LAATSTE BERICHTEN Vers van de pers Ukii CfajlMMfc Wi'Udty Ondervindt 't Sengers wint 't Heuvelstraat 97 TILBURG Adverteren is bekend blijven I APPELBOLLEN 19 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 2 OKTOBER 1959 19 NU 22, cent erings Sprang N. E. O. Pluimvee STRAALVLIEGER VERONGELUKT. suède-jasjes kleuren 1475 VROOIW DREESMANN 249 2.98 2.39 1.39 1.39 0.49 0.98 2.49 1.69 2.98 5.98 6.98 8.90 6.90 798 6.98 19.95 0.69 180/220 6.90 0.98 2.98 0.98- 1.98 Extra aanbieding 1.98 geren. Namens het personeel van de Centrale Administratie bood hij haar een prachtig radiotoestel aan. De directeur der gemeentebedrij ven, de heer van Vliet, sloot zich ge heel bij de vorige sprekers aan in zijn waardering en respect voor de persoon en het werk van de jubi- laresse. Hij roemde in het bijzonder haar vaardigheid in het verlenen van eerste hulp, waarvan vooral het tech nisch personeel nogal eens geprofi teerd heeft. Namens het personeel bood hij een fraai radiotafeltje aan. De heer van Hal voerde het woord namens de Langstraatse afdeling van de Arka. Hij noemde mej. Hendriks een waardig lid van de afdeling en een strijdbare figuur en een ambitieus werkster, die vooral in het kader van het georganiseerd overleg vele ver diensten heeft gehad. Hij stelde haar ten voorbeeld aan de jongeren in de organisatie. Namens de afdeling bood hij haar een fraaie bloemenmand aan. In een bewogen dankwoord dankte mej. Hendriks voor de vele waarde rende woorden, de prachtige geschen ken en prettige samenwerking. In het bijzonder dankte zij H. M. de Konin gin voor de verleende onderscheiding. Ook wijdde mej. Hendriks een pië teitvol woord aan de nagedachtenis van de collega's, die in de loop van de jaren de Centrale Administratie zijn ontvallen. Zij meende hun na gedachtenis niet beter te kunnen eren dan door rond Allerzielen een H. Mis ter hunner nagedachtenis te laten op dragen. Na dit officiële gedeelte bleef men nog enige tijd gezellig bijeen. B ANKETj ETER ANKET Oranjeplein Tel. 3276 Waalwijk weer aan de leg te hebben. Met afzonderen verstaan wij het broedse dier te plaatsen midden in de ren in een draadkooi zonder bodem. Een kistje van latten in de maat van 60 bij 60 bij 60, zonder bodem is evengoed. Deze kooi moet elk liefhebber uls onmisbaar meubel in bezit hebben om er zo nodig dadelijk een veelvuldig gebruik van te kunnen maken. Op deze wijs te mid den van de anderen ontwent de kip niet en wat hoofdzaak is, ze lijd er ook niet onder Dit is de enige goede manier van broeds afmaken. Hoewel de Wyandottes gehard zijn, ver langen ze natuurlijk toch een goede behan deling en rationele voeding, dat wil zeggen: dat hoegenaamd geen mais gevoerd mag worden en evenmin elke dag een portie zachtvoer, om het vetworden te voorkomen. Extra veel groen, fris en droog is een ver schillende nuances van lichtbruin. Daar de Wyandottes in wit, zwart, pa trijs, zilver en goudlaken, ook in Buff en Columbia (hermelijn) voorkomen, is de keuze ruim. Al deze kleurslagen kenmerken zich door hetzelfde zachtaardige en rus-, tige karakter, zonder in het vadzige te ver vallen, dat de zware rassen als Cochins en Brahma's kenmerkt. De kam is betrekke lijk klein en steeds dubbel, de onbeveerde. benen geel en de kleur der eieren in ver schillende nuances van lichbruin. Een tweede groep vormen de Plymouth Rocks, eveneens