I BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en Langstraatse Courant Gemeenteraad Waalwijk Anderhalf uurs-debat over verpachting cantinegebouwen in sportpark £sso Brabants nieuwe commissaris Mr. Dr. C. N. M. KORTMANN i KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 petroleum DE HAARDOLIE Beleidslijnen van prof. de Quay zijn niet zonder meer door te trekken. MAANDAG 14 SEPTEMBER 1959 Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen DE ECHO W HET ZUIDEN 82e JAARGANG No. 73 Abonnement: Z2 cent per ween. per kwartaal 2.85 3.10 franco p.p. Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES ..ECHO' l i 4 De Waalwijkse gemeenteraad heeft zich uitstekend thuis gevoeld in het gezelschap van de wat onformele Keerkring-figuren die tot giste ren onderdak hadden in het Waalwijkse raadhuis, want in hun verga dering van j.l. donderdag hebben de vroede vaderen zich omstandig anderhalf uur beziggehouden met één enkel voorstel, niet ge schokt door de aanblik van de lijflijk geteisterde bokser, of van de geestelijk in eenzelfde toestand verkerende juffrouw op de canapé. De raad liet deze kunst voor wat ze is en richtte zich geheel op de ma teriële zijden des levens, in het bijzonder op de verpachting van de cantinegebouwen van de voetbalverenigingen RKC en Juliana in het nieuwe gemeentelijke sportpark. Een groot deel van deze anderhalf uur heeft burgemeester Teijssen besteed om uit en te na en bij herhaling het door b w gevolgde beleid in deze uiteen te zetten en begrip te vragen voor de zeer grote moei lijkheden waarvoor dit college zich bij de afhandeling van deze aange legenheid gesteld heeft gezien; 'n duidelijk en helder pleidooi, dat ten slotte vruchten afwierp in de stemming over dit voorstel, waarbij zich slechts drie raadsleden de heren Pullens, Brouwer en Vermeulen niet konden verenigen met het voorstel van b w. Het voorstel van b w betref fende de verpachting van de canti negebouwen van de voetbalveren. RKC en Juliana in het nieuwe ge meentelijke sportpark hield in de verpachting van de RKC-cantine aan de heer M. v. Hooff voor f 1000.per jaar gedurende 5 jaar en de verpachting van de Juliana- cantine aan de vereniging Juliana voor f 750.per jaar gedurende 1 jaar. De heer Brouwer verklaarde zich niet akkoord met het voorstel en hij wees daarbij op een schrijven van RKC, waarin als gegadigde zou zijn voorgedragen de heer Jac. Passier. Spr. vroeg zich af waarom deze ge gadigde van b w geen bericht heeft ontvangen dat de heer M. van Hooff door dit college zou worden voor gedragen en waarom betrokkene ook geen nadere inlichtingen heeft ontvangen betreffende de mogelijk heden tot pachting. Spr. verbaasde zich er verder over dat er geen in schrijving voor deze verpachting was geweest. Ook vroeg spr. nadere inlichtingen omtrent het verschil in huur. De heer Pullens kon zich niet ver enigen met de gang van zaken ten aanzien van de verpachting van de RKC-cantine en was van mening dat de heer Passier met een kluitje in het riet gestuurd was. Hij ver klaarde zich tegen het voorstel. De heer van Seters had iets ver nomen van moeilijkheden welke er zouden bestaan rond de oude voet baltent van Juliana. Hij wilde hier over nader worden ingelicht. De voorzitter zette in zijn ant woord uiteen, dat bij de verpach ting van de cantines primair de voorkeur is gegeven aan huur door de* verenigingen zelf. B w hebben daarom contact opgenomen met de besturen van beide verenigingen en dit heeft tot resultaat gehad dat Ju liana wel zelf doch RKC niet zelf de cantine in exploitatie wilde ne men. Bij de verpachting van de RKC-cantine heeft daarna bij b w de opzet voorgezeten om het be heer van deze cantine in handen te stellen van iemand die meeleeft in de geest van de vereniging. Daarom hebben b w contact opgenomen met de heer van Hooff, die zelf reeds eerder te kennen had gege ven belangstelling