BINNEN- EN BUITENLAND DRUNEN Waalwijkse en Langsiraaise Courani Nieuwkuijk r PRINSES WILHELMINA 79 JAAR. Vandaag, 31 augustus, is het de dag, waarop H. K. H. Prinses Wil- helmina 79 jaar wordt. 31 Augustus is een datum die vooral voor de ouderen onder ons een begrip is ge worden. Vroeger betekende het „ko ninginnedag", de dag waarop de moeder des vaderlands in het een-' trum van de belangstelling van allen stond. Op wens van H. K. H. wordt deze dag tegenwoordig zeer bescheiden gevierd, want de prinses geniet nu van een welverdiende rust op het haar zo geliefde „Het Loo", waar zij nu volop gelegenheid heeft zich aan haar liefhebberijen te geven. In weerwil van de bescheiden her denking van haar geboortedatum is deze dag voor zeer velen nog altijd een hoogtijdag. Deze dag herinnert ons steeds aan 't enorm vele wat Prinses Wilhelmina, gedurende 50 jaren, maar speciaal in de oorlogs jaren, voor ons is geweest en gedaan heeft. Wij wensen H. K. H. nog vele jaren in rust en geluk temidden van haar volk, waarvoor zij zoveel deed. ONDERNEMINGEN EISEN THEE OP. De Nederlandse eigenaren van de Indonesische genationaliseerde thee ondernemingen hebben het Belgische concern „Soconabel", dat met Dja karta een overeenkomst heeft geslo- t voor de veiling van Indonesische thee in Antwerpen, gewaarschuwd, dat zij zich op de van hun plantages afkomstige thee „alle rechten voor behouden, met inbegrip van een eventuele gerechtelijke actie". HEVIGE STRIJD GEMELD AAN INDIAAS - CHINESE GRENS. India stuurt troepenversterkingen naar het noordoostelijke grensgebied waar communistisch Chinese soldaten Indiase posten hebben bezet. Bij Jor- hat in Assam wordt een operationeel hoofdkwartier opgericht. Volgens be richten in de Indiase pers, zouden bij nieuwe hevige vuurgevechten tussen Indiase en Chinese soldaten aan de grens, vele doden gevallen zijn. In officiële kringen te New Deli zijn echter geen berichten over gevechten ontvangen. Bij het consulaat-generaal van communistisch China in Calcut ta is door een menigte een demon stratie gehouden.President Eisenho wer en de westerse leiders zijn van de laatste ontwikkelingen in India op de hoogte gesteld. Aangenomen wordt dat India zal trachten de kwestie on derling met Peking te regelen en de zaken niet op de spits te drijven. KAREL LOTSY OVERLEDEN. Te Koog aan de Zaan is in de nacht van zaterdag op zondag op 66-jarige leeftijd de heer Karei Lotsy overle den. Hij was een der grote figuren in de Nederlandse sport en onder meer voorzitter van de Nederlandse sportfederatie en vice-voorzitter van de internationale voetbalfederatie. De heer Lotsy was voorts directeur van de brandverzekering-maatschap- pij Holland van 1853. BRANDKAST VOL JUWELEN MEEGENOMEN. Een gezelllig feestje, maar on achtzaamheid bij het samenstellen van de gastenlijst heeft de Britse textielmagnaat Louis Rawlings een klein miljoen aan juwelen armer ge maakt. Drie of vier mannen die don derdagnacht met tientallen andere gasten in de villa van de fabrikant in Cap d'Antibes feestvierden, benutten de gelegenheid niet alleen om gratis te eten en te drinken, maar tevens om zich de plattegrond van het buiten verblijf grondig in het geheugen te prenten. Vrijdagnacht keerden zij met een snelle boot terug, landden ge ruisloos op het privé-strand, beslopen een trap van honderd