De belasting voor ongehuwden Moede? BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en Langstraatse Courant ZWITSAL Gemeenteraad Sprang-Capelle *BABYDERMpo°K MOEDER WORDEN... PRISMA VRIJDAG 25 SEPTEMBER 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen 82e JAARGANG No. 77 Abonnement: 22 cent per wee* per kwartaal i 2.85 3.10 franco p.p. Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Jontract-advertenties: speciaal tariet Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES: ..ECHO" Verbetering van kaspositie voor vrijgezellen Eindelijk is liet dan zo ver, zullen vele ongehuwden verzuch ten. De inkomsten- en loonbelasting voor ongehuwden wordt met ingang van 1900 verlaagd. Jarenlang hebben Kamerleden uit verschillende politieke partijen voor deze vermindering ge pleit en wij mogen verwachten dat 't verlichting brengende wets ontwerp met vlag en wimpel een Kamermeerderheid zal halen. De geschiedenis en de hoogte 1 5.400. van de belastingdruk op vrij ge- I 5.700. zeilen moeten worden beoordeeld I 0.000. vanuit het beginsel der draag- I 0.300- kracht. Het aanvaardbare van dit I 0.000. beginsel werd in de oorlogsjaren I 0.900. overschreden, toen elk onderdeel I 7.200. van onze economie en derhalve I 7.500. ook de belastingheffing in dienst I 7.800. stond van de oorlogvoering. Over I 8 100. het algemeen werd er daarbij van I 8.400. uitgegaan dat een vrijgezel an- I 8.700. denial f maal zoveel belasting zou 9.000. kunnen betalen als een gehuwde zonder kinderen. Vanzelfsprekend was dit uit gangspunt niet juist. De overheid zag zich echter na de bevrijding genoodzaakt het grote verschil in heffing nog te handhaven, omdat voor een herbouw van 'n gezond staatsbestel aan een maximale belasting van inkomen moest worden vastgehouden. Zonder meer is er daarbij van uitgegaan dal het vrijgezellentarief te dra gen was. Met talrijke voorbeelden heeft men de opeenvolgende mi nisters van financiën aangetoond dat hier de rechtvaardigheid ge- weld werd aangedaan. fToe vindingrijk de excellenties overigens ook in het algemeen mogen zijn als het er om gaat ar gumenten te vinden, die hun standpunt ondersteunen, geen be windsman heeft het aangedurfd de door ongehuwden gevraagde verlichting grondig te bestrijden. En zo kwamen de beloften voor verbetering, die telkens verscho ven werden omdat de staatskas de inkomsten niet kon derven. Uitzonderlijke positie. 980.— 1.089.— 1.165.— 1.280.— 1 1.359.— f 1.479.— 1.561.— 1.687.— 1.773.— 1.904.— 1.992.— 2.127.— 2.219.— 812.— 909.— 976.— 1.077.— 1.145.— 1.250.— 1.322.— 1.432.- 1.507.— 1.022.— 1.700.— 1.819.- - 1.900.— daar ongetwijfeld opnieuw van meeprofiteren. En de gehuwden dan Zien wij naar de tarieven van gehuwden, dan is er echter nu 'n redelijke onderlinge \erhouding verkregen, hetgeen uit het vol gende tabelletje moge blijken.. Een on ge- betaalt evenveel belas- huwde tins als een gehuwde met inko- z.k. m. inkomen groot: men bij bestaand bij nieuw groot: tarief voor tarief voor onge huwden Na de bevrijding werd de heer v. Mastrigt lid van het dagelijks bestuur van de Ned. Chr. Landar- beidersbond en in 1947 volgde hij de heer M. Ruppert als voorzitter van deze bond op. Later volgde zijn benoeming tot lid van het hoofdbestuur van het C.N.Y. 1.509.— 2.115.— 2.100. 3.000.— 4.150.— 3.800.— 4.500.— 6.250.— 5.050.— J 6.000.8.300.— 7.450.— f 7.200.— 9.800.— 8.900.— 9.000.— 12.000.— 11.000. afgerond on bedragen v. 50.