbij, dat deze politieke partij niet alleen de radio, maar ook de nationale tele visie-zenders als spreek- en beeldbuis ter beschikking heeft en in attractieve programma's onverwacht de aandach tige schare kan beïnvloeden, terwijl de andere groeperingen het moeten doen met ongunstig weggestopte praterij- tjes, waar niemand bewust naar gaat zitten luisteren. Natuurlijk kan de poltiek niet he lemaal geweerd worden uit ie ether, maar nu er toch sprake is van be taalde reclame, lijkt ons de oplossing voortaan elke partij de zendtijd te laten huren, die zij wenst. Dal brengt 1) de verhoudingen zakelijk in het reine; 2) de democratische weegschaal weer in evenwicht, en 3) geld op voor zendtijduitbrei ding en programma-verbete ring. F 22.500 VERGOEDING VOOR BELGISCHE KAMERLEDEN? Indien het voorstel van de com missie uit het Belgische parlement wordt goedgekeurd, zal de vergoeding voor de Belgische Kamerleden met ongeveer 5.600 gulden worden ver hoogd tot 22.500 gulden per jaar. Bovendien zullen de Kamerleden recht hebben op vrij reizen in alle door de staat beheerde vervoersmid delen. Nieuw is verder in de voor gestelde regeling, dat evenals de sa larissen en pensioenen van ambtena ren, de vergoeding zal zijn gekoppeld aan het indexcijfer voor de kosten van het levensonderhoud. De reacties op dit voorstel lopen in de Belgische pers nogal uiteen. EXPO DOOR 2 MILJOEN NEDERLANDERS BEZOCHT. Het Belgisch commissariaat-gene raal voor het toerisme heeft berekend dat in 1958 ruim twee miljoen Ne derlanders de wereldtentoonstelling in Brussel hebben bezocht. Daarmee staat Nederland bovenaan de lijst van buitenlandse bezoekers aan de Expo, waarvan het totaal op ongeveer zeven miljoen wordt geraamd. Een zeer klein deel van de Nederlandse be zoekers bleef langer dan een dag. Verreweg het grootste deel maak te de reis naar Brussel met een van de talrijke autobusondernemingen, de twintig normale dagelijkse treinver bindingen of reisde met een van de 230 speciaal voor de Expo ingelegde treinen om 's avonds naar Nederland terug te keren. ONTHOOFDING VOOR 40 MOORDENAARS. Veertig Jemenitische smokkelaars, die dezer dagen in Mekka wegens moord op een Saoedi-Arabische ka meeldrijver de doodstraf kregen, zul len ,,op een vrijdagmiddag" (de Mo hammedaanse Sabbath) in 't open baar worden onthoofd. De smokkelaars waren beschul digd van moord op de kameeldrijver en poging tot moord op diens maat. De terdoodveroordeelden zijn in groepen van tien verdeeld, die tege lijkertijd in vier Saoedi-Arabische ste den in het openbaar terechtgesteld zullen worden. OFFICIËLE PROEFTOCHT VAN DE „ROTTERDAM". De Holland-Amerika lijn heeft een nieuw vlaggeschip, n.l. het 38.645 ton metende s.s. „Rotterdam", dat gebouwd is door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij. De vlag- wisseling had ditmaal een bijzonder cachet, omdat de rederijvlag gehesen werd door koningin Juliana, die met prins Bernhard en prinses Margriet de proefvaart meemaakte. Om half drie donderdagmiddag begon aan de Wilhelminakade te Rot terdam de inscheping van de 750 ge nodigden. Tot hen behoorden o.a. de voorzit ter van de Eerste Kamer, mr. J. A. Jonkman, de minister-president prof. dr. J. E. de Quay, de ministers Beer man, Cals, van Aartsen, De Pous, Marijnen, van Rooy en Klompé, de vice-president van de raad van State, prof. dr. L. J. M. Beel en vele a n- deren. Gezagvoerder C. Bouman verwel komde om half vijf het koninklijke echtpaar. Daarna volgde een rondgang over het schip, dat de koningin op 13 september 1958 had gedoopt en te water gelaten. Op het beneden promenadedek liggen de hutten 196 en 198, die prin ses Beatrix op haar reis naar