treden naar het terras, drongen door een raam naar binnen, wandelden een slaapkamer binnen en vertrokken met een tachtig kilo zware brandkast, gevuld met ju welen ter waarde van rond een mil joen gulden. Sindsdien zijn ze spoor loos. TWEE MOORDEN DOOR N. YORKSE NOZEMS. Bij een bloedig gevecht tussen twee jeugdbenden in New York zijn zater dagnacht twee 16-jarige jongens met messteken om het leven gebracht. Een derde jong werd levensgevaarlijk ge wond. De vechtpartij speelde zich in dezelfde wijken af, waar vorige week bij botsingen tussen nozems een 15- jarig negermeisje werd doodgescho ten en een 14-jarige jongen door mes steken het leven verloor. De politie heeft vijf jongens gearresteerd. NOZEMS BRACHTEN VERKEER IN DE WAR IN AMSTERDAM. De hoop, dat de Amsterdamse no zems door het krachtdadige, welover wogen optreden van de politie thuis zouden blijven en de binnenstad ge durende het week-einde niet meer op geschrikt zou worden door sabelge- kletter, is ongegrond gebleken. Wa ren zaterdagavond alleen wat scher mutselingen op het Koningsplein, de Kalverstraat en in de Nieuwe Nieuw- straat, zondagavond toen zwart ge helmde politiemannen van de kara bijnbrigade werden ingezet op de Dam, werd er een complete veldslag geleverd. MAANDAG 31 AUGUSTUS 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week HANDBOOG. Elshout WIST U DAT Vlijmen Haarsteeg FOKVARKENSDAG Sprang VrBjh.-Capelle Duivensport Raamsdonk Raamsdonksveer Dongen DE ECHO VM HEI ZUIDEN 82e JAARGANG No. 70 Abonnement: 22 cent per week; per kwartaal 2.35 3.10 franco p.p. f Advertentieprijs: 10 cent per m.m. 'Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 BureauxGROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES: „ECHO- De Wet's Zonen hielden op 24 augus tus op haar banen het jaarlijkse prijsschie ten. Het schieten had plaats op gelukspa- pier. Er heerste een bijzonder prettige stem ming. De prijzen werden behaald door: 1 J. Klerks 155; 2 W. van Son 148; 3 Jos de Gouw 131; 4 H. van Bladel 129; 5 C. van den Hoven 123; 6 G. de Gouw 122; 7 A. de Gouw 119; 8 J. de Brouwer 10; 9 B. Brok 104; 10 W. van Drunen 100; 11 A. van Bladel 99; 12 B. de Vaan 91; 13 N. van Bladel 79; 14 H. de Kruif 67; 15 M. van Son 65; 16 J. Brok 62. RENNERSNIEUWS. Tini van der Lee werd zondag in de Ronde van Liempde no. 2. Na een harde en taaie strijd werd Walravens no. 1. Deze beide renners lagen tesamen de laatste ron des aan kop. Van den Hoven werd deze week bij de wedstrijden om het militair kampioenschap no. 18. A.s. zondag gaat v. d. Lee naar Vessem in Limburg. Zij die de reis per bus willen meemaken, moeten zich voor a.s. donder dag opgeven. KOOKDEMONSTRATIE. De kookdemonstratie die vorige week in de Hoge Braken reeds tweemaal is gege ven, zal a.s. dinsdag wegens de grote be langstelling nog eens worden herhaaldo AGENDA. Maandag 31 augustus 7.30 uur Trainen TTVD, Grotestr. 8. 8 u. Clubavond Steeds Hoger, v. d. Geit. Dinsdag 1 september 7 uur Trainen DVC junioren. 8 uur Voorlichtingsavond Ruilverkaveling café Elshout. 8 uur Clubavond OOG, café v. d. Geit.. 8 uur Kookdemonstratie Hoge Braken. Woensdag 2 september 7 uur Trainen DVC senioren. 7 uur Trainen Vollybalclub. 8 uur Heute Blau und Morgen Blau, 18 jaar, Hoge Braken. 8 uur Clubavond DVP, café Klerks. 8 uur Clubavond OOG, café Elshout. 