-) Kan dit nu wel De begroting blijft een tekort aanwijzen, maar er zijn zware uitgavenposten, die in de raming geslonken zijn, vooral omdat de subsidielast voor de overheid vermindert. Voorlopig zijn de on gehuwden de enigen, die daarvan Voordeel trekken en gezien het anti-cyclische beleid van het ka binet en de dreigende overbeste ling. mogen wij nog van geluk spreken dat nu eindelijk de top van de belastingberg door de vrij gezellen mag worden verlaten. In de memorie van toelichting op de nieuwe belastingwet erkent de minister, dat een ongehuwde met verschillende uitgaven in een ongunstige verhouding staat tot de gehuwden. Genoemd worden de hogere kosten voor huishou delijke arbeid van de ongehuwde en de huisvesting, vanzelfspre kend steeds relatief gezien. De thans geldende tarieven ei sen van de ongehuwde reeds een kwart van zijn inkomen op bij 'n verdienste van ruim 9000.per jaar! In het nieuwe heffingsplan zal de vrijgezel 12.000.— mogen verdienen voordat een vierde van zijn arbeidsvrucht of andere in komsten naar de staat gaat. Van l'2l/i tot 7 extra. De grootste onbillijkheid werd juist in de klasse der middelbare inkomensgroepen gevonden en in die sector is dan ook de meeste verlichting gebracht. Daarbij is Den Haag er van uitgegaan dat gehuwden een inkomensaftrek moeten genieten voor het feit dat in het algemeen gesproken man en vrouw samen van één inko men moeten leven. Naarmate de welstand stijgt, wordt die aftrek weer verminderd. Tot heden vraagt de fiscus van de vrijgezel maximaal 12V£% van zijn inkomen meer dan van een eehuwde zonder kinderen. In de toekomst zal dat maximum pl.m. 7 bedragen en worden bereikt bij inkomens tussen 24.000. en 30.000.—. In procenten van het inkomen loopt de gegeven verlaging op tot 5Va I" procenten van 't thans geldende tarief bedraagt de ver mindering maximaal ca. 18 Om een globale indruk te geven van de te verwachten verminde ring geven wij nog het volgende staatje ter vergelijking: Pl.m. 10.voordeel per maand. Reeds bij een inkomen van 3.900.bedraagt de verminde ring meer dan 100.per jaar. Vrijgezellen met een inkomen van ruim 4.200.zullen na 1 januari a.s. pl.m. 10.p. maand te verteren hebben of nog 'n gro ter voordeel genieten. Nu zullen wij stellig de kritiek horen dat deze lastenverminde- ring nog onvoldoende is. Dat be zwaar kan alleen juist genoemd worden wanneer we het gehele j tarief van de inkomsten- en loon- j belasting in onze beschouwing betrekken, dus inclusief de onge- j huwden. In de miljoenennota vin den wij over de belastingdruk in het algemeen de opmerking dat deze hoog is en blijft, omdat de regering in een tijd van opgang in het bedrijfsleven het niet aan durft de consumptie nog eens ex tra aan te moedigen met een alge mene belastingverlaging. Zodra de conjunctuur een ongunstiger beeld gaat vertonen, zal ons ge hele volk zo mogelijk lastenver lichting in de fiscaie sfeer wor den geboden. Wanneer dus de al gemene tariefsverlaging een feit wordt, dan zullen de ongehuwden Voor het tere Baby-huidje Bij een ongchuwden-inkomen van 9UU0.bedraagt 't verschil met gehuwden nog slechts 2000. Voorstanders van een volkomen gelijkheid moeten zich ook keren tegen kinderaftrek en andere on gelijke behandeling bij lastenver zwaring. De ongehuwden kunnen de toe komst uit de financiële hoek nu wat zonniger tegemoet zien, het geen voor velen wel tot gevolg zal hebben dat zij deze zo vurig verlangde verlaagde tarieven des te spoediger... de rug zullen toe keren om over te gaan naar het gehuwden-tarief Drs. H. Voorstel tot het aangaan van geldleningen, groot S0.000.en 97.030.bij de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's-Gra- venhage. Door de N.V. Bank voor Neder landse Gemeenten is een offerte gedaan voor een vaste lening, groot 80.000.ter financiering van de kosten van de demping van de Binnenhaven te Capelle. Ook is een offerte gedaan voor een vaste lening groot 97.030. ter financiering van de kosten van de onderhavige objecten t.w.: Aankoop grond van J. 1). Inkomen per jaar: 3.000.