^P ^Waalwijkse en Langstraatse Courant KAATSHEUVEL OHZE FOTO-PUZZEL WAALWIJK Laatste zeer belangrijke mededelingen bij parochiefeest van St. Josef VRIJDAG 2 OKTOBER 1959 Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen 82e JAARGANG No. 79 Abonnement: z2 cent per ween: per kwartaal I 2.85 3.10 franco p.p. Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 K. A. J. De K.A.J. heef het winterseizoen geopend met een balavond in de R.K. Gildenbond, waaraan medewerkten „de Wavo's" onder leiding van Tiny Voogd, terwijl als gast verder optrad de zanger Jos Remie uit Waalwijk. Er was hiervoor veel belangstelling en er heerste de gehele avond tot het einde toe een gezellige sfeer, zodat de K.A.J. met voldoening op deze succesvolle opening kan terugzien. HERWONNEN LEVENSKRACHT Zaterdag a.s. organiseert Herwon nen Levenskracht een dansavond in de R.K. Gildenbond. De muziek zal worden verzorgd door een zgn. Boe- renkapel van 12 personen. Voor de dansliefhebbers een gelegenheid van gezellige ontspanning, waarmee te vens een goed doel wordt gesteund. ONGEVAL. Bij het verplaatsen van drainerings- buizen aan de rioleringswerkzaam heden in de Huygenstraat werd de voorruit van een personenauto ge troffen, waardoor deze werd verbrij zeld en de bestuurder aan de handen werd gewond. De politie stelde een onderzoek in. Bureau Jan Tuerlings DE EFTELING GAAT EEN PRACHTSEIZOEN SLUITEN. EEN TAPTOE ALS SLOT. Zondagavond om 7 uur worden officiéél de poorten van „De Efte ling" gesloten, 't Staat zo op de af- fisches: geopend vanaf Paschen tot en met zondag 4 oktober. En nu kan Pasen nog in wintertooi zijn en okto ber kan mogelijk niet scheiden van het permanente zomer- en zonneweer, de dag van sluiting is gekomen, dus de poorten dicht. En 't moge dan waar zijn, dat het er de schijn van heeft, dat de zomer en de zon niet scheiden kan, we gun nen het personeel, dat meer dan een half jaar lang zeven dagen van de week klaar heeft gestaan om in voorkomenheid de bezoekers tege moet te treden, van harte een periode van minder drukte, waarin tijd gevon den wordt voor een grondige revisie en een degelijke schoonmaak, die nog handen vol werk zal geven, doch waarin de staf van medewerkers ge spaard blijkt van de opwindende drukte, die ons natuurpark ook dit seizoen weer heeft mogen beleven. We mogen gerust zeggen: het is weer een topjaar geweest, dat op nieuw de belofte in zich houdt, dat De Efteling zal blijven trekken, zo lang naast de verscheidenheid van attracties een services geboden wordt, die vanaf de opening het natuurpark gekarakteriseerd heeft. En er is alzo volop reden de slui ting met vrolijke tonen te vieren. De directie, die dit jaar heel be scheiden met een midzomerprogram ma begonnen is, te verzorgen door de plaatselijke muziekgezelschappen, doch het plan heeft dit in de komen de jaren te bestendigen en mogelijk uit te breiden, deed een beroep op de corpsen van Loonopzand en Kaats heuvel om de sluiting op zondag 4 oktober a.s. met muziek op te luiste ren. In onderling overleg, waarbij ook de geestelijkheid van de feest vierende parochie St. Jozef betrok ken werd, is besloten, dat na het de- filé dat tot sluiting van het parochie- feest op het Wilhelminaplein gehou den wordt en dat opgeluisterd wordt door de beide harmonieën Sophia's Vereniging en Concordia uit Loon opzand, om zes uur gezamenlijk naar de Efteling gemarcheerd