1 OKTOBER is de dag/ BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en Langstraatse Courant Gemeenteraad Sprang-Capelle Samenloop A.W.W. en A.O.W. werd onze grens gewijzigd. Onrendabel MAANDAG 28 SEPTEMBER 1959 Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week 82e JAARGANG No. 78 Abonnement: Z2 cent per wee*, per kwartaal 2.85 3.10 franco p.p. \dvertentieprijs: 10 cent per m.m. Jontract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO" Onze oudere lezers zullen zich de laatste tijd wel eens hebben afge vraagd, hoe dat gaat nu per 1 okto ber 1959 ouderdomswet en wedu- wenpensioen naast elkaar komen te staan. Zullen er dan geen doublures ontstaan en hoe moet het als een ge huwde 65-jarige man komt te over lijden? Ouderdomspensioen wordt normaal genoten van het 65-ste jaar af en het weduwenpensioen eindigt op 65-ja- rige leeftijd. Artikel 15 lid 1 van de algemene ouderdomswet houdt in, dat na het overlijden van een gehuwde man (of vrouw) het aan de overledene toege kende ouderdomspensioen tot en,met de laatste dag der 5de maand volgen de op die waarin het overlijden plaats vond, aan de langstlevende der echt genoten wordt uitbetaald. De uitke ring A.O.W. voor een gehuwde man bedraagt f 132. - per maand. Indien dus een gehuwde man, die ouder domspensioen geniet, overlijdt in ja nuari 1960, dan wordt het ouder domspensioen van f 132.- per maand nog uitgekeerd over de maanden fe bruari tot en met juni 1960. Wijzigingen. Tot voor kort was de situatie zo, dat in geval de weduwe dan nog be neden de 65 jaar was het bedrag aan A.O.W. voor gehuwden behalve over genoemde 5 maanden ook nog gedu rende 6 maanden werd uitbetaald, in totaal dus over 11 maanden na het overlijden van de echtgenoot. Deze extra periode van 6 maanden nu komt per 1 oktober a.s. te verval len, behalve bij sterfgevallen voor 1 oktober 1959. Van 1 oktober 1959 af wordt dus aan een weduwe na het overlijden van haar man, wanneer deze ouder domspensioen genoot, nog slechts ge durende 5 maanden het zelfde pensi oen wat haar man kreeg doorbetaald. Is de weduwe beneden 65 jaar, dan verkrijgt zij recht op uitkering A. W. W. naast uitkering A.O.W. Het kan zijn het weduwenpensioen of een tij delijke uitkering. Deze bedragen resp. f 164.- per maand of f 110.50 al naar gelang de weduwe wel of geen kinderen beneden 18 jaar, die tot haar huishouden behoren, heeft. En in die 5 maanden? Wordt nu het pensioen over de be doelde vijf maanden al dan niet uit gekeerd? Artikel 30 der A.W.W.-wet be paalt, dat het weduwenpensioen slechts wordt uitbetaald, voorzover dit het bedrag van het ouderdoms pensioen overtreft. Heeft nu een weduwe dus recht op een uitkering van f 164.- per maand, dan wordt haar het ouderdomspen sioen uitbetaald, terwijl zij daarnaast een suppletie zal ontvangen ten be drage van f 32. - per maand, inge volge de weduwen- en wezenwet. Bedraagt het weduwenpensioen daarentegen slechts f 110.50 per maand dan wordt over dat tijdvak uitsluitend het A.O.W.-pensioen uit betaald. De achterblijvende weduwe wordt er dus niet slechter door, zij behoudt haar aanspraak op f 164.