— 3.300.— 3.600.— 3.900.— 4.200.— 4.500.— 4.800— 5.160.— thans gel dend ta rief van te betalen belasting: nieuw ta rief van te betalen belasting: 321.— 396,- 473.— 552.— 633.— 717. 802. 908. 265.— 324.— 386.— 451.— 518.— 588— 66,0.— 750.— KROESJE F IN AMERIKA. De Russische ministerpresident laat in Amerika z'n ware aard kennen. De ene dag als hij wordt toegejuicht, is hij poeslief en vriendelijk, de andere dag, als men hem koel bejegent en vragen stelt die hem niet aanstaan, of waarop hii geen goed antwoord weet, is hij hoos en korzelig en dreigt zelfs z'n reis af te breken en naar huis te gaan. Dat was het geval, toen de burgemeester van Los Angelos een speech hield die hem niet aanstonddat was voor al het geval toen hij een fel debat voerde met vakbondleidcrs. De een vroeg hoe het stond met het stakingsrecht der arbeiders on der de dictatuur, het zelfbeschik kingsrecht der arbeiders, de in val in Hongarije e.d. Hij werd woedend en sloeg met de vuist op tafel en noemde het alle domme vragen van kapitalistenknechten. De opstandelingen in Hongarije noemde hij gangsters en sabo teurs. Philips, van de arbeiders in de papierindustrie, wilde ook weten waarom Moskou de Amerikaanse radio-uitzendingen stoort. Kroes- jef vroeg wat hij graag at. Philips zag het verband niet. „Wel", al dus Kroesjef, „ik houd van soep en het Russische volk houdt ook van soep en niemand moet ons wat anders opdienen". De vak- hondsleider veranderde z'n vraag: „Waarom moet u beslissen wat iedereen in Rusland wenst te eten?" „Omdat ik het hoofd ben van de dictatuur van het proleta riaat van de Sovjet-Unie en de be langen van de arbeiders verde dig" President Eisenhower heeft verzocht Kroesjef beleefd tege moet te treden. Of 't helpen zal SUBSIDIE VOOR 'T N.O.C. In de begroting wordt voorge steld om 100.000 te schenken aan het Ned. Olympisch Comité ter uitzending van deelnemers naar de olympische spelen te Ro me in 1960. WEER MEER VOOR ONDER WIJS EN CULTUUR. De begroting van O. K. en W. voor het dienstjaar 1960 vertoont weer een belangrijke stijging. Het bedrag van dit jaar 1.420 miljoen, is 163 miljoen hoger dan dat voor 1959. De uitgaven voor onderwijs en cultuur zijn sedert 1955 met 700 miljoen gestegen, hetgeen on geveer 'n verdubbeling betekent. C. VAN MASTRIGT VOORZITTER VAN HET C.N.V. In een algemene vergadering van 't Christelijk Nationaal Vak verbond te Utrecht is tot voorzit ter van het C.N.V. gekozen dhr. C. J. van Mastrigt. Hij volgt dhr. M. Rupj>ert op die tot lid van de Raad van State is benoemd. De heer v. Mastrigt werd op 25 september 1909 in Klundert gebo ren. Aanvankelijk was hij landar beider. Hii sloot zich aan hij de Ned. Chr. Landarbeidersbond, en kwam in 1931 in het bestuur van de afd. Zevenbergen. Hij werd tot voorzitter gekozen en nam het initiatief tot het stichten van een christelijke besturenbond in die plaats. PROBLEEMGEBIEDEN TREK KEN BELANGSTELLING. De nieuwe premie- en prijsre ductie, die het voor de industrie ën aantrekkelijk moet maken