8 uur Clubavond Nooit Gedacht, café v. d. Geit. 8 uur Clubavond Prins Bernhard, Hotel Royal. Donderdag 7 uur Trainen DVC junioren. 7.30 uur Trainen TTVD, Grotestr. 8. 8 uur Repetitie Cantabele, zaal zafé Els hout. VLIEGERWEDSTRIJD. Voor de vliegerwedstrijd voor de jeugd tot 14 jaar was maar een matige belang stelling. Na lang wikken en wegen kon de jury de volgende prijzen toekennen. Voor de vliegers die het mooiste stonden: le prijs Mary van Wezel; 2e Jan van Sluisveld; 3e Wim de Kruyf. Voor de mooiste vlieger: le prijs Jan van Venrooy; 2e Berthie Jonkers. De overige prijzen werden onder de andere deelnemers verloot. GESLAAGD. De dames Jeanne Lommers en Dymphie v. d. Besselaar slaagden te 's-Bosch voor het diploma machineschrijven. NAAR CONCOURS. A.s. zondag zal de gemengde zangver eniging Uitspanning door Inspanning deel nemen aan het zangconcours dat te Oister- wijk wordt gehouden. Ze zal daar uitkomen in de afdeling Uitmuntendheid en wel met de volgende nummers: Verbum Caro, da Vittoria, en De Vastenavond van Alb. de Klerk. Belangstellenden kunnen a.s. zaterdag de extra repetitie bijwonen die in het clublo kaal, café Klerks, wordt gehouden. VOLKSSPELEN. Door de buurtschap Wolfshoek werden voor de jeugd volksspelen georganiseerd en voor de ouderen een gecostumeerde voet balwedstrijd. Voor beiden was vanzelfsprekend veel belangstelling. De jeugd wert^ royaal ge- tracteerd. 's Avonds was er voor de oude ren in de veilinghallen een goed verzorgde balavond. Regelmatig weet het bestuur iets te organiseren waardoor de eenheid in de buurtschap blijft gehandhaafd. DORPSOPBRENGSTEN. Tengevoge van de droogte bleven de dorpsopbrengsten ver beneden normaal. Het is gebleken dat vele boerenbedrijven zwaar gedupeerd zijn door de aanhoudende droogte van deze zomer. De resultaten van rogge zijn gehalveerd, terwijl er van de ha ver maar een derde is terecht gekomen. Voor de aardappelen- en bietenoogst is het thans nog wat vroeg om concrete cijfers te geven, maar ook ten opzichte van deze ge wassen zijn de verwachtingen niet hoog gespannen. Op de gemengde bedrijven heeft men nog vroegtijdig stoppelknollen kunnen zaaien, zodat de hoop, indien het weer meewerkt, gevestigd is, op een goede aan vulling van het nijpende rundvoedertekort. Eerst de komende winter zal de schade aan het licht treden. Dat deze schade groot is, staat buiten twijfel reeds vast. DONATEURSWERVING. Teneinde onze voetbalclub in de gele genheid te stellen op haar nieuw in gebruik te nemen voetbalterrein kleedkamers te bouwen, heeft men een actie op touw gezet voor het aanwerven van donateurs. Hier voor wordt een huis aan huis-bezoek ge houden. Tot op heden heeft deze actie naar we vernemen een goed succes. Vanaf MORGEN een R in de maand voorkomt? dus Levertraan en Vita- minetljd. Davltamon W, AmDm' Halitran U kunt het kopen bij DINA DUMOULIN's DROGISTERIJ Grotestraat 327 Je#- 3071 Waalwijk KORFBALVER. NEVER DOWN. Dinsdagavond 1 september vergadering van de Vlijmense Korfbalvereniging Never Down in het Patronaat. Aanvang 7 uur. In verband met de nieuwe competitie die in september aanvangt is trouwe opkomst gewenst. Bent u niet aanwezig, dan zult u zich zonder meer neer moeten leggen bij de besluiten die worden genomen. CONCERT HARMONIE CONCORDIA. Zondagavond gaf de Harmonie Conons dia een geslaagd concert op het