- ingeval zij kinderen heeft. Bezit zij deze niet, dan behoudt zij de uitkering van f 132. - voor gehuwden tot het hiervoor vermelde tijdstip (t.m. de vijfde maand na die van overlijden). De periode van zes maanden verlen ging zal derhalve komen te vervallen. Bericht van uitkering. geten. Zo bleek bij de feitelijke afba kening der grenzen al spoedig, dat hier en daar een gedeelte overbleef, dat noch aan de ene noch aan de an dere staat was toegewezen. Over zul ke twistappels raakte men dan de eer ste tientallen jaren nog niet uitge streden. Het zelfde gebeurde toen zuid-Nederland zich afscheidde van het noorden en ook hier de grote mo gendheden zich met de zaken be moeiden. Bekend is het proces om de huizen van de Belgische vleeshouwer, die een aantal Nederlandse bezittin gen tot Belgisch grondgebied wist te doen verklaren. Veel groter twistappel (tussen Hol land, Pruisen 'en België) was het on zijdig gebied van Moresnet, bekend gebleven door het Vierlandenpunt te Vaals (thans Drielandenpunt). Na de eerste wereldoorlog kwam deze on afhankelijke staat" aan België. De vele oorlogen, die er in de loop van onze geschiedenis gevoerd zijn, brachten even zo vele (zo niet meer) grenswijzigingen met zich mee. Mis schien herinnert u zich nog de „bar rière-steden" in zuid-Nederland uit v geschiedenislessen. Frankrijk stoorde zich niet aan onze zuidgrens en Duitsland respecteerde evenmin onze oostgrens. Munster en Keulen vielen eens (dat was in het rampjaar 1672) tegelijk met Engeland en Frankrijk onze republiek binnen, om ons grondgebied samen te verdelen... Napoleon lijfde het Koninkrijk Hol land eenvoudig in en Hitier zou niets minder gedaan hebben als de laatste wereldoorlog te zijnen gunste beslist de grensstrook tot Emmerik, het be twiste deel van Kerkrade, een gedeel te van 's-Hertogenrade en de dorpen Alsdorf en Ubach. Een andere „cor rectie" toendertijd vormde Elmpt, niet ver van Roermond, dat wij wel terug zouden willen hebben, omdat het rijke steenkolenlagen onder de grond verborgen houdt. Deze plaats stond daarom in 1945 op onze ver langlijst voor te annexeren gebieden! Het zou een vergoeding zijn geweest voor een klein deeltje der oorlogs schade, welke Duitsland 10 mei 1940 tot 5 mei 1945 over ons bracht. Wat wij wonnen. Toch heeft ook Nederland wel de len gewonnen: wij denken maar aan Sittard, Gennep en Zevenaar. Dit zijn plaatsen, die het Wener Congres volledig aan ons land toewees, alhoe wel het daarvóór Duitse gebieden wa ren. De grootste correctieis toch nog wel de provincie Limburg ge weest. Na de afscheiding der Zuid nederlanders in 1830 stemde dit ge west voor aansluiting bij België. In 1848 dachten enkele prominenten daar er nog over om in de Duitse Bond te blijven maar tenslotte is alles toch gelopen zoals het lopen moest en Limburg kwam bij Neder- and. In de nieuw geannexeerde gebie den hebben de Nederlandse autoritei ten aanvankelijk de nodige tegenwer king ondervonden. Men verwijderde deurknoppen en ruiten, men zaagde vruchtbomen af en wat al niet meer, maar steeds hebben de oproerigen zichzelf in de vingers gesneden. (Nadruk verboden). was. Vele de wedu- gegadigden voor wen en wezen vragen ons wanneer zij bericht zullen ontvangen over de uitkering. Zij hebben gelezen dat de A.W.W. per 1 oktober 1959 in wer king zal treden en ze hebben tot nu toe nog niets gehoord. Het wachten is op de behandeling der aanpassingswet in de Eerste Ka mer en de afkondiging in de Staats courant. De aanpassingswet op de pensioenen van (van overheidswege) gepensioneerden is nu op eenvoudige wijze tijdelijk opgelost, zodat de als zodanig gepensioneerden een groot deel van hun pensioen zullen moeten missen op de bekende 20 na. De korting zal n.l. niet meer mogen be dragen dan maximaal 80 De besluiten over de uitkeringen