BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en Langsiraatse Courani In Azië zwerven 22 miljoen mensen doelloos rond NAAR DE GROTE SCHOOL... Nog witter... strelend wit. MAAK BABY'S UITZET COMPLEET MET DE HANDIGE ZWITSAL BABYSET VRIJ lx Uit, Ws g' jkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen jofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week 82e JAARGANG No. 69 Abonnement: 22 cent per wee*: per kwartaal ƒ2.85 3.10 frauco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 In Azië alleen al zwerven 22 miljoen vluchtelingen rond, die zoeken naar een leven van vrij heid, verklaart een priester, die hulp zoekt voor vluchtelingen. In een onderzoek in verband met het Wereld Vluchtelingenjaar, spoort Mgr. Joseph H. Harnett aan in elke natie coinité's van vrijwilligers op te richten, ten einde de vluchtelingenproblemen oj) te lossen. De prelaat is de directeur voor het Verre Oosten van het Katho lieke Hulpfonds, Nationale Ka tholieke Welfare Conferentie, het Internationale hulpbureau van de Amerikaanse katholieke bis schoppen. „Het Internationale Vluchtelingenprobleem is 'n zaak van de Internationale Huipcomi- lé's", zeide Mgr. Harnett. I)e spoedige vestiging van 140.000 gevluchte Hongaren heeft aangetoond dat snelle oplossin gen mogelijk zijn. Maar miljoe nen andere vluchtelingen wach ten rustig oj) internationale hij stand. „Men schat dat gedurende tien jaar na de oorlog ongeveer 22 miljoen mensen in Azië zijn verjaagd", zo vervolgt hij. „In In dia is hij benadering één op de 42 mensen een vluchteling, in Viet nam een op de 12, in Pakistan een op de 11, in Korea een op de 4 en in Hongkong bijna een op de 3. Het groots'te deel van de 12.000 gevluchte Europeanen in China is er na de Russische revolutie van 1917 gekomen, een ander deel kwam voor de Nazi-vervolging. Tot op heden is hun verblijf in communistisch China onzeker." iMgr. Harnett zei, dat in 't Ver re Oosten internationale hulp op grote schaal nodig is, in het bij zonder voor de Chinezen in Hong kong en voor de vluchtelingen in India en Pakistan. Hij zei ook nog, dat instellingen van vrijwil lige hulp het in hun macht heb ben de oplossig van het probleem na te streven. Maar de Ver. Sta ten moeten er zorg voor dragen dat de meest noodzakelijke on derzoekingen leiden tot oplossin gen. Het grootste probleem ten aanzien van de vluchtelingen deelt hij mede de hernieuwde bes- tiging, zodat zij kunnen leven en werken als mensen. Hij zei dat de noodzakelijke ziekenhuizen, weeshuizen en an dere sociale verzorgingen niet aan vluchtelingen ter beschik king staan. „Als «evolg daarvan", gaat hij verder, „strijden de meeste vluch telingen dagelijks tegen 'n naakt bestaan en leven gewoonlijk in 'n slechte situatie. Weliswaar is grote sociale bijstand en vele stoffelijke hulp aan de vluchtelin gen besteed, maar de grondslag van de menselijke vraag, om te leven en werken als mensen, is hen voorbijgegaan". De priester zei ook dat er wei nig wordt gedaan om de vluchte lingen te helpen te kunnen emi greren. Hij zei, dat gewoonlijk al leen de gezonde en jonge vluchte lingen wordt toegestaan te emi greren en dat de ouden en zieken niet mogen komen, op een enke ling uitgezonderd. Mgr. Harnett riep op lot opheffing van be staande hindernissen voor de op- zuinig - geen roet - meer warmte lossing van hun vluchtelingen problemen en voegde er aan toe dat deze moeilijkheden kunnen worden overwonnen door zich opnieuw rekenschap te geven van de beginselen van de mense lijke gedragingen. „Als de vrije naties van de wereld van plan ziin de grootste problemen van de 20e eeuw op te lossen", zei hij, „zullen zij moeten beginnen de grondbeginselen te erkennen en (leze toepassen tot het welzijn van allen." Hij stelde voor dat de volgende stappen genomen zouden worden om de vluchtelingen te helpen: „Vrijheid van beweging moet ge garandeerd worden door 'n iden titeitskaart, die aanvaard wordt door alle vrije naties van de we reld en die een mens identificeert zonder hem te vernederen." BUITENLAND DE REIS VAN KROETSJEF IN AMERIKA. Het