Plein. Er was flinke belangstelling. WEDVLUCHT. Zondag hield de Postduivenvereniging De Zwaluw een wedvlucht vanuit Orleans; los .15 uur; eerste duif 13-06-24, laatste prijs winnende duif 17-05-55. Uitslag als volgt C Diepstraten 1, 2, 3, 22; B v Esdonk 4, 37; Tr v Overdijk 5, 23; L Meesters 6; Th v Bokhoven 7; M Nicols 8, 18, 33; L de Laat 9; K Kiviet 10; R v Esdonk 11; P Vermeulen 12, 21; J Kiviets 13, 15, 27, 31; A Kuijs 14, 26, 39; W Strengers 16, 17; J v d Heuvel 19; M de Laat 20; C v Heivoort 24; H Pelders 25; v Esch-Parijs 28. 29; A de Vaan 30, 32; P v Dal 34; H Mommersteeg 35; M Libregts 36; J v d Broek 38; W v Ravensteijn 40. Zondag hield de Postduivenver. de Zwa-. luw een wedvlucht vanuit Vlisingen; los 9 uur, eerste duif 10.49.-; laatste prijswin nende duif 11 -l-*59. Uitslag als volgt: L v Esch-Parijs 1, 8; J v d Dungen 2, 3; j v Stokkum 4; Th v Overdijk 5; W v Vugt 6, 9; C Diepstraten 7; H de Vaan 10, 13; Jas Kuijs 11, 14; J v Engelen 12. VOETBAL. Vlijmense Boys 2 - Heusden 2, 1-1. Het tweede elftal van de Vlijmense Boys speelde een vriendschappelijke wedstrijd te gen Heusden 2. De puntjes werden broeder lijk gedeeld. Vlijmen 2 stelde wat teleur, daar men zeker een kleine overwinning had verwacht. Volgende keer beter, Boys. MOOI SUCCES. In de wielen van de Visclub de Hut wist de 12-jarige scholier Jantje Vermeu len een karper van 6 pond en een zeelt van 3 pond te verschalken. De Visclub de Hut heeft een jeugdver eniging die ieder jaar met 54 jeugdige vis-. 6ertjes strijdt onder leiding van Bast. v. d. Wiel, om prachtige prijzen. TIEN JAAR KON. WILHELMINA- FONDS VOOR DE KANKER BESTRIJDING. Dit jaar bestaat het Koningin Wilhel- minafonds voor de Kankerbestrijding 10 jaar. Gezien de algemene bekendheid die dit fonds in luttele jaren heeft gekregen, is het welhaast onbegrijpelijk dat deze ver- criging eerst 10 jaar geleden werd opge richt. Kanker is een vraagstuk dat in het centrum van de belangstelling staat. Daar- 1 m wordt de collecte die in Vlijmen wordt gehouden van 31 aug. tot 5 sept, warm aan bevolen. Wij hopen dat de goede beurt die Vlijmen in voorgaande jaren heeft gemaakr, bestendigd zal blijven. SCHERPSCHUTTERSVER. JULIANA. De Vlijmense scherpschuttersvereniging Juliana hield een onderlinge schietwed strijd. Na spannende strijd was de uitslag uls volgt: le prijs Th Pullens; 2 A. van Bij tten; 3 Jan Verboord; 4 Fr. Luijben; 5 A v Vugt; 6 B. v. Eggelen; 7 G. van Engelen; 8 J. van Bijnen; 9 H. Venis; 10 H. de Gouw. ZILVEREN JUBILEUM. Frater M. Egberto (J. Wagemakers), die ruim 10 jaar als Frater onderwijzer werk zaam is geweest te Vlijmen aan de R.K. Jongensschool, vierde zaterdag 29 aug. te Tilburg zijn zilveren jubileum. Vele geluk wensen uit Vlijmen mocht deze sympathieke frater Egberto ontvangen, waaronder ook van het alom bekende knapenkoor. VLIJMENSE BOYS - TAXANDRIA, 2-4 Zondag 30 aug. speelden de Vlijmense Boys een vriendschappelijke wedstrijd te gen de tweede klasser Taxandria uit Ois- terwijk. De Boys waren het eerst in de aan val, maar brachten het niet verder dan de hechte verdediging van Taxandria, die het korte samenspel van de Boys spoedig door had. Taxandria zette enkele goede aanval len op, die echter niets opleverden. De Boysverdediging was op haar post en zette met verre trappen de voorhoede weer aan het werk. Na 25 