84 L LET OP STOFFEN- ETALAGE GERO cassettes Stassar Waalwijk 18 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 2 OKTOBER 1959 18 Z.Q3 i Waalwijk Vanaf heden elke zondag Orkest „MARIO NOVATO" Elke bezoeker ontvangt een vrijkaart voor een der volgende bals. van het Kath. Vrouwengilde de bijzondere activiteiten van het bestuur met betrekking tot het winterprogramma zullen weten te waarderen en in grote getale de diverse avonden zullen bezoe ken. Een bestuur kan nu eenmaal niet vruchtbaar en met animo werken zonder de daadwerkelijke belangstelling van de leden. OUDERAVONDEN BIJ TIMTUR Op dinsdag- en woensdagavond werden door de directie van Tim- tur in samenwerking met de Stichting Vakopleiding Schoenin dustrie ouderavonden georgani seerd, waartoe de leerlingen van bet leerlingenstelsel in dit bedrijf werkzaam, tezamen met hun ou ders werden uitgenodigd en met koffie en gebak in de nieuwe can- tine van Tiintur werden ontvan gen. De Directie mocht zich verheu gen in een goede opkomst, het geen getuigt van grote belang stelling voor hetgeen in deze door de stichting en het bedrijf wordt verricht. Na een kort begroetingswoord door een der directeuren, de heer J. Verschure, werd op beide avon den, zowel op de bijeenkomst der eerste jaars als op die der tweede jaars leerlingen, door de consu lent van het leerlingenstelsel, de heer H. Karssen, een zeer interes sante uiteenzetting gegeven om trent aard, doel en nut der oplei ding. Op zeer duidelijke wijze gaf de heer Karssen hierbij voor de eer ste jaars leerlingen practische richtlijnen voor het volgen van de cursus, alsmede het op de juis te wijze invullen van het werk boekje en verzocht daarbij de me dewerking van de ouders om hierop nauwlettend toe te zien. De heer Karssen wees hierbij op het grote nut van dit werkboekje, aangezien aan de hand hiervan voor een groot deel het resultaat van de opleiding kan worden af geleid. Op de contactavond voor de tweede jaars leerlingen kon de heer Karssen de verheugende me dedeling doen dat de resultaten van het eerste leerjaar zeer be vredigend te noemen waren. Vervolgens gaf spreker door middel van een zeer duidelijk schema een overzicht van moge lijkheden, welke na het behalen van het diploma aan het einde van de tweejarige opleiding voor de jongelui open liggen, bestaan de uit een na-specialisatie met voortgezette opleidingen, of wel voor de meer begaafde leerlingen eventueel een V.M.T.O. cursus, terwijl daarna nog diverse specia lisatie-cursussen mogelijk zijn. De heer Karsten maakte nog enkele opmerkingen omtrent het invullen der werkboekjes en de daarin te maken opdrachten, waarna de heer Verschure dank te voor de waardevolle uitcenzet- onze speciale Schuttersvelds TINNE ROY Poolvast. In 20 kleuren. per meter 5.50 tingen en na het genot van een kopje koffie werd het woord verleend aan de heer A. Hendriks, leraar aan de Nijverheidsschool te Waalwijk, waar de jongelui, naast hun opleiding in 't bedrijf, de lessen volgen. De heer Hendriks gaf een over zicht van het leerplan, hetgeen aansluit op de reeds gevolgde cursussen aan de Nijverheids school en verzocht de jongens die nu voor het eerste jaar de oplei ding middels het leerlingenstelsel gaan volgen, de grootst mogelijke ver aan de dag te leggen en vooral de opdrachten welke door de school worden gegeven, steeds stipt uit te voeren. Op de avond voor de tweede iaars leerlingen sprak de heer Hendriks zijn tevredenheid uit over de ijver waarmede de cur sussen werden gevolgd, doch hij spoorde de leerlingen nogmaals aan, nu het tweede jaar der op leiding aanvangt, zich nog