BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en Langstraatse Courant WAARDE-BEPALING EN BELASTING Moeder --■m 'TBABYDERM Het Brabants Orkest plaatst seizoen '59-'60 in teken van tweede lustrum VRIJDAG 11 SEPTEMBER 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week 82e JAARGANG No. 72 Abonnement: 22 cent Der week. Der kwartaal 2.35 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tariet Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES ..ECHO-1 Nog altijd is het veler wens om een eigen huis te bezitten. Zodra wij in staat zijn van ons inkomen een behoorlijk per centage te besparen, gaan wij er al spoedig toe over om zelf een huis te kopen, teneinde van de voortdurend weerkeren de huurlasten bevrijd te worden. In deze tijd van woning- schaarsfe worden wij zelfs meer dan eens gedwongen zelf een huis te kopen, wanneer er bij overplaatsing of huwelijk geen huurhuis beschikbaar is. Ook bij de plannen tot bezits vorming zijn veel besparings-stimulansen er op gericht werk nemers een eigen woning te verschaffen, omdat hiermee de economische positie van een gezin aanzienlijk versterkt kan worden. WAT IS DE WAARDE Wanneer wij een huis bezitten, zullen wij spoedig ontdekken, dat dit onroerend goed aan waarde schommelingen onderhevig is. Door de daling van de koop kracht van de gulden neemt de waarde van een huis in guldens toe. Al vrij spoedig na aanvaarding van het huis komen wij met dat waarderingsprobleem in aanra king. Willen wij het huis bijvoor beeld tegen brand verzekeren, dan moet er een bedrag vastge steld worden, dat voor uitkering in aanmerking komt als het huis door brand wordt vernietigd. Als vastgestelde waarde voor een brandverzekering nemen wij dikwijls het advies over van de taxateurs der verzekeraars om bij het verloren gaan een volle dige uitkering te krijgen, met welke uitkering wij een perceel kunnen herbouwen. Hier gaat 't echter om de herbouwwaarde van een huis. Ook fiscus op visite Vanzelfsprekend is ook al spoe dig de inspecteur van belastingen deelnemer aan het waarderings- spcl voor huizen. Hij verschijnt bijvoorbeeld ten tonele wanneer ons vermogen zo groot is, dat wij vermogensbelasting moeten be talen. Hij komt eveneens op het tapijt bij overlijden van de huis eigenaar, als er rechten van over gang op een andere eigenaar, z.g. successierechten, moeten worden betaald. Wordt een huis door een vader bijvoorbeeld aan een zoon of dochter cadeau gedaan, dan moeten er schenkingsrechten be taald worden. In al die gevallen worden vastgesteld. Bij opgave van een waarde voor de vermogensbelasting of voor de successie gaat de wet uit van de normale verkoopwaarde. Dat is de waarde van een onroe rend goed bij verkoop onder nor male omstandigheden. Om die waarde te leren kennen, kunnen wij een taxatie laten maken door een beëdigd taxateur. Is de in specteur het er niet mee eens, dan kan hij het perceel ook laten taxeren. Zo nodig komt er nog 'n derde taxatie om het beslissend woord te kunnen horen. Winst en verlies zijn, want weliswaar is het voor lopig beschreven bedrag de ver koopwaarde, maar deze is niet al gemeen geldend voor een soort gelijk pand. Het is een subjectief toegekende waarde. De voor de fiscus geldende waarde zal nu ergens komen te liggen tussen de in de boeken vermelde, die meestal te laag is en het uitzonderlijk bedrag dat buurman B van A's bedrijfspand wil voldoen. Deze lagere tussen waarde geldt dan voor de beta ling van successierechten, maar ook voor de bepaling van de winst, die A met dit pand tijdens zijn leven heeft gemaakt. Belastingbesparing waarde. In dat geval is de meer waarde of de winst belastbaar, omdat deze uit bedrijf is verkre gen. Bij overlijden moeten de erven van de meerwaarde dus eerst nog inkomstenbelasting betalen, wel ke nog voor de overledene moet worden betaald en daarna volgt een aanslag voor de successie rechten, berekend naar de hogere waarde. Als het iemand veel waard is Nu kunnen uit die fiscale waar deringsregels merkwaardige ge vallen voortkomen. Zo kan A op een bepaald moment een bedrijfs pand bezitten in een winkelstraat. Naast hem zit bedrijf B, dat