een Amerikaans ras. Hun fijne met zwart gestreepte veren leveren een fraai gezicht op. Er zijn drie typen n.l. het Duitse met bijna witte ondergrond, waar opzij de zwarte strepen des te fijner zich af tekenen, dan het Engelse, waarbij de onder- kleur licht grijs-blauw is en waarop de stre ping niet zo scherp uitkomt. Een midden- kleur vormen die van Amerikaans type. Zij hebben alle de goede eigenschappen, die men van een stadskip kan verwachten. (Wordt vervolgd). EENDEN HOUDEN. Sommigen houden bij hun kippen ook eenden, een samenvoeging die wij NIET kunnen aanbevelen. Maar als dan toch deze tamelijk sterk uiteenlopende dieren op het zelfde terrein gehouden worden, komt het voor, dat de kip-kuikens ook mee-eten van het eendenkroos, dat voor de jonge eendjes uit sloot of gracht verzameld werd. Het kroos is wel een goed, eiwitrijk voedsel, maar het is al meermalen voorgekomen dat juist waar dat kroos gevoerd werd, zich luchtpijp-wormen bij de kuikens vertonen. Deze wormpjes maken het de kuikens tot stikkens toe benauwd. Men zij dus gewaar schuwd. KIPPENVRIEND. NEO—VVN. Deze wedstrijd is zeker voor ons elftal een moeilijke opgaaf, daar het elftal van VVN voor ons wat hun spel betreft, onbekend is. Zeker is dat zij al een paar veelzeggende resultaten heeft be haald.'Ook zijn nieuwelingen in de afdeling geneigd zich geheel te geven. Daarom zijn wij er van overtuigd dat VVN zich ook in Sprang* van haar beste zijde zal laten zien. Aan een voorspelling zullen wij ons niet wagen. Wel staat vasi dat, als ons elftal niet met een vaste wil tussen de lijnen komt, hen een onaangename ver rassing te wachten staat. Voor sportliefhebbers wordt t in elk geval een interessante wed strijd.'Aanvang kwart over vier. ELSEVIERS POCKET BOEKEN. Door de snelle groei die in de laatste decennia de ontwikkelings- en verstrooiings media in niet-gedrukte vorm (radio, tele visie, collectieve ontspanning) doormaken, heeft de moderne uitgeverij van boeken te streven naar een zo groot mogelijke functio naliteit van haar produkt. Dat wil zeggen, de inhoud dient geheel en al afgestemd te zijn op de functie van de publikatie, de aard en de kosten van de vormgeving alsmede de illustrering dienen hiermede in nauw ver band te staan. De kwaliteit van de inhoud is natuurlijk van het grootste belang, maar ook de ty pografische verzorging, de vormgeving, het uiterlijk en de verzorging van de band moe ten aan hoge eisen voldoen, ondanks de lage prijs die het pocketboek vergt. Dit zijn de eisen die aan het pocket-boek gesteld moeten worden, het pocket-boek, dat op zo wonderbaarlijke wijze de wereld der lezers heeft veroverd en aan welke eisen door de nieuwe Elsevier pocket-serie geheel wordt voldaan. Wij hebben daarvoor drie voorbeelden, die ons daarvan geheel overtuigen, n.l. Else vier-Atlas van de gehele wereld (241 pag., met smaakvolle plastic omslag); 2e Elseviers Medische Enceclopaedie, met een schat van wetenswaardigheden, en ten 3e Ciske de rat, van Piet Bakker, overbekend, maar steeds interessant en boeiend, en al deze pracht-pockets f 2.90. Er zijn reeds een 13-tal Elsevier-pockets verschenen. KIPPENHOUDEN IN BEPERKTE RUIMTE. Onder de grotere rassen heeft de stads- liefhebber uit te zoeken een hoen, die te gen opsluiten in deren bestand is, goed ge hard tegen ons klimaat, goed leggend, liefst in de wintertijd