BENELUX LIGT IN DE IJSKAST BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en Langstraaise Courani W. TIMMERMANS 4 ZONEN Voetreis van 2000 kmten einde Assurantiën op elk gebied. Hoger tempo gewenst bij de landbouw-sanering W A A L W IJ K zuinig - geen roet - meer warmte STRAKS OOK GEEN 21 POST MEER? MAANDAG 7 SEPTEMBER 1959 Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen DE ECHO m HEI ZUIDEN 82e JAARGANG No. 72 Abonnement: 22 cent per wee*, per kwartaal 2.85 3.10 fraiico p.p. Hoofdredacteur: JAN TIET .EN Dit blad verschijnt 2 x per week Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES: „ECHO" Voordat de uitkomsten van de oogst 1959, die volgens sommi gen minder gunstig zullen zijn dan het vorig jaar, ons opnieuw zullen confronteren met de toe stand waarin onze agrarische be roepen zich bevinden, is het nut tig over het landbouwklimaat in Nederland nog eens de gedachten te laten gaan. Deskundigen zijn het er over eens dat de landbouw een van de zorgenkinderen van onze econo- mis is. Veel moeilijkheden op an der gebied vinden voorts hun oorzaak in de kleurverandering van ons welvaarlspatroon. Het accent van ons bestaan wentelt steeds meer van de agrarische naar de industriële zijde. Bij het beschouwen van dit probleem, mogen wij niet pessi mistisch zijn. Wij behoeven ons niet af te vragen of wij kardinale fouten hebben gemaakt, althans in de grote lijnen. Het gesigna leerde verschijnsel doet zich hij onze huurlanden eveneens gelden en in meerdere of mindere mate in de gehele westerse wereld. Dit maakt het vraagstuk voor ons niet eenvoudiger, maar accentu eert integendeel de ernst er van. DAAROM GEEN BENELUX. Hierin vinden wij ook de oor zaak van het falende harmonisa- tie-beleid in Benclux-verhand. Ook de jongste conferentie, op de Hoge Veluwe, heeft de oplos sing niet gebracht. Men zal nu trachten de bestaande moeilijk heden per produkt op te lossen. Dit is in feite niets anders dan 'n erkenning van onmacht. Er is een soort status quo ont staan, waarbij de egalisatie van de algehele landbouwpolitiek naar de ijskast is verwezen. Ove rigens misschien niet onverstan dig, want er resteert niets beters dan dat elk land voorlopig op dit terrein zijn eigen peultjes dopt, om in landbouwstijd te blijven. In een stadium waarin men nati onaal gezien, de agrarische puz zels heeft opgelost, is.de zaak pas rijp voor internationaal overleg dat vruchtbaar kan zijn. In dc meeste westerse landen is de techniek, in hoofdzaak aan de industrie ten goede komend, zo snel vooruitgegaan, dat het agra risch terrein er minder effectief door kon worden bewerkt. Die achterstand moet nu worden in gehaald. HET HUIS MET DE STUTTEN. Bij het houwen van een betere toestand bewandelt de regering twee wegen. Zij volgt een prijsbe leid en een structuurbeleid. Het eerste dient als een soort voorlo pige voorziening eenvoudig ge zegd om dc agrarische wereld op de heen te houden. Het structuur beleid daarentegen schept de voorwaarden en omstandigheden waarbinnen de landbouw weer haar eigen weg kan gaan. Het be treft de gehele organisatie van dc produktiefactoren, voor zover de ze in de landbouw zijn aange wend. Die drie produktiefactoren zijn de grond, de arbeid en het kapitaal. Als vierde factor kan nog dc organisatie worden ge noemd, de wijze waarop de eerste drie zijn gecombineerd. Voordat wij enkele opmerkin gen maken over dat structuurbe leid, moeten wij ons goed bewust zijn, dat het niet geheel los staat van dat prijsbeleid. Neemt een re gering op een bepaald moment 'n deel van