min. spelen ontstond het eerste doelpunt van de Boys. Bij een goede aanval gaf de linksbuiten een afgemeten pas aan H. Maas, die de doelman van Taxan dria verraste, 1-0. Lang hadden de Boys hier geen plezier van, want uit een goede aanval kopte de Taxandria-midvoor laag en onhoudbaar langs doelman de Wijs, 1-1. Met deze stand kwam de rust. Na de rust was Taxandria eerst in de aanval. De linksbinnen kreeg een mooie kans, maar de bal ging naast het verlaten doel. De bal kwam bij een Boys-aanval bij rechtsbuiten van Heivoort, die langs een tegenstander heen ging en goed voor doel plaatste en Maas was er als de kippen bij om de Boys weer de leiding te geven. Taxandria zag het gevaar en zette alles op alles; de verdediging drong mede naar voren. De midvoar kreeg een goede pas van de rechtsbuiten, die geen fout maakte, 2-2 gelijk. Taxandria bleef in de aanval en de linksbuiten, die langs de Boysverdediging glipte, schoot onhoudbaar in, 2-3. Dit was nog niet voldoende, want in de 14e min. na rust maakte de rechtsbinnen er 2-4 van. Op vrijdag 28 aug. j.l. hielden de var- kensfokverenigingen van Drunen, Elshout en Haarsteeg en omgeving op het terrein achter café J. van Oyen een gezamenlijke fokvarkensdag. Het doel van zo'n dag is om in een onderlinge sportieve kamp de re sultaten van de varkensfokkers door des kundigen vast te laten stellen, zulks tot ver betering van de kwaliteit en de kwantiteit van de aangevoerde dieren. De jury werd gevormd door de heren J. Aarts, voorzitter van het Noord-Brabants Varkensstamboek, J. Vrijsen, hoofdinspecteur, W. Vrijsen, in-, specteur en M. Verhoeven, fokker uit Es- beek. Als arbiter trad op ir. Veldman, van het Rijksveeteeltconsulentschap, die tevens na afloop van elke gekeurde rubriek een nadere uitleg gaf. Verheugend was het voor al, dat de publieke belangstelling voor deze jaarlijks terugkerende dag steeds groter wordt naar schatting waren ongeveer 300 personen aanwezig toen de keuringen een aanvang namen. De aanvoer van 120 stuks werd door de jury aan een nauwkeurige inspectie onderworpen en haar oordeel was dat de fokkerij in het gebied van de mid den- en oostelijke Langstraat sterk vooruit gaat, vooral de rubrieken zeugen vertoonden veel goede varkens, terwijl de rubrieken jonge varkens iets minder waren dan de zeugen. De diverse uitslagen waren Rubriek 1, Beren geboren voor 1-7-1958: 1 A, eig. M. J. Pulles Haarsteeg; 1 B eig. C. Pullens-de Jong Waalwijk; 2 A eig. Fokver. Drunen - Elshout; 2 B eig. J. Zeeu wen Haarsteeg. Rubriek 2, Beren geboren na 1-7.1958: 1 A eig. Fokver. Drunen - Elshout; 2 A eig. Abdij Mariënkroon Nieuwkuijk; 3 A eig. Fokver. Drunen - Elshout; 2 B eig. M. J. Pulles Haarsteeg; 3 B eig. J. Zeeuwen Haarsteeg; 2 C eig. C. Verschuren Herpt. Rubriek 3, Zeugen geboren voor 1-1-'57. 1 A eig. A. van Eggelen Bokhoven; 2 A eig. M. J. Pulles Haarsteeg; 2 B eig. A. Brands Drunen; 3 B eig. J. Zeeuwen Haar steeg; 3 C eig. J. Pulles Haarsteeg. Rubriek 4, Zeugen geboren tussen 1-1-'57 en l-6-'57: 1 A eig. A. Vughts Bokhoven; 2 A eig. C. Pullens-de Jong Waalwijk; 1 B eig. Gebr. v. Oyen Haarsteeg; 2 B eig. M. v. d. Lee Haarsteeg; 1 C eig. C. Pullens- de Jong Waawlijk; 2 C eig. C. Pulles-de Jong Waalwijk; 1 D eig. v. Bladel Vlij men. Rubriek 5, Zeugen geboren tussen 1-6- '57 en 1-11-'57: 1 A eig. C. Pullens-de Jong