A.W.W. gaan per 30 september de deur uit, dus 1 oktober betekent voor velen een grote en belangrijke dag. (Nadruk verboden). Ook in vrede. Ook nu zullen weer correcties aan onze oostgrens worden uitgevoerd. Grenscorrecties zijn er in onze ge schiedenis zoveel malen toegepast, dat de vermelding daarvan in de leer boekjes van onze scholen niet eens noodzakelijk werd geacht. Toch zijn onze grenzen honderden malen ge wijzigd. Voor de laatste maal was dat kort na de tweede wereldoorlog, toen wij er enkele kleine stukjes van Duitsland bij kregen. Deze stukjes met een Duitse bevolking werden reeds spoedig bezienswaardigheden en de bewoners hebben rijkelijk kun nen profiteren van het toerisme. De Nederlandse staat heeft goed voor haar nieuwe kinderen gezorgd en veel laten doen in deze gebieden. Wegen, rioleringen en wat al niet meer werden aangelegd, kosten noch moeite werden gespaard om ze op het niveau van het overige Nederland te brengen. Inmiddels zijn Nederland en Duits land aan het praten gegaan, want Duitsland wilde deze geannexeerde gebieden gaarne terug hebben. Er is een redelijke regeling uit de bus ge komen. De Duitsers krijgen de be langrijkste en bewoonde centra terug en betalen ons een vergoeding voor de gemaakte kosten. Tevens hebben wij met deze gebieden als onderpand kunnen bewerkstelligen, dat -Duits land een zekere schadevergoeding zal uitkeren aan onze oorlogsslachtoffers en als verdere compensatie voor het terug te geven gebied kregen wij een grenscorrectie te onzen gunste in het gebied van de Dollard, noodzakelijk om op eenvoudige wijze onze droog leggingsplannen daar te kunnen uit voeren. Een en ander zal nog door de volksvertegenwoordigingen moeten worden goedgekeurd. Elten behoorde tot Gelre. In verband met deze correcties is het wel eens aardig, te zien hoe onze voorouders met deze materie om sprongen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het ge bied van Elten, dat na de tweede we reldoorlog in onze handen kwam, oorspronkeijk tot het hertogdom Gel- re heeft behoord en in 1473 over ging naar Kleef. Er is een oud kloos ter in die plaats, destijds een bolwerk van het bisdom Utrecht. Elten is dus 476 jaar in Duitse handen geweest en kwam in 1949 bij ons. Nu zal het grootste deel weer naar Duitsland te rug gaan. Veel wijzigingen zijn er aange bracht na het Wener Congres van 1815, toen Napoleon verslagen was en de grote mogendheden zich bera den hadden over de nieuwe grenzen van Europa. Vergeten gebieden. Niet alleen oorlogen evenwel be slisten over het verloop van de schei dingslijnen. Ook in volle vredestijd werd herhaaldelijk aan de grensge bieden geknabbeld, gerukt en getrok ken. Als we ons daarbij tot de oost kant van ons Rijk bepalen: de grens met Duitsland is 539 kilometer lang en de ontelbare haken en ogen, die de grillig verlopende onzichtbare lijn in zich verbergt, zijn legio gebleken. Meermalen moesten technische verbe teringen worden aangebracht, een voudig en alleen al omdat de toestand plaatselijk onhoudbaar was geworden. Ofwel tengevolge van waterstaatkun dige aard, ofwel om de smokkel met succes te kunnen bestrijden, ofwel om een midden door een bevolkingscen trum lopende afsluiting te verplaat sen. Ook de huidige correctie is van technische aard. In principe kwam onze oostgrens tot stand na het Wener Congres en wel bij de ractaten van Meppel in 1824 voor het gebied van de Dallard tot Enschede; bij het tractaat van Kleef in oktober 