de stutten weg, waarmee 't landbouwhuis wordt gesteund, dan valt het geheel of gedeeltelijk in elkaar, tenzij voordien de in wendige opbouw van dat huis reeds gewijzigd is, zodat de bewo ners beschermd zijn. Anderzijds kunnen de stutten ook te lang blijven staan, zodat de belanghebbenden zich lekker gaan voelen in 't wrakke gebouw. Die laatste gedragslijn vertraagt de noodzakelijke aanpassing, zo dat het nuttig is zo nu en dan eni ge steun weg te nemen. Dan ver loopt de structuur-aanpassing wat vlotter. DE STRIJD OM DE MELKPRIJS. De jongste aangekondigde wij zigingen in de melkprijs hebben dc onrust in kringen van veeteelt en landbouw weer doen aanwak keren. Er wordt ons gewezen op het dodelijk gevaar van die rege ringspoli tiek. Akkoord, maar een bestaande noodtoestand moet toch eens eindigen. Zo is er een voortdurende wisselwerking tus sen prijs- en structuurbeleid, maar het gaat uiteindelijk om het laatste, om de genezing. Het structuurbeleid in de land bouw heeft zich voor de oorlog vooral gericht op de opbrengst, dus de vruchten van de samen werkende produktiefactoren. Die opbrengst is thans zoveel ver groot. dat nu de gedragslijn om gekeerd is. Gegeven de opbrengst Iraclü men nu daarbij de gun stigste verhouding tussen grond, kapitaal en arbeid te vinden, die zich manifesteert in dc organisa tie. Hierbij is gebleken dat de hoe veelheid aan te wenden grond per bedrijf in Nederland in door snee moet worden vergroot, aan gevuld door een groter kapitaal, terwijl de factor arbeid het kind van de landbouwrekening moet worden. Deze ontwikkeling is niet te stuiten, dat bewijzen dc cijfers uit de afgelopen tien ja ren, waarin 't aantal werkkrach ten in de agrarische bedrijven met ongeveer een vijfde is ver minderd. VERLOOP VREET VERDER Deskundige profeten voorspel len dat in de komende jaren deze gang van zaken zich zal voort zetten totdat opnieuw 20 van de werkkrachten naar elders is afgevloeid. De snelle aanpassing in ons land wordt vertraagd door het bevolkingsvraagstuk, de aan wezigheid van onderontwikkelde gebieden en tenslotte door tradi ties, bureaucratie, historie en ten laatste maar niet in 't minst door conservatisme. Het bevolkingsvraagstuk en de kwestie van een bestaande on gunstige economische omgeving zijn niet op te lossen door de boe renstand zelf. Dit is geen kwestie van agrarische structuur, dit be treft de economische structuur van het gehele land. Wordt dus de spreiding van industrie ver traagd of onvoldoende bevorderd, dan wordt daardoor de gehele economie geschaad maar in 't bij zonder de agrarische wereld. De traditie is een kwestie van cultuur, die door voorlichting, onderwijs, maar ook door goede wil kan worden doorbroken. Hier is de oplossing wel van over heidswege te bevorderen, maar nog meer dan de belanghebben den zelf. Bestond er geen prijsbe leid, dan zouden deze tradities of vermeende gevolgen van een cul tuurpatroon veel minder zwaar worden gewogen. ZUCHT NAAR BEHOUD EEN BOEMERANG. De historie heeft zijn waarde, maar nimmer volgde zij lang een zelfde weg. De geschiedenis van de boerenstand in een ver en een dichtbij verleden kan ons alleen leren, dat hoe sneller de bakens worden verzet, hoe geringer de schade voor de landbouw en vee teelt zelf zal zijn. Elke agrarische crisis zou snel ler zijn opgelost, als de betrokke nen zich beter de gang der histo rie voor ogen stelden. De zucht naar behoud is een kracht die als een boemerang op de beoefenaar er van werkt. Het vindt voedsel in de steun, die geboden wordt aan een bestaande