BINNEN- EN BUITENLAND (ètalac FILMJOURNAAL veRwiel's leöeRWARennuis Waalwijkse en Langsiraatse Courani Musis Sacrum öe kleuRen en moöellen van öe nAjAARsmoöe 1959 Visserslust vergaderde Luxor CETA-BEVER VRIJDAG 2 OKTOBER 1959 Uitgever Waahvijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week 82e JAARGANG No. 79 Abonnement: 22 cent per week: per kwartaal 12.33 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per man. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES: „ECHO" KROETSJEF NOEMT EISENHO WER: „EEN WIJS EN MOEDIG MAN". Onmiddellijk na zijn terugkeer uit Amerika in Moskou heeft Kroetsjef in het Lenin-stadion verslag gedaan van zijn reis. Voor het met 15.000 Russen volgepakte sportpaleis zwaai de hij Eisenhower lof toe voor diens „wijsheid, moed en staatsmanschap, door mij uit te nodigen naar de Ver enigde Staten te komen". Hij zei de mening te zijn toegedaan, dat Eisen hower evenals hij zelf ernstig streeft naar het einde van de koude oorlog. De westelijke autoriteiten en pers menen dat de besprekingen tussen de twee staatshoofden geen sensationele en verhoopte resultaten hebben ge had, maar zijn toch wel lichtelijk te vreden, omdat de scherpe kanten van de koude oorlog eraf zijn, Berlijn voorlopig in de ijskast blijft en et toch hoop is op een voortgaand be ter begrip van elkander. De wereld ademt een beetje ver licht. FRANKRIJK EN ALGERIË. Het Algerijns Nationaal Bevrij dingsfront (FLN) is bereid met de Franse regering te onderhandelen over de politieke en militaire voor waarden van 'n wapenstilstand, aldus 'n verklaring van de Algerijnse leider Ferhat Abbas. De FLN wijst echter De Gaulles plan af, om indien het Algerijnse volk de onafhankelijkheid zou eisen Algerije te verdelen in een onafhankelijk gebied en een gebied onder Frans bestuur. Het wijst ook de Franse eigendomsrechten op de Sahara af. In politieke kringen is men niet optimistisch gestemd na dit antwoord, aangezien het voor de Franse regering heel moeilijk zal zijn op deze basis een oplossing voor het Algerijnse probleem te aanvaarden. President De Gaulle heeft maandag avond met premier Debré het Alge rijnse antwoord bestudeerd. De leiders van de FLN eisen de eigendomsrechten op de Sahara en zijn bodemschatten niet op voor Al gerije alleen, maar menen, dat deze aanleiding moeten zijn voor een brede samenwerking tussen verschillende landen, in het bijzonder die van N. Afrika. Zij verwerpen verder De Gaulles suggestie, dat een eventuele keuze voor onafhankelijkheid van Al gerije moet worden geratificeerd door 't Franse volk. Wanneer Frank rijk het laatste woord heeft, en event, bevoegd zou zijn om de Algerijnen die onafhankelijkheid te weigeren, is er van zelfbeschikkingsrecht geen sprake, zo menen zij. DE RAMP IN JAPAN. Ruim miljoen daklozen. Droefenis en diepe verslagenheid maken zich van het Japanse volk meester. Het aantal doden, vermisten en gewonden als gevolg van de cata strofale tyfoon „Vera" stijgt met sprongen. De omvang van de ramp is slechts met moeite te overzien. Dag en nacht wordt door politie en hulp organisaties gewerkt om mensen te redden en nood te lenigen. Maandag tegen het avonduur werden de vol gende voorlopige verliescijfers gepu bliceerd doden 2500; vermisten 1198; gewonden 5095, daklozen 1.120.745. Volgens de politie zijn 22.984 huizen vernield, terwijl er 183.310 blank staan. 238 schepen zijn vergaan, 1151 op drift geraakt en 1449 beschadigd. 