i^~E-toont<z2a (etalac Waalwijkse en Langstraatse Courant In bl verwachting Voortgezette tekorten CETA-BEVER (VBantel-costuums VRIJDAG 18 SEPTEMBER 1959 Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week 82c JAARGANG No. 75 Abonnement: zz cent per wee» per kwartaal ƒ2.8? 3.10 fra»»co p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO" Bij de opening der Staten-Gene- raal heeft H. M. de Koningin j.l. dinsdag in de verenigde zitting der heide Kamers de volgende re de uitgesproken: In tegenstelling tol de interna tionale toestand, die nog steeds reden tol ernstige bezorgdheid geeft, stemt de gang van zaken binnen het Koninkrijk tot vol doening en dankbaarheid. Tussen de delen van het Koninkrijk be staan hechte banden jen het be leid van de Regering is bij voort during op versterking van de goede betrekkingen tussen de lan den van het Koninkrijk gericht. Zij is zich daarbij ten volle er van bewust dat in de nieuwe rechtsorde, die in het Statuut voor het Koninkrijk gestalte ver kregen heeft, de onderlinge eer biediging van het eigen wezen van de landen voorop staat. Met dit uitgangspunt voor ogen wer ken de landen samen wanneer zulks strekt ten voordele van het Koninkrijk of van een van de de len en achten zij zich geroepen te helpen wanneer bijstand nodig is voor verbetering van het welzijn van de Rijksgenoten in een ander land van het Koninkrijk. Teneinde meer reliëf te geven aan het eigen karakter van de be trekkingen tot Suriname en de Nederlandse Antillen, is het Mi nisterie van Zaken Overzee op geheven en is de noodzakelijke coördinatie van de aangelegen lie den, deze landen betreffende, op gedragen aan de Vice-Minister- president. Met betrekking tot Nederlands Nieuw-Guinea blijft het beleid onveranderd gericht op het doel om de bevolking van dit gebieds deel, zodra dit mogelijk zal zijn, over haar eigen politieke status te doen beslissen. De Regering zal alle praktische mogelijkheden aangrijpen, welke dit doel kun nen bevorderen, evenals die, wel ke tot de ontwikkeling van dit ge bied kunnen bijdragen. De goede verstandhouding met Australië zal ongetwijfeld tot die ontwik keling bijdragen. Een hervorming van het voor Nieuw-Guinea gel dende publiek recht zal, met dit doel voor ogen, worden ter hand genomen. Jn de wereld van vandaag, waarin gevaarlijke tegenstellin- eigen taak en verantwoordelijk heid heeft. Daarom blijft het be leid hij voortduring gericht op 'n voortvarende uitvoering van de verdragen van Rome en op een verdere versterking van deze ge meenschappen. Daarenboven is de goede ontwikkeling en functi onering van de Euromarkt van grote betekenis voor een groeien de welvaart van ons land in de toekomst. Het stemt dan ook tot voldoening dat, ongetwijfeld me de als gevolg van het in werking treden van de Europese Economi sche Gemeenschap, de onderlinge handel tussen de zes landen sinds de aanvang van dit jaar, ook re latief, aanzienlijk is toegenomen. In de loop van het volgende jaar zal een tweede verlaging van douanetarieven in het kader van de Euromarkt worden doorge voerd. De Regering spreekt de hoop uit dat deze tariefsverlaging tot de andere landen van de Or ganisatie voor de Europese Eco nomische Samenwerking zal kun nen worden uitgebreid, opdat het ontstaan van een kloof tussen twee groepen landen worde ver meden. Haar streven zal dan ook ernstig gericht zijn op de tot standkoming van een bredere Eu ropese economische associatie tussen de in voorbereiding zijnde vrijhandelszone van de zeven en de Europese Economische Ge meenschap. De groeiende Europese samen werking heeft, naar in de prak tijk is gebleken, het politieke be lang van de Benelux en het geza menlijk optreden in Europees verband met België en Luxein- Inirg nog vergroot. Op de weg naar een sterke Benelux moeten nog moeilijkheden worden over wonnen. Daarvoor een oplossing te vinden is meer dan ooit gebo den en de Regering zal