toestand. Wanneer wij de huidige status van de landbouw zien in 't licht van genoemde krachten, dan vin den wij remmende factoren in het overheidsbeleid, zoals de zwakke aanpak van het bevolkingspro bleem en de trage ontwikkeling van de achtergebleven gebieden. Wij vinden die remmen ook in dc wetgeving, die b.v. de produktie van braadkuikens tegenhoudt, omdat die alleen bij poeliers mo gen worden verkocht. Moeten wij daarnaast nog wijzen op dc be staande bouwvoorschriften, die niet altijd een efficiënte boerde rij bouw bevorderen? EN DE BOEREN ZELF Echter is er ook een aantal fac toren in de boerenstand zelf te vinden, die de economische op gang tegenhouden. Conservatis me remt dc ruilverkaveling. Fa miliebanden en tradities verster ken de overbevolking der boeren bedrijven. Zo weinig medewerking onder vinden deskundigen voor de structuurwijzigingen dikwijls bij de verwezenlijking van hun plan nen, dat de gedachte: „de boeren hebben het nog niet zo kwaad" dikwijls te horen valt. Gezien 't belang van landbouw en veeteelt is de bescherming daarvan gerechtvaardigd. Maar anderzijds: er is geen bedrijfstak die zo 'tegen een scherpe tegen wind wordt beschermd. En dat kan niet altijd voortduren. Drs. M. maar 22 gulden per 100 kilo kost en de prijs voor de inlandse tar we 31 gulden bedraagt, zullen de produktrekosten stijgen. Het staat echter nog niet vast of deze hogere kosten aan de con sument worden doorberekend. Dc meel- en bloemprijzen zouden in ieder geval niet eerder dan om streeks de jaarwisseling behoe ven te worden verhoogd. Omdat we een overvloedige tarwe-oogst hebben, wordt het brood duurder LOONSVERHOGING IN CONFECTIE-INDUSTRIE. Werknemers- en werkgevers organisatie in de confectienndus- tric hebben overeenstemming be reikt over de verhoging van de basisuurlonen van de volwasse nen met 4 en verwerking van de huurbijslag 1957, waaraan de jeugdlonen zullen worden aange past. Eveneens werd overeenge komen met ingang van 1 januari 1960 een begin te maken met een geleidelijke verkorting van de werktijd. IN JULI 6762 NIEUWE HUIZEN. In de maand juli zijn in Neder land 6762 nieuwe woningen vol tooid. In de eerste zeven maan den van dit jaar kwamen 42.758 nieuwe woningen gereed, tegen 49 816 in de overeenkomstige pe riode van 1958. In juli zijn 5206 woningen in aanbouw genomen tin juli 1958: 8000). In de eerste zeven maan den van dit jaar werd met de bouw van 49.386 woningen be gonnen (eerste 7 maanden 1958: 46.625). Op 1 augustus 1959 wa ren in totaal 90.802 woningen in uitvoering. Per 1 augustus 1958 bedroeg dit aantal 86.702. VAN GEELKERKEN VOOR WAARDELIJK VRIJGELATEN. De thans 68-jarige oud-NSB- leider C. van Geelkerken, die we gens zijn gedrag in de oorlog tot levenslange gevangenisstraf was veroordeeld, is voorwaardelijk ontslagen uit de Bredase strafge vangenis. Na veertien jaar in ge vangenschap te hebben doorge bracht, is hij, zoals dat heet „op jaren gesteld" in verband met z'n goed gedrag. Van Geelkerken is de naaste medewerker van Mus seri geweest. Een van de functies die hij in de Nederlandse nazi partij vervulde, was die van lei der van de „Nationale Jeugd storm". De voorwaardelijke in vrijheidstelling houdt in, dat Van Geelkerken onder toezicht van de justitie blijft. De voormalige SD-officier Haa- se, die eerst tot de doodstraf was veroordeeld, maar wiens straf la ter in levenslang veranderd werd, is eveneens vrijgelaten en naar zijn thuis in West-Duitsland ge gaan. Haase is tijdens de oorlog leider van de SD in Groningen ge weest. Het vrijlaten van deze man