Waalwijk; 2 A H. van Bladel Haar steeg; 3 A eig. Jac. Kuys Vlijmen; 1 B eig. M. J. Pulles Haarsteeg; 2 B eig. M. J. Pulles Haarsteeg; 3 B eig. J. Peijnenborg Drunen; 2 C eig. M. J. Pulles Haarsteeg; 3 C eig. J. de Gouw Nieuwkuijk. Rubriek 6, Zeugen geboren tussen 1.11- '57 en l-3-'58: 1 A eig. Gebr. v. Oyen Haarsteeg; 2 A eig. J. Pulles Haarsteeg; 3 A eig. A. de Wilt Herpt; 1 B eig. Gebr. v. Oyen Haarsteeg; 2 B eig. J. Kuys Vlij men; 3 B eig. J. Pulles Haarsteeg; 1 C eig. M. Pulles Haarsteeg; 3 C eig. A. de Wilt Herpt; 3 D eig. W. Klerks Drunen; 3 E eig. M. J. Pulles Haarsteeg. Rubriek 7, Zeugen geboren tussen 1-3- '58 en l-6-'58: 1 A eig. J. Vughts Bokho ven; 2 A eig. J. Vughts Bokhoven; 3 A eig. C. Verschuren Herpt; 1 B eig. J. Vughts Bokhoven; 2 B C. v. d. Ven Nieuwkuijk; 3 B eig. J. Vughts Bokhoven; 3 C eig. J. Peijnenborg Vlijmen. Rubriek 8, Zeugen geboren tussen l-6-'58 en l-9-'58: 1 A eig. Gebr. v. Oyen Haar steeg; 2 A eig. A. Bink Elshout; 3 A eig. A. Bink Elshout; 1 B en 2 B Gebr. v. Oyen Haarsteeg; 3 B eig. A. van Eggelen Bok hoven; 1 C eig. G. v. d. Ven Nieuwkuijk; 2 C eig. A. van Eggelen Bokhoven; 1 D eig. A. v. d. Leeden Bokhoven. Rubriek 9, Opfokzeugen geb. tussen 1-9- '58 en l-12-'58. 2 A eig. M. van Bladel Haarsteeg; 3 A eig. A. Brands Drunen; 3 B eig. M. van Bladel Haarsteeg. Rubriek 10, Opfokzeugen geb. tussen 1.12- '58 en 21 -2-'59: 1 A, 2 A eig. C. Pullens- de Jong Waalwijk; 3 A eig. C. Verschu ren Herpt; 1 B eig. C. Pulles-de Jong Waalwijk; 2 B eig. C. v. Dal Drunen; 3 B eig. Wed. A. v. d. Brandt Haarsteeg; 2 C eig. J. Vissers Drunen; 2 D eig. C. Pullens- de Jong Waalwijk. Rubriek 11, Opfokzeugen geb. tussen 21- l-'59 en l-2-'59: 1 A eig. M. Muskens Els hout; 2 A eig. Vissers Drunen; 1 A eig. M. Musters Drunen; 1 B eig. J. van Loon Drunen; 2 B eig. A. Brands Drunen; 3 B eig. M. Musters Drunen; 3 C eig. L. van Noort Drunen. Rubriek 12, Opfokzeugen geb. tussen l-2-'59 en 19-2-'59: 2 A, 3 A eig. Gebr. v. Oyen Haarsteeg; 2 B eig. J. v. Loon Dru nen; 3 B eig. Gebr. v. Oyen Haarsteeg; 3 C eig. C. Verschuren Herpt. Rubriek 13, Opfokzeugen tussen 19-2-'59 en 5.3-'59: 1 A eig. J. Siegers Haarsteeg; 2 A eig. J. Vissers Drunen; 3 A eig. Gebr. v. Oyen Haarsteeg; 1 B en 2 B eig. J. Sie gers Haarsteeg. Rubriek 14, Opfokzeugen geb. tussen 5- 1 -'59 en l-4-'59: 1 A eig. J. Vissers Dru nen; 2 A Abdij Mariënkroon Nieuwkuijk; 3 A eig. J. Vissers Drunen; 2 B en 3 B Ab dij Mariënkroon Nieuwkuijk; 3 D en 3 E eig. M. v. d. Sanden Drunen. Rubriek 15: Fokgroepen van één eig.: 1 A C. Pullens-de Jong Waalwijk; 2 A J. Vughts Bokhoven; 3 A Pulles Haarsteeg; 1 B en 2 B Gebr. van Oyen Haarsteeg; 3 B Jac. Kuys Vlijmen; 2 C M. J. Pulles Haar steeg. Rubriek 1, Kampioenskeuring. Kampioen beren nummer 5; kampioen zeugen nummer 17. Reserve kampioen beren nummer 3; re serve kampioen zeugen nummer 16. Het was dank zij de zeer gunstige weers omstandigheden een alleszins geslaagde dag. RUILVERKAVELING. Door de Centrale Cultuurtechnische Com missie zal een voorlichtingsavond worden gegeven over de plannen tot ruiverkaveling in het gebied Heusden - Vlijmen. Deze bij eenkomst is toegankelijk voor alle belang hebbenden en zal plaats vinden op. woens dag 2 september des avonds om 8 uur in café J. van Oyen. VOETBALSPORT. Het le elftal van de R.K.V.V. Haarsteeg zal in de competitie