het genoemde perceel voor uitbrei ding graag wil aankopen en er daarom een groot bedrag voor biedt, dat ver uitgaat boven de normale verkoopwaarde. De eer ste eigenaar, die wij A hebben ge noemd, besluit na lang aarzelen tot verkoop over te gaan. Beide partijen gaan naar een notaris en laten daar een voorlopige koop- acte opmaken, waarbij vastge steld wordt dat de definitieve ac te over een half jaar zal worden opgemaakt, waarna de levering kan plaats vinden. De levering van een onroerend goed geschiedt pas door over schrijving van de definitieve acte in de daarvoor bestaande regis ters. Echter in de tijd tussen de voorlopige en definitieve acte overlijdt A. Z'n erfgenamen moe ten nu het bedrijfspand waarde ren. Moeten zij nu voor de suc cessierechten de uitzonderlijk ho» ge waarde aangeven, die B bereid is te betalen? Dat zou onjuist Het gevolg voor de erven is dus een belangrijke besparing op de succesicbelasting èn op de nog te betalen inkomstenbelasting van A. Wanneer deze het pand tijdens zijn leven definitief had overgedragen, dan zou de gehele meerwaarde tot zijn bedrijfsver mogen hebben behoord en zou ook de gehele winst belast zijn geweest voor de erven. De bedoelde erfgenamen kun nen na deze fiscale afwikkeling van de zaak het bewuste pand rustig overdragen aan de liefheb ber tegen de reeds vastgestelde hoge prijs. Zij maken er dan een flinke winst op, die echter aan hun particuliere vermogen toe valt en dus niet belastbaar is In het algemeen is het aan te raden bij de waardering van hui zen de algemeen aanvaardbare verkoopwaarde aan te houden voor de vermogensbelasting, zelfs al zou men daardoor iets meer vermogensbelasting betalen. Dit is trouwens ook verplicht. Sta ren wij ons blind op een lage aan- koopwaarde, dan zou hier de zui nigheid nog v^el eens de wijsheid kunnen bedriegen, want het is niet onmogelijk dat er nog eens een vermogenswinstbelasting uit de regeringskoker rolt en dan zou die al te conservatieve waarde ring voor de staat een goede zaak betekenen bij verkoop van zo'n goed of bij overlijden van de ei genaar. Drs. H. SOMMIGE SOORTEN MARGA RINE WORDEN GOEDKOPER. De bond van Nederlandse mar garinefabrikanten deelt mede, dat een daling van de prijs van bepaalde grondstoffen de fabri kanten in staat stelt de consu mentenprijs van de belangrijke groep (Ier fabrikantenmerkarti kelen in de prijsklasse van 40 cent per pakje vanaf vandaag te verlagen met 4 cent per kg., zo dat de prijs van deze merken op 39 ct. per pakje gebracht wordt. Voor de overige margarinesoor ten blijft de prijs onveranderd. TALRIJKE AUTO-ONGELUKKEN. Maandagavond gebeurde op de Antwerpseweg, even buiten de kom van de gemeente Rijsbergen, een verkeersongeval, dat aan drie mensen het leven kostte. Op dat tijdstip reed de heer E. Pauwels uit Mechelen (België), komende uit de richting Breda, op de Antwerpseweg. Een brom fietsrijder, die plotseling de weg overstak, noopte de heer Pau wels naar links uit te wijken. Hij geraakte bij deze manoeuvre zo ver op het iinker gedeelte van de rijweg, dat hij een hem tegemoet Voor het tere Baby-huidje komende personenauto niet meer kon ontwijken. Er ontstond een botsing. Hier bij kwam de heer H. Vollebregt (49) uit Monster (Z.H.) onmid dellijk om het leven. De slachtoffers werden over gebracht naar het St. Ignatius- ziekenhuis te Breda. Later op de avond overleden de heren Pau wels (51) en van Beek aan de ge volgen van het ongeval. De zoon van de heer van Beek liep een hersenschudding en een shock op. Twee doden en drie gewonden eiste een verkeersongeluk, dat zich Maandagmorgen op de rijks weg Amersfoort-Apeldoorn even buiten het dorp Voorthuizen heeft voorgedaan. Een personenauto, bestuurd door de 58-jarige A. Muller uit Dordrecht, reecl in de richting Apeldoorn oj) weg naar Ham burg. Deze auto wilde een andere auto passeren juist op een weg gedeelte waar dit tijdelijk verbo den is. Op dat moment naderde uit tegenovergestelde richting een vrachtauto van een wasserij bedrijf uit Apeldoorn. De be stuurder van de personenauto, die met een snelheid van 120 km. per uur reed, remde af, waardoor zijn auto juist