1816 voor de lijn tot Mook (dus met die oorspronke lijke inham naar Zevenaar); bij trac taat van Aken in juni 1816 voor het verdere gedeelte Mook - Vaals. Maar elk ogenblik kwamen daar kleine correcties in, meestal onbeduidend voor het nageslacht, doch enkele ma ten van betekenic, n.l. in 1817 toen er mensen bij betrokken waren die een andere nationaliteit verkregen. Bij Winterswijk werd in 1823 de grens verlegd. Te Gendringen in 1843, bij Dinxperlo in 1872, bij Lim burg in 1868; daarna kwam Winters wijk weer aan de beurt in 1879 en tenslotte Schonebeek in 1930. Ook gebeurde het meer dan eens dat de onderhandelingen op dood spoor lie pen, omdat geen van beide partijen zich wenste neer te leggen bij de voorstellen van de andere. Rondom Venlo en de beruchte afscheiding Kerkrade zijn menigmaal harde woorden gevallen. Verloren delen. Daar zijn heel wat noten gekraakt en ook wel eens een paar stukjes ver- En wie had nu voordeel bij deze grenscorrecties? We behoeven niet zo lang te zoe ken om op die vraag een antwoord te vinden. De laatste maal konden wi onze eisen stellen, doch in 't verle den was maar al te vaak het omge keerde het geval. Veelal was Duits land (Pruisen enz.) machtiger dan ons koninkrijk of onze republiek. Verloren hebben wij bijvoorbeelt de plaatsen Eelten en Goch, Emmerik en Anholt, terwijl ook Oppergelder vroeger Nederlands bezit was. In 1813, toen Pruisen en Kozakken de Franse troepen kwamen verdrijven ontnam onze vriendschappelijk ge zinde oostelijke buur ons en-passant „SLAVEN IN AMERIKA HEBBEN HET GOED". Premier Kroesjef had donderdag het toeristische deel van zijn bezoek aan Amerika achter de rug. Vrijdag avond vertrok hij naar Camp David waar hij tijdens het weekend met pre sident Eisenhower de besprekingen over de wereldpolitiek ging voeren. „Ik ben naar uw land gekomen om te zien hoe de slaven van het kapi talisme in Amerika nu eigenlijk le ven. Ik heb gezien dat ze het niet slecht hebben. Wel, wij zullen u eve naren". Dit zei Kroesjef in zijn ta felrede donderdag. „In feite bestaan er geen ernstige verschillen tussen uw land en het mijne. Het zou voor ons allebei het beste zijn indien wij ge zamenlijk konden oprukken." De Russische premier vervolgde „We willen even welgesteld worden als u bent. We waarschuwen u van tevoren: pas op en vergroot uw in spanningen, want anders sukkelt u over een tijdje achter ons aan. Mijn andgenoten vinden, dat 't Russische stelsel beter is dan dat waaraan de Amerikanen de voorkeur geven. Wij zeggen openhartig en eerlijk dat een socialistisch stelsel beter is dan het uwe. Waarschijnlijk bent u het daar mee niet eens. Welnu, Gode zij met u." PODOLA WEGENS MOORD TER DOOD VEROORDEELD. De in Duitsland geboren Canadees Günter Frits Podola is in Londen schuldig bevonden aan moord op een Londense politieman en is veroor deeld tot dood door ophanging, aldus meldt Reuter. De jury heeft 37 mi nuten beraadslaagd. Daarna sprak rechter Edmund Davies het doodvon nis uit. De uitspraak schuldig viel na een tweedaags proces tegen de 30- jarige Podola. Aan dit proces ging een gerechtelijke behandeling van 9 dagen vooraf, om vast te stellen of Podola bij zijn verstand is. Hijzelf heeft geheugenverlies voorgegeven. Het Openbaar Ministerie heef ge steld dat dit geheugenverlies bedrog was. Podola is schuldig bevonden de ongewapende detective Raymond Purdy te hebben doodgeschoten op 13 juli, in de hal van een flatge bouw te Kensington. Podola