Azië brandt ZWITSAL Wie Waalwijkse en Langstraatse Courant PENDEL IN BRABANT HOEST UW KIND...? Kamer van Koophandel Jaarverslag over 1958 VRIJDAG 2 OKTOBER 1959 Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week 82e JAARGANG No. 79 Abonnement: ZZ cent Der ween., per kwartaal I 2.85 3.10 franco p.p. \dvertentieprijs: 10 cent per m.m. Jontract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES ..ECHO" Opnieuw weerkaatst de hemel bo ven Azië het rood van vlammen. Het vredesgesprek, dat wordt voorbereid tussen Amerika en Rusland, is wreed verstoord door het gebulder van de Chinese kanonnen. Waarom? Wat steekt er achter de hernieuwde aan vallen van de Pathet Lao in Laos, achter de herhaalde grensschendingen door Rood-Chinese troepen in India? Bevreesd - de bloedige oorlog in Korea ligt ieder nog vers in het ge heugen zien wij uit naar de vol gende Chinese stappen. Zal het „vrij willigers" zenden om de communis ten in Laos te helpen tegen de „Wes terse imperialisten", of worden de aanvallen op India zo heftig, dat Nehroe niet meer kan volstaan met het zenden van protest-nota's? Azië is een wereld vol vraagte kens, zeker op het ogenblik. Eén ding is echter duidelijk. Men kan niet met vuur blijven spelen zonder zich een keer duchtig te branden. De gevechtsvuren, die in Azië door China zijn ontstoken, moeten worden geblust. Maar door wie? Als antwoord op de duidelijke agressie door Noord-Vietnam, heeft Laos aan de Verenigde Naties gevraagd veilig heidstroepen te zenden, die de - moeilijk verdedigbare - grens kun nen sluiten. Wat uiteindelijk het ant woord zal zijn is op het ogenblik nog niet bekend, maar wel is zeker, dat, wanneer het verzoek wordt ingewil ligd, de situatie eerder verergerd dan verbeterd is. De 600.000 Chinese soldaten, die als „vrijwilliger" naar DE HELFT van Uw GELD TERUG! Wanneer U ons, bij aankoop van Uw baby-uitzet, de juiste geboortedatum van de te verwachten baby opgeeft,' ontvangt U van ons DE HELFT VAN HET BE STEDE BEDRAG TERUG. Iedereen heeft nu evenveel kans. In de Verenigde Staten schijnt men dit eveneens te heoben begrepen, want de militaire steun, die Laos ge vraagd heeft - ter waarde van 5 mil joen dollar - wordt met spoed naar het bedreigde land getransporteerd. BRUTAAL Laos staat op het ogenblik, door de heftige gevechten, in het middel punt van onze belangstelling, maar de andere gevaarlijke punten in Azië kunnen gemakkelijk tot ernstiger con flicten leiden. De Chinese troepen, die Tibet heb ben overweldigd en 80.000 Tibetanen afslachtten, hielden geen halt aan In- dia's grenzen. Terwijl in India nog ontsteltenis heerste over de wreed heid, in Tibet begaan, kwam als een donderslag het bericht, dat Chinese eenheden over de grens van India wa ren getrokken. In een vuurgevecht met een kleine afdeling van het In diase leger vielen aan beide zijden slachtoffers. Eveneens kwamen berichten binnen dat Chinese troepjen Kashmir binnenrukten en waren begonnen met de aanleg van een weg over India's grondgebied. Wat heeft China voor met het uit lokken van dergelijke incidenten? De invasie in India had tot gevolg kunnen hebben, dat 't land, dat tot nu toe neu traal is gebleven, regelrecht in de ar men van het Westen was gedreven. Een krachtiger houding van Nehroe had bovendien het 400.000 man tel lende leger van India in beweging kunnen zetten. Eén van de redenen kan zijn het verstoren van het gesprek Eisenhower - Chroestsjow. Het tonen van een vuist behoeft echter niet zo nadruk kelijk te geschieden. Heeft China dan