wordt, waar op het terras van het café-restaurant een kort marsconcert met als slot eer. taptoe zal gegeven worden. Het ligt in de bedoeling, dat de gezamenlijke corpsen met lage stemming, n.l. Con cordia, Euphonia, Apollo en St. Jan openen met de mars Groet aan Kaats heuvel, waarna Sophia's Vereniging in hoge stemming een mars zal uit voeren. Daarna wordt het programma door de corpsen in lage stemming vervolgt met „Naar de Efteling" en De Tambour maïtre mars, ook beide composities van de heer P. B. Bisse- link, om daarna van de Kon. Harmo nie Sophia's Vereniging tot slot een taptoe te horen. Zeer zeker zal deze muzikale sluiting van dit topjaar van belangstelling wel de nodige waarde ring krijgen die het verdient, nu ook onze beide zusterverenigingen uit Loonopzand hieraan hunne volle me dewerking geven. J. T. Wij ontvingen een zending nieuwe brillen voor dames, heren en kinde ren, waaronder de nieuwste snufjes. Ook voor reparaties staan wij steeds voor u klaar. Kortingen voor alle zieken fondsen. P. van Rooij- de Brouwer DOKTERSDIENST. Op zondag 4 okt. zal de praktijk van de doktoren P. Wijtenburg en R. Raaymaakers worden waargenomen door dr. A. de Vries, v. Rijckevorsel- straat 6, Loonopzand, tel. 04166 250. Zaterdag 3'okt. en zondag 4 okt. wordt de praktijk van dokter K. van Tuyn waargenomen door dokter H. Winkelman, Kerkstraat 99, Sprang, tel. 04167 - 2350. Loon op Zand In ons blad van 14 september j.l kondigden wij de Foto-Puzzel wedstrijd reeds aan, welke wij in de maand november zullen organiseren. Zoals wij meedeelden zal de prijsvraag bestaan uit twee delen. De ene helft bestaat uit foto's van zaken en bedrijven en de andere helft uit advertenties van deze zaken en bedrijven uit Waalwijk en de andere gemeenten in ons rayon. Na Waalwijk zal de fotograaf de gemeenten in 't verspreidings gebied van ons blad bezoeken. Voor de lezers gaat het er dus straks om, uit te zoeken welke foto bij de advertentie behoort. Het zal een aantrekkelijke wedstrijd worden, want elke advertentie zal zeer goed gelezen moeten worden, om de juiste combinatie te vinden. Onze fotograaf is reeds enige tijd bezig in Waalwijk foto's te maken en zal wellicht elke winkelier bezoeken. Wij willen er echter op wijzen, dat - zoals hierboven is gezegd - bij elke foto een advertentie behoort. Mogen wij daarom de winkeliers en andere deelnemers er op wijzen, dat de komende dagen reeds een begin zal worden gemaakt met het ophalen der teksten voor de advertenties. Wilt U deze al klaar maken, opdat deze tijdig in ons bezit zullen zijn? Deze actie heeft tot nu toe overal een enthousiaste ontvangst ge had, zodat succes verzekerd is. BEJAARDENZORG. Naar wij uit goede bron verne men, is thans definitief besloten tot vestiging van een bejaarden huis in 't voormalige St. Anto- nius-zusterklooster in de mr. Locffstraat, voorlopig voor 36 bejaarden, welk getal later uitge breid zal worden tot 60. GESLAAGD. Oj) de kweekschool St. Gerar dus Majella te Dongen slaagde voor hoofdonderwijzer onze plaatsgenoot de heer J. R. J. v. d. Wiel. WINTERPROGRAMMA KATH. VROUWENGILDE. Het voorloi)ig winterprogram- ma van het Rath. Vrouwengilde is als volgt samengesteld: 21 okt. Hotel Verwicl 8 uur. Pater v. Wezenbeek spreekt over leven, lijden en marteldood van Pater Titus Brandsma; met 90 lichtbeelden; introducees toe gestaan. 