eens extra te bezinnen op het grote be lang dat in deze opleiding gelegen is, n.l. het zich vormen tot eerste klas vakmensen. Op beide avonden stond de mo gelijkheid open vragen te stellen, welke door de heren Verschure en Karssen werden beantwoord, waarbij de ouders nog werd ver zocht bij eventueel voorkomende moeilijkheden direct contact op te nemen met het bedrijf en in dien nodig, een onderhoud aan te vragen met de heer Karssen, die zich gaarne bereid verklaarde, buiten de regelmatige controles, welke zowel op bedrijf, school als leerlingen worden uitgeoefend, de ouders thuis te bezoeken. Na een dankwoord van de heer Verschure aan beide sprekers werden de ouders der eerste jaars leerlingen in de gelegenheid ge steld kennis te maken met de be drijfsleiding, alsmede met de on middellijke chef van hun zoon, terwijl de ouders der tweede jaars ;p. chefs resultaten en eventuele moeilijk leerlingen met de resp. chefs de moeilijk opleiding heden betreffende de konden bespreken. Van deze gelegenheid werd druk gebruik gemaakt, zodat zo wel de directie van Timtur als ook de stichting Vakopleiding te rug mogen zien op een tweetal zeer geslaagde contactavonden, welke van zeer grote waarde ge acht kunnen worden voor de op leiding van prima vakmensen, waaraan de schoenindustrie zo zeer behoefte heeft. GEZELLIGHEIDSRIT CON TACTGROEP VOOR HANDEL EN INDUSTRIE. Zoals wij reeds eerder bericht ten, viert de Contactgroep voor Handel en Industrie op zaterdag 10 okt. a.s. haar eerste lustrum. In het kader van de feestviering zal er op die dag een gezellig- heidsrit over 50 km. worden ge houden, waarvan de start op het Raadhuisplein zal plaats vinden. Hte gaat een echte feestrit wor den, waaraan.alle deelnemers bij zonder veel plezier zullen beleven. Zij die aan deze prettige en ge zellige rit willen deelnemen, kun nen zich nog tot en met morgen (3 okt.) laten inschrijven bij mr. J. L. H. Hoek, Grotestraat 316. AGENDA. Vrydag en zaterdag. Musis Sacrum 8 uur: „Hier bin ich hier bleib ich", alle leeft. Luxor 8 uur: „De vrouw met de zweep", 14 jaar. Dezelfde voorstellingen op zon dag om 6 en 8.30 uur. Zaterdag. Gem. Sportpark 2.30 uur: Offi ciële opening van het sportvel dencomplex van R.K.C. en Baard wijk; opening wordt opgeluisterd met handbalwedstrijd, gymnas- tiekdemonstratie en voetbalwed strijd. Zondag. Zaal Thalia 8 uur: Dansen. OPENING DANSSEIZOEN. Blijkens de in dit nummer voorkomende advertentie gaat a.s. zondag in zaal Thalia 't dans- seizoen weer geopend worden. Het orkest Mario Novato zorgt voor de muziek. BURGERLIJKE STAND. Geboorten Nicolette M dv J F C Martens- v Mierlo Adrianus A M zv A van den Brand t-van der Lee te Drunen Frank A zv H W Odijk-van Kuik Sara L N dv J v d Linden-v Helden Robertus A J zv L Hamers-Strijk Corne lls L zv C K Bei-Blom Henri- cus P L zv P M Klerkx-Hamers Marinus C J M zv M C van Brun- schot-de Wit Huberdina C G dv M P C Klerx-van Heesbeen Adriana J C M dv J A M v Bladel- vun Herpt. flrr"nr^T-'TrUiikdW Overlijden Elizabeth van der Pol 6 jaar te Sprang-Capelle Barthoïomeus van Pelt 84 jaar Adriana W C Dielissen 54 jaar echtg van J J v Bladel. Huwelijksaangiften Andreas G van de Pas 27 jaar en Adriana G J Verhelst 20 jaar beiden alhier Cornelis J Slaats 30 jaar en Christina C van de Pas 25 jaar beiden alhier. Huwelijken Willem H v Ommeren 21 jaar te Sprang-Capelle en Gera T Brink 21 jaar alhier Arie W Colijn 22 jaar te Eethen en Anna S Biekens 20 jaar alhier An dreas J M Hamers 41 jaar alhier en Arnoldina A Lombarts 46 jaar te Breda Stanely van Spaal 25 jaar en Ivonne Musch 21 jaar bei den alhier