binnenlandse moeilijkheden, zo dat de aandacht afgeleid moet wor den? Inderdaad schijnt dit enigszins het geval te zijn. Juist hierdoor wordt China's uiterlijk vertoon van kracht dubbel brutaal. Nog maar kort geleden heeft het centrale comité van de Chinese com munistische partij een wel heel be schamend communiqué uitgegeven. Daarin werd ronduit bekend, dat geen van de cijfers over de productie in 1958 volgens de waarheid was samengesteld en dat men bij lange na niet datgene heeft bereikt wat men bereiken wilde. SPRONG NIET VOORUIT MAAR ACHTERUIT Ondanks alle inspanning, alle ter- zijdeschuiving van menselijke waar den en het bijeenbrengen van pro ductiepotentieel in volkscommunes, leverde de staalindustrie in plaats van de voorgenomen 11 miljoen ton slechts 8 miljoen ton op, waarvan drie miljoen ton nog van slechte, onbruik bare, kwaliteit was. De streefcijfers voor 1959 zijn dan ook verlaagd van 18 miljoen ton tot twaalf miljoen ton. Met de cijfers voor de graan- en katoenoogst is het evenzo gegaan. Productiecijfers voor kolen werden gebracht van 380 miljoen ton op 355 miljoen ton. Ditzelfde communiqué sprak over een groei van „rechts-op- portunistische denkbeelden in sommi ge kaders", waar men zonder enige terughoudendheid onder mag ver staan een groeiend verzet tegen Mao en diens economische plannen. Overi gens zijn de stedelijke communes reeds opgeheven. Een dergelijke mislukking van de economische plannen is niet bepaald de aangewezen grondslag voor het voeren van een harde, door kanonnen en soldaten gesteunde, buitenlandse politiek. Toch wordt Laos aangeval len, India bedreigd en zijn tegenover gaande met de mindere arbeidsinten siteit van het moderne meubel, de nog steeds stijgende invoer van meubelen uit nabuurlanden, m.n. Duitsland en Denemarken, de toenemende vraag naar stalen meubelen en de wijzigin gen in de aard van de nieuwgebouw de woningen, waarbij de kleinere woonruimte in vele gevallen leidt tot mindere aanschaffing. De export van meubelen heeft bij de in het district van de Kamer ge vestigde bedrijven niet veel te bete kenen. Export naar België blijft mo gelijk, maar hier speelt het vraagstuk van de modellen een belangrijke rol. Voor afgewerkte meubelen ont staan bij export naar overzeese lan-' den moeilijkheden ten aanzien van 't transport en de kosten daarvan. Men ziet desondanks toch wel mogelijkhe den, maar dan zou hiertoe een vorm van internationale samenwerking tus sen bedrijven moeten worden gevon den, welke thans nog toekomstmuziek wordt geacht. De personeelsvoorziening leverde in 1958 geen moeilijkheden op. De verwachtingen voor 1959 zijn niet ongunstig. DE ZUIVELINDUSTRIE. Dank zij de gunstige weersomstan digheden, lag de melkaanvoer in '58^ dè 'natio'naHsti'sc'he eilanden Quemöy in,he' algemeen hoog Het gelukte' Korea werden gestuurd om de leger macht van de Verenigde Naties in zee te drijven, wat hun niet gelukt is, kunnen via Noord-Vietnam naar Laos gestuurd worden. De vlam van een plaatselijk conflict ontaardt dan in een wereldbrand. Wanneer de Ver enigde Naties weigeren, zal een ge lijksoortig verzoek worden gericht aan de Zuid-Oost-Aziatische Verdrags- Organisatie (ZOAVO) en aan de Verenigde Staten. De veiligheidsraad van de Ver enigde Naties heeft nu besloten een commissie van onderzoek naar Laos te zenden. De vraag zal zijn of zij het nodig acht internationale troepen naar het land te sturen. ZENUWEN De burgeroorlog in Laos heeft in feite nog geen grote omvang geno men. Het is voornamelijk een aanslag