New- York in september a.s. gastvrijheid zullen bieden. Natuurlijk gingen de koningin en de prins daar ook een kijkje nemen. Omstreeks kwart over zeven was de „Rotterdam" enige mijlen buiten gaats en vond de overdracht plaats. In de loop van de avond zaten de genodigden aan, aan een diner. Vrijdagmorgen 10 uur was de „Rotterdam" in zijn thuishaven te ruggekeerd. DIENSTTIJD KORTER ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN. Het rapport van de commissie werkelijke diensttijd dienstplich tigen zal binnenkort aan staats secretaris Calmeyer worden aan geboden.-De commissie, die onder leiding stond van luitenant-gene raal b.d. H. F. M. van Voorst tot oorst, heeft de mogelijkheden onderzocht om de diensttijd in Nederland te verkorten zonder kracht, mobiliteit en paraatheid van de strijdkrachten aan te tas ten. Naar verluidt, is de commissie van oordeel, dat verkorting van de diensttijd mogelijk is, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. In het Belgische leger bestaat de functie NATO-teclmi- cus. Deze functie wordt vervuld door vrij will igersniel een dienst tijd van 3, 4 en 5 jaar. De com missie van Voorst zou er voor voelen ook in Nederland zoge naamde NATO-vrijwilligers aan te werven. Op deze wijze zouden bepaalde groepen dienstplichti gen door deze vrijwilligers kun nen worden vervangen. In be langrijke mate toegepast, zou dit nogal wat geld vergende systeem tot verkorting van de diensttijd kunnen leiden. In België is, zoals men weet, besloten de diensttijd van 15 tot 12 maanden terug te brengen. Het succes van de wervingscampagne voor de functie NATO-technicus heeft hiertoe bijgedragen. Gedu rende het eerste stadium hebben zich omstreeks elfduizend belang stellenden gemeld. Maar de Bel gische regering heeft toch ook 'n beroep moeten doen op de dienst plichtigen om in de overgangstijd een tot twee jaar bij te tekenen. De premies die deze dienst plichtigen in het vooruitzicht ge steld worden, zijn respectievelijk tienduizend en vijfentwintigdui zend francs. Voor de NATO-tech- nici drie-, vier- en vijfjarig verband worden premies van respectievelijk vijfenveertigdui zend, vijfenzestigduizend en hon derdduizend francs in het voor uitzicht gesteld. LUCHTLANDINGEN 1944 IN BRABANT WORDEN HERDACHT. Ter ere van de Amerikaanse 101e Airborne Division", die een belangrijk aandeel heeft gehad in de bevrijding van het zuiden van Nederland, zal op donderdag 17 september in Vegliel 'n gedenk teken worden onthuld. Tot bijwoning van deze plech tigheid zijn onder meer vele geal lieerde autoriteiten uitgenodigd, onder wie een aantal vroegere le gerleiders aan het westelijk front. Het monument, dat vervaar digd is door de beeldhouwer Niel Steenbergen, heeft als voetstuk de grootste tot nu toe in Neder land gevonden zwerfkei, 'n steen die bijna 12.000 kilo weegt en die tussen Wittem en Meclielen in Zuid-Limburg is gevonden. De onthulling is een onderdeel van een algemene herdenking van de luchtlandingen in 1944. Andere onderdelen van deze her denking zullen plaats vinden in Best, Eindhoven, Heeswijk, Din- ther, Margraten, Nijmegen en de Grebbeberg. De herdenking strekt zich uit over de periode van 17 tot en met 24 september. WILD GEWORDEN OLIFANT MAAKT SLACHTOFFERS. Dezer dagen hce'ft te Kandy, nabij Colombo op Ceylon, op nieuw een wild geworden olifant slachtoffers gemaakt onder de naar schatting 100.000 mensen, die deelnamen aan het slot van de ,Perahera", een boeddhistische plechtigheid. Een van de honderd olifanten, die in processie mee trokken, keerde zich plotseling om en rende in op de stoet en de toeschouwers langs de route. Er ontstond een paniek. Honderden inapnen die