dan ook alles doen wat in haar vermogen ligt om dit te bevorderen. De vraagstukken, voortsprui tende uit de achtergebleven ont wikkeling van een belangrijk deel van de wereld hebben een drin gend karakter. Ten dienste van de verbetering van de internatio nale verhoudingen zal ook ons land, met name als lid van de Verenigde Naties, bereid moeten zijn, in toenemende mate aan de oplossing van die vraagstukken mede te werken. komen een daling ten opzichte van het jaar 1959. Het beroep dat de overheid zal moeten doen op de kapitaalmarkt, is niet van een zodanige omvang, dat daaruit be langrijke spanningen op deze markt zullen voortvloeien. Dc conjuncturele toestand brengt voorts met zich mede dat stimu lering van de bestedingen door vermindering van de belasting druk zeer beperkt moet blijven. Op het gebied van de belasting tarieven zal derhalve moeten worden volstaan met een, overi gens dringend geboden, verlaging van het tarief van de loon- en in komstenbelasting voor ongehuw- den. Gezien ook de doorwerking in het volgende jaar van de met ingang van dit jaar getroffen maatregelen op het gebied van de investeringsaftrek en de ver vroegde atschrijving, zal een ver dere vermindering van de feite lijk bestaande belastingdruk niet kunnen plaats vinden en zullen mitsdien de laatstelijk voor 1959 verlengde belastingmaatregelen ook voor het komende jaar moe ten worden gehandhaafd. Als uitvloeisel van het terzake in de Tweede Kamer der Staten- Generaal gevoerde overleg zal spoedig een wetsvoorstel worden ingediend tot verhoging van de huren met ingang van 1 april van het volgend jaar. Tezamen met de voorgenomen vermindering van de woningbouwsubsidie zal ook aldus een stap vooruit wor den gezet op de weg naar op dit gebied meer normale toestanden. De woningnood, met name in de sector van de arbeiderswoningen en de goedkope middenstandswo ningen, is overigens nog van zo danige omvang, dat hier bijzon dere waakzaamheid en zorg ge boden blijven. De Regering over weegt maatregelen tot ondersteu ning van het streven om de parti culiere woningbouw meer dan tot dusverre op de bouw van deze woningen te richten. Binnen het geheel van de nati onale volkshuishouding zal de Regering haar beleid richten op een ontplooiing van land- en tuinbouw-. Zij zal bijzondere aan dacht wijden aan het landbouw onderwijs en het landbouwkun dig onderzoek, zomede aan een verbetering van de bedrijfsstruc tuur en de externe produktieom- standigheden. Ook het garantiebeleid zal in toenemende mate worden gericht op het stimuleren van een econo misch verantwoorde productie. Daarnaast zal het garantiebeleid blijven afgestemd op redelijke Verf met glans en met gemak Verf het zelf met 'de superieure plasticverf van gen van ideologische en materië le aard helaas onverminderd voortbestaan en telkens ernstige spanningen oproepen, is ons Ko ninkrijk gehouden zijn eigen bij drage te leveren in het gezamen lijk streven naar vreedzame ver houdingen. De gesprekken die dezer dagen zullen plaats hebben, nu op initi atief van de President van de Verenigde Staten, zijn op we reldniveau een belangrijke po ging tot ontspanning. Zij zullen, voor zover afhankelijk van de Westelijke landen, slechts een in leiding kunnen zijn tot een wer kelijke ontspanning, indien die landen gezamenlijk, en ieder land voor zichzelf, bereid en in staat zijn, innerlijke kracht en solida riteit op te brengen. Bij het stre ven naar een gewaarborgde vrede zijn het voortbestaan van een militair evenwicht en het verster ken van de sociaal-economische kracht van de Westelijke landen onmisbare voorwaarden. Even noodzakelijk tot bescherming van de vrijheid der mensen is het ver diepen van de politieke samen werking van het Westen. De onafhankelijkheid en vei ligheid ook van ons land en volk zijn verankerd in het Atlantisch bondgenootschap. Het beleid blijft er dan ook op gericht aan de gezamenlijke verdediging