WAALWIJK verstopping Het gaat omviw Den Nü vek u kiest nylons soor/en in prsjs verlaagd! DOE THANS UW VOORDEEL MASSA VERKOOP MEUBELEN F. DE ROY-FRANKEN De mooiste kousen: het meeste voordeel! RALSTON RALSTON DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 2 OKTOBER 1959 Drogisterij K. M I O C H DEBORA EN BOUK JE LAND VOOR KUNSTKRING. Franse Wintermantels Mantel-costuums TE KOOP KLEINE HAARD BADHUISSTRAAT 3 DRUNEN Kanariekwekers r# ^^fe-NYLONS: verfijnd tot in de perfektie gemaakt van versterkte garens. Nu zijn hier de nieuwe Elite-nylons, nóg fijner, nóg eleganter dan voorheen... een serie kousen voor alle uren van de klok. Van de huiselijke ochtendkous tot de romantische avondkous en voor alle gelegenheden, die uw been verder nog heeft om elegant te zijn. Een extra voordeel: de prijs is in vele gevallen belangrijk verlaagd. I i JT DEN BOSCH EINDHOVEN TILBURG - HELMOND 1 Koop één paar LOCARNO WANDELKOUSEN van f 3.50 of één paar S. 4. Y. - STRETCH- NVLONS van f 3.50 en u geniet op het tweede paar dat u koopt een voordeel van f 2.05. Het tweede paar kost u (Ja, werkelijk)- slechts f 1.45! Verbeterde loonvoorwaarden Reeds tijdens de opleiding een goed inkomen Gratis bedrijfskleding Rijwielvergoeding Functie naar geschiktheid i Behalve op de normale kantooruren worden ook op dinsdag- en donderdagavond, van 7-8 uur, gaarne nadere inlichtingen verstrekt, Oude Vlijmenseweg 208, Den Bosch. aan de grootse najaars prijsvraag Drogisterij K. MIOCH TILBURG ZONDAGSDIENST ARTSEN. Yan zaterdagmiddag 13 uur tot zondagavond 24 uur; uitsluitend voor spoedgevallen. Zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Arts Dr. v. Rooij. Apotheek Nijman. Tel. 3071, Grotettraat 327, Waalwijk N. H. KERK WAALWIJK. Zondag 4 oktober 1959 10 uur: Ds. J. van Vessem uit 's-Hertogenbosch. N. H. KERK BESOIJEN. Zondag 4 oktober 1959 10 uur v.m.: Ds. J. Vink. Bediening H. Doop. 6.30 uur n.m.: Ds. J. Vink. In beide diensten extra collecte voor de varende gemeente. N. H. KERK BAARDWIJK. Zondag 4 oktober 1959 11 u. v.m.: Ds. C. B. Schuurman. Op 13 oktober a.s. zal het beken de pianoduo Debora en Boukje Land in het kader van het programma van de Waalwijkse Kunstkring in Musis Sacrum een pianoavond verzorgen, waarbij werken voor piano a quatre mains van grote componisten ten ge hore zullen worden gebracht. Door de vele pianoavonden welke zij samen verzorgen, zijn Debora en Boukje Land een apart begrip ge worden in de Nederlandse muziek wereld. Niet echter alleen in Neder land, ook in het buitenland trekt hun optreden grote belangstelling, omdat het gaat buiten de platgetreden paden van de gewone recitals en het repe- toire voor vierhandig piano voor de meeste liefhebbers vrij onbekend is. Overal kregen Debora en Boukje Land een enthousiaste pers. De En gelse „Times" schreef: „Zij toonden zich buitengewoon knappe en gevoe lige musici' en „La Libre Belgique": „Het was een verrukkelijke muziek avond waarbij een zeer talrijk publiek op uitbundige wijze van zijn voldoe ning blijk gaf" en de „Nieuwe Haag se Courant': een fijnzinnig slot van een fijnzinnige avond die door twee waarachtige kunstenares sen was gegeven". Op 13 okt. a.s. zullen Debora en Boukje Land werken ten gehore bren gen van Johann Christian Bach, Brahms, Max Reger en Schubert. en HAUTE COUTURE modellen MODEHUIS Markt 17 Telef. 