Johannes A van den Broek 32 jaar en Johanna A T Verhoeven 28 jaar alhier Pe trus J Heijmans 24 j te Loonop- zand en Christina L Maas 23 jaar alhier. Ingekomen personen: Johanna A van der Schans echtg Verschuren van Sprang-Ca pelle Johannes A Dekkers en gezin van Drunen Wilhelmus J M Neefs van 's-Bosch Elisa beth E A Smits van Boxtel Henricus G M Danckaert van Breda Johannes van Bil jouw van Vught Monica Bijlholt v Lemsterland Henricus F. J. Tausch van Turnhout Bernar- dus J de Roos van Vlijmen Ge- org Schepers van Loonopzand Cornelis J. J. M. van der Stap van Ridderkerk Leonarda van der Heijden van Vlijmen Karei F. W. Epke van Drunen Wil lem P. J. Vos van Den Bosch. Vertrokken personen Hendrikus T. van den Muysen- berg naar Breda Johannes C. Hamers naar 's-Bosch Franci- na C. G. M. van Drunen naar Box tel Gera T. Brink naar Rotter dam - Wilhelmina A. M. C. G. Bodden naar Bloemendaal A- drianus M. F. C. P. Bodden naar 's-Gravenhage Floris M. C. Bodden naar 's-Gravenhage Cornelis P. A. J. Bodden naar Arnhem Lodewikus J. J. M. Heek naar Raamsdonk Katha- rina M. Paffendorf naar Siegen- burg Elisabeth M. G. B. de Koning naar Breda Hans G. Levenbach naar De Bilt Jo hannes L. A. J. Smolders naar 's-Gravenhage Maria A. T. IJ- pelaar naar Drunen George L. van der Hoeven naar Leiden Leendert van der Schans naar Sprang-Capelle Cornelis Ver- j wey naar Rotterdam Adriana Doremans naar Waalre Cor nelis J. J. M. Witlox naar Waal de Henrica M. M. van der Mee naar Eindhoven. SF s De vragenstelster over het foto-verbod bij het NTS, mevrouw v. Someren-Downer, had veel belangstelling voor de camera's van de fotografen, die straks weer vry en frank opnamen mogen maken in de radio- en TV-studio's. M. Levenbach N.V. huldigde onder-directeur Joh. Schake bijzonder hartelijk JUBILARIS ONDERSCHEIDEN MET KONINKLIJK GOUD Bijzonder hartelijk is de huldiging geweest, welke M. Levenbach N.V. haar onder-directeur, de heer Joh. Schake, heeft bereid ter gelegenheid van diens 40-jarig jubileum in dienst van het bedrijf. Deze huldiging had woensdagmor gen plaats ten kantore van het bedrijf aan de Burg. v. d. Klokkenlaan en in de diverse toespraken kwam daarbij wel heel duidelijk tot uiting op welk een zeer bijzondere en bekwame wij ze de heer Schake zich voor het be drijf verdienstelijk heeft gemaakt. De veertig dienstjaren van de heer Scha ke zijn een eminente taak- en plichts vervulling geweest. Bij deze huldiging was de jubilaris vergezeld van zijn echtgenote, zijn zuster, zijn zoon en zijn schoondoch ter. Behalve de directie waren verder bij deze huldiging aanwezig prof. mr. M. G. Levenbach, commisaris der N.V., burgemeester Teijssen, een per soneelsvertegenwoordiging en een aantal genodigden. Als eerste voerde prof. Levenbach het woord. Hij zei de heer Schake het langst te hebben gekend en zich nog zeer wel de tijd herinnerde dat de jubilaris „smal en dunnetjes" zijn intrede in het bedrijf in Amsterdam deed. „Niemand heeft toen kunnen vermoeden dat hij veertig jaar later in alle opzichten zo'n indrukwekken de figuur zou zijn", aldus prof. Le- bij gespeeld heeft. In het bijzonder wees spr. daarbij op het zeer ver dienstelijke werk van de jubilaris met betrekking lot de in- en verkoop en de lederche.ques. Door zijn persoon lijkheid, zijn manier van omgang en zijn correctheid is de heer Schake een zeer geziene figuur bij de zakenmen sen in binnen- en buitenland, aldus de heer Bernards, on daaraan is vooral de uitstekende naam van de firma in het buitenland te danken. Als feestgeschenk en als blijk van grote waardeiing bood de heer Ber nards de