Grandioos succes van Harmonie St. Grispijn: 103 punten DRUNEN VLIJMEN Waalwijkse en Langstraatse Courant USt tie Langstraat KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 Vijf jaar achtereen eerste prijzen ROYAAL GEBAAR VAN GEMEENTE f SI Kraam pakketten Drogisterij K. Ml OCH Elshout Haarsteeg MAANDAG 21 SEPTEMBER 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen DE ECHOm HET ZUIDEN 82e JAARGANG No. 76 Abonnement: 22 cent per ween. per kwartaal i 2.85 3.10 franco p.p. Hoofdredacteur: JAN TIET .EN Dit blad verschijnt 2 x per week \dvertentieprijs: 10 cent per m.m. Jontract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO" Grandioos is 't succes geweest waarmee de Waalwijkse harmo nie St. Crispijn van 't concours te Delft is teruggekeerd. Met 103 punten legde zij in de ere-afdeling beslag op een eerste prijs en onderstreepte daarmee haar positie in deze oo een na de hoog ste afdeling op ondubbelzinnige wijze. Sprekender echter voor de kwanteit en de geest in 't Waalwijkse corps is de wijze waarop dit eminente resultaat is behaald. Het zijn namelijk de corpsleden zelf geweest, die de deelname aan dit concours hebben doorgezet, want als het aan 't bestuur had gelegen, dan zou St. Crispijn het dit jaar wat rustiger aan gedaan hebben. Aan de grote energie, het prachtige doorzet tingsvermogen en de voorbeeldige toewijding van alle corpsle den is 't dus te danken dat St. Crispijn een jaar na haar intrede in de ere-afeling opnieuw een prachtige triomf vierde en daar mee de naam van Waalwijk op voortreffelijke wijze uitdroeg. Voor een zeer groot deel is dit succes natuurlijk ook te danken aan directeur G. A. Duijvelaar, die op bijzonder knappe en be gaafde wijze zijn muzikanten heeft weten te leiden tot een re sultaat dat op amateurniveau de hoogste lof verdient en waar voor niet alleen St. Crispijn, maar ook geheel Waalwijk hem niet dankbaar genoeg kan zijn. Tijdens de grootse huldiging, welke St. Crispijn gisteravond in zaal Thalia ten deel viel, zijn de verdiensten van leden en direc teur breeduit en met nadruk onderstreept. Te circa kwart voor tien ver trokken St. Crispijn en haar sup porters gistermorgen in drie bus sen naar Delft, waar men om on geveer kwart over elf arriveerde na een voorspoedige en gezellige reis. Het concours te Delft was ge organiseerd door „De Harmonie- kapel" van de Kon. Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek en de Oliefabrick Calvé ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van deze vereniging. Er werd door onge-, veer 2(3 verenigingen aan deelge nomen en het werd gehouden in de prachtige zaal van de Stads- doelen. Bij het zien van deze zaal liep niet alleen uw verslaggever, maar alle aanwezige Waalwijkers het water in de mond en meer dan ooit voelden we op dat ogen blik hoe uitzonderlijk we op dat gebied in Waalwijk toch misdeeld zijn. En we dachten op dit ogen blik ook allemaal aan het jaar 1961, waarin St. Crispijn haar gouden bestaansfeest gaat vieren Directeur Duijvelaar eminente prestatie (misschien wel in de vaandclaf- deling). Maar hoe? Wat kan een harmonie die niet de beschikking heeft over een behoorlijke zaal ruimte, organiseren? Een open luchtconcours, waarvoor van daag de'dag geen liefhebbers zijn1. Maar goed, wc waren dus in Delft om onze plaats in de ere- afdeling te verdedigen ten over staan van een zeer deskundige jury, te weten de heren G. Boe- dijn, P. v. Mever en Oscar van Hemel. Doordat