te hebben voor de huur van de RKC-cantine. Toen met de heer van Hooff reeds over eenstemming iwas bereikt, kwam van de vereniging RKC een schrij ven binnen, waarin werd medege deeld dat ook de heer Passier be langstelling had voor de huur van de cantine fen dat de vereniging er geen bezwaar tegen had wanneer met deze gegadigde tot overeen stemming zou worden gekomen. Het zou echter bijzonder onbillijk van b w zijn geweest, aldus de voorzitter, indien zij daarna nog weer eens met de heer Passier zou den hebben onderhandeld nadat met de heer v. Hooff reeds tot over eenstemming was gekomen. Met nadruk wees de voorzitter er der halve op, dat er geen sprake van is dat hier iemand met een kluitje in het riet gestuurd zou zijn. De lagere huurprijs voor Juliana f 750.is hieruit te verklaren, dat Juliana de gang van zaken eerst nog eens een jaar wil aanzien. Ten aanzien van de oude cantine van Juliana merkte de voorzitter op, dat deze lokaliteit particulier eigendom is alsmede de grond waarop zij staat. Er is een vergun ning in gevestigd, die ongewijzigd van kracht blijft. Wel is het zo, dat b w streven naar een overeen stemming met de heer v. d. Heuvel betreffende enkele aankopen. De heer Pullens bleef bij zijn af wijzend standpunt, omdat b w onderhandelingen hadden geopend voordat van beide verenigingen een definitief bericht was ontvan gen betreffende de huur der canti nes. Het was de heer Pullens vol komen onverschillig wie de RKC- cantine zou huren, maar de gevolg de gang van zaken vond hij onjuist. De heer Brouwer meende uit de handelwijze van b w te mogen opmaken, dat dit college de heer Passier niet capabel had geacht voor de exploitatie van de cantine en vroeg zich af waarom b w de voordracht van RKC niet hadden opgevolgd. is geweest tussen b w en de be sturen van de betrokken vereni gingen en dat daarbij wel heel dui delijk is komen vast te staan, dat de huurbijdragen slechts een frac- tionele bijdrage vormen in de ex ploitatie der sporterreinen. Afge zien nog van de f 42.000.welke er gemoeid zijn met de afbouw van de vakken 6 en 7 (sportvelden), kwam reeds in het begin van dit jaar vast te staan dat het nadelig saldo waar mee de gemeente jaarlijks voor de exploitatie van deze vakken wordt belast, f 22.536.bedraagt. Het voorstel werd daarna zonder verder op. of aanmerkingen goed gekeurd. IIOE LAAT De heer Kemperman meende dat beide gegadigden alsnog gelegen heid' moesten krijgen tot inschrij ving en de heer Meijs vroeg zich af waarom de beide verenigingen niet zelf tot huur waren overgegaan, waarna zij de exploitatie van de cantines toch in handen hadden kunnen geven van 'n „eigen" man. Nu komt alles ten onrechte op het hoofd van b w neer, zo meende hij. De voorzitter wees de misvatting van de heer Brouwer met nadruk van de hand. Er is geen ogenblik gesproken over een al dan niet be kwaam zijn van de heer Passier. Aan de bekwaamheid van de heer Passier wordt geen ogenblik getwij. feld. En in antwoord op de opmer king van de heer Pullens merkte de voorzitter op, dat b w de ver enigingen bericht gezonden heeft, dat er een particuliere gegadigde was, zodat er niets geheimzinnigs is gebeurd. Wel wees de voorzitter er op, dat b w na de overeen stemming met de heer v. Hooff on mogelijk met de heer Passier heb ben kunnen onderhandelen, omdat dit niet alleen zakelijk onjuist zou zijn geweest, maar ook in strijd met het burgerlijk fatsoen en het college in dat geval zijn gezicht zou hebben verloren. De heer v. d. Hoven kon zich daarmee volkomen verenigen. Ove rigens meende hij, dat de pessimis tische stemming bij b w ten aan zien van de verpachting der canti nes een verkeerd uitgangspunt is geweest. Spr. informeerde welke de gedragslijn van b w zal zijn wan neer zich in de toekomst weer een dergelijke aangelegenheid voordoet Spr. voelde dan veel voor inschrij ving, waarbij het echter