DRUNEN Waalwijkse en Langstraatse Courant INDISCH MISSIEPATER DRAAGT 1e H. MIS OP IN WASPIK Nieuw deel van Waalwijkse sport park morgen officieel in gebruik DRINKSERV1ES 19.95 t 't Geschenkenhuis VRIJDAG 2 OKTOBER 1959 Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week 82e JAARGANG No. 79 Abonnement: 22 cent Der week: Der kwartaal 2.35 3.10 franco d.P. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES: „ECHO" Zondagsdienst. Vanaf zaterdagmiddag 3 uur tot maandagmorgen 8 uur, uit sluitend voor spoedgevallen. Dienst Dr. Verhaak. R.K. EHBO-vereniging. In Hotel Royal werd vrijdag avond de definitieve oprichtings vergadering gehouden van de R- K. EHBO afd. Drunen. Hierbij waren aanwezig Deken Rooij ac kers, Dr. v. d. Wouw, de heer v. Herpen van hel Ned. Rode Kruis, de heer Muller, districtsvoorzit ter der EHBO en mej. Bouwman, districts-secrctaresse. De heer Muller gaf als inlei ding een vrij uitvoerige uiteen zetting over het doel en de bete kenis van een EHBO-vereniging, alsmede een nauwkeurige om schrijving van de organisatori sche opbouw. Het doel van de EHRQ is het verlenen van eerste hulp hij on gelukken, alsmede het behartigen van de gezondheidszorg, dit in samenwerking met het W.G.K. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het geven van EH- BO-cursussen en het openstellen van gelegenheid tot oefenen. Ver der mag als doel van de EHBO genoemd worden het verschaffen van hulp in georganiseerd ver hand, wanneer daarom wordt ge vraagd. De EHBO afd. Drunen, welke deze avond werd opgericht, telt reeds 32 leden. Voorlopig zal een lokaal worden gezocht, waarin geoefend kan worden, maar reeds is toegezegd dat de EHBO-vere niging voor dit doel een ruimte zal krijgen in het nieuwe wijkge- bouw van het Wit-Gele Kruis. Deken Rooijackers juichte de oprichting van een EHBO in Dru nen toe en zegde alle hulp en steun toe. Bij de bestuursverkie zing werd tot voorzitter gekozen de neer H. Portier, tot secretaris de heer N. v. Huiten, tot penning- ineesteresse mej. G. Merkx en tot bestuursleden mej. A. Homber gen en de heer A. Vrijhoeven. Nieuwe leden, in het bezit van een EHBO-diploma, kunnen zich opgeven bij de bestuursleden. Het secretariaat is gevestigd Julianastraat 26. K. A. J. De onlangs opgerichte K.A.J. afd. Drunen blijkt een vereniging te zijn boordevol activiteit. De animo en het enthousiasme hij de pl.m. 35 leden is zeer groot. Voor de komende winter is dan ook een flink programma opgesteld, waardoor de jongens twee avon den in de week clubavond heb ben. Een avond, in dit geval de maandagavond, is vrijgehouden voor echte ontspanning. Hier voor is een wintercompetitie ont worpen in biljarten, kaarten, sjoelen, dammen en tafeltennis sen. Verder is er de donderdag avond, die speciaal is bedoeld als ontwikkelingsavond. Eenmaal in de maand zal een spreker een ac tueel onderwerp behandelen. Tweemaal in de maand is er 'n pioniersavond en zo blijft er dan nog een avond in de maand over als vrije discussieavond. Verder is er iedere zondagmorgen nog gelegenheid tot ontspanning in 't clubhuis. Dit clubhuis werd de laatste weken door de KAJ-ers nog eens een extra beurt gegeven en*flink verfraaid. Tot aalmoezenier van de KAJ werd onlangs benoemd kapelaan van Kessel. De groepsavonden op maandag en donderdag zijn van 9.45 tot 11 uur. Op zondagmorgen is er van af 10.34 uur tot 1 uur gelegenheid tot ontspanning. R.K. Vrouwengilde. Het R.K. Vrouwengilde zal op woensdag 7 oktober haar winter, programma openen. Deze avond is er een avondmis