jubilaris een cheque aan. Eveneens namens de directie werd het woord gevoerd door de heer W. Levenbach, die de heer Schake de enige exponent noemde van de voor oorlogse generatie in het bedrijf. Hij onderstreepte dat de jubilaris een grote steunpilaar in de ontwikkeling van het bedrijf is geweest en dat hij mede de hechte grondslagen voor het bedrijf heeft gelegd. Spr. memoreer de hoe de heer Schake in 1952, toen het bedrijf overging in een N.V., tot onder-directeur werd benoemd en hoe hij als „outsider" zeer grote ver diensten voor het bedrijf heeft ge had. Ook wees de heer Levenbach er op, dat de heer Schake zich vele vrienden in de schoen- en lederindu strie heeft weten te verwerven. De vele bloemstukken en gelukwensen vormden daarvan het duidelijk be- Mevrouw Schake speldt haar echtgenoot de gouden konink lijke onderscheiding op, die burgemeester Teijssen (links) zo juist heeft uitgereikt.. Naast de burgemeester een zuster van de jubilaris. venbach. In het kort schetste spr. hoe de heer Schake alle misère van de crisisjaren heeft meegemaakt, maar ook het stormachtige herstel van het bedrijf onder de heer F. Bernards. Spr. roemde de voortreffelijke capa citeiten van de jubilaris, maar vooral diens trouw, gemoedelijke vriend schap en genegenheid tot het bedrijf, waarvoor hij hem namens Levenbach N.V. heel hartelijk dank bracht. Prof. Levenbach liet zijn gelukwensen vergezeld gaan van een vorstelijke kist sigaren. Directeur F. Bernards schetste eveneens diverse perioden uit het bestaan en de ontwikkeling van het bedrijf en wees daarbij op de belang rijke rol welke de heer Schake daar- wijs. Namens de directie bood hij de jubilaris een gouden horloge aan. Namens het personeel werd het woord gevoerd door de heer J. Seij- ens, die diverse markante persoonlijk heden uit de geschiedenis van het be drijf de revue liet passeren met wie de heer Schake heeft samengewerkt. Ook hij roemde de vele capaciteiten van de jubilaris en overhandigde hem namens het personeel een elektrische mixer alsmede een cadeau van „juf frouw Betsy". Burgemeester Teijssen zei uit de diverse toespraken te kunnen hebben beluisterd welk een overstelpende waardering het bedrijf voor de per soon en het werk van de heer Schake heeft gehad en van welk een grote betekenis de jubilaris in de afgelopen veertig jaar voor het bedrijf is ge weest. Burgemeester Teijssen gaf daarom uiting aan zijn groot respect en diepe waardering voor de vele ver diensten van de jubilaris, die zich vooral in de na-oorlogse jaren op zo eminente wijze voor het bedrijf heeft doen gelden. Ook schetste spr. hoe de heer Schake op bescheiden wijze in het bedrijf zijn intrede heeft gedaan, maar door zijn capaciteiten en toewij ding heeft weten op te klimmen tot een der eerste functionarissen in het bedrijf. Burgemeester Teijssen hoop te, dat de heer Schake nog vele jaren met dezelfde energie en toewijding voor het bedrijf werkzaam zou mogen zijn. Tenslotte deed burgemeester Teijssen met vreugde de mededeling dat het H. M. de Koningin had be haagd de heer Schake te onderschei den met de Orde van Oranje Nassau in goud. Hij verzocht mevrouw Scha ke, die met haar echtgenoot zoveel lief en leed in het bedrijf heeft ge deeld, de jubilaris deze onderschei ding te willen opspelden, aan welk verzoek mevrouw Schake uiteraard graag voldeed. Tenslotte liet de heer Schake in een voortreffelijk en bewogen dank woord het ontstaan, de ontwikkeling en de groei van het bedrijf de revue passeren. En in zijn woorden kan men zijn grote liefde en toewijding voor het bedrijf bespeuren. En de heer Schake besloot zijn toespraak met de woorden: „Voor deze warme en grootse huldiging ben ik u allen zeer dankbaar." In de middaguren had in Hotel Verwiel een receptie plaats, waarbij talloze zakenrelaties en zakenvrien den de heer Schake hun gelukwensen kwamen aanbieden. 