30 okt. Zaal Thalia 810 uur. Voorlichtingsavond voor de huisvrouwen. Deze avond wordt georganiseerd door het Ned. Zui- velbureau. Deze avond bestaat uit een lezing, een demonstratie- film en een prijsvraag. 18 nov. Hotel Verwicl 8 uur. I)e heer Jongenelen uit Utrecht houdt een lezing met lichtbeelden over Rothenburg en Riemen- schneider; een late vakantietrip naar de Middeleeuwen. 1 dec. Hotel Verwiel 8 uur. Kienavond met fraaie prijzen ten bate van Oost Priesterhulp. 18 dec. Hotel Verwiel 8 uur. Een Advents- en Kerstavond, welke zal worden verzorgd door Pastoor Verbiesen. i 19 jan. Hotel Verwiel 8 uur. Voordrachtavond door Miep de Leeuw met Winteravondsprook je van Shakespeare. 4 febr. Pater Jelsma komt spre ken. Verder zal er op een nader aan le kondigen avond in Maart een Passie-avond worden verzorgd door de journalist-kunstcriticus Harry Poll. Ook zal nog een datum worden vastgesteld voor een bezinnings dag, terwijl ook nog andere pro grammapunten, welke nog in be- spreking zijn, t.z.t. zullen worden bekend gemaakt. Op 13 okt. a.s. zal in restaurant Moonen een kookcursus voor de Indische keuken beginnen. De cursus duurt van 24 uur en zal worden gegeven op 13 okt., 3 nov. 1 dec.. 5 jan., 2 febr. en 1 maart. Belangstellenden hiervoor kun nen zich opgeven bij mevr. Nijs, mevr. Baal-Ruding of mevr. Nijman. De kosten van deze cur sus bedragen 6.—. Het bestuur zou wel graag zien dat men zich hiervoor zo spoedig mogelijk op geeft. Verder bestaat er het plan om bij voldoende deelname geduren de enkele middagen in dit seizoen een godsdienstcauserie te organi seren. Ook hiervoor gaarne zo sj)oedig mogelijk opgave bij een van de bovengenoemde bestuurs leden. Ook staan er enkele uitstapjes op het programma, o.a. aan een diamantslijperij te Amsterdam en naar de Opera te Antwerpen. En ten slotte zal dan ook weer de carnavals-kindermiddag voor de kinderen van de leden worden gehouden. Men mag hopen dat de leden DE ECHO iLJ Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Jontract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO" Wij verzoeken de parochianen van St. Jozef goede nota te nemen van onderstaande belangrijke mededelingen en wijzigingen ten aanzien van het programma der feestelijk heden op zaterdag en zondag a.s. 1. Bromfiets- en auto-rally, zaterdagmid dag. Er is gelegenheid tot inschrijving tot aan de start. Dat is dus tot 2 uur op het parkeerterrein v. d. Efteling. De prijsuit reiking is niet zoals aanvankelijk was vast gesteld op zondagavond, maar wordt nu gehouden op zaterdagavond om 10 uur, in hotel-café-restaurant 't Hoventje. Als laatste mededeling zij vermeldt, dat er zeer waardevolle prijzen te verdienen zijn en de aanduidingen in de route zich uitsluitend rechts van de weg bevinden. 2. Voetbalwedstrijd. Hier volgen de opstellingen van 2 elf tallen die aan de gecostumeerde wedstrijd deelnemen. „De Kaantelikkers" Doel: H. Muskens; Achter: Jan v. Hee9ch en Sander Moolenschot; Midden: J. van Laarhoven, Jan Pooters(aanv-), J. van de Griendt; Voor: A. Heijs, H. Socterboek; L. Netten, W. Moolenschot, Wout v. Don gen; Res. W. Pepping. Grensrechter Frans Montel. „De Tekse-wippers" Doel: H. v. Riel; Achter: P. Brekel- mans, Jan v. Heeswijk; Midden: Jos Brok, Jan v. d. Kaa (aanv.); Koos v. Woensel; Voor: H. de Kort, G. van Zon, Jac. v. d. Linden, Sjef Heijs, Ben van Hcesch. Rcs. F. Kooien en W. v. d. Broek; Grensrechter Bert van Rijswijk. Om half vier worden beide elftallen afge haald bij 't Hoventje door de speciaal voor deze dagen opgerichte St. Jozef-harmonie, eveneens verkleedt. Oud-pastoor F. de Klijn zal de aftrap verrichten. 