deze jury ook mensen waren en derhalve brood aten, viel het optreden van Sint Crispijn ruim een uur later dan was gepland. Natuurlijk'kwam er door dit uitstel een beetje de brand in de zenuwen, maar er was genoeg koffie en ook pittiger dranken aanwezig om als blus water te dienen. Achteraf bleek dit oponthoud toch niet nadelig gewerkt te heb ben want toen de Crispijnmensen op het podium hadden plaats ge nomen, bleken ze er klaar voor te zijn. Het verplichte werk „La Caisse a Jouets" van P. Desprey, dat ui termate zware eisen stelt aan alle facetten van spel en directie, kreeg een uitvoering zoals we op nog geen enkele repetitie hadden gehoord. De vele voetangels en klemmen welke dit werk muziek- technisch en qua voordracht in zich bergt, werden zonder hape ren en met voorbeeldige be kwaamheid uit de weg geruimd. Dirigent Duijvelaar had zijn men sen voortreffelijk in de hand en nooit tevoren hebben wij onze harmonie zo'n prachtige eenheid horen vormen. Glanzend en bijna vlekkeloos was de vertolking van het keuze- nummer, de ouverture „Ray mond" van Ambroise Thomas. Crispijn maakte er een spranke lend stuk muziek van en gaf er zo'n zwier, zo'n bekoring en zo veel artistieke begaafdheid aan, dat de volle zaal deze vertolking beloonde met een ovationeel ap plaus. Tien minuten na het optreden kwam de jury-beoordeling door: 51 punten voor het verplichte werk en 52 punten voor 't kcuze- numiner. Even was er bij uw ver slaggever een lichte teleurstelling over de „slechts" 52 punten voor het keuzenummer, want naar zijn oordeel was hier een wat hogere waardering op z'n plaats geweest. Groter echter dan alle teleurstel lingen was de vreugde over het prachtige resultaat, dat met vele handdrukken en gelukwensen be zegeld werd. En even later ston den we allemaal gebogen over de trotse cijferlijst van St. Crispijn: Zuiverheid Klankgehalte Dynamiek Techniek Samenspel Opvatting Het meest verheugd mogen we toch wel zijn over de 3 negens, welke de jury toekende aan di recteur Duijvelaar voor zijn op vatting van bet verplichte werk. Uit deze waardering van de jury blijkt toch weer opnieuw welk 'n knap en bekwaam dirigent Sint Crispijn in he heer Duijvelaar be zit. GRANDIOZE INTOCHT Natuurliik moesten in 't prach tige oude Delft de kelen wat ge spoeld worden en hieraan heeft echt niemand zich onttrokken, dat kan uw verslaggever met de hand op z'n hart verklaren. En onder dit spoelen kwamen er al zo twee vorstelijke giften van 100.van twee onbekende ge vers. Tegen half vijf werd de terug tocht in een uiteraard zeer ver heugde stemming aanvaard. In Waspik had de dorst echter al weer zo'n graad van intensiteit bereikt, dat Hotel van Iersel het gedurende drie kwartier meer dan druk kreeg. Hier verdween 't laatste stof van de Randstad Hol land uit de Brabantse kelen. HULDEHULDE Groots was de ontvangst in Waalwijk, waar kennelijk al ie dereen had gehoord van 't prach tige resultaat van St. Crispijn. Bij de Ned. Herv. Kerk stonden be halve enkele honderden mensen ook de harmonie St. Jan en de K.A.J.