was door Purdy en een andere detective gear resteerd op verdenking gepoogd te hebben geld af te persen. VLIEGRAMP EIST 48 DODEN. Een transportvliegtuig van het type DC-7, eigendom van de Franse maatschappij Transports Aeriens In- tercontinenteaux, is donderdagavond bij het opstijgen van het vliegveld te Bordeaux verongelukt; 48 van de 60 inzittenden kwamen om het leven. BUITENLANDS HOTELBEZOEK NAM AF. April - Mei - Juni Volgens gegevens van het Cen traal Bureau voor de Statistiek zijn in de maanden april tot en met juni 1959 in de Nederlandse hotels bijna 937.000 overnachtingen van buiten landse gasten geregistreerd. Vergele ken met de overeenkomstige periode van 1958 is het aantal overnachtin gen met 2 afgenomen. Er was een toeneming van het aan tal overnachtingen voor bezoekers uit Duitsland (stijging 12.000 of 16 Engeland en Schotland (11.000 of 8 en België en Luxemburg (4.000 of 9 Het bezoek van geallieerde mili tairen nam af met 17.000 of 25 Voorts nam het bezoek van Zwit sers af met 6.000 of 16 dat van bezoekers uit Denemarken en IJsland met 2.500 of 14 uit Zweden met 4.000 of 11 en uit Frankrijk met 2.000 of 3 VISSERSBOOT OVERVAREN DOOR „KAREL DOORMAN". Het vliegdekschip Karei Doorman heeft donderdagnacht in de Noord zee, noordelijk van Delfzijl, een klei ne vissersboot overvaren. Onmiddellijk na de aanvaring ging het schip voor anker om pogingen in het werk te stellen de opvarenden te redden. Uit gevonden wrakstukken blijkt dat de vissersboot het Belgische vaar tuig „Frans Elza" is, uit Ostende. Gevreesd wordt dat de vijf opva renden van het Belgische vissersvaar tuig om het leven zijn gekomen. De „Karei Doorman" en andere schepen die naar overlevenden hebben uitge zien, heeft zijn reis - met bestem ming Hamburg - hervat, nadat vele uren van nasporingen geen succes hadden opgeleverd en oorlogsbodems op de plaats bleven zoeken. De P.T.T. heeft in het jaar 1958 in totaal (met inbegrip van de post spaarbank) een zoete winst gemaakt van 49.800.000 gulden, hetgeen „een gunstig exploitatie-resultaat" wordt genoemd, omdat het batig saldo (zon der postspaarbank) in 1957 slechts een tiende deel daarvan beliep. Met deze prachtige cijfers voor ogen zou op staande voet het brief port kunnen worden verlaagd van 12 op 10 cent. Of een korting kunnen worden gegeven van 2 cent op elke telex-aansluiting. Of 14 cent in min dering kunnen worden gebracht bij elk interlokaal telefoongesprek. Of f 6.25 mogen worden afgetrokken op de telefoonnota van elk gevoerd internationaal gesprek. Of een be langrijke rente kunnen worden gege ven voor al het geld, dat de postgiro beheert voor de rekenninghouders. Of f8.- kunnen worden uitge keerd voor ieder opgegeven telegram in dat boekjaar, dat zou de telegraaf dienst ook weer doen opleven. Of f 52.60 mogen worden betaald aan iedere aangeslotene op het radio distributienet als tegemoetkoming bij de aanschaffing van een radiotoestel. Helaas doet P.T.T. niets van dit alles. Zij doet heel iets anders. Zij snijdt in 98 plaatsen des lands duizenden abonnees af van de draad omroep buiten degenen, die al als ra diodistributie-abonnee zijn afgevoerd. Omdatdeze dienst zo onrenda bel is! P. DE KERNREACTOR TE GEERTRUIDENBERG UITGESTELD. De plannen om voor de nieuwe elektrische centrale te Geertruiden- berg kernenergie als krachtbron te nemen, zijn voorlopig van de baan. De directie van de P.N.E.M. zal zich niet bij Eurotom melden als ge gadigde voor een