in Atlantisch verband naar beste vermogen bij te dragen. Met dit uitgangspunt voor ogen wordt de toekomstige personele en financiële defensie-inspanning onder ogen gezien; een nota dien aangaande zal in het komende parlementaire jaar aan U worden aangeboden, zodra in NAVO-ver- band de daarvoor noodzakelijke gegevens ter beschikking staan. In de nieuwe Europese Ge meenschappen ziet de Regering de drijvende kracht voor een ver dere ontwikkeling van de eenheid van Europa, dat historisch een De economische ontwikkeling in ons land mag in menig opzicht gunstig worden genoemd. Pro- du ktie en werkgelegenheid heb ben, na de teruggang van het vo rige jaar, een peil bereikt dat ho ger is dan dat, hetwelk bestond voordat de moeilijkheden van 1956 en 1957 begonnen. Ondanks de sterke aanwas van de beroeps bevolking is de werkloosheid in aanzienlijke mate gedaald. De be talingsbalans vertoont tot op he den een gunstig verloop; de goud en deviezenreserve is op een aan vaardbaar niveau gekomen. Het beleid dat de Regering zich voorstelt in deze situatie te voe ren, is in dc Tweede Kamer der Staten-Generaal uitvoerig ter sprake gekomen ter gelegenheid van het overleg over de nota in zake enkele hoofdpunten van het te voeren sociaal-economische be leid. Het blijft het vaste voorne men zowel om voort te gaan met de verwijdering van kunstmatige elementen uit ons economische bestel, als om bij te dragen tot 'n verantwoorde verdeling van de vruchten van de economische vooruitgang'. De vrijere loonvor ming, waaraan de Regering op principiële en praktische gronden grote waarde hecht, heeft 'n aan vang genomen. Indien de in over leg met het bedrijfsleven terzake vastgestelde regelen nauwgezet door werknemers- en werkgevers organisaties worden in acht ge nomen, zal dit nieuwe beleid aan zijn doel beantwoorden en het gevaar voor een nieuwe over spanning worden vermeden. Ook het begrotingsbeleid moet in het teken van de huidige eco nomische situatie worden ge steld. Van de begroting voor het dienstjaar 1960 mag 'n remmend effect worden verwacht op de thans duidelijk waarneembare versnelde uitzetting van de beste dingen. De uitgaven vertonen in vergelijking met het nationale in- nroducentenprijzen voor die land- bouwprodukten, die in het bij zonder de gevolgen ondervinden van het gebrek aan standvastig heid der internationale markt verhoudingen en die tevens voor de inkomensvorming in de land bouw van wezenlijk belang zijn. Met betrekking tot het Reactor Gentrum Nederland te Petten be staat de verwachting, dat de on derhandelingen inzake een sa menwerking met Euratom tot een bevredigend resultaat zullen leiden. Daarnevens blijft de Re gering de verdere ontwikkeling van net kernfysisch onderzoek, met name bij het hoger onder wijs, alsmede de industriële toe passing daarvan, krachtig bevor deren. De over het algemeen even wichtige groei van onze volks huishouding doet de Regering niet het zicht verliezen op de, zo belangrijke, structuur-politieke vraagstukken. Reeds in het alge meen vereist de snelle aanwas van de bevolking en haar sprei ding over het grondgebied van ons land het treffen van planolo gische en bestuurlijke maatrege len welke van het hoogste belang zijn. Bepaalde delen van het land ondervinden daarenboven, uit 'n oogpunt van een evenwichtige welvaartsontwikkeling, bijzonde re moeilijkheden, waarmede in 't beleid rekening zal worden ge houden. Zo heeft de industrie spreiding de ernstige aandacht van de Regering, omdat vooral langs deze weg de oplossing moet worden gezocht voor het in die streken bestaande vraagstuk van de structurele werkgelegenheid, alsmede voor de moeilijkheden, welke in het westen des lands in toenemende mate voortvloeien uit de bevolkingsdichtheid en de concentratie van de bedrijvigheid aldaar. De Regering zal daarom de vestiging en de uitbreiding van industrie in de noordelijke pro vincies, alsook in de andere