3. Rectificatie optocht. In tegenstelling met eerder verschenen berichten wordt de jury gevormd door niej. Gedden en de heren P. Borsten en J. Salet, directeur van de Efteling. 4. Slot-festijn op zondagavond in bet restaurant van de Efteling. Voor deze slot-avond is zo'n onverwach te geweldige belangstelling getoond, dat de kaarten voor de 700 plaatsen reeds woens dag waren afgehaald. Het comité ontmoette nadien natuurlijk niets anders dan teleur gestelde parochianen. Wel parochianen.die de moeilijkheid van deze kwestie wilden in zien, maar die toch ook ontzettend graag van een ouderwetse gezellige avond hadden ge noten. Maar wat kan een comité anders doen, als zij 700 kaarten over meer dan 650 parochianen te verdelen heeft. Daarom volgt hier voor diegenen die wel een kaartje heb ben bemachtigd, de volgende belangrijke mededeling. Het slotfeest vangt aan om 8 uur. Van Voor advertenties en abonne menten blijft ons adres te KAATSHEUVEL Dr. v. Beurdenstr. 8, Tel. 2002 KAATSHEUVEL Ook voor alle andere bladen worden advertenties tegen de geldende tarieven opgenomen. KEGELCONCOURS „ALLES OF NIKS". Stand van het kegelconcours van „Alles of Niks" op woensdagavond 12 uur. Korps: 5-tallcn, klasse A: Rode Haan 314 p.; Reünie 309; Alles Om 304; TVK Adam 298; Natte Spons 296; NOP 266; Zet 'm Op 232; 5-tallen klasse B: TVK Eva 321 p.; Irene 298; Vr. Poedelaars 295 p.; K.I.K. 251 p.; 3-tallen: Alles Om 169 p.; Rode Haan I 164; Natte Spons 11,164; Natte Spons I 164; NOP 1 163; Zet 'm Op 149; Alles Om III 145; Reünie I 143; Ire ne 121; KIK 121 p. Hoogste korpswerper G. Smulders (H.) 88; hoogste korpswerpster mevr. C. Smul ders 74. Vrije baan dames 1 mevr. Smulders 1 x 44; 2 mevr. Bur gers 1 x 43; 3 mevr. v. d. Bogaert 1 x 42; 4 mevr. Ceulen 1 x 41; 5 mevr. Stiphout 1 x 40; 6 mevr. Mutsaers 1 x 39, 1 x 33; 7 mevr. v. Opstal 1 x 39 8 mevr. Vestcrs 1 x 38, 1 x 36, 1 x 37 9 mevr. Vilé 1 x 38, diegenen, die wel een kaartje beziten, maar niet om half negen aanwezig zijn, vervalt de voorrang voor de gereserveerde plaatsen. Deze komen dan onmiddellijk ter beschik king van de andere parochianen, welke geen kaartje hebben. Kaartenbezitters, zorgt dus voor half negen aanwezig te zijn, nadien wordt U gelijkberechtigd involgorde aan binnenkomst en voorzover er naluurijlk nog plaatsen vrij zijn. Voor de danszaal geldt de achter-ingang. Dit is de van de richting van binnenkomst via de ingang aan het auto-parkeerterrein de achterste ingang, welke ligt aan de zijde van de voorrangsweg. Voor de cabaretzaal geldt dan de aller eerste ingang, welke normaal als hoofdin gang wordt gebruikt. Beide zalen zijn ge opend vanaf half 8. Tot slot een vriendelijk verzoek tot die genen die nu reeds een kaartje bezitten, maar a.s. zondag door omstandigheden mo gelijk niet kunnen komen. Wilt U dan Uw beide toegangsbewijzen aan één van de co- mitéledcn of aan de Pastorie terugbrengen. Vele teleurgestelden kunnen wij dan hier mede heel dankbaar van dienst zijn. Slotmededeling: Het slotfestijn moet een parochiefeest worden. Daarom zal aan de ingang van de Efteling zeer streng worden gecontroleerd dat niet-parochiancn welke toch een kaartje hebben, mits zij geen medewerker waren