niet zo zal zijn dat de hoogste inschrijver ook automatisch de eerste gegadigde is maar op de eerste plaats degene die sterke banden met de betreffen de vereniging heeft. Wethouder v. Heeswijk bestreed fel de opvatting van de heer Brou wer dat RKC een voordracht zou hebben gedaan in de persoon van de heer Passier. RKC heeft niet ge schreven dat de heer Passier „haar" man was, maar alleen dat zij geen bezwaar had tegen de heer Passier wanneer daarmee eventueel over eenstemming zou worden bereikt. De juistheid van de opmerking van de heer van Heeswijk werd onder streept door de voorlezing van de brief van RKC door de voorzitter. In hakende op de opmerking van de heer v. d. Hoven wees de voor zitter er op, dat b w inderdaad pessimistisch gestemd zijn geweest ten aanzien van de verpachting der cantines omdat aanvankelijk geen van beide verenigingen iets voor huur voelde. Het was dus een grote opluchting toen de heer v. Hooff bereid bleek de RKC-cantine te hu ren en toen daarna Juliana bericht zond de exploitatie in eigen hand te willen nemen, meende het col lege werkelijk het beste gedaan te hebben wat mogelijk was. Nog weer daarna heeft de heer Passier zich als gegadigde gemeld, maar toen was het voor b w niet meer mo gelijk om hieraan aandacht te schenken, omdat reeds de overeen stemming was bereikt met de heer v. Hooff. Nogmaals wees de voor zitter er met nadruk op dat er van de zijde van b w geen sprake is geweest van enige voorkeur. Ten slotte merkte de voorzitter op, dat aan de verpachting van de cantine bij de tennis- en hockey velden, die binnenkort zal plaats hebben, op andere wijze aandacht zal worden besteed. De heren Eibers en v. Mosselveld gaven daarna als hun mening te kennen, dat het in het belang van RKC zou zijn het voorstel van b w aan te nemen. De heer Pul lens verlangde echter stemming, die tot resultaat had, dat alleen de he ren Brouwer, Pullens en Vermeu len zich tegen het voorstel van b w uitspraken. Het voorstel betreffende de on derhandse verhuring van sportter reinen in het sportpark deed de heer v. Seters opmerken, dat hem ter ore was gekomen dat de ver enigingen deze huren nogal aan de hoge kant vonden. De voorzitter antwoordde hierop, dat er overleg We zullen binnen niet al te lange tijd weer beter kunnen zien hoe laat het is, want de raad ging met 't voorstel tot 't verlenen van 'n sub sidie van f 8.340.aan het r.k. kerkbestuur van de parochie St Jan voor de vernieuwing van het uurwerk en de elektrische verlich- aan de toren van de St. Jan. In plaats van op drie zal de verlichting thans op zes zijden van de toren worden aangebracht, zodat de tijd aanwijzing vanuit alle windrichtin gen waarneembaar zal zijn. Vastgesteld werd verder een ver ordening op de heffing van besmet- telijke-ziekten-gelden. alsmede een wijziging in de verordening op de heffing van marktgelden, inhou dende de vaststelling van een uni form tarief van f 0.25 per m2 met een minimum per plaats van f 1. WONINGNOOD DUURT VOORT Tot leden van de Commissie van Alvies inzake de uitvoering van de Woonruimtewet werden herkozen de heren: G. A. Duyvelaar, voor zitter, J. A. M. Kees, F. Kemper man en C. A. v. Mosselveld. De heer v. d. Hoven deelde er vergadering mede, dat hij wegens drukke werk zaamheden niet meer in staat was om voldoende aandacht aan het lid maatschap van deze commissie te besteden en zich derhalve niet meer herkiesbaar kon stellen. Als opvol ger beval hij de lijstopvolger van zijn fractie, de heer M. Faro, aan, welke aanbeveling door de raad ge volgd werd. Voor de aanschaffing van een nieuwe methode voor het geschie denisonderwijs en een 4-tal gram mofoonplaten ten dienste van het gymnastiekonderwijs aan de St. An- toniusschool in de St. Crispijnstr. voteerde de raad een bedrag van resp. f 428,50 en f 47,60. Besloten werd verder tot verkoop van grond ten oosten van de Burg. Verwielstraat, aan