en daarom achten wij de Wyandottes aanbevelenswaardig om voor gaande redenen alsook voor vleesproduktie. Sommigen menen dat ze veel broeds wor den. Het is waar dat bij enkele stammen dit vooral in het tweede jaar nog al voorkomt, maar daar staat tegenover, dat zulk een be daarde broedkip haar kost dubbel en dwars waard is. Wil men van haar moederlijke diensten geen gebruik maken, dan kost het heel weinig moeite de broedsheid te keren als men er dadelijk bij is haar af te zon deren om haar dan binnen enige dagen TWEEDE KAMER. In het antwoord van prof. de Quay deelde hij mee dat de rege ring spoedig haar standpunt zal bepalen omtrent de diensttijdver korting; ook zal een nota ver schijnen over bezitsvorming. De regering streeft ook naar zo spoe dig mogelijke belastingverlaging. Over 't algemeen was men on gerust over 't landbouwbeleid. Direct na de start op woensdag om 9 uur is een Seahawk-straal- jager van het vliegdckschip „Ka- rel Doorman" in zee gestort en gezonken. De 28-jarige vlieger- luitenant ter zee J. C. de Wolf, echtgenoot van AVRO's televisie- omroepstcr Ageetli Scherphuis, is niet meer gevonden. Het vlieg kampschip was ter hoogte van Kamperduin op de thuisreis en de Seahawk van vlieger de Wolf werd als laatste weggeschoten van het dek om terug te keren naar het vliegkamp Valkenburg. Vandaar zou hij voor enkele we ken op verlof gayn naar zijn woonschip in Zaandam. KROESTSJEF IN PEKING. Met opvallend weinig publici teit is Kroestsjef in Peking gear riveerd, waar hij de tiende ver jaardag van de Chinese volksre publiek zal meevieren. Het toe spraakje van de Russische rege ringsleider werd eerst 12 uur la ter door de radio uitgezonden. MARCONIST VAN „UTRECHT" IN ARREST. Op last van de rechtercommis saris te Boston is de marconist van het vrachtschip „Utrecht" gearresteerd onder verdenking van moord op de 23-jarige vrou welijke passagier Lynn Kauff man, die op 18 sept. j.l. van de hoot verdween en wier stoffelijk overschot later verminkt in de haven van Boston werd gevonden. INTERNATIONAAL KOMPLOT OP IIET SPOOR. De 34-jarige Haagse koopman Hans K. is floor de douanerecher che in verzekerde bewaring ge steld onder verdenking van deel neming aan een grootscheepse internationale goudsmokkelorga nisatie. De douanerecherche heeft voor tienduizenden guldens aan gouden sieraden en gouden mun ten, die niet van het Nederlandse waarborgteken waren voorzien hij K. in beslag genomen. Met de arrestatie van K. meent men een uitgebreide internationale orga nisatie op het spoor te zijn. MEER KINDERBIJSLAG. Met ingang van gisteren is de kinderbijslag met twee cent per kind verhoogd. Deze verhoging is bedoeld ter compensatie van de verhoging van de melkprijs met twee cent per liter, die op 1 jan a.s. haar beslag zal krijgen. VIJF MAANDEN GEVANGENIS VOOR NOZEM. De 19-jarige J. L. uit Bergenop zoom, die zaterdagavond met zijn twee kornuiten een politicagent mishandelde de man ligt met een kaakfractuur en andere ver wondingen in het ziekenhuis gaat vijf maanden de gevangenis in. Dat heeft de Bredase politie rechter beslist in een spocdrecht- zaak. VERA EISTE REEDS 2964 LEVENS. De wervelstorm Vera, die za terdagavond Japan trof, heeft volgens tot dusver bekende gege vens aan 2964 mensen het leven gekost, terwijl er nog 1782 wor den vermist; 9343 mensen heb ben verwondingen opgelopen. Ook