pro bleemgebieden, met kracht be vorderen. Daartoe is zij bereid de nodige financiële steun te verle nen voor het in versneld tempo tot uitvoering brengen van een programma van werken, dat blij vend verbetering kan brengen in het industriële vestigingsklimaat aldaar. Een en ander kan uiter aard niet beperkt blijven tot dc industrie. Ook andere welvaarts bronnen zullen, waar nodig, tot verdere ontwikkeling moeten worden gebracht. Daarbij zal niet uit het oog worden verloren dat de algemeen maatschappelijke en culturele begeleiding van boven bedoelde activiteiten onmisbaar is voor de harmonische ontwik keling van deze gebieden. Dc aandacht blijft gevestigd op de noodzakelijkheid om dc voor aanstaande positie, die de Neder landse zeehavens in West-Europa innemen, te handhaven en zo mo gelijk te versterken, waartoe niet alleen vergroting van het haven areaal, doch ook verbetering van de toegangen uit zee en de ver bindingen mot het achterland ge boden is. Op sociaal gebied blijft de Re gering streven naar een verdere voltooiing van het stelsel van so ciale zekerheid. Daarbij zullen dc verzorging en de revalidatie van langdurige zieken in stijgende mate aandacht vragen. Aan een wijde verbreiding van duurzaam persoonlijk bezit, en met name van produktief bezit, hecht de Regering bijzondere waarde. Zij is van oordeel dat niet kan wor den volstaan met een spoedige af werking van de onderhanden re gelingen, maar dat de tijd thans rijp is om tot 'n verdere uitbouw van 't bezitsvormingsbeleid over te gaan. Zij stelt zich voor het terzake in de eerstkomende jaren te voeren beleid, daaronder be grepen een aanduiding van de daartoe te treffen financiële en fiscale maatregelen, op korte ter mijn in een afzonderlijke nota aan U voor te leggen. Een vraagstuk van andere aard dat in een sterk ontwikkelde volkshuishouding als de onze wordt opgeroepen, is dat der voortschrijdende centralisatie. De Regering acht het bewust verminderen van bestaande en 't tegengaan van verdere centrali satie in 't bestuursapparaat van het hoogste belang, met name op grond van dc aan dit verschijnsel verbonden bezwaren uit een oog punt van verantwoordelijkheid van de burgers. Zij is ervan over tuigd dat decentralisatie tot een versterking van ons democratisch bestel zal kunnen bijdragen. Voortbouwende op de reeds verrichte, waardevolle arbeid, stelt de Regering zich voor de grote onderneming van het tot stand brengen van een nieuw Burgerlijk Wetboek met kracht voort te zetten. Als partiële wij ziging van bestaande wetgeving zal zij op korte termijn een wijzi ging van de Lotcrijwet aan de or de stellen. Over de vraag in hoeverre een herziening van 't vennootschaps recht gewenst is, zal de Regering zich doen voorlichten door een staatscommissie. Voor de vorming en dc ontwik keling van de persoonlijkheid van de mens zijn het onderwijs en de cultuur van uitnemend belang. De Regering besteedt daarom grote aandacht aan de uitbrei ding en verbetering van het on derwijs, waarbij vooral de voor ziening in de behoefte aan docen ten en dc bouw van scholen haar zorg hebben. Ook van U zal in 't komende jaar veel aandacht wor- vrijetijdsbesteding-, waaronder de sport. Van bijzonder belang voor de toekomst van ons volk is daar bij een verantwoorde vorming van dc jeugd. De Regering is van de ingrijpende betekenis van deze kant van ons volksleven door drongen. Voor zover het op haar weg ligt, zal zij hier stimulerend optreden. Niet alleen de vraagstukken, welke ik zo even heb aangeduid, maar ook vele andere zullen in 't komende zittingsjaar Uw aan dacht en werkkracht vragen. Dc ingewikkeldheid en onderlinge verwevenheid er van zullen Uw besluitvorming veelal tot 'n moei lijke maken. Moge Uw arbeid, waarbij vele en gevarieerde be langen moeten worden overwo gen en behartigd, worden verlicht door het diepe bewustzijn van het voorrecht, dat Regering en Sta ten-Generaal ten dienste van het welzijn van ons volk in vrijheid werkzaam zijn. En mogen zo ook aan ons volk de offers, die het, Franse Wintermantels en HAUTE COUTURE modellen MODEHUIS Markt 17 Telef. 