aan de optocht, niet toegelaten zullen wor den. En nou draaien maar! 1 x 36; 10 mevr. Sulsters 1 x 38, 1 x 35. Vrije baan heren 1 J. M. Kemmeren 9 x 45; 2 Sj. Heijs 2 x 45, 4 x 44; 3 P. Kemmeren 2 x 45; 4 J. Schalken 1 x 45, 1 x 44, 2 x 43; 5 1 Hettcma jr. 1 x 45, 1 x 44, 1 x 43; 6 R. Smulders 1 x 45, 2 x 43; 7 Th. v. d. Linden 1 x 45, 1 x 44; 8 W. Musters 1 x 45, 1 x 43; 9 H. Vis 1 x 45, 1 x 42, 1 x 41; 2 x 40; 10 G. Smulders (RH) 1 x 45, 1 x 42, 1 x 41; 11 G. Smulders (H) 1 x 45, 1 x 41; 12 M. Vesters 1 x 45; 13 I. Het-, tema sr. 2 x 44; 14 H. Boons 1 x 44, 1 x 43; 15 A. v. Luxemburg 1 x 44, 2 x 42. BILJARTSPORT KNBB District Kaatsheuvel. finale 4e klas Libre bij K. Groenendaal. A.s. weekend, op 3, 4 en 5 oktober, wordt de finale der persoonlijke kampioenschap pen 4e klas libre verspeeld. Deze wordt ge organiseerd door de B.V. De Dreef in haar clublokaal van café K. Groenendaal. Uit de voorwedstrijden, waaraan 21 le den deelnamen, hebben zich de volgende 8 finalisten geplaatst J. Groenendaal NAS; F Laros De Dreef; C. van Woensel Nooit Volleerd; J. Kem meren De Efteling; Jos v. d. Velden 't Cen trum; P. Steenlage Altijd Raak; Th. Net ten KTO; Jos v Dijk NAS. Gasthuisstraat 44, Kaatsheuvel i Koos Kemmeren van KTO, die in zijn groep met 10 matchpunten op de le plaats eindigde, moest door zijn te laag gemid- ueldê genoegen nemen om als eerste reser ve te fungeren. In de 5 jaren van ons be staan is dit nog nooit voorgekomen. De 8 finalisten zijn stuk voor stuk aan elkaar ge waagd en er valt dan ook bij geen benade ring een enkele voorspelling te doen. Onge twijfeld zullen dan ook een groot aantal sup porters deze strijd in de gezellige sfeer bij Klaas Groenendaal gaan bezoeken. AGENDA. Apollo-theater Zaterdag 3 okt. 8 uur, zondag 4 okt. 6 en 8.30 uur, maandag 5 okt., dinsdag 6 okt., woensdag 7 okt. 8 uur: „Zondaars in spijkerbroek" (Les Tri- chcurs), toegang 18 jaar. Gildenbond Zaterdag 3 okt. 7.30 u. dansavond t.b.v. Herwonnen Levenskracht. Maandag 5 okt. 7.30 uur ballet-rep.KAJ. maandagavondgroep KAJ. Dinsdag 6 okt. 8 uur pioniersgroep KAJ, bestuursvergadering KAJ. Donderdag 8 okt. 8 uur revue-repetitie. Vrijdag 9 okt. 7.30 u. ontspanning JKAJ. Efteling Zondag 4 okt. 8 uur slotfeest St. Jozefpar. Café De Dreef 3, 4 en 5 okt. biljartfinale pers. kampi oenschap, 4e kl. libre. THANS IS HET ZO VER dat we meer publikatie kunnen geven over het programma van de R.K. EHBO St. Rafaël, die 20 jaar bestaat. Binnen enkele dagen zal gratis huis aan huis een program ma-boekje worden bezorgd, dat zeer goed gelezen dient te worden en... nog beter be waard moet blijven. Het kan immers altijd dienst doen. U doet toch ook mee?! De Pleisteractie is iets speciaals voor Loonopzand en St. Jaochimsmoer, met 15 prachtige prijzen. Leest de voorwaarden in de feestgids en koopt beslist de pleisters op zondag 11 oktober a.s. Er is nog meer: een extra avond wordt het publiek geboden door bekende Radio- artisten van de K.R.O onder leiding van Fred. Starewood. Onder deze uitvoering volgt de uitslag van de pleister-bliksem-actie van die morgen. We verklappen niets meer; wacht het boekje af en leest het rustig door! Vergeet ook niet U op te geven voor de nieuwe cursus. DE STATIEDAGEN VAN DE LOONSE GILDEN. De najaarstijd is een uitstekende tijd om feest tcvieren. Dit is zeer zeker bekcr.d aan onze Brabantse gilden, want het is niet alleen zomaar toevallig, dat zij hiervoor deze pe riode hebben gekozen, maar de patroon feesten der meeste Gilden vallen in het na jaar of winterperiode. Zo is het ook te Loonopzand en het is St. Crispijn en Crispinianus dat de rij zal openen en wel op zaterdag 10 oktober a s. Als tweede komt St. Ambrosius op 13 ok tober en als hekkensluiter weet St. Huber-. tus zijn feest te vieren op 27 oktober. 