Witte Huis te Washington heeft het programma van Kroets- jefs reis door de Verenigde Sta len hekend gemaakt. De Russi sche reis zal op 15 september uit Washington vertrekken en op 27 september, eveneens in Washing ton, terugkeren. Kroetsjef zal zes Amerikaanse steden bezoeken: Washington, New York, Los An geles, San Francisco, Des Moines (Iowa) en Pittsburgh. De Ameri kaanse permanente vertegen woordiger bij de Verenigde Na ties, Lodge, zal de Russische pre mier on zijn reis vergezellen. Verwacht wordt dat president Eisenhower en premier Kroetsjef na de reis van laatstgenoemde door de Verenigde Staten zullen spreken over Berlijn, Duitsland en andere grote vraagstukken. Het is mogelijk, aldus Eisenho wers perscnef Hagerty, dat deze besprekingen worden gehouden in Camp David in Maryland, om absolute afzondering mogelijk te maken. President Eisenhower pleegt zich van tijd tot tijd in Camp David terug te trekken. Het reisplan voor Kroetsjef verschilt op verscheidene punten van dat van de vice-premieh Mi- kojan en Kozlof, respectievelijk in januari en juli van dit jaar. Opvallend is dat de stad Detroit, waar Mikojan met eieren is be kogeld en waar Kozlof door de burgemeester is genegeerd, niet op de lijst voorkomt, evenmin als de grote industriesteden Chi cago en Cleveland. In Washington verwacht men dat premier Kroetsjef bij zijn be sprekingen met president Eisen hower ook de eisen van commu nistisch China aan de orde zal stellen. Zoals bekend, wenst Pe king de vrije hand om tegen For mosa op te treden, terugtrekking van de Amerikaanse lucht- en vlootstrijdkrachten uit het wes- In de plaats van de exportcer tificaten zal een nieuw systeem voor de heffing van uitvoerrech ten worden ingevoerd. De maat regelen zijn maandagavond van kracht geworden. POTVERTEREN. In een vorig nummer hebben we 't behad ove'r „potverteren" bij de K.S.G. te Luxemburg. Die schijnt toch al aardig in haar slappe was te zitten. Uit haar rekenkamer (bestaande uit één man), blijkt dat ze 't vorig jaar 76 miljoen gulden heeft overgehouden, hoewel er toch niet zo spaarzaam wordt geleefd. Zo las men in dit rapport dat een nachtwaker 1200 per maand verdient, een bel in een huis te Londen kostte 900, een af scheidsfeestje 14.000, een di- nertje in Brussel 13.000. -Een handige Nederlander dacht vorig jaar, dat er misschien wel brood zat in het organiseren van een Europese manifestatie in het Heyselstadion te Brussel. Er zat brood in, zeker voor hem. Dat bleek, toen hij in contact kwam met de voorlichtingsdienst van de Kolen- en Staalgemeenschap. Die begon met hem vijfduizend gulden te geven „ter dekking van de eerste kosten". De enige voor waarde was, dat het geld zou te rugbetaald worden, als de mani festatie doorgang zou vinden. Natuurlijk ging de manifestatie n ie t door en de K.S.G. was vijf duizend gulden lichter. PAARD „VERDIENDE" VIJF MILJOEN. „Round Table", een vijfjarige volbloed, is hard op weg een le gendarisch paard te worden. Za terdag behaalde de volbloed, ge reden door Willie Schoemaker, te Chicago zijn 40e overwinning. Die zege leverde eigenaar Travis Kerr het lieve sommetje op van 125.000 dollar, dat is bijna een half miljoen gulden. Doch dat bedrag was niet de voornaamste oorzaak van de opwinding rond de renbaan. Ook de omstandig- ben aangekondigd in Nederland te willen blijven. Zij zullen moe ten verhuizen." Dat verklaarde dinsdag de nieuwe staatssecreta ris van Buitenlandse Zaken, dr. H. R. van Houten, tijdens een persontvangst. In het algemeen zullen alle bewoonde grensstro ken worden overgedragen. Slechts een paar onbewoonde stukjes blijven bij Nederland. Daar betreft het voornamelijk 't rechttrekken van de grens langs kanalen. Er zal in El ten en Tud- dcren geen volksstemming wor den gehouden, aldus de staatsse cretaris. Met uitzondering van nog en kele financiële details en aspec ten rond de Rijnvaart is nu vol ledige overeenstemming bereikt tussen de beide regeringsdelega ties over alle onderhandelings punten. Ambtelijke commissies van de twee landen zijn thans bezig met het opstellen van de