houdt volgens een woordvoerder van het ministerie van justitie geen verband met een gratiever zoek, dat een Rotterdams zaken man destijds heeft ingediend bij de minister, omdat een zoon van Haase diens zoontje uit zee had gered. VERDERE DALING WERKLOOSHEID. Eind augustus waren er 50.036 werkloze mannen; de stand op 31 juli was: 54.540. In absolute cij fers uitgedrukt, daalde de werk loosheid dus met 4.504 mannen. Eind augustus van het vorig jaar waren er 71.195 werkloze manne lijke arbeidskrachten. Het aantal openstaande aanvragen om ar beidskrachten nam eveneens af: voor mannen kwam 't van 45.270 (per 31 juli) op 41.895 en voor vrouwen van 33.119 op 31.182. Het aantal werkloze vrouwen steeg iets in de loop van augus tus. Het kwam van 5.010 op 5.096. Een vergelijking inet de cijfers van vorig ïaar geeft slechts ge ringe verschillen te zien. NIEUWE MINISTER VAN DEFENSIE. Ter benoeming tot minister van Defensie is aan H. M. de Ko ningin voorgedragen ir. S. H. Visser te Wassenaar. De lieer Visser bekleedt thans de functie van algemeen secreta ris van het Verbond van Neder landse Werkgevers. VOLGEND JAAR BIJEEN KOMST R.K. EN ORTHODOXE VERTEGENWOORDIGERS. Radio Vaticaan heeft in een officieuze mededeling bevestigd, dat volgend jaar te Venetië een bijeenkomst zal worden gehou den van een tiental vertegen woordigers van de Rooms-Katho- lieke Kerk en een tiental ortho doxe vertegenwoordigers. In de mededeling wordt gezegd, dat de bijeenkomst te Venetië een her vatting van de gesprekken zal be tekenen op een bredere en meer respresentatieve basis dan in het verleden. BROOD DUURDER Doordat de Nederlandse tarwe- productie dit jaar het record van minstens 500.000 ton zal bereiken komt de Binnenlandse broodprijs op losse schroeven te staan. De enige mogelijkheid om de grote tarweoogst te ruimen is namelijk de maalindustrie te verplichten in plaats van 35 percent voortaan 38 percent Nederlandse tarwe in meel en bloem te gaan bijmen gen. Deze maatregel wordt 13 de cember van kracht. Daar de uit het buitenland ingevoerde tarwe DIRECTEUR PLEM WACHT MET BOUW KERNCENTRALE GEERTRUIDENBERG. Ter gelegenheid van de viering van het gouden jubileum van de Provinciale Limburgse Elektrici- teits Mij. (PLEM) in Maastricht, heeft directeur prof. dr. ir. H. Ge- lissen verklaard, dat het beter zou zijn de bouw van de kern energiecentrale te Geertruiden- berg nog enige jaren uit te stellen om de ontwikkeling der prijzen van de fossiele brandstoffen te leren kennen en aan te zien of en hoe de kostprijs der kernenergie verbetert. Voorts kan dan ge tracht worden een deel der lasten van zulk een centrale op de schouders van andere instanties af te wentelen. Zoals bekend, ver leent de PLEM medewerking aan de exploitatie van een gemeen schappelijke kernenergiecentrale te Geertruidenberg. INKOMSTENVERDELING 1955 DE LAAGSTE GEMIDDELDEN ALLE IN BRABANTSE DORPEN. Het centraal bureau voor de sta tistiek heeft in de zojuist versche nen publikatie „inkomensverdeling 1955" gegevens gepubliceerd over de verdeling van de inkomens van natuurlijke personen naar grootte klassen van inkomens. Uit de statistieken, die zijn sa mengesteld aan de hand van mate riaal van de loon- en inkomsten belasting, blijkt volgens het minis terie van economische zaken dat het totale inkomen in Nederland in '55 f 18,4 miljard bedroeg, hetgeen neerkomt op een stijging met 52 procent t.o.v. 1950. In deze periode van 5 jaar steeg het aantal belastingplichtigen met 7 procent tot ruim 4.280.000. - Het gemiddeld inkomen per belasting