geheel op 't linker weggedeelte terecht kwam. In volle vaart botsten de auto's op elkaar. Zij sloegen beide over de kop. De 36-jarige zoon van de be stuurder werd op slag gedood. De chauffeur zelf is later in het ziekenhuis te Amersfoort over leden. Ook gebeurde er in Kruinin- gen in Zeeland een ongeluk met dodelijke afloop. Om vier uur maandagmiddag had daar n.l. een ernstige aanrijding plaats, waarbij de zevenjarige M. P. Houtman zeer ernstig werd ge wond. Het jongetje werd in zorg wekkende toestand naar het zie kenhuis te Goes overgebracht, waar het om ongeveer 6 uur is overleden. COMMISIE VAN 10 VOOR ONTWAPENING. Een commissie van tien lan den zal in I960 in Genève de ont wapeningsbesprekingen hervat ten, die twee jaar geleden in de Verenigde Naties werden afge broken. Dit is bekend gemaakt in de hoofdsteden van de Grote Vier, Amerika, de Sovjet-Unie, Engeland en Frankrijk. Behalve deze vier zullen in de commissie zitting hebben: Bulgarije, Cana da, Italië, Polen, Roemenië en Tsjechoslowakije. VERKIEZINGEN IN ENGELAND Mac Millan, de minister-presi dent van Engeland heeft bekend gemaakt dat de verkiezingen voor 't Lagerhuis zullen gehou den worden op 8 October a.s. Ondertussen heeft Labour al gepubliceerd dat zij zeker de ver kiezingen zal winnen. Wel wat voorbarig, menen wij. EISENHOWER THUIS. President Eisenhower is dins dag in Washington teruggekeerd, zeer voldaan over zijn Europese reis. Hij prees de homogeniteit van 't Westen ten zeerste. Kan voor die waarde ook de opbrengst op een veiling worden aangehouden? Vroeger werd dit algemeen als een juiste waarde ring aanvaard. Na de oorlog zijn er inspecteurs geweest, die van mening waren dat een verkoop op de onderhandse markt tot een betere prüsvorming leidt. De me ningen hierover zijn verdeeld Beslissend voor de waarde bij schenking of op een memorie van successie is echter een zodanige waardering, dat, zij qua soort en omstandigheden overeenkomt met een dergelijk huis. Hiermee is echter de fiscale huizenkous niet af. Het kan zijn en dat is dus bij particulieren al tijd zo, dat een perceel behoort tot het particuliere vermogen van een eigenaar. Koopt zo'n particu lier een huis voor 15.000.en verkoopt hij het een jaar later bij verhuizing of anderszins voor 20.000.—, dan is hij van deze winst geen belasting verschul digd. Het is een vermogenswijzi ging in de particuliere sfeer en die is vrij van inkomstenbelas ting. Onnodig er aan toe te voe gen. dat bij verkoop beneden de aankoopwaarde het verlies niet van het inkomen mag worden af getrokken. Meerwaarde plus successie Daarnaast kan een huis ook behoren tot het bedrijfsvermogen van een zakenman. Ook een ge woon woonhuis kan voor een be drijf worden aangekocht en tot het bedrijfsvermogen behoren. Nu komt de eigenaar van dat be drijfsvermogen te overlijden of hij verkoopt een huis uit zijn be drijfsvermogen. In beide gevallen zal de waarde, respectievelijk de verkoopprijs, meestal afwijken van de waarde waarvoor 't pand te boek staat. Laten wij aannemen dat de waarde bij overlijden of bij ver koop 5000 hoger is dan de boek- TE FORSE START? Onder bovenstaande titel be vat 't Brab. Dbld. een artikel, waaraan we 't volgende ontle nen Het komt ons voor, dat de wij ze waarop de vrijere loonvor ming is gestart, reden geeft tot enige bezorgdheid. Uit en te na is van de zijde der werkgevers- en werknemers-organisaties uit drukking gegeven aan de vrees, dat de regering naast haar maat regelencomplex huur- en melk prijs verhoging enerzijds en com pensaties in verscheidenerlei vorm anderzijds slechts een uiterst kleine marge had overge laten als speelruimte voor de vrijere loonvorming. Bovendien is het bedrijfsleven herhaaldelijk door de regering met name, doch door haar niet alleen, met grote nadruk gewaar schuwd bij* de invoering van de vrijere loonvorming de grootste voorzichtigheid te betrachten teneinde geen brokken te maken. Een al te ruim gebruik van dit nieuwe systeem zou immers on herroepelijk tot een nieuwe over besteding leiden en even onher roepelijk gevolgd worden door een nieuwe bestedingsbeperking. Een gang van zaken, die het