om zich te vestigen in de zogenaam de probleemgebieden, heeft suc ces: op 8 augustus waren niet minder dan 67 verzoeken bij het departement van Economische Zaken ingediend. Dit komt neer op werkgelegenheid van 5000 tot 6600 werknemers. Van deze vergrote werkgele genheid komt naar schatting 45 percent ten goede aan het noor delijke probleemgebied, waar nog de grootste werkloosheid heerst. Hef inwilligen van de aanvragen zal een bedrug van 12 miljoen gulden uit de schatkist vragen. Dit deelt minister De Po us (Eco nomische Zaken) aan de Tweede Kamer mee in zijn nieuwe begro ting. Er zijn 45 probleemgebieden in ons land. PRINS BERNHARD GAAT JAGEN IN AFRIKA. Prins Bernhard is in zijn parti culiere vliegtuig uit Istanboel vertrokken naar Tanganyika, na in Turkije de internationale Bi 1- derbergconferentie te hebben voorgezeten. Een ad judant van de prins ver klaarde dat prins Bernhard in ntrika gaat jagen. De Turkse premier Menders heeft de prins maandagmorgen uitgeleide op 't vliegveld gedaan. HET EZELTJE PLATERO VOOR PRINSES IRENE. De vijf Spaanse studenten die een voetreis van een paar maan den met drie ezeltjes naar Neder land hebben gemaakt, zijn maan dag op palcis Soestdijk aangeko men om een ezeltje Platero aan te bieden aan prinses Irene, die het beest dankbaar aanvaardde alsook de prachtige geschenken, die de Spanjaarden nog hadden meegebracht. De studenten zon- gen met begeleiding der gitaren een speciaal voor prinses Irene gecomponeerd lied. De andere ezeltjes gaan naar een speeltuin in Almelo, de ande ren naar de landbouwhogeschool te Wageningen, waar ook de stu denten hun wijsheid hopen op te doen. Nieuwkoop Aanschaffing sneeuwploeg Aanschaffing meubi lair bijz. school Hei straat Aanleg toegangswe gen Groene Kruis en Politiebureau Aanleg beplanting Aankoop grond Voorzieningen begraafplaatsen Aanschaffing cyclos- tile en kadasterkast Kosten afrastering plantsoen Mieuwevaart Aankoop gronden A. J. van Beek Voorzieningen open bare school voor g.l.o. te Capelle 14.250.— 4.000.— 12.481.— van voedings- en genotmiddelen 6 958vanuit de kraam niet mag plaats j 350!vinden tussen 12 uur 's nachts en 2.290.— 7.500.— 2.350.— 1.150. 21.000.— 23.695 Totaal 97.030.— Voorstel tot het verlenen van medewerking ex artikel 50 der Kleuteronderwijswet a. d. Stich tingtot instandhouding van Prot. Chr. Kleuterscholen te Sprang— Capelle ten behoeve van de bij zondere kleuterschool a. d. Kerk straat te Sprang. Het bestuur van de Stichting tot instandhouding van Prot. Chr. Kleuterscholen te Sprang- Capelle heeft verzocht medewer king te verlenen voor het aan schaffen van meubilair, het bete gelen van een speelplaats en hei aanbrengen van een bergruimte ten behoeve van haar bijzondere kleuterschool te Sprang. Tengevolge van het langdurige overleg met de Inspcctrice van 't Kleuteronderwijs en het bestuur der Stichting kon deze aanvrage niet eerder in behandeling wor den genomen. De aanvrage is als volgt gespe cificeerd: Kosten houwen berging en betegeling 6950.25 Kosten aanschaffing meubilair voor 2 lo kalen 2 x 1566.80 3133.60 Kosten aanvulling z.g. poppenhoek voor 2 lo kalen 2 x 108.50 217. Constructie- en speel materiaal voor 2 lo kalen 2 x 400.— 800.— Kosten materiaal speelzaal en buiten materiaal 1429.35 Totaal 12530.20 Na overleg met de Inspcctrice van het Kleuteronderwijs is de aanvrage teruggebracht tot het geen door de Inspcctrice is goed gekeurd, waardoor de begroting teruggebracht is tot: Bouw berging en Agenda en Pre-adviezen voor de openbare vergadering van de raad dezer gemeente op vrij dag 25 sejitember 1959 des n.m. te 7.30 uur ten gemeentehuize. 