flambouwen droe gen, wierpen de brandende fak kels in hun angst weg, waardoor de schrik en ontzetting onder de mensenmassa nog groter werd. Veertien mensen werden gedood, 125 ernstig en 400 licht gewond. Tenslotte heeft de politie de oli fant, die overal in de straten waar hij passeerde, dood en ver- nieling zaaide, doodgeschoten. Eerder deze week heeft zich 'n soortgelijk incident voorgedaan. V.S. LANCEREN WEER EEN „ONTDEKKER". De Amerikaanse luchtmacht heeft de zesde kunstmaan in de „Discoverer"-reeds gelanceerd. Dit geschiedde vanuit de Van- denbergbasis aan de kust van de Stille Oceaan. De nieuwe Discoverer" is weer voorzien van een ruimte-capsule, die men ergens boven de oceaan hoopte te kunnen opvangen, het geen echter mislukt is. Het is de bedoeling dat deze kunstmaan in 90 minuten 'n om wenteling rond de aarde maakt. VON MANTEUFFEL HOORDE TWEE JAAR EISEN. De openbare aanklager in het proces-von Manteuffel heeft vori ge week woensdag twee jaar ge vangenisstraf geëist tegen de ge neraal. Zoals bekend wordt von Man teuffel er van beschuldigd dat bij in januari 1944 als commandant van de zevende Duitse pantser divisie op onwettige wijze 'n exe cutiebevel tegen een Duitse sol daat heeft uitgevaardigd. Ex-veldmaarschalk van Man- stein zei woensdag, dat het onder de omstandigheden, die toen aan het oostelijk front bestonden, „absoluut noodzakelijk was de tucht te handhóven". Onder voorzitterschap van burge meester v. d. Heijden kwam de raad der gemeente Loon op Zand donder dagavond in openbare vergadering bijeen voor de behandeling van een bescheiden agenda. Aan de orde was allereerst het in de vorige vergadering aangehouden voorstel tot herziening van de leges verordening. De heer v. Laarhoven vond een leges van 2.50 voor een kampeervergunning voor meer dan een dag maar minder dan een week ten aanzien van de jeugdbeweging wel wat aan de hoge kant. Drs. v. Rooy achtte deze prijs voor een week niet te hoog. maar relatief ge zien voor een weekend en daar gaat het bij de jeugdbeweging veel al om wel wat duur. In dit ver band maakte de voorzitter de ver gadering er op attent, dat deze le ges uiteraard niet geldt voor de z.g. kampeerbedrijven, maar overigens kon hij er toch ook wel voor voelen om het tarief t.b.v. de jeugdvereni gingen wat te verlagen en stelde voor om de verordening uit te brei den met de bepaling, dat voor jeugd groepen uit de gemeente voor het kamperen gedurende meer dan een etmaal maar minder dan een week, een tarief van 1.50 zal gelden. De heer Bossers wilde nog verder gaan en het gehele betalingssysteem schrappen, waarmee z.i. zou worden bereikt dat de vakantiegangers naar de gemeente zouden komen. De Ach ja, daar hebben natuurlijk al le huwbare dochters van Waalwijk tot Hollywood een smachtende zucht losgelaten, toen ze op een morgen, zo uit heur warme bed, lazen van As sepoester Anne-Marie Rasmussen, het eenvoudige Noorse dienstmeisje dat j.l. zaterdag in het huwelijk is getreden met de miljoerxenzware Steven Rockefeller, in wiens familie het geld bijna niet meer te tellen is. En op de frisgewassen gezichtjes van allemaal is toen de romantische ver rukking te lezen geweest over de ze kerheid dat zoiets nog mogelijk is in deze tijd van straaljagers, atoom bommen, nozems en ingeblikt ver maak, dat met deze inmaak overi gens helemaal niet aan geestelijke voedzaamheid heeft gewonnen; inte gendeel, zodra men het blik opent, krijgt men maar al te dikwijls een kwalijk luchtje in de geestelijke neus, nietwaar NTS? Met een verwach tingsvol schokje hebben al die lieve meisjes zich gerealiseerd, dat het sprookje, dat ze vroeger als klein meisje met een brok in de keel