plichtige en per inwoner beliep in 1955 resp. f 4287 en f 1707 of wel resp. 41 en 43 procent meer dan in 1950. VERSCHUIVINGEN In samenhang met de waargeno men inkomensstijgingen is de ver schuiving in de inkomensklassen in de periode 1950-1955 belangrijk ge weest. Het aantal belastingplichti gen met een inkomen beneden dte f 3000 is sterk terug gelopen. In 1950 viel iets meer dan 65 procent in deze inkomensklassen tegen bij na 40 procent in 1955, Het aantal personen met een inkomen tussen f 3000 en f 6000 steeg in deze perio de van ruim 27 procent tot meer dan 44 procent. De aantallen in de klassen van f 6000 tot f 10.000 en van f 10.000 en meer namen toe van bijna 5 procent in 1950 tot bijna 11 procent in 1955 resp. van bijna 3 procent tot ruim 5 procent. 'T GOOI AAN DE SPITS De cijfers betreffende de gemid delde inkomens per inwoner in de economische-geografische gebieden geven een inzicht in de regionale verschillen van 't inkomensniveau. Het hoogste gemiddelde (f 2458) wordt gevonden in het Gooi en het laagste gemiddelde (f1158) in de Brabantse Peel. Van de provincies vertoont Noord Holland met f 2013 het hoogste, Drente met f1295 het laagste gemiddelde. Beziet men de gegevens per ge meente dan blijken de verschillen nog groter te zijn. De vijf gemeen- ten met de hoogste gemiddelde in- j komens zijn alle typische forensen gemeenten, nl. Bloemendaal f 4433) Wassenaar (f 4052), Laren N.H. (f 3356), Blaricum (f 3321) en Naard'en (f 3012). I De laagste gemiddelden blijken j alle gevonden te worden in ge- meenten in de provincie Noord- Brabant nl. Heel en Panheel (f 648) Zeeland (f 708), Megen (f 857), Nistelrode (f 922) en Heeswijk (f 926). METAAL STEEG IIET MEEST I Voor de economisch-geografische gebieden, de provincies en Neder land zijn de inkomens ook gegroe peerd naar de bedrijfsklassen waar in zij geheel of voor het grootste deel werden verdiend. Uit deze verdeling blijkt o.m. dat het aandeel van de in de industrie verdiende inkomens is toegenomen van 36,2 procent in 1950 tot 37,6 procent in 1955. Daarbij waren vooral van belang de toenemingen in de metaalnijverheid (van 9,5 pet. tot 11,2 pet.) en in de bouwnijver heid (van 6,9 pet. tot 7,6 pet.). Op merkelijk is de daling van in de landbouw verdiende inkomens nl. van 13,4 pet. in 1950 tot 10,7 pet. in 1955. MISDAAD IN V.S. EEN MOORD PER UUR. De Amerikaanse minister van justitie, W. P. Rogers, heeft in zijn jaarlijkse rapport bekendgemaakt, dat in 1958 in Verenigde Staten elke 64,2 minuut een moord is ge pleegd, elke 46,6 seconde een in braak en elke 36,1 minuut een aan randing. Volgens het rapport is het aan tal misdrijven in 1958 met 9,3 pet. gestegen in vergelijking met 1957. Het aantal zeer ernstige strafbare overtredingen bedroeg in 1958 1.553.922 en in 1957 1.442.285. Rogers constateert, dat de misdaad vijf keer zo snel toegenomen is als de bevolking. Op elke 100 personen tegen wie een vervolging werd in gesteld werden er 67 veroordeeld'. 12,1 pet. van alle arrestanten wa ren jongelieden van onder de 18 jaar. Maar van het totaal aantal ge- voor oliehaarden petroleum DE HAARDOLIE met het hoogste rendement De P.T.T. heeft meer dan vierdui zend abonnees op de radio-distributie verrast met een opzegging van het abonnement, omdat dc exploitatie van de draadomroep ter plaatse on rendabel werd. En het zijn niet enkele uitlopertjes van minder bezette net ten alleen, die deze afsnijding treft, maar ook complete gemeenten, waar van de inwoners dan maar ineens al lemaal een radiotoestel moeten aan schaffen. Of dat