verdrag tekst. BIJ EEN JAARPRODUKTIE VAN 90.000 OMSTREEKS 1964 UIT WONINGNOOD. Het is mogelijk het woningte kort in ongeveer vijf jaar uit de wereld te helpen, maar dan is een voortzetting in de omvang, die de bouw in 1957 en 1958 had (tegen de 90.000 woningen) noodzake lijk. Wat de vooruitzichten voor 1959 betreft, moet echter ernstig rekening worden gehouden met een zekere teruggang in het aan tal voltooide woningen en wel tot omstreeks 80 duizend. Dit schrijft de centrale directie van Volks huisvesting en Bouwnijverheid in haar jaarverslag over 1958. In 1959 werd, aldus 't jaarver slag, een grote prestatie geleverd met de bouw van ruim 89.000 wo ningen, die het statistische wo ningtekort met 23.000 deed dalen en terugbracht op 120.000. (Een daling met 15 percent). Dat deze teruggang vergeleken met de vele nieuwbouw zo gering was is een gevolg van de grote toe- telijke deel van de Stille Oceaan, erkenning als een grote mogend heid en een zetel in de V. N. Diplomatieke waarnemers in de Amerikaanse hoofdstad nemen aan, dat de samenwerking tussen Moskou en Peking even hecht is als ooit, ondanks onofficiële be richten dat de Chinezen niet erg gelukkig zouden zijn met de ont moeting van de regeringsleiders van de Sovjet-Unie en Amerika. Als Kroetsjef de kwestie van communistisch China aan de or de stelt, zal president Eisenho wer zijn voorwaarden voor een basis van een regeling in 't Verre Oosten herhalen, namelijk dat Peking vijf Amerikaanse burgers vrij laat, die het thans gevangen houdt, dat er een politieke rege ling van de Koreaanse kwestie tot stand komt, dat de Chinese communisten afzien van het ge bruik van geweld als middel om politiek in het Verre Oosten te bedrijven en dat er een einde komt aan de infiltratie en de on dermijnende activiteit in de min der ontwikkelde gebieden in zuid oost Azië, aldus menen waarne mers in Washington. INDONESIË GAAT GELD SANEREN. De Indonesische regering heeft monetaire hervormingsmaatrege len van ingrijpende aard afge kondigd. Het huidige stelsel tot uitgifte van exportcertificaten wordt afgeschaft, spaarbankreke ningen boven 25.000 rupiah wor den voor 90 procent geblokkeerd en de bankbiljetten van 1000 en 500 rupiah krijgen een waarde van resp. 100 en 50 rupiah. De bevroren .spaarbankreke ningen zullen worden beschouwd als een lening op lange termijn aan de regering. Uitzonderingen zullen worden gemaakt voor so ciale instellingen en regeringsor ganisaties, als deze om ontdooi ing van hun rekening mochten verzoeken. heid dat Round Table het drie jaar oude record over de ruim 1900 meter met 0.8 sec. verbeter de, was daar niet de schuld van. De voornaamste reden daarvan was, dat Round Table als eerste paard in de geschiedenis meer dan anderhalf miljoen dollar voor zijn eigenaar had gewonnen. De totale „verdiensten" van Round Table bedragen 1.541.889 dollar, dat is ruim 5.850.000 gul den. En dan te bedenken dat het paard zijn „loopbaan' pas in 1956 begon... BINNENLAND NTS EIST RECLAME IN TV OP. Op verzoek van staatssecreta ris mr. Y. Scholten van O. K. en W. heeft het NTS-bestuur na een persoonlijk onderhoud op het mi nisterie hem in een nota zijn zienswijze bekend gemaakt over de reclame in de televisie. De kern van die nota is de opvatting dat de opdracht tot het invoeren van reclame gegeven moet wor den aan de Nederlandse Televi sie-stichting, zo vernemen wij. De staatssecretaris had om deze nota gevraagd, omdat hij wilde weten hoe de algemene opinie van de gezamenlijke omroepvere nigingen nu luidde, nadat in het verleden de Hilversumse meer derheid principieel tegen elke vorm van reclame in de televisie gekant was. GEVANGENEN ONTSNAPT. Voor de tweede maal in kort tijdsbestek zijn in Arnhem twee gevangenen ontsnapt. Nadat de 26-jarige F. W. en de 28-jarige A. H. in de nacht van vrijdag op za terdag wisten te ontvluchten uit een cel in het huis van bewaring aan de Walburgstraat, zijn maan dagmiddag om kwart voor 5 de 30-jarige T. W. B. en de 26-jagire G. W. K. op een simpele manier uit de gevangenis aan de Wilhel- minastraat te Arnhem ontkomen. RADIO-NIEUWS STRAKS OM HALF ELF EN MIDDERNACHT. De uitzending van de radio nieuwsdienst om des avonds elf uur zal vervroegd worden tot half elf; daarna volgt nog een slot- uitzending van 5 tot 8 minuten voor middernacht. Deze regeling treedt vermoedelijk eind septem ber in werking. VOLLEDIG AKKOORD OVER DUITSE SCHADEVERGOEDING „Elten en Tudderen zullen wor den teruggegeven aan W.