7213 's-Hertogenbosch VULGAIRE TITEL BESMEURDE ZUIVERE FILM. Dat het de nederlandse filmverko pers niet in de eerste plaats om de film en de kunst te doen is, maar vrij wel alleen om de handel en dus de centen, bleek dinsdagavond weer eens opnieuw in Musis Sacrum, waar de Waalwijkse Kunstkring haar eerste filmavond van dit seizoen gaf. Voor Pietro Germi's zuivere film „L'uomo di paglia" (De man van stro), had men namelijk geen vul gairdere titel kunnen bedenken dan: „Als mannen begerenEr be staat geen enkel verband tussen deze besmeurende titel en de inhoud van deze film, die op puur poëtische wij ze de ontmoeting verhaalt tussen een jong meisje en een .oudere, getrouw de man en waarin geen spoor te be kennen valt van de biertent-zwoelheid en de Cngeltangel-erotiek welke de titel suggereert en waarop de film industrie haar droompaleizen heeft gebouwd. En zij die dan ook als mug gen op de lamp op de nederlandse titel van deze film zijn afgevlogen, zullen bedrogen zijn uitgekomen. Of misschien hebben ze toch een grote winst geboekt uit de ervaring, dat het leven ook een puur spel kan spelen met de man en de „andere vrouw". Dan zou met een kwaad ding veel goeds gewonnen zijn. De toon in het tweede deel van de ilm is constant onecht en in die pe- iode van de film heeft het verhaal illes weg van een goedkope stuiver roman. Om de heiligheid van het hu welijk te redden moet er een zelf moord aan te pas komen, maar waar blijven we dan met de heiligheid van het leven? De scène in de kerk tussen man en vrouw mist elke indringende kracht en elke piëteit en draagt ken nelijk het stempel van „omdat het er nu eenmaal in moet". De dronken zwerftocht van de man en ten slotte de „blijde thuiskomst" zijn zo zeer filmconfectie, dat men er als toe schouwer maar gauw van af wil zijn. Jammer dat een zo voortreffelijk gecomponeerd en prachtig verbeeld filmverhaal op deze wijze moest ver drinken in een pseudo-huwelijksmo- raal en in „de centen". Overigens, onze dank aan de Kunstkring voor deze filmt Germi's film is prachtig voor wat het eerste deel betreft en bij dit deel had het zonder bezwaar kunnen blij ven, want met de dood van de hond was het verhaal af en uit en begon er voor man en kind een nieuwe tijd. Er was geen enkele aanleiding om de heiligheid van het huwelijk te redden en door de larmoyante poging, die Germi in die richting heeft gedaan, verliest het eerste deel alleen maar aan zuiverheid. JUBILERENDE ANDREAS ZIJL- MANSGROEP BRENGT FILM EN POPPENKASTVOORSTEL LINGEN VOOR WAALWIJKS JEUGD. Op 10 oktober a.s. vieren de ver kenners en welpen van de Andreas Zijlmans-Groep hun 25-jarig bestaan. Het gaat een grootse feestviering worden die reeds morgen begint met een tweetal bijzonder leuke attracties voor de Waalwijkse jeugd in de vorm van film- en poppenkastvoor stellingen. De filmvoorstellingen zullen mor genmiddag gegeven worden in het Hoofdkwartier van de verkenners aan de Winterdijk naast het P.T.T.- gebouw. Er zullen twee voorstellin gen worden gegeven, namelijk een om half drie en een om vier uur. De en tree kost bijna niets, namelijk 25 ct. De poppenkast wordt gespeeld in het voortrekkershuis op Klooster- werf no. 8. Deze voorstellingen zullen worden verzorgd door de welpen van de Andreas Zijlmans Groep en du ren een half uur. De aanvangstijden zijn half drie, drie uur, half vier, vier uur, enz., totdat alle kinderen het gezien hebben. Hiervoor is de entree nog lager, namelijk 10 cent. Een bijzonder leuke geste van onze zilveren verkenners en welpen! H. K. W. AFD. WAALWIJK. Donderdag 24 sept. hield de afd. Waalwijk van de H.K.W. een leden vergadering. Het doel was het voeren van besprekingen voor de viering van het 40-jarig bestaan van de afdeling. Een feestcomité is gevormd, waar voor zich opgaven mej. L. v. Beur den, mej. Broos en de heren A. Bul, J. Gorter, P. Segers en A. Verhoe ven. Voorbereiding is reeds getroffen, om de viering van dit jubileum in de cember mogelijk te maken. R.K. JONGE BOERENSTAND. De R.K.J.B. Waalwijk hield vrij dag j.l. haar algemene jaarvergade ring. De voorzitter opende met een welkomstwoord aan de Geestelijke- en Technische adviseurs, de afgevaar digden van de RKBB en alle leden. Hij wees tevens op de cursussen die dit winterseizoen weer