op de zenuwen van de regeringstroe pen, die geen vat kunnen krijgen op de dan weer hier, dan weer daar op duikende tegenstandeiAfgelegen militaire posten werden 's nachts aan gevallen door guerilla-eenheden van de Pathet Lao, die zich na de overval bliksemsnel terugtrokken in de on begaanbare jungle. Het slecht bewa pende en verspreide leger van Laos was niet in staat de grens hermetisch te sluiten. Wel kon het, toen de gue rilla enige tijd overging in een front oorlog, de communisten terugdrijven. Het antwoord van Noord-Vietnam kwam direct. Op Noordvietnamees gebied opgestelde kanonnen bescho ten stellingen in Laos en verse com munistische troepen stroomden over de grens. Het is vermoedelijk de tak- tiek van de Pathet Lao in Laos een sterke troepenmacht op te bouwen, die weldra kan beginnen aan een grootscheeps en beslissend offensief. en Matsoe 200.000 man samenge trokken. Misschien wil Mao zijn eigen volk tonen, dat de enorme bedragen, die worden besteed aan het instand houden van een leger van ruim 2,5 miljoen man, ook ergens voor dienen. Zoals in het begin als gezegd, speelt hij hiermee met vuur en niemand kan dat eeuwig blijven doen zonder zich te branden. Nadruk verboden. Ventilatoren, luchtverhitters. Vooral door de bestedingsbeperking liep de afzetmogelijkheid in het bin nenland in het begin van het jaar te rug, vooral in die bedrijven, welke voordien vooral aan Rijk en gemeen ten leverden. Omdat veelal de afzet van installaties aan direkte verbrui kers iets hoger was dan in 1957 en ook de overheid in de tweede helft van 1958 normaal opdrachten gaf, bleek het mogelijk de totale binnen landse afzet op peil te houden. De export kon, naar gemeld wordt, door levering van enige grote installaties worden vergroot. Schóenmachines, stanzmessen. In vergelijking met voorgaande ja ren, is in 1958 de nieuwbouw van ma chines teruggelopen tengevolge van de verminderde bedrijvigheid in de schoenindustrie. De omzetten in de reparatie-afdeling stegen, aangezien eerder tot revisie werd overgegaan dan in gunstiger jaren. Ook de stanzmessenfabrieken mel den een kleine produktiestijging, daar veelal bij vermindering van de verkoop van schoenen gezocht wordt naar nieuwe modellen en snitten, waarvoor nieuwe stanzmessen moeten worden aangemaakt. Het laat zich aanzien dat - zeker in de eerste maanden - in 1959 weinig verandering in de huidige si tuate zal komen. Door het buitenland - vooral Tsjechoslowakije en Oost- Duitsland - wordt ernstig getracht vaste voet op de Nederlandse markt te krijgen. De export kon gehand haafd blijven. De personeelsvoorziening was gun stiger dan in voorgaande jaren, doch 't blijft ook in deze bedrijfstak moei lijk goed geschoold personeel aan te trekken. Metaalwaren. Over het algemeen .bestaat de in druk, dat in deze bedrijfstak de gang van zaken in 1958 niet slechter is ge weest dan in 1957. De afzetmogelijk heden in binnen- en buitenland wa ren voldoende; er moest echter voor het bereiken van gunstige resultaten meer moeite worden gedaan dan voor heen. De buitenlandse concurrentie op de binnenlandse markt nam belang rijk toe; dit dwingt de Nederlandse industrie tot verdergaande mechani satie en automatisatie. Bij de personeelsvoorziening geeft het vinden van gespecialiseerde tech nici soms grote moeilijkheden; hierbij komt nog, dat ook het huisvestigings- vraagstuk moeilijkheden veroorzaakt. 