gele zen hebben, geen sprookje is, of al thans een sprookje dat zich plotse ling in een stralende realiteit kan om zetten en van een hardwerkend dienstmeisje bij toverslag een grande dame kan maken. Zo is het inderdaad, beste meisjes, er gebeuren nog dagelijks wonderlij ke en blijde dingen in deze geplaagde en verdeelde wereld, die onder haar eigen grootheidsivaan staat te wan kelen. Maar deze Rockefeller-Ras- mussen-story moet alle Ali's en Co- ba s toch ook dit leren, namelijk dat het sprookje zich altijd voltrekt aan de eenvoudigen. Wie de eenvoud niet ivil kennen, zet ook het sprook je buiten de deur en zal nooit de dui zeling van het wonder ondergaan. Dat is dan de meer ernstige kant van het sprookje en deze story. De grap pige zijde ligt verscholen in de vraag: waarom gebeuren er zo weinig sprookjes van het kaliber Rockefel- ler-Rasmussen, ervan uitgaande dat het motto „van dienstbode tot mil jonairsvrouw" toch zo ongeveer de gedroomde levensloop van elke vrouiv is. Het antwoord hierop is even een voudig als het sprookje zelf omdat elke vrouw zo heerlijk inkonsekwent is, dat ze nooit met het eerste wil beginnen, maar wel altijd met het laatste wil eindigen. En daar steekt de sprookjesverteller natuurlijk een heel dik stokje voor, dat begrijpt u wel. Miljonairsvrouw worden, goed, best en prachtig - we hebben meer dan voldoende van die financiële zwaar gewichten, ook in Nederland - maar dan ook als dienstbode begin nen en niet meteen met een nerts om de blanke schouders in de auto van meneer willen stappen. Neeeerst schoenen poetsen, afwassen, dweilen, de was doen (op de hand) en een jaar of wat de hond uitlaten. Er staan ad vertenties genoeg in de kranten, die mogelijkheden te over bieden. Er val len natuurlijk wel een paar mevrou wen af wier financiële positie niet geheel in overeenstemming is met hun stand, maar zo links en rechts zit ten er toch nog wel die een vaste vloerbedekking van bankbiljetten kunnen leggen. Dan eerst nog even uitkijken of er een aardige zoon is die een forse portefeuille meekrijgt, dan tijdens je diensttijd je rekenen en taal een beetje ophalen, en klaar is- ie. Een bruiloft met vijf lopers en honderddrie-en-twintig kaarsen in de kerk, een plaatje in de krant, een bungalowtje van een ton en er is niemand die je nog wat doet. En daarna dan? Ja, en daar zit 'm voor mij - al leen voor mij, hoor - juist de kneep. Voor mij bestaat het sprookje maar uit één regel, die de laatste van elk sprookje is en ze leefden nog lang en gelukkig! De rest is, ook in dit R-R-sprookje, eigenlijk maar van heel weinig betekenis. Er zijn talloze eenvoudige meisjes, die met puissant rijke mannen in het huwelijk getreden zijn en daarmee de achtste hemel meenden binnen te stappen. Maar voor hoevelên is het daarna een echt sprookje geworden in een lang en gelukkig leven? Waarmee ik maar zeggen wil, dat het sprookje hele maal niet ligt in de miljoenen en de schittering, de pracht en het comfort welke je er voor kopen kunt, maar wel in de Liefde voor elkaar en de tevredenheid met hetgeen God je ge schonken heeft. Waaruit dan weer volgt, dat voor elk van ons het sprookje is weggelegd, ook zonder vijf lopers en honderddrie-en-twintig kaarsen in de kerk en met één regel in de krant en de misschien wat te kleine ruimte van een eenvoudig bo venhuis. Hetgeen u natuurlijk al lang wist. voorzitter wees er op dat dit niet te verwezenlijke is. omdat de gemeen te zich moet houden aan de door de provincie vastgestelde kampeerver- ordening. Bovendien is het billijk dat de gemeente voor verrichte werkzaamheden betaling ontvangt, zoals toch ook geschiedt ten aanzien van het verstrekken van