1351 bruggen werden weggeslagen, terwijl spoor- en autowegen op honderden plaatsen werden vernield. IR. Z. TH. FETTER COMMANDEUR IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU. Ir. Z. Th. Fetter is zaterdagmiddag in een bijeenkomst in het Kurhaus te Scheveningen, waarin hij de functie van voorzitter van de Centrale orga nisatie voor toegepast natuurweten schappelijk onderzoek (T.N.O.) heeft overgedragen aan prof dr. H. W. Julius, tot voor kort hoogleraar te Utrecht, benoemd tot commandeur in de orde van Oranje Nassau, „voor het vele en belangrijke dat hij op het terrein van T.N.O.op dat van het onderwijs en op zoveel ander gebied heeft opgebouwd". FOTO-MONOPOLIE BIJ DE NTS VERBODEN. Het besluit van de Nederlandse Televisie-stichting en de omroepver enigingen om vanaf 1 oktober geen andere dan ANP-fotografen toe te laten in de studio's en dergelijke is door de staatssecretaris van O. K. en W., mr. Y. Scholten vernietigd als „in strijd met het algemeen belang". De onder-minister zag in de uit voering van het besluit een veron achtzaming van de publieke- en een belemmering van de persvrijheid. Hij deelt dit mee op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid mevr. van Someren-Downer (VVD). Mr. Schol ten heeft bovendien het NTS-besluit vernietigd waarbij het weekblad „T- V" uitgesloten werd van het betrek ken van foto's. Mr. Scholten overwoog bij zijn be slissing, dat het publiek zo gescha keerd mogelijk moet worden voorge licht over de door de gemeenschap betaalde televisie. Het belang van de NTS kan niet uitsluitend worden ge diend door het verlenen van een foto- monopolie, te meer niet omdat de NTS niet heeft gepoogd overleg te plegen met andere foto-joumalisten. Ten aanzien der uitsluiting van 't weekblad „T.V." stelt de staatssecre taris, dat uit niets is gebleken dat het blad de rechten van NTS of omroep verenigingen zou schenden. NEDERLAND BOUWDE SINDS 1947 BIJNA 1000 KERKEN. Hervormde kerkbouwactie begonnen. In alle Hervormde kerken in Ne derland is zondag een kanselbood- schap van het Moderamen der Gene rale Synode voorgelezen i.v.m. de groot opgezette landelijke kerkbouw actie, die in deze week zal worden in gezet met de toezending van een brief en folder aan alle Hervormden en met een, daarop volgende, bezoek- actie. Zestien miljoen gulden is nodig om te helpen bij de bouw van 160 nieuwe Hervormde kerken in de nieuwe wooncentra, die overal in ons land ontstaan. Allen die tot de Her vormde Kerk behoren, wordt een bij drage gevraagd voor de kerkbouw van tenminste een half procent van hun jaarinkomen. Een extra bijdrage boven hetgeen zij overigens reeds aan de kerk geven. Zaterdagmiddag heeft de minister van Volkshuisvesting en Wederop bouw, mr. J. van Aartsen, in Utrecht de actie geopend. Volgens de minister zijn er sinds 1947 990 nieuwe kerken gebouwd, die zonder de inrichting en dergelijke een bedrag van rond 200 miljoen gul den hebben gekost: 418 Rooms Ka tholieke kerken (100 miljoen gulden), 183 Hervormde kerken (31 miljoen gulden) en 205 Gereformeerde ker ken (27 miljoen). Minister van Aartsen sprak de hoop uit, dat men de nieuwe kerken niet alle tegelijk gaat bouwen, omdat dit wel eens kon betekenen, dat ook m.b.t. de kerkenbouw remmend moet worden opgetreden. TWEEDE KAMER. me toch het vertrouwen, dat het be leid goed zal worden. Hij gaf aan wat er nog moet gebeuren: goede plannen voor de