de Akkerlaan, aan de Burg. Smeelelaan en aan de Forestierlaan; tot aankoop van grond in de Buitenpolder van Waal wijk en tot uitgifte in erfpacht van een strook grond aan de Elzenweg. Voor de aankoop van een vlees- vervoerauto voteerde de raad een bedrag van f 26.000. Ten slotte werden goedgekeurd voorstellen tot het aangaan van een drietal geldleningen en een voor stel tot wijziging van de spaarrege ling voor het gemeentepersoneel. SPORTPARK OP 3 OKT. OFFICIEEL IN GEBRUIK. In de raadsvergadering van j.l. donderdag deelde burgemeester Teijssen mede, dat het gemeentelijk sportpark voor wat de sportterrei nen van RKC en Juliana betreft op 3 okt. om 2.30 uur officieel zal wor den geopend. Eerst zal in de cantine van de ene vereniging een korte openingsplechtigheid plaats hebben en vervolgens in die van de andere. Deze ingebruikneming zal worden opgeluisterd met een openingswed strijd tussen twee nog nader be kend te maken voetbalverenigin gen, welke is georganiseerd door RKC en Juliana. Deze wedstrijd vangt aan om 4 uur. De hoofdvelden van deze beide terreincomplexen zullen door RKC reeds op 20 en door Juliana op 26 sept. a.s. worden bespeeld. oliehaarden met het hoogste rendement zuinig - geen roet - meer warmte Zoals wij in onze vorige editie reeds hebben bericht is door H. M. de Koningin met ingang van 1 okt. a.s. benoemd tot Commissaris der Konin gin in Noord-Brabant mr. dr. C. N. M. Kortmann, burgemeester van Bre da. De heer Kortmann werd op 12 juli 1908 te Weert geboren. Ongeveer een jaar later vertrok het gezin Kort mann naar Venlo, vanwaar het later naar Boxmeer verhuisde. Zijn gymnasiale opleiding ont ving de heer Kortmann aan de Jezu- itencolleges te Katwijk en Nijmegen, in welke laatste gemeente hij eind examen deed en zich als student in de rechten liet inschrijven aan de r.k. Universiteit. Na aanvankelijk in Cuyk werkzaam te zijn geweest als ambtenaar ter secretarie, behaalde de heer Kortmann in 1935 de meesters titel en werd een jaar later benoemd tot burgemeester der gemeente Neer- itter en Ittervoort. In 1941 nam de heer Kortmann met een groep Limburgse burgemees- t ters om principiële redenen ontslag zette zich toen weer onmiddellijk aan de studie. In september 1944 behaalde mr. Kortmann in Nijmegen de doctorsti tel op het proefschrift „Het rechts- filosofisch begrip van het algemeen welzijn" en was daarna als inspec teur bij de Alg. Plattelands Molest- verzekering te Rotterdam. Terstond na de bevrijding werd mr. dr. Kortmann benoemd tot waarne mend burgemeester der gemeente Heer bij Maastricht, maar een half jaar later vertrok hij naar Weert om daar het burgemeestersambt waar te nemen. In juni 1946 volgde zijn be noeming tot burgemeester van Weert. Mr. dr. Kortmann was sinds 1 ok tober 1950 ook voorzitter van de Mijn Industrie Raad, welke functie hij bekleedde tot 1* juli 1952 toen hij werd benoemd tot burgemeester van Breda. Oook nam hij toen afscheid van zijn bestuursfuncties bij het Eco nomisch Technologisch Instituut Limburg en de afdeling Limburg van de Vereniging van Nederlandse Ge meenten. Naast het burgemeester schap is de heer Kortmann bestuurs lid van de Ver. voor Administratief Recht en redactielid van het weten schappelijke vakblad „Bestuurswe tenschap". Mr. dr. Kortmann is lid van de KVP en is gehuwd met mevrouw Fleskens. Zij hebben zes kinderen. In Breda heeft de heer Kortmann zich grote verdiensten verworven met betrekking tot de realisering van het structuurplan voor de stadsuitbrei ding. Ten aanzien van zijn toekomstige taak heeft mr. dr. Kortmann zich te genover een redacteur van het „Bra bants Dagblad" als volgt uitgelaten: „Het is niet mogelijk om zonder meer de lijnen door te trekken van het beleid zoals dat is uitgestippeld door mijn voorganger, prof. de Quay, die een uitzonderlijk regeerder is. Ik zal die erfenis .moeten „beschrij