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Benoeming leden der commis sie van advies, bedoeld in artikel 8 der Woon rui mtewet 1947, voor het zittingsjaar 1959/1960. 5. Vaststelling algemeen besluit tot het aangaan van kasgeldlenin gen gedurende het 4e kwartaal 1959 en vaststelling maximum van de gedurende het 4e kwartaal 1959 in rekening-courant hij de N.V. Bank voor Ncd. Gemeenten op te nemen gelden. 6. Aangaan van twee vaste geld leningen groot 80.000.en .1 97.030.bij de N.V. Bank voor Ned. Gemeenten. 7. Verlenen van medewerking in gevolge artikel 50 der Kleuteron derwijswet ten behoeve van de bijzondere kleuterschool aan de Kerkstraat te Sprang. 8. Wijziging en aanvulling van de Algemene Politieverordening lot vaststelling van een sluitings tijdstip voor patates-friteskra- men e.d. 9. Verbetering van de openbare verlichting aan het^iJosteind, de Winterdijk, de Waspiksedijk en de Hoge Zandschel. 10. Verpachting gemeente-eigen dommen. 11. Wijziging raadsbesluit van 25 oktober 1957 tot aankoop van een betegeling Meubilair Poppenhoek Constructie-materiaal Materiaal speelzaal en buitenmateriaal 499.15 6950.25 2609.60 100.— 800.— 5 uur voormiddags. Evenwel zijn er ook ingezete nen, die patates-fritcs e.d. verko pen in 'n besloten ruimte in hun woning. Deze hebben dus geen vergunning van b. en w. nodig, daar hier geen sprake is van het hebben van een kraam aan de openbare weg en mitsdien onbe perkt met de verkoop van pata- les-frites z.d. kunnen doorgaan. Ook de Winkelsluitingswet 1951 is op deze gevallen niet van toepassing. Nu zou het onbillijk en on rechtvaardig zijn de kramen uit een oogpunt van openbare orde wel aan een sluitingsuur te bin den en niet de besloten ruimten waarin patates-fritcs bereid en/ of verkocht worden. Bovendien zou dan het doel, n.l. handhaving van de openbare orde en rust, niet geheel bereikt worden, omdat degenen, die na 12 uur 's nachts voor een geslo ten kraam komen, dan naar een verkoopgelegenheid, gevestigd in een huis, zouden gaan. Daarom menen b. en w., dat het de voorkeur verdient, dat de ze aangelegenheid in de Algeme ne Politieverordening geregeld wordt. Voorstel vervanging boven gronds laagspanningsnet door ka- hels en aanbrengen straatverlich ting. In het kader van de vervanging van het bovengronds laagspan ningsnet door kabels heeft de N. V. PNEM medegedeeld, dat thans voor verkabeling in aanmerking komen a. het Oosteind; b. de Winterdijk; c. de Waspiksedijk; d. de Hoge Zandschel. De door de gemeente verschul digde bijdragen voor de aders, welke t.h-v. de openbare verlich ting in de kabels zullen worden opgenomen, belopen voor 't Oost- eind 4418.en voor de Winter dijk, Waspiksedijk en Hoge Zand schel 7347.—. Nu misschien de ter plaatse staande houten palen van het elcctrisch nel, waaraan de be staande verlichtings-armaturen zijn bevestigd, gaan verdwijnen, dienen noodzakelijkerwijs tevens voorzieningen te worden getrof fen t.o.v. de openbare verlichting ter plaatse. grondstrook langs de Torcnstr. te Sprang. Constructie-materiaal 800. 12. Intrekking raadsbesluit van 25 oktober 1957 tot verkoop van bouwterrein, gelegen langs de Oudestraat te Sprang. 13. Wijziging gemeentebegroting voor het dienstjaar 1959. 14. Mededelingen. 15. Rondvraag. 