in de kapel van de Eerw. Zusters, waarna be spreking van het win terprogram ma in dê zaal van Gez. Elshout. Oud-leerlingen Tuinbouw vakschool. De oud-leerlingen van de Tuin- bouwvakschool alhier zullen op vrijdag 2 oktober een excursie maken langs de tuinbouwbedrij ven in Drunen en Elshout. Des avonds is er in de zaal van café Klerks een bijeenkomst, waarop het winterprogramma zal worden besproken. Culturele Kring. De Culturele Kring Drunen Elshout hoopt deze week met haar programma voor 't seizoen l-959-'00 gereed te komen. Inmid dels is reeds door de gezamenlij ke Drunense toneelspelers beslo ten om onder auspiciën van de Culturele Kring een toneelavond te geven. Hiervoor bestond onder de toneelspelers zelf zeer veel be langstelling. Onder leiding van J. de Vrieze is thans in studie geno men het toneelspel „Judith" van Henri Ghéon. St. Hubertusgilde. Het St. Hubertusgilde zal a.s. zondag om 11.30 uur in het gilde- huis haar maandelijkse algemene ledenvergadering houden. De be langstelling voor het gilde is bij zonder groot. Op het schietcon- cours van de Langstraatse schut- tersbond bezette Drunen de twee de plaats. Eerste werd de O.L.Vr. Schutse uit Elshout. Drunen behaalde wel een eer ste personele prijs. De gildebroe- der Kcetels wist deze op z'n naam te krijgen. Een negende prijs be haalde' Tini v. Veggel en een lüe Sjef Brok. Zondag a.s. neemt Drunen deel aan het wildconsours in Uden- hout en op zondag 11 oktober aan het kasteleinsconcours van de L.S.B. te Besoijen. Clubkampioenschappen S.H.J. Op de jaarlijkse individuele clubkampioenschappen turnen bii de gymnastiekvereniging SHJ wist Nel Verdijk het clubkampi oenschap 1959 op haar naam te brengen. Bij de heren was het A. v. d. Wiel die no. 1 werd. Bij de meisjes van 1417 jaar was het Ger. v. Oers en bij de jongens van 1417 jaar was het Tini de Hart. De wedstrijden stonden op een hoog peil en uit de oefeningen was duidelijk eeni vooruitgang te zien. De voorzitter, de heer Roo- zen, reikte onder toepasselijke woorden de prijzen uit. De uitsla gen zijn als volgt: Dames: 1 Nelly Verdijk; 2 Riek v. Spijk- 3 Sjaan de Munnik. Heren: 1 A. v. d. Weil; 2 W. v. Lieshout; 3 B. de Gouw. Meisjes van 1417 jaar: 1 Ger. v. Oers; 2 Lenie van Drunen; 3 Riek v. Heeswijk. Jongens van 14-17 jaar: 1 Tini de Hart; 2 A. Verhoeven; 3 Jan Brok. Algemeen eindklassement: 1 Nelly Verdijk; 2 Riek van Spijk; 3 Ger. v. Oers. Elshout Interessante wedstrijden omlijsten feestelijke opening Agenda. Vrijdag 2 oktober. 4.30 uur Drunense balletschool Hoge Braken. 7.30 uur trainen DVC. 8.30 uur repetitie Harmonie De Volharding. Zaterdag 3 oktober. 8 uur „Du bist muzik", Hoge Braken. Zondag 4 oktober. 11.30 uur repetitie Harmonie Beatrix, zaal v. Delft. 11.30 uur repetitie Harmonie De Volharding, zaal Elshout. 11.30 uur ledenvergadering St. Hubertusgilde, zaal Elshout. 11.30 uur R.K. Bibliotheek, Ho ge Braken. 12 uur RKDVC 4-Nieuwkuik 2. 5 uur „Du bist muzik", Hoge Braken. 8 uur „Zware jongens, lichte meisjes", 18 jaar, Hoge Braken. Filmjournaal Het wordt morgen weer een grote dag voor het Waalwijkse sportleven, want dan zal om half (hie de officiële en feestelijke opening worden verricht door burgemeester Teijssen van een nieuw deel van het prachtige ge meentelijk sportpark langs de Akkerlaan, van de sportvelden namelijk van de voetbalvereni gingen RKC en Baardwijk. Met deze ingebruikneming zal de der de fase van de sportparkaanleg zijn afgesloten, want in 1958 kwa men reeds de fraaie hockeyvel den van de KMHG