bezitsvorming, diensttijdverkorting zonder aantas ting van de paraatheid, spoed met de algemene kinderbijslagregeling en een belastingpolitiek, waarin iets te merken valt van een daling van de staatsuitgaven (een werkelijke daling vergeleken met het nationaal inko men, dat stijgt). LOF VOOR NEDERLAND van president Wereldbank. De president van de Wereldbank, Eugene Black, heeft dinsdag tijdens de jaarvergadering van de bank een speciaal woord van lof toegezwaaid Verf met glans en met gemak Verf het zelf met de superieure plasticverf van aan Nederland. Hij zei onder meer dat Nederland, dat in 1949 op een na de grootste geldlener van de bank was, tien jaar later het laatste deel van zijn verplichtingen tegenover de bank heeft afgelost. Dat is meer dan tien jaar vóór de eigenlijke vervalda tum, die in 1969 valt. Het groot debat in de Kamer over begroting en millioenen-nota is de eerste dag heel rustig verlopen, tegen ieders verwachting in. De leider van de enige belangrijke oppositie-groep, mr. Burger van de Partij van de Arbeid, hekelde prof. De Quay, omdat deze zich van te voren niet voldoende heeft gereali seerd tot welke politieke moeilijkhe den de privé-omstand'gheden van de voormalige minister van Defensie, de heer Van den Bergh, konden leiden. Mr. Burger was ontevreden over het feit, dat de Lauwerszee nog niet wordt ingepol lc.rd en hij spoorde het kabinet aan alles te doen om het fas cistische Spanje buiten de Noordat- lantische Verdragsorganisatie te hou den. Op sommige punten had mr Burger ook waardering. Prof. Rom- me vond hem zeer gematigd. De leider van de fractie der Ka tholieke Volkspartij noemde zichzelf eveneens gematigd, echter meer wel willend. Voor een goed oordeel over het kabinet vond hij he: nog ta vroeg „Het begint vandaag eigenlijk pas aan de rit". De woorden en schriftu ren van de regering gaven prof. Rom- ,,Hier bin ich - hier bleib ich". Een vrolijke en amusante film met als middelpunt het Duitse sterretje Caterina Valente en met veel pittige muziek van het orkest van Kurt Edel- hagen en van Bill Haley and his Comets. Samen met een zekere Pierre drijft Caterina in Parijs een gerenommeerd etablissement, dat luistert naar de naam „Het slapende Varken". Als Pierre op zekere dag Caterina ten huwelijk vraagt, blijkt op de burger lijke stand dat Caterina al gehuwd is. Ofschoon ze hiervan zelf niets weet, is de zaak toch vrij eenvoudig. Zij had enkele jaren geleden haar pas verloren en de vindster bleek een avonturierster te zijn en trouwde met een zekere baron Lövenherz, woon achtig op een kasteel in Luxemburg. Na vijf dagen ging de „dame" er met alle familiejuwelen van de baron vandoor. Catarina, die inmiddels met Pierre naar Luxemburg is gereisd, wil natuurlijk direct een scheiding, maar daarvan wil de oude miljoen- nairszoon Eduard niet horen. Het familiedevies van het geslacht Lö- wenherz is: houding bewaren en kalm blijven. Enfin, hoe het ten slotte dan toch allemaal voor elkaar komt, kunt u zien in deze amusante en pittige film, die toegankelijk is voor alle leeftijden Van vrijdag tot en met zondag. „Het Huis in de Duinen" Deze film geeft een beeld van de nooit verflauwende strijd tussen kom miezen en smokkelaars. Hoofdper soon is een zekere Sylvain Haute- coeur, een berucht smokkelaar. Zijn voornaamste en felste tegenstander is Lourges, hoofdkommies bij de doua ne. Sylvain heeft besloten om uit lief de voor Pascaline het smokkelaars- leven