42.600.000 voetstappen in dienst van de gemeente Mej. Adri Hendriks koninklijk onderscheiden ge welke de jubilaresse heeft gele verd tot de goede geest onder het personeel en voor de wijze waarop zij heeft meegewerkt tot het behoud en de versteviging van de collegiale band onder het personeel. Namens het gemeentebestuur over handigde de burgemeester het ge bruikelijke geschenk onder couvert, maar kon daarnaast de verheugende mededeling doen dat het H. M. de Koningin had behaagd mej. Hendriks te onderscheiden met de ere-medalje in zilver van de Orde van Oranje Nassau, die burgemeester Teijssen de jubilaresse ervolgens persoonlijk op spelde. Wethouder Smolders illustreerde de voortreffelijke dienstvervulling van de jubilaresse op bijzondere wij ze. Hij had namelijk uitgerekend dat mej. Hendriks in de afgelopen 40 jaar 25.440 km ofwel 42.600.000 voetstappen heeft afgelegd van haar woning naar haar werk. Verder schetste ook hij in het kort de, loopbaan van de jubilaresse, die destijds bij de administratie van de gasfabriek in dienst trad. Thans om vat de Centrale Administratie 9 be drijven, waaraan binnenkort het 10e - het Gemeentelijk Grondbedrijf In de raadzaal van het Waalwijkse stadhuis had gistermorgen de huldi ging plaats van mej. Adri Hendriks ter gelegenheid van haar 40-jarig ju bileum bij de administratie der ge meentebedrijven. De jubilaresse, die was vergezeld van haar vader en familieleden, werd het eerst toegesproken door burge meester Teijssen, die deze dag figuur lijk en letterlijk een zonnige dag noemde. „Het gemeentebestuur en al len die hier aanwezig zijn hebben de ze dag gaarne aangegrepen om u on dubbelzinnig en sprekend te doen blijken hoezeer men uw persoon en uw werk hoogacht", aldus de burge meester. „Gij moogt met recht en trots terugzien op de afgelopen veer tig jaren, waarover door uw superi euren met grote ïof. wordt geoor deeld." In het kort schetste burge meester Teijssen de ontwikkeling welke de gemeentelijke administratie in de loop van deze 40 jaren heeft doorgemaakt. De grootste verande ring is wel geweest de overgang naar een Centrale Gemeenteadminisfratie nu ongeveer 30 jaar geleden, maar ook op administratief-technisch ge bied hebben zich grote wijzigingen voltrokken en mej. Hendriks heeft een geheel eigen aandeel gehad in deze ontwikkeling. „Het gemeentebe stuur heeft bijzonder grote waarde ring voor u als oudste werkster bij de Centrale Administratie", aldus de burgemeester, die de trouw en toe wijding roemde waarmee mej, Hen driks altijd haar werk heeft verricht. Ook gaf de burgemeester uiting aan zijn grote waardering voor de bijdra- - zal worden toegevoegd. Wethou der Smolders dankte mej. Hendriks voor de vele en langdurige diensten in het belang van de gemeente. De heer Swarts, hoofd van de Cen trale Administratie, schetste de jubi- laressen ahs een goed en edel mens, die als weinig anderen het gebod van de naastenliefde in praktijk heeft ge bracht, niet alleen in haar werk, maar ook in de voorbeeldige verzorging van haar ouders en in het bijzonder van haar moeder. Ook wethouders Smolders had daar reeds met grote waardering op gewezen. De heer Swarts prees verder de arbeidzaam heid van mej. Hendriks en stelde haar gaarne ten voorbeeld aan de jon- I i WBm - ij

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 16