ka binet De Quay vanaf het begin van zijn optreden beloofd heeft koste wat het kost te zullen voor komen. Nu wat de vrijere loonvorming betreft de eerste schapen over de dam zijn, geheel of gedeelte lijk, kijkt m.en toch wel een beet je verwonderd op. Bij de metaal sector is er, zij het na enig verzet van overheidszijde, een loonsver hoging van niet minder dan vijf procent definitief door, met goed keuring van rijksbemiddelaars en al. Bij de AKU is inmiddels tus sen directie en werknemersorga nisaties overeenstemming be reikt over een loonsverhoging van zelfs zes procent plus ge deeltelijke werktijdverkorting, waarover de rijksbemiddelaars zich overigens nog moeten uit spreken. Wil de overheid de zaak in de hand houden en het door haar uitgestippelde economische be leid realiseren, dan zal het nodig zijn de verdere ontwikkeling van de vrijere loonvorming met nóg groter omzichtigheid en kritisch oordeel te beschouwen. PARTIJTJE BILJART KOSTTE 96.830 GULDEN. De vette KNVB-totopot van 96.830 gulden heeft het afgelopen weekend letterlijk liggen „te ver lopen". Op de tapkast van de ca féhouder J. Dreyerink in het Overijselse klompendorp Enter. Met veel moeite was de caféhou der vrijdagavond met een lid van de RKSV, Enter, tot het gewenste kruisjespatroon op het toto-for mulier gekomen. „Na inspanning komt ontspanning", dachten de beide heren en speelden een par tijtje biljart zonder meer aan het formulier te denken. Dit werd zaterdag (te laat) door de café houder op de tapkast gevonden, maar veel wroeging had hij er aanvankelijk niet over. Dat kwam pas zondagmiddag, toen hij tot zijn schrik bemerkte, dat alle vijftien uitslagen in een dei- kolommen overeenkomstig de resultaten waren ingevuld. Ach teraf gezien dus een dur biljart partijtje. Volkskrant. BANKDIRECTEUR VERDACHT VAN VERDUISTERING. Ongeveer 250.000 weg. In zijn woning te Driesum bij Dok- kum is dinsdag gearresteerd H. R. D., directeur van de Boaz-bank. Hij wordt er van verdacht de bank te hebben opgelicht voor een bedrag van ongeveer 250.000 gulden. NEDERLAND VRAAGT PARIJS „LEGIOEN-JONGENS" TERUG. De Nederlandse regering heeft de Franse regering gevraagd een rege ling te treffen om minderjarige jon gens, die voor het vreemdelingen-le gioen hebben getekend, en van wie de ouders verzocht hebben om hen naar huis terug te laten keren, naar Ne derland te zenden. De Nederlandse ambassadeur in Parijs heeft nog geen reactie gekregen op het voorstel. MR. STRUYCKEN LID VAN DE RAAD VAN STATEN. Naar men verneemt is de benoe ming te verwachten van oud-minister Struycken tot lid van de Raad van Staten. „De plaats van het Brabants Orkest onder de Nederlandse Or kesten wordt door de rijksoverheid nog steeds niet erkend en de hoop, dat de verwachtingen in deze richting binnen tien jaren verwezenlijkt zouden worden, mag op dit moment nog twijfelach tig genoemd worden. Er schijnen in bepaalde kringen met betrekking tot de orkesten, die niet in de Randstad Holland gevestigd zijn, nu eenmaal op vattingen gehuldigd te worden - de opvatting namelijk, dat Het Brabants Orkest alleen een taak zou hebben ten aanzien van de provinciale muziekvoorziening - die voor ons onaanvaardbaar zijn. Wat hier met zorg, moeite en hard werken in 10 jaar opge- bouivd is, zullen we zelf angstvallig moeten beschermen, daar van de andere kant voorlopig geen bescherming te verwachten is. Met verder door te gaan op de ingeslagen weg hoopt Het Brabants Orkest te bereiken, dat op de duur toch aan redelijke verlan gens tegemoet zal worden gekomen." Aldus burgemeester Teijssen van Waalwijk, voorzitter van Het Brabants Orkest, op de persconferentie welke dinsdag j.l. in Den Bosch werd gehouden ter gelegenheid van het begin van het nieu we concertseizoen 1959 - 1960. En dirigent Hein Jordans tekende de huidige, beslist onbevredi gende situatie aldus: „Het Brabants Orkest wordt bewust klein gehouden:" HEIN JORDANS bewust klein Prettig is het niet voor Het Bra bant Orkest dat het met deze sombe re realiteit zijn tweede lustrum moet vieren, maar gelukkig zijn er toch ook aspecten die er op wijzen, dat Het Brabants Orkest in de toekomst de plaats zal krijgen waarop het op grond van zijn qualiteit recht heeft. Eerstens heeft men zijn hoop geves tigd op het tweede rapport inzake de classificatie der Nederlandse orkes ten van de commissie-Witteman, dat onlangs aan de staatssecretaris van O. K. en W. is overhandigd. En op de tweede plaats zijn daar de presta ties van Het Brabants Orkest, die ook buiten de provincie ook meer en meer waardering beginnen te vinden. 