7213 's-Hertogenbosch VVWvVV*MVVVVVVVVW»/VVWV gezamenlijk met de andere Wes terse volken, bij voortduring voor de nationale vrijheid moet bren gen, minder zwaar vallen door 'n levend besef van dat hoge goed. Met de bede dat God i' in het komende zittingsjaar moge ster ken bij dc vervulling van Uw moeilijke en verantwoordelijke taak, verklaar ik de gewone zit ting der Staten-Generaal geopend. den gevraagd voor het onderwijs en met name voor de onderwijs- wetgeving; dat geldt niet alleen voor de grote wetsontwerpen tot regeling van het voortgezet on derwijs en van het wetenschappe lijk onderwijs, maar ook voor een aantal andere onderwerpen, die nog op behandeling wachten. in het bewustzijn van de grote waarde die radio en televisie in stijgende mate kunnen hebben, is besloten tot uitbreiding van de televisiezendtijd. Waakzaamheid is geboden, opdat de toeneming van de materiële welvaart de in de hedendaagse maatschappij dreigende verzakelijking niet ver- sterke. Veeleer behoort zij dienst baar te zijn aan de geestelijke verheffing van ons volk. In dit verband ware o.a. te denken aan maatschappelijk werk, aan ken nisneming van ons oude cultuur bezit en van uitingen van heden daagse kunst en aan een zinvolle Vrees voor overbesteding Regering bevordert grootbedrijf De eerste miljoenennota, die onder het beleid van minister Zijlstra tot minister van financi ën tot stand kwam komt in twee erlei opzicht overeen met hetgeen dc heer Hofstra ons in het verle den heeft voorgeschoteld: de reeks van begrotingstekorten wordt voortgezet en zij is niet ac tueel in zoverre dat de jongste wijzigingen op economisch ter rein er niet in verwerkt zijn. Nu is het onmogelijk om bij de snelle economische temperatuurswisse ling een zo omvangrijke financië le prognose tot op Prinsjesdag bij te werken. Het staat echter als een paal boven water dat de waarde van dit monetaire verhaal door dc tempoversnelling op allerlei ge bied aanzienlijk is gedaald. Niet verwerkt in deze miljoenennota zijn dc ongetwijfeld belangrijke gevolgen van een vrijere loonvor ming op dc belastingopbrengst en de rijksuitgaven en dat is nu ei genlijk wat ons op dit moment onrustig maakt. Ambtenaren 2V? Wel bestaat er bij de regering zekerheid dat dc komende huur verhoging ook looncompensaite voor het rijkspersoneel met zich brengen zal en voor dat doel zijn Uw zuurbrand in een paar tellen geblust met Rennies. Afdoend en zonder weerga zijn Rennies - en eigenlijk óók een wonder. Want hoe he vig dat overtollig maagzuur U 't leven zuur maakt en oplaait tot in de keel - met Rennies is 't in een paar tellen grondig ge blust. Heus ge doet Uzelf te kort! U kunt niet zónder Rennies. 65.miljoen gereserveerd. De minister merkt op dat één pro cent loonsverhoging voor het rijk 25.miljoen vergt. Inclusief dc gevolgen van een huurverhoging calculeert het Rijk dus voorlopig 2V2 verhoging van rijksinko- merts en daar zal stellig niet mee kunnen worden volstaan, wan neer de recente ontwikkeling in de beschouwing wordt betrokken. Anderzijds zal ook de opbrengst van 's rijks belastingen progres sief stijgen met de ontwikkeling van een gunstige conjunctuur. Nu maar hopen dat het onbeken de voordeel het onbekende nadeel zal compenseren. Tekort: een miljard Prof. Zijlstra» komt met een begrotingstekort van totaal een klein miljard (951 miljoen), sa mengesteld uit een gewoon defi cit van 782 miljoen en 169 miljoen door toegevoegde oorza ken als de sanering van het Alg. Burg. Pensioenfonds, verhoogde toeslagen op sociale verzekerin gen etc., die op hun beurt gedeel telijk worden goedgemaakt dooi de reeds aangekondigde verho ging grondbelasting, de'verlaging woningbouwsubsidie en de beper king van pensioenen ingevolge de A.W.W. Het was te verwachten dat de miljoenennota een nadere uit werking te zien zou geven van de reeds aangekondigde maatregelen ingevolge de regeringsnota van 26 mei j.l. Vrijgezel en vennootschap. De belasting voor ongchuwden gaat omlaag. Het bestaande tarief gaat omlaag met een percentage dat bij 45U0.