Waalwijk ge reed en dit jaar kon daar een prachtig tennispark aan worden toegevoegd. Voor de beide voetbalvereni gingen RKC en Baardwijk is langs de Akkerlaan een aceomodatie geschapen, waarmee zelfs vele eerste klas voetbalverenigingen de koning te rijk zouden zijn. Elk der verenigingen krijgt hiel de beschikking over drie voethal- velden, die ondanks de droge zo mer in uitstekende conditie ver keren en een prachtige grasmat vertonen. Op de beide hoofdter reinen is een ruime aceomodatie voor zit- en-staanplaatsen, terwijl het paviljoen met het restaurant, de kleedgelegenheden, de dou ches, het aparte vertrek voor de scheidsrechter en de bergruimten uiterst modern genoemd mag worden. De entree tot dit deel van het sportpark valt op door haar royale en fraaie aanleg. Men vindt hier de ruime parkeerplaats voor auto's en een voor rijwielen, welke laatste wat sober is uitge vallen en die, naar wij vernemen, nog een grotere capaciteit zal krijgen. Met deze totale aceomodatie, waarover de doorsnee sportvere niging in Nederland niet beschikt hebben zowel het Waalwijkse ge meentebestuur als de gemeente raad op voortreffelijke wijze blijk gegeven van hun zorg voor de sport. Dit sportpark is een emi nent voorbeeld van overheidszorg voor de lichamelijke ontwikke ling en de recreatieve behoeften van de mens en vooral het feit dat de totale uitleg van dit sport park mede is gericht op de toe komstige uitbouw van Waalwijk, is 'n prachtig bewijs van de ener gieke vooruitstrevendheid van 't Waalwijkse gemeentebestuur. in het Nederlandse handbalelftal, maar later tengevolge van een blessure de actieve sportbeoefe ning vaarwel moest zeggen. Deze wedstrijd is, dunkt ons, voor het Waalwijkse publiek een prachtige gelegenheid om eens kennis te maken met de handbal sport, waarvoor helaas nog te weinig belangstelling bestaat, omdat de passieve sportbeoefe ning nog altijd te veel in 't teken staat van het toch zeker niet al leen-zaligmakende voetbal. De be langstelling voor andere veld- sporten, die minstens even boei- BOEIENDE OMLIJSTING Behalve een feestelijk tintje zal deze officiële opening ook een boeiende omlijsting krijgen in de vorm van een demonstratie en sportwedstrijden. Na de opening door burgemees ter Teiissen zal om half vier een handbalwedstrijd gespeeld wor den tussen het Waalwijkse Ta- chos en het Bredase Rapid (in de competitie een klas hoger dan Waalwijk). Deze ongetwijfeld in teressante wedstrijd zal worden geleid door de internationale scheidsrechter, de heer Borgman uit Breda, die destijds keeper was end zijn, komt maar langzaam op gang en hopelijk zal dan ook de ze ontmoeting tussen Tachos en Rapid er toe bijdragen, dat ook de handbalsport eens wat publiek langs de lijnen krijgt. Voor geen enkele vereniging is het prettig wanneer de plaatsen langs de lij nen leeg blijven. Ook de gymnastiek komt aan bod in een demonstratie van de Gymnastiek ver. O.W.S. De gym nastiek is nog altijd de meest ide ale vorm van lichaamsontwikkc- ling, waarvoor ook de belangstel ling helaas niet overgroot is. Ho- peliik gaat deze demonstratie voor velen een stimulans vormen tot een daadwerkelijke gyinnas- tiekbeocfening. De hoofdschotel in de omlijs ting van deze opening wordt ge vormd door de voetbalwedstrijd tussen een R.K.C.Baardwijk Combinatie en een Combinatie van het Kaatsheuvelse DESK en het Loonopzandse lino Animo. Hoewel het hier een vriendschap pelijke ontmoeting betreft, mo gen we toch een boeiende en spannende strijd verwachten om dat de strijd zal