schikt of niet. Zo prijken op de zwarte lijst 98 plaatsen, waar binnenkort de draden van de radio-distributie worden door gesneden. Daartoe behoren o.m. de gehele Beemstr, 12 dorpen rondom Rotterdam, 'n dozijn om Den Bosch, 19 in 't district Brede en dan nog al lerlei bekende en onbekende plaatsen elders in 't land. Wij vragen ons af, waarom de P. T.T. altijd zo star aan 't beheer van de draadomroep heeft vastgehouden en waarom na de laatste oorlog alle particuliere radio-distributienetten als in beslag genomen goederen ont eigend moesten worden. Achteraf be zien heeft de P.T.T. zich met deze annexatie-politiek blijkbaar in de postale vingers gesneden, maar nu worden de particuliere verzorgrs niet in ere hersteld. Inplaats van ruimte te laten aan kleine radio-distributie-net ten, houdt de overheid de licensie en weigert zij haar onderdanen evenredig te bedienen. Met dit voorbeeld voor ogen rijst de vraag, of straks ook de postbe stellingen, de telefoondienst, de be zorging van telegrammen en de giro in onrendabele gewesten zal worden gestaakt. arresteerden wegens autodiefstal was het percentage jongeren 64,1 pet.; wegens inbraak 49,9 pet.; we gens diefstal 48,5 pet.; wegens he ling 30,9 pet. en wegens roof 22,8 pet. SPAANSE STUDENTEN MET EZEL VOOR PRINSES IRENE AAN DE GRENS. Een redacteur van 't Brab. Nbl. schreef uit Kapellen (B.): i De deskundige verzekerde ons, dat het ezeltje voor prinses Irene isabel- kleurig was, maar hij dacht dat we het voor alle duidelijkheid maar be ter wit konden noemen. Het dier vrat onbekommerd aan een zeldzame va- renbladbeuk van jonkheer Jan van Vredenburgh, wiens lommerrijk bui tengoed „De Beukenhof" bij Kapel len in België woensdagmiddag ter ere van dit ezeltje een select gezelschap te gast had. Het school samen op het paleisachtige bordes rondom de cog-1 nac en zes bronskleurige jongelieden uit Spanje met een gitaar; zes studen ten van de landbouwfaculteit van de universiteit van Madrid, die de ezel samen met twee afwijkend getinte soortgenoten in een voetreis van meer dan tweeduizend kilometer naar deze vorstelijke pleisterplaats hadden ge bracht. Het mag een grap heten, een stunt, of óók een manier om vakanie te hou den, maar het is in elk geval diep ernstig begonnen. De knapen hadden namelijk zin om hun landbouwstudie te completeren met wat praktijk op boerenbedrijven in het buitenland, bij voorkeur in het agrarisch hoogont wikkelde Nederland. Ze vroegen het aan Pieter Dekker, die in Axel trek paarden fokt en fokvee exporteert. Dat was vorig jaar januari, toen hij voor zaken in Spanje zat. Dekker zag er niet veel in, maar hij had een be ter idee. Als Amsterdamse studenten op ezeltjes in Spanje de tocht van Don Quichote konden narijden, waar om dan niet Spanjaarden per ezel naar Nederland? De studenten sierden het denkbeeld zelf nog een beetje op, toen ze hoor den, dat prinses Irene Spaans stu deerde en nogal had genoten van het boek „Platero yo", waarin de schrij ver José Ramon Jimenez zijn lotge vallen met de ezel Platero bemedi- teert. Zij noemden hun mooiste ezel óók Platero en vroegen prinses Ire ne of ze die haar mochten aanbieden. Het mocht. Avontuur. Antonio Diaz Caffarena heeft ons het verhaal verteld van het avontuur dat op 10 juli in Irum aan de Pyre- neeëngrens met Frankrijk begon. Ze waren fit en monter en ze maakten voetreizen van soms vijfenveertig ki lometer per dag. Onderdak voor de nacht en eten en drinken waren geen problemen: ze sliepen in het stro bij

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1