- bijna 18 bedraagt en bij een inkomen van 18.000 toch nog dc 13 passeert. Meer mocht men. gezien de monetaire en financiële toestand van 't land niet verwachten. Een nieuwe fiscale concessie vinden we in het ontwerp van wet voor maatregelen in verband met fusies van vennootschappen. Er is geen ruimte om daar uit voerig op in te gaan. Zij is be moedigend voor de grote ven nootschappen, die klaar staan om de kleine*reop te slokken en voor die kleine of middelgrote be drijven, die onder de vlag van een concern een betere toekomst ver- wachten. Die fiscale maatregelen zijn nodig omdat de bestaande belastingdruk op dit errein de economische ontwikkeling remt. Het grootbedrijf favoriet. Dc verlichting van de hierbo ven bedoelde druk is nodig, dit kan niet worden ontkend. De re geling houdt het oog gericht op dc te verwachten toenemende in ternationale concurrentie in ver band met dc Euromarkt. Zij heeft voorts gedacht aan de duizenden werknemers, die door grote en krachtige vennootschappen aan werk en inkomen kunnen worden" geholpen. Of 't in het kader van dc wen selijke economische structuur van ons volk ook vereist is dat juist naar een toeneming van mammoet-bedrijven moet worden gestreefd, betwijfelen wij. Bete kent dit bevordering van de be zitsvorming en de persoonlijk heid van liet individu? Worden dc kweekplaatsen van de massa mens en dc huiten zijn arbeids- kraent bezitloze niet in hun ont wikkeling gesteund? Wij drijven verder af naar de monopolievor ming en de bedrijfsconcentratie. „Zo bereidt de mensheid de socia lisatie van de eigendom voor door kapitalistische machtsvorming", zei de grote econoom Schumpeter. Op weg naar nationalisatie Een socialistische overheid kan eenvoudiger een klein getal gro te ondernemingen natonaliseren dan een groot getal kleine. Hoe ziet de regering onze toekomst? Als een verlengstuk van 't Ruhr- gebied met in hoofdzaak groot industrie? Of wil zij doelbewust onze economische structuur zo construeren dat juist de gespeci aliseerde produktie in kleine en middenbedrijven haar kans krijgt oor een klein volk als 't onze met een grote produktie en ex port van intelligentie lijkt ons de laatste weg aantrek kei ijker. Als dc overheid grote bedrijven wil zien verrijzen in het samenwer kende Europa, zou zij bedacht moeten zijn op fiscale protectie van het klein- en middenbedrijf. Geen woord daarover in dc finan ciële planning van 't Rijks toe komst. Vrees voor overbesteding. Voorts valt de schaduw van de overbestedingsangst over deze miljoenennota. De snelle ople ving van handel en industr.e moet in de hand worden gehou den. Om die reden is aan een ver lenging van tijdelijke belasting maatregelen niet te ontkomen. Dezelfde vrees verhindert prof. Zijlstra, tot een verlaging van in komstenbelasting over te gaan. Hij stelt dit duidelijk. Elke fiscale verlichting in dc sfeer der direkte belastingen zou de consumptie nog meer doen toenemen dan reeds gevreesd wordt, althans monetair. Vanzelfsprekend is een vergro ting van welvaart overigens wel kom. Reeds nu verwacht dc rege ring een toeneming van de con sumptie met 3 in I960, terwijl de investeringstoename op 10 wordt geraamd. Vermelden wij daarbij dat hier de invloed van dc gedifferentiëerde loonvorming nog niet in is verwerkt en dat el ke' stijging met 1 van de ge middelde loonvoet een toeneming DE ECHO OTHEÏ ZUIDEN Zo heet dit toelichtend en geruststel- lend Doktersboek.dat gratis is in gesloten bij een Bobyderm Set, waarin alles voor een vorstelijke verzorging van Boby's tere huidje.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1