worden beheerst door een gezonde rivaliteit. Naar de uitslag kunnen we op dit ogenblik alleen maar raden. Wel iswaar staan de gasten in de KNVB-papieren hoger genoteerd dan de gastheren, maar hoe wei nig papieren bij een voetbalwed strijd zeggen, leert iedere week het poolbriefje. En wie weet wat de gebundelde kracht van R.K.C. en Baardwijk zal presteren Mis schien komt er een elftal in het veld, dat het eerste klasserschap voor het grijpen heeft! Overigens mag het al een belangwekkend feit genoemd worden dat Baard wijk. en R.K.C.-inensen zich mor gen in hetzelfde shirt zullen ste ken. De elftallen komen in de vol gende opstelling in het veld R.K.C.—BAARDWIJK COMBINATIE Eekels (RKC) Jo Klerks (Baardw.) De Leur (RKC) Th. Klerks (RKC) J. v. Gelder (Baardw.) Timmermans (RKC) H. de Brouwer (Baardw.) J. Verhofstad (Baardw.) L. Klerks (Baardw.) J. v. Gelder (Baardw.) P. v. Noye A. v. Noye W. Damen (U. An.) (U. An.) (DESK) Muskens (DESK) L. Meyer (DESK) Passier (RKC) P. v. d. Velden A. v. Mosselveld (U. An.) (DESK) W. Wartenberg (U. An.) van Wanrov v. Wezel (DESK) (DESK) Ligten berg (Uno An.) DESK—UNO ANIMO COMBINATIE Provinciaal Nieuws 'Het ziet er dus naar uit dat de Baardwiikers de doelpunten zul len moeten maken en dat vooral aan de RKC-ers de taak is toever trouwd om het vijandelijke ge schut te vernagelen. Wanneer ze daarin beiden slagen, wordt het morgen een sombere dag voor onze Kaatsheuvelse en Loonop zandse vrienden. Bij de combinatie der gastheren schijnt het droge kruit vooral bij de mannen van Uno ^nimo te zitten, terwijl de Dessers blijk baar het meest bedreven zijn in het tot staan brengen van vijan delijke aanvalsgolven en in de moederlijke taak van het voeden van de eigen aanval. De muziek, die morgenmiddag 'ua>p.iqjuo sbui }Oiu ^lijjnrrjeu gaat verzorgd worden door de K.A.J.-drumband en de harmonie St. Jan, die beide wel de juiste in terlandsfeer ziillen weten te scheppen. Als we ons niet vergissen, heb ben we burgemeester Teijssen de zer dagen al zien oefenen in het doen van de aftrap. DE ECHO m HEt ZUIDEN is tenslotte een kleinigheid die het hele zaakje doet mislukken. Liefhebbers van dit genre film kunnen aan deze zware jongens en lichte meisjes hun hart ophalen. Zondag en woensdag om 8 uur. Toegang 18 jaar. O.L.VR. SCHUTS. Op het laatste concours van de Lang straatse Schuttersbond, dat door E.M.M. te Baardwijk werd georganiseerd, hebben de leden van de O.L.Vr. Schuts zich dapper geweerd. Voor het concours begon stond het St. Hubertusgilde uit Drunen nog aan de kop met één punt voorsprong, daar zij in totaal slechts drie missers had. De EIs- houtse schutters hebben zich daardoor ech ter niet laten intimideren. Men wist dat het een hele opgave was, wilde men als kam pioen uit de strijd te voorschijn komen. Toch wist het eerste zestal met 23 tref fers van de 24 schoten zich kampioen te schieten. In totaal heeft het in het afge lopen seizoen 96 treffers weten te plaatsen en de kampioenstitel over 1959 veroverd. De heren Chr. Klerks, Fr. v. d. Wiel, G. van Keulen en J. Geelen, moesten met de tien beste schutters uit de Langstraat kampen om het persoonlijk kampioenschap. Na een spannende strijd kwam Chr. Klerks als overwinnaar te voorschijn. Behalve de twee kampioenstitels wisten de leden \an de O.L.Vr. Schuts ook nog verschillende per sonele prijzen in de wacht te slepen. TAFELTENNIS. Op het P.T.T. tafeltennistoumooi wisten de leden van „Smashers" weer enkele mooie successen te boeken. Fr. Willems behaalde een tweede prijs in