-Duits- land. Reeds enkele tientallen Ne derlanders in die gebieden heb- Zorgen de ouders voor de lichaamsbeweging Wanneer een kind naar school gaat, kan het daar behalve lezen, schrijven en rekenen nog meer dingen aanleren, waarvan het in zijn latere leven plezier zal bele ven. Wij noemen daarvan: zin voor orde en regelmaat, omgaan met andere mensen,, zich aanpassen aan allerlei omstandigheden, en door de omgang met kameraad jes leert het ook leiding geven en leiding aanvaarden. Dat alles is vermoeiender en inspannender dan het bij opper vlakkige beschouwing wel lijkt, vooral voor het kind, dat op zijn zesde jaar de eerste kennisma king met het schoolleven onder gaat. Zo'n kind heeft heel wat te verwerken, ook al vormde de kleuterschool reeds een over gangsperiode tussen tussen de besloten huiselijkheid van het gezin van de allervroegste levens jaren en de nieuwe eisen die door de „grote school" worden gesteld. Armen over elkaar. Inspannend en vermoeiend is bovenal 't stilzitten in een bank, een heel onpleizierige gewoonte, waaraan ondanks de vele ver nieuwingen bij het onderwijs nog veelal streng de hand wordt gehouden. Niet alleen de zesjarigen, maar even goed de oudere schooljon gens en -meisjes, hebben nog bij zonder veel behoefte aan bewe ging. De karig toegemeten gym nastieklessen kunnen in die grote behoefte aan beweging niet voor zien. Wanneer het starre onderwijs systeem en de akelige overvul- ling van de klassen zo'n stroe ve lichamelijke discipline vergen, laten de ouders er dan tenminste voor zorgen, dat in de vrije tijd van de kinderen het noodzakelij ke tegenwicht wordt geschapen. Geen boodschappen. terrein zijn met veel licht en stof vrije lucht, een plek waar de kin deren niet in botsing komen met geërgerde volwassenen, die er be grijpelijkerwijze het land aan nebben in een voetbalwedstrijd verwikkeld te raken, wanneer ze op straat wandelen of fietsen. Dit betekent dus, dat er in de vrije uren van jonge schoolkin deren maar geen beslag op hen Onzuiver bloed oorzaak van Rheumatische Pijnen. Kruschen Salts zuivert Uw bloed en zo voelt ge U al gauw weer een ander mens. vloed van gezinnen uit Indonesië, van de sterke natuurlijke toene ming van het aatal gezinnen (die alleen al jaarlijks een aanbouw van ongeveer 50.000 woningen vergt) en van de noodzakelijke opruiming van 8500 krotten. Dit jaar en daarna zal het aantal im migranten verminderen en ko men dus meer woningen beschik baar voor 't inlopen van de ach terstand. Veel winst is daar ech ter niet uit te halen, want krot opruiming en sanering zullen grotere eisen gaan stellen. DE LAATSTE PAARDEKRACHTEN. Deze maand sluit de laatste stalhouderij in Amsterdam en stappen maar 8 paarden de laat ste maal voor de thans ten dode opgeschreven trouwkoetsjes. Na vele levenslustige voorgangers moeten nu deze levende paarde- krachten het vervoer van stra lende bruiciies en opgedofte brui degoms staken, omdat de klandi zie blijkbaar het gemak van staal en chroom verkiest boven de ro mantiek van klepperende hoeven en wapperende pluimen. Verdwenen is de ponny-kar en de Jan-Plezier van onze jeugd. Leeg en verlaten de standplaats van de open victoria's met koet sier in lakense jas en met hoge zije. Verkocht is de hit van onze groenteman. Opgeruimd zijn de blessen van Van Gend Loos. Verdwenen zijn de paardetranïen de sleperskar. Weg zijn de Bra bantse hengsten van de bierbrou werij en met rupsbanden ploegt de moderne cavalerie over de rui terpaden van onze Veluwe, waar vroeger de „Gele Rijders" heen- stoven. In vele gemeenten van ons land is het paard tot een zeldzame ver schijning geworden, waar onze kinderen verwonderd, een tikje bang, maar toch