vaarwel te zeggen, maar zover komt het niet. Lourges heeft name lijk van Germaine, de gewezen vrien din van Sylvain, gehoord dat Sylvain nog eenmaal een grote slag wil slaan om daarmee het geld bijeen te krij gen om Cesar, zijn vriend, het land uit te krijgen. Cesar wordt namelijk gezocht, omdat door zijn toedoen een kommies is verongelukt. Sylvain krijgt inderdaad een vrachtwagen met tabak de grens over, maar wanneer Sylvain en Cesar bij de haven aan komen waar Cesar scheep zal gaan. worden zij opgewacht door Lourges. Sylvain weet het spel echter toch zo te spelen dat Cesar kan ontkomen. Daarna vlucht Sylvain naar het huis in de duinen, waar Pascaline belooft op hem te zullen wachten. Dan geeft Sylvain zich over. In de hoofdrollen Ginette Leclerc, Roger Picaut, Jean Chevrier, Maiie- Claire Olivia en Arthur Devère. Toegang 18 jaar. Maandag en woensdag. oordeelde Steve Dailey (Guy Madi son), die op zekere dag in de gevan genis bezoek krijgt van rechter Carr (Don Beddoe), die hem vertelt dat hij vrijgelaten zal worden als hij met het meisje trouwt dat hij meegebracht heeft, zonder haar naam te kennen. Dailey stemt toe en na de voltrekking van het huwelijk ontvangt hij van de rechter een schriftelijke verklaring dat hij vrij is. Het meisje blijkt ove rigens Cheyenne O-Malley (Rhonda Fleming) te heten. De rechter is er daarna op uit om Dailey naar de an dere wereld te helpen om te voorko- men dat zijn duistere machinaties aan het licht komen. Verder is er nog de bonthandelaar Parnell, die wil dat Dailey met hem samenwerkt. En tenslotte leert Dailey dan Cheyenne kennen als een furie waarvoor de meeste mannen liever een straatje omlopen. Dailey krijgt links en rechts natuurlijk handen vol werk, maar het slot van het liedje is toch dat Cheyenne de zweep erbij neer gooit en een rustig net meisje wordt. Van vrijdag tot en met zondag. Toegang 14 jaar. „Schaakmat" Verdovende middelen in een voet bal, dat is de handige manier waar- op Sassey al vele malen narcotica van Marseille naar Parijs gesmokkeld heeft. Wanneer er echter plotseling een mooi en eerlijk meisje in zijn le ven komt, besluit hij om het smok kelen er aan te geven. De leider van de bende staat hem toe de bende te verlaten, mits hij nog één keer de bal terugbrengt naar een relatie in Marseille. Sassey stemt toe, maar weet niet dat de bal ditmaal een tijd bom bevat die de relatie naar de an dere wereld moet helpen. Onderweg raakt Sassey echter verzeild tussen voetballende jongens en Sassey's voetbal wordt verwisseld met de bal van de jongens. Sassey gaat op zoek, maar wordt dan neergeschoten door een handlanger van de bendeleider die zich bedacht heeft en Sassey uit de weg wil ruimen. Voordat Sassey 6terft weet hij de politie nog in te lichten omtrent de dodelijke voetbal. Daama komt het hele politie-appa- raat in beweging en tenslotte wordt zowel de bende onschadelijk gemaakt als de fatale voetbal gevonden. Een span lende film, waarin de hoofdrollen worden vertolk: door Paul Meurisse, Serge Reggiani, Jeanne Moreau en Gert Froebe. Maandag en woensdag. Toegang 14 jaar. luxe damestassen handschoenen parapluies fijne lederwaren en reisartikelen GROTESTRAAT 264 WAALWIJK öe speciAAlzAak voor öe UnqstRaat „De vrouw met de zweep" Deze vrouw met de zweep is een uiterst temperamentvolle en vrijheids lievende jongedame, die erfgename is geworden van de bloeiende bont handel van haar vader. Om