het heren-enkel hoofd- overgangsklasse, Thijs Stevens behaalde bij de junioren de eerste en Gérard Oerlemans de tweede prijs. In het heren-dubbel junio ren behaalden Stevens en Oerlemans de eerste prijs. Zondag 4 oktober a.s. zal er in de Bar- tholomeusparochie een unieke plechtigheid plaats vinden. Op die dag zal n.l. de In dische missiepater Theofanus Thannickun- nel in de parochiekerk van Waspik zijn eer ste H. Mis opdragen, geassisteerd door ka pelaan Ras als Presbyter-assistens, door de Zeereerw. heer Vereijken, C. Praem als di aken en door de eerw. Frater Pius v. Loon C. Praem als sub-diaken. Pater Theofanus is voor Waspik geen onbekende. Gedurende de vakanties was hij vaak in ons midden, als vriend van de Eerw. Frater Pius v. Loon „DU BIST MUSIK". Een pittige en amusante musical met de inmiddels beroemd geworden Caterina Va- lente in de hoofdrol, met naast zich Paul Hubschmid, Gretha Weiser, Rudolf Platte, Ruth Stephan e.a. Het verhaal, waarin men weer dankbaar gebruik heeft gemaakt van verwisseling en verwarring, begint met een radeloze com ponist Paul Heiden, die zijn nieuwe revue heeft gezonden naar de bekende ster Ma rina Rosario in Barcelona. De grote revue- ster heeft echter niet eens de moeite geno-> men de revue te lezen, zodat er voor Paul niets anders opzit dan zelf naar Barcelona te gaan om haar van de kwaliteiten van zijn werk te overtuigen. Dat lukt echter niet en Paul wil zijn manuscript in zee werpen, maar valt daarbij zelf in het water. Als hij wakker wordt, is hij een ander, want door zijn sprekende gelijkenis houdt men hem voor de al enige tijd vermiste Koning Otto III van Montanië. In die hoedanigheid is het voor Paul een klein kunstje om Marina te benaderen. De zaak wordt echter pijn lijk wanneer plotseling de echte koning te rugkeert. Enfin, na veel vieren en vijfen komt het tenslotte toch allemaal voor elkaar. Zaterdag om 8 en zondag om 5 uur. Toegang alle leeftijden. ZWARE JONGENS - LICHTE MEISJES Het is moeilijk uit te maken wie in deze film het gevaarlijkst zijn, de zware jon gens of de lichte meisjes. De jongens zijn weliswaar groter in aantal, maar de blonde Vi Victor (Mamie van Doren), een nacht clubzangeres, is als het er op aankomt toch wel wat explosiever. Het spannende ver haal, dat met veel vaart verfilmd is, be handelt het plan van een verzameling on derwereldfiguren om de grootste roofover val uit de geschiedenis van de Verenigde Staten uit te voeren. Het geheel wordt bij zonder ingenieus in elkaar gezet, maar het O. Praem. Ver van zijn familie in Zuid- India is hij thans door de familie van dhr. Van Loon geadopteerd en door de geestelij ke overheid van de Bartholomeusparochie in staat gesteld hier om 10 uur 's morgens zijn eerste H. Mis op te dragen. Tevens zal Pater Theofanus in alle drie de H. Missen de predikatie houden waarna een collecte volgt voor de Abdij welke hij in zijn ge boorteland zal gaan stichten. Theofanus Thannickunnel, wiens doop naam Matthew luidt, werd op 23 sept. 1928 te Plassanal (ongeveer 300 gezinnen) in de staat Kerala geboren, als zesde kind uit een katholiek gezin van de zgn. Syro-Malabaar-. se ritus. Echte Rooms-Katholieken dus van een Oosterse ritus. Na het beëindigen van wat wij hier de middelbare studie noemen genóót hij een Universitaire opleiding welke werd afgeslo ten met de titel Bachelor of Arts in econo mie en geschiedenis. Toen hij 22 jaar was voelde hij roeping tot het H. Priesterschap en wilde hij bovendien missionaris worden in het bisdom Jabalpur in het