die a.s. zondag reeds begint in de 4e klasse van de KNVB uit komen tegen de volgende clubs. Rhode, Bu ren; Zaltbommel; RKJVV Den Bosch; Nooit Gedacht Geffen; OJC Rosmalen; Berghem Sport; Zwaluw VFC Vught; BMC Berlicum. De eerste wedstrijd zal a.s. zon dag thuis worden gespeeld tegen BMC uit Berlicum. Het 2e elftal is ingedeeld in de 2e klasse onderafdeling Noord.Brabant en heeft als tegenstanders Baardwijk 3; Berk dijk 2; Desk 4; RKDVC 3; Sportver. '32 2; Vlijmense Boys 3; Waspik 2; Wilhelmina 3 en WSC 4. A.s. zondag spelen de reserves een uit wedstrijd tegen Heusden 2 in de eerste ronde om de Toon Schroder wisselbeker. GESLAAGDE ORANJEFEESTEN. J.l. zaterdagmiddag hadden op een daar toe feestelijk ingericht terrein aan de Raad huisstraat alhier de door de Oranjevereni gingen Vrijhoeve en Sprang georganiseerde Oranjefeesten plaats. Des middags, toen er meer speciaal een kinderprogramma werd gegeven was de belangstelling, zowel van de honderden kinderen, alsook van de zijde der ouders reeds zeer groot. Om half drie werd het feest geopend. Het Haagse Kindertheater o.l.v. Carla Flink, gaf voor de grote schare kinderen een uit stekend poppenspel, dat de kinderen meer dan twee uur op uitbundige wijze wist te vermaken. Het gezelschap oogstte telkens een uitbundige bijval, zowel van de kinderen als van de ouders. Ook werd nog een zang wedstrijd voor de jeugd gehouden, waarbij een zestal kleinen op de kiosk een "versje zong. In de pauze werd populaire gramo- foonmuziek gebracht. 's Avonds om half 7 stroomde het pu bliek reeds het feesterrein op, ter bijwo ning van de avondfeesten. Om 7 uur arri veerde de muziekvereniging Marijke uit Sprang met drumband, vergezeld van een groot aantal belangstellenden op het feest terrein en even daarna het fanfarekorps Sirena van Vrijhoeve, welke verenigingen een keurig concert verzorgden. De voorzitter van de Oranjevereniging te Sprang, de hcei W. J. van Willigenburg, sprak een kort welkomstwoord, waarin hij de verenigingen bij voorbaat reeds hartelijk dankte voor de medewerking aan deze feestelijkheden. Beide gezelschappen voerden onder lei ding van hun directeur op zeer verdienste lijke wijze verschillende muzieknummers uit, evenals de drumband van Marijke; een en ander viel bij het zeer talrijke publiek bijzonder in de smaak. Het fanfarecorps Sirena besloot met een bijzonder goed uit-, gevoerde Taptoe. Daarna kwam de Boerenkapcl „De Pe- ëntrekkers" in vol ornaat, met fakkels het feestterrein opgemarcheerd, welke bóeren- kapel het publick nog enige tijd op vrolijke wijze vermaakte. Het was een gezellige en vrolijke drukte; de gelegenheden voor verversingen, enz. maakten goede zaken. Tot slot van de feestelijkheden werd om streeks 11 uur een schitterend vuurwerk afgestoken. Een klein half uur heeft het publiek werkelijk genoten van een kleur rijk schouwspel. Tot besluit werd een num mer vuurwerk afgestoken dat door eenieder vol bewondering werd gadegeslagen; het motief van het schitterende slotnummer was: Leve het Vorstenhuis, dat voor een ieder een verrassing was; wel niemand had zoveel van het gegeven vuurwerk durven verwachten. Aan de organiserende verenigingen en in het bijzonder aan de heer van Willigenburg komt zeker een woord van dank toe voor de organisatie van deze wel bijzonder goed geslaagde Oranjefeesten, die