andere vergunningen. Het kosteloos laten kamperen zou daarenboven niet bil lijk zijn tegenover de kampeerbe drijven, die onkosten hebben ge maakt voor de inrichting van hun terreinen. Besloten werd verder om een ge deelte van de oude weg Kaatsheu velDe Moer aan het openbare ver keer te onttrekken, omdat dit door verbetering, verbreding en recht trekking van deze verbinding niet meer als weg aan te merken is. Van dit gedeelte van de oude weg zal 159 m2 worden verkocht aan J. Zijl mans en 61 m2 aan M. Dingemans, tegen een prijs van 1.per m2. Aan dezelfde personen zal resp. 68 m2 en 122 m2 worden verhuurd te gen een prijs van resp. 1.en 2.per jaar. Ten behoeve van de realisering van het partiële uitbrei dingsplan Loon op Zand, zal van de Wed. M. v. Loon-Smits te Loon op Zand een perceel grond van 0.64.55 ha worden aangekocht, De raad besloot verder tot de on bewoonbaarverklaring van de wo ningen Erasstraat 63 en Hogezand- schel 6. Vervolgens werd overgegaan tot de benoeming van de commissies van advies als bedoeld in de Woon- ruimtewet 1947. In Kamer I (Kaats heuvel) werden gekozen: J. Brands, J. A. Groenendaal. J. W. Moolen- schot, B. v. Pelt en A. Ververs. In deze kamer keerden dus niet terug de heren A. Snaphaan, L. W, Broe ders en W. N. v. Kuijk. In Kamer II (Loon op Zand) werden gekozen: H. Berkelmans. J. v. d. Lee, W. Lig- tenberg. J. v. Noye en mej. C. A. L. v. Veldhoven. In deze kamer keer den dus niet terug de heren H. Th. v. d. Heuvel, J. C. v. Dongen, A. P. de Kort en M. J. IJpelaar. Omdat de Stichting „Natuurpark De Efteling" al haar schulden gaat inlossen, moest worden besloten tot de wijziging van de financiële ver houding tussen de gemeente en deze Stichting en in verband daarmede tot het overnemen van vaste geld leningen, welke door deze instelling zijn aangegaan onder garantie van de gemeente. Het geld. dat hierdoor voor de gemeente ter beschikking komt, zal worden aangewend voor de uitvoering van een aantal kapi- taalswerken. Desbetreffende voor stellen zullen t.z.t. aan de raad ter goedkeuring worden voorgelegd. Ten slotte besloot de raad op de meest eervolle wijze ontslag te ver lenen aan de heer J. M. G. van Ke- menade als ambtenaar van de bur gerlijke stand, overeenkomstig diens verzoek m.i.v. 1 okt. a.s. In de rondvraag informeerde de heer v. Kuijk naar de waterleiding voor de onrendabele gebieden. De voorzitter kon hierop antwoorden dat hierin nog dit jaar zal worden voorzien. De heer v. Noye bracht het bouw plan van de Stichting Hypotheek- fonds te Eindhoven voor Kaatsheu vel en Loon op Zand ter sprake. Er is 'n groot verschil tussen de bouw- kavels in Kaatsheuvel en Loon op Zand. Die in Loon op Zand zijn 15 meter dieper, hetgeen de heer Van Noye een belangrijke handicap voor de zelfbouwers achtte, want hier door stijgen ook de bouwkosten aanmerkelijk. En omdat het hier de bouw van eenvoudige arbeiderswo ningen geldt, me«nde spr. dat de animo voor deze zelfbouw niet bij zonder groot zou zijn. De voorzitter sprak er zijn ver wondering over uit dat de Stichting zich niet terstond tot het gemeente bestuur heeft gewend om deze aan gelegenheid eens nader te bespre ken. Overigens zal het niet mogelijk zijn om zonder meer veranderingen in de grootte der kavels aan te bren gen, omdat daardoor in ernstige ma te afbreuk zal worden gedaan aan 't van tevoren vastgestelde profiel van de straat. Indien de Stichting ande re bouwkavels zou wensen, dan zou dit in het verdere uitbreidingsplan van Loon op Zand bezien kunnen worden, maar dan zal er toch dit jaar van bouwen zeker geen sprake meer kunnen zijn, aldus de voorz.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1