's Morgens zullen de leden van de gilden met vliegend vaandel en slaande trom naar de Gildemis trekken, om daarna in de Gil- dekamer de vergadering bij te wonen. In de namiddag en 's avonds zullen de oude dansen weer worden uitgevoerd. Het gehele jaar zien de leden uit naar deze feesten, waarvan ook de vrouwen of verloofden van de leden mogen profiteren. Al gaat door de vervlakking van onze tijd heel veel gildebezit verloren, toch moet elk gildebroeder trachten er iets van over te houden, want er is in ons huidige Bra bant niets mooiers beleefd te worden dan het gildewezen. In het echte gilde zijn godsdienstzin, bescherming en vriendschap cultuurgoederen, die zeker de moeite waard zijn beleefd te worden. Laten we bij het feesten in gedachten even stil staan, om aan het innerlijke te den ken, wat de gilden waren, wat zij deden en dat zij heden nog veel goeds kunnen doen. HEROPENING TEXTIELZAAK. De oudste zaak van Loonopzand heeft thans een vernieuwing ondergaan. De fa. Van Brcugel heeft zich vanaf 1878 weten to handhaven. Heintje van Breugel begon zijn textielhandel alhier, welke Jan van Breugel - we kennen hem immers allen nog wel - betrok in 1906. We zien hem nog gaan, kilometers ver, in en om Loon, om zijn waren te koop aan te bieden. Hij trok er op uit met zijn enorm frak texticl- waren en zijn ellcmaatstokje in de hand. Zo ging hij van boerderij naar boerderij. In 1946 nam zijn kleinzoon de heer Karei van Breugel Hzn. dit bedrijf over. In het oude pand van mulder Teurlings vestigde deze zijn winkel. Thans is het zo ver dat ook deze weer is uitgebreid en herbouwd in een zeer mo derne winkel, zodat het publiek er gerief lijk en op prettige wijze kan kopen. Hij is gezellig ingericht, zodat er een ruim over zicht is van de grote collectie die de lieer van Breugel biedt. Hierin zien we dan ook de voortvarendheid van de eigenaar, die kan bogen op de goede service van deze oude zaak. Wat de inrichting betreft het volgende. Onder leiding van de aannemer Mutsacrts alhier, die het timmer- en metselwerk ver richtte is deze zaak veranderd. De vloer bedekking is door fa. Van A. tot Z. te Tilburg verzorgd. De winkel en toonbank, alsmede de vitrines zijn ontworpen door Wim Klijn en vormen een keurig geheei. De toonbank en etalage zijn bekleed door fa. Van Houtum uit Kaatsheuvel met Ba- lacuir. Tegen de etalage is een passpiegel gemaakt. Het schilderwerk, dat irl lichte pasteltin ten is gehouden en het lichteffect, vormen een keurig geheel. Ook 's avonds, want de etalage is geheel open, zodat men vanaf de straat etalage en winkel geheel kan over zien. Vandaag is om 3 uur deze zaak geopend, terwijl de verkoop morgen zal aanvangen. 1 De heer Van Breugel zal door aangename reclames de aantrekkelijkheid verzorgen. Kortom het zal voor iedereen prettig /jn deze winkel te bezoeken, want hij levert alles wat textiel en werkkleding betreft. De heer en mevrouw Van Breugel wensen wij veel succes in de toekomst. BAL. In verband met de EHBO-zondag op 11 oktober a.s. zal in de zaal Vermeulen vol gende zondag geen bal worden gehouden, dit omdat in het Parochiehuis op die dag een uitvoering wordt gegeven door K.R.O.