onder goede weersomstandigheden plaats vonden. LEDENVERGADERING S.S.C. Dinsdag, dus morgenavond, houdt S.S.C. haar jaarlijkse ledenvergadering in Café Het Bruggetje van H. van Veen. Ieder lid wordt dringend verzocht aanwe zig te zijn, daar er veel belangrijke bespre-, kingen aan de orde komen. Komt dus allen zonder uitzondering. Aanvang 8 uur. De P.V. Nooit Gedacht, gevestigd bij de heer C. v. Tilborgh op de Hogevaart, hield zaterdag een wed vlucht vanaf Weert, afstand 68 ki lometer. Gelost om 12.30 uur; de eerste duif werd geconstateerd om 1.36.50; de laatste duif om 1.54; in- gemand werden 190 duiven. De prijzen werden als volgt be haald: A. Snaphaan 1, 13, 25, 28, 42; P. Verhagen 2, 21, 45, 58; W. Nieu- wenhuizen 3, 14; E. v. Esch 4, 27, 36, 38, 60; Johannes Sterrenburg 5, 35; A. v. Campen 6, 20; J. v. Seist 7. 22, 40, 50; G. Vos 8, 9, 19, 26; P. Hommel 10, 12, 24, 29, 34; T. Factor 11; M. Netten 15, 37, 44, 47; A. Vos 16, 43, 52, 54, 55, 57; H. van Seist 17, 39, 53; A. J. Ophonst 18, 48; M. Blok 23. 30, 46; A. Brouwers 31, 33, 49; C. v. Tilborgh 32; G. Genen 41; E. Braspenning 51; G. Rozenbrand 56; P, de Meter 59. Aanstaande vrijdagavond inman- den voor Roermond, tussen 79 u. Dj laatste vlucht vanaf Sittard wordt als kasvlucht gehouden. RIOLERING EN BESTRATINGS- WERKEN. Burgemeester en Wethouders van Zun- dert hebben aanbesteed het uitvoeren van riolerings- en bestratingswerken. Van de 6 inschrijvers was de N.V. Elshout en De Bont de laagste met f 33.000. TE WATERLATING. Volgende week zal vermoedelijk het sta len casco te water gaan, dat de firma P. L. Tak in opdracht van de scheepsbouwmaat schappij Stebbings te Burnham on Crouch- Essex heeft vervaardigd. Het casco is 14 meter lang. HEROPENING. Hedenmiddag om 3 uur zal de officiële heropening plaats vinden van boekhandel v. Bavel, door Burgemeester Prinssen. Na uitgebreide werkzaamheden is een belangrijke uitbreiding van de oude zaak tot stand gekomen. Ook is met deze uit breiding een aanzienlijke verfraaiing en mo dernisering gepaard gegaan. FANCY-FAIR. Het Oranje-comité organiseerde zater dag op het Heereplein een groot openlucht fancy-fair. De baten hiervan zullen worden gebruikt voor het houden van de jaarlijkse tocht voor ouden van dagen en voor het bestrijden' van de onkosten verbonden aan de festiviteiten op Koninginnedag. Als bij zondere attractie werd nog een puzzelrit voor automobilisten en motorrijders gehou den, waarvan de start eveneens op het Hee replein plaats vond. GROTE WIELERWEDSTRIJD. Op 27 september a.s. zal er in Dongen, ten bate van 't orgelfonds, 'n grote wieler wedstrijd worden verreden op gewone fiet sen, met als inzet 't kampioenschap van Brabant. De afstand, die moet worden af gelegd, bedraagt ongeveer 60 km, voor per sonen boven de 16 jaar. Zij, die daaraan wensen deel te nemen, kunnen zich hier voor opgeven bij Jos Vereggen, Wilhelmi- nastraat 9 te Dongen. Het inschrijfgeld be draagt f 1.50 en moet bij de inschrijving worden voldaan. Er zijn mooie geldprijzen te verdienen. Degenen, die een licentie be zitten mogen niet starten. Ook het rijden met versnellingsapparaat of derailleurs, race-wielen en dergelijke is niet toegestaan. Hieraan zal streng de hand worden gehou den. De inschrijving sluit op 19 september '59.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1