-drumband gereed om de prijswinnaars te ontvangen en in triomf naar zaal Thalia te bege leiden, waar bet kranige emps 'n verdiende buide ten deel viel. Burgemeester Tcijssen was de eerste die gelukwensen richtte tot bet bestuur, dirigent en leden van St. Crispijn en daarbij na mens het gemeentebestuur uiting gaf aan zijn grote waardering voor dit prachtige resultaat. „Het gemeentebestuur is trots op Sint Crispijn, dat vandaag opnieuw bewezen heeft een gezelschap te zijn met een hoog kunstzinnig ni veau", aldus de burgemeester, die verder getuigde van zijn groot respect voor de toewijding van de corpsleden en de eminente be kwaamheid van directeur Duijve laar. „Ik complimenteer u van harte met dit grandioze succes en ik hoop dat u op de ingeslagen weg blijft voortgaan om de hoog ste sport op de muzikale ladder te bereiken", zo besloot burge meester Teiissen zijn huldigings toespraak. Als bewijs van waar dering voor dit prachtige succes kon de burgemeester mededeling doen van een spoedbesluit van b. en w., dat gistermiddag in de openlucht was genomen, name lijk het doen van het voorstel aan de gemeenteraad tot toekenning van een bedrag van 500.voor het uniformenfonds van St. Cris pijn. Een luid opplaus volgde op dit voorstel van het jaar. De voorzitter van Waal wij ks Belang, de heer J. Timmermans, sloot zich geheel bij de woorden van de burgemeester aan en gaf ook uiting aan zijn oprechte waardering en hulde. Hij onder streepte daarbij de geheel eigen positie welke St. Crispijn in het hart van Waalwijks Belang in neemt. Het bestuur van Waal wijks Belang immers heeft aan de wieg gestaan bij de renaissan ce van St. Crispijn. De heer Tim mermans roemde de energie, de toewijding en de bekwaamheid van het corns en in het bijzonder de bekwaamheid van de dirigent, re heer Duijvelaar, die, hoewel geen beroepsmusicus zijnde, het corps tot een zo prachtig resul taat heeft weten te leiden. Na mens Waalwijks Belang bood bij een geschenk onder couvert aan. In een enthousiaste toespraak getuigde de voorzitter van de har monie St. Jan, de heer v. Mierlo, van zijn grote bewondering en waardering voor de prestatie van St. Crispijn. Het begint zo langza- mermand traditie te worden dat St. Jan uittrekt om St. Crispijn te huldigen, aldus de heer v. Mierlo, die vervolgde „Wij weten hoe groot de moeilijkheden zijn om op een concours tot de beste re sultaten te komen en daarom hebben wij de grootste bewonde ring voor de energie en toewij ding van bet corps en voor de uitzonderlijke bekwaamheid van zijn dirigent. Speciaal voor de corpsleden, die de deelname aan dit concours hebben doorgezet, had de heer van Mierlo zeer groot respect. Namens de K.A.J.-drumband werd het woord gevoerd door de heer Th. Burmanje die 's middags nog als lid van (ie harmonie zijn bijdrage had geleverd aan 't suc ces. Hij liet zijn gelukwensen ver- fezeld gaan van een mars naar euze. De zaalhouder, de heer M. van Bracht, kwam ook met hartelijke gelukwensen en meende dat hier op wel iets gedronken moest wor den. Bovendien bood hij bet be- stuur een kistje sigaren aan. Ook de voorzitter van de Lie- dcrtafcl „Oefening en Vermaak", de heer ten Bokum, bood z'n har telijke gelukwensen aan. Groot was zijn waardering voor de pres tatie van St. Crispijn, waarbij hij in het bijzonder wees op de 3 ne gens, welke de heer Duijvelaar behaalde voor zijn opvatting van het verplichte nummer. Dit be wijst, zo zei hij, dat St. Crispijn de toekomst met het volste ver trouwen tegemoet kan gaan. Als blijk van waardering bood hij bloemen aan, die door voorzitter Smolders aan mevrouw Duijve laar ter hand werden gesteld. Onder de vele gelukwensen die verder nog binnenkwamen, was ook een schriftelijke gelukwens van de beschermheer van de har monie, de heer Klijberg en geluk wensen van het kerkelijke zang koor der parochie