16. Sluiting. Voorstel inzake benoeming van de leden der commissie van ad vies, als bedoeld in artikel 8 der woonruimtewet 1947. Overeenkomstig de bepalingen van de Woonruimtewet 1947 dient de raad jaarlijks, ingaande 1 oktober, de leden van de com missie van advies, bedoeld in ar tikel 8 dier wet, te benoemen. De thans zitting hebbende le den der commissie hebben zich desgevraagd wederom als zoda nig ter beschikking gesteld. Uit dien hoofde en mede gelet op genoemde richtlijnen bevelen b. en w. voor het zittingsjaar 1 oktober 19581 oktober I960 tot herbenoeming aan de thans zit ting hebbende leden, de dames: Mevr. S. G. Quirijns-Janson, Wendelnesseweg Oost 40; Mevr. E. Winkelman-Mulder, Kerkstraat 99; en de heren: C. D. Kooter, Hoofdstraat 52; A. P. de Raat, Oosteind 70; Jac. Vos, Julianalaan 36. Totaal 10959.— Met het bedrag van 800.t b.v. de aanschaffing van con structie- en speelmateriaal kan de Inspectrice zich vooralsnog niet verenigen, omdat dit bedrag te hoog is en naar haar mening de normale eisen overschrijdt. Voorstel tot wijziging van de Algemene Politieverordening der gemeente Sprang-Capelle. Aan diverse personen hebben b. en w. ingevolge artikel 12 der Algemene Politieverordening op hun verzoek vergunnen verleend tot het plaatsen en hebben van een kraam voor het bakken van voedings- en genotmiddelen aan de openbare weg. Nadien zijn van diverse zijden klachten binnengekomen, dat de nachtrust en de openbare orde worden verstoord als gevolg van de exploitatie van deze patates- friteskramen. Herhaaldelijk kwam het voor, dat „aangeschoten" jongelui, te gen 12 uur 's nachts van Waal- In overleg met de N.V. PNEM is het vollende plan opgesteld: 1. Winterdijk. Het leveren en plaatsen, aan sluiten en schilderen van 21 sta len lichtmasten met 'n lichtpunt hoogte van 7.5 m., voorzien van een armatuur met natriumlamp, vanaf een punt pl.m. 100 m. ten oosten van de z.g. Schans in de richting van het dorp Capelle, waarbij de onderhavige afstand tussen de lichtmasten pl.m. 40 meter zal bedragen voor dc som van 16.412.—. 2. Waspiksedijk. Idem van 25 stalen lichtmasten vanaf de Wed. A. Cové-Paans tot aan dc gemeentegrens met Was pik- eveneens met een onderlinge afstand van pl.m. 40 meter voor de som van 16.412. 3. Oosteind. Idem van 14 stalen lichtmasten vanaf de Tilburgsewcg tot aan de gemeentegrens met Waalwijk, eveneens met een onderlinge af stand van pl.m. 40 meter voor de som van 9.053. 4. Hoge Zandschel. Het leveren en plaatsen, aan sluiten en schilderen van 9 stuks ichtmasten met een lichtpunt- wiik komende dan noü tot 2 of 3 I ncntmasicn m uur 's nachts hij een patates-fri- hoogte van vC11 nil o tcskraam verhieven en daarbij de wnlt vaJjif het eind Vm openbare orde en rust door hun I ,!1 1 getier en geschreeuw verstoor den, zulks tot groot ongerief en ergernis van de omwonenden. Aan deze vergunning hebben b. en w. na genoemde klachten een nieuwe voorwaarde verbon den, inhoudende dat de kraam niet geopend mag zijn en verkoop de Nieuwevaart tot de Dreef met een onderlinge afstand tussen dc lichtmasten van pl.m. 50 meter voor de som van 3.910. Totaal 44.159. De kosten van het totale pro ject zullen mitsdien bedragen 55.924.—. DE ECHO m HEI ZUIDEN vrijge zellen Dit is de titel van het nieuwe boek van Dr.W. de Kok. Alles over zwangerschap, geboorte, babyverzorging en kleuter opvoeding. Dit waardevolle boek (184 pagina's in fraaie omslag) krijgt U ten geschenke bij aanschaffing van een BABYSET DE LUXE het goede anker-horloge (lel op hel rode'V driehoe*|'ej

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1