ven", moeten vaststellen dus hoe de zaken liggen en dan nagaan wat er gedaan kan worden." Grote waarde wordt er door de nieuwe commissaris gehecht aan de prestaties van de gemeenten en de onderlinge samenwerking tussen de gemeenten. Onze beste wensen vergezellen Z.Exc. in zijn nieuwe grootse taak. Het gezin van mr. dr. Kortmann in de tuin van zjjn huis te Breda. Van links naar rechts: Ivo (11), Birgit (13), Constantyn (15), mevr. Kortmann-Fleskens, mr. Kortmann en Geertruid (10). Zittend: Heleentje (7) en Bas (9) Cliché welwillend afgestaan door het Brabants Dagblad PROGRAMMA K.A.B. OP GOUDEN FEEST. Voor de viering van haar gou den jubileum als katholieke vak centrale heeft de KAB een artis tiek geïllustreerd programma op gesteld. De herdenking, die op 'donderdag 17 september 's mid dags om half drie in Tivoli te Utrecht begint, wordt door de verbondsvoorzitter, de heer J. A. Middelhuis, geopend met 'n wel komstwoord. Op het programma staat een gedicht „Terugblik", geschreven door Jan Mulder, dat Ben v. Hest zal voordragen. De herdenkings rede wordt uitgesproken door dr. G. Veldkamp, staatssecretaris v. Economische Zaken. Verder hou den mgr. P. J. A. Moors, de bis schop van Roermond, de vice-mi nister-president, drs. H. A. Kort hals, en mr. dr. Chr. van Rooy, minister van Sociale Zaken, kor te toespraken. Voor de muzikale illustratie van de herdenkingsbijeenkomst zorgt het Nederlands Kamerkoor, dat onder leiding van Felix de Nobel oude geestelijke liederen, negro-spirituals en volksliederen zingt. De herdenkinsdag begint des morgens met een plechtige H. Mis van dankbaarheid, die de ver- bondsadviseur van de KAB, rec tor J. Doesburg, zal opdragen in Utrechts kathedrale kerk. WACHTMEESTERS RIJKS POLITIE LIETEN ZICH GELI) GEVEN. Doordat een automobilist, die een wachtmeester van de ver- keersgroep der Rijkspolitie te Amsterdam onder zachte dwang 150 gulden had gegeven, de justi tie van de omkoping op de hoog te stelde, zijn nu drie wachtmees ters in verzekerde bewaring ge steld. Uit het door de rijksrecher che ingestelde onderzoek is dui delijk 'geworden dat nog meer wachtmeesters aan verkeersover- t reders hebben voorgesteld de „zaak" af te kopen. Er zijn dan ook nog meer arrestaties te ver wachten. LOONSVERHOGING MOET GEMELD WORDEN MAG NIET WORDEN DOORBEREKEND. De centrale werkgevers- en werknemersorganisaties hebben zich achter de doelstellingen van de regering bij de gedifferentieer de loonvorming gesteld. Zij ver; klaarden zich hiertoe bereid bij 't woensdagmiddag in Den Haag gehouden overleg tussen de mi nister van economische zaken en vertegenwoordigers van de cen trale organisaties van werkge vers en werknemers, alsmede van de groothandel, de middenstands bonden en de centrale der Neder landse coöperaties over de conse quenties van het systeem van ge differentieerde loonvorming voor het prijsbeleid. De minister heeft er tijdens de ze bespreking nog eens uitdruk kelijk op gewezen, dat gedifferen tieerde verbeteringen van lonen en andere arbeidsvoorwaarden slechts dan dienen plaats te vin den, wanneer deze door de ont wikkeling van de produktiviteit worden gemotiveerd en niet tot een stijging van de prijzen zullen leiden. Dit houdt voorts in, dat, voor zover tot gedifferentieerde verbe tering van lonen en andere ar beidsvoorwaarden wordt overge gaan, de nog komende algemene loonsverhoging ter compensatie van de huur- en melkprijsverho ging evenmin in de prijzen zal mogen worden doorberekend, zo verklaarde de minister. VOETGANGERS, LET OP Met ingang van 14 september zal in gemeenten met meer dan 100000 inwoners verscherpte con trole op de gedragingen van voet gangers worden uitgeoefend. De eerste dagen zal nog met waar schuwingen worden gewerkt daarna wordt in geval van over tredingen overgegaan tot het ge ven van processen-verbaal.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1