St. Jan. De voorzitter van St. Crispijn, de lieer F. Smolders, dankte in 'n persoonlijk woord elk der spre kers. Vooral dankte hij de burge meester voor bet voorstel tot een zo vorstelijke gift aan St. Cris pijn. Met betrekking tot de har monie St. Jan hoopte de heer Smolders, dat St. Crispijn spoedig in de gelegenheid zou mogen zijn om ook St. Jan eens feestelijk te mogen binnenhalen. De rest van de avond werd een zeer gezellige en geslaagde feest avond. Tijdens deze feestavond werd de heer Duijvelaar nog eens gehuldigd door bestuur en wer kende leden van St. Crispijn. De heer Smolders onderstreepte nog eens uitdrukkelijk daarbij de uit zonderlijke prestatie van de di recteur en bood hem namens bet bestuur een fruitmand aan, waar in ook nog enkele flessen pittig vocht de hals opstaken. De werkende leden onderstreep ten de waardering voor hun di recteur met een kist vorstelijke sigaren. samenstelling zoals U het wenst. Grotestraat 327 Tel. 3071 WAALWIJK AGENDA Maandag 21 sept.: 7.30 uur: Trainen TTVD Grotestr. 8 8 uur: Clubavond „Steeds Hoger" v. d. Geit 8 uur: Dansles, zaal Elshout. Dinsdag 22 sept. 7 uur: Trainen DVC-junioren 8 uur: Clubavond OOG, v. d. Geit Woensdag 23 sept.: 7 uur: Trainen DVC-senioren 7 uur Trainen Volleybalclub 8 uur: „Een kus voor je sterft", 18 jaar. Hoge Braken 8 uur: Clubavond DVP. café Klerx 8 uur: Clubavond OOO café Elshout 8 uur: Clubavond Nooit Gedacht café v. d. Geit 8 uur: Clubavond Prins Bcrnhard, Hotel Royal 7-8 uur: Centrale Volksbank Maria Stuartstraat 2 Donderdag 24 sept. 7 uur: Trainen DVC-junioren 7.30 uur: Trainen TTVD, Grotestr. 8 8 uur: Repetitie Cantabile, zaal Elshout 8 uur: Sociëteit Duin Dorst. BLOEDAFNAME NED. ROODE KRUIS Op woensdag 14 oktober a.s. wordt te Drunen wederom de bloedafna me gehouden voor de Bloedtrans fusiedienst van het Nederlandse Roode Kruis. Gezien de grote be hoefte aan bloed, doen wij een beroep op alle gezonde mannen en vrouwen van 18 tot 65 jaar om zich op te geven als bloedgever. Het betreft hier een schone daad van naastenliefde, als men weet hoeveel mensen zijn gered door het bloed van een ander. Men kan zich reeds opgeven bij P. v. Herpen, Grotestraat 19 a, Dru nen, waarna U tijdig een oproep ontvangt, waar en hoe laat deze af name zal plaats vinden. KULTURELE KRING De Kulturele Kring alhier is voor nemens in het kader van haar pro gram 1959-1960 ook een Drunense toneelavond te houden. Deelnemers voor deze toneelavond worden vrij dagavond in de foyer van de Hoge Braken verwacht. KAB Drunen WINTERPROGRAM 1959-1960 In het kader van ontwikkeling en ontspanning heeft de KAB afd. Drunen voor het komend seizoen weer een drietal avonden georga niseerd, welke gezien de opzet ze ker bij de leden in de smaak zul len vallen. In deze drie avonden heeft men voorlichting, culturele vorming en ontspanning op de juis te manier weten samen te vatten. De eerste avond welke in oktober zal worden gehouden is een voor lichtingsavond over gezellig wonen. De tweede avond is een culturele avond over de schrijver en 't boek. De bekende schrijver Toon Kort- ooms zal deze avond de spreker zijn. De derde avond welke ver moedelijk in januari zal worden ge houden is een uitgesproken ont spanningsavond met René Frijters Variété Gezelschap. Alle drie de avonden worden gehouden in de Hoge Braken op maandag. Binnen het kader van ontwikkeling en ont spanning is ook kort geleden bij de KAB afd. Drunen een boekenclub opgericht, welke middels sparen van de uitgeverij Lanteern van de KAB boeken ontvangt. Ook dit jaar zal de toneelclub der KAB „Ontspanning na Arbeid" welke verleden jaar zoveel succes oogstte zal ook dit seizoen weer 'n toneelavond geven. AANBESTEDING. De aanbesteding voor de bouw van een garage voor de fa. P. van Erp, onder architectuur van de ar chitect J. Verhagen is verlopen met de volgende uitslag: C. A. den Teuling f 10.895. P. Lommers f 11.240. Fa. Merkx f 11.775.