162 PODIUMBEURTEN De activiteiten van Het Brabants Orkest hebben in het afgelopen sei zoen geen spectaculaire gebeurtenis sen te zien of beter te beluisteren ge geven. Er werden 162 podiumbeur ten verzorgd, waaraan 180 repetities vooraf gingen. Deze podiumbeurten zijn onder te verdelen in 98 gewo ne- en abonnementsconcerten, 26 jeugdconcerten en 38 begeleidingen van koren met generale repetities. Zij hadden plaats in 36 verschillende plaatsen, waarvan 28 binnen de pro vincie, 6 buiten de provincie in Ne derland en 2 in België. Het orkest trad voor het eerst op n Utrecht en Heerlen. Het Kamerorkest onder leiding van Evert van Tright gaf 12 concer ten, waarvan 2 jeugdconcerten, en trad op in 9 verschillende plaatsen, waaronder buiten de provincie in Nijmegen en Geleen. Diverse kamermuziekensembles ga ven in totaal 24 concerten. Aan het einde van het seizoen ver lieten 4 leden het orkest, te weten de plv. solo-altist Labranche, die een aanstelling kreeg in het orkest van Radio Luxemburg; de plv. solo-cel list Lambooy, die tot solo-cellist werd benoemd bij het orkest van de Ne derlandse Opera; en de dames Kieft- Declerck en Renard-Onfroy, die we gens huiselijke omstandigheden ont slag namen. Met een noodzakelijke uitbreiding van de violengroep waren er 5 vaca tures, waarin op dit moment in slechts één geval is voorzien. Wel wordt er nog onderhandeld met een aantal bui tenlandse krachten en men hoopt bin nenkort nog enkele open plaatsen te kunnen bezetten. Een prachtig succes behaalde de 2e eerste concertmeester György Pauk, die zijn bezondere kwaliteit be wees door op 't internationale violis tenconcours Jacques Thibaud te Pa rijs de eerste prijs te behalen. Tijdens het eerste concert van dit seizoen in Den Bosch op 14 sept. a.s. zal hij in een kort stuk solistisch optreden en op bescheiden wijze worden gehul digd. MEER ABONNEES met uitzondering van Den Bosch. In de overige plaatsen mocht zelfs een kleine vooruitgang worden geboekt. Toch dient vooral in Tilburg het aan tal abonnees veel groter te worden, terwijl ook de teruggang in 's Bosch moet worden gestuit. LUSTRUMVIERING Het 10-jarig bestaan van Het Bra- Bants Orkest zal officieel worden gevierd met een galaconcert in Breda op 6 mei 1960. Daarnaast zullen ook in alle andere grote plaatsen lustrum concerten worden gegeven en boven dien zal het gehele seizoen in het te ken staan van dit 2e lustrumfeest. Op dit galaconcert zal voor de pauze worden uitgevoerd het door Ton de Leeuw getoonzette gedicht „Hart van Brabant" van Harriet Lauré en na de pauze de Symphonie Fantastique van Hector Berlioz. MEESTERWERKEN Het Brabants Orkest, aldus burge meester Teijssen, hoopt ook in de toekomst op een steeds grotere luis teraars- en vriendenkring te mogen rekenen. De terugloop in de abonnementen- verkoop kwam gelukkig tot stilstand, VAN GROOT REPETOIR Ook in het komende seizoen zul len er weer de series A en B zijn, waarbij wij er nogmaals op mogen wijzen, dat er naar gestreefd is om het artistiek gehalte van beide series zoveel mogelijk gelijkwaardig te doen zijn. Onder leiding van zijn vaste diri gent Hein Jordans zal het orkest op de eerste plaats de meesterwerken van het grote repertoire brengen om daarmede het Brabantse publiek een staalkaart te geven van de prestaties der eerste tien jaren en om op deze wijze te voldoen aan het verlangen deze werken meerdere malen te kun- DE ECHO \M HEI ZUIDEN NU BRUIN BLIJVEN dank zij een HOOGTEZON. Verhuur van HOOGTEZONNEN en INFRAPHILLAMPEN DIN A DUMOUUN's DROGISTERIJ Grotestraat 327 Telef. 3071 W A A L W IJ K Hein Jordans: „Het Brabants Orkest wordt bewust klein gehouden"

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1