hierop echter rechten te kunnen laten gel den, moet zij getrouwd zijn. Dit trouwen gaat echter op een nogal vreemde manier, want het is de ver- Op de op 26 september gehou den algemene vergadering waren welgeteld 31 leden van de ruim 400, inclusief het bestuur, aan wezig. De voorzitter was hierover zeer verontwaardigd, constateer de dat de meeste aanwezige be-' zoekers nog van buiten Waalwijk kwamen en wekte de aanwezigen op om volgende keer ieder twee leden mee ter vergadering te brengen. De notulen werden onveran derd goedgekeurd met dank en applaus aan de secretaris. Van de A.H.B. was bericht ont vangen dat één onzer leden te Kaatsheuvel een procesverbaal had opgelopen wegens het niet in het bezit zijn van een looprecht langs de Maas. De A.H.B. droeg het bestuur op het hem later ver leende looprecht in te nemen en terug te zenden aan de A.H.B. als straf, waardoor dit lid 't gehele visseizoen niet meer aan de Maas mag komen. Het bestuur protesteerde hier tegen, omdat het hier een dubbe le bestraffing betrof, èn boete voor het procesverbaal èn ont zegging van looprecht. De alge mene vergadering schaarde zich in deze achter het bestuur. Van de A.H.B. was nog geen antwoord binnen op het protest. (Zaak is, dat de leden tijdig een looprecht aan de Maas bij de secretaris aan vragen). Een lid uit Loonopzand deed de mededeling dat wegens uitver kocht zijn hij geen akte voor meer dan één hengel aan het ge meentehuis kon bekomen. De A. H.B. loste dit naar genoegen op. Bij de O.V.B. zijn weer 25 kg. meerzomerige karpers besteld voor uitzetting in de Wiel te Be- soijen en 1000 stuks kleine kar pers als proef voor het Oude Maasje, in samenwerking met „Het Loze Vissertje" te Dussen. Een klacht kwam ter tafel dat bij het gehouden centrale con cours te Nieuwkuijk de afstand tussen de deelnemers te klein was, n.l. 2.25 111. De secretaris zal deze materie in het centrale be stuur bespreken. De voorzitter zegt dat deze afstand minstens 5 111. dient te zijn. Eveneens was er een klacht van de beroepsvisser F. Hartman, die mededeelde dat men uit zijn boot twee visnetten in de Maas had geworpen en hij dreigde zo nodig de samenwerking met de sport te verbreken. Leden, dit moet niet gebeuren, er hangt te veel van af en het is ook zeer onbehoorlijk. Vanwaar deze baldadigheid? De centrale wisselbeker (korps) geschonken door de heer C. van Eeten, handelaar in hengelsport- artikelen, werd eigendom van Vischerslust. De Centrale zit nu zonder wis selbeker. Onmiddellijk stelde de heer v. Eeten een nieuwe beker ter beschikking van de Centrale, wat hem een applausje en een dankwoord bezorgde. De A.H.B. huurde het loop recht langs de Maas van 's-Bosch naar Heusden. Volgend jaar ko men heide looprechten op één le gitimatiebewijs, waarvan de prijs nog niet bekend is. De vergade ring meent, dat dit „Russisch" is daar velen nimmer op dat gedeel te hengelen vanwege de afstand en toch mee moeten betalen. De voorzitter zegt dat hierover met de bond zal worden gecorres- fiondeerd, teneinde deze laatste ooprechtbewijzen facultatief te stellen en gescheiden te houden van 't reeds bestaande looprecht. Zes tot acht georganiseerde hengelaars van de H.S.V. Kaats heuvel II visten clandestien op ons Oude Maasje. Deze zaak is nog in onderzoek bij dhr. Lam- mers, voorzitter dier vereniging en er is reeds een mondelinge mededeling daarover door hem gedaan, welke mededeling schrif telijk zal