— Fa. Schapendonk 11.938. P. van Iersel 11.985.— Gebr. de Wit 16.875.— GEZINSZORGFONDS De KAB afd. Drunen is voorne mens in oktober een actie te on dernemen voor het gezinszorgfonds. AUTO DRIEMAAL OVER DE KOP Gistermiddag om half zes reed van de richting Waalwijk in de Overlaat een auto, bestuurd door H. V. uit Den Bosch. In een der bochten kreeg V. een tegenligger. Vermoedelijk heeft hij de wagen te veel naar rechts getrokken. De auto ging driemaal over de kop en kwam in de sloot langs de weg terecht. In de wagen zaten, behalve H. V. zijn vrouw en twee kinderen. Hij zelf liep enige schrammen op, zijn vrouw werd licht gewond en een der kinderen was geheel overstuur. De dokter liet de echtgenote en het kind naar het ziekenhuis in Den Bosch overbrengen. RENNERSNIEUWS In de ronde van Ulicoten werd v. d. Lee gisteren no. 4. V. d. Lee heeft geruime tijd met vijf ren ners op het grote peloton voor ge legen. In de eindsprint van deze vijf werd hij no. 4. FILM Wij maken onze lezers er op at tent dat de film „De Tien Gebo den" reeds op vrijdagavond 25 sept. in de Hoge Braken wordt vertoond. Aanvang half 8. Verdere aankondiging in ons volgend nummer. R. K. J. B. In café G. van Oyen hield de R.K.J.B. afd. Elshout haar algemene najaarsverga dering. De voorzitter de .heer J. Muskens opende met de Chr. groet, heette de aan wezigen welkomen en wees op de belang rijkheid van de najaarsvergadering, omdat de activiteiten van het afgelopen jaar de revue passeren en het program voor het komende verenigingsjaar in grote lijnen wordt vastgesteld. De notulen van de vo rige vergadering werden onder dank aan de secretaris, de heer H. Klijn Jzn., zonder aanmerkingen goedgekeurd. Intussen arri veerde de geestelijke adviseur de Z.E. heer pastoor G. Versteeg, en werd door de voorzitter welkom geheten. Bespreking program nieuw seizoen. Voor de graslandwedstrijd bestaat geen belangstelling. Voor een eventuele tuin- bouwcursus gaven zich slechts twee leden op. Dit vindt waarschijnlijk wel zijn oor zaak in het feit dat aan de landbouwschool te Nieuwkuijk een dagcursus wordt gege ven aan degenen die reeds in het bezit zijn van een diploma landbouwschool. Voor de cursus land- en of tuinbouwbe- drijfsleer bestond meer animo. Staande de vergadering gaven zich reeds tien leden op. De cursus zal zestig lesuren omvatten en doorgang kunnen vinden wanneer het aan tal deelnemers minstens 40 bedraagt. Voor de gymnastiekclub gaven zich 20 leden op. In principe werd besloten op don derdagavond te trainen. De eerste club avond zal zijn op 1 oktober. Met de leiding werd belast de heer H. van Huiten. Medegedeeld werd dat de leden weder om een rooster thuis zouden krijgen, waar op ieder kan zien wanneer het zijn beurt is om de RKJB in de dagelijkse H. Mis te vertegenwoordigen. Voor de kringretraite gaven zich 13 leden op. De geestelijk advi seur had naar aanleiding van deze twee punten nog een waarderend en aanmoedi gend woord. Intussen waren ook de culturele