in heeft een collectie met nieuwe apar te modellen, die U niet overal tegenkomt TILBURG, Heuvelstraat 41 Tel. 25492 DEN BOSCH. Pensmarkt 11 Tel. 5702 EINDHOVEN, Demer 20 a Tel. 29637 j. Heden overleed tot onze diepe droefheid na een kort stondig geduldig gedragen lijden, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze innig geliefde echt genoot en vader, zoon en behuwd zoon, broer en zwager ADRIANUS VAN ERP echtgenoot van GERDINA JOZINA LAURIJSEN in de leeftijd van 38 jaar. Wed'. G J. VAN ERP-LAURIJSEN ANSJE JANTJE JACKY Fam. VAN ERP Fam. LAURIJSEN Waalwijk, 1 oktober 1959 Grotestraat 34 De plechtige uitvaart zal plaats hebben a.s. maandag 5 oktober om 9.30 uur in de parochiekerk Maria On bevlekt Ontvangen te Besoüen. waarna de begrafenis op het R.K. Kerkhof aldaar. Rozenkransgebed, donderdag, vrijdag en zaterdagavond om 7 uur in de parochiekerk. Damespullover, klas siek model, In zuiver wol len Shetland kwaliteit (iets grovere breisteek). Met Italiaanse chic uitge voerd - prachtig gemin derde mouwinzet - fn 12 warme zuidelijke mode- Elegante jersey jumper van 100% zuiver wol. Jeugdig model met brede z.g. College-Gjrl kraag en lange slipdas. Een vlot, modisch model in diverse leuke |o7J kleurtjes W DRIE GOUDEN REGELS om goed gekleed le gaan Lambswool damesvest, heerlijk warm en soepel. Versterkt met nylon, een bijzonder sterke mélange, die praktisch niet pluist en zich uitste- m j j kend laat wassen. In alle modekleuren DEN BOSCH EINDHOVEN TILBURG HELMOND m BADDOEKEN extra grote maat 130/58 alleen in wit 2.98 Grote sortering BADDOEKEN in pastel en bonte dessins Prijzen 1.39 - 1.59 - 1.98 Pracht kwal. WITTE BADDOEK THEEDOEKEN gezoomd en gelust 0.49 - 0.98 GLAZENDOEK „Cristal" grote maat Prima badstof WASHANDJES 0.29 - 0.35 - 0 39 - SERVETTEN wit damast, pracht kwal. 0.69 - TAFELLAKENS mooie dessins 114/145 3.98 THEEKLEEDJES in ruitdessin 0.98 - 1.79 - 1.98 2.25 - THEEKLEEDJES bloemdessin 0.95 - 1.49 - LAKENS: „Traditie" 10 jaar garantie 180/220 gebord. 5.25 bijpassende slopen 1.58 180/220 glad 4.95 bijpassende slopen 1.25 Kinder PANTALONS streepdessin 1. 50 55 60 65 4.60 4.95 5.25 5.85 70 75 80 6.40 7.00 7.50 Wollen kinderpantalons A keus 1. 45 50 2.75 3.25 55 60 65 70 3.75 4.25 4.75 5.25 75 80 5.75 6.25 Wollen kinder handschoenen in effen en bonte dessins 1.98 - Half wollen DAMESJUMPERS k. mouw. NU 4.98 DAMESJUMPERS mét 1. mouw. DAMESVESTEN met 1. mouw. Keperflanellen HERENPYAMA'S streepdessins m. 48 t.m. 58 Keperflanellen HERENPYAMA'S effen dessins m. 48 t.m. 56 Keperflanellen DAMESPYAMA'S in vlot model en leuke dessins, maat 40 t.m. 48 DAMES OVERHEMD BLOUSES in wit - geel - to maat - rood en lila alle maten 4.98 Pracht kwal. SPORTTRUIEN Keperflanellen DAMES NACHTHEMDEN in bloemdessin m. 50-52 44 t.m. 54 6 98 6.98 Keperflanellen KLEUTER PYAMAJASJES in bleu - rose - geel Flanellen LAKENS gekleurd Jaspé Flanellen LAKENS Naturel 160/220 4.98 Pracht kwal. WERKSOKKEN ijzersterk 0.98 Wollen HEREN ANKLETS in beige fantasie dessins Mousse NYLONS ragfijn en zeer elastisch Nylon heren fantasie ANKLETS alleen, vrijdag en za terdag NAADLOZE EN GE MINDERDE NYLONS NU voor 1.25 Ruime sortering in KINDERSOKJES gekleurd en wit vanaf 70 ct. 5 ct. stijging p. maat. Pracht ZELFBINDERS Terlenka 2.98 Zijden ZELFBINDERS

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 17