'n Bloedzuiverende kuur met Kruschen Salts, kan ook U verlossen van die rheumatisehe pijn. 6. DE MEUBELINDUSTRIE (hout). Hoewel men in het algemeen over de resultaten in 1958 in deze be drijfstak wel tevreden is, blijkt het aan het eind van 1957 veelal uitge sproken optimisme alleen voor het eerste halfjaar 1958 volledig gerecht vaardigd te zijn geweest. De tweede helft van 1958 bracht een teruggang, welke door verschillende faktoren werd veroorzaakt. Als zodanig wor den genoemd de nog steeds voort schrijdende industrialisatie, gepaard ook voor vrijwel de gehele produktie afzet te vinden buiten de inleverings mogelijkheden bij het V.I.B. In het begin van het seizoen werden, naar werd medegedeeld, moeilijkheden on dervonden bij de afzet, omdat het te lang duurde voordat de nieuwe inle- veringsprijzen bij het V.I.B. bekend waren, zodat de handel enige vrees had te duur te zullen inkopen. Ove rigens was de afzet in binnen- en bui tenland bevredigend, al werd de ex port enigszins geremd door de zware concurrentie van andere landen en de produktieverhogingen in de importe'- rende landen. De personeelsvoorziening is in '58 voor deze bedrijfstak gemakkelijker geworden. 8. DE CONSERVENINDUSTRIE Groenten- en fruitconserven. De afzet van de conservenindustrie in het binnenland was in 1958 in het algemeen vrij groot; door de grote onderlinge concurrentie was het prijs peil echter tamelijk slecht. De afzetmogelijkheden in het bui tenland waren evenmin ongunstig. Voor een belangrijk bedrijf in het district der Kamer is het Verenigd Koninkrijk een belangrijke afnemer, zodat men zich thans hier zorg maakt over de toestand die kan ontstaan bij een verslechtering van de relaties tus sen de zes E.E.G.-landen en de ove rige vrijhandelszóne-landen, indien de besprekingen over de vrijhandels- zóne geen gunstiger wending nemen. In het algemeen wordt de ontwikke ling in verband met de Euromarkt hiér wel met enige zorg tegemoet ge zien, aangezien in deze bedrijfstak de opvatting heerst, dat de Euro- markt op korte termijn weinig be looft, maar wel kostenverhogingen en andere bezwaren met zich brengt. Visconserven, verse vis. De aanvoer van zoetwatervis was in het afgelopen jaar iets groter dan in 1957. De afzetmogelijkheden wa ren zowel in het binnenland als in het buitenland gunstiger en vooral de export kon in belangrijke mate wor den opgevoerd; in het bijzonder de export van zoetwatervis naar de Ver enigde Staten van Amerika nam toe. Moeilijkheden bij de export naar Frankrijk, welke in 1957 voorkwa men, werden in 1958 niet ondervon den. De gevolgen van de devaluatie van de Franse franc eind december 1958 zijn nog niet geheel te overzien. De buitenlandse concurrentie op de Nederlandse markt nam niet toe. De personeelsvoorziening leverde in '58 geen moeilijkheden meer op. Nadeel wordt nog ondervonden van het uit- In het maandschrift „Noord-Bra bant" wordt de kwestie van het pen delverkeer wederom aan een uitvoeri ge beschouwing onderworpen. Dit maal maakt drs. J. Sagel een verge- lijking4tussen de omvang van de pen del in 1947 en die in 1956. Landelijk bezien blijkt in het be trokken tijdsbestek het aantal perso nen, buiten de woongemeenten werk zaam, te zijn gestegen van ruim 544 duizend tot ruim 650 duizend. Ook relatief is de pendel overwegend toe genomen, namelijk van 15.1 tot 17,2 van de totale beroepsbevolking. Die stijging is in Brabant nog sterker geweest, namelijk van 14,4 tot 19,5 Als voornaamste oorzaak van de omvangrijke pendelbeweging ziet de schrijver de geografische structuui van het gewest, dat wordt geken merkt door een beperkt aantal grote en middelgrote werkcentra met