adviseur de heer C. Klijn en de technische adviseur de heer A. v. Arendonk ter vergadering verschenen. De heer Klijn was weer bereid de leiding van eventuele koor- en toneel- repetities op zich te nemen. Evenwel slechts vijf zangers gaven zich op; voor het toneel waren 10 liefhebbers. Men zou de moge lijkheid onder ogen zien dit aantal met en kele jonge boerinnen uit te breiden. Daarna kwam de bestuursverkiezing aan de orde. De aftredende lqdcn de heren J. Muskens en Sj. de Wit dankten allereerst de medebestuursleden en de leden voor het steeds in hen gestelde vertrouwen en de samenwerking gedurende de afgelopen ja ren ondervonden. De Z.E. heer pastoor dankte de beide aftredende heren voor het vele werk dat zij in het belang van de ver eniging hadden gedaan. Namens bet be stuur dankte de heer Jan Klijn. Voor de facatures aan te vullen, was slechts één stemming nodig. Van de gestelde candidaten n.l. H. van Huiten, N. van Drunen, J. Klijn Wzn., N. Bink en Adr. van Hultcn Gzn. werden gekozen N. Bink met 24 stem men en Adr. van Huiten met 25. Uitge bracht werden 63 geldige stemmen. Beide heren namen hun benoeming aan en hoop ten veel voor de afdeling te kunnen doen. Daarna deed de secretaris nog enkele mededelingen. Alle leden zullen 6 z.g. ko renaartjes ontvangen die 25 cent per stuk verkocht moeten worden en waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan de Lourdcsactie. De runvcebeoordclingsles zal in samenwerking met de afd. Drunen ge houden worden zaterdag 3 oktober op het erf van de heer G. Pulles. Die dag zullen ook de aardappelen opgehaald worden van de 125 poters die elk gezin heeft ontvan gen en waarvan de opbrengst is voor de kas. Zoals andere jaren zullen de aardap pelen bij inschrijving worden verkocht. De inschrijving staat tot vrijdagavond 2 okt. open. Indienen bij het bestuur. De beoor deling van de kalvcropfokwedstrijd waar aan door 23 leden was deelgenomen zal geschieden op het erf van de heer Adr. Bink. Dag en uur zullen nog nader worden bekend gemaakt. De technische adviseur de heer van Arendonk zag graag dat voor de winnaar een wissclbeker beschikbaar werd gesteld. Dit voorstel zal door het bestuur in overweging genomen worden. Nadat de vergadering werd gesloten met de Chr. groet bleef men nog een tijd ge zellig samen. K. V. P. In café G. van Oyen hield de K.V.P. afdeling Elshout een vergadering. De op komst was wel niet overweldigend, maar viel toch niet tegen. Met het bestuur mee, waren 30 personen aanwezig. Het aftreden de bestuur werd in zijn geheel herkozen. Voor de jongeren-afdeling werd in plaats van Sj. de Wit, M. Muskens gekozen. De wcrkcomité's werden in verband met de komende acties, die eveneens uitvoerig wer den besproken, met enkele heren uitgebreid. CURSUS NAAIEN. Door de eerw. zuster Bcnevenute zal ook komende winter weer ccn avondcursus wor den gegeven in naaien en knippen. Daar de eerste les a.s. donderdag 24 sept. zal gege ven worden kunnen eventuele cursisten zich nog opgeven tot woensdagavond. TAFELTENNIS. Voor de leden van Smashers zal a.s. don derdagavond in de zaal van het parochie huis de eerste training plaats hebben. Het bestuur is er in geslaagd de heer de Veer uit Tilburg als trainer te engageren. De bedoeling is niet alleen om de competitie spelers in goede conditie te houden, maar ook om de andere en speciaal de junioren met de knepen van het spel op de hoogte te brengen. Aanvang 8 uur precies. UITSTAPJE. Door