gegeven worden. Zo is er o.a. een cursus op godsdienstig en sociaal gebied, waar aan ook boerinnen kunnen deelne men. De retraite die van 7-10 dec. te Vught gegeven wordt, zal door een 5-tal leden worden bezocht. Voor het Lourdes-congres 1960 werd een actie in koren op touw gezet en oud papier, om zo mogelijk 2 leden af te vaardi gen. Vervolgens werd de cursus mo tor- en electriciteitsleer besproken. Aan genoemde cursus kunnen ook gehuwde boeren deelnemen. Nu men in de tegenwoordige tijd allen met dergelijke dingen te maken krijgt, wordt deze cursus in het belang van ieder aanbevolen. Voor de kalveropfokwcdstrijd '58- '59 werd een wisselbeker beschikbaar gesteld om deze nuttige en leerzame wedstrijd te stimuleren. De eindkeu- ring wordt 7 okt. a.s. gehouden op 't bedrijf van de heer Joh. Baijens. De technische adviseur bracht nog onder de aandacht de Boerenleergangen, waarvoor zich drie leden opgaven. Mededeling werd gedaan dat elk lid van de R.K.J.B. een uitgebreid winterprogramma krijgt thuisge stuurd, waarna de vergadering werd gesloten met de Chr. groet en een dankwoord. Voor de genoemde cur sussen en wedstrijden moet men zich opgeven bij M. v. Heesbeen. LANGSTRAATSE SCHUTTERSBOND. De Langstraatse Schuttersbond hield gisteren zijn 4e en laatste con cours van dit seizoen. Dit treffen had plaats bij Ambrosius in Baardwijk. Begunstigd door schitterend weer be gon om 12 uur de wedstrijd, die bij de eindstand zou laten zien welk gilde dit jaar de beste prestaties had geleverd. Na afloop was de uitslag als volgt: Korps: 1 Eshout, 2 Drunen, 3 Be- soijen I, 4 Haarsteeg I, 5 Baardwijk I, 6 Baardwijk II, 7 Herpt, 8 Heus- den, 9 Besoijen II, 10 Vlijmen, 11 Haarsteeg II. Na een langdurige strijd tussen A. de Kort Herpt, Chr. Klerkx Elshout en B. van Balkom Besoijen, wist deze laatste het koningskruis te behalen. Kampioen werd Chr. Klerkx Els- hout. In totaal namen 106 schutters aan deze wedstrijd deel, waarvan de eerste 10 personele prijzen werden behaald door 1 Keetels, 2 Chr. Klerkx, 3 Gé van Keulen, 4 H. Mulders, 5 G. van Beijnen, 6 L. van Huiten, 7 J. v. d. Wiel, 8 Fr. v. d. Wiel, 9 M. v. Vechel, 10 Sjef Brok. Na afloop dankte de voorzitter voor het goede materiaal en de zorg waar mee dit concours door Baardwijk was voorbereid. De bestuursprijs zou op het kastelijnsconcours, dat 11 okto ber a.s. in Besoijen zal worden gehou den, verschoten worden. Met genoe gen konden alle deelnemers aan dit concours huiswaarts gaan en men wenste elkander een weerzien toe op 11 okt. a.s. in Besoijen. CAMP-FILM. De expert van de Medische afde ling van de „Camp"-corset-industrie te Amsterdam, vertoonde dinsdag j.l. voor een enthousiast gezelschap da mes, op uitnodiging van de fa. P. K. van Brunschot alhier een kleurenfilm over het bekende ,,Camp"-corset in zaal Thalia. Dit corset wordt over de gehele wereld gewaardeerd en het is een wonder op dit gebied, voor elke nor male en moeilijke figuur. De film liet doematig het vetersy steem zien, waardoor het corset re gelbaar is. Ook voor b.h.'s is het juist passen van zeer groot belang. Ook zijn er Camp-gordels voor he ren, tegen rugklachten en spierver- slappingen voor auto- en motorrijders Heel interessant was het passen dezer materialen op anatomisch ge bied. De film „Camp, symbool van ge- zondhteid en levensvreugde" is naar 't scenario van Mies Bouwman ge maakt. De marionetten waren van Don en Lee Vermeire; zij zorgden er voor dat de film niet alleen leerzaam, maar ook heel genoeglijk is geworden. Veel voldoening heeft deze avond de aanwezige dames geschonken. On der 't genot van een kopje thee is de dames de juiste weg getoond voor 't aanschaffen dezer belangrijke artike len. Vrijdagmiddag: op de markt: Gekookte rookworst 85 ct en Gelderse rookworst 98 ct. per stuk Voordelige roomboter