daar omheen een krans van overwegend landelijke gemeenten. Gemeenten, die midden 1956 aan tenminste 1000 buiten de gemeente wonende beroeps beoefenaren werkgelegenheid ver schaften zijn Eindhoven, Breda, Den Bosch, Helmond, Tilburg, Bergen op Zoom, Oss, Gilze en Rijen, Roosen daal en Waalwijk. Opvallend noemt drs. Sagel, dat in het algemeen gesproken de grote steden uit werkgelegenheidsoogpunt voor de omringende gemeenten zelfs in absolute zin van weinig meer be tekenis zijn dan het merendeel der middelgrote centra. Het meest frap pante is, dat de centrumfunctie met betrekking tot de werkgelegenheid van een stad als Tilburg in absolute zin overeenkomt met die van Waal wijk en Gilze en Rijen en van aan zienlijk minder betekenis is dan die van Oss en Helmond. Het inkomende pendeloverschot geeft echter geen enkele aanwijzing voor de omvang van de in de werkgemeenten geloca- Iiseerde werkgelegenheid. Uit een meer gedetailleerd over zicht blijkt dat de op Breda gerichte pendel in de onderhavige periode van hoofden van huishoudens en alleen staanden toenam van 1.753 tot 3.139 personen. Het aantal werkforensen uit aangrenzende gemeenten steeg van 138 tot 332 personen. De pendel uit andere provincies onderging een stijging tot 332 personen. De helft van de interprovinciale pendel was afkomstig uit Zuid-Holland. In de betrokken negen jaar nam de pendel op 's-Hertogenbosch toe van 1.953 tot 3.117 personen. Het aan tal uit de aangrenzende gemeenten steeg van 1.178 tot 1.802. In Tilburg groeide de pendel in het genoemd tijdsbestek maar matig, namelijk van 1.661 tot 2.191 perso nen. In Roosendaal nam de inkomende pendel toe van 553 tot 1.093 perso nen. Ook de pendel uit de andere provincies vertoonde een stijging na melijk van 68 tot 92 personen. In 1956 was tweederde deel hiervan af komstig uit de provincie Zeeland. De op Bergen op Zoom gerichte pendel onderging een stijging van 878 tot 1.451 personen. De uit an dere provincies op Bergen op Zoom gerichte pendel steeg aanmerkelijk, namelijk van 95 tot 198 personen. Zeeland was in dit verband het be langrijkste. De op Waalwijk gerichte pendel nam toe van 715 tot 1.031 personen. De uit andere provincies op Waalwijk gerichte pendel was slechts gering, namelijk in 1956 31 personen. Zeer belangrijk is de groei geweest van de op Gilze en Rijen gerichte pen del. Het aantal werkforensen, onder ging een stijging van 633 tot 1.131 personen. Samenvattend kan men zeggen, dat de toeneming van de pendel on der hoofden van huishoudens en al leenstaanden naar de grote en middel grote centra in het algemeen zeer sterk is geweest. Gemiddeld is het aantal werkforen sen in deze gemeenten toegenomen met 83 De inkomende pendel- stroom in Eindhoven is verreweg het grootst. Hij komt in 1956 met 850 personen uit boven die van Tilburg, Breda en 's-Hertogenbosch samen. Uit de cijfers is duidelijk komen vast te staan, dat in het algemeen zo wel in 1956 als in 1947 ongeveer 60 tot 80 van het aantal werkforensen wordt gerecruteerd uit het eigen G. A. B.