de zelatricen van de verschillende broederschappen is als een beloning voor het vele werk dat er gedurende het jaar gedaan is, een uitstapje gemaakt. De tocht ging via Nijmegen naar Arnhem waar voor al het Openlucht-museum bijzonder in de smaak viel. Ook de directeur van de ver schillende broederschappen de Z.E. heer pastoor G. Versteeg, maakte de reis mee. De Weleerw. heer Kapelaan H. Lentjes maakte met de kerkwerksters en de werk sters van het parochiehuis een uitstapje. Hun reis ging naar Maastricht, Valkenburg en omgeving. DIAMANTEN BRUILOFT. In de laatste gehouden vergadering heeft het feestcomité van de Diamanten paar Ekels-Kuis besloten de wijken uit te brei den, om zodoende de enorme onkosten te kunnen bestrijden om het diamanten paar een onvergetelijke dag te bezorgen.. Het feestcomité was de mening toegedaan de volgende wijken in te lasseh, n.l. Burg. v. d. Venstraat, Heidijk, Pastoriestraat en Wolput tot Marktveld. WEDVLUCHT DE ZWALUW. Zondag werd de laatste wedvlucht van het seizoen gehouden van St. Ghislain, af stand 171 km. Los 8 uur, eerste duif 11- 43-52, laatste prijswinnende duif 10-56-14. Uitslag als volgt: J v d Dungen 1, 5; C v Helvoot 2, 7, 10, 11; G Treuren 3; H Pelders 4, 8; Jos Kuijs 9; Th v Overdijk 12. VLIJMENSE BOYS I - RKDVC I, 5 - 0. Gisteren speelden de Vlijmense Boys een thuiswedstrijd tegen RKDVC uit Drunen. Vlijmen startte niet al te best, evenals Dru nen dat met moeite thuis tegen Heusden gelijk kon komen. In Vlijmen was het een wedstrijd waarin Vlijmen veel sterker was. Verschillende fouten werden goed afge straft, waardoor de uitslag voor Drunen verpletterend werd. Vlijmen kwam weer met een gewijzigd elftal in het veld en vanaf het begin pakten de spelers flink aan. Dru nen kwam nu en dan goed opzetten, maar in de verdediging vlotte het niet al te best, wat door de Boys in de 15e min. werd af gestraft. Midvoor Maas kreeg de bal goed aangespeeld en schoot raak 1-0. Drunen probeert het spel te verplaatsen maar de Boys komen terug en het is rechtsbinnen Verschuren die de bal onberispelijk langs de Drunense doelman jaagt. In de 30e min. weer een goede aanval van de Boys. De Drunense achterhoede werkt onvoldoende weg en Th van Esdonk is er als de kippen bij om er 3 - 0 van te maken. Drunen komt nu opzetten en ieder denkt aan de wedstrijd Drunen - Heusden, toen Drunen met 3-0 achterstand nog op wist te halen. Vlijmen dacht er anders over, want na 'n Boys-aanval komt de bal bij P. Verschu ren, die 4-0 laat aantekenen. Met deze stand komt de rust. Na de rust hetzelfde spelbeeld. Na een half uur spelen komt Drunen overdonderend opzetten en de Boys weten met moeite staande te blijven. De scheidsrechter onthoudt Drunen een ver diende strafschop, maar dit zou toch geen verandering gebracht hebben, want Vlijmen weet de aanval te doorstaan en komt voor het doel van Drunen, waar Verschuren klaar 6taat om 5 - 0 te maken. Vlijmen ge looft het wel en de wedstrijd eindigt met de stand 5-0, voor Vlijmen, een verdiende overwinning op een elftal waar ieder meer van verwacht had. BILJARTEN. Het korter worden van de dagen en het langer worden van de avonden brengt tra ditiegetrouw met zich mee dat de beoefe naars van de biljartsport in de beslotenheid van de oefenruimte zich reeds gaan voor bereiden om straks als krachtmetingen op het groene laken gaan beginnen, beslagen ten ijs te kunnen komen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1