en mar garine. HUB VAN DEN HOUT U kunt nu zonder moeite afkomen van Zó kunt u deze lastige en on gezonde kwaal op eenvoudige wijze kwijtraken: Neem eerst een week elke avond twee CARTERS pilletjes - 2e week elke avond één - 3e week: om de andere avond één. Daarna niets meer. Want CARTERS Leverpille tjes zorgen voor do galtoe- vocr die nodig is om het voed sel beter te verteren en de daamen te ontlasten: ze maken bovendien dat de in gewanden daarna op eigen kracht regelmatig blijven werken. Zó helpen CARTERS Loverpilletjes u helemaal van hardlijvigheid af, u is een ander mens. En mocht u later door zorgen, door te veel eten. overver moeidheid of gebrek aan be weging toch nog eens ver stopt raken, dan zijn een paar CARTERSpilletjes voldoende om u vlug weer op gang te helpen. Per flacon f 1.35. Zondag van half 1011 uur kopen wij afgeruide mankanaries a 7.- Pigment 6.- Groene en witte 5.- Bastaard putters 10.- Vogels brengen bij: Café van Es, Grotestraat 171 Waalwijk Met ÉÈN flacon wolwit van Echfa Al Uw witte wol. di« vergeeld is, weer smetteloos wit en elegant echfa WOL WIT - a -5?;%-, I NICE De degelijke j-'Ü} k kous,die u no- dig hebt in de pz- ochtend.datis \V\d de Elite-kous. die „Nice" =M; heet:gemaakt ^van 50 denier getwiste Enka longarens... dat kan tegen een stootje! Per paar ^aQ5 MOUSSE-NYLON. Hebt u behoefte aan een warme, sterke en elastische kous? Dan is deze elegante Elite kous uw keuze! "n Superieure kwaliteit! Verlaagde prijs! Per paar 3.75 LIDO Het toppunt van élégance voor uw been! Dat is „Lido" onder de Elite-kousen. A(/ 66 Gauge, 15 denieren natuurlijk geheel geminderd voor betere pasvorm en voorzien van anti-ladder boord- en teenring. Verlaagde prijs 3.50 NAADLOOS. Nog altijd zijn de naadloze nylons de grote mode. Hier is Elite-naadloos, in twee soor ten, beide met mooie pasvorm: in mikro-steek, per paar 2.75 glad per paar 2.40 ERNA Werkt u buitenshuis? ?--< Neem de Elite- kous„Erna"van 30 denier Enka- longarens en u draagt de perfekte kombinatie: sterke garens, fijn geweven. Geheel geminderd en met anti-ladder boord- en teenring. Zeer elastisch, dus één met uw been! Per paar LOCARNO f 2.50 Een kous om 's mid dags in de stad mee „voor de dag" te komen: 60 gauge, 30 denier, van voortreffelijke Enkalongarens, met anti-ladder boord- en teenring. Onder deze, ja onder alle kousen de beste die u kunt kopen. Verlaagde prijs! Per paar 3.50 S.4.Y.:STRETCH FOR YOU! De kous voor ieder been! De naam is een grapje, de kwa liteit is hoge ernst: nog nooit hebt u een kous gedragen die zo prettig om het been sloot als deze stretch-nylon. Verkrijg baar in de nieuwste najaars- tinten. De prijs werd verlaagd tot (per paar) 3.50 BIARRITZ Een 15 denier kristal nylon, biezonder mooi op het been, dank zij grote elasticiteit. In de nieuwste modetinten. Per paar 2.50 U kunt de mooiste kousen dragen en toch het voordeligst uit zijn: u hèbt al het voordeel dat u kwaliteitskousen koopt, gemaakt van versterkte Enkalongarens! Bovendien: speciaal voor de mooiste kousen uit de Elite-serie biedt Vroom Dreesmann u (ter kennismaking of bij hernieuwde kennismaking) een voordeel van f 2.051 MICHEUN VRAAGT PERSONEEL Voorgedrukte kaarten liggen voor U klaar en één streek klaar verf met aethron is in iedere soort en kleur voorradig bij: Grotestraat 327 Tel. 3071 Waalwijk Door onze enorme omzet zijn wij in staat te leveren ver beneden elke fabrieksaanbieding. Wij leveren U het bewijs in onze 2500 m2 meubeltoonzalen. 100den guldens beneden elke concurrentie. Vergelijkt, alvorens U besluit. Laat U niet misleiden. Alléén gevestigd KOESTRAAT 144 TEL. 22975 Reiskostenvergoeding Gratis begroting Vraagt verte- genwoordigersbezoek. Betalingen kunnen desgewenst prettig geregeld' worden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 6