-rayon. Voor een groot deel van de werkforensen is de te overbruggen afstand dus maar gering en men zou kunnen zeggen, dat een groot deel van het in ons gewest voorkomende pendelverkeer als pseudopendel moet worden beschouwd, waaraan nauwe lijks economische of sociale bezwaren zijn verbonden. De schrijver heeft de indruk, dat tenminste 60 van de pendel in ons gewest kan worden be schouwd als pseudo-pendel. Hij is van mening dat de voort gaande centralisatie van werkgele genheid binnen het gewest zeer waar schijnlijk leidt tot een grotere totale werkgelegenheid, terwijl naderzijds de verdeling, van het Brabantse ge west in geïndustrialiseerde stedelijke centra met daaromheen grote gebie den met een ovenvegend landelijk ka rakter. Dit geldt niet alleen voor de grote en middelgrote centra. Daarnaast hebben tal van kleinere centra reeds een belangrijke industriële aanzet en een werkgelegenheidsfunctie voor de omgeving. De schrijver meent dat deze ont wikkeling eerder moet worden toege juicht dan betreurd. blijven van afdoende maatregelen om de grote waterverontreiniging tegen te gaan. Met voldoening mag hier vermeld worden de vestiging van een dochter onderneming in Ierland van een be langrijk bedrijf in deze bedrijfstak uit het district van de Kamer. 9. VEEVOEDER- EN MEELFABRIEKEN. De veevoeder- en meelfabrieken melden een in het algemeen hogere nzet dan in voorgaande jaren, nv"1 goede vooruitzichten voor nog gro tere afzetmogelijkheden in de toe komst door het steeds toenemende verbruik. Ook de afzet naar het buitenland, welke in hoofdzaak uit „transship- mentzaken" bestaat, was bevredigend, daar door de omliggende landen vrij veel in Rotterdam, dat een grotere aanvoer had dan andere zeehavens, werd aangekocht. De personeelsvoorziening leverde in 1958 ook voor deze bedrijfstak geen bijzondere moeilijkheden op. 10. GRIEND- EN RIET- BEDRIJVEN. Door de Overheid is een steunre geling voor de noodlijdende buiten dijkse griendcultuur in het leven ge roepen, waarmede wordt beoogd een bijdrage te verstrekken in de kosten van het onderhoud van de hakgrien- den. Beter onderhoud van deze grien den zal hiervan zonder twijfel het ge volg zijn. De griendcultuur zal dan zijn haar met Vi-Shine wast heeft beslist van roos geen last een kwalitatief en kwantitatief beter produkt kunnen leveren. De produktie van de grienden van rijshout, tuinpalen en -latten, bonen- stokken, hoepelhout en schoppenste len was in 1958 normaal. De afzet kon zonder moeilijkheden plaatsvin den aan prijzen, die ongeveer gelijk waren aan die in 1957, zodat aan het einde van het seizoen geen voorraden van betekenis aanwezig waren. Naar geschilde en ongeschilde hoepels bestond in het begin van '58 een grote vraag, zodat de prijzen aan zienlijk aantrokken; in de zomer en in het najaar kwam hierin wijziging en de prijzen zakten toen beneden het peil van 1957. De oorzaken hiervan zijn de concurrentie welke op de Deense markt wordt ondervonden van Polen en 't verminderde gebruik van botervaten. De rietgorzen leverden in 1958 een goede oogst op; door de steeds te- DE ECHO WHET ZUIDEN Talm niet langer, grijp dadelijk in! Bestrijd kinderhoest met KINDER HONING SIROOP^ S T. ANTON!USS TR. WAALW'JK Lijders aan onzuiver bloed, worden stee vast ook slachtoffer van Rheumatisehe pij nen. Daarom is een bloedzuiverende kuur met Kruschen zo weldadig. Kruschen spoort de bloedzuiverende organen aan tot krach tige werking onzuiverheden in het bloed worden weggevaagd en kunnen zich niet meer vastzetten. Spieren en gewrichten be wegen zich weer normaal, zonder een zweem van pijn! 'n Heerlijke uitkomst die Kruschen Salts. Vl-Shlne 13 een geheel nieuwe onge ëvenaarde shampoo, die meer véél meer doet dan U eigenlijk van een haarwas- middel zoudt verwachten. Na het wassen geen „dorre ragebol" maar heerlijk soepel, mooi glanzend, zacht en fris haar. Prijs per tube voor vele wassingen f. 1.60 CRYSTAL-JELLY SHAMPOO Rowntree N.V. Amsterdam

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1