- ar tiesten, die dit voor de EHBO verzorgen bij gelegenheid van haar 20-jarig bestaan. GROOT RIKCONCOURS. De kaartvereniging „Tot Onderlinge Vriendschap", gevestigd in zaal Vermeu len, is voornemens een groot rikconcours te houden op zaterdag 3 oktober a.s., aan vang 's avonds 8 uur. le prijs f 12.50, 2e f 7.50, 3e f 5. - verder nog verschillende luxe prijzen. Gezien de grote deelname die verwacht wordt, zij er op gewezen tijdig aanwezig te zijn. AGENDA. Doktersdicnst Dr. de Vries alhier, tel. 250. Zaal Vermeulen: Zondag 4 okt. Bal o.l.v. ABC-orkest, 7 u. Zaal Echo der Duinen: 4 okt. 7 u. Bal o.l.v. De Wavo's. Woensdag 7 okt. 8 uur: B.B. vaardig heidsoefening. Parochiehuis: Dinsdag en donderdag, 6 en 8 oktober: ontspanning Bejaarden van 2-5 uur. Voetbal Uno Animo 3-DVVC 3. Dongen 5 - Uno Animo 4. BURGERLIJKE STAND Geboren Nicoline M dv N Damen- Grootswagers - Antonius C P zv P Snoe- ren-v d Houdt - Margaretha M J A dv J Bisseling-Mosselveld - Helena P M dv J Liebregts-Möbius - Johanna P M dv M Mertens-Klomp - Cornelis M L M zv C v d Lee-Broeders - Adrianus J M zv A Boons-Jansen - Maria J J C dv C Pep- ping-Brekelmans - Henricus C Th zv P Vugts-Damen - Marinus H G J zv H Soe- terboek-v d Wouw. Huwelijken Henricus S I Keusters 29 j te Tilburg en Wilhelmina G Huijbregts 25 j alhier - Carolus M Aarts 26 j te Vugt en Johanna A Dingcmans 26 j alh. - H Meijer 24 j en Maria A C Maas 26 j beiden alhier - Johannes L C Dekkers 21 j en Hendrina C M Dingemans 19 j beiden alh. Ingekomen Jozef W M Schools van Nij megen Johannes H J v Oosterhout van Oudenbosch - Jacobus X M P v Eijk van Amsterdam - Hendrik J Otten en gez van Tilburg - petronella Eevers van Mill ca. - Franciscus C M Smits van Helmond - Hendrikus van Moergestel - Wilhelmus G van Licrop - Henri J M Willemse van Vugt - Christiaan F Maas van Weert - Johannes H v Loon van Drunen - Leonar- dus J P C v d Staak van '6-Bosch - Petrus C Vermeer van Waalwijk - Cornelis Merkx en gez. van Sprang-Capelle - Henricus J M Wijdeven van Uden - Cornelis J M Snoeren van Eindhoven - Marianne T Hei- mer van Eindhoven - Godfried P M Jans sen van Eindhoven - Gerardus A M C Smits van Engeland - Wilhelmus J P M Timmermans van Dongen - Hendriku9 H M Buijssen van Horst - Thcodorus A M Janssen van Venray - Martinus H M van Broekhoven van Weert. Vertrokken Jacobtfs M M v Nieuwstad naar Nijmegen - Johannes L van Wanrooij naar Dongen - Marie Bogmans naar Oir- schot - Wilhelmina G Huijbregts naar Til burg - Adriana G M v Gulik naar Vught - Johannes CAM Sips naar Oisterwijk Carolina J Damcn naar Maastricht - Gijs- bertus J Merkx naar Sprang-Capelle - Cor nelia A J M Broeken naar Ettcn en Leur Johanna A Dingemans naar Vugt - Hen- riëttc M C Vesters naar Dongen - Anna M G J Vesters naar Dongen - Johannes W M Snoeren naar Eindhoven - Jeanne C M Mommers naar Waalwijk - Gerdina P M Broeders naar Waalwijk - Jacobus J M Walraven naar Bodegraven - Anna M I C C Vesters naar Dongen - Johannes A Damen naar Waalwijk Bcrnardus J G Vonderman naar Heino - Waltherus Din gemans naar Waalwijk Michael van der Linden naar Sprang-Capelle - Jacobus Verbeucken naar Vught - Jean A Verduijn naar Rotterdam.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 15