kernreactor. Deze aanmelding had vóór 20 oktober moe ten geschieden. Het besluit om voorlopig van de bouw van een kernreactor af te zien, houdt ten nauwste verband met de huidige kolencrisis in de zes landen van „klein-Europa", die - zoals we reeds meldden - de Staatsmijnen doet overwegen, de nieuwe mijn Beatrix niet in exploitatie te nemen. Verkabeling van Oosteind, Winterdijk, Waspiksedijk en Hoge Zandschel De gemeenteraad van Sprang-Ca- pelle, die vrijdagavond voor het eerst onder loco-burgemeester Waverijn bijeen kwam, heeft de meisjes van de 2e klas der Landbouw-Huishoud- school, die onder leiding van hun leraar J. B. de Vos deze vergade ring bijwoonden, een duidelijk in zicht gegeven over de gang van za ken in een vergadering der vroed schap. Meer dan anders werd er nu over de diverse punten der agenda op een prettige wijze gediscussieerd, zodat de jeugdige toehoorders een plezirige indruk van hun raadsleden mee naar huis zullen hebben geno men. De heer Vos, die er deze avond bijzonder veel zin in had, sprak bij de goedkeuring der notulen, zijn waardering uit over de samenstelling der notulen van de officiële af- scheidsvergadering van burgemees ter Smit. Het speet hem echter dat van de onofficiële vergadering, waar in vele sprekers het woord hadden gevoerd, geen verslag was samen gesteld. De heer Genuit sloot zich bij de waarderende woorden van de heer Vos aan, maar vond het overigens heel begrijpelijk dat van de onoffi ciële bijeenkomst bij het afscheid van burgemeester Smit geen notulen wa ren samengesteld, omdat het hier geen officiële gemeenteraadsvergadering betrof. De leden van de adviescommissie ingevolge de Woonruimtewet 1947 werden allen herkozen, te weten: mevr. S. Quirijns-Jansen, mevr. E. Winkelman-Mulder en de heren C. D. Kooter, A. P. de Raat en Jac. Vos. De voorzitter dankte de commissie voor het vele werk dat in het afgelo pen jaar was verricht en sprak de hoop uit dat de commissie haar taak met dezelfde ijver en toewijding zou voortzetten. Namens de commissie sprak de heer Vos een woord van dank tot de raad voor het opnieuw geschonken vertrouwen. Het maximum in kasgeldleningen en rekening-courant-overeenkomsten op te nemen bedrag werd voor het 4e kwartaal van 1959 bepaald op f 925.000.-. Ook ging de raad akkoord met het voorstel tot het aangaan van een tweetal geldleningen, resp. groot f 80.000.- ter financiering vande demping van de binnenhaven te Ca- pelle en f 97.000. - voor de finan ciering van diverse objecten. De heer Kuijsten had critiek op de Bank voor Nederlandse Gemeen ten en om precies te zijn op de 4V£ rente welke de gemeente voor de ze leningen moet betalen. Spr. wees daarbij op de grote geldleningen Rotterdam en de provincie Gelder land hebben uitgeschreven tegen 4 !4 en die een groot succes zijn ge worden. Waarom moeten de gemeen ten, die nergens anders op de geld markt terecht kunnen, lenen tegen 4Vê zo vroeg spr. zich af en hij drong dan ook aan op het treffen van maatregelen die ertoe kunnen bij dragen dat de Bank voor Nederland se Gemeenten zich aan de geldmarkt aanpast. Voor de aanschaffing van meubi lair, het betegelen van een speel plaats en het aanbrengen van een bergruimte t.b.v. de bijzondere kleu terschool te Sprang voteerde de raad een bedrag van f 10.959. - RUMOERIGE JEUGD Om de zaken een beetje recht te trekken werd door B. en W. het DE ECHO WN HEI ZUIDEN HONDERDEN HALEN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1