reikhalzend naar uit- en opzien. Zo vergaat de glorie van een dicht bebouwd land, dat wel toe neemt in aantal zielen en opeen gestapelde steenblikken, maar te- nauwernood een plaats gunt aan andere levende lichamen dan die van de zelfzuchtige mens. P. NED. ELFTAL NAAR W. K. VOETBAL IN CHILI. Het Bondsbestuur van de KNVB heeft besloten, het Nederlands elftal in te schrijven voor 't tour- nooi om het wereldkampioen schap 1962. De eindronden van dit tournooi worden in de periode van 15 juli tot 5 laugustus in verschillende plaatsen in Chili gespeeld. De di verse landen zullen zich via voor ronden in het eindtournooi moe ten plaatsen. De schoolgaande jeugd moet gelegenheid krijgen om na vier uur en op woensdag- en zaterdag middag te draven, te klimmen, te schommelen en te ballen, liefst op een daarvoor bestemd speel veld. Dat moet dan bij voorkeur een moet worden gelegd met bood schappen doen of met extra les sen. Van het eerste tot het zesde schooljaar worden ze trouwens pas geleidelijk rijp voor lessen in muziek of handenarbeid. Een sportvereniging. En zelfs voor de jongens en de meisjes van de hoogste klassen moet toch altijd nog lichaamsbe weging in de buitenlucht moge lijk 7j]n. Zij zijn er dan langza merhand aan toe zich bij de een of andere sportvereniging aan te sluiten. Persoonlijke voorkeur mag daarin vanzelfsprekend een woordje meespreken. Sport is evenzeer een middel tot opvoeding als de school dat is. De kinderen zelf zijn zich daar niet zozeer van bewust, maar hun ouders moeten er wel aan denken dat de lichamelijke en geestelijke gezondheid van hun zoon ol dochter óók met de sportbeoefe ning is gebaat. Zo nodig zullen zij zich daarom dus op de hoogte stellen van de verschillende mogelijkheden, zul len zij er op toezien welke sport hun kind kiest en in welke omge ving het in zijn vrije tijd terecht komt. Dr. A. Br. Uit de Provincie TERUGKEER VAN MGR. BEKKERS. Op vrijdag 28 augustus keert mgr. W. M. Bekkers, bisschop coadjutor van 's-Hertogenbosch, van zijn reis door de Ver. Staten en Canada in Nederland terug. Om 10.45 uur arriveert 't char tervliegtuig van de Pan Ameri can Airways, waarmee mgr. Bek kers zijn reis maakt, op Schiphol. Met' hetzelfde vliegtuig dat door bemiddeling van de RAP- TIM deze vlucht maakt, komen oj) Schiphol aan Ir. J. Wellen, lid van het bestuur der Katholieke Centrale Emigratiestichting en 'n groot gezelschaj) Brabantse va ders en moeders, die onder aus- jiiciën van de Noord-Brabantse Christelijke Boeren- en Tuinders- bond voor enige weken een be zoek hebben gebracht aan hun kinderen in Canada. BURGEMEESTER VAN ST. MICHIELSGESTEL MET ZIEKTEVERLOF. De burgemeester van St. Mi chielsgestel, mr. W. C. A. Fran- cissen heeft een verzoek om ziek teverlof ingediend, hetgeen hem is verleend. Naar wij vernemen, heeft de rijksrecherche in samenwerking met de fiscale recherche onge veer anderhalve week geleden 'n onderzoek in de gemeente St. Mi chielsgestel ingesteld. Dit onder zoek zou de burgemeester aanlei ding hebben gegeven het verzoek om ziekteverlof in te dienen. Brab. Dagbl. CIRCUS KRONE KREEG 35.000 BEZOEKERS. Na de laatste voorstelling van Circus Krone vernamen wij, dat het totale aantal betalende be zoekers aan het circus 35.000 be dragen heeft, wat boven de globa le raming vooraf van de directie ging. Om kwart voor elf zondag avond werd met de afbraak van het circus beginnen, om twee uur 's nachts stond er al niets meer van overeind en was het meren deel van het materiaal al op weg naar Eindhoven. .8 AUGUSTUS 1959 DE' ECHO OTHEÏ ZUIDEN OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES: „ECHO" voor oliehaarden petroleum DE HAARDOUE met hef hoogste rendement D&arom - wacht er niet mee. Begin de weldadige Kruschenkuur liever vandaag dan morgen. Kruschen spoort Uw bloedzuive rende organen aan tot krachtiger werking. Die worden als 't ware verjongd en her krijgen zo de kracht, om onzuiverheden uit het bloed te jagen en daarmee de oorzaak van Uw pijnen te verdrijven. CM O-B tP J f -» .j a

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1