worden bevestigd. Een dier „heren" zou op een aan hem verleende verlopen dagvergun ning hebben gevist. Voortaan zullen alle verleende dagvergunningen na gebruik op die dag wederom bij de secretaris moeten worden ingeleverd. Door de A.H.B. is het voortaan verboden aan het uitreiken van looprechter. langs de Maas 0.50 bij te dragen voor het pootvis- fonds. Dit 0111 geknoei te voorko- fen. De vergadering besluit dat ieder lid voortaan 0.40 per jaar dient bij te dragen voor het poot- visfonds. Instede van 9.60 wordt dit dus 10.inclusief 0.40 voor het pootvisfonds. Bij de oude regeling was het zo, dat ieder die een looprecht langs de leden) slechts aan het pootvis- lcden slechts aan het pootvis fonds bijdroegen en de rest niets. Dat is ook niet billijk. Het huishoudelijk reglement werd in die zin gewijzigd, dat 12- jarigen reeds aspirant kunnen zijn, mits bij hun aanvraag een getekende verklaring is gevoegd door de ouders, dat toestemming wordt verleend. (Contributie 2.60 per jaar plus eerste jaar 0.50 inleggeld). De voorzitter deelt mede dat de Centrale met diverse autoriteiten te Vught een vergadering heeft belegd inzake waterverontreini ging van het kanaal door de R.W.S. te 's-Bosch. De commissie waterverontreiniging nam deze zaak over en zal proberen hierin een oplossing to brengen. Tekeningen van al onze viswa teren zijn tegen betaling van 1.- verkrijgbaar bij de secretaris, de bode te Waalwijk en dhr. Schreu- der te Tilburg. Noordstraat 26 voor Tilburg en omstreken. De wateren van ons zijn op deze te kening gearceerd. De rondvraag werd door de voorzitter naar tevredenheid af gewerkt. Aasvisjes om te snoeken zijn vanaf heden verkrijgbaar bij on ze aasvisjesputter de heer P. Ver schuren en wel aan het stoomge maal te Waalwijk op zaterdagen van 14 uur en op zondagen van 7.309 uur. U KUNT NIET ALLES WETEN Grijs geworden hoofdhaar bij jonge mensen verdwijnt vaak door was sen met gewoon water waaraan azijn is toegevoegd. Geef uw haar een mooie glans door het te wassen met kamillenthee waaraan wat borax of koolzure natron is toegevoegd. Schoenen worden waterdicht wanneer deze na grondige reiniging 12 uur in een dikke zeepsop worden gezet. Leg touw 12 uren in een aluinoplos sing, laat het goed drogen, dan is het bijna onbreekbaar geworden. Vuile glasruiten maakt u schoon met lauw water waarin een scheutje bleekwater is gemengd. Na deze behandeling nabehandelen met schoon water. De zeem moet na het gebruik worden schoongemaakt in azijn-water (gedurende een 10-tal uren laten weken en dan naspoelen met schoon water) of gedurende één uur weken in onvermengde azijn. 65-jarigen of ouder, in loondienst werkzaar., betalen geen premie meer voor de werkloosheidswet, wel voor het ziekenfondsenbesluit en de ziektewet en eveneens voor de kinderbijslagwet. Vogelmijten of bloedluizen bij hoen ders verschuilen zich overdag in reten en naden van het hok en zui gen des nachts bloed af tot schade van de dieren. Bestrijken van de hokken met carbolineum verdrijft deze luizen, doch u moet voortdu rend op hun terugkeer verdacht zijn. Wilt u zich een aquarium aanschaf fen, neemt u dan als maximum- maten 60 x 50 x 40 cm. Grotere zijn lastig schoon te houden. Be seft wel dat een aquarium in de af meting 100 x 80 x 60 gevuld on geveer 500 kg. weegt en dus zo'n 480 liter water bevat. (Nadruk verboden). DE ECHO \OI HET ZUIDEN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 5