noordelijk deel van India. Dit betekende dat hij over moest gaan naar de Latijnse ritus (onze ri tus dus). Dit kost de Syro Malabaren grote offers, aangezien zij aan hun eigen ritus, die hun volksaard ook veel meer ligt, zeer gehecht zijn. Omdat in Jabalpur, tot welke streek hij zich speciaal voelde aangetrokken, de Ne derlandse Norbertijnen werken (onder de Nederlandse Norbertijner Bisschop C. Dub belman, momenteel verblijvende in Neder land), wilde hij zich bij deze orde aanslui ten. Vandaar dat hij na zijn 3-jarige studie filosofie op het seminarie van de paters Je- zuieten in Ranchi, in oktober 1954 naar Heeswijk kwam om in de abdij van Berne het Abdij- en kloosterleven te leren kennen. Op 15 augustus 1.1. is hij door Mgr. Dub belman in Eindhoven tot priester gewijd. Hoezeer deze plechtigheid de belangstelling heeft gewekt, blijkt wel uit het feit dat de Wereldomroep enkele flitsen van deze wij dingsplechtigheden opnam voor uitzending van een klankbeeld. Grootse taak van Missionering. Terwijl Pater Theofanus zijn opleiding voltooide, groeide bij de bisschop en de Ab dij-oversten het plan om in India een Ab dij te stichten. Zulk een Abdij, waar de allereerste taak van de Kerk,n.l. God te loven en te prijzen in de plechtige viering van liturgie, wordt beoefend, is bovenal een centrum van godsdienstig leven. Het Indi-. sche volk is zeer godsdienstig en de toe komst van zo'n abdij ziet er wat de roe pingen betreft dan ook niet somber uit. Intussen waren er in Heeswijk nog 3 an-, dere Indiërs aangekomen met het zelfde plan als pater Theofanus. Men had nu dus Indiërs om de plannen van een abdij in India te realiseren. Noodzaak was echter dat er bestudeerde mensen in de abdij zou den komen die de jonge fraters de Theolo gie konden onderwijzen. Hiervoor moest Frater Theofanus dan vorig jaar naar Rome om aan de Universiteit van de Propaganda Fide het Licentiaat in de Theologie te be halen. Dit betekent dat hij nu een jaar lan ger in Europa moet blijven en pas in 1960 naar India, waar behalve zijn drie broers en 2 zusters, ook zijn ouders (resp. 79 en 75 jaar) nog leven, kan terugkeren. Volgens de geschiedenis is dit een van de gebieden waar de H. Apostel Thomas (de „ongelovige") gemissioneerd heeft. Het christendom in deze streek is dan ook van veel oudere da tum dan het onze hier. Men noemt hen de zg. „Thomaschistenen". Zij hebben een eigen ontwikkelde liturgie, de Syro-Mala- baarse, waarin het Oud-Syrisch de cultus- taal is. De priesterroepingen zijn in dit, voornamelijk katholieke deel van India, veel vuldig. Het overgrote deel van India ech ter is Hindoe (65%) of Mohammedaans (24 Christen is maar ruim anderhalf procent. India, groot bijna drie en een half mil joen km2, is verdeeld in ruim 80 bisdom- men. Aan het hoofd staat de kardinaal van India Z.E. Valerian Gracia, die onlangs het grote congres voor Missie en Liturgie in Nijmegen/Uden voorzat. In dit onmetelijke en cultuurrijke land met zijn bijna 375 mil joen inwoners, werken zeer veel misionaris- sen vanuit alle delen van de wereld. Omdat het zuiden veel katholieken telt en de pries terroepingen daar talrijk zijn, gaan vele jonge mannen vandaar naar het noorden en midden van hun land om er te missioneren. Men is dus missionaris in eigen land. Toch houdt dit in dat men dagenlang moet reizen om in zijn gebied aan te komen. Van noord naar zuid is immers ruim 3000 km (afstand Amsterdam -JCrim). Het is nu wel duidelijk dat Pater Theo fanus een dergelijke omvangrijke taak zoals hem is toebedeeld slechts met de grootste geestelijke en financiële steun kan volbren gen. Laat Waspik nu tonen dat het de mis sie liefheeft en zijn verbondenheid met de missie in de kollekte accen'uereen, om zo ook gehoor te geven aan de oproep van Paus Johannes XXIII die in zijn laatste encycliek de taak van het „thuisfront" t.o./. de mis sie nog kort geleden heeft onderstreept. OLIEBOLLENAKTIE. De oliebollenaktie welke voor de inrich ting van het koor der Ned. Herv. Kerk werd gehouden heeft een netto bedrag van f 425 opgebracht. KERKDIENSTEN. De kerkdiensten in de Ned. Herv. Kerk alhier zijn voor zondag 4 oktober a.s. als volgt: 9.30 uur en 14.30 uur Ds Verploeg. Glad Geslepen been 30-dellg slechts GROTESTRAAT 220 WAALWIJK BANKIERSHUIS BREIDT ACTIVITEITEN UIT. Naar wij vernemen zal een van de drie Firmanten van het bankiershuis F. van Lanschot te 's-Hertogenbosch, de heer J. C. van Lanschot, met ingang van 1 januari 1960 als beherende vennoot in het bankiers huis van de heren Vermeer Co. te Am sterdam worden opgenomen. Tezelfder tijd was voor deze bank, die tot dan toe meer het karakter van een besloten hui9 had, een bewuste principiële stap in die richting. Daarop volgde in het midden van dit jaar de opening van een bank in Tilburg, zodat van Lanschot nu in drie hoofdsteden van Brabant en de gebieden daaromheen haar invloed verder heeft versterkt. Het is haast vanzelfsprekend, dat zij als volgende logi sche stap gezocht heeft naar een steunpunt in Amsterdam. Vermeer Co. is een typisch oud Am- OlV<l UUlli TT V/ i u vil J wordt dan een nauwe samenwerking tot j sterdams bedrijf, dat in 1839 werd opgc- stand gebracht, waardoor de firma F. van Lanschot een financieel en economisch be lang bij Vermeer Co. verwerft. Deze ontwikkeling is opnieuw een bewijs, dat een deel van het particuliere bankwezen in ons land, zich in een gezonde groei kracht mag verheugen en daarbij blijk geeft langs eigen wegen - en met behoud van zelfstandigheid - met de eisen van de tijd mee te gaan. Het beleid bij de Firma F. van Lanschot gedurende de laatste jaren getuigt daarvan. Ruim vijf jaar geleden opende zij een vestiging in Eindhoven. Dit richt en zich in de loop van de jaren spe cialiseerde op het effecten- en emissiebe- drijf, en zich daarnaast bij het wegvallen van haar koloniale activiteiten, na de oor log meer is gaan interesseren voor het dienstenverkeer in de Nederlandse sfeer. Vermeer Co. heeft in de historie bij vele gelegenheden een actieve rol gespeeld. Voor vele vooraanstaande industrieën en voor talrijke overheidslichamen fungeerde zij als emissiehuis. Het verkrijgen van deze pied terre in het financiële centrum van ons land zal Van Lanschot in staat stellen haard cliënten be ter nog dan voorheen van dienst te zijn doordat zij nu, als uitvloeisel van deze sa menwerking met Vermeer Co., recht streeks aan de financiële activiteiten in Am sterdam kan gaan deelnemen. Voor het zich snel ontwikkelende zuiden, dat in het ban kiershuis F. van Lanschot een eigen en zelf standig bankbedrijf heeft, is dat van bete kenis. y Tezelfder tijd opent van Lanschot zich hierdoor ook de mogelijkheid de meer re gionale belangensfeer van de bank te door breken. Immers hoewel de Firma F. van Lanschot ook buiten Brabant, zelfs ver spreid